Skip to main content

Full text of "Il Tempio Vaticano e sua origine : con gl'edifitii più cospicui, antichi e moderni, fatti dentro e fuori di esso"

See other formats


1 


e^ .L.1'8 fi IS e !:■ 
U . . -1 A ' -I ? i- Xì" 


Viv . . i... .u rfj i •■ A^U ILTEMHO VATICANO 

E SUA ORIGINE 

Con gl'Edifitii più cofpicui antichi , e moderni fatci dentro, 

e fuori di Eflo; 

DESCRITTO 

DAL CAV* CARLO FONTANA 

Miniflro Deputato del detto famofo Tempio , & Architetto . 

Con molte Regole frinci^ali d'Architettura , (s' Operationi curiojìjftme ^ 
date in luce , e delineate dal Medefimo , 

Con un Indice copiofiflimo delle Cofe più notabili pollo in fine- 

OPERA 

DIVISA IN SETTE LIBRI. 

Tradotta in lingua Latina 

DA GIO: GIUS: BONNERVE DE S. ROMAIN. 

E DEDICATA 

Agli Eminentifsimi, e lleverendifsimi Signori 

CARDINALI 

DELLA SACRA CO NGREG ATIONE 

Della Rev. Fabrica di S.Pietro. 
^'.^. '.%iJ 'lEMFUMWICANUM 

ET IPSIUS ORIGO 

Cum JEdìRdìs maxime confpicuis antiquitùs , & recèns 

ibidem conftitutis ; 

E r> I T U M 

AB EQUITE CAROLO FONTANA 

Deputato celeberritni ejufdem Templi Miniftro, atque Architelo. 

Cum flenfque Reguits , novifque ArchiteElurR Oprationihus ab Iffimet 

in lucem eiiulgmtis . 

Cum Indice Rerum notabilium ad càlcem locupletiffimo . 

OPUS 

IN SEPTEM LIBROS DISTRIBUTUM, 

Latinifque literis confignatum 

A JOANNE JOS: BONNERVÉ DE S. ROMAIN. 

ET D I e A T V M 

Eminentifsimis , ac Reverendifsimis Dominis 

ICARDINALIBUS 

SACR.^ CONGREGATIONI 

R.Fabricae Divi Petri Deputatis. R O M ^, Ex 'rypog rjpliiiju.rijncifi.1 Buagni. MDCXCIV. 
~' SU? E\ICyRjjM PE7{MISSZ>~. ~ Emin.™ ac Reu." Domini. 
Om-pcndiofi huiufce Voluminis anguflìs, , lon£e am-plif- 
\jimam totius Orhis delmeatam comfleSluntur Molem , nec tamen me 
\à fufiepo , conciliata iamfridem ab incunahulis gloriofs, ferennitatis 
\denuo ajferendu, ferjiudiofum , tam ardua Operis deterruit tmmenfitas ; 
\Qutnimmo ehm deincep nullatenus lahefaStandam eius fiahilitateiru 
\exhtbere ■vehementer exfetiui : tum miranda am-^litudtni confociatO-J 
'fuhflruBionis fitmitas , antehàc quidem a me frpus coram Eminen- 
tlis Vefìris , ah iniquiorihus feruicatis Viri contumelijs 'vindicatcLJ , 
ad eam -vniuerfis ^atefaciendam magno^ere concitauit ; Quamohr'enu 
quihus bocce Ofus deuotcerem , haud 'vnqutim nutantem vacillajft^ , 
vere queam affeuerare ; qutffe 'vix dum mente conceptam , Eminen- 
tijs Veflris 'vti Suam , non meam fobolem confecraui ; Si quidem ea, 
quam in enttendo adUhui diligentia , veluti ferfetuum mei fivgulatis 
ftudij , "venerandis earum iuffis ohfecundandi emicabit monimentum^ J 
cum enim non è munifica folummodo , Veftra benignitate , mihi ad, 
aulpicandum animus , fid (f ad moliendu-M facilius , abunde mihi co- 
pti emanarit , haud immerito fuum infigne ab eadem frimordium ef- 
fluxife , ac Vradicandam haurire gloriai ur incolumìt atem . Nobilijftmi 

ideino .•« idcirco , ac infignis Pur-furatorum Ccetìis imperio addiBus , confido Mi- 
ni/ier , fiore vt qualifcunque labor ei minimi contingat iniucundus . Sa 
cram quoque Tutelam , audet Liher efflagkare , ac Patrocinium, nec 
impetrare defilerai . Quòd cum iffie Tem-plum Vaticanum fimcerìs ex 
■^rejfum contineat deline amentis , ^arem Efiìgies -videatur ambire mu 
nificentiam , qua mirahilem illius tuemini flruuluram , ac exornatis , 
E a demum fi>e delihutus , fortunatum me in -pojierìtm -brorfits autumaho, 
cum rem ad opatum ferduxerim , exitum fojjìmque hi/ce meis ohfiequij 
teftimonijs -falàm manifiejiari , 

EEVV. Huthìllimast ac Ohfeqaentljfimui Serms 
Eq. Carolus Fontana . lifl Emin."' e Reu."" Signori . 
_. EL Compendio di quelli pochi fogli rap 

prefento delineata la maggior Machina , che abbia fofte- 
nuta la Terra 5 E fé non rimafi atterrito , e confufo nel po- 
ner mano all'opera , fò lo {limolo grande , che io aueua di 
far vedere in fcritto la (labilità di Effa , conforme in voce 
aueua già più volte atteflato all'EE. VV. Perciò con gran 
verità poffo affermare di non auer mai variato nella mia 
mente in cercare , à chi fi doueffe dedicare quello Libro , 
per confegnarlo alle Stampe. Poiché auanri , che foflè con- 
cepito , ftaua nell'idea confagrato all'EE. VV. come più 
proprio loro, che mio . Mentre , che l'obedienza in teffer- 
lo , non fu altro , che vn'atto deuoto della vera mia oflfer- 
uanza verfo di loro . Dalla fomma Benignità de'quali auen- 
do riceuuto l'animo , e lo fpirito fopra le mie deboli forze, 
& anche la facilità à compirio , è ben giudo , che viua, e fi 
jconferui fotto così alta , e fublime Protezione . Supplico dunqi Il 1 dunque vmilmente TEE. W. degnarfi di gradire le fati- 
che, tali, quali fiano , da vn deuotifsimo Seruo, e Miniftro 
di quefta Nobile , & inlìgne Congregatione , 6c infieme 
prender protezione d'vn Libro, che l'Imagine finta, e figu- 
rata in carte del Gran Tempio Vaticano, con la medefima 
Generofità , con la quale conferuano la magnificenza del 
vero . Stimandomi intanto à baftanza fortunato d'auer 
condotto al giufto fine la mia imprefa , e di potermi fot- 
tofcriuere 

DeirEE.VV. Vmiltjfimì, e Denoti fmo Seruo 
Cau. Carlo Fontana . Imprimatur 

Si videbitur Reuerendifs. Patri Magiftro Sacri Palatij Apoftolici 
Sprellus Bfifc. Interamnen. Vicefg. HAuendo per commiffione del Reuerendifs.Padre Fr.Tomafo 
Maria Ferrari Maeftro del Sacro Palazzo renifto più d'vna 
volta diligentemente quefto Libro intitolato // Tempo Vaticano , 
efua Origine , defcritto dal Caualier Carlo Fontana , giudico che^ 
fia degno d'effer dato in luce con le Stampe , non contenendo cof à 
contraria alla noftra Santa Fede, ebuonicoftumi, anzi più tofto 
ottimi infegnamenti, erifleffioni nella materia Architettonica-. . 
Di Cafa quefto di 1 1 .Ottobre 1 6^z. 

Raffaelle Canonico Fabretti. Imprimatur 

Fr.Francifcus Maria Forlani Reuerendiffimo Patri Sacri Apofto- 
lici Palatij Magifter Socius Ordinis Prgedicatorum . REV£- I^ fi 

II REVERENDISSIMI PATRIS 

D.COELESTINI GVICCIARDINI 

Abbatis Generalis Coslefìmomm, & Sacrar.Congregationum, 
ludicis, òcRituumConfultoris. 

Nero ex alto Viridiarij Barberinorum. vulgo, // »#»»« . non procul 

à laniculo vbi Petrus eius iuffu Crucifixus eft , profpiciens . 

fic in VaticanamBafilicam excandefcit. H l'^C ■vduti è Specula, redinimr» finge 'Hermera 

Okutii torm prifca notare loca . 
Atiàires illum truculenta 'voce frementem , 

Et rabido tales mittere ah ore fonos. 
£luii mifer , heti, cerno-, aut potius non cerno ? Vetufta, 

^0 ^iixfo lathant Tempia , Theatra -, Forai 
"Non Moles, non Arcus, non 'via trita Triumphìs , 

Luminihus iieniunt difpicienda meis . 
Sic Faticani facies , mutata , recejfii, 

Vt tjuoijae fint Circi rudera nulla, meif 
Sed quorfum Circum , njel Circi rudera tjwsra , 

Si TempUim , Circi furgit ad Jjira loco ? 
£t quodnam Templum ! Templum , ijuod Tempia recondit 

plurima , (fuodque Tholo fertur in Ajìra minax . 
Et tamen ha-, inter cunBas-, celeberrima Moles , 

(Heu) PifcatorJs nomina fronte gerit . 
§uid libi commune eft mecum, Pifcator inermìs. 

Teda Tua , -vt tcElis fint focianda meis \ 
^id tua cum Sceptro Crux , quid cum retibus aurum , 

Sluii cum Csfareo culmine parua \atisf 
At placuit fuperis 'vdofa tundere pianta , 

^.rd de fl^mmarum turbine crtuit Opus. 
Sed fint qtiie V'uens feci , fint gejìa Tiranni; 

'Kjìma recens fcmper 'Rjima ^eronis erit ; 
^am quod clauigero Imperio dominetur in Orbe: 

EJì quia , non procul bine , fuftuli lA Orbe Petrum . 

AD OBELISCVM VATICANVM 

A Sixto V. in medio Areae ereólum . V 'S^'B IS ad ornatiim intento Sors femper amica 

Jrrijìt 'Votis Maxime Sixte tuis . 
Ex tot namque Ohelifcis , quos gens barbara fregit 3 

Himc ttbi non fraSum prona retexit humus . 
Aptiùs haud poteras ingens è marmare Moles j 

^uàm quem nunc ornas condecorare locum • 
^am', Petrus frmam Petram fi nomine ftgnat ; 

Iure Pari exornas maxima Petra-, Forum. Eiuf3em . AD B AD BASILICAM VATICANSM7 

AUuditur ad Epigramma primura Martialis. TSarharal^c. 

\A 7{^A7^ , qui perijife doles mir acida Mundi , 
< Prifcaijue ijuie non funi pofi piacere putas , 

Ampia h^c m pigeat praelfaque teSa future; 

^0 Utus 'valeas inde referre pedem . 
^idquid enim (juondam fparfim fufpexerat Orhis-, 

tìk pietas iunxit follicitante Fide, 
Aere nam -vacue pendentia Maufolea, 

^amcjuid non fuperat qui petit Aflra Tholus ? 
tìic lìahilona filct , nutant Memphitica faxa , 

Difparet Tritale cornihus Jrafrequens. 
Tempia tot hìc furgunt , furgunt tjmtijuotue Sacella, 

Et ijuaquà incedas marmar a eulta teris. 
Sique Tholum fpelìes , Monte.', 2(iipef(jue volajfe 

Dices , @r iunBim falera para/se Polo . 
Marmorei plures, plures ex xre Colobi, 

Et tabuU inge>2tes, arte Jìiipente, nitent, 
Area per gyrum vaflis conclufa Columnis, 

Amphitheatrali nomine digna -venit. 
Et ne quii defit redolens miracula prifca , 

En Tempio formant trina Theatra caput . 
Hmd nolis alibi quitras, hic quiere quod optas, 

Aut hic, aut niifquam 'vincere -vota potes; 
Stes ergo leternùm pietatis nobile pignus 

Sis ^ Chriftiadum T^tligionis apex; 
Et Popidi,^2^ges fimpertua limina Ungant, 

Per qux ms tandem Petrus ad Aftraferat. Eiufdcm' 

AD CATHEDRAM DIVI PETRI, 

Ab Alexandre VII. inter Sepulcra Pauli III. & Vrbani Vili 

fumptuofiffimo ornatu locatam. ' • JE 'NE A marmorei s Simulacra innixa fguris -, 
__ Vrbani, (^ Paidi hufta decora netant, 
Adfxa hinc auro Pauli fex Lilia vcrnant , 

Vrbani hinc triplex aurea fuUet Afis, 
Sic Sedes inter tribulos qu£ creuit amaros 

Inter Apes tandem , ^ Ltlia adulta nìtet . Eiufdc AD F O N T E M, 

Aquarumcopiì, omnium qui in Orbe funt fpeftatiffimum 

Nà Paulo V. in Area Vaticana excitatum. 
VMFons, num Flmius , •vd 'Vtrumqae fit amhigit hofpes, 
Hic per quem Petri Limina Sacra madent . 
Si Fons ; Flumineo , cur 'uerfat gurgite lymphas \ 

%iomodo, [ì Fluuius, njibrat in ,etl>er aquas\ 
Eft Fons, t^ Fluuius, grato qui murmurc pandit, 

^alia per Paulos mira gerantur aqtiis . 
Fims enim Pelagi fluElus , fi fxit ai ima, 

Ex imi s a lter Flu men ad Afra whit . F.iufdem . 

b z ' AL Ili II 


?l AL SIGNOR CAVALIER 

CARLO FONTANA 

Illuftre Architetto del Noftro Secolo. 

Per l'Erudito Libro da Eflb compofto fopra la Defcrittionc 

del Famofo Tempio Vaticano , volgarmente detto 

diS.PIETRO. 

SONETTO 

DEL r ABBATE GIACOMO BADIALE 

Dottore dell' vna, e l'altra Legge, Accademico Infecondo, dei Platano, 
Addormentato, ed Imperfetto. 

S'allude alla 'Nobil Famiglia F(mr AìiA in cui fon fempre fioriti Eccellenti Scdtori -, 
Pittori , Architetti ,(^ Ingegnieri . 

Geo la FONTE , oue Virtù rifiede , 
Il Mondo ad arricchir d' ampj Splendori; 
Qnefta è la FONTE , i cui preggiati humori 
Fur di Senno, e Valor Sorgiua, e Sede. 

D'ANNIBALE il Scalpel, eh' ogn' altro eccede , 
Da qui ritrafle i matutini Albori; 
E qui inaffiò fuoi gloriofi Allori 
Di LAVINIA il Pennel, eh' vnqua non cede. 

PROSPERO in Quefta il fuo Valor fé altero; 
E qui refe GIOVAN l'Inuidia doma; 
Qui DOMENICO alzò 1' Opre, e'I Penfiero. 

Ma Tu CARLO, cui cinge il Sol la Chioma, 
Tu su i fogli in cifrar L'ARA di PIERO. 
Tu fei la FONTE, e lo Stupor di Roma. INDEX 

CAPITVLORVM 

huius Operis . 

LIBER FRIMVS. 
CAPITVLA PROEMIALIA. 

Cap.j. /" "Vf^'i! confcrihendi huius 
V,^ Oferis occajìo. Tpa^.l 

Capii, -^d Itios ffecfat de Magni- 
ficis Aedibus -fertraóiare. i 

Gap iij- Caufix, ìndicantur, qu& Au- 
thorem commouere^'ut Jlngu- 
la Geometrice, nec vero per- 
fj>eóìiiiè delinearit. 6 

Cap-iv. O^ varijs ad eruditum Ar- 
chitecium Jj/eéìatibus Aien- 
furis . 7 

Cap.V. Antiqua , £5° recentes Ro- 
mana dimenjlones. 

Gap.VJ. Varia ad -falmum Roma- 
num redacix dimenfiones . 
pag. II 

CAPITVLA OPERIS. 

Cap.j. Il Ationes , 0" argumen- 
iV. ta , quibus vejiigia , 
©^ /ìtus Vaticani comfro- 
bantur . I 7 

Cap.ij. De Vaticano , eius vetufta 
te , etymologia , (S circuii u . 

... P^S- ^9 

Cap.iii. De Monumento, ad Roma 
liMemoriam,in Vaticano, 
iam extrucio. 2,1 

Cap.iv. De Pratis Quintijs , ac eo- 
ruminVaticano fitu. zz 

Gap V.Df Circis,(^ eorum vfu.ZA 
ICap.VJ. De amplitudine , forma, £5" 

Hero INDICE 

DB CAPITOLI 

contenuti nell'Opera. 

LIBRO PRIMO. 

CAPITOLI PROEMiIALI. 

Ca^.y /^Ccafionedifcriuere 

V-/ la prefente Opera. 

fag. I 

Ca^.i]. Da chi deuono effer de- 
fcritte le Fabriche Ma- 
gnifiche . 3 

CafMj.Ca.ufa. perlaquale fu in- 
dotto l'Autore à fare i 
Difegni Geometrici. 6 

Caf.bf. Delle diuerlè Mifure ap- 
partenéti all'erudito Ar- 
chitetto . 7 

Caf.\. Mifure Romane antiche 
e moderne. 9 

C^p.vj. Mifure diuerfe ridotte à 
palmi Romani. i r 

CAPITOLI DELL'OPERA. 

Caf.y T) Agioni.eproue con- 
XV eludenti per la ve- 
rificazione della Pianta 
de fiti Vaticani. 17 

Caf.ì]. Del Vaticano , fua anti- 
chità , etimologia , e cir- 
cuito . 15? 

Cap.ii]. Del Sepolcro.e della Me- 
moria eretta à Romolo 
nel Vaticano. zi 

Cap.iy. De'Prati Quinzij , e loro' 
fito nel Vaticano . zz 

C^f.v. De'Girci, e loro vfo. Z4' 

Cap.v'y Della grandezza, forma,! Indice de'Capitoli. e niifare del Circo Ne- 
roniano. 33 

C^p vij.Proue della fituazioncL^ 
delCircoNeroniano nel 
Vaticano , e de'Tempij , 
Monti, e Strade antiche 
ad eflb vicine. 3J' 

Caf.y'ùy Della liippofla Nau- 
machia nel Vaticano.3 6 

Cafìx. Della Strada Etrufca.do- 
po Vaticana,e finalmen 
te Trionfale , nel Vati- 
cano. 39 

Caf.x. Del Ponte Trionfale nel 
Vaticano , della fua ori- 
gine , e del fuo fine. 41 

Cap.x]. Della Porta Trionfale, e 
della fua fituazione. 43 

C^f.xij. Della FoffaTraiana nel 
Vaticano . 45" 

Cap.xiij. Della Porta Eliana , e- 
quiuocata per Aurelia- 
na, nel Vaticano. 48 

C^f .xiv. DelSepolcroPiramidale 
demolito nel Vaticano . 
fag. fi 

Caf.xv. Del Sepolcro di Elio 
Adriano, hoggi Cafìel 
S.Angelo. S^ 

C^f .xvj.Del Potè Elio di Adria- 
no, hoggi Ponte S.An- 
gelo. 5-4 

C^f .xvij.Del Circo , ò Ippodro- 
mo di Elio Adriano nel 
Vaticano. ^6 

C^p.xviij.Della Strada Aurelia 
nel Vaticano, e del Gia- 
nicolo. 5'7 LIBRO Index Capituloruni. Neroniani Circi menfu- 

"• .... ?3 

Cap.vij ■ DeNeronìani Circi in Va- 

ticanofìtu , deFanis, Mon- 

tibus, (^ Vijs antiquionhus 

eidemfro-finquis. JJ* 

Ccl'p.'VÌyiDefuffofita in Vaticano 
Naumachia. 3 6 

Cap.ix. JDf Via Aetrufca.dein Va- 
ticana , tandemque Trium- 
fhalis , m Vaticano nuncu- 
■pata . 3 9 

Cap.X. I>e Triumfhali Ponte iit-- 
Vaticano , origine fffius, ac 
fine . 4'- 

Cap.xi. De PortaTr)umpha!i,eiuf- 
quejìtu . 43 

Cap.xii. De Traiana Fojfa in Va- 
ticano . 45* 

Cap.xiii.Dif Porta Aeliana , Aure- 
liana , in V aticano , cunu 
noiuiuocatione fuhfiitutcu . 

pag. 48 

CcLV.XVV.Dirutum in VaticanoPy- 
ramiddle Alonumentunu . 

pag- 5"! 

Cap.XV.Of Aelij Adriani Tumulo 

iam S. Angeli Arce inVa- 

ticano. fz 

Ca.pXv'].DeAel^' Adriani , ianu 

Sancii Angeli Ponte. 5-4 
Cap.xvij T^e Circo, feu Prodromo 

Aelij Adriani in Vaticano. 

pag. . . '^^ 

Cap.XVÌiÌ.I5«' Via Aurelia in Va 
ticano , atque de laniculo . 

pag- S7 -ii Index Capitulorum. LI BER SECVNDVS. 

Cap.j. T '\E 'ueteri Ba^ika , Qf 
> ^ rebus eiufdem fingu- 
larihus . 6\ 

Cap.ij- ^^ Bafilkis , multi-flki ea- 
rum opckformaque. 6z 

Cap.iij. Qii/i Conftantinum Aia- 
gnum, ad Chriflianos Bafi- 
lkis cohonefiandas, extimu- 
larunt . 6j 

Cap.iv. ^e tempore , & loco quibus 
Bafilka -vetus Vatkaniu 
fuit confiruEia . ibtd. 

Cap.V. -^^ infignkribus Aedificijs 
à Summts Tontificibus Ba 
fìlkit, ijeten Confiantinlann 
adkBis . 6<) 

Gap. vi. -AuEloY lchnogra'^hi& diru- 
ta, -veteris B afille a. ji 

Gap. vii- -O^ 'uetufiiori Pontificio-J 
Aede Vaticana. yz 

Cap.viij-^^^''' V atican&Hiero^hi- 

lacium^aliadquefinìtimum, 

ohm colla'^fum inerte Afo, 

linis , JMartifo^ue Tem^lcu 

defignantur. 73 

Cap.ix. E^itheta quibus Summi 
Pontifices in Diflomatibus 
Afofiolicis ijeterem Vati- 
canam Bafilicam decora- 
runt. j6 

Cap.X. Index 'vniuerfalis, (f caftt- 
?atus rerum omnium nota- 
tu dignarum, quas vetus 
Vaticana , ali^que finiti- 
ma Aedes comflecìebantur, 
ex Alfarani Ichnografhia ; 
atque de Neroniani Circi 
fitus à Nobis exarata deli- Indice de'Capitoli. HBKO SECONDO. ¥ ^EUa Bafilica vec- Ca^.y 

chia, e foe partico 
larità . 6x 

Caf.i]. Delle Bafiliche, loro vfi, 
e forme. 6% 

Cap.iij. Motiuo del Magno Co- 
fìantino in far ergere 1' 
vfo delle Sacre Bafiliche 
per il Criflianefimo. 67 

Cap.iy. Del tempo.e loco.nel qu a 
le fu edificata la Bafilica 
vecchia Vaticana, ibid. 

Cap.y. DelleFabrichepiùcofpi- 
cue aggionte da'Sommi 
Pótefici allaBafilicavec 
chia Coftantiniana. 6p 

Cap.vj. Autore della Pianta del- 
la Bafilica Vaticana de- 
molita. 71 

Cap.\ij. Del Palazzo antico Apo 
ftolico Vaticano. yz 

Cap.Yii]. Improprietà , che la Sa- 
criftia di preséte del Té- 
pio Vaticano, con l'altra 
fìmile demolita foffero il 
Tempio di Apollo , e di 
Marte , 73 

Cap.ix. Epiteti dati da'Sommi 
Pontefici per mezzo di 
Lettere, eBolleApofto- 
liche alla Bafilica antica 
Vaticana . 76 

Cap.X. Indice generale corretto 
delle colè più notabili , I 
che furono nella Bafilica 
vecchia Vaticana con_> 
altre Fabriche contigue 
fecondo la Pianta dell' «li 

,1 : 

' I 
II 

II Indice de'Capitoli. Alfarani , e della fitua- 
tione dell'aggiontaPian- 
ta del Circo di Nerone 
fatta da Noi . Vengono 
molte di quefte fituate.> 
lopra li muri del detto 
Circo indicate nell'vlti- 
mo di quefto Capitolo . 
pag. 77 

Caf.x]. Delle Incauallature , & 
armaméti de'Legni, che 
reggeuano il Tetto dell' 
antica Bafilica Vatica- 
na. 97 

Cap.xi). Caufa perche fia necet 
faria l'ordinazione deUi 
Tetti dalli Profeffori . 
fag. IDI 

Caf. xii]. Regole per le pendenze 
delli Tetti, e collegazio- 
ne delle corde. lOZ 

LIBRO TERl^O. 

Caf.y J ^EUecofe feguitenel 

M^ Vaticano circa il 

trafporto , & ereziono 

deU'Obelifco , e Terreni 

accrefciuti. 109 

Ca^.i]. Dell' origine degl'Obeli- 
fchi , e della loro prima-j 
erezione in Egitto, e del- 
la feconda in Roma , in 
particolare dell' Obeli- 
fco Vaticano, e perche 
fia rimafto illefo. no 

Cap.ii]. Delle folleuazioni de' 
Terreni Vaticani , efue 
ragioni. 114 

CapXv. Del Pofto antico deU'O- 
belifco Vaticano , e del 

trafpor- Index Capituiorum. neatfune , ad qua comflures 
etiam eiufdem Circi parie- 
tihus infidentes accedunt 
Aloles , pofiremo huius Ca- 
pite indie atur . 77 

Cap.XJ. He Canterijs , (f Lignorum 
coagmentatione auihus ve- 
tuftioris Vatican/ì, Bafilica 
Teéia innitehantur. ^7 

Gap.xij. F afligiorum prove difpo- 
nendorum oh Artifices ne- 
cejfitas . IDI 

Gap.Xiij.iVo»»!!//// n/innnef proTe- 
Borum inclinatione , iffa- 
hieHarum Canterijs Tra- 
bium , vulgo cordarunu 
compagìnatione. loi LI BER TERT IVS. Cap.j. D E nonnullis ad Vati 

canam IJ>eclantibus, 

(^ potljfim'um de trajlato 

Ohelifco , ereéfoque , ac dt-> 

Solo elatiore. 1 09 

Cap.ij. He Ohelifcorum origine qua 
rat ione primìtm in Aegypto, 
dein Rom& eos erexere , dnj 
Vaticano potijfimum Oheli- 
fco, (^ quamohrem hacle- 
nus perfeuerauit illihatus . 
pag. no 

Cap.iij. Caufit ttutìnantur ex qui- 
hus V aticanum Solum iam 
fuhlimius affurgat. 114 

Cap.iv. E)e Vaticani Ohelifci Situ. 
eo pottjjtmam 'uhi iam re Index Capitulorum. feritur , olim tranjlatus . 
pag. II 51 

Cap.V. P^ Inftrumentis ad exfor- 
tandum Oh elifcumv furila ■ 
tis . 124 

d3!p.\\.V eteris Situs Obelifci ve- 
fiigium , Machinarumque 
ad eundem traducendurru . 
pag. 129 

Cap.vij- Contignationìs ex varijs 
Trahtbus , (^ Lignis coag- 
mentatA , ad f^cilltmarru 
Obelifci exaltationem tyfas 
delineatur . 122 

Gap. vili- -Amiae Pyramidis Vro- 
^eBus cum -fracingentiLj 
iffam munimine. 127 

Cap.ix. Indinatur Obelifcus . pa- 
gina. 141 

Ca.p.X. In Contignatione Strato in 
cumbens Obelifcus . 14C 

Gap.xi. Semita ■fenftlis,feì( eminen- 
fior , qua e njeteri ad recen- 
tem locuin transfert ar Obe 
lifcus. \^() 

Cap.xij. Semita eminentior , (^ 
Contignationis ad erigen- 
dum Obeltfcum Profpe 
Bus. ij"^ 

Cap.xiij. Editioris SemitA , Stylo- 
batis Situs , (f muniti Obe- 
lifci froJjìeBus. xi'y 

Cap.xiv- Trames ereBior , Lignea 
Comfages , (f Stylobates , 
cui tm^ofltus e fi Obelifcus , 
orthogr abbici delineantur . 
pag. i^i 

Prir/pc- Indice de'Capitoli. traiporto di eflb , douc_ 
di prefente fi troua inai 
zato. 119 

Caf.y. Degl'Iftromenti, chefer- 
u irono per il traljsorto 
dell'Obelifco. 124 

C-^p.vj. Pianta del Porto antico 
dell'Obelifco , con la fi- 
tuazione delle Machine 
per mouerlo. 1 29 

Caf.yi'j. Difegno, che moflra Iij 
forma del Caftello com 
poflo di Legnami , e di 
Traili di diuerfi generi , 
che feruì à leuare d'ope- 
ra l'Obelilco. 133 

Cap.yiij. Profpetto dell'Obeliico 
con il Caftello , che lo 
cingeua. 137 

Cap. ix.L'Obelifcopiegato,men- 
trecalaua. 141 

Cap.x. Obelifco ftratato dentro 
il Caftello. 145" 

C^p.xj. Strada penfile, conl'O- 
belifco lòpra , quando 
andana da vn luogo all' 
altro. 149 

C^l'.xij. Piazza penfile, con il 
Prolpetto del Caftello 
per l'erezione dell'Obe- 
lifco. 15' 3 

Cap.xiij. Veduta della PiazziL. 
penfile,col luogo delPie- 
deftallo, e veftitura dell' 
Obelifco . 15*7 

Cap.xiv. Profilo della piazza_> 
penfile , col Caftello , e 
Piedeftallo, doue fu fi- 
tuato rObelifco . .1 61 VeduM Indice de'Capitoli. C^p.xv. Veduta , e Pianta Gene- 
rale dellaMachina qua- 
do fi ereffe l' Obelifco . 

LIBRO QVAKTO. Cap.]. D .EUi Portici nuoui , e 
Piazza auanti il Tempio. 177 

Caf.i]. Il Paragone degl' antichi 
Romani Edifizij col Té- 
pio Vaticano, e luci Por- 
tici. 178 

Caf. iij. Della Situazione de'Por- 
tici. 183 

Caf.iv. Delli Fondamenti, & Or- 
nati de'Portici circolari 
nel Vaticano. 1 87 

Caf.y. De' Corridori , & orna- 
menti di effi nella Piaz- 
za Vaticana. 195" 

Caf.v). Delle due Fontane della 
Piazza Vaticana , e dell' 
acque,che fanno loro or- 
namento. 199 

C<*/7.vij. Breue narratiua della-j 
Piazza, e Facciata del 
Tempio di S. Pietro Va- 
ticano,de'Portici,eBrac- 
ci,eprimo, &c. zoz 

C^/j.viijImpropria collocazione 
del Campanile fopra , 
lateralmente al Tempio 
Vaticano. Z07 

C^f .ix.Modipropofti dall'Auto- 
re fecondo li feguéti Di- 
fegni per la terminazio- 
ne della Piazza, eBracci, 
col nouo Campanile , & 

Orologio nel Vatic. zo8 Index Capitulorum. Cap.XV- ProJjieBus , ac Machina- 
rum deltneatio , dum Py- 
ramis erigeretttì: i óf LI BER ^ART VS. Gap.j.-Qi 
Cap.ij. Della E recentihus Ambula 
cris , Fanique Pla- 
tea . 177 
Veteres Romanas Moles 
cura V attcanoT emflo^eiuf- 
que Porttcthus conferun- 
tur . 178 

(ZtdXiXxyTìe PortkuumSitu . 183. 

Cap.iV- JDf Eundamentis , (f Por- 
ticuum , in Orhem inflexa- 
rum Ornamentis . \ 87 

Cap.V. Eie Amhulacris , (s" eorum 
ornatihus in Area Vatica- 
na . I^y 

Q.^^.'^yT^e E onttbus Aren, Vatica- 
na , C?" latice iffis exornan- 
te . 199 

Cap.vij- -Df Platea , ©* Pronti^ , 
ac Vaticana Diui Petri 
Bafilica , Porticibus , La 
t eri bus breuis , (f accurata 
Synoffis . De Area , gj* 
Porticibus . ZOZ 

Cap.viij. De ■pm.poftera Turris 
Cam-panaria , Jufra , iu- 
xtaque V attcanum Tem- 
■flum collocatione . Z07 

Cap.ix. Varili methodi ah AuEiore 
delineata , ad Ambula- 
crorum Platea , noui Cam- 
■panilis , ac Horologij iru 
Vaticano confiruBionenu . 
pag. Z08 

UT" Index Capitulorum. Gap.X. De noni CamfanUis,(fHo- 
rologij fìtu . 2-2,7 

Cap.XJ. Mirahiles Temigli Vatka 
ni ProffeBus , ex Adriani 
Ponte okinendi. zzB 

jGap.xij. Zocus Prof anus, feti Area 
njeluti Forum inftituendeu. 
pag. 2z^ 

Cap.xiij. T)e vetufìiori maiori Sca 
la ad Regiam Aulam fer-ì 
, ducente . 2,3 2 

Cap.xi V. De Vaticana recenti, Ke- 
gidque Scala qua adPon- 
tificias Aedes -fatet accef- 
fus . zjj- Indice de'CapitoIi. LI BER QVINT V S. 

Cap.j. TT Ocus , njnde Fanunu 
-1 M erat frofficiendunij 
pag. 243 

Cap.ij- DePontifictbus,quinouum 

Diui PetriFanum infiitue 

re, ac de ArchiteBts , qui 

opus moderandum fufcepe 

runt . 2,40 

Cap.iij. T)e Vaticana, Baftlics, fa 
ftigio eiufque fundamentts , 
(f Regutis . xc I 

Cap.iv. FanoVattcanoadflruBum, 
(S pofihàc dirutum Cam- 
panile. 2,5'7 

Cap.V. Pràcipuamethodus, ad di- 
ruti pofimodìtm Campani- 
lis tutamen , adhihendoj . 
pag. z6s 

<-'^^.y']. De Pronai Porticu, ac de 
interiecfo fajiigium inter , 
Fanumq; Vaticanum Mw- 

niano, eiufque Regulis.zÓQ Cap.x. Della collocazione del 
nuouo Campanile , & 
Orologio . Z27 

C<3/;.xj. Ville mirabili da ottener- 
fi dal Ponte al Tempio 
Vaticano. 228 

Cap.xi]. LocoProfano,ò fia Piaz- 
za di Mercato da farfi 
nel Vaticano. zz^ 

'Cap.xiij. Dell'antica Scala mae-' 
ftra, che conduce alln_j 
Sala Regia. 2331 

Crfpxiv. Della nuouaScalaRe-,' 
già Vaticana,che condu 
ce al PalazzoPonteficio. 
t'fi- 2,35- 

LIBRO QVINTO. "F^El luogo dal qualcL /v„,- -il Cap.i 

doueua edere ve 
duto il Tempio Vatica- 
no. 243 

Cap.i]. De'Pontefici, che ordina- 
rono il nuouo Tempio 
di S.Pietro,e degli Archi 
tetti, che ne iurono i Di- 
rettori. 249 

Cap.iij. Della Facciata del Tem- 
pio Vaticano , e della_. 
qualità de fuoi fonda- 
menti , e Regole, zf i 

Cap.iy. Del Campanile eretto al 
Tempio Vaticano, elua 
demolizione . 25*7 

Cap.y. Modo foflanziale per il 
riparo del Campanile , 
che fu demolito . 265" 

Cap.wj. Del Portico , ò Pronao , e 
della Loggia della Be- 
nedizione tra la Faccia- Indice de'Capitoìi. '!' 'I *, ' I ta,e Tempio Vaticano,e 
fue Regole. 2,59 

Caf.vì]. DeU'ornamento.e Vano 
delle Porte del Tempio 
Vaticano , e nuoua Re- 
gola. Z79 

Cap. yii]. Errore prefo nel pianta- 
re della gionta del Tem- 
pio, e Regole per non in- 
correre in cafi fimili.zSj 

Caf.ìx. Delli Fondamenti fpet- 
tanti al fecódo tomo del 
Tempio Vaticano , non 
pratticati nel modo del 
primo . 2-89 

Cap.x. Delle Nauate minori ag- 
gionte al Tempio Vati- 
cano da Paolo Viconiìie 
Regole , e mifure. 2^5" 

C^p.xj. Delle Nauate maggiori, 
Ornato principale del 
Tempio,e loro Reg. 3 o i 

C^p.xij. Delle Fineflre , che dan- 
no lume al Tempio Va- 
ticano,e fue Regole. 303 

C<?f.xiij. Del Tamburo l'otto la_j 
Cupola del TempioVa 
ticano. 304 

C^f .xiv.Del Tolo, ò Cupola dop 
pia , che cuopre il Tem- 
pio Vaticano. 315" 

C^p.xv. Regole occulte, che fi. 
mofìrano nella ièguente 
Tauola per il compoflo 
della Cupola, eluoi fo- 
ftegni. 32,5" 

Cap.xv]. Del Sefìo della Cupola 
Vaticana.e fue Reg. 3 zp 

Caf.xvij. Della Lanterna fopra 
la Cupola Vaticana, lue 
mifure, e Regole. 333! Index Capitulorum. Cap.vij- Deornatihus Fanique Va- 
ticani V aluarum laxamen- 
tis , Ofiijfque recens Nor- 
ma . 2,79 

Cap.viij- Ofificum allucinatio tn^ 
altera Temali farte collo- 
canda,(s' qua rationequeat 
frAcatteri. 2.83 

Gap.ix. -Df Vaticanx Bafdicn far- 
tis alterius Fundamentis , 
alitcr quam in frioYefub- 
ftruSis . Z89 

Cap.X. De adieBis a Paulo V 
Vaticans, Bafilic& mino- 
rihus Amhulacris , tuwu 
de normis eorum , ac men- 
Juris . Z95' 

Cap.X j. De amfliorihus Fani Am- 
hulacris, fr/ecipuis eius Or- 
natihus , (f Modulis . pag. 301 

Cap.xii. De Feneflrts Temalo Va- 
ticano lumen affundenti- 
hus , earumque /denfuris . 
pag. 303 

Cap.xiij. Tymfanum Vaticana, 
Bafilics, , TholofuHeStum. 
pag. 304 

Cap.xiv-i'f imfofito Vaticana Ba- 
fdtcs, Hemi^hurio. 315' 

Cap.XV. Occulta quidam ReguU 
in fequente 'batefiunt dia- 
grammate , ad Hemiffhii- 
rij comfagem , tlliufque ful- 
cimenta . 3^5" 

Cap.XVJ.-Df Sfharico Tholi Vati 
cani comflexu , ac eiufdem 
Normis . 3 Z^ 

Cap.XYU.De Zaterna Tholo Vati- 
cano tmfofita , eius Canoni- 
hus , ac Menfuris. 333 Rego- I, itiaa- m Index Capitulorum. Cap.xviij- Semata ab Architeiiis 
norma in Situ amplitudine , 
(f Temali Vaticani Parie 
te defignandis. 3 sa 

Cap.xix. TDefirmijjtma frioris Va- 
ticana BafilicA Segmenti 
flahtlitate Telaque eairu 
imfugnanti^um retundun- 
tut. ^4^ 

Cap.XX. Indagata, in Fantheo , (^ 
Tholi Vaticani Tym-fano 
dimenjìones. lAo 

Cap.XXJ. -^a^J ol> caufas non ex- 
timefcendum Vaticanurru 
"fojfe deincefs Tholum la- 
be faH ari . 3C'2 

Cap.XXij. -Dt' quatuor minoribus 
Hemilphxrijs , quaternos 
Temali ^angulos decoranti- 
bus . 3 re" 

Cap.XXiij ■De' Tholis exterius 'Te- 
fio , ac enafcenti matoris 
Hemisphiirij Tymfano e- 
mìnentihus . 2 f é 

(ZdL^.XÙS Norma ad Tholorunu , 
tampmflicium , quam du- 
■flicium conftruSiionerru . 

pag. 3ÓI 

CapXXV-Of exter\.orihus Fani Or- 
namentis . 371 

Cap.xxvj.-Df fracipuis Vaticani 
'Temfli,Porticuum,^Fla- 
tearum M.enfuris . 27«' 
''Cz'^.y^y^'si\^J^eextimisT em-flimen- 
I furis. 385- 

Cap.xxviij ■De' obieBa Fano Am- 
bulatione. 292 

^'X'^.'XfS^, Ambulacri minor is fini- 
Jirorfum ad Occafum Jj>e- 
cìantis ornatus commemo- 
rantur . 3 or Indice dc'Capitoli. C^f.xviij. Regola tenuta per 1 al- 
fegna del Sito , Vano, e 
Parete del Tempio Va- 
ticano. 339 

C^f-xix- Della fondamentale fer- 
mezza del primo Tomo 
del Tempio , e difelL. 
contro li Cenfori. 343 

C^^.xx. Mifure del Pantheon , e 
Tamburo della Cupola 
Vaticana. 349 

Caf-xx']. Ragioni per le quali nò 
polla dubitarli della fer- 
mezza , e flabilità della 
Cupola Vaticana. 3 f 3 

Cap. xxij.Delle quattro Cupole^ 
minori negli angoli del- 
le quattroNauate mino- 
ri dentro il Tempio 3 fy 

Ciip.xxiij. Delle Cupole, cheri- 
fiedono efteriormente.^ 
fopra il Tempio nello 
Spicco del Tamburo del 
la Cupola magiore. 3f ó 

Cap. xxiv.Regole per le Cupole 
femplici,& effetti di effe 
e dell'altre doppie. 3Ó1 

Op.xxv.Degli Ornati efleriori 
del TépioVaticano.371 

C^?. XX vj. Delle principali Mi- 
liire del Tempio , e Por- 
tici , con le Piazze Vati- 
cane. 375^ 

Cap. xxvij. Mifure efteriori del 
Tempio. 3 85- 

Crff.xxviij.Narratiua del Porti- 
co auanti ilTempio. 393 

C'*i'.xxix .Narratiua dellaNaua- 
ta minore del Tempio à 
mano finiftra.verfo Mez 
zogiorno. 3j)f Awhicfi- Ambu- HI Indice de'Capitoli. .'■1! 

'MI 'il: C^f.xxx.Ambulazioni , e Na- 
uate inferiori attorno il 
Tempio. 39^ 

Crfp.xxxj.Dell'altra Nauata in- 
feriore del Tempio, ver- 
fòTramontana. 401 

C<«p.xxxij.Narratiua degli Orna 
menti , e Pitture attorno 
il Vano della Cupola_. 
maggiore del Tempio . 

C^/'.xxxiij.Epiteti del Tempio 
Vaticano . 40 ó 

C^p.xxxiv. Del Vacuo, chiama 
toConfeffione dentro il 
Tempio auanti il Cibo- 
rio . 407 

Cap.xxxy. Delle Incauallature.o 
fatte per foftenere il Mu- 
ro delle Volte del Tem- 
pio Vaticano. 41 1 

C^;?.xxxvj.Delle Piante , Profili, 
e Profpetti generali del 
Tempio, Portici, e Piaz- 
ze , come al prefente fi 
trouano, con le aggiunte 
de'Portici.che fi propon- 
gono. 415- 

LIBRO SESTO: ■pXEUeSpefe delTem- Cap.j 

pio di Salomone-^ 

431 
Caf.ìj. Delle {pefe fatte per l'Edi- 

fizio del Tempio Vati- 
cano , Portici , Piazze , e 
Fontane. 432- 

Caf. iij. Bilancio del Tempio di 
Salomone,con l'altro del 
-Vaticano. 435- 

Ars Index Capitulorum. Cap.XXX.^»'''^'^»^^^ Fammi Am- 
hulacra . ^ 9 ^ 

Cap.XXXJ.Di? humiltori Safilkéi 
jLmhulacro , ad Boreartu 
ipecìante, dijfer tatto, pa- 
gina. 401 

Cap.XXXij. De Ornatibus , (f Fi- 
£iuris inani maioris Hemi- 
rpharij interuallo circum- 
ieciis dijfertatio . 4°4 

Cap.XXXiij Varijs Tem^lum V a- 
ticanum Bptbetis cohone- 
flatum . ^06 

Ca.p.'UXxiv.De inani vul^h 'vacato 
Confezione intra Tem- 
■flum ante CihoriurrLi . 
pag. 407 

Cap.XXXV- De Trahium compagi- 
ne fuftinendi caufa Parie- 
tes Fornicum Temali Va- 
ticani . 411 

Qid.'O.yx^.^l'yDe Ichnogra^hijs y Or- 
thografhifs , ac generalihus 
ProfpeiUhus Templi , Por- 
ticuum , Platearumc^ue vti 
recenter fé hahent , cum^ 
adiunBis Porticibus , qux 
frofonuntur. 4-' 5" 

L I B E R S E X T V S . 

Gap i. ' I ^Ettpli Salomonis Im- 
A f ^«//e . 43 1 

Cap.ij. De Templi Vaticani , Am- 
bulacrorum , Platea Fon- 
tiumque impenfis . 43 ^ 

Cap.iij. Salomonis , (f Vaticani 
Tempia inuicem conferun 
tur. 4^j' Index Capit ulorum. 

Gap.iv. Temali Vaticani imfenfas 
Salomonis Fani fumpus 
■peni demonftratur aclaqua- 
ri. 436 

Cap.V. De auéìo Altri pretto prior 
origo . 43 8 

Gap. VJ. Vnde tantum Auri dijfien- 
dium efufque preti] incre- 
mentum exoriatur. 4.20 

Cap.vij- Ratio altera de Ami, Ar- 
genteique pretiorum in Eu- 
ropa, Romaque incremen- 
tis . 440 

Gap. vii). Df Salomonis Fano, ac 
eiufdem menfuris. 442 

Gap.ix. Inter Salomonis Templum, 
(f Vaticana Bafdic& Si- 
tum difcrimen. 445" 

Cap.X. De 'veteri Talento , ponde- 
ri, (f pretto. 447 Indice d c'Capitoli. LIBER SEFTIMVS. Ifagoge , 45-3 Cap.j. ¥ "X£' Fantheo primaqwLj 
jL^ ipftusRetpuhlioi tem- 
pore forma . 4^4 

Gap-ij. De Ornatihus ah Agrippa-> 
intus Templi Fantheo a- 
dieBis . Afa 

Gap.iij. De adieBo ad Pantheon^ 
Frojìjlto. ^6p De C^f. IV. Argomento per far cono- 
fcere . che le fpefe del 
Tempio Vaticano.quafi 
vguagliano quelle del 
Tempio di Salomone. 
M- 436 

Cap.y. Prima cagione, da che^ 
fia proceduto l'accrefciu 
to prezzo dell'Oro. 438 

Crf^vj. Seconda cagione della_; 
confumatione dell'Oro, 
& alterazione del prez- 
zo. 43^ 

Cap.xij. Terza cagione dell' ac- 
crelciuto prezzo dell'O- 
ro,e dell'Argento in Eu- 
ropa , & in Roma me- 
defima . 440 

C^i'-viij.Del Tempio di Salomo- 
ne, e (uè mifure . 443 

Cap.ix. Differenza del Sito, che 
occupaua il Tempio di 
Salomone, con raltro;del 
Tempio Vaticano. 445-. 

Cap.X. Del Talento antico , ilio 
pefo , e valore . 447 

LIBRO SETTIMO: 

Introduzzione. 45-3 

Cap.]. "p\El Pantheon, e fua_, 

X_-/ prima forma nel 

tempo della Repiiblica. 

I f'*!- 4f4 

Cap.ì\. Degli Ornamenti aggion- 

ti da Agrippa , dentro il 

Tempio del Pantheoru. 

Cap.ìi]. Del Portico aggionto al 
Tépio del Patheon. 4($$) Del Indice de 'Capitoli. Caf. iy. Del Pantheon , e liioi re- 
fìauramenti . 472- 

Caf.y. Di alcuni Tempi) famofi 
nell'Afia , inferiori al 
Tempio Vaticano. 474 

Cap.y]. Del Tempio di Giono 
Capitolino, edellafiiaj 
grandezza . 47^ 

Cap. yi]- Del Tempio della Pace, 
efuemifure. 477 

Cap.yii]- Della Cupola di Santa 
Maria del Fiore di Fio- 
renza. 475> Cap-iv- De Pantheo , ac eiufdenu 
injiauratione • 47^ 

Gap-V- De nonnuUis celeberrimts 
Afi& Tem^l'is Vaticano 
■fofthabendis . 474 

Gapvj.Df louis CaptoliniFano, 
ac eiufdem am^Utudintj . 

pag. 47<' 

CcLp.yilDePacis T emflo,ac i^fius 
ext enfiane . 477 

Cap.viij-Of SanBs, Maria àFlo- 
rihus Hetrufcorum Fioren- 
ti» Tholo . 479 AVTO- Index Capituloruni. AVCTO- AVCTORES 

In hoc Opere citati . 

APpianus jilexandrinus. 
Alfarams . 
Allatim . 
Angelonas . 
Andrems Fuluìm . 
Acrm . 
Alciatus . 
S.Aìigujììnus . 
AKafiaJìus "Bibliothectiirim". 
Albertus . 

Alexander ab Alexandre . 
Aulus Gellim • 
Semkus ■ 

^orthdomMs T^omanus . 
^aronius . 
Tioninus . 
^londus. 
3oJfms. 

VSenediElus Canonicus S.Pttri , 
VSarkarui ■ 
"Bullengerm . 

"Boetius . j 

Cappella. 
Columella . 
Calepinus . 
Cornelìus Tacitus 
Cicero , 
Ceccarellus . 
Cecanius . 

Cajfudorus .' ^ 

Cofentinm . 
Cufpimanus • / 

Diodor US , 
Donatus . 
Daniel "Barbar us . 
Dominicus Fontana . 
Dio . 
ExoduS' 

Eraclitas . j 

Fritti US. 
Euf chiusi ' 
Faunus .] ; "9 
Ferrerius , 
Ferahofcus . 
Fontana ; Fahret- A V T O R I 

Citati nell'Opera. 

Appiano Aleffandrino. 
Alferani. 
Allatio . 
Angcioni l 
Andrea Fuluio. 
Acrone . 
Alciato . 
S.Agoftino 'l 
Anaftafio Bibliotecario. 
Alberti . 

Aleffandro d'Aleflandro . 
Aulo Gelilo . 
Bembo. 

Bartolomeo Romano • 
Baronio . 
Bonini. 
Biondi. 
Boffio. 

Benedetto Canonico di S.Pietro^ 
Barbaro . 
Bullengero. 
Boetio. 

Cappella . t-- - 

Columella. 
Calepino. 
Cornelio Tacito . 
Cicerone . 
Ceccarelli .' 
Cecconio.' 
Caffiodoro i 
Cofentino . 
CufpinianOf 
Diodoro. 
Donati . 

Danielle Barbaro . 
Domenico Fontana. 
Dione. 
Erodiano . 
Erodoto. 
Efodo . 

Eraclito .' .: 

Eriizo . 
Eufebio . 
Fauno . 
Filone Ebreo. 

d Filan- *lll li 

ìli Filandro . 

Ferrerio . 

Ferabofchi . 

Fontana . 

Fabretti. 

Fuluio . 

Frontino. 

FlauioVopifco. 

FcUini. 

Firmiano . 

Ciufeppelftorico. 

Giulio Polluce . 

Giulio Frontino. 

Giulio Capitolino . 

Gelilo.,, 

Grimaldi. 

S.Girolamo. 

Galeno . 

indoro. 

Lucano. 

Leon Battifta Alberti. 

Liuio. 

Lucio Fauno . 

Longhi. 

Leone AUatio^ 

Ligorio . 

Lodouico Dolce. 

Luca Peto . 

Laertio . 

Martiano Cappella. 

Marliano. 

Martiale. 

Mercati . 

Manlio . 

Maffeo Veggio: 

Martino Cofentino. 

Montiofo . 

Nardino. 

Orofio. 

Ouidio . 

Paufania . 

Polluce. 

Plutarco, 

Palladio. 

Panuinio. 

Pirro Ligorio. 

Peto, 

Prifciano , 

Procopio, 

PauolodeAngelisV 

Publio Vittore. Plinio Fahrettus . 
Fuluius , 
Frontinus: 
Flaaius Vopìfcus. 
FellinKS • 
Firmanm, 
Gellim • 
Grimddus . 
GaUntis . 
Herodianus • 
S.HyeronimuS' ■ 
Heroàotus. 
/ofephus Bijlorictis. 
Mias PoUux . 
lidias Frontinus . 
luUus Capitolmus, 
/fìdorus. 
Lucanus. 
Lamius . 

Leo Vaptifia Alhtrms . 
Liuius • 
Lucius Famus, 
LongHs . 
Leo Allatius "• 
Ligo'ias. 

LudmiicHS Dtticis. 

Luca Patus , 

Martianm Culppella . 

MarUanus . 

Alartidis . 

Mercatus . 

Manlius . 

Maf^u! Veggiusl 

Maninus Cofcntinus • 

Aiontiojìus . 

^ardinus . 

Orojìus . 

Omdim', 

Paufanias ~. 

Philo. 

Pollux '. " 

Phìlander 1 

Plutanhus. 

Palladius , 

Panuimm . 

Pjrrhas Ligorius- 
P<aus . 

Prifcianus . 

Prwopim . 

Paulus de Angelis . 

PMim ì^iSor . PlÌKÌUS Pitnius 
Plato . 
Platina . 
^intilianus . 

^cciolius . 

Sallujìius . 

Seunìnm "Boetius . 

Scamotius . 

Serlius . 

Sabdlìciis . 

Seneca . 

Seueranm . 

Sextus Pom^eiits . 

Suida . 

Straha . 

SdirìHs , 

Spanianifs . 

Seriiius . 

Torrigiits . 
Tertullianus . 
Tacitus . 
yitrmim . 
Varo. 

Vdlalpandits : 
Vmcemms Scamotim) 
Vafarim . 
Veggias , 
Virgilius . 
Vopifcus . 

maor. 

Xemphìn . Plinio . 
Platone . 
Platina. 
Quintiliano ; 

Riccioli . 

Saluftio. 

Seuerino Boetio . 

Scamozzi. 

Serlio . 

Sabellico. 

Seneca . 

Seuerano. 

Sefto Pompeo . 

Senofonte . 

Suida . 

Strabene . 

Solino . 

Sparzianoi 

Seruio . 
Torrigio'i 
Tertulliano i 
Tacito . 
Vitruuioi 
Varrone l 
Villalpandi . 
Vincenzo Scamozzi. 
Vafari . 
Veggio. 
Virgilio . 
Vopifco. 
Vittore . .Ilfl r 

•H Vili Ili' ■w"**tj LIBRO L 

Delle Cofe più notabili feguite in tempo della Potenza 
Romana nel Vaticano . 

DAL CAV. CARLO FONTANA 

Miniftro Deputato del detto Famofo Tempio , 
& Architetto. 
L I B E R L 

De Rebus maxime infignibus qu^e Romana Potentine 
temporibus in Vaticano contigere . 

DESC-R^IPTVS 

AB EQVITE CAROLO FONTANA 

Praefati Templi Miniftro, atque Architedo. 
Latinifqut literis confìgnatus . 

A Ioa: lof: Bonneruè de S, Romain . 
i<4 III 
PROOEMI VM, 

jRiufquatnin adeò immenfi, iamque conftituti Operis am 
■ plitudine liberiùs exfpatiemur , confentaneum equidenu 
vifum eft pauca praetnitti Capitala , vt idem intelligatur 
faciliùs, nec Menfurarum, Notitiaruraque ad Artem Nò 
ftram pertinentium varietas . legentibus crebro facefìat la 
borem. £tenim Authori enitendum imprimis , vtfuamens 
omnino patetìat; cum in hunc potiffimutn iure debeat fcopum collimare , 
vt Typis commiffa probe omnes affequantur. Quamobrèm mirari veluti 
neminem, fi in huiufce Operis limine nonnulla , occurrant , quae à pro- 
pofito fine videantur euagari; quippe tandem vlteriùs quilibet progreffus, 
haud abs re fadum aduertat : ne fcilicet in obfcuritatis fcopulos fxpius 
impingens Leftor identidem haereret . Sin vero quaedam Operi fufcepto 
praefixa cum fubfequentibus minime cenfeas cohaerere, fic habeto ita con 
tigiffe, vt huiusnimirum fcientiae cupidiores ibidem cum amxnitate nan 
cifcantur vtilitatem . Sex itaque Capitula , veluti Prooemium conflantia 
tibi benigne Ledor, ad Opens intima penitiùs fubeunda, ac iucundiùs, 
viam fternent aequabiliorem. Et primum eft. PROEMIO li 
li 
PROEMIO. 

1 è parfo bene, prima d'entrare nel vado Campo della Noftra Ope. 
ra già ftabilita , di farle precedere alcuni Capitoli ncceilarij al ta 
Cile intendimento di Qucfta; acciòche nel di leiprofegu.mento non 
sabbia k confondere chi legge , ò nelle Mifure , o ndle altre No- 
tizie appartenenti alla Noftra Profeffione . Deue lo Scrittore d,l.- 
B=.^5^a^i gentemente operare , che il Lettore fi interni neTuo. propr,, fen- 
uTenti . acciò penetri alla defiderata Intelligenza , fé il vero fine, ^' ^f ^f// .^ 
di farfi perfettamente. & onninamente intendere. Pertanto non ftn'br. ftrano ad al. 
uno . i fui principio di quefto Volume ci diffondiamo :n -fé , le q-b pa ono o 
talmente diftratte da quello . che habbiamo promeffo d; fare , poiché alla fin fi a u 
uederi ciafcuno . che il premettere quefti fennment. e fiato per cagione d nca. 
interrompere il corfo alla continuata Lettura; E fé in qualche P^»/ ' 1^ f^ 
diciamo precedentemente non hi totale coherenza con l'Imprefa , alla quale e acc.. 
mentiamo, fi fappia, che è vnito con IVtile di chi defidera approfittarfi in qu ft^ 
fcienie, ò acquiflarne qualche lume; Ti fi fanno incontro dunque, o L^oj^ lei 
Capitoli Proemiali, li quali ti ageuokranno la ftrada a ciò , che brami d. leggere , 
Et il primo è . 
L I B E R L 

CAPVT PRIMVM 
PROOEMIALE. 

Qua confcrihendi huius Oferìs 
occajìo . 

NNOCENTIVS XI. fa- 
licis memoriiE Pontifex , 
ad hocce Opus ideò Nos 
potiffimùm adduxit elu- 
cubrandum , quippè anno 
I(J8o. mendacem in Vrbc audijt famam 
percrebuiffe; ex prodeuntibusnempè recens 
indicijs, ruinam Vaticani Tholi, deinceps 
pcrtimefcendam : qua: in Equids Bernini 
dedecus verteret , proprer operam buie 
Heraifphf rio , Vrbano Vili. Pontiiìcc,ab 
eodem male nauatam; quinetiam cxhibita 
Pontifici , & prapofitis Rcuerenda: Diui 
PetH Fabricse Purpuratis diiTertatio , ob 
debiliorem Fani compaginem , continuò 
detrimentum comminabatur . At vatici- 
nium infcifia editum compererunt . Per- 
cupidus itaque vcritatis exploranda; Pon- 
tifex > lUuftrifllmo D. Vefpiniano prsce- 
pit j Summo eiufdcra Fabrics Moderato- 
ri .• vt peritiilìmos Vrbis Architeflos con- 
uocaiet ; qui fingulis Tholi , Fanique parti- 
bus diiigenter perluftratis 5 de infaufts auis 
ornine fcntentias pronuntiarent . Cum ve- 
ro Noftram ea de re mentcm fcifcitaren- 
tur, tum fimul ad minacem contcndimus 
Molem ; verùm omnibus accurate inucfti- 
gatis, fallacem animaduertimus allucici- 
nationem. Quia tamen iam longè per Or- 
bem hane moleftior euolarat fama , pr£- 
fato D. Vefpiniano enixè admodùm com- 
mendauit Pontifex j vt Nosjaliofque Ar- 
tis eruditos multiira foUicitaret ,quò tan- 
dem compertas Tholi firmiffims ftabili 
tatis caufas , ad perpetuam pofteritatis me- 
moriam , Romana; Ciuitatis Archiuio con- 
fignaremus . Quare folliciti voti Pontifi- 
cem omninò fieri compotes , opera: prc- 
tium duximus militantia tam inclyte Mohs 
perennitati argumenta , immortali Typo- 
rum Archiuio celebrare ; non modo vt - LIBRO L 

CAPITOLO PRIMO 
PROEMIALE. 

Occafione di fcriuere la frefente 
Opera . 

'Impulfo , e l'inuito 3 fcriue- 
re , e delincare la prefento 
Opera iì hebbe dalla (anta me- 
moria d' INNOCENZO Vn- 
dccimo per hauer' egli intefe 
le finiftre, e varie voci , pre- 
corfc nella Città di Roma l'an- 
no 1680 j che foffero fcopcrti alcuni effetti, ò 
fegni, da' quali fi potcfle temere la rouiuiLj 
della Cuppola Vaticana > fupponcndo che folfe- 
ro originati da alcune operazioni, feguite nel 
Pontificato d' Vrbano Ottauo , cagionate dal 
Caualiere Bcrnino Architetto i e che fi andaf- 
fero auanzando dalla mala cuftodia del Tem- 
pio; con mille altri fuppofti contenuti in vna., 
relationc data anco in fcritto à Sua Santità ; & 
indi alla Sacra Congregatione de' Signori Car- 
dinali Deputati fopra la Rcuerenda Fabrica di 
S.Pietro: dalla quale relatione non fi potè ar- 
gomentare .litro che ignoranza, conforme ben 
prefto fi riconobbe dall'euidenza del fatto. I 
Anfiofa dunque Sua Beatitudine di faperno '. 
il vero , ordinò à Monfignor Gio: Carlo Vefpi-i 
gniani Economo Generale di cfla Fabrica, che./ i 
quanto prima con li principali Architetti dcUa^' 
Città, & altre perfone intendenti d viiìtaflèini 
ogni luogo la Cuppola fudetta , & anco le altre 
parti del Tempio, e tra quelli folfimo chiamati 
ancor Noi, e furono fatti molti acce/fi fopra il 
proprio luogo querelato , e doppo varie con- 
^rcgationi tenute , ii riconobbe detta reiatio- 
, vana , & infuffiftente . 
E perche fi era grandemente dilatata quella^ 
falfa voce anche in v.arie parti del Mondo . Sua 
Santità con fentimento di gran premura ordinò 
al medefimo Monfignore Vefpigniani , che ci 
facelfc intendere, come Miniftro deputato fopra 
detta Rcuerenda Fabrica , acciò con parricola- 
rc , e fondato difcorfo , e con feria applicazione 
fiponeffe in fcritto la vifita fatta di detta Cup- 
pola , con le viue ragioni della fua ficurezza , e 
(labilità ; e tutto ti conferuaife nell' Archiuio 
della mcdcfima Fabrica à perpetua memoria./ 
della pofìcrità. 

Ondefpintidall'obligo diferuire àchì doue- 
uamo , fu deliberato di prefentare all' Archiuio 
immortale delle Stampe l'oficruatìoni da Noi 
fatte non folo perdifingannare quelli, che erano| 
fiati mal informati dalla falfa fama predetta, ma 
pcrpalefare all'Vniuerfo la ftabilità, e fermezza 

di tot- % Lib. I. Caput I. Progni. di tutti la Mole Vaticana, e fìi intraptcfa la prc- 
(cnte Opera, nella quale (ipalcCi à chi non lià 
inai veduto, ne oil'eruato la qualità di detto 
Tempio , quanto fia flato l'artifizio, e l'ingc- 
gnofa , e ftabile conftrnttionc di così grande , e 
portcntofa Machina; acciò anche le Pcrfono 
abfcnti ftudiofc, e ProfefTori delle Matematiche 
pofKmo incendere li modi praticati da Braman- 
te , dal Bonaruota , & altri grand' huomini , che 
iadirpofero. Sperando con viue dimofìrationi 
additare la perpetuità di quefto grandilTìmo 
Tempio delineato da Noi con fidelilfime mifii- 
re , e regole d'Architettura in ogni parte . 

Speriamo il compatimento fé la tcilìtnra dell' 
Opera non riufcirà di quella parità di lingua , 
che fi dourebbe à chi legge , perche l'Autore è 
più aiTuefatto à maneggiare il Lapis , che la^ 
penna , e però doue manca l'eloquenza fuppli- 
rà il difegno . 

Habbiamo filmato anco affai confeguento 
all'Opera di rapprefentarc il Cerchio antico di 
Nerone,fopravn lato del quale fu già eretta-, 
dal Magno Coftantino l'Antica Bafilica , acciò 
il poffa confiderare quanto fia più macftofa , & 
ampia la noflira Moderna; e fi notificano anco- 
ra molt'altri particolari edifizi; , che vi erano 
in tempo de' Romani , per fare vedere, cho 
non hanno paragone alcuno col grjn Tempio 
Vaticano, e maffimamente li più memorabili, 
come il Panteon, Tempio della Pace, ed altri 
più famofi, fatti in qualfiuoglia età di quello 
Mondo . 

In oltre confidcradìmo, che douendo paffa 
re la prefente Opera fotto gli occhi di tanto 
Nazioni , potcffe animare li Prcncipi , e grarL, 
Signori ad imitare imprefe cosi gloriofe con fa- 
bricar Edifizi) macftofi, e ftupendi per acqui 
ftar l' immortalità à i loro nomi : ma più vo^ 
lenticri ci fiamo impiegati finalmente in dichia 
rare , e publicarc le notizie, e fegreti della Ar- 
chitettura , fperando di hauere con quella fatica 
leuatoil tedio à tanti Studenti, che per appren- 
derli, erano obligati à fottoporfi àtrauagli,& 
incommodi grandinimi portandoglieli in que- 
llo libro fedelmente delineati . CA- Lib. I. Gap. I. Proem. inancs failacic nebulas è nonnullorum ani- 
rais diffiparemus.fed etiam vtpotè manifc- 
ftaremus vniucrfis, forè inconcullam foli-! 
dioris jìdificij firmitatem . Proptereà hoc 
à Nobis fufceptum opus , in quo infigniores 
Templi dotes -, clegantiffima eìus (Irudura, 
ac ftupendi Molis ingeniofa piane , valida- 
que exaraturcompages : quofagaciter vfur- 
pataà Bramante, Bonarota,ali]fque in eo- 
dem excitando , Mathcfeos ftudiofis , artis 
abdita prorfus innotefcant . Ex cunclarum 
etiam partium modubs, & canonibus Ar- 
chitefloiiicse indigitatisjidprocul dubio fa- 
teantur nonpoffe deinceps labefaflari . No- 
bis demùm expetimus benigne condonari , 
fi rudiosè Mincrua opus videarcontextum : 
Author enim penicillum magis , quàm ca- 
lamum attreftareconfueuit. Operi confen- 
taneum itidem tum arbitratus, vtNeronia- 
ni Circi, cuiConftantinusMagnus veterem 
olim adftruxit Bafilicam, ichnographica de 
lineatioadijciatur. Etenim cum illi,Pan- 
tliei, Pacis, aliorumquc, cum Vaticana con- 
ferentur fubftru>Siones,iftas,cjeterafq; qua- 
libet^tatc conditas, apprimc intelligent ma- 
gnificentia noftraa antecedi , ac maicftate . 
Cum autem bocce volumen ad longin 
quas pcrpcndi tcrrarum Regiones prxter 
vchendum , tum Summos Principe? ad 
gloriofam nomini adipifcendam immorta- 
litatem , in crigendis fplendidioribus Mo 
nimentis , magnoperè pcrmouendos exifli- 
mauimus . At in patcfaciendis Architeólu 
r^lubentior incubuimus arcanis, ratus eos 
t^dio grauiosè fubleuandos , qui ea penetra- 
re fatagentes,id arduis tantummodò fupe 
ratis obicibus , difficile confequerentur; 
normis omnibus , ac menfuris in hoccc li- 
bro accurate enucleatis . CAPI- Lib. I. Caput II. Progm. 
Sali. fai. j. Firr'tu. in 
. Proxm. 
liky. fil. 
114. CAPVT II. 

Ad qaos fiecìat de Magnificis 
Aedihus fertradare . 

Iros decet Are hitedìonica: , 
rcrumque hiftoricariim pe- 
ridffimos de confpicuis Mo- 
libus agerc , vt earum fin- 
gula: prtes fcitc defcriban- 
tui-, atque Regionum exterarum Incolis , 
pofteiifquc innotefcant ; qui ex omnibus 
ritè demonftratis , partes earum intelli- 
gant, ac proportiones , licet improba forte 
pcreant,reù edaciori tempore abfumantur. 
Qucmadmodum tradit Xenophon aliquot 
LacedEcmoniorum , Thebanorumque Fa- 
nis accidiffe , qua nullo terra; motu con- 
cuCfa funditus corruerunt. Multa etiam^ 
Tempia , fajuientibus bellis , vt ( tette Sal- 
luftio ) Afiatica , infetto Siila , cecidere ; 
Regnis etiam.Ciuitatibufque hoc accidit 
infortunium; vt Tyberij temporibus do- 
cet cxperientia ; quibus trefdecim Afia; Ci- 
uitates cecidere , ac à magnificentia fucrunt 
ciufdcralraperatoris reftituta; ; ficut appa 
ret fuo in Nummo hac incifo occafione , 
feruatoque in celeberrimis Numifmatunu 
ttudijs cum epigraphe CimtMihus Jfix re- 
jlituds . lUorum igitur fingulis partibus 
optimè exaratis , nunquam memoria , ncc 
dimenfiones exolefcunt . Iraq; Gra;cia; ve- 
teres Architcfti meritò omni encomio illu- 
ftrandi , quod J?^dium à fé conditarum hifto 
ftorias elucubrarint . Secundum Vitruuium, 
in eandem plurimi confiuxcre fcntentiam; 
Argelius nerapè de j^ifculapij Trallorum 
Tempio, Theodorus de limonio apud Sa- 
mios :, Carpio de Minerua; Fano Athenis , 
Hermogcnes de Dians Delubro Magne- 
fijs.Ctefiphon, Si Metagenes de Diana;, 
ic ApoUinis a:dibus apud Ephefios edifle- 
rucrunt . Ionica Efheji ( eiufdem Aufloris 
verba , ifta funt ) ?«•« ejl Dian^ , Ctefifhon , 
(^ Metagenes . De Fano Minerua , <jmà eft 
PryetM , hnicitm , Phileos . Item àe aàe Mi- 
neriM Dorica , mM eft Athenis in arce , iBi- 
nus , @^ Carpion , Theodorus Phoceus de Tha- 
la , qui eft Delphis . Philo de Aedimn facrarum 
fymmetrUs , (^ de armamentario , qnod fnerat 

Pi- Lib. I. Gap. II. Proem. ^ 
CAPITOLO IL 

Da Chi deuono ejfer defcrtite le j 
Fabriche Magnifiche . 

Euono necefTirK-imcnte le ma- 
gnifiche Fabriche efferdcfciic- 
tc 5 e dimoftrate da Architetti 
intendenti , Ifloriografi , e pra- 
tichi in fìmilc efercizio -, acciò- 
che pillai vero, e con propri; 
termini iìano le loro fingolari qualità mandato 
allalucejcpoflfmo eflerc manifefte non fole a' 
Popoli 5 àquali non vien permeiTo il vederle, 
per ladiftanzade'loroPacfi ; ma anche a'Po- 
ìleri 1 da quali con quefto difcorfo ■> e dimoftra- 
■tina fi potranno comprendere tutte le parti , o 
'mifure 5 quando le medefime vcnillero diftrut- 
'tciò dalla voracità del Tcmpojò d'altre cagio- 
ni. Come ci manitefta Xenofontc, che auue- 
nifTc in alcuni Tempij de' Lacedemoni > e Tc- 
bani; che fenzafcuotimento di Terremoto •> dai 
fcftcffirouinaronoic fiicceflcil medefimo acci-| 
dente per caufa delle Guerre, come narra Sal-j ^jlln^h 
lufl:io 5 ad altri Tempi; dell'Afia, che furono da f^g^ l- 
Siila diftrntti ; Succede il medefimo de i Regni , 
e delle Città i nchabbiamolaprouaal tempo di 
Tiberio , nel quale cfTcndo ruinate tredici Città 
dell'Afia 5 furono dalla gencrofità del medefi- 
mo Imperatore reftituitc , ad honore della qua- 
le anche hoggi fi vede la fua Medaglia imprcfTì 
in tale occalìonc , conferuata ne' Mufei con Vìn- 
fcrjttione . Citiitatihus AJìx rcBitutis . Efièndo 
dunque regiftrate ne' fogli le qualità di tali Fa- 
briche ,rcftano Tempre le loro memorie, ne Ci 
fmarrifcono lefpccie,emifure di effe. Degni 
però di ftima furono quei principali Antichi Ar- 
chitetti della Grecia , quali , non contenti d'ha- 
uere edificate quefte Templari machine , volle- 
ro anche dcfcriucre , e publicare l'Iftorie di 
quelle, che da loro furono giudicate più meri- 
teuoli- Ahurrare di Vitrnuio, furono dìquc- 
fto nobile fcntimento Argelio, che fcriiTc del 
Tempio di Efculapio in Traili; Teodoro , che 
fcriffe di quello di Giunone inSamo: Carpio, 
di quello di Minerua in Athene ; Ermogene del 
Tempio di Diana inMagnefia; Ctefifonte, o 
Metagene di quello di Diana in Efcfo, con l'al- 
tro d'Apollo . lomca Bphefi ( fon parole del pre- 
citato Aurore ) ^«^ efi Dia/3<e , Ctefiphon , é' •^^^- 
tagenes . De Fano Minerua j (juod eji VryenA , \o- 
nicum , Phileoi . Item de tede Minerux Dorica , ffti£ 
eli Athenis in arce , IBiìins , é" Carpion , Theodo- 
rus Phoceus de Tholo-, qui eH Delphis. Philo dt 
tsdium facrarum fymmetrijs , ^ de armamenta- 
rio -ì quodfuerat Pirieei portu . Hermogenes de £de 
Diana Ionica i ^«^ ej} Magnejì^ t^~r. Item Ar- 
gelius de fymmetrijs Corinth^s-, ^Ionico Traili- 
bus Aefcidafio , quod etiam ipfe fna manu dìcitur 
feciffe ère- fitmiiio 
nd Proe- 
mio del li 
broj fugl. 
124. A Altri 4 Lib.I. Caput II. Progni. ' 1' I 

'^1 P 


Altri Antichi Autori hanno .incora nelle loro 
Iftorie nicTi alcuni trattati di diuerfi Tempi) j 
come ha fatto Erodoto , Paufania , Diodoro , 
Vitruuio , Giufeppe Hjftorico , e diuerfi altri an- 
tichi , e moderni , che per elTerc infiniti fì trala- 
fciano di nominarli ; Li quali , benché tutti non 
habbiano trattato ex profeiro de detti Tempi; 3 
con tutto ciò hanno dato lume, e notizia tale da 
poter confiderarc le quaUt-à, e parti de' mcdefi- 
roii Onde hanno gu.adagnato eterne lodi, per 
clTere i Tempi; da loro deferirti, tenuti da quel- 
li Popoli per mcrauiglie del Mondo . Vantando 
dunque il Tempio di S. Pietro i fuoi pregi mag- 
giori dì gran lunga d'ogn'altro , fi rende fra tut- 
ti il pili magnifico, il più mirabile, ed il più 
Santo ; e fupcra tutti , non tanto nella Grandez- 
za, quanto nelle Pitture , e Sculture , che vi 
s'ammirano , e per ogn'altro adornamento , che 
rarrichifcc, e lo nobilita ; E benché alfcrifca,, 
Erodoto , che il maggior Tempio del Mondo 
fia quello diSamo, .anteponendolo Egh all'i- 
ftefle Mcrauiglie del Mondo ; Altri reputarono 
piùitimabile, e riguardeuolc quello di Gieru- 
falemmc, non folo per la venerazione , ma per 
la qualità di Colonne , e Marmi , che l'adorna- 
uano, e per la rarità de' Legni di Cedro del 
Monte Libano , ornati fplendidamente d'oro , e 
d'argento. Recarono nondimeno di gran lun- 
ga fuperati dal noftro Tempio Vaticano , noiu 
tanto nelle materie delle quali è compoflo , 
quanto anche , perche viene il Medefimo refo 
più raro, e più fingolare dalle Reliquie di tanti 
M.artiri 5 e da corpi de' Santi Pontefici, che ini 
ftanno fepolti ; i quali fino alla morte conftan- 
tcmente foftennero la Fede Cattolica . Procurò 
Filone Ebreo , che s'ingrandiffero li muri della 
Cafa d'Abramo, folo perche fu ricetto degli 
Angioli , da' quali riceucrono la Macftà . Mofli 
pili faggiamente , e con ftupor maggiore fcppe- 
ro li Sommi Pontefici ingrandire il detto Tcm^ 
pio; effendo nel fito di Elfo fiato fparfo il San- 
gue di tanti Martiri per la Confeffionc della vera 
Fede diChiiftoi Se la Città diDclo per quel 
fuo famofo Tempio fu molto celebre al Mondo , 
maggiore però fu la gloria, che riceuè la Città 
di Roma dalla gran Fama del fuo fupremo Tem- 
pio Vaticano ; nel quale fi trouano di più , cho 
negli altri compitamente quelle tre effentialif- 
fime Parti, tante commendate intal'Edifizio da 
Leon Battifia i cioè la debita commodità di 
t]uelli Sagri Miniftri, che la cuftodifcono i acciò 
poffino fcnza pregiudizio della Salute loro efer- 
citare opportunamente le loro Cariche ; Vi s'in- 
contra la buona , e ferma confolidazione dell' 
olfature de' Muri , perche fiano eternamente,; 
durabili; Al che è /lato particolarmente ben-j 
prouirto in quella parte del medefimo Tem- 
pio , che riguarda il primo Tomo . Di più tro- 
uafi in eifo quella vaghezza , e graziofo con- 
torno , che deuono hauerc si di dentro , come 
di fuori le Parti degli ornati , che compongono 
li predetti Edifizi; , affinchè dalla bella diftribu- zione Lib.I. Gap.ll. Proem. Pirtsei porta . Hermogenes de tede DiaiM Ionica , 
qitie efl Adugnejì^ (^c. /lem Argelim de Jymme- 
trìjs Corinthijs , (^ Ionico Traiiihus Aefculapio , 
qmd etiam ipfefua >nana d/cilur ifecijfe gfc. 

Nonnulli etiam antiqui Audores varios 
de Templis obitus inferuerunt tradatus , 
nimiruin Hcrodotus , Paufanias , DiodoruS; 
Vitruuius , lofephus Hiftoricus , alijfqu^^ 
cuiuslibet a:tatis , ne tsdium faceflat mul- 
titudo , prEtermittendi ; qui licet de Fanis 
iiaud confuitò multa in lucem edidcrint 
Uorum tamen partes elucefcunt , digni- 
tafque vndè prò a:dibus perbellè delinca' 
tis , atque à cundis ) tanquam mirabilibus 
rcputatis , sternam fibi gloriam compa 
rarunt . Quamobrem Diui Petri Bafilica^ 
prs ca:teris omnibus magnifica , mirabilis, 
Sanfla , amplitudine , graphicifque delinea- 
mentis ,necnon elegantibus prieminet cx- 
laturis . Quamuis autem Herodotus Sa- 
mium Fanum reliquis Vniuerfi Orbis an- 
teponat, Hicrofolymitanum Fanum, norL^ 
prò cuItufolum,fedprocolumnis ,acmar- 
moribus , cedrinifque Lib.ani lis^nis , auro , 
argentoque micantibus illis , fecundurru 
alios anteceffi:. Vaticana tamen Bafilica, 
non ob pretiofam tantum materiem , fed 
multò magis ob tot Martyrum Reliquias, 
&c iacentium ibidem Pontilìcum celebratur 
monumentis , quibus conftanter orthodoxa 
Fides innixa perfeucrauit . jEdis Abraham 
parictes ideò longiùs produftos aflerit Phi- 
o Iuda:us , fcilicet Angelis in ea hofpitio 
exceptis , vndè tota illi aftulfit maicftas 
Verùm Sacram Bafilicam fapientiùs ampli 
ficauere Summi Pontifices , quia ibi tot 
Martyrcs prò vera Chrifti fide flabilienda 
generose Sanguinemprofudcrunt. Si De- 
us lantani è Fano adepla eft famam,ma- 
iorem haud dubia naéìa fuit JEdei Vatica- 
na, tribus pra;cipuis edifici) partibusà Leo- 
ne Baptifta memoratis , infignita , S.icris 
videlicet Miniftris eam cuflodientibus , vt 
fine falutis difcrimine fuo quifque perfun 
gatur , ofiìcioque ; His accedit firma , foli 
daquc murorumconftrudio, ne vnquajn^ 
fequatur eorum labefaflatio , quibus impri- 
mis , in ea -ddis parte , ad Tomum primura 
fpedlante , abundc confultum ; Singulari 
quoque eius elegantià iucundaque partiumj 
eam intùs , extiàfque conflantium fymme- Zeo Saplì- 
Jìilcap,2 Libi. Caput il. Pro^m. tria oculus mirificè dcleftatur . Vt iftius ad- 
mirandx fubftruaionis extollam dignita- 
tem,dicam voluti Reginam cstcris pra:Iu- 
ere; cum magnifica eius, auguflaque ftru- 
duia , tantam concitit vniueifis admira- 
tioncm, vt ab altero Belèlele confjiicuo 
nobilis ludx Tribus architetìo, à Deo, ad 
Tabernaculumpeificiendum, accerfito, vt 
Exild. c.j. iiiExodo, farius conflata videatur, quam 
ab ea illuftrium Virorum ferie, ortorum ad 
retìam cius Templi difpofitionem; Quam- 
obrem Petrus Bembus Saiiflam prs fingu- 
lis omnibus exdaniat.ftupendamque Baro- 
niusTempIum Supremum, auguftiffimum 
Roma: ornamentum , Orbifquc prodigio- 
rum congeriemnominauit: adeòvt deilla 
iure dixerim quod Martialis in Epigrammi 
deVhmj Amphitcatm -J^auin procmB/i Fa- 
ma loqttatttrOpusjc^uod ctiam L.ucanus in ^di- 
bus Crucis predicandis; 'Niillam [ine nomine 
Saxam. Sors Nobis tandem obtigit impari 
licet tanto labori fufcipiendo, mirande ilUus' 
molis amplitudincm , ac magnificentiarru' 
omnium oculis exhibcre . Non glorie qui- 
demappetentia,fed fapientes Fabricc Pr^fi- 
des^primarium velut Architedum^quamuis 
relutìantem, ad illud opus pertcxendum, 
Nos continuò cxtimularunt . Licet autcm 
ali) de priftino eius ftatu, ali) de ciufdcm in- 
cremento , &aliquot paitibus fcripta edide- 
rint, officium tamen Noftrum , fummum- 
quetantìE Molis decus videtur cffiagitarc,vt 
à primo quidam exordio, omnera illius pro- 
greffum diligenter demonftremusjprodudis 
compluribus geometricis delineationibus 
vt diftintìiones illius Templi partes, Sima 
teris illud conftituentes dariùs enitefcant. Libì-CapILP?^^^ CA- zionc delle mcdefime riceua l'occhiò~vna vaT 
; 5 e diletteuole vifta . 

Diremo finalmente , per diraotoare la gran- 
dezza di -quefta fourana Machina , quanto lo 
conuenga il titolo di Regina di tutte l'altre Fa- 
briche; mentre couilfuo magnifico, & augn- 
ftiilìmo comporto reca à tutto il Mondo llnporc 
tale , che fembra più tofto edificato da vn'altro 
Befelcle Architetto della nobile Tribù di Giu- 
da , che fii chiamato da Dio per fabricare il Ta- 
bernacolo , come fi ha nell'Efodo , che da quella Neil ' E fu 
Serie d'huomini cosi grandi natia quello effetto * "P-.- 
per l'ordinazione, e difcgno di detto Tempio. 
Di qui è, che Pietro Bembo acclamolla per la^ 
più Santa , e di maggior ftuporc fri tutte le più 
Subhme; Il Baronio lo nomina Tempio Som-a- 
no , Auguflriffimo ornamento di Roma , & vnico 
miracolo dclMondo; Onde con gran ragione_> 
poffiamo non folo dire di quello Tempio ciò, 
che fcriffe Marziale in quella fua Epigramma^ 
dell'Anfiteatro Flauto : Vmtm fra cimais Vama 
loqiiatiir Opus ; e parimente ciò , che dilfe Luca- 
no , celebrando la grandezza degli Edifizi; di 
Grecia , Nidlumjìne mmiue Saxrim i benché ili_, 
altro propofito. E'conncnuto à Noi, benché 
inabili à tale Imprefi, à far noto al Mondo l'im- 
pareggiabile grandezza, e qualità di quella., 
gran Machina , la quale per defidcrio , e per de- 
bito ci apparecchiamo, come Architetto De- 
putato della Medefima, nel miglior modo pof- 
.fibile à defcriucrc in quello noftro Libro. E 
1 benché molti habbiano trattato dello Stato an- 
ticodella Medefima , alcuni dell'Ingrandimen- 
to, & altri dialcime parti diEflà: Parendoci 
I tuttauia neccfiario il defcriuere , e narrare ogni 
particolarità di vn cosi degno Edificio dal prin- 
cipio del fuolnforgimento, fino .allo Stato nel 
quale hoggi fi vede , habbiamo intraprefo à 
trattarne efattamente con diucrfe Piante , ej 
i Profili, & altri ftudi Geometrici, per far com- 
prendere diftintamente le parti più eifentiali di 
quello Gran Tempio , e le qualità delle mate- 
rie j che lo compongono . CAPI- !»{ m •li 6 Lib. I . Caput III. Pro§m. 1 CAPVT III. 

Cmf»- indicantur, qua, Authorem 

commouere^vt fingala Geometrici 

nec -vero Perjpeiffuè delinearit. Lib. Cap.III.Proem. CAPITOLO III. 

Caufe -ferie quali fu indotto l'Au- 
tore a far'e i Difegni Geo- 
metrici . 
I ad Pcrfpeaiu£E Icges vari^ 
Bafillc^partes delineata; el- 
fent , non Area: folùra , aut 
fuperficies,fed nec Sifolido- 
rum corpoium inueftigari 
potuiilent dimcnfiones . Enimueiò aliud ex 
Perfpetìiua lucramur, lineis nempèadde- 
Itinatum Tabella locum, tanquamradijsab 
oculoedutìis, mirabili quidem Artis alluci- 
natione,confimiIes rerum cxhibet imagines. 
Vcrùm in eum femper coUincauimus fco- 
pum , vt vera fingulorum partium latitudo 
pateret, acprolixitas ,atque quod non ex 
Perfpefliuis , id faltem Geometricis deli- 
peationibus indagaretur- Nec ad nimiuni 
laborcra fubterfugiendum perfeciraus, feù, 
ob Noftram fcientia; huius imperitiem; quàj 
etiamcxercendorecreabaradolefcens.Thea-| 
trorum enim Romanorum Moles quàm^ 
plurima Scenographicè , &: ad a:quasPer- 
fpetìiua normas à Nobis exarata paffim 
ocGurrunt. Noftrum igitur hoc in operefuit 
inftitutum, vt omninò habcretur menfura- 
rura ratio, quarum doarinam fola potcft 
Georaetriafuppeditare :eteniraexveluti to- 
tius Mathefeos pars nobiliffima, aduocatis 
infubfidiumArilhmeticccomputis,quamli- 
betnouitquantitatemdimetiri.Qu^aproptcr 
eam tanti veteres fecere Philofophuvt Philo- 
fophi? ftudijsftcrnendam priùs à Geometria 
viam exiilimarent , H?c propterea atrio vo- 
cabulafculpendacurauitPlato.WemoGro»»?- 
trix imarusinff-ediamr. hiLmSckntiifnmùm 
coluere jigyptij ncceffitateadduai:confiifis 
enimagrorurafinibus,propterfrequentiffi- 
masNilialluuiones.Gcometri^ ope fua cui- 
queconfiniareftituebant.Obfummumhuius 
Scicniia in Vniuerfos emolumentum, Plato 
philofophantiumanimorumvocat folatium, 
vtpotè Iblam veritatis indagatricemQuinti- 
lianus nuUara autumauit abfque Geometria 
certam rerum Scientiam , ac demonftratio- 
nem obtineri , humanoque intelledu ab ea 
Imirificè illuftrato,Diuinamidem appellauit. 

CA- 
E fi foffero delineate le parti 
delTempio con le regole della 
Profpcttiua , non fi farebbero 
potute ritrouarc le precife mi- 
fure , tanto per le cofc fuperfi- 
.^_^_^___ ziali , quanto per le corporee . 
Perche dalla Profpcttiua s'ottiene vn'cffetto di- 
uerfo; che fi ritrae per mezzo di lince artifizia- 
li , in vn determinato loco , corrifpondenti alli 
Raggi della Vifione. Recherà bensì àgh occhi 
imagini , e fpecic tali , che efercitata negli Edl- 
fizii ta apparire , come , che foffero di rilieuo, 
per l'artifiziofo inganno di quella nobihffiraaj 
Parte . Però Noi habbiamo hauuto il particolar 
fine di far vedere le giufte dilatazioni , & altez- 
ze con Piante, e Profili Geometrici, per otte 
nere , e ricercare quello , che non fi può riceue 
re dalla Profpettiua. Benché Noi hauereffimo 
Ifempre confommafodisfazionc goduto di qiie 
■ Ila per hauerui fatto nel corfo della noftra Gio- 
uentù fingolar ftudio : come habbiamo dimo- 
ftiato in molte Opere Teatrali , da Noi fatte nel- 
la Città di Roma . Ma non è fiato da Noi offer- 
uato per hauer hauuto lempre riguardo alla^ 
prccifa mifura i fi che per ottener queftaFifica^ 
cognizione delle generali mifure non m altra^ 
maniera fi polfono hauere , che dalle parti pro- 
dotte dalla Geometria , come vna parte più 
eifi:ntialc delle Matematiche. Perche quella^ 
Scienza ha in confiderazione le grandezze , o 
jfi<»mc continue, per mezzo dell'Aritmetica, e 
ne rileua l'infallibile quantità . Effe ndo dunque 
la Geometria dottrina certa , e di tanta filma , 
! che Platone fopra le porte dell'Accademie , cj 
', luoghi , oue s' infegnauano le Scienze Filofofi 
che , pofe quefte parole : Nallus igiiariis Geemt- 
trin mgreiuiiur .'E quefta vna delle nobiliflime 
parti della Matematica , e venne primieramente 
vfitata dagli Egizi;, per ritrouare li confufi con- 
fini ncUi Terreni , doue feguiuono le frequenti 
inondazioni del Nilo ; e per mezzo di quefta fi 
riconofceuano le giufte diuifioni, fecondo lo fila- 
to primiero . Sono cosi infallibili le fiie opera- 
zioni, che con giufta ragione la chiamò Platone 
follieuo degli Animi Filofofanti, per le cogni- 
zioni del vero . Quintiliano la ftima così necef- 
faria à tutte le Prolcffioni , acciò gli huomini 
poffino con tale cognizione aflbttighar l'Intel- 
letto ad operare , e fcoprire le verità delle cofej 
in fcruizio del Genere humano , che fi può chi»., 
mare Parte Diuina, CAPI- Libi. Caput IV. Progm. 
CAPVT IV. 

De varijs ad erudttum Architeclum 
jjieólantibus ALenfuris . 

Equentes menfuras Grscas, 
&: Latinas , Veteres, ac Rc- 
ceiitefque prò maiori otii' 
niurn commodo, ex varijs 
AuiSoribus permutuamur ; 
Scilicet cxHerodoto lib.i.fol.94; &Iib.i 
fol.185; ex Euterpe, & lulio Polluce lib. 
5.cap.i. ex Liuio decade i.lib.3. Ex LU' 
cij Quinti Cincinnati iugeribus ; è Plutar^ 
elio, inFiuij Camini vita, etiara de iugc- 
ro ; ex eodemque in Caij Graci vrta , da- 
Stadiorum menfurisjè Vitruuio,lib.3.c. i; 
&!ib.5.cap.(5'. de Pedis antiqui menfura ; e 
Plinio lib.y.cap. i;lib.3 4.cap. (f;lib.3 ff.c.i 5 ; 
quxdara ad pedem fpeiSantia memorante ; 
Vvlpianus lurifconfuitus pedcm in vncias, 
iìue alTcs; Seuerinus Boetius in minutiores 
quidem partcs, Scribula: vocat, aliaque , 
diuiferunt ; Varrò de rehis ruflicis, in fuo de 
Areis tradatu , dimenfiones tradir, pedem- 
que à Martiano etiam dcfcriptum . Colu- 
mcllalib.4.cap.i. menfuras antiqui pedis, 
feu pedales adhibuit; Lucas Pcetus lib. i. 
alias fecutus, pedem in 16. digitos diftri- 
buit , vndc alia; mcnfuriE , & vocabula_, 
funt cxorta . Villalpandus in Hierofolymi- 
tano Tempio cubitis vtitur , calamifque ; 
Plinius lib.i.cap. 13 . ait ftadium Romanum 
125. pedes continere . Vincentius Scamu- 
tius lib. i,fol.72. pedis menfuram , aliaque 
prodit . Sabellicus pafl'um quatuor cubitis 
diftinguit ; à lulio Frontino de Aqusduai- 
bus; Serlio, Ambrogio Calepino, Bartholo- 
mxo Romano in Prothco militari, & alijf- 
que Recentibus fit pedis in partes duode- 
cim diftributio . 

Iftas Lucas P<Etus Grxcas enumerauit 
dimenfiones . 

Digitus granis quatuor ordcaceis tranf- 
uerfim a;quatur . 

Doron quatuor digitos , palmo minori 
Romano pares , obtinet. 

Lycas denos habet digitos. 

Orthodoron vndecim digitos affequitur 

Spitharae duodecim conftat digitis . 

~ ' Pes Lib.I.Cap.IV.Proem. CAPITOLO IV. 

Delle diuerfe Mtfure appartenenti, 
ali ' erudito Architetto , 
E fcguciit; , e defcritte niifure 
Greche , e Latine , Antiche , 
Moderne , fono cauate per 
maggiore commodo dichifc 
ne diletta , dalli feqiicnti Au- 
tori , cioè da Erodoto lib. i. 
fol.94;elib.2. fol.185; da Euterpe, e da Giuli' 
Polluce lib. 5. cap.2; da Liuio decade i. lib. ;; 
dalli iugeri di Lucio Quinto Cincinnato: da 
Plutarco nella vita di Furio Camillo parimente 
del iugero i e dal detto nella vita di Caio Crac 
co della mifura degli Stadi; . Da Vitruuio lib, 3 
cap.i; elib.5. cap.ó. per la niifnra del piede an- 
tico; daPlimolib.7.cap.:;lib :'4.c,ip,6;lib.3 5, 
cap.25; parlando di alcune cofc appartenenti 
al Piede . Vvlpiano lurifconfulro chiamò le di 
uifioni del piede in oncie , onero a/fi ; e Scncri- 
noBoetio nella fua Geometria le diuide in altre 
minutie, chiamandole Scriboli, e con altri no- 
Varrone de rebus riifìicìs , nel trattato dell 
Are dà le mifure col piede , il quale vien pratti- 
cato; cosi anche da Martiano Cappella, e da_. 
Columclla lib 4. cap.i; chepratticò lemifur 
con il piede antico , e le chiamò anche pedali . 
Luca Petolib.i. concorre con gli altri della mi 
fura del piede diuifo in fcdici dita; dal qualo 
piede nafcono le altre mifure con vocaboli liif- 
fcquentcmcntc dcfcritti . Il Villalpando nel 
trattato del Tempio di Gerufalemme profegui 
fcc le fue mifure con cubiti , e calami . Plinio 
nellib.2.cap,2j, concorre alla mifura de] pie 
de , cento venticinque de' quali compongono 
lo Stadio Romano 

Vincenzo Scamorzi lib.i.fol.72. narra della 
mifura del piede, & altro; e Giulio Frontino nel 
trattato degli Acquedotti vuole , che il piedo 
fia diuifo in dodici p.arti per le mifure quinarie . 
Altri moderni , come Serlio , Ambrogio Cale- 
pino , e Sabellico Iib.4. fol. 147. diuidono il paf- 
fo in quattro cubiti . 11 Padre Riccioli , Jìarto- 
lomco Romano nel fuo Militare , ed altri iivni- 
fcono alla giulta mifura del detto piede Greco , 
& altre mifure Romane antiche , e moderne . 

Mifure Greche alfcrite , e raccolte da Lucll^ 
Peto hanno origine da quattro vaghi di orzo , 

Il digito colta per la fua larghezza di quattro 
vaghi di orzo fudetto per il tranerfo . 

Doron colla di quattro digiti limili a! pal- 
metto Romano . 

Lycas colta di dicci digiti. 

Ortodoron colia di vndici digiti . 

Spitame cofta di dodici digiti . 

Piede Geometrico cofta di fedici digiti . 

Pygon cofta di venti digiti . 

Pygme cofta di ventidue digiti . 

~ Cubi- \«] Il 


8 Lib.I. Caput IV. Proem. Cubito coda di ventiquattro digiti . 

Il cubito Egizio là vguale al Samio . 

Il cubito Regio fii piti grande dodici vaghi di 
orzo , del commune • 

L'vlna contiene tutto quello fpazio dal petto 
fino alla mano ftefa. 

Greffo cofta di piedi due > e mezzo . 

Cubito Ebraico Sacro colla di digiti venti . 

Orgia corta di quattro cubiti . 

Calamo Egizio cofta di cubiti fei,c vn quarto. 

Calamo ridotto alla raifura Romana è palmi 
dicci 5 e mezo di Architetto . 

Palio Geometrico colla di piedi cinque . 

Plethron cofta di piedi cento . 

Stadio cofta di piedi feicento , pafli cento 
venti, cioè cinque di meno dello fladio Roma- 
no , per elTere il piede Greco auuantaggiato fo- 
pra il Romano circa mezza oncia . 

Diaulus cofta di due ftadi; . 

Hyppicon cofta di quattro ftadi; . 

Miglio contiene otto ftadi; . 

Miglio cofta di mille p.iili Geometrici . 

Dolico cofta di ftadi; dodici . 

Parafanga cofta di ftadi; trenta . 

Scheno cofta di ftadi; fefianta. Lib. I. Gap. IV. Proem. Pcs Gcometricus ad 1 6. digitos producitur. 

Pygon ad viginti exteiiditur digitos . 

Pygme ad vigiliti digitos pcruagatur . 

Cubitus ad 14. porrigitur digitos . 

Cubitus ^gyptius Samium ada:quauit. 

Cubitus Regius communem graiiis duo- 
decim ordeaceis excedcbat. 

Vlna totum à medio pecore , brachi) 
extenfi intcruallum. 

Cubitus Crijcus pcdes x.&c med. cxcipit. 

Cubitus Hebraicus facer viginti digitos 
fibi vendicat . 

Orgya quatuor cubitis defìnitur . 

CalamusjEgyptius adcubitos fex,& i.q. 
promouctur. 

Calamus ad Romanam mcnfuram rcda- 
dus palmos dcccm,&;med. fibi attribuir. 

Paffus Geometricus fibi quiuos pcdes 
vfiirpat . 
Plethron ad ccntenos pedes aflurgit . 

Stadiumpedes eoo. paffus lio.compre- 
hcndit, Romano quinisbreuius, Cracope- 
de Romanum media pene vncià fiaperante . 

Diaulus duorum cft ftadiorum . 

Hippicon quaterna habet ftadia . 

Miniare ad ofto ftadia propagatur . 

Miniare ad millcnos paffus geometrlcos 
excurrit . 

Dolicus ad duodecim ftadia expatiatur . 
Parafanga triginta capit ftadia . 

Scheno fexaginta ftadia compleflitur . CAPI- CA- Libi. Caput V. Progtn. CAPVT V. 

Anùe^us, , (y recente! Romana 
'fwnes . 
Igltus granis quatuor ordea- 

ceis tranfueifim conftat. 
Palmulusdigitis quatuor s.- 

qualis . 
Pedi Geometrico palmuli 
quatuor, 1 6. nempe digiti conccduntur . 
Cubiturn fex palmuli, feu digiti 14. com- 

ponunt. 
Paflus quinos pedes cmetitur : 
Pertica deiiis pcdibus longa . 
Stadium 1 2 5 .pailus, feu ped. di 5. peruadit. 
Miniare oiSo ftadijs conficitur. 
Milliariumpaflus millenos euagatur . 
Veredarij curfus, vulgo foflei Italica-, 7. Si 

med. milliariaperfìcit. 
Leuca Hifpanica, atq; Gallica paflus 1500. 

continent . 
Leuca Germanica 40o.paflus compleólitur, 
Leuca Succica 4. m. paflus adequar . 

Recentes Architeitorum menfum. 
Palmo recenti nouempedisantiqui tribuun- 

turvncia;, atque iam in partes duode- 

naSjfeu vncias.vnci^ vero in minuta^ 

quinque diilribuuntur. 
Paflus minor pcritis Architedonica: fami- 

liaris tripalmaris. 
Architeétorum canna decempalmaris .' 
Canna apud Negotiatores oSopalmaris. 
Staiolus Architeli palm. 5 .& 3 .q.mutuatur. 
Agrimenforum catena ftaiolos decem , feu 

palmos 57. Scmed. impetrar . 
Milliarium 1 1 6". catcnas peruagatur. 
Miniare 6-570. Architeai palm. admctitur. 
Rublum quadr. 1 1 j.catenis emenfuratur. 
Quadrata; Architeai canna: 3703; hoc cft 

palmi 3703 o. fubeunt rublum . 
Rublum 1 1 zoo.ftaiolis pcrmeatur . 
Semirublum in catenas Jd; cannas 1851. 

&med; flraiolos je-Qo; palmos 185150. 

vulgo diftingunt , 
Rubli quadrantcm in 28. catenas, 925. & 

3. q. cannas, z8oo. ftaiolos, 925 25. fta- 
iolos fubdiuidere Iblent . 
Semiquadrantem catenis 14; cannis 46'i. 3.q. Lib.I. Gap. V. Proem. a CAPITOLO V. 

Mifure Romane antiche. 
L dito coftadi quattro vaghi di 

Orzo al trauerfo . 
Palmetco coda di quattro dita . 
Piede Geometrico cofta di 
quattro palmetti , cioè di fé- 

deci dita. 

Cubito cofta di fei palmetti , cioè dita venti 

quattro . 
PaHb cofta di piedi cinque . 
Pertica cofta di piedi dieci . 
Stadio cofta di paili cento venticinque , ò piedi 

fciccnto venticinque . 
Miglio cofta di ftadi; otto . 
Miglio cofta di palTi mille . 
Pofta Italiana cofta di miglia fette , e'mezzo . 
LcgaSpagnuola ,eFranccfe cofta di paffi mil 

le, e cinquecento. 
Lega Germanica cofta di palli quattro milla . 
Lega Suezzefe cofta di paffi cinque milla . 

Mifure moderne d' Architetti . 

Palmo moderno vicn tenuto cflèr di longhez- 
za oncic none del Piede antico ; fi diuide 
in p.-irti dodeci , chiamate oucie , & ogni 
oncia fi diuide in cinque parti , chiamate 
minuti. 

Paftetto mifura d'Architetto cofta di palmi tre . 

Canna d'Architetto cofta di palmi dieci . 

Canna Mercantile cofta di palmi otto . 

Staiolo cofta di palmi cinque, e tré quarti di 
Architetto . 

C.Vtena di Agrimenfori cofta di ftaioli dieci, 
cioè palmi cinquanta fette , e mezzo . 

Il migUo lì dice compofto di catene cento- 
fedeci . 

Il detto miglio è di palmi d'Architetto feimi- 
la , e feicento fettanta . 

Il Rubbio è di catene quadrate cento dodici . 

NelRubbio entrano canne d'Architetto qua- 
drate tré mila fettecento , e tré ; cioè palmi 
trentafette mila , e trenta . 

Nel Rubbio entrano ftaioli vndicimila, edii- 
cento . 

Il mezzo Rubbio contiene catene cinquantafei , 
che fanno canne mille, e ottocento cinquan- 
t'vna , e mezza , e ftaioli cinque mila , e fei 
cento, e palmi cento ottantacinque mila , o 
cento cinquanta . 

Quarta di Rubbio catene vent'otto,canne noue- 
cento venticinque , e tré quarti ; ftaioli duo 
mila , e otto cento ; palmi nouantadue mila , 
e cinque cento venticinque . 

Mezza quarta è dicatene quattocdeci, afccn- 
dea canne quattrocento feffantadue , e trej B quarti, !! ' IO Lib.lTC^. V. Proem. quarti , e mezzo i ilaiolì mille quattro cento ; 
palmi quarantafci mila , e duccnto ottanta- 
lette, e mezzo . , . r 

Lo Scorzo è corapofto di catene fette, che tanno 
canne ducento trent'vna, e mezzo; ftaioli 
fetteceilto ; palmi ventitré mila ; e cento qua- 
rantatre , e tré quarti . 

Mezzo Scorzo è dicatene tré, e mezzo, tanno 
canne cento quindici, e tré quarti ; ftaioli 
trecento cinquanta ; palmi vndici mila cin- 
que cento, e fettant'vno, tré quarti , e mezzo. 

Vn Qnartuccio è vna catena , e tré quarti , elio 
fanno canne cinquantafette , trequarti, o 
mezzo; ftaioli cento fettantacinque ; palmi 
cinque mila , e fettccento ottanta lei . 

Il mezzo Quartuccio è compofto di tré quarti, e 
mezzo di catena , che tanno canne ventino- 
ue ; flaioli ottantafette , e mezzo ; palmi due 
mila , e trecento nouantatrè . 

Mifure delle ^ez^z^e di Vigne . 

Il Rubbio di Terra vignata fi diuide infetto 
pezze ; le pezze deuono effere di catene ledc-^ 
ci , che fanno canne cinquecento ventinone , 
e fono ftaioli mille fcicento ; palmi cinquo 
mila, e ducento nouanta, cioè riquadrati. 
La pezza va diuifa in ralfc , & in ordini cento 
felfanta . Gli ordini formano la pezza, e ven- 
titré Viti conftituifcono gli ordini di palmi 
cinquantafette, emezzo diloughezza; e da 
ordine à ordine palmi cinque, e trequarti. 
In quanto alle Rafc , ciafcheduna fi accom- 
moda in conformità del fito;i Viali fono con- 
ftituiti di palmi fette in otto . 
Vnoftaio di terra vien compofto di tré mila, o 

feicento braccia limili quadre fupcrficiali . 
Vna canna é vna mifura di 4. braccia fi™'!' • . 
Vna canna quadrata contiene braccia fcdeci 

quadre fuperficiali . 
Vno ftaio vien compofto di canne ducento ven- 
ticinque quadre ìiipernciali. 
VnaTauolaé vna mifura di fei braccia fuperfi- 
ciali. 
Vna tauola quadra contiene braccia 36. fimili . 
Vno ftaio vien compofto di tauole quadre fu- 
perficiali cento . 
Catene cento dodici fanno vn Rubbio Romano. 
Vn Rubbio Romano à mifura di canna di palmi 

dieci per canna, vuole canne 370J. 
Canne 5 2 9.fimili fanno vna pezza di terra; fette 
pezze Amili fanno vn Rubbio Romano . 
liu. necci- lugero, fecondo Tito Liuio , Tertulliano , & al- 
* i.lib. 3. "i, eralongo piedi antichi 24o.largo i2o;ri- 
dottià palmi moderni di Architetto, palmi 
320.largopalm.160; fa paini. 5 120; cioè can- 
ne 512; fé ben con qualche diuerfità, come (ì 
dirà apprelfo ; e refta inferiore nella quantità 
alla pezza di Vigna canne 1 7. Si che il luge- 
ro era quafi vna pezza di terra Romana mo- 
derna . 

CAPI- Lib.I. Caput V. Progm. 3 .q. &med; ftaiolis 1400. palmis 45.m. 

2 8 7. & med. defignant . 

Scortium catenis 7; feu cannis 23 i . Si med; 
ftaiolis700;palra.23 143. J.q.definitur. 

Dimidium fcortij catenis 3.& mcd;feu can- 
nis 1 1 5 . 3 .q; ftaiolis 3 5 o; palmis 1 1 5 7 1 . 

3 .q. &; med.comprehenditur . 

Quarta fcortij pars catenam & 3-q; cannas 
57. 3.q. &:medi ftaiolos 175; palmos 
578«. compleaitur. 

Oaaua fcortij pars catena; 3.q. & med; can- 
nis 29; llaiolis 87.&mcd;pa!m. 1353. 
gaudet. 

Vinearum menfurs, . 

Soli vitibus confiti Rublum in 7.pctÌ3S ,pe- 
tia in 1 6. catenas , 5 29 . cannas , I (Too. 
ftaiolos, 5290. palmos fcilicct quadra- 
tos;petia vero in rafulas , &: ordines i (Jo. 
fubdiuiduntur. Ordines petiam con- 
ftituunt, ex 23. vitibus ordines palmis" 
57. 8i:med. longi cfFormantur; palmif- 
quc ab ordine in ordinem 5. J.q. inter- 
ietìis excipiat . Quodad rafulas (pedat, 
fitus ratio habeatur, femits autem ad 
7 128. palmos excurrant. 

TensE lugerum 3(5"oo. cubitos quadratos 
occupar. 

Canna eft quatricubitalis menfura: . 

Canna quadrata cubitis \6. quadr. conftat. 

lugcrum 225. cannas in fuperficie quadra- 
tas comprehendit. 

Affer raenfura quidam 3 . cubitcrum eli . 

After quadratus 3 6. cubitis etiam quadratis 
exurgit. 

[ugcrum ccntum afferibus quadratis con- 
ftituitur . 

R.ublum Romanum 112. catena:, canna; 
vero lo.palm. 3703. 'dem componunt. 

Cannis 5 29. telluris petia , petijs feptenis 
Romanum Rublum effinguntur . 

lugerum , tefte Liuio , necnon Tertulliano 
alijfque, ad pedes antiquos longitudine 
240.1atitudine 1 20. extendebatur ; qui 
recentibus Architeiai palmis 3 20. lon- 
gitudine, latitudine vero i5o; palmis in 
fuperficie quadratis 5 1 2o;fiuè cann.5 1 2. 
squiualebant ; Itaque vines petia fupe- 
ratur cannis 17; terra:que lugcrum Ro- 
mana petiam fere ex^quabatj aliquata- 
men diftinaione,vtinf"eri usdicemus. 
~ ~~~ CA- Liti. r. Of- 

cadelilf-S- Lib.1. Caput VI. Protra. 
CAPVT VI. 

Vari» ad ^almum Romanum 
redaBs, dimenfiones . 

Es Geometrieus palmum i. 
& I. tert. paffus minoris 
continet. 

Cubiti 3. & 5. fexti Fiorenti- 
ni Romanamcannam, feu 
vnciarum duodenarum palmum conili- 
tuunt. 

Mcdiolancnfis cubitus bipalmaris , vncia 
rumque 7. &: med; palmorum Roma- 
norum minoris paffus obtinet. 

Palmus Genuenfis palmum i; &i.o6tau. 
palmorum Romanorum Architeli ; feu 
duo Genuenfes palmi , palmos z. Si i.q. 
Romanos ad^quant. 

Neapolites palmus, palmum i.vncias pe- 
ne duas Romani paffus minoris Archi 
tedi compleflitur . 

Palmus Panormitanus palmum i; minu- 
turaque è noftris Architefli compre- 
hendit; 

Pes Taurinenfis palmum habet i; vncias 
1 1 . è noftris paiTus minoris . 

Vrbinatum pes, acPifauri, palmi vnius, 
vnciarum 7. dempto minuto . 

Pes Ferrarienfis , &: Anconitanus , palmum 
1. vncias 9. 8imcd; Romani paffus mi- 
noris fibi vendicane. 

PesTreuifanus palmum i. S£3.quar; 8^4 
minuta capit paffus minoris . 

Pes Veronenfis palmum i. vncias 6. Si m; 
è Romanis palmisobtine:. 

PesVenetus,&: Iftrienfis , Veronenfi om 
nino jEqualis , palm. i . vnc. ij. & med. 

Pes Patauinus palmo i.&med; &: minutis 
4. è Romanis definitur. 

Vincentiffi pes palmum i. vncias 7. è Ro- 
manis aiTequitur . 

Pes Vienna, Praga: , Cracouia; j Lugdun 
inGallia, Ambianorum, Ca:fares-Au- 
gulte in Hifpanijs , Toleti , VHyfipponis 
apudLuCtanos palmum i. vncias 7. 
Romanis excipiunt . 

Cubitus Parmenfis , & Placentinus palmos 
a; vncias 5; 5c minuta duo è Romanis 
admittunt. 

Man- Lib.I. Gap. VI. Proem. n 
CAPITOLO VI. 

\M'tfure diuerfe ridotte à ^almi 
Romani . 

L piede Geometrico Ci prende 
per palmi vno , & vn terzo di 
paflctto. 
Braccia tré , e cinque fedi Fio- 
rentini- fanno vna canna Ro- 
mana 5 cioè il palmo di oncic 
dodcci . 

Il braccio Milanefc è palmi due , & oncic fette j 
e mezzo di palmi Romani di palfetto . 

Il palmo Gcnouefc è palmi vno , & vn'ottauo di 
palmi Romani di Architetto , cioè palmi due 
Gcnoiicfi fanno palmi due , & vn quarto Ro- 
mani . 

Il palmo di Napoli è palmi vno, & oncic duo 
fcarfc 5 del paifctto Romano di Architetto 

Il palmo di Palermo è palmi vno , & vn minuto 
grado , de' noftri di Architetto . 

II piede di Torino è palmi vno , & oncic vndici 
de' nollri di paifetto . 

Il piede di Vrbino , e Pefaro è palmi vno, & on- 
cie fette, meno vn minuto. 

Il piede di Ferrara , e di Ancona è p.almi vno, & 
oncic none, e mezzo di palfetto Romano. 

Il piede Treuifano è palmi vno , e tré quarti , o 
minuti quattro , di pafletto - 

II piede Veronefeèpalmi vno5& oiicic fei,ej 
mezzo , de' nofìri Romani . 

Il piede Veneto , & Iftriano è fimile al Verone- 
fedi palmi vno , &oncicfci,e mezzo . 

Il piede Padouano è palmi vno , e mezzo , e mi- 
nuti quattro , de' noftri Romani . 

Il piede Vicentino è palmi vno , & oncie fette 
de 'noftri Romani. 

Il piede di Vienna , di Praga , di Cracouia , di 
Lione in Francia, di Amieno, di Saragoza 
in Spagna , di Toledo , ài Lisbona , è palmi 
vno , & oncie fette de' uoftri Romani di Ar- 
chitetto . 

Il braccio di Parma , e di Piacenza è di palmi 
due ,& oncie cinque , e minuti due de' noftri 
Romani . 

Il braccio di Mantoua è palmi due, & oncie vna 
de' palmi Romani . 

Il braccio diBologna è palmi due, e due terzi 
graffi , de' palmi Romani . 

Il braccio di Firenze è palmi due , & oncie fet- 
te , e minuti vno de' Romani; & è diuifo il 
braccio in dieci foldi . 

Il braccio Brefciano è palmi due , & oncic vna , 
e mezzo de' Romani di Architetto . 

Il piede Regio di Parigi è palmi vno , & oncio 
cinque , e minuti vno de' noftri Romani . 

Piede di Germania , cioè di Auftria , e di Vien- 
na longo palmi vno, e cinque duodecimi; 
cioè oncie diecifctte di palfetto Romano . B z Palio § III 12, Lib.I.Cap.VI.Proem. Paffo Gcniiano di Vienna , detto Cloflu- , è pal- 
mi otto, e mezzo , & oncie fette di paH'ctto 
Romano ; e fi compone di fei piedi , come fo- 
pra , cioè il piede , palmi Romano vno , ic 
oncie cinque , e vn quinto . 
Il piede di Reggio longo palmi due, & oncio 
quattro , e mezzo di palmo Romano . 
Si può aggiungere à quefte Mifure , per noti- 
zia maggiore 5 e piti certa V Eruditiilìma OlTcr- 
uazione dell'IUuftrifs.Sig. Canonico Rafacllo 
Fabrctti , latta fopra Luca Peto , fcoprendo viij 
Jht. */Koi'Eruditione ftata fino ad liora celata , intorno a' 
■icijMiom Palmi , & altre Mifure Romane , per effere flato Nelh fe- 
conda Dif-\ fil- mal intcfo quel celebre Autore 

Lteins PiifKs y^fio pfoctiranUì nimfura omnesj 
quìhus 'Roma vtitiir , w ntarnjorc CapitoUn;* incì- 
fx , ó" exfsjitx fipcriori funlo fucrnm 5 ctim ant- 
m.ìdiicrtijpi Palmitm rccmuorum s quwt Archite- 
cìùìncum 'uocant 5 non ita exaciè refporiderc ad 
Spiihamen , fine Uodrantcm Pcdis amiipii Geo- 
metrici à-c. fino à fogli 76. Lib. I. Caput VI. Progm. Mantuauus pes bipalmaris > vnius pra;tercà 

vncia: è Romanis . 
Cubito Bononienfipalmos 2. Si 2. tert. am- 

pliorcs è Romanis adfcribunt. 
Cubito Fiorentino palmos i.vnc. 7. m. 1. 
è Romanis concedunt , eundemque in_. 
1 2. affes diuifere . 
Cubitus Brixianus palmis 2. vncijs i . &: m. 

è Romanis Architetti conllat. 
Pes regius Lutctia:haud palmum i; vncias 

5; &minut.i. è Romanis exuperat. 
Pes Germanicus , videlicet Auftriacus, & 
Vicnnenfis palmo i. Se 5. duod; feu 17, 
vncijs Romani paffus minoris determi- 
natur. 
Pedem Germanicum Viennenfem , Clof hr 
didum , palmis ofto, &c med; Roma- 
ni paffus minoris, feu fcnis pedibus, pe- 
dem vero palmo Romano 1; vncijs ;; 
& l.quint.dclìgnarunt. 
Pes Rheginus palmos 2; vncias 4. Scmed. 
palmi Romani impetrauit. 
Adijccre poflumus bis menfuris Erudi- 
tiffiraaraliluftrifs. D. Canonici Rapbaelis fil.6S.fe- 
Fabretti in proprio Libro de Aquadutìi- «"''<» Diff' 
biiSjVbipatefacitcelatam vfque adhucEru- 
ditionem LucK Pa;ti, ciixum Palmos, & 
alias Romanorum menfuras ; quia doftiffi- 
mum iftumAuélorcm multi male intelle- 
xerunt . 

Lucas PatuSj quo procHranteifnenfiira omnes^ 
quibits 2(oma ^ùtitr , /« marmare Capitolino 
incifx , (^ expojìt£ fuperiori fdculo juerunt 
cum animaduertiJSet Palmum recentiamm-^ 
quem ArchiteBomcum ^jocant , «0» ita exaEtt 
refpandere ad Spithamen , fme Dodrantem f e- 
dis antiiuì Geometrici (^c. vfque adfol.75. In adie- 
In adiedis quatuor Iconifrais 
prcccipuè veteris Vaticani par- 
tes exhibentur, vt, ad perte- 
xendiim Opus , qux in recen- 
tioris Fani fitu contigere cla- 
riùs innotefcant . 

N primo Schcrnate verum pri- 

fci Vaticani iìtum , cum varijs 

Circi Molibus , Martis Fano , 

recentiore Tempio , Romuli 

monimentis, via Triumphali, Traiana 

fofsa, Scipionum Tumulo , lanua , ac 

Ponte Triumphali; Idem jllij Adriani 

Pontem, Sepulcrum, Hippodromum , 

aliaqueintucmur. 

In altero Diagrammate, Ncroniani Circi 
veftigia , cum triplici eius fundamento 
veteris Bafilics latus fuffulcientc, Obe- 
lifcus, Indexque defcribuntur . 

Tertium Diagramma pra:cipuum Circi 
aditum, ac Spinam , eiufdem inane fpa- 
tium bipartientem: Obelifcum quoque, 
Metam , aliaque ; ncc non certum Tem- 
pli Apollinis , Martifque fitum curru 
Tercbintho , reprsfentat . 

In quarto Schemate Circi profpedus , ac 
interius Interuallum , Metas , partem- 
que circumduftara compleflens , cunnL. 
Indice orthographicè delineantur. 
13 

Sidiraoftrano con le quattro Ta- 
uole feguenti le parti più efsen- 
ziali del Vaticano antico per 
fare conofcere ciò , che è fegui- 
to doue hora è il Tempio nuo- 
uo perlateflì tura dell Opra. 

A prima Tauola dimoftra il giudo 
(ito deirantico Vaticano , con gli 
Edifizi; del Cerchio , Tempio di 
Marte ? Tempio nuouo , memorie 
di Romolo, ftrada Trionfale , fof- 
fa Traiana , Sepolcro prctefo de' Scipioni , 
Porta , e Ponte Trionfale ; Ponte , Sepolcro i 
Ippodromo di Elio Adriano > & altro , come 
in cfla fi fcorge . 

La feconda Tauola rapprefcnta la Pianta del 
Cerchio di Nerone, con li tre Fondamen- 
ti del medefimo, che foftcneuano il fianco 
della Bafilica vecchia , e fituazione dell' 
Obchfco con fuo Indice. 

La terza Tauola dimoftra la Fronte , & ingreffo 
principale del Cerchio, col di dentro, ej 
Spina, che diuide il Vacuo di qucfto,con 
rObclifco, Meta , & altro. Vi fi vede an- 
che la collocazione à fuo luogo del Tempio 
d'Apollo , e Marte , col Terebinto , & altro , 
fecondo l' indice . 

La quarta Tauola rapprefenta il Profpctto geo- 
metrico del Cerchio, con i profili di den-i 
tro,douc erano le Mete, e la patte circo- 
lare col fuo indice . Ichnographiarum , ac delincationum Caroli Equitis Fontanae 

Index . 

Libri Primi, Icon Prima. 1 Ruftiorum Rus . 

2 Vaticanus Mons . 

3 NeronianiAgri. 

4 Campi Vaticani . 

5 Apollinis Templura. 

6 Nouum Templum . 

7 Templum Martis . 

8 Terebinthus. 

9 ViaTriumphalis. 'Antiijm Vaticani Ichmgrafhia 

10 CircusNeronianus. 

1 1 Mons Aureus . 

12 Reliquia; Romuli . 
ij Neroniani Campi. 
14 Fouea Tttiiana . 
I ; Scipionidum Vrna . 

16 Porta Triumphalis . 

17 Triumphalis Polis . 

18 Pons^lianus. 1 9 iEJij Adriani Tumulus . 
IO iElij Adriani Hippodromus 
a I Quintiorum Prata . 
2 2 Hortus Domiti) . 

23 A. iEtruria. 

24 B. Flumen. 

2; D.Arcadiusj&Onorius 
26 C. Latiiun. Secun- r.|l|l ■i, m é' n 14 A^ Curfuum mets . 

B. Suprafpinam Ara;,&jediculs. 

C. Situs in quo in fublime eretìus Obclifcus 

erat , vfquc ad Sixti V. translationein . 

D. Curfiirarum planities , Arena difta . 

H. Ambulacra , cura officinis , in quibus viflui 
liecellària venditabant . 

K Scdiliajfeùgradusj quibus fpeilatores in- 
fidcbant . 

G. SuprafediliaHyfpmrum , cum claufo Am- 
bulacro maiorem propter vtilitatemj 
data opera . 

H- In Sedilibus ob Populi cxalationem apertio . 

I. Immenfe latebra j Carceres difts Equorum, 
Bigarum ^ Curlbrumque . 

K, Oppida nobilium fpeaatorum , ac variarum 
cercmoniarum opportuna jin quorum.^ 
medio permancbant Tubicinesj & Si- 
gnum Mappa emittendis equis è carce- 
ribus dabant. 

I> Publici Circi ingrelTus , Secunda Icori. 

ìchnonaphU ^eroniani in Vadcam Circi iitxtà AuUorKta notitias , menfurafijue , Index. M, Tf es Circi muri Borcam verfus , fuprà quos 
parietes minorum Alarum Conftanti- 
jiiana: Baiìlics , idcfi: iatus Tribunal 
verfus S. Inquifitionis ) quod fublimo 
ferebantur . 

N' Obelifcus fupra Spinam pofitus . 

0. Diua^Bafilica? Ala* minorcs. 

P, Prima , Se altera , diSi Circi , Nummi pars 

g^ Euripi locus in ped. io. Iatus . 

8, Publica; Scate, quibus locos nobiliorcs fcan- 
debant. 

S. Vetuftum fimdamentiim fiib Spina ,&: Obe- 
lifco . 

T, Oppidorum ingrelTus fub refta linea , iuxtà 
alios obliqua , hoc remittimus notitijs magis idoneis ; 
Tabulara . qua: hanc conftituun: Meridies . Occidens 4. Oriens Borea i. Tenia Icon. 

Cini 'Melomani FrofpeBiis , indicarti intemam , exUrnttmqne fartem . A. PIanities,& Curfuum Arena. 

Spina , qui eandcm in duas diuidit partes . 

C. Supraditìam Spinam, hodièDiui Petri S.a- 

crarium, Obelifcus. 

D. ^dicute Confui -, mcndacibufque alijs di- 

cata: Numinibus ■ 

E. Spina Mctx , Curfurarum termini . 

F. Euripus propter Aquarum inundationcm Ia- 

tus ped.io. circum circa . 

Q. Sedilia cum apertione ob Populi cxalatio- 
nem . 

II. Solarium cura ambulacris Circi , 

I. Oppida. 

K. Propè Carceres ingrelTus. 

I. Deambulationes > officinique publicce . M. Apollinis Templum , hodic S. Petronilla - 
N. Martis Templum i Porta hodiè, vulgo fti' 

brìca . 
O. Elcius ) vel Tcrebinthus hodiè Heluetiorum 

domus . 
P. Romulicrctìa Memoria 5 vulgo le Vafihetie 
^ Triumplialcs 5 Vaticani , & Quintftij , hodiè 

Angelica lanua 5 Arx j cura Pratis > Vi- 

neifque Campi . 
S. Vaticanus Mons , Irodiè Palatium cum Viri- 

darijs Ponrifìrinm. 
S. Mons Aureus , hodiè iìarberinorum Rus > 

Sanncfiorum domus, & alia, quE Di 

uum Honuphriura verfus funt. Quarta Icon . 

SeBio circuUre Friiflum verfus, Oklifci, Supra Spinam , fagittamue Obelifcus . 
Circi plani ties , vcl Arena . 
Publici Sedilia in tribus Circi lateribus . 
Aperta Ambulacra. 
Celata: ambulationis Solarla . 
Difla Spina. 

Aquarum ob nauales Ludos LibcUa . 
H. Publica; oiScinE , vel terrcftrcs ambula» 
tiones . 7. In primo oppida ingrelTu ." 
K. Inter oppida QLudrigs . 
i. Primus Circi ingrc/Tus . 
M, Oppidorum ingreITns . 

F 

1, Circi metam verfus diuifio . 

2. Principalis Circi ingreifus ProfpeiSus. LIBER -y"; PIANTA. DEL VATICANO., ANTICO 
Ma 


nt At 


4.rea 
^ 


% 


^j* 


* 

* 


r. 


il iti aJaT onfak <P 
S cala di Canti Eques CareJu.! Kvhina.J}c.'!n I min' Lib. I. Caput I. 
Covn. Tac. 
li:^. Annui, Don. lih.i 'CAPVT PRIMVM 
OPERIS. 

Rationes , (^ argumenta , quihus 

njefttgia , (f fitus Vaticani 

comfrobantur . 

Am praftat Vaticani veftigia 
oculis cxhibeie , quE à Ro- 
manis , tam eorundem Im- 
peri) tempore, quàm multa 
fequentium annorum ferie 
obtinebantur;qua; in adietìo diagrammate 
licetintueri; quod squas terminorum pro- 
portioncs obfcruat, cofq; haud piget rccen- 
fere.PrimòjOCCurrit locus,nempc vbi ftabat 
Cxfaris Obelifcus à Sixto V. iarapridcnij 
tranfueflus jNeronis Circi amplcflcns me. 
ditullium: z. conlpicuum Scipionis monu- 
mentum,nunc Tranfpontini Cjnobij voca- 
bulo;3.Triumphalis Pontis vciligia; ^.JEli] 
Adriani Pons cum ipfius fepulcro, &riuuij 
circuitione.Verum quia inflituimus ea dun- 
taxat elucubrare,qu9 vetus olim, Vaticanus 
compleaebaturjalijsadducendisfuperfcden. 
dù exiftimauimus. Exadjeflis terminis non 
folum veftigia eius reflè collocata ; fcd ex 
fingularibus ctiam diuifionibus minime per- 
mutata fuifle dcducemus:immò tcmporis de 
curfu perfeflius dignofcuntur. Quippè fecii- 
dum Ànaftafij Bibliothccarij fentétiam , agri 
Vaticani ad Occafum,vfque ad S.Mariam 
trans Tybcrim, feùad Ortum, vfq; ad Pon- 
temMiluiumproducebanturjquodmagisfj- 
culorujn proximè clapforum Auflorcs fta- 
bilierunt. Ipforum opinionibus adhierentes, 
varijfquc induri notitijs hos terminos haud 
immeritò bene conftitutos efseconiecimus . 
Cornelius TacituSi Domitij Hortos in Vati- 
cano contendit,atqueàNeroniscirculo ver- 
fus viam Triumphalem protcndijqui li à Do 
mitiovocabulumfortiuntur,aut fic cogno 
mentum Neronem , aut à vcteribus Dorai- 
tijs,eorundem quondam potitisderiualTe ar 
bitramur. Tcfte Donato; Caius.Caligula di 
dìus , &c poftea Agrippina Domitijs coniun- 
da, ex qua N ero ortus eft, deindè à Claudio 
adoptatuSiijfdemHortis fruebatur;fed infe- 
rius huias fententia Au(floris omni meliori 

modo J-ibroI. Cap.I. 17 CAPITOLO PRIMO 
DELL'OPERA. 

Ragioni , e froue concludenti per la 

Hierìficaz.ione della Pianta de 

fui Vaticani, 
I Siti Vaticani, che da Roma 
ni j si nel tempo de' loro Im- 
pciatorijcomc anche da mok 
anni in dietro , furono occu- 
pati, vengono indicati nella.- 

Pianta fegncnte ; quale viene 

difpollaà fua proporzione, mediante i termini 
affcgnati. Primo c'I luogo, ou'era l'ObcIi- 
fco d' Augnilo , auanti il trarporto di Siilo 
Quinto , nel mezo della fpina del Circo di 
Nerone . Secondo , è il fuppofto Sepolcro di 
Scipione oggi Trafpontinai Terzo , le vefti- 
gia del Ponte Trion&le : Quarto, il Ponte di 
Elio Adriano con Tuo Sepolcro , e giro del Fiu- 
me; iVIa efTcndo il nofìro fine particolare di 
trattare folo di quello , che era anticamente^ 
nel Vaticano prefcnte , in ciò non ci diffondia- 
mo . Si caua bene da gli affcgnati termini non 
folo eflerc Hata con Regola la medefima Pian- 
ta fìtuata ; ma da qucfte particolari diuiiìoni , 
fi deduce non cffcr quelle variabili ; Anzi col 
corfo del loro tempo fi diftinguono più adat- 
tatamente , fecondo l'opinione di Anaftafio 
Bibliothecario ; che fa, che i Campi Vatica- 
ni fi flcndcffero verfo Ponente , fino à Santa 
Maria in Traflcuerc , ò verfo Leuantc à Pontej 
molle . Il che fi prona ancora dall' Autorità 
di coloro in quei Secoli piii proffimi i al pa- 
rere de' quali necelfariamcnte conformando 
ci, confimilicdnietture,e notizie fi fono dc- 
fcritti i predetti termini . Afferifcc dunque-» 
fopra di ciò Cornelio Tacito , che gli Orridi 
Domizio foffero in Vaticano , e dal Cerchio 
di Nerone fi ftendelfero verfo la ftrada Trion- 
fale. Ebbero il Vocabolo di Domizij , ò per- 
che Nerone fii di tal Nome chiamato , ò puro 
perche deriualfe da gli antichi Domizij Pof 
felTori de' medcfimi . Il Donati dice , che detti 
Orti foffero di Caio , cioè Caligola , e di Agrip- 
pina maritata ne' Domizi; , dalla quale nacque 
Nerone adottato da Claudio ; ma l'opinione 
del nicdefimo Autore fi dichiarerà meglio più 
à baffo. Vuole Seneca, che detti Orci foffe- 
ro dal Teucre verfo il Circo ; Et il Nar- 
dini dice , che principiaffero d.il Circo fu 
detto, e continuando alla Strada, &al Pon- 
te Trionfale, profeguilfero à tutto il feno del 
Fiume; Ma fupponiamo Noi, che il Nardim 
ntenda auanti il poflèflò de' medefimi di Ne- 
rone i poiché è certo , che dal Fiume fino al 
Circo più in dentro , era de' Domizi/ . Viene Coni. Tac, 
14. degli 
/annali. Tyonat. lib. Nurà. lih- 
T-t.tf. JJ- c i i< 1 8 Libro I. Gap. I. fhh. rkt. 

Ciìm. Tac. 
14, degli 
jiììliali » T«.W.J5 Seneca mi 
5 . de Ira 
flcap.x^. llonii IH. 
I. fogl.l^- 

Sener.f.io. 

Mari. Uh' 
S./.2S!. certificato dalla fiiiegazionc -, che fanno Giu- 
lio Capitolino , e Publio Vittore , che gli Horti 
^e Domizi; foffero nell'Arco del Fiume , à 
continuazione con la Parte , chiamata poi Horti 
Neroniani , vcrfo il Circo . Cornelio Tacito 
confeffa tal diuifione, che gli Horti di Dorai 
zio foffero in Vaticano , confinanti col Circo 
Neroniano; offcruandofi la mutatone del No- 
me in quella parte del Circo nel mcdefimo 
Tacito , doue tratta del Martirio de' Chriftia- 
ni , che fii dato nel Vaticano da Nerone ; il 
quale ordinò -, che fimili Spettacoli fi facefièro 
ne' fuoi Horti . Pare à Noi dunque comienicn- 
te tal diftinzionc > cioè) che in tempo di Agrip- 
pina la minore nel poffeffo di Nerone follo 
quella parte chiamata gli Horti Neroniani, o 
l'altra parte foffc detta Domizia, & indi gli 
Orti Domizi; . A quello Noftro parere hanno 
anche acconfcntito molti altri Autori di grido ; 
Gli Horti ) e Campi Neroniani , ò Domizi; era- 
no, fecondo il Nardini , anncffi al Circo nel 
piano fra la Chiefa di S. Pietro , & il Teucre , 
e, come difcorre il Donati, furono liMedcfimi 
già di Caio, e prima d'Agrippina fua Madre , 
Moglie già di Germanico , de' quali Seneca^ 
così parla ; Diiridi adeò impaiiens fait , intende 
di Caio , diffiretliie ■uduplatis , vt in Xyslo ma- 
termriim hortoriim , qui Vortìciim à Rifa fepa- 
rat, mamhiLuis , qiu/dam ex iltis ciim Matro- 
nisì atque alijs Semltorih:! ad luctrnam decoUn- 
ret; ouc il Donati offerua le parole, ?»«;«/« i 
Ripa feparat, perchè bifogna argomentarli nel 
piano di quel Ponte, e Caad S. Angelo, per 
non dire , che il Ponte Trionfale chiudefle la,, 
flrada al Trafteuere . Il Biondi concorre ad af- 
fermare, che gli Horti di Nerone originafléro 
dal Circo, e continuaffcro al Fiume , & indi 
àS. Maria in Trafteuere. E' anche di tal fcnti- 
mento ilSeueraui; il Marliani però fi fa inten- 
dere , che gli Horti Neroniani cominciaffèro 
dal Circo , e profeguiffcro fino al Fiumej, 
fupponendo però , non verfo S. Rocco , ma_, 
vcrfo S. Spirito ; che così anche affermano tut- 
ti gli Antichi, che è quanto ci batta per la giù 
ftificazione de' Siti di detti Horti i E della ver.-i 
fituazion? del Vaticano » CAPI- Lib. I. Caput I. modo declarabitur.Seneca prefatos Hortos à 
Tyberi ad Circum conftituit ; Scribit cnim 
Nardinus eosabipfo Circo per viam, Pon- 
temq;Triumphalem/inumq; Fluminis pro- 
moueri; attamen Naidinum hoc intendere 
cenfeamus ,priufquam eofdem Nero poffi- 
derctjfiquidem conftat,quod Domiti) à Flu 
mine ad Circum illis vterentur ; Idqueluci- 
diusàlulioCapitolino.&Publ.Viaoreenu- 
clcatur;Domitij nimirum Hortos arcum^ 
Fluuij , & aliquam Ncronianorum partem 
circa tenus, continuiffc . Corneliiis Tacitus 
iftam affirmat diftributioncm, dum afferit 
Domiti) Hortos in Vaticano, eumque Ne- 
roniano Circo coniunftum ,nominis tamen 
mutationc in ea Circi parte,obferuata apud 
eundemTacitum,vbiagitdcChrifl;ianorum 
MartyrijsjinVaticano à Nerone infliólisjqui 
cruenta li^cfpeaactila in NeronianisHortis 
edi videbat. Hkc igitur Equa Nobis vidctiir 
diftributio , tempore fcilicet Agrippina mi- 
noris,Nerone imperante.hancpartem Hor- 
tos Neronianos, alteram vero Domitij tem- 
pore.Domitianos Hortos nuncupata. Haud 
à Nobis celeberrimi diffentiunt Aufliores; 
Horti,&agri Ncroniani,vcl Domitij, erant, 
iuxtà Nardini aucìoritatem. Circo proximi, 
inter Templum D. Petti , & Tyberim, &: fi- 
cutivultDonatus,ijdem iam Cai) fucrunt ;, 
& priùs Agrippina ciufdcm Genitricis,Cer- 
manici iam Vxoris ; De his intelligit Seneca, 
Deinde ade'o impMiens fuitiiàefiCiiuSidifferen' 
d.-e 'voluptatist'ut in Xyfio maternorum Honorum, 
fiiti Porticitm a "Rhia feparatt mamhidans, quof- 
àamex iiliscum AiiUronis-, atcjue atijs Senatori- 
bus ai lucernam decollaret; liic Donatus obfcr- 
uat hecverba, Porticumà 2{ipii feparat ; quìi 
coniedrare ncccffe eft, fuiffe ni illius Pontis 
planiti? , & S. Angeli Arcis, nedicamusà 
Triumphali Ponte via olim Tyberìs fuiffet 
occupata.Affentitur Biondus,N eronis Hor 
tos à Circo incoari, atque adFIuuium, inde 
vero adS.Mariaffi trans-Tyberimpertinere. 
Fauet etiam Seueranus ; Marlianus tamcn , 
HortosNcronianosà Circo ad Fliiuium,nec 
vero ad D.Roccum,fedadS.Spiritum pro- 
uexit.Sic cnim vcteres vniuerfi conueniunt. 
Hec tandem ftifficereputo , ad prrfatorum 
Hortorum fitus , &c ad veram Vaticani coj- 
locationera abundè comprobandum . Pub. ria. 

Jteg.t^. Corti' Tac, 
14. Annui, Tac.lilì.i Sen, 1;. de] 
Ira cap.iS Birmd. i,b. Seti. f. 10, 

Marlian. 

hb.^. fil. 

85. Lib.I. Caput IL 
Lmlìh.v,. 
Cic. lib.i 
de Diuin. 
S. Aitg. de 
Ciuit. Dei 
lib.^.c,ii, 

Pliniutlib. CAPVT II. 

TDe Vaticano , eius vetufiate , 
ia , (f circuitu . 

Vm prscipuum Nobis fco- 
pum propofuerimus de rc- 
centibus Vaticani ^dificijs 
edifferendi j opus videturex- 
poftularc , vt qua; fingula- 
ria in eodem , vcterum Romanorum tem- 
pore, extitere, minutim defcribantur. A 
etuftate igitur , etymologia, & vetufto 
eiufdcm Vaticani ambitu ordiemur; vtcla- 
riùs eluccfcat .quantum fitus illius celeber 
euaferit,ac illuttris, quod ex fequentiuiTu 
Authorum teftimonijs , ac audoritate faci 
le innotefcat . 

Ex fpfius vocabuli etymologia magis 
emicabit antiquitas ; cum pra:ier quod à 
lane impofitum fuit , Vaticanus nuncupe- 
tur , à vaticinijsj, qus ibi priteritis Sa:culis 
Populi excipiebant à Vatibus , eumtuncin- 
colentibus, tette Fefto, afferente Romanos 
in pra:fato fitu à Vatibus audire vaticini;!., 
confueuiffe , necnon confilia ad Tufcorum 
expulfionem; bis verbis: Vaticanus Collis ap- 
pellatus ejìftjuod eo potitus [nPopitliisT^omaims 
Vdtam refponfo expulfìs Aeirufcis; fcu vt narrat 
Geliiusjfic à vaticiniorumNumine cogno- 
minatum,obrcfponfa qua; in eo edeffe fo- 
lebat . £t agrum Vaticanam , (§^ ciitfdem agri 
Deum pr^fidem , appellatitm acceperamiis à Va- 
ticinijs 1 ^it^ qji j atijtte injìinBn eim Dei , zw eo 
agro fieri f olita ejfent ; fed pr^ter hanc caufam 
M. Varrò in libri s Diuinaram , aliam effe tra- 
dii iftitisnominis rationem , nampcm Aius , in- 
quit , Deus appellatits , Araque ei fiatata efl , qux 
eft infima nona -via , qmd in eo loca diuinittts 'vox 
edita efl • Ita Vaticanus Deus nominatus , pene, 
qiiem ejjent rvocis humaru: initia; qmniam pat- 
ri tfimul > atque parti fanti eam primam 'voam 
'duttt ) qu£ prima in Vaticano fyll(éa efl , idcir 
otjagiredicitur, exprimentcverho fonum 'vocis 
recentis ; Sic Autìor prsfatus, fic Liuius 
Cicero , ScS. Auguftinus , &c. 

Nec Vaticani cedit vetuftati ambitus il 
lius amplitudo,quippè (vt inquit Plinius) 
tredecim milliarium Roms limites excede- 
bat, versus Veientium , Cruftuminorum, 

~ "" Fid^ Libro I. Gap. II. i^ 
CAPITOLO IL 

Del Vaticano , fua antichità , 
etimologia , e circuito . 

'Sfendo il Noftro principal fine di 
difcorrcre delle F^abriche mo-; 
derno del Tempio Vaticano >; 
pare, chelatefì^tLU-a dell'Ope- 
ra richieda il dire anche dello' 
cofc particolari, che furono iuj 
cflò , in tempo degli antichi Romani . Si comiii-| 
eia dair antichità, etimologia, e circuito di 
elTo antico Vaticano, per far vedere quanto lìa 
ftato veramente loco illuftre , e celebre fecon- 
do le notizie, & autorità de' feguenti Scrittori. 
Si comprende maggiormente la fua Antichi- 
tà dall'etimologia del fuo Nome ; mentre oltre 
quello impoftogli da Giano, come a e detto, 
viene chiamato Vaticano , da' Vaticini/, che_^ 
iui, in quelli antichi Secoli, riceueuanoi Po- 
poli da gì' Indouini , chiamati Vati , come con- 
ferma Fefto. Vaticanus Collis-, fon fue parole ^Vf^o/o^/Zo 
appeltatus (Ji -, quod eo potiins Jìt Poptdns Roma~-^o^, 
nas Vatnm refponfo expulfis Aetrufcts \ ò pure , al} 
parer d'Aulo Gellio , fu cosi detto dal Dio <^<^'\i'f^f^^' 
V-aticini; per le rifpoftc , che in elfo daua à i Ro- ■'"■^ '^° 
mani ; £/ agrum Vaticanum j c^ eiitfdcm agri 
Deum prAJidem-} appellatum acceperamns h Vati- 
cìkìjs , qrm vi , attjac ììiflinBti eius Dei , in eo agro 
\ fieri [olita ejfent ; fed pr^ter hanc caufirn M. Var- 
rò in Uhris Diuinarum , aliam effe tradii ijlius no- 
\minis nuionem , nam pcttt Ains 3 inquit •> Deus fl/>- 
pellatus-ìAraque ei Jlatnta eji tquA eH i?ìfima no- 
uA iJÌa 5 quod in eo loco ditiinitiis vox edita rjl : 
Ita Vaticanus Deus nominatus , penes quem ejfent 
vocis hnmanx initia^ quoniam Pueri :, Jìmul ■> atgi 
parti funi , eam primam vocem ednnt , quit prima 
in Vaticano fylìaba ejl , idcirco vagire dicitur , ex- 
primente verbo fonum vocis recentis ; fin qui Gel- 
lio i Vedali fopra ciò Liuio^ Cicerone, e S, Ago- 
llino , &c. 

Ne inferiore alla fua Antichità hcbbe il Va- 
ticano l'ampiezza del giroi mentre ifuoi Siti, 
conforme dice Plinio 5 lì ftendeuano tredici mi- 
glia fuori di Roma , verfo i confini de' Veicnti , 
Cruftuniini , Fidcnati , e Latini ; indizio ma- 
nifeftoi chefoffe loco grato , e propizio a' Po- 
poli i mentre numero infinito d'habitatori po- 
polana i fuoi confini . Fammiano Nardini Scrit- 
tore moderno lo conferma , aggiungendo di 
più, che i Monti Vaticani haucnèro il fuo prin- 
cipio ^doue è bora il Conuento di S.Onofrio, 
:7.ccanto alGianicolo; da doue fi flendeuano 
fino à Ponte Molle vcrfo i Veienti . Stante^ 
l'ampiezza, e circuito de' fitì Vaticani , ha- 
uendogliingran confidcrazione Marzio Rè de' 
Romani, come teftifica Liuioi volle inficmo 
ampliare il circuito della Città ^ includcndoni 
ilMonteAucntino,& il Palatino, per ricetto an.tib-s. 
Cic. WlA. 
de Diiiin. 
S.Agofì. de 
Ciuit. nei 
lib 4. r. 1 1 . 

Plin.lib.s. 
cap.'i. Nard. Uh. 
■j.fogL^jó. 
cap. 1 5 . Lia. lib. 7 
nelU J)e- 
cade I . e 2 di nn '-Il "li 

m zo Libro I. Cap. IL Plutarco 

nella vita 
di Romolo . \à t di mojte migliara di popoli Latini; E bencho 
fofle anche aggioiito ilGianicolo, non fu già 
inclufo per bifogno di Sito , ma per ouuiare al- 
la facilità , che haueua in potere eflcr ricetto de' 
Nemici per l'eminenza, che tcneua maggior 
degli altri Monti > e di qui recare qualche oifcfa 
alla Città fipoteffè. Né folamente era luogo 
venerabile per la fua antichità j come li è dimo- 
ftrato 5 ma fi rcndeua maggiormente nobile 
per rclTcrcizio dell'arti , e Icienzc , che vi prò- 
feffauano gli habitatori Tofcani , prima dell'in- 
grandimeuto di Roma , ò del fuo principio ; ; 
fegno j che fecondo Plutarco nella vita di Ro- 
mulo ) volendo quello fare la prima FolTà della 
fua Città) fu neceflìtatOj per la rozza Gente, 
che haueua 5 à chiamare i vicini Tofcani 5 come 
più ciuili 5 & idonei in tale Effercizio j Ondo 
per l'accennate autorità refta chiaro clFer ftato 
il Vaticano come principal loco de' Tofcani, 
molto celebre , e colpicuo , auanti il principio 
& ingrandimento di Roma, fi come il Vaticano 
anche al prefente è nella Tofcana , perchè diui' 
de il Fiume , il Lazio dall' iEtruria . CAPI- Lib. I. Caput li. Fidenatum , Latiiiorumquc confinia. Ex i'y 
pateat rum populum fumma potitum feli- 
citate, multisaffinibuslncolis, vt tcftatui 
Fammianus Nardinus rccens Scriptor; qu 
pr^tcrcàafferitMontiumVaticanorumver- 
tices eo tempore àD. Honuphrij cosnobic 
emergere , ad laniculi latera, exquo vfquc 
ad Pontem Miluium , Veientes versus affur- 
gebant.Enim vero quia vaftiffimumfituum 
Vaticanorum circuitum Martius Rex Ro- 
manorum plurimùm sftimauit , raetas am- 
pliare fufccpit, inquit Liuius, inclufis in ea 
Montibus Auentino,Palatinoquc,vt à mul- 
tis Lati) Populi minibus habitarcntur. Licct 
autemijs Mons laniculus adiaccrct , non ob 
fitus nccelTitatem fuit circumfeptus,verùm 
vt faciliùs arcerentur Hoftes,qui ob eminen- 
tcs vicinos Colles damnum inferre valuif- 
fent. Non folùm proptcrantiquitatemeum 
locum Populi enixè vencrabantur, fcd ob 
artes,acfcientias à Tufcislncolis ibi excul- 
tas ante mirum Rem? augmemum nobilior 
euafit; adeò vt tede Plutarcho , in Romuli 
vita, ipfe priorem Ciuitatis foflam orfus ef- 
fodcre,ob ruftics Gentis ftoliditatero, con- 
fines Tufcos, quippè vrbaniores, & idoneos 
accerfere opera pretium duxerit . Ex addu- 
dis tot Auilorumteftimonijsjiamputemus 
ambigere ncminem > Tufcos è celebri Va- 
ticano oriundos , ante ortum RomìE , ac 
furamumeiufdemincrementum ; vt etiam 
nane eft Vaticanus Tufcus , quia FIumen_. 
ab JSxmm Latium diuidit. Nird. f«l. 
47«. hb 7. Lhins Uh. 
7; Dee. 1 . Ptutarchus 
in Romido. CA- Lib.I. Caputili. 
Plut.de vi- 
ta Romuli , CAPVT III 

De Monumento , ad Romuli me- 

moriam , in Vaticano , iam 

exfiruBo . 

Is temporibus adeò confpi- 
cuus erat Vaticanus, vt af- 
feratManlius de Diui Petri 
Supplicio , Vaticanum in_. 
via Triumphali , iuxta Te- 
rebinthum, iam vero eiufdem Martyris Ba- 
filica,nunciipatum, fuifi'e olim Romuli mo- 
numento decoratum , quamuis è Plutarclio 
minime certus cinerum locus eliciatur . Ait 
enim corpus confcftim cuanuiffe , ncque vl- 
las eiufdem, ne veftiraentorum quidem re- 
liquias fuperfuiffe ; feu , vtidemafleritAu- 
aor, Romulo in Vulcani Tempio à Scna- 
toribus confetìo, quilibet eorum , vt ca:des 
vulgus prSEterirct, fruftum aliquod clancu- 
lum finguli abftulerunt ; fiue tandem hor- 
renda tempeftate exorta, dum ab co in Ca- 
prea Palude confilium haberctur, ingcns 
turbo, vel fulmen abfumpfit. 

Ex bis tamen minime infcrendum j Vati- 
canum haud procul à Tercbintho non fuiffe 
Romuli memoria cohoncftatum,etiam eiuf- 
dem viuentis iuffu , fiue Populi Religione... 
nduiSi j ibidem illi Templum dedicarint; 
cumlulij Proculi Senatoris opera, eiufdem 
familiaris , ab illis inter Deos adfcriberctur; 
qui vtconceptumin Senatores odium, ob 
Regiscsdem,mitigaret,Romulum mira- 
bili venuftate , fplendoreque armorum emi- 
cantemfibicomparuiffc iuramento affirraa- 
uit , necnc ab ipfo faftum ccrtiorem eum In- 
ter Deos immortalcs collocatum, ideòquc 
Genti fortitudinem, ac prudentiam conci- 
iaret , forèque potcntifflraam , cum ìnm^ 
pfe ad Romanum Impcrium validiùs fta 
biliendum è Ccclis acceleraret .• 

In bis tamen ktere poteft a:quiuocatio 
illum nempè Tumulum alteri Romub 
PoUionicxa;rate celebri confecratum,quod 
arguitur ex Infcriptionibus in Vaticano re- 
pertis , regnante Carolo Primo Galliarurtu 
Rege, quod itcm veritati confentaneum vi 
detur, prima opinio hoc non folùm ob loci 
celebritatem,vcrùmquiaNumaPompilius Libro I. Gap. III. zi 
CAPITOLO III. 

Del Sepolcro , e della Memoria \ 
eretta à Romolo nel Va- 
ticano . Ra in quei Tempi si confpi- 
cuo , & honorciiole il Vati- 
cano , che per quello rifcri- 
fce Manlio (opra la Crocefif- 
fione di S. Pietro , fu hono- 
ì rato d'haucr eretto , e collo- 
cato nella ftrada Trion&le , ò Vaticano , il Se- 
polcro di Romolo vicino al Terebinto i Cir- 
ca douc è hora la Cliicfa di S. Pietro , ben- 
ché non habbiamo trouato in Plutarco , oue 
precifamente foflero ripofie le fue ceneri ; 
mentre dice, che il fuo Corpo foffc difparfo 
all'improuifo, né di lui fi foffc trouata mini 
ma reliquia, né meno de' vcftimenti; ò pu- 
re , fecondo il medefimo Autore , perche ve- 
cifo , e trucidato da' Senatori nel Tempio di 
Vulcano, ogn' vno di effi,fc ne haucfle por- 
tate via fotto Vcflc qualche particella , per 
non cffcr fcoperto il latto , ò pure fi foffo 
fmarrito , & incenerito vino il fuo Corpo da 
vn turbine, ò fulmine , che venne in quella 
fiera tempefta , quando teneua configlio nel- 
la Palude Caprea. 

Ma non per qucfto s'inferifce , che non_. 
vi folTcro nel Vaticano , vicino al Terebin- 
crctte memorie di Romolo , ò da lui mc- 
dcfimo mentre viueua ; ò che quella Religio- 
ne ini gli haucffe dedicato vn Tempio , per- 
chè lo credettero nel numero degli Dei per 
opera di Giulio Proculo Senatore , fuo carif- 
fimo Amico ; Il quale per placare T odio del 
Popolo contro i Senatori per la di lui mor- 
te, atteftò con giuramento effcrgli comparfo 
Romolo bellilTìmo , & adorno di Incidi/fimo 
armi , e che gli haucflè detto cffer' egli col- 
locato fra gli Dei immottali ; e che perciò 
pcrfuadcffe à fuo nome quella Gente ad effer 
forte , e prudente ; che farebbe potentiffima , 
mentre Egli era già difccfo dal Cielo pcrfta- 
bilire ad Effa l'Imperio Romano. 

Circa qucfto può darfi anche vn' equino- 
co 5 che tal Sepolcro foffc d'vn' altro Romo- 
lo Pollione, celebre ancora in quelli Secoli, 
per alcune Infcrittioni trouatc nelle rouinej 
del Vaticano , in tempo , che rcgnaua Carlo 
Primo Ré di Francia . 

E' nondimeno molto vcrifimile l' accennata 
prima opinione. E quefto non folo per \a^ 
celebrità del Loco ; ma anche perche Numa 
Pompilio Succcffore del Primo Rè de'Roma-| Manlio 
ciip.6. Pliit. r,-lli 
vitx di Ro- 
molo. ni , fu parimente ini fcpolto fotto il Giani- jj„; .^ 
colo , come fi ha da Solino ; Fra le varioy„„i j,. 
opinioni però di Dionigi , Liuio, Plinio, &| altri 2,i Libro I. Gap. IV. Nayd.figl 
468. Pht. mi 
h vita dì 
Numa . altri intorno à qucfto Sepolcro :, vegganfi mol- 
ti dottiffimi dubbi; , difficoltà , e congictture 
nel Nardini . lui furono cretti due Arche di 
pietra , in vna delle quali fu ripofto il fuo 
Cadauere , il quale non fu abbrugiato , per- 
che cosi era il coftume di quei primi rem- 
pi di Roma ; Neil' altra furono podi i Libri 
da Lui comporti , come riferifce Plutarco nel- 
la Vita di detto Numa, e lo conferma Soli- 
no) con 1' Autorità di TitoZ-iuio. CAPITOLO IV. 

De Frati Qmnz,ij , e loro fito 
nel Vaticano. 

I Prati Quinzij , fecondo cho 
affermano gli antichi Scrit- 
tori ) non erano , che vnaj 
porzione di Terreno efiften- 
te ne' Campi Vaticani , di 

I larghezza di quattro iugcri 

I quali , perchè erano di Lucio Quinzio Cin- 
cinnato , prefero da lui il nome di Prati Qu^in- 
zij : che il medcfimo araua , quando il Popo- 
lo Romano lo creò quarto Dittatore, in tem- 
po delle Guerre contro gli Ecqui , come fi 
PUniù lib. j^.ggg ju Plinio, & in Tito Liiiio . Afferifce 
jS.Mp.3- ioi,(.(lomedefimo,che foffero fimati ne' Cam- 
i./ji. P' Vaticani, incontro al Ricetto , ò Ricoue- io delle Barche . Per fapere dunque in qual 
parte precila de' Campi Vaticani folfcro que- 
lli Prati Quinzi; , bilbgna neceffariamente per 
il tefto di Liuio indagare il luogo , dono 
all' bora fi ritrouaua il detto Ricetto, per po- 
tere poi con Scurezza limargli in faccia di 
quello nel Vaticano. 

Due Nauali dunque , ò Ricetti erano in., 
quel tempo per le barche . Il primo , e prin- 
cipale , fenza contradizione d'alcuno Scritto- 
re , era verfo Ripa grande , vicino alle Figu- 
line , & Emporio , fotto il Ponte Sublizio , di 
prefeiite verfo la Salara , e Teftaccio ; noJi-; 
potendo dfcre più vicino alla Città : à can- 
ili , che la baffezza di quel Ponte di legno 
impediua l'entrata alle Barche , che dal Mare 
veniuano cariche di robba . Onde verifimil- 
mente approdauano verfo l'Auentino , hoggi 
Priorato ; mentre lui fi ritrouauano gli Ediiizij , 
Porti publici, l'Emporio, Figuline, & altri, 
che feruiuano per gli sbarcamenti , come lo 
dimoftrano il Donati , & il Nardini ; & vlti- 
jmamcnte il nominato Sig. Canonico Fabretti ne 

hT^ Lib. I. Caput IV. qui poft ipfum , affumptis Regni liabcnis :, 
ibi quoque fublaniculo fuftum impetrauit 
Siue vt Solinus , vbi geminas Lapideas ar- 
cas condidere, in quarum altera cadauer im- 
pofuerunt , haud igne crematum , prster 
facram eius temporis Romanam confuetu- 
dinem; inalteraveròlibros ab eodem elu- 
cubratos alTcruarunt, vt fcribit Plutarchus 
in pra:fati Numa vita , idque Titi Liuij au 
thoritatcfreti, & Solinus affeuerant. Inter 
has varias opiniones Liuij, Plinij, &alio- 
rum circa veritatem huius Tumuli vidertj 
opus eft diiBcultates eruditas Nardini . Sol. cap.l. 
fol.tl. PInt.in vi- 
ta Ntimtt . Nmd. fai. 
468. 
CAPVT IV. 

'DeFratis Qmntijs , ac eorum in 
Vaticano fitu . 

Rata Quintia veteres Seri 
ptores quandam Agrorum 
Vaticanorum pattern , ad 
quatuor iugera excurren- 
temtypis reliquere;quibus 
cum Lucius Quintius Cincinnatus per- 
frueretur , ab co Prata Quintia nuncupan 
tur. Ea Quintius aratro foUicitabat, cum 5 
bello in j^ìquos concitato , Populus Roma- 
nuseum quarto Diftatoremcreauit; quodà 
Plinio,& à Tito Liuiojconfirmatur : necnon 
idem Liuius , eorum in agris Vaticanis fi- 
tum, nauicularum receptui obieSum con- 
ftituit. Vt igiturhaud fallaces PratorurrLi 
Quintiorum mctas in agrisV aticanis defi- 
nemus ,in Liuij textu praftat inueftigare 
quod fé tunc temporis rates tutò recipie- 
bant, vt is demum locus in Vaticani son- 
Ipedu ftabiliatur . 

Eo dcniq; tempore,in gcminis Naualibus 
Rome ducebant cymb^, primum, omnium- 
que Scriptorura confenfu prascipuum , Ri- 
para maiorem , iuxta Figulinas , &c Empo- 
ium, fub Ponte Sublicio , iam vero ad Salis 
forum,acTeftaceam congericm autumamus; 
nec Vrbi propinquiùs ambigendum, quippè 
exiguaPontis fublimitas haud onerarijs,è 
Mari ad Auentinum, iam vero Prioratum, 
appellentibus , aditum permittebat : Scili- 
cètffidificia, publici Portus, Emporia,Fi- Plin. Uh. 
iS. cflp-j. 
Tit. Liuius 
Decade 
lib.-,. Sonati lib. 

N(ud. Uh- 
\n. cap. 9- 
, fogli ^66. 

labrEtms 

«.308. Nard. Uh. 
I. cap. 10. Lib. r. Caput IV. gulina: , aliàque exoncrandis ratibus oJB- 
ciebant , vtà Donato , & à Nardino clariùs 
demonftratur.Et poftcà pri'fatiisD.Fabiet- 
tusin tcrtia Difl'eitatione de Aqu^dufl.reli- 
quias, &: vclligiainucniuit,delincauitque- 

Akeium pronaiiigijsreccptumfibi Ripa 
minor vendicabat, quia ligna , aliaquc flu- 
minc veaa,teftibus NardinOj Cornclioque 
Tacito, eodem exportabantur. Nardinus 
haud obfcuiC) à viaTiiumphali, per fiuuij 
littora, folitum ad Ripara oftendit appul- 
fum^quod Nauale fuitantiquitus ^iam ve- 
ò prò Nauicularum fccundo flumine è Sa- 
binis , & aliundè procedcntium , mercibus 
in terrasdeuehcndis vfurpatur. 

Cornelius Tacitus , vt Ripara minorem 
alterum cymbarura Portum fuilTe non ioo 
dubium rcuocetur, anno773. abVrbccon- 
dita.Pifonemcura PlancinaVxoreè Panno- 
nia redeuntemjvbi Narnumperuenit,Tybe- 
im Romam vfq; traijecifle declarauit ,ciuf- 
que nauigium Ripa: minori adraotum, iuxta 
Augiifti Maufókum, vfqucadhuc pcrma- 
nens , haud proculSacris Diui Rocclii adi- 
bus adhuc ftare confpiciuntur; tanti enim^ 
Viri nobilitatem , nobile, amplumquede- 
cebat Emporium . 

Nec immeritò ex alijs colligatur etianL. 
rates propè Ripam minorem applicuitìe, 
quoniam conftatPontera Miluium inarcus 
fublimiores incuruatunijVtcymb^poffent 
faciliùs tranfilirC)&: ad Ripa;minoris Por- 
tum abfque obftaculo promoueri ,quò , fe- 
cundo flumine, Scabfque venti , altcriufue 
adminiculo , velociùs adnauigabant . Cum 
tandem ex ditìis Ripam minorem Portum 
irauigljs deftinatum abundè comprobarira, 
exin Prata Quintia ad illum obuerfa meri- 
tò inferamus, vbi nirairum cymbarum tra- 
ieftus, vitefqucj vt in adieiio patct Sche- 
mate, pampinefcunt . Vt Liuius in tertio 
aperte indigitat . Spes %imca Imperij Populi 
l{pmani L.^uintins trans- Tyherim, contra eum 
ipfum homm t 'vhì nane '^analia flint-^qua- 
tmr iugerum colehar. agrmn , cjwì Prata Quintia 
•vocantitr . Hinc rerum antiquarumlndaga- 
tores , vbi Fuluius , Marlianus , caterique 
Prata Quintia cadem , qua; adhnc extra^ 
Arcis Portam ad Ripam minorem obuerfaj 
in ea Vaticani regione , vulgo Pratorum di 
fla , perfiftere coniecerunt ; 

CA- Libro I. Gap. IV. Z3 ha fcoperte , e difegnate le veftigii nella Dif- 
fertazionc terza degli Acquedotti . 

Il fecondo Ricetto, per le mcdefime auto- 
rità , era circa doue è adcifo Ripctta; men- 
tre iui fi faceano gli sbarchi de' legni , & al 
tre cofe , che vcniuano per il Fiume dalla_. 
parte di Terra ; e ciò fi proua dalle te/timo- 
nianze del Nardino , e di Cornelio Tacito . 

AiTerifce chiaramente il Nardini, che dal 
Trionfale per la riua del Fiume fi perueniiia 
àEipetta: doue anticamente è (lato il Naua- 
le ; fi come hoggidi vi è lo sbarco , nel quale 
à feconda della corrente vengono le Barcho 
dalla Sabina t e da altre parti . 

Cornelio Tacito volendo inferire cfTcrc fla- 
to .à Ripetta il lécondo Ricetto , afferma elio 
nell'anno 77^. della Fondazione di Roma, 
ritornando Fifone con Plancina fna raogliej 
dalla Pannonia, giunto à Narni,fi fece con- 
durre per il Teuere fino à Roma , approdan 
do colla fua barca vicino al Tumulo, ò Man 
folco di Augufto , che anche hoggi R fcorgi 
in Ripetta , reftandone le reliquie in piedi, 
apprelfo la Chiefa di S. Rocco , come lo di- 
moftra la fontuofità di vno sbarco nobile , ca- 
pace di molta gente , e corteggio : il che ri- 
chicdeua la qualità , e Perfonaggio riguardc- 
uole , che à tempo di quell'Imperio clTerci- 
taua Fifone. 

Si proua anche ragioncuolmcntc edere fla- 
to vicino à Ripetta il detto fecondo Ricetto : 
attefo che il Ponte Miluio haueua le fue ar 
citure molto alte , e ciò non per altro , che 
per dare commodità alle Barche di poterò 
fotto di elfo pafiàrcfcnza alcun impedimen 
to 5 e portarfi al folito luogo del loro Ricet 
to,cioè à Ripetta: doue poteano andare gui- 
date dalla fola corrente dell'acque ,fenza aiu- 
to del vento, ò d'altri le;^ 

Edendo dunque il Ricetto delle Barche i 
Ripetta , come fin' hora fi è dimoftrato , vie- 
ne in confequenza ad infcrirfi effer iui dirim 
petto (lati i Prati Quinzij , de' quali parlia- 
mo ; ciocia doue fi pallìi colla barchetta^, 
doue fono le Vigne ; come può vederfi nel 
la prefente Pianta . E come t'edifica chiara- 
mente Liuio. Spes vmcalmperif Populi Rum. 
fii L. Qjiintius trans- Tyberim contrk cum ipfum 
loCHTit ijhi nmic Naualia ftint , qitatuor itigeritm 
colehat agrum , efiia Praia ^imia 'vocafìtur , 
Da che congetturano gli Antiquari; vecchi . 
come il Fuluio , il Marliano , e gli altri , che 
i Frati, li quali anche hoggi fono nel Vati- 
cano fuori Clelia Porta di Caftello , & incon- 
tro per appunto à Ripctta , la qual Contra- 
da communemente fi dice Prati > foflcro i Pra 
ti Quinzij. CAPI- Fahm. 
n.zo2. Nard. lib. 

c^p.lo. 

fol.^g. Liii. nel 3 . Z4 Lib. I. Caput V. Seru. in ^ . 
Georg, fgl, 
15^. lih.S, Mn. 

758. Caff.libry. 
Ifid.tìb.iS 

Bnllcng. de 
Circo cap. 
i.foLi^. 
Paniu cap. 
Z,lib.u Leo Sipt. 
Ub.S.f.9- j 
P.L'g-f-9-\ 

i ttd^^ àe 
Circo . 
CAPVT V. 

De Circis , (^ eorum nifu . 

Vdos Circcnfcs louem putant 
inueniffc , Circemuc, quos 
Solisformaraimitantcsccn- 
fet Tertuliianus eidem con- 
fecratos . Alij tamen tradunt 
Scriptores focios Euandri, Arcadi? Popu- 
los , Latinis eos attuliffe, Palacinum inco- 
lentibus; lice: rudiori Mineruà , folo affixis 
gladiorum mucronibus, vndè didi funtC/V- 
cenfes , quali Circamenfes , vt inquitSeruius . 
Olim in littore fluminis Circcnfes agttiAantur , 
in altero latere pojìtìs gladijs,'Vt ah 'Vtraque-' 
parte ejpt ignaui'e pr^fens periculttm, 'vnde . 
gj" Circcnfes , quap Circmnfes , cjaia exhihehan- 
tur in circuita enfibus pofuis (^c. Et in jineide: 
Circcnfes diElit'vel d circuittt-, n^elt quoi njhi 
nunc Tnetisjunt ohm gladij ponchantur 3 tjifos cir- 
cmmihant. Hane auflioritatcmCafllodorus, 
Ifidorus , Firmianus , Bullengerus , Panui- 
nius, & alij abfque numero fequuntur. Ve- 
rum prò malori Vrbis incremento , in Gir- 
cos quidem magnificos,Dromofue ad vfum 
rcdè dilpofitos abicre : qui id exigente for- 
ma, ac neceffitate, in quadrilatcram dcfi- 
uerefuperficiemj ipforum longitudine ter 
latitudinem excedente , Circi inftar Maxi- 
mi , milliarij tres oSauas longi, oflau.imq; 
lati dunraxat ; de quibus Leo Baptifta co- 
piose egit. Pirrhus Ligorius eidem trium 
ftadiorum longitudinem , vnius tantum at- 
tribuit latitudinem. AtPlinius de bis cla- 
riùs edillerens, conteftatur Circum à Golfa- 
re Diiflatore confeaum , alterum a:quauiffe. 
lUe ficus triplici cirnaus fuit murorum ordi- 
ne ; quorum gemini extùs vias teftas defi- 
_nabant,ac officinas; vbi ciborum venun- 
datioadPopulum, mora: indocilem , con- 
tinendum ; intùs vero abj infiftcbant gra- 
dus, quibus infidcntes, Ludis oculos,fpe- 
ftaculifque iucundè recreabant . Reliquami 
eius aream diuidebat refla sedificiorum li- 
nea, dcmifsèfcu exccifa , tumfpina, feu te- 
lum nuncupaca ;, cui non folùm infigebent 
raetas, fed etiam,ne aurigantes oftenderan- 
tur ab alijs murum circumeunribus , ad 
curfus moderandos, varijs fignis terminum Libro I. Cap. V. 
CAPITOLO V. 

De Circi , e loro njfo , L coftume de' Giuochi Cir- 
cenfi fi crede cffere inueatio- 
iic di Gioiic, onero di Cir- 
ce 3 che, come Figlia del So- 
le , vogliono li confacraffe al 
medefimoj al riferir di Ter- 
tulliano . Dicono però moki altri Scrittori 
che quefli Giuochi foflcro portati da' Popoli 
d'Arcadia Compagni d'Euandro a' primi La- 
tinijche habitorono nel Palatino i benché con 
fimplicità delle pure Spade con le punte po- 
rte in Terra , & altri liuomini aficgnati 5 ini 
d'intorno correflero i dalle quali Spade prcfe- 
ro il Nome 3 e furono detti Ir/di Circcf/fci > 
quafi Clrcue^g/ès , affermando ciò Seruio nel ter- 
zo della Gcorgica. Ohm tn littore fiumìnìs Cir~ 
cenf?s agiiahantnr nvi altero latere fofitis gladys-i 
Vt ab vtraqtie parte tfpt ignatiia frsfcns pericit- 
Itim 3 'undc 3 (^ Qiucfifes di6ìi funt •> quia exhibe- 
bantur in circuitu enfibus poftis e^r-E nelfEnei- 
de : CÌrce?ifts di£$is -> vela, circuitu ? veliqiiod vbi 
nunc met,€ flint olim glady ponebantur -^ quos cir- 
cnmibant. Et è quefta autorità abbracciata da_j 
moltitudine d'Autori 3 come da Caffìodoro, da^. 
Ifidoroj da Firmlanojdal BuUcngero , e à^\ Ifià.lih.i% 
Panuinio ; Ma fecondo, che più crebbe di gran- 1<^'^/'-- 5- 
dczza la Città, Ì\ riduffero a' maenìlìci Circi -, ò ^'\^^^"'^'^^ 
Dromi 3 lotto vna regolata dilpohzioneconue-y^ ^^^/ 
niente all'vfo . Quefti , per necclfaria fua forma , panuìn.nd 
e bifogno3 occupauano vna talfuperficie di fi- cap. 3. dd 
to , di figura quadrilonga , che tré volte più in hl>^o i. 
circa à mifura della loro terminata larghezza j 
veniua ad eflcrc la longhezza di Elfi. Quella pro- 
porzione appunto hcbbe il Circo Maflìmo, che 
fu longotrèottauid'vn miglÌ03& vn'ottauo lar- 
go ; come ampiamente uè parla Icone Battifta ; 
Pirro Ligorio conferma cflTere il medcfimo uh'tifta Hb.S. 
ftadij di longhezza -, & vno di larghezza ; o fog[-9- 
Plinio riferifce, che il Circo rifatto da Cefaro 
Dittatore foffe dell' iftellìi mifura . Sopra que- 
fio fito erano diftribuite le mura 3 che lo cir- 
conuallauano à ere ordini j due de' quali aflè- 
nauano cfternamcnte li Corridori , e le Botte- 
_he , doue fi veudeuano varie robbe per Cibo, 
e trattenimento dell' impaticnza de' Popoli, e 
l'altre interne, che fofteneuano li gradini , fo- 
pra de' quali l'occhio degli Spettatori godeua 
la curiofità di vari; giuochi, e fpettacoli . Il 
fito , ò vacuo rimanente era diuifo in due parti 
da vna ftrifcia di Fabriche eleuata in altezza-^ 
.li pochi piedi 3 chiamata Spina , ò tela , fopra 
la quale non folo piantauano le mete; ma ac- 
ciò 3 che quelli , che guìdauano li Carri non 
fofiero offefi dagli altri, che correuano intor- 
no al Muro per la moderazione de'girij vi 
vi faccuanodiuerfifcgnisquali alfegnauano il Ser.^.dclU 
Georgica Ncli'Snei- 
de libr.i. 

Cajjiod.lib, Leone Bjt- P.Lig.fg. 

nel ti\iiCdto 
de Circi . Lib.I. Caput V. Fliìiius Uh. 
56.Ciip.11. Libro I. Gap. V. 25" P.wri. cap. 
lo./.iS. denotabant cxcuriioiiis; exin fphi'ra difti, 
quoniam intcr Populum , vel vt in orbem 
rcumfcrebantur . Dupliccm apponebant 
metam, qiiaiura altera Carceribus, altera 
Parti in orbcmdutìa: adiaccntcs, in medio 
habebant ObeJifcum, veliiti infignioiem^ 
cuffus notam, igncum Solis iter indican- 
tern ; quia Obclifcus quali cuiufdam radij 
finiilitudo in fc continct,exiguis pluribusfa- 
cellis cum Columnis , alijfquc haud procul 
pofitis gaudebat a'dibus , qua: prò Gentis 
confuetudinefallìsNuminibusdeuoucban 
tur . Sic Plinius , aliofqucprxfatos Autho- 
res . In parte Spinam inter , fcdiliaque, ve 
cata quidem Arena, propter arcnam vbique 
circumicdam, àCarceribusi&muris exfpa- 
tiantc jRliedarum cuifus, & canali s, li ut^ 
Euripusnccefi'ariasLiidisNaijalibus aquas 
fubrainiftrabat.Itaquc Circi principio,Car- 
cercSjEquoSj&CurforesoccIudebant, priuf- 
quam inciperent moueri , quibus ab Agita- 
tore direftis , omnia mcliori ordine , & mi- 
nori proccdebant impedimento ; clarius de 
hoc Panuinius. Similiter ad latera Carce- 
ribus annexa, vbiexpofito periflron)ate,vel 
agitata Mappa prius à Nerone adhibita, vt 
Caffiodorus sffirmat; Alappa fignum dat Cir 
cenfitiii ; &: Buccinarum clangore, Curfori 
bus, cum Deputato, conccdebatur libcrtas; 
Per fcalas publicas fé ad oppida conferebant, 
loca Nobilitati , ac Primatibus deftinata . 
Varijs ludisQuadrigaSjBigafque adhibue- 
runt Romani, quorum ali) abAuriga rofeo 
amitìu, ad Solisfimilitudinem , alteri, Lu- 
nx inftar, vcftium candore illuftres, &di- 
ucrficoloribus ornati indumentis.pro Deo- 
ruiii quibus Sacra , facicbant, varietale, rc- 
gebantur . Colores tamcn quibus vteban- 
tur , quatuor fucrunt , iuxtà a:quum nume- 
rum fadionum, ideft color Praffinus , Ruf- 
flitus , Albatus , & Venctus. Illos quidem^ 
Gra;ci appellarunt Ludiales, quos funebri pompa inDeorum honorem celebrabant. necnon mortuorum iam Heroum . Prarte 
rea hos ludos Romani ahos frequentarunt 
&c ifti ommittuntur quia non faciunt ad 
rem.AbobieaaSedilibusparte,Porticusfu- 
ftinebant exteriùs Circi latus, defuperquti,, 
ambulationes, ne turba: numerofiores frigi- 
dis rigerent imbribus,& radijs Solaribus 
^ftuarent . In medio , Oppidum inter, Car- tenn ine , e fine delle Corfe ; onde furono det- 
ti anche Sfere, per la denotazione de' Poli, 
fra i quali fi giraua,à guifa del Cielo . Due-- 
erano le mete, delle quali vna porta dirimpet- 
to alle Carceri , e l'altra di rincontro alla Par- 
te Circolare del Circo racchiudeuano iii_. 
inezzo r Obelifco dcnotatore del Raggio del 
Sole , à fimilitudine del quale era il detto 
Obelifco formato ; veggafi Plinio, e gli altri ;p ;,„,■„ /,j. 
Autori fopracitati. Etera dedicato à quella^ ;jg,„p.ii. 
Deità, come neceffaria per la fua luce, con la 
quale rauuiua il Mondo i intorno à quello vi 
erano vari) Tempietti , con colonne, & altri 
Edifizij. La Parte , che rimaneua poi fra detta 
Spina, e Sedili chiamata Arena , cosi dettai 
per l'arena, che d'intorno fpargeuano , è quel 
vacuo appunto contenuto dal recinto dellcj 
Carceri, e muraglie, per il quale efercitauanfi 
le corfe con le Carrette; Immediatamente fta- 
uail Canale,chedaua,c leuaua l'acqua, per 
riparare la furia del Popolo , e de' Caualli , 
' chiamato Euripo ; Siche nel principio del Cir- 
ceo erano fituatc le Carceri, le quali auanti il 
ifegno delle MoflTe, racchiudeuano li Caualli, 
li Carri , e li Curfori , quali erano diretti dagli 
Agitatori , che erano detti anche Anrighi ; veg- ;,^„„_ „p, 
gali fopra di ciò più chiaramente il Panuinio. io. /18, 
Sotto quella ordinazione andauano le corfej 
con maggior ordine, e minore impedimento; 
ifimilmentc nelle parti laterali anneffc alle pre- 
' dette Carceri , di done era la comparfa del Ta- 
peto , & , al fuono di Trombe , fi daua la liber- 
tà a' Curfori ; ma prima delle Trombe ferui 
per fegno delle Molfe la Saluietta, polla prima 
in vfo da Nerone, come afferma Caffiodoro ; 
/Happii ligia, dai Cimnjlbiis . Vi erano ancora 
delle Scale publichccheconduecuano à gli Op- 
pidi, luogo del trattenimento del pili fcclto con- 
corfo della Nobiltà; Effercitauanfi da' Roma- 
per diueriì giuochi alcuni Carri tirati da^ 
quattro Caualli , & altri àa due ; i primi de' 
quali erano da vn' Auriga veftito di Rofato , 
ad imitazione del Sole , e gh altri due veftiti 
di Bianco à fimihtudine della Luna, accompa 
nato ciafcheduno dalla diuerfità di fupcrbo 
Liuree, fecondo la diuerfità de gli Dei, e de" 
loro fagrifici; ; Li colori , de' quali Quelli fi fer- 
uiiiano ne' loro Veftimenti, furono quattro, fi 
come quattro furono medefimamente le Fat- 
tioni , detti PralTino , cioè verde , Rulfato , cioè 
roffo , Albato , cioè Bianco , e Veneto , cioè az- 
zurro ; fi appellauano Quelli da Greci giuochi 
Ludia!i,chc efercitati conPompa funebre ve- 
niuano conlàcrati à gli Dei, & àgli Eroi già 
morti ; oltre quelli Giuochi fé ne efcrcitauano 
molt' altri ne' medefimi Circi da' Romani, li 
quali per non efière à noflro propofito fi trala- 
fciano . Dalla parte oppofta a' Sedili erano i 
Portici , che fofleneuano il lato eflerno del Cir- 
co con fuoi Corridori coperti , per non eifero 
sì dal rigore delle pioggie , come dalle feruenze 
de' raggi Solari offefe quelle Turbe si numero 

~\S lei 2,6 Libro I. Cap. V. fc i L' Entrata del Circo era nel mezzo fra gli 
Oppidi , e le Carceri , per lo più verfo Orien- 
te , corrifpondente alla linea della Spina , con_. 
altre tre aperture , nella parte Circolare , per 
maggior sfogo degli Aurigatori , doppo finita,, 
la Feda. A fimile forte di Giuochi era molto 
inclinato l'animo di Nerone ; mentre conofciu- 
to molto bene da Seneca, diede motiuo di far- 
lo diuertire celatamcnte nel Circo di Caio, 
dante ne' propri/Horti , contenuti nel Sito del- 
la Valle Vaticana , quale benché feruiffe di 
Campo a' giuochi di sì fcarfa inucnzione, però 
Cora. Tac. fecondo l' atteftatione di Cornelio Tacito , fu 
Amai. 14. meno riguardcuole la magnificenza , con la,, 
quale quale fìi eretto quefto Circo , come com- 
portaua l'ambizione di quelli Prencipi, e la.^ 
grandezza di quell'Imperio , che la nobilo 
flruttura d'altri quattro , de' quali altri in Ro- 
ma, & altri ad Ella vicini furono antecedente- 
mente fabricati . Il Primo dunque fu il Circo 
Maifimo nella Vndecima Regione, che hebbc 
^,„;„^;j„ il luo principio dall'antico, Comes' ha daLi- 
uio ; il quale fecondo Tertulliano fu anche chia- 
matoMurco, per efièrc fituato in loco confa- 
crato à Murcia fra l'Auentino , & il Palatino; 
che fìi luogo confagrato al Sole ; Il Secondo , 
che bora vien coperto dal Palazzo de' Signori 
Mattei, e da altre Ifole di Cafe vicine , vieiL, 
chiamato il Flaminio ; Il Terzo è quello , che-, 
;per effer pofto auanti gliHorti Salluftiani fra 
la Porta Collina , e la Salata, riceuètal Nome; 
nel quale fotto l'Imperio di Claudio hebbero il 
Martirio molti Criitiani , fecondo riferifce San 
Girolamo . Il Quarto fu l'Agonale , dal con- 
torno del quale fu data la forma , e nome à 
Piazza Nauona . Il Quinto fu il Vaticano , del 
quale prefentementc fi parla. Doppo Quefto 
fu eretto il fefto d'Adriano à canto à quella., 
fua Mole , dalla quale poco diftanti erano gli 
Orti diDomizio. Il Settimo, fìi quello nella 
Via Appia vicino à CapodiBoue nobilmento 
fabricato da Caracalla . CAPI- Lib.I. Caput V. cerefque fubibant Circum , Ortum versus 
iuxta Spinge lineam,cum alia triplici, in^ 
parte circulari, introitione , ad maius , fini- 
tis ludis, Aurigarum leuamen; ad li^c fpe- 
eiacula multùm Neronis propendcbat ani- 
mus . Quamobrcm Seneca probe cognita_. 
procliui iliius ad tam abietìa indole, in.^ 
CEfarea; maieflatis dedecus , ne tam ma 
nifeftè genio indulgeret , ad vilcs ludos in- 
clinantem,adduxirad Circum Caij Hortis 
in valle Vaticana fitis excitandum ; quem-, 
udis parum ingeniofis licèt adhibitum, 
haud tamen, fecundiim Cornelium Taci- 
tum , prout decebat glorix- cupidum Prin 
cipem, esteri quatuoranteceiierunt. Pri- 
mus itaque Circus fuit Maximus in vndeci 
ma regione , quem, dud:a à veteri Tarqui- 
nio origine, tefte Liuio appellarunt Mur- 
conem,quippe in loco Murci^ facro, fic 
etiam TertuUianus, Auentinum intcr, & 
Palatiniim, Soli dicatum ; alterumcui nunc 
MatthffiorumPalatium , aliique vicinarum 
Domuuminba;rentInful£e,Flaniiniumco- 
gnominarunt; Tertium,quiaHortosiuxta 
Salluftianos, Portasinter Collinam,acSce- 
leratam conflruiSum , eodem infigniére ti- 
tulo , in coque Claudio Imperatore , com- 
plurcs Chriftiani (Diuus inquit Hierony- 
mus ) gloriose Martyrium exantkruere; 
quartus Agonalis, à cuius circuita formam, 
nomenque aecepit Forum Agonale : quin- 
tus autem Vaticanus, de quo iam mcntio 
Sextum propè Molemfuam erexit Adria- 
nus , à quo non procul Horti Domiti] eui- 
refcebant . Septimus in Via Appia iuxta-j 
Bouinum Caput à Caracalla magnificentif- 
fimè eretìus . CoYJt. Tac. 
14. Amai. Liti. HI;, CA- ■2^7 INDICE DELLA PIANTA DEL FV CERCHIO NERONIAKO NEL VATICAIVO 3JKLINEATO .FECONDO LE MLW 

RE E JJ^OTITIE DI AVTORI. Scala ài pahnt 2.00: perla poiyortione Macj^wye A. M.ete -per [a ferminatiatie dcìlt Coìsc 

e Gin 
H . Ars cTcmpieltì óopi-a la SpniO—r 
C-loco àou? lObcUsca ehhe.la.-iua residen: 

za in~aiedi sino (ittTityportu diSistoY. 
jy.Tiano Me Corse de:... Avena . 
lE.Cornùori ccnJintfti^rìiC douà si Vende ^ 

uaJiO rohhc Aa. Vote . 

F. Sedili oar^icliui ilouc scJeiiaiìO.^l' Asvet- 
fatori . 

G. Amhulatit-.r.c .xc-p^nv r^yra li sedili 
con l alva cc'pjrtiì 1? ma-j^;or comodo. 

H.Sfori neìli sctììì: ^}7r •hj^qhò elei Popolo, 

I . Spattosi ar4ri Cìii.trr.ati Ci^vccri àoitc 
Si richiude nano Caudlli Car:-'.t£ é Corsieri 

JC. Oppidipsr iwhdij-speitatori ó per uarie 
Cefiirwnit m mezza de- quali .tu il loco 
de Tuhicim e mostra delTapcto -pdsecinfi 
delle, mosse., 

h.hwressi ViMa dei Ccrckio. 

M.. ire muri de! C crckiQ nerjo tramonta- 
na sopra de ifuaìi j unno Eretti li vniri 
delle nauatv minori della Basilica. Co= 
stzmti'ni.ina cioè le, partt ucno d Sam 
to Oj^no, 

W. Olelisclw óihiato .^opra la, spino-^ 
0.:N-amte mmcri dclU delta. Basilica... 
V. Dri-ao è rouerscio della MedaqliO' di 

ddtv C erchto- 
Q^-Loco delEuripo Invqho piedi 10. 
-^ ■ Scale. J'uolich ckc ascendemm olii 

lochi più ■?.- eìti 
ù .■Fondamento antico Sotto la Spina e ohe-. 

lischo . 
T. 1/101' jssi ddli oppidi Sotto hiecLfe-WW 
Q?, l altri dQueì-zhh& ésse>*e ohliaui si 
t'eporta alle nntltie pia -jjrohahiU che coS: 
titutscono li pfvsente. Delincatione . 
So: le^^ '3,0(1 : '■joa: ~ ''^oo: '^oo: oop: -700: S 

Scala di palmi looo-- perla Pianta del Cerchio 
Etìues Coì-oìusFQnttina- Deutt. 
X> a I Hi 
^ .ci o -j * rf s s 

-^ ?= w '^ »s^ ° ""^ ^ 
■^ w ^ p, m t^ e; K -< M 4 Settione dellOh^lis cj uenó ilPeT.'z.a aroolare 
1 Settione del' Cerchio alle Mete ■ o, Pi'osj^etto dell' ntijressoVrincwale del'Cerchio - 

^mnun I ■ ■ ■ ■■ 
Scala di -pahni ^pj:'B^omcLm y ^fua Cai-olusFontana-Delin. A!e>::Sr<^"S^^ Ub.I. Caput VI. Seueranus 
fol.iS. 
PìrrusLìg. 
fé.;. CAPVT VI. 

De amplitudine , forma, (S' Nero- 
niani Circi menfura. 

Aris Scriptorum authorita- 
tes Neroniano Circo ido' 
neam tribuére lógitudincm, 
Capiti Bouini Circo fere x- 

qualem ; cuius licct haud 

przcifa à veteribus menfura dcfcribatur, 
eius tamen amplitudo 5d confinia iam nobis 
non delitifcunt ; quia in cxcauandis noui 
Templi fundamentis, reliquia; Circi parie- 
tumin lucem prodiere ; ex quibus longitu- 
do,fublimitas ,&latitudo exurgant , fixo 
femper nondum tranfuefli Obelifci punflo 
[dirigente . Magis tamen accedunt ad verita- 
tem Scueraniteftimonia,Vegijque, cui non 
pridem ab antiquorum mcenium excauatio- 
ne, diai Circi limitibus edifferenti, meritò 
fidemadhibeamus. IdemSeueranus tradit 
( Biondo , ac Grimaldo confìrmantibus ) 
Circum à parte in orbem fmuata,& S. Mar- 
tha; poftica , ad veteris Bafdica; , olim difie- 
dij.gcaduspropagari; vt apparet inlchno- 
graphiaà Tybcrio Alfarano diligenter exa- 
rata , Se Pauli V. tempore anno i6i6. forte 
inuenta, cuius diftantia i4oo.palmos exce- 
dit. Quoigiturpado cum prajfatis authori- 
tatibusfidemfibiconciliabitSeueranus^Cir- 
ci longitudinem ad feptingentos duntaxat 
palmos extendens , cum à D. Martha par- 
tibus ad veteris Bafilicx gradus , ab eodcni^ 
tanquam limites defignatos , 1400. palmi 
excurrant . In eo fupponi debuit a:quiuo- 
catio , dum cenfuit in diftantia à Carceribus 
ad priorem metam interietìsì , fepringentos 
palmos continente , totum Circum com- 
prehendi ; qua menfura prorfus inepta ad 
eius amplitudinem, Se magnificentiam,duo- 
bus fublatis trientibus à debita illi 2300. 
palmorum dimenfione. Noftra quidem 
corroboratur fententia , demonftratis alio- 
rum Circorum mcnfuris , èc imprimis Ca- 
pitis Bouini , qui licèt CJEteris nobilior 
23 00. palmorum prsfefert longitudinem à 
Pirro Ligorio de Circis agente ifts magis 
elucidaturveritas,feptingentis videlicetpal 
jmis fuifle longiorem ; qui, eadem fentiente 

Mar- Libro I. Gap. VI. 3 3 
CAPITOLO VI. 

Della grandeZjZ^a ,forma , e mifura 
del Circo Neroniano . 

A diiierfe autorità di Scrittori 
fi caua , che il Circo Neronia- 
no foiTc di longhczza propor- 
zionata all'vfo de' Giuoclii, 
e quafi limili à quella di Capo 
di Bone i della quale benché 
non venga dagli Antichi Scrittori aflegiiata la_. 
precifa mifura ? danno peròfufficiente notizia.^ 
di tale capacità > e de' Confini , li Moderni ; 
quando i nell' efcauazioue fondameutalc del 
Nuouo Tempio , fcriuono che fi trouaffero lo 
reliquie de' muri di detto Circolili modo l>a 
dante per alTcgnare la fua precifa longhezza 
larghezza , & altezza , fempre regolata dal 
punto fermo della Guglia , auanti il trafpGrto . 
Tra quelli però pili finccra deuc reputarli l'at- 
teftazione del Seuerani, coll'autorità del Vcg 
gioj quali, pereflcre flati pili prolfimi all'efca- 
uazione di quegli antichi muri , meritano ere 
denza maggiore degli altri . Il citato Seuerani 
coU'attellazionc del Biondi, e Grimaldi, afiC' 
rifce che il Circo s' inoltralfe dalla parte cir 
colare dietro à Santa Marta fino a' gradini del- 
la Bafilica vecchia demolita, fecondo la Pianta 
dicfla diligentemente fatta da Tiberio Alfara- 
ni , cosi fcoperta à tempo di Paulo Qiunto nell 
anno 16 16. nella di cui dillanza vi corrono pai 
mi 1400. Come dunque potrà guadagnar la_j 
credenza de' Pfofellbri, l'atteftazione del Se 
uerani , coli' alfeguatc autorità , che la lon- 
ghezza di tal Circo fia folo di palmi fctrcccnto ? 
mentre dalla parte di Santa Marta fino à gì 
Scalini della Bafilica vecchia , che il medefimo 
aflcgna per Confini , vi corrono palmi mille , o 
quattrocento . Deue in eiTo fupporfi certo l'è 
quiuoco , con hauerepenfato, che nella diftan- 
za , che è dalle Carceri alla prima meta , folita 
contenere palmi fettecento, s'includefiè tutto 
il Circo, mifura impropria alla fua grandezza 
e magnificenza, togliendone doi terzi di quel 
la, che fi comfiene , di palmi duemila, e tre- 
cento in circa . S' inuigorifcono le nofire ra- 
gioni da quelle , che ci dimollrano gli altri Cir- 
ci, & in fpccie, quello di Capo di Boue, che le 
bene fia degli altri il piìi nobile , vanta la lon- 
ghezza del fuo Vacuo di palmi duemila, e tre- 
cento incirca. Si confefla parimente la verità, 
che foife maggiore di palmi fettecento da alerei 
autorità di Pirro Ligorio , nel Trattato de' Cir-j 
ci, quale coH'vnione di Marliano alTegna per 
altro termine le Carceri , verfe leCafede'Ru- 
fticucci, hoggi vicino all'imbocco del Teatro 
nuouo : dal quale fino à S. Marta trouiamo ef- 
ferui il giufto fpazio , per l'vfuale dilpofizione 
de' Giuochi in detto Circo ; mentre che me-' Sfuer.in 
fc2f.vS. Pirro Li:- 
riafigl.-y diante ^4 Libro I. Gap. VI. fi^ì.6<}. diantc la politura della Guglia , auanti il traf- 
porto 5 come mezzo della Spinai tràvna meta 3 
C l'altra 5 ci fa conofcere la loiighezza di palmi 
mille 1 e ducento dellaSpina 5 poco differente^ 
jdal Circo di Capo diBoue, affcgnaiido daelTa 
alla parte circolare la domita dittanza di palmi 
'cento feffanta, per il bifogno del caracollo, 
nell'alrra parte maggiore , lolita à darli dalli^ 
Meta alle Carceri , di palmi feiccnto ottanta.. , 
neceffita quefta maggiore longhezza della icap- 
pata delle Carrette , ad imboccarli ne'lnoghi 
della corfaj apprendendoli di qui, che dall' O- 
belifco alle Carceri fia quali la metà più di di- 
ftanzajche non era verfo la parte circolare, 
come fi fcorge elTere flato cosi dalla Medaglia., 
di Nerone, portata dall'Angeloni. Per cflbre.; 
però quella Medaglia vn Corrono , ò come è 
detta da altri Contornata , non le fi può preftare 
intiera fcde,eircndo battuta molti Anni dop- 
po , e non hauendo la folita nota del S. C. 

Siche la longhezza dell'area del Circo tro- 
uiamoelTere palmi duemila, e quaranta, cho 
non può darli in palmi fettccento , fra la piaz- 
za , Spina, e Caracollo . Non ofiantc però l'e- 
quiuoco prefo dal detto Autore dellalonghez- 
za di quello Circo , per elTcrfi fidato nell'altrui 
autorità , fi confelfa veridica 1' alTegnazionej 
della larghezza del Seuerani nell'area interna^ 
di palmi ducento trenta, e comprcfi li muri, 
che la circondano , di palmi quattrocento, af- 
fegnando conueneuole , e giufla dillanza di 
palmi ottantacinque alli tré muri di ciafchedun 
lato i fra le groliczze de' quali rcftaua luogo 
fufficicnte perle Botteghe, e per i Sedili. Era- 
no quclh Muri , conforme alle defcrizioni , dell' 
altezza di palmi quarant'vno , adequata mifu- 
ra per arriuare fino alla cima de' Corridori fu- 
periori coperti , riceucndo finalmente piena., 
notizia della profondità di palmi trenta de' lo- 
ro fondamenti : quali follenendo ciafcheduna.. 
parte del Circo , fanno che con regolata difpo- 
lizione fi vnifcono à verificare la delineazione 
da Noi fatta Icnografica , e Scenografica . Lib.I. Caput VI. CAPI- Marliano , eum altero cingit limite Carceri 
bus nempè versus Rufticuciana Domicilia 
vbi iam ad extruflum rccèns Thgitrum pa- 
ter acceffusjquonia ab eo vltra D. Martham 
squum capi: interuallum , ad neceffariam 
ludorum in eodem Circo difpofitionem 
Quandoquidem Obelifci nondum translati 
pofitio, velutimervnam, alteramquerae- 
tara , SpiniEmcditullium , in certam nos ad- 
ducic cognitionem , Spinam parum à Boui- 
nicapitis Circo difcrepantem, palmorunij 
1200. longitudinem compicci; atque ab 
ipfa ad circularem partem palmorum iSO- 
fpatium concedit , ad cquorum pr^fultus 
n ampliori parte , à meta ad Carcercs pal- 
mos (Ji 8. vulgo intercipiente maioris de- 
mùmlongitudinis erta neceffitas ,obvehi- 
ulorum exitura,ingreffumquc in Curricu- 
lum commodiorem. Ex quibus ab Obeli- 
fco ad Carcercs duplo maiorem pene diftan- 
tiam,quàm, partem versus orbiculare/Tu 
optimè conijciamus, vt exhibito ab Ange- 
'one Ncronis numifmate indicatur . Hic 
N ummus , quia Contornatus eft , vcl vt di- 
citur Cotrone integra, 8i procul dubio fide ca- 
rct > etiam quia multis iam tranfaftis Annis 
excufus,abfquefolita nota S.C. 

Quamobrem are^ Circi longitudinem re- 
perimus .io40.palmosadsquare,qua:prio- 
rem Inter aream , fpinam , prodromumque 
feptingcntis palmis nequcat contineri . Li- 
cer autem Circi longitudo prodita à Seuera 
no , à vera longiùs aberret, ob fidem , quam 
aliena prsbuitaucloritati, intcrlùs tamcn_.- 
platCK 230. palmis annuens, adieiSis cir- 
cumdantiumparietum 400. palmis , mini- 
me allucinatur. Etenim lateris vtriufque_. 
muris , idoneam ,85. palmorum fcilicet di- 
ftantiam adfcripfit , quorum inter craffi- 
tiern, locusofficinis, &fedilibus Tuffici ebat. 
lUos tradunt parietes haud 41. palmos fu- 
peraffe, qusealtitudo adfummitatem ambu- 
lacrorum confccndendam competebat ; ea 
tandem ex fundamentis ad 3o.palmos ef- 
foflls piane enitclcunt; quibus vtràque Cir- 
ci parte incumbenti , egregio velut ordine 
confluunt , ad comprobandara fimul Iche- 
nographicam , & Scenographicam delinea- 
tionem. CA- 60. Lib.r. Caput VII. Marl-Uh.-j 

cap. 1 S. Mere fol. 
359. 
CAPVT VII. 

T>e Neroniani Circi in Vaticano 

fitu , de Fanis , Alontibus , (^ 

Vijs antiqttiorihus eidem 

frofinquis . 

Eroniani Circi ,Montem in- 
ter Aureum , ad Auftrum , 
Vaticanumque , ad Bo- 
ream , longitudo ab Or- 
tu jadOccafum,iiaudpro- 
cui à Triumphali Ponte excurrebat : gemi 
iiifqueLateribus totidcm adha:rebantFana, 
altcrum Apollinis , ad Vaticani radiccs ex- 
citatum ( vnde iam Diui Petti exurgunt 
.^des); Martis alterum Aureo lugo fub- 
ftruiSura (vbi iam Suburbium adFornaces) 
intuemur. Via Aurelia fefe mter eofderru 
Collcs, iuxtaCircum,expIicante (vti rcfert 
Marlianus ) Triumphalis ad Aquilonem, 
tette Lucio Fauno,ac idemlulio Capitolino 
comprobante,producebatur . Innuit itidcm 
Mercatus Circum Vaticano , iuxtaTrium- 
phalem viamfubexfpatiantem , quod illum 
propter eandem viam , ad Triumphalcm^ 
Pontera fcilicet pertingentem , fic fidera 
Pontisjvi^q; iam dirute rcliquif faciunt, & 
aperte arguir collocatum,nec alitcr ob emi 
nentes vtrinq; CoIlcs,ac idoneam prolixita^ 
rem 5 licuit eundem propagari . Cum vero 
Domitios Hortos occuparet CircuSj fic eum 
molitus eftNero: ne ipforum limites(Agris 
Vaticanis ibidem intericSis) pra:tergrede- 
retur. In Ichnographia, quam Tyberius 
Alfaranus anno 1 5 89. fumraà piane dili- 
gentia cxarauit;,Obclifci nondum à Sixto 
V. translati Situs obtinet Circi vmbilicum , 
orthogonicà nempe figura fitum ad Bo- 
ream, feu ad Ortum, Tpeflantcìn efflagi- 
tante. Veriim quippeobieólumadBoream 
Mentis Vaticani iugum buie linea: vctabat 
infiflere maximam Circi prolixitatem^quan 
doquidem in caparle, abObelifco adme- 
taS) &orbicularemflexum, conftituendà, 
fcilicet, in extenfa adD. Marthamplanitie , 
Cam pene totam Montis partem , Pontifi- 
cijs occupatam l'dibus , 3:quari folo oppor- 
tuiffet) ! quod Circum longè , Pontem ver Libro I. Gap. VII. 35- 
Mercati fo- 
llia J^rj. CAPITOLO VII. 

Proue della fìtuaZjione del Circo 

J^eroniano nel Vaticano , e de' 

T emfif , Monti , e Strade 

antiche ad ejfo "vicine . 

Ifedeua il Circo di Nerone in 
quel Piano antico fra ilJVlontc 
Aureo verfo il Mezzo giorno J 
& il Vaticano à Tramontana , ' 
la di cui longhezza cffendo fot-! 
to la linea di Leiiantc,c Po- 
nente , corrilpondentc vcrfo il Ponte Trionfale, ' 
'hauca ne i lati maggiori li dui Tempi; , vno di 
Apolline fotto il Vaticano, il /ito del qualo. 
prefcntemente viene occupato dal famolò Tem- 
pio diS. Pietro, e l'altro di Marte fotto l'Au- 
reo , douc hora vi rifiedono i Borghi vcrlo lo ! 
j Fornaci ; Nel mezzo di quelli caminaua la_. 
ftrada Aurelia A lato del Circo, come li lià da' 
|Marlianoi e nell'altro à Tramontana era \:ì_j' Marliam 
I Trionfale , fecondo Luciorauno, con l'auto- ''"•7''''' = 
'rità di Giulio Capitolino. Similmente il Mer- 
icati afferifce , che detto Circo foffe fotto il 
Monte Vaticano à lato della Strada Trionfale ;,' 
concludente prona che così folfe fituato perla} 
corrifpondcnza di efia ftrada al Ponte Trion- 
fale , Iccondo , che ne recano euidentc Tedi- i 
monianza li vcftigi del Ponte, e della Strada^ 
già diroccati . Dcue maggiormente pcrfnader/ì 
effer il medejìmo lituato comefopra, ftantela 
fua necclfaria longhezza , e pofizione de' Mon- 
ti, che non li perraettenano altro modo di col- 
locazione: maggiormente edendo la parte oc- 
cupata da detto Circo , doue prima erano gli 
Orti di Domizio, e fuccefliuamente di Nero- 
re, quale non potè in altra forma ordinarne la 
riftuarazione , ò rinouazione , acciò quello non 
doueife ftendcrfi oltre i ^confini de' prefati fuoi 
Orti, à t|uali interpoli erano i Campi Vati- 
cani . Nella ben delineata pianta , che fece ac- 
curatilfiraamente Tiberio Alfaranì l'anno isSg; 
la quale dimoftva lo flato intiero della Bafilica 
Conltantiniana demolita , fcorgendoli la pofi- 
zione dell' Obelifco , come parte Diametralo 
del Circo auanti il trafporto di Siilo Vi mercè 
la fua quadratura , foloindue maniere conce- 
de la fìtuazione,cioè ò à Tramontana, onero 
à Leuante ; Ma perchè l'opporfi l'eminenza^ 
del Monte Vaticano verfo Tramontana , di^ 
flrngge affatto poter' cflcrc eretta la fua lon- 
ghezza fotto quella linea , necedìtando , per 
collocar quella parte, che dall' Obelifco allej 
mete è parte circolare di efTo Circo , coiicc- 
duta da i piani verfo Saura Marta , diftruggcrc , 
& appumare quafi tutta la parte di elfo Monte , 
douc appunto flà cretto il Palazzo Vaticano. 

!. S'ap- j 6 L i bro I. Gap. Vili. S* apprende dunque da tale impedimento, che 
la longhczza del Citco folle verfo Leuantc i 
corrifpondentc al Ponte Trionfale, concludcn- 
dofi chiaramente tal (ìtuazione della detta Ba- 
filica Coftantiniana , che è il lato verfo Mezzo 
giorno 3 e per quanto contiene la longhezza_/ 
della Chiefa , & Atrio fu edificata in quella^ 
parte fopra li tré muri del lato del Circo verfo 
Tramotitana ; fempre paralello il mezzo del 
Circo con quello della Bafilica antica, doucj 
ferui di mezzo medefimo nella fabrica del nuo- 
uo Tempio , che hoggi in piedi apparifce . Si 
che mentre la longhezza della Bafilica vec- 
chia , e Tempio nono , inalzata fopra li tro 
puri del Circo , caminaua con la longhezza.. 
di effo verfo Leuante , fa che iia concludente, 
& irreuocabil prona , che il Circo haucife il 
fuo longo verfo il Ponte Trionfale , e non altri- 
mcnte verfo Tramontana : oltre che quando la 
longhezza del prenominato Circo forte fiata,, 
riuoltaverlò la parte del Monte à Tramontana, 
non potrebbe vantare per fuoi confini le ducj 
famofe ftrade Aurelia , e Trionfale , alle quali 
in mezzo egli ftaua . Ci pare dunque dalla cer- 
tezza , & euidenza delle autoreuoli ragioni po- 
ter con verità alferire, che realmente folfe ta- 
le, quale da Noi vien dimoftrato il modOjCj 
politura della prenominata Situazione . JmJÌAfiq CAPITOLO VIIL 

Della fu'pfofia Naumachia nel 
Vaticano . 
On reftiamo pienamente per- 
fuafi dagli Scrittori moderni 
nel pretendere effi , che nel 
Vaticano vi foUe la Nauma- 
chia di Nerone ; fondando la 
loro opinione nelle parole di 
Anaflafio Bibliotecario riferite nel primo To- 
mo delle Vite de' Pontefici, doue dicccha,^ 
S. Pietro fofle martirizato all' Obelifco di Ne 
rone , à canto alla Naumachia . Perche certo 
è , che cllèndo r Obelifco nel mezzo del Circo , 
e lo fpazio di quello occupando d'intorno va- 
fto lìto,più in longhezza, che in larghezza, 
in modo , che i fuoi confini etano molto diftan- 
ti dal fopradetto Obelifco ; Tale diitanza non 
ammetteua vna proffima Naumachia , folitaj 
per fuoi vfi, richiedere duplicato fito, e gran- 
dezza de' Circi; e che per confequenza noiij 
folo ballerebbe occupato il (ito del Circo, ma 
quafi tutto il Vaticano prefente . Cosi farebbe 
flato r Obelifco piìi torto centro della Nauma- 
chia , che del Circo , non potendo in altra for- 
ma cffere la Naumachia contigua al Circo , 
incntrequci fiti vicini erano già occupati da' 

Tcm- Lib.I. Caput Vili. ùs Triumphalem indicat ad Ortum perti- 
nuiffc. Conftantiniana: edam BaiìlicK latus 
ad Meridiem procurrens , eiufdem vero Ec 
defis longitudo Atriumque ternis Circi pa 

ietibus infidentia,quà recentis quoque.^ 
Fani maior porrigitur extcnfio , prEfats 
omninò fententix fufFragantur . Cum tan 
demtam vetcris Bafilics, quàm recentioris 
fundamina, tribus impofita Circi muris, ad 
Ortum producantur : Circum ipfum pari- 
tèrad Ortùs , non ad Septentrionis plagam 
promotum minime dubitandum . Pntcreà 
fi Circus fuam ad Montem , Boreamque_. 
longitudinem porrexilTet ; Aureliam , ac 
Triumphalem viam vtrinque fibi finiti- 
mam immeritò glorietur . Quibus accura- 
te perpenfis , verum Circi locum in fubic- 
(fìo fchcmate delincatum nemo queat in- 
fìciari . 
CAPVT VIIL 

De fuppo/ìta in Vaticano Nau- 
machia . 

On recentiura Scriptorum^ 
piane animo fatisfccit opi- 
nio, qui in Vaticano Ne- 
ronis Naumachiam credi- 
dere, adduóli forfan Biblio- 
thecarij Analtafij vcrbis, vbi afferitDiuum 
Petrum ad Neronis Obelifcum iuxta Nau- 
machiam martyrio excruciatum.Cumenim 
Obehfcus Circi tcneret medituUium , illiuf- 
qiie fpatium in longitudinem magis, quàm 
latitudinem porrigatur ; adeò vt cius 
confinia multùm à tali diftaren: Obelifco , 
tanta diftantia , proximam Naumachiam, 
duplo ampliorem locum , longiorcmqu^j 
Circum requirentem, non admitrcbat; quia 
non folùm Circi fitum , fed totum fere Va- 
ticanum obtinuiffet,& Obehfcus Nauma- 
chia potiùs fuiffet quàm Circi vmbilicus . 
Ncque ahter contigua Circo fieri potuit 
Naiimachia; propinquiora fiquidem loca_. ^nafì.to.J. 
fìt.Pont. Lib.I. Caput vili. 1 1 5 . ('« lib. 
de Numif- 
mat. 

Angtl. in 
vita Ne- 
ronis f,^6. 
Corti. Tao. 
in 15. Barfmitis 
MartyroU 
14- tum Apollinis , Martifque Tempia impc- 
diebant . 

Si Nero Naumachiam Circo insdificaf- 
fet , minime dubitandum , quin csteras ab 
ipfoexcitatas magnificèfubflrufliones.fal- 
tem exjEquaffet; verùmid & animi ambitio, 
&mirabilis sdificiorum vaftitas exigebat, 
quorum in Vaticani excauatione, ficut olim 
Circi , vcftigia prodijflent . 

Quemadmodum autem antiqui Scripto- 
resdeiongè inferioribus Neronis extruélio- 
nibus feccre mentionem , liane velut illu- 
ftriorem minime conticuiflent ; precipue 
Suetonius , qui in illius Imperatoris vita tara 
diligcntcr TranfitoriE Domus profcrt or-! 
namenta , qua: cum Hortis , porticubus , & 
Stagnis totam pene fibi Vallem Exquili- 
nam arrogabat; quam Nero , femper im- 
pulfus immoderata honorum cupiditate, 
fummis pofteà fumptibus perfecit , aureaq; 
inde fuit appellata , à Naumachia inquam , 
Stagnis fere confimili exarandà non abili 
nuiffet . 

Tradir Dio in Neronis vita cum Princi' 
pem Perfico- Athenienfe bellum in Circo , 
vtpotè ampliori ,ad Ludos Naualcs capien 
dos exhibuifie . Vnde fi iuxta Circum abfti 
tilTet Naumachia , in eadem, tanquam Pe- 
ftis Naualibus magis idonea, illos celebraf- 
fet. Sebaftianus quidemEricius, &Ange- 
lonus prò Feftis Naualibus Circum adhi- 
buifle contendunt . 

Cornelius Tacitus Neronem irlquit ad 
luculentum conuiuium Magnatcs conuo- 
caffe tot loci amplitudinera , in Naumachia 
trans-Tyberim , fimul conuiuatos ; vnde fi 
propriam habuiffet in Vaticano, fuam qui- 
dcm , non alienam aflumpfiflet. 

Vtnobiscertiiisinnotefcat,anvnquam 
in Vaticano Naumachiam molitus fit Ne 
ro, plurimos de Numifiinatibus,Infcriptio 
nibufque libros euoluimuSj in nullo tamen 
impreflam inueni Naumachiam , quibus 
Barpnius futfragatur . Nam Inter Numif- 
mata huius Csfaris folùm inuenitur illud 
Hollienfis Portus - 

Vnde ortamputemus Anaftafij ^quiuoca- 
tionem , in eadem Naumachia propè Obe- 
lifcum conftituenda , quippè cura Conftan- 
tinus in Vaticano Bafilicam cxcitauit, opus 
fuit Circi partem ad Septentrionem obuer- 

fam Libro I. Gap. Vili. 37 

Tempi; d'Apolline, e Marte, che erano nell"" 
illeffo tempo in piedi infleme con altre fabri- 
-hc Sepolcrali . 

E' lontano da ogni dubio , che fé Nerone^ 
haueffe fatto edificare la preteCi Naamaciiia, 
non farebbe rinfcita inferiore all'altre fabri- 
che 3 che da cilò furono si magnificamente^ 
inalzatesi per l'ambizione , che lodominaua> 
come per l'vfo di clfa , fi richiedeuano formida 
bili foftruzioni , le quali haurebbero moftrato 
nell'efcauazione del Vaticano i propri; veftigi;') 
come furono già trouati quelli del Circo . 

E fi come dagli Scrittori antichi non fu tra- 
lafciato di trattare di fabriche fatte daNero- 

5 anche di minor condizione , cosi ancho 
haurebbero lafciato fcritto di quella, come di 
quelle più confiderabili , & in fpecie Suetonio , 
che nella vita di quello Imperatore fcriffe con 
tanta effatezza della Cafa Tranfitoria del mede- 
fimo, la quale fra li Giardini , Portici, e Sta- 
ni, conteneua quafi tutta la Valle Efquilina : 
e ridotta poi per impulfo del medefimo Nero- 
ne à pili magnifica perfezione ; onde fìi chia- 
mata Aurea, non fi farebbe aftcnuto di trattare 
della Naumachia quafi alli Stagni confimili . j 

Scriue Dione nella vita di Nerone , che vo-1 
lendo quello Principe rapprcfentarc la guerra., 
de' Perfiani con gli Ateniefi , fi fcruì del fuo 
Circo, come quello che era capace de' giuo- 
chi Nauali . Onde fé vicino al Circo haucffcj 
hauuto Naumachia , gli haurebbe rapprefen- 
tati in effa, come più propria , & atta à fimili 
Felle, e rapprefentazioni. Di tal opinione è 
Sebaftiano Erizzo dicendo , che Nerone fi fcrui 
del fuo Circo per Naumachia . Patimento 
l'Angeloni dice , che il fuo Circo ferui per fé 
fte Nauali. 

Dipiùtrouafi in Cornelio Tacito , che vo- 
lendo rapprefcntatc Nerone vn famolb Bau 
chetto full' acque, fi ferui per la nccclfità dell' 
ampiezza del luogo della Naumachia d'Augu- 
fto in Traftcucre; Si chefefoffe Hata la di lui 
propria nel Vaticano , fi farebbe feruito di que- 
lla, e non di quella . 

Per più chiaramente certificarfi fé Nerone,' 
hauelfe mai fatto Naumachia nel Vaticano, fi 
è vfato ogni diligenza in molti libri , che trat- 
tano , e dimollrano Medaglie , & Ifcrizioni ; 
ma non è fiato mai poflìbile in alcuno di e/li 
trouare l'impronta di Naumachia , come di 
tal fentimento parmi anche il Baronio ; re- 
ftando folo nelle medaghe di quello Ccfarej 
quella del Porto Oftienfe . 

Onde parmi, che l'equiuoco che fa Anafta- 
(io in allcgnare la medefima Naumachia , vi 
cino all'Obelifco , deriui perchè Collantino 
Magno nell'Edifizio, che fece fare della Sa- 
cro -Santa Bafilica Vaticana; nella fituazionej 
della quale fu neceflàrio demolire la parte del 
Circo verfo Tramontana , reftando in piedi la^ 
parte circolare fotto Porta Portufa , doue rifie- 
de Santa Marta: che rifpetto allafua circola- 
zione Sehnfliani 
f.riX^O fh~ 
ll.-il^.lih. 
delie Me- 
daglie . 

Angeloiii 
foglio 5 6. 
neìlif vita 
di Nerone. 
Corri. Tue, 
lih.iS. Baronia 
Martirot. 
14- 38 Libro r. Gap. Vili. Zncio Fau- ^ionoi e meno riempimento, conteneua in fo 
la fui-m.i, e fedo ) ila crederli ftcilmentc per 
Naumachia', forfi da detto Anaftafio , apprcfa^ 
per tale , mentre in fno tempo erano perduto 
le memorie di tali Giuochi , onero icntendo 
ancora in Dione , che qucfto Imperatore eiTer- 
citaffe nel Vaticano Giuochi Nauali, li fuppo- 
nelft fatti nella Naumachia, eflèndo realmen- 
te effercitati nel Circo . Verificali da quello 
cCTere quella la vera porzione pretelii dcUi^ 
Naumachia, non folo perii riconfronto della^ 
giufta vicinanza, alfcgnata da Anaftafio all' 
Qhelifco , ma anche perche detta porzione vie- 
ne fituata nel luogo , doue è Santa Marta, co- 
me riferifce Lucio Fauno : Supponendo ancho 
elfo, vnito con Andrea Fuluio, che detta por- 
zione fotfe Naumachia , fituata fotto Porta Por- 
tufa ; doue appunto era la parte circolare . Per- 
hè è imponibile, che in vn fito non eccedente 
al bifogno del Circo poteifero hauerc luogo 
due Edifizij si grandi, in vicinanza dell' Obc- 
lifco : mentre l'interuallo , che fi trouaua intor- 
no al medefimo, fra il Monte Aureo, e l'altro 
Vaticano , appena fu baftante per il proprio Cir- 
co, che confinaua verfo Tramontana , Ponen- 
te , e Mezzo giorno con la pendice del Monto 
Vaticano ; doue è fiora il Palazzo Pontifizio , 
Porta Portufa , e Porta Fabrica ; e dall' akra^ 
parte , fra Mezzo giorno , e Leuante à lato di 
elfo Circo ftaua immediatamente il Monte Au- 
reo, doue è hoggi la Villa Barberina. Noii-j 
deue ne anche crederfi , che potefTe forfi effere 
(lata l'accennata Naumachia in quei Piani fra 
Leuante, e Tramontana, doue èhoralaTraf- 
pontina, verfo il Fiume: mentre erano occu- 
pati in quei tempi dalla Strada Trionfale 5 con 
diuerfc altre fabriche Sepolcrali Lib.I. Caput Vili. CAPI- fam demoliri ; folaquc llctit pars in orbem 
inflexa,&; Portufa: lanua; fubiefla, vbi iam 
Sacras DiuE Martha: tedes intuemur ; qua; 
(habita circuitionis rationc , &: anguilla;) in 
fé forraam continebat efiìuuiumque , ac f: 
cilè Naumachiam fuiffe perfuafit. Forte 
tamenratus eftAnaftafius , adhuc vigenti- 
bus ea Ktate fimilium Ludorum monimen- 
tis; feu etiam, vtfentitDio ,cum in Vati- 
cano Nauales Ludos inftitueret Imperator . 
in Naumachia hctos cogitaret, licèt in Cir- 
co repra;fcntatos . Ex bis patet eam fuiflfL^ 
creditam Naumachia: portionem , non tan- 
tum propter congruam eius ad Obclifcum 
ab Anaflafio indicatam vicinitatem, verùm 
etiam quòd eadem pars inDiua: Martha; 
loco fubrcgetur, vt Lucius 1-aunus fimul ^^j_ ^^„. 
cum Andrea Fuluio eam partem Nauma-,»aj/i4.s. 
chiam fuiffe, lanua; Portufe, vbi iam pars 
in orbem cfformata, fubftruaam quideni., 
fupponit. Nec exiftimandum Circum de- 
bitamamplitudinem duabus tam immenfis 
fubftruflionibus , Obelifco vicinis , conti- 
nuillc ; Quandoquidem interccpta ab co- 
dem, Montem inter Aurcum , alterumque 
Vaticanum , diftantià , vix Circo , ad Bo- 
reara , Occafum , Auftrumque , Montis Va- 
ticani appendicem contingenti fuppetebat, 
vbi inter Pontificias a:dcs , lanuam Portu- 
fam,Fabriciamque, ex alia vero parte, Au- 
ftrum inter, Ortumquc, ad Circi latera^ 
Mons Aureus, nunc Barberinorum Villa, 
cminebat; Ncque illam putemus in planitic 
inter Ortum , Boreamq; produda, vbi iam 
Tranfpontinum Coenobium , Fluuium ver- 
fus ; cum eo tempore Via Triumphalis, alia- 
que eam occuparent moniraenta . CA- Lib.I. Caput IX. lófephiiS 
Hifl. caf. 
36. 
Cora. Tac. 
i.amal. Lucius Fa- 
ttnus cap. ManlÌHS 
cap.6. CAPVT IX. 

De Via Aetrufca , dein Vaticana , 

tandemque Tri-um^halis , in 

Vaticano nuncu^ata. 

Vm priores Roma; Populi , 
Vrbe adhuc imperfeóla, via- 
rum minime confpicuarurrL. 
anguftiasconfiderarent, Ro- 
I mulique memoria , prò con- 
fuetudine , celebriores vias illuftrare medi- 
tarentur;ne fplendoremioci, viliorisimmi-l 
nuerct obfcuritas.reliSo Latio, Viam j?ìtru- 
fcam in Vaticano , Romuli gloria decoran- 
dam vfurparunt. Ideo Populi affatim con- 
fluebant.Terebinthiaufpicia excepturi, nec 
procul ab eo,iuxta laniculum, Nupa; Pom- 
pilio Tumulum erexere . 

Roma fenfim augefcebat.&Pofteri alio- 
rum excmplis adduai.hunc Vrbisfitum ce- 
teris antepofucre ; idcircò frequentiùs ref- 
plendebat monumentis, Inter ea Scipionis 
Maufolxum , vt alibi difium , liquet propc 
Viam Triumphalem,plurimis eminuiffe . 

Roma tandem cum in ampliflimas^ccle- 
brefquc Vias mirificè exercuiirct, magnitu- 
dine vniuerfas anteibatjNihilominus Viam 
jltrufcam pcrmagnifempcr habitam,rebus 
memorabilibus jtriumphisprKfertim cele 
brandis, vt ait lofephusHiftoricus, feligen 
dam effe deliberarunt. Idem gloriofumVef- 
pafiani , Titique fili) Triumphum fummis 
laudibus extollens, eum magnificentilopi- 
bus, pretiofifque j^ìgyptiorum thefauris, 
reliquis afferit antecelluiffe . lUiusin eadera 
Via completusfuitapparatus, qua ad Pon- 
tem ibant Triumphalem , indèque per Vr- 
bem , Capitolium confcendebant . Vndè 
Cornelius Tacitus tanquam memoratu di- 
gnum reprxfentauit . 

Recenciores denique Scriptores, in cius 
longitudine , terminifque accurate difpo- 
nendis, fitum in antiquo Vaticani veftigio 
à Nobis iàra idonee affcrtum fuiffe , omne 
dubium abftulere . Siquidem ex Lucio Fau 
no, liEC Via, Vaticana quidcm appellata, à 
Ponte inchoata Triumphali , ad Ncronia- 
num Circum porrigebatur . A Manlio de 
Diui Petti cruciatu, fimili vocabulo infi 

gni- Libro I. Gap. IXi 39 i 
CAPITOLO IX. 

Della Strada Etrufca , dopo Vati- 
cana , e finalmente Trionfale , 
nel Vaticano. Onofcendo i primi Popoli Ro 
mani , non eflère nella Città 
aperte Strade famofe , e riguar- 
deuoli , per non troiiar(i la_. 
mcdefima ridotta fin all'hora_/ 
à perfezione j e volendo ef- 
porre le memorie di Romolo nelle Strade più 
celebri , fecondo il fuo gentile coftumc ; Per 
non vedere diminuito il merito di quello dalla 
collocazione in luogo poco frequentato ; vfccn- 
do dal Lazio , eleffero il Vaticano; per fabri- 
carni nella ftrada di Tofcana le memorie pre 
dette, per la quale concorreuano i Popoli à ri- 
cenere gli aufpicij del Terebinto: poco diftan 
te dal quale verfo il Gianicolo , fu data fcpul 
tura à Numa Pompilio . Crcfccua in tanto Ro 
ma : & allcttati quei primi Cittadini dall' ef- 
fempio delle memorie di Romolo , anteponen- 
do quelpoftoà tutta la Città, fi alzauano iiij 
elfo continue memorie, & infpccicfcpolcrali 
fra le quali fii iìtuata quella di Scipione , à lato 
alla Trionfale , come altroue fi è detto . 

Giunta poi à fomma perfezione del fuo in- 
grandimento, nel tempo degli Augufti, coilj 
Strade cosi famofe , che inoltrandofi in ogni 
più lontana parte dell' Vniucrfo , si nella lon- 
ghezza , come nell' ampiezza , rcndeuafi d, 
qualfiuoglia altra la maggiore . NiiUadimeno 
per l'antica venerazione della Strada Etrufca 
dopo Vaticana , la deputarono per Ricetto del 
le cofe più magnifiche , che furono i Trionfi 
da' quali poi fìi denominata Trionfale . Ilche fi 
verifica da Giufeppe Iftorico : che raccontan- 
do di quel famofo Trionfo di Vefpafiano , e di 
Tito fuo Figliuolo , afferma effcre vno de' più 
mirabili , e gloriofi , si per la fua rara qualità , 
come per la preziofità , e ricchezze portateui 
dall' Egitto , delle quali fu l'apparecchio nella 
predetta ftrada, che conduceua al Ponte Trion- 
fale , & indi per la Città al Campidoglio . On- 
de non tralafciò Cornelio Tacito di dichiararla 
memorabile . 

Difponendo poi della fua longhczza gli 
Scrittori à Noi più pro/Iìmi , con dichiarare.; 
precilàmcnte i fnoi Termini , auuiene che fcn- 
zadubio fia fituata da Noi à fuo luogo nella_j 
Pianta antica del Vaticano ; Infegnaci pari- 
mente Lucio Fauno , che dcriualfe detta Strada 
dal Ponte Trionfale , e fi ftendelfe verfo il Cir- 
co Neroniano, chiamandola Strada Vaticana, 
quale fu poi Trionfale , fino al Campidoglio . 
Simile vocabolo le dà Manlio fopra la Croci- 
fiffionc di S. Pietro: doue dice elìèrc ilSepol-| "f"- 

erodi ffiufeppe 
Iflor.c.jó. Corncli. 
Tac. i.atì 
Dal. Lucio F.i 
unoc.it. 40 Librai. Gap. IX. Bhiidì lib, 
i-fi>gL lo. 

M^rl. Uh. 

Nard. cap. 
■3- 

£«/.1^. nel 
3. Meifl. 
Ecclef. Girola- 
degli 

huomini il- 

liifiti ■ 

Saffo lib. 
. cap.6. ero di Romolo , nclhi ftrada Vaticana , quale fu 
poi Trionfale , fino al Campidoglio . 11 Biondi 
dice, che terminaffe vicino a' monti Vaticani 
Marliano aflerifce , che dal Ponte Trionfale fi 
fpiccaflé la ftrada Trionfale . Il Nardini chia 
mò Trionfale la Via Vaticana , che conduceua^ 
alU Monti Vaticani . Viene da Eufebio attri- 
buitoà quella Strada , il nome di Regale . Egi 
baia 5 fon fuc parole j trefinta. Afnjlolorum , qii.i 
oflenàamy fi enimfrocedas Vìa Recali, i^ux ad Va- 
ticanum àucit &c. & era quella viciniffima al 
Ponte Elio , & alla Via Aurclia • 

Quella ftrada fii da S. Girolamo detta Trion- 
fale: mentre narra , che S. Pietro fofle fcpclito 
lungo la via Trionfale nel Vaticano . Boflìo 
nella Roma Sotterranea conferma flenderfi Ia_. 
medefimadal Ponte Trionfale , fino fotto il Va- 
ticano . Inoltre dice , che nel fuo tempo , nella 
fcauazione di molti palmi fottoterra di quer 
Siti trouarono le reliquie di cffa con fepolchri 
daU'vna , e l'altra parte ; penctrandofi fecondo 
la mutazione delle cofe prefenti rifiedere il fuo 
antico letto nel luogo, oue fi sbarcano le rob- 
be , vicino à S. Spirito , e procedere fino à Por- 
ta Angelica, fotto il Monte Vaticano: fopra il 
quale è il famofo Palazzo Pontificio , oue poco 
fopra detta Porta fé ne vedono le veftigia fotto 
la muraglia di Borgo. Lib. I. Caput IX. CAPI- gnitur , atque in Via Vaticana, Triumphalis 
deinde , Capitolium vfque , niemorandiim 
ponitur Romuli monumentum.Apud Blon. 
dum 5 montis Vaticani radicibusterminatur. 
Secundùm Marlianum à Ponte Triumptia- 
li, Via Triumphalis deriuabat. Nardinus 
vero Viam Vaticanam Triumphalem nun- 
cupauit,quà Montes petebantVaticanos, 
exin vero Aurelia à Pofteris dióta. Vianu 
eandem, Rcgalem appellar Eufebius. Ego 
haheo ( inquit ipfe ) Trophiea Jpojlolorum , ^ux 
oftendam ; fi enim fracedasVìa \egdi , cju^ ad 
Faticanumdudt^c.lìaqi ìà.PonKmJE\iiìm, 
Viamquc Aureliam proximè accedcbat. 

Hanc Viam D. Hieronymus Triumpha- 
lem vocauit , dum in illuftrium Virorura^ 
tratìatu,Diuum Petrum iuxta Viam Trium. 
phalem fepultum enarrauit . Ex Boffij fen- 
tentùa in Roma Subterranea, eadcm à Pon- 
te Triumphali Vaticanum vfque pertine- 
bat , additque in folo ad aliquot palmos , eo 
Sita , egerendo , copiofas fepulcrorum ab 
vtraque parte reliquias emerfiile . Ex rerum 
rautatione,vetcremarguitur cius fitum ver- 
fari , vbi Nauicula: folent mercibus cxone- 
rari, &:adS. Spiritum ,Portam vfque An- 
gelicam, accediti nempè fub Vaticano mon- 
te, quiconfpicuo Pontificum Palatio mira- 
biliter exornatur. Vbireliquis etiamnunc 
fub muiis Suburbiorum videntur. Sìotid. Uh- 
l. fot. IO. 

Mari. Uh. 
5 . Clip. I S 
Nardinus 
cap.ij. Eufebius 
2. l/ijior. 
Ecclef X>. Hievo- 
nynus de 
ilufirihm 
Viris , cap.6. ; Ub.z. CA- Lib.I. Caput X. 
CAPVT X. 

De Trium^halì Ponte in Vaticano , 
origine fj>Jius , ac fine . 

OmanÌ44i.annis aI)Vil)e_j 
condita Tybcns, Puteorum, 
ScFontium (tcfte Frontino) 
aquas in vfum adhibuerc. Ah 
Vrhe conàita(M. idem Fronti- 
nus ) wr <««««44l- contenti fuerimt7(omani 
iffii aqtiarumi quas aut ex Tyheri, ex Puteis^ aut 
ex Fontìhus Wwtoit.Nccaquarum Senatùs 
confulto à Curione condui^arum , &c Cuiì- 
lianEediftaruramcminit, deinfrafcriptisfo- 
lùm fa(3:amentioné,quibus ciiifdem tem- 
pore vtebantur , anno videlicct Chrifti 70 , 
&: Vrtiis condita; 800. Aijua Appìa , Anio 
'vetus 1 Martia. , Tepala , lalia , Virgo , Alftetina 
( mA eaàem njocatur Augufta') Claudia» Anio 
noiius '^c. Ipfe vero Nardinus cum plurimas 
reccnfeat ,ilias tamen pra;teriuit . Adiccit 
cquidem , Frontinum imitatus , donec Ro- 
ma amplificati capta eft,Tybcrim ,aliofc]ue 
Fontes aquas afFatim fuppeditafle. Vbi vero 
in miramexercuitanaplitudinem,fumma fa 
ne munificentià Appiam, cstcrafq; cduxere. 
Hoc beneficium tantum Roma: peperit 
incremctum.vt Confinibus explicatis,Cam- 
pum Martium,fcptemque Collcs^cum adia- 
centibuslocis,Ludis,SiJVlilitibiisexcrcendis 
anteàdeftinatiSjContineret; quibus circum 
feptis, Rempublicam alijs confulcre , fum- 
ma affluentis vndiq;populiadegit frequen- 
tia . Vaticanum tandem adiecere , veluti ca; 
teris omnibus infigniorem. Verùm vt ab 
Vrbead eumfeconferrent, cum longaopus 
effct circuitione,quia tantum per laniculum 
Pontcm, Miluiumquc tranfitus licebat, ad 
populum tam laboriofo itinere liberandura 
decreuit Refpublica ^qua; iam fupremurru 
attingebat potentia: verticem , nouo Ponte 
Tyberis ripas committere, ex aduerfa agro- 
rum jVrbifque regione, populus cos coni 
raodius peruaderet , tanquara Ludorum 
Militumque exercitationi deputatos . 

Cum hjEc cxercitia perciperent in piuri- 
mum Romana luuentutis cedere emolu- 
mentum, gloria: in eaaugcnda:gratia cupi- 
ditatis , fanciuitSenatus nuUos nifiTrium- Libro I. Cap.X. 41 
phan- CAPITOLO X. 

T)el Ponte Trionfale nel Vaticano , 
della fua Origine , e delfuo Fine . 

Eruiiiafi Roma 441- Anno dop 
pò la fiKi Fondazione dell'Ac- 
qua del Teucre 5 de' Pozzi , e 
de i Fonti , al referir di Fron 
tino i Ab Vrhe condita fcr an- 
nos 44 1 . contenti fuerunt Roma- 
jfii aqiid>nmy quas aut ex Tyheri -, exPuteis-, 
aut ex To?}tibiis hauriebant\ né fa veruna ofTer- 
uazionc dell'Acqua condotta da Curione per 
ordine del Senato 3 e detta poi Cu/ìliana , noii_. 
nominando altre Acque, die le feguenti fino 
al fuo tempo, il quale era negli Anni di Chri- 
fto 70; e della fondazione di Roma 800. Aqna 
Appia , Anio vettis , Mania , lepida ■> Ittita > Vir- 
go ■> Alftetina {qtsx. eadem vocattir Augusìa') Clau- 
dia :, Amoìiotins &c. Et il Nardino iftelfo, nu- 
merandone moltiiTìme , non ne fa veruna men- 
zione. Aftcrma bensì ,vnito con ilfopracitato 
Frontino , che fino , che Roma non s' ingraudi , 
le furono à fulficienza l'Acque del Tenere , con 
molt' altri Fonti i raà doppo d'cflèrfi maggior- 
mente ingrandita , bifognò j che le faceiTè con- 
durre da vari; luoghi ; la prima delle quali fu 
|rAppiai fcgucndo poi con grandezza, e ma^ 
gnificcnza à condurne delFaltrc . 
j Venne da qucfto benefizio l'occupazione di 
vari; luoghi , e fu neceifitata la Republica à 
trouarne per tante frequenze degli altri ^ & 
elcflero il Vaticano , come più adeguato, e ri 
guardeuole d'ogn'akro; Ma facendo bifogno 
'per trasferirfi dalla Città à detto loco, far longo 
■giro, iìantc che non era permefroilpafTojchc 
Ida più vicini Ponti Gianicolo, e Miluio ; per 
j liberar da cosi taftidiolb viaggio il Popolo, 
iftabili la. Republica , che all'hora principiano., 
[adinalzarfi, &ad acquiftar vigore maggioro 
alla Tua Potenza, di fabrìcare il nuouo Ponte 
fopra il Teucre , fìtuandolo fotto vna lìnea_- 
diametralmente à quelli Campi, & alla Città; 
acciò il Popolo potcfle più commodaracnto 
pafiàrcnc'medefimi, deftinati per gli efferci- 
zijMilitari, e Giuochi del Popolo Romano, o 
ne hcbberoilNome di Vaticano. 

Conofciuto il profitto ■ che faccua la Gio- 
uentù Romana in fimilì cffcrcizij , per accrc- 
fcerle il fomite , e renderla più auida di quefta 
Gloria, ordinò il Senato, che fopra di quefto 
Ponte non pairafTc altra Gente , che i Trionfan- 
ti, e loro Defccndenti , per fingolarizzare la^ 
Virtù de' loro Eroi ; e da quegli poi prefe il 
Nome di Trionfale; dice pei'ò à quello propo- 
fito ilNardini, che non sa con quale autorità, 
ò indizio habbianopolfuto affermare ilFuuiio, 
& il Maritano, che fopra detto Ponte non vi 

F paflal^- /^z Libro I. Cap.X. i'Ifli: Cinflpp' 
liior-lib 7- 
citp.ii. Lib.I. Caput X. paffaffcro altri j che i Nobili -, e i Vincitori ; 
Offerua di più il Bollini , nel fuo Teucre incatc 
nato , che quelli ancora vi haiicuano il paiTag 
io fole il giorno del Trionfo > e reftaua per 
Icmprc nobilitata quella Stirpe dal priuilcgio di 
detto palfaggio ; che perciò attentamente era^ 
^uardaco da Deputati , per impedire F ingreiTo 
ad altra Gente . Si augumentarono gli hoiiori , 
e oli abbellimenti maggiori di quello Ponte , 
ingrandito , che fìi l'Imperio Romano , nell'im- 
padronirfi quafi di tutte tre le parti del Mon- 
do: delle quali i Guerrieri più fegnalati con- 
corfero à far Pompa de' loro Trionfi fopra di 
Elfo, come più ampiamente ne parla Giufep- 
pclftorico nel Trionfo di Tito, e Vefpafiano. 
Suctonio nella Vita d' Augnilo , e Cornelio 
Tacito . Similmente poi fu ornato il Ponto 
Trionfale di Statue, Trofei, e Memorie co- 
si nobili , e degne di venerazione , lafciatej 
per ricordo delle proprie Vittorie da' Trion- 
fanti, che difficilmente fi può giungere à con- 
fiderare intieramente la ricchezza , e magni- 
ficenza di quello i Conferuò fcmpre fegna- 
lata la fua magnificenza fino à Coftautino il 
Magno , che fini di fregiarlo con piìi nobili 
niemorie , con anteporre à tutti li Trionfi del- 
la Romana Gentilità quello della Santiffima_. 
Croce , ponendo in vlo altri elTercizi; CriHia- 
ni, per i quali crciTe la famofa Bafilica Vati- 
cana ■ 

Doppo, che Cqftantino fi fu trasferito d.u, 
RoraaàCoftanrinopoli, per lo fpazio di 129. 
anni , fino à Giufiiniano , per i franagli , elio 
hebbe la Chiefa di Dio , fi refe quello Ponto 
plebeo , per efier fiato fpogliato di quegli orna- 
menti , che lo nobilitauano . 

Finì la fua magnificenza per l'inuafione de' 
Goti, efottoTorila loro Rè (i demoli; comò 
al noflro parere concorre Andrea Fuluio,per 
leuare la facilità al Nemico d'introdurfi den- 
tro di Roma : anche in tempo di Vitigi , che la 
refe dcfolata , come già diife il citato Fuluio , 
affermando con Procopio , che Belifario nel ri- 
làrcircle Città, le mura , e le porte ,lafciò in-t 
dietro detto Ponte, conofcendolo danneuole; 
mentre già era rimafto in piede quello di Elio 
Adriano , ftante il Sepolcro , che ad vfo di For- 
tezza, lo fpalleggiaua . Nel precilb loco,do- 
ue rificdeua detto Ponte fi fcorgono li veiligi 
de' Piloni di Edo dentro iITcuere, corrifpon- 
denti verfo S. Spirito , venendo impedita Ia_. 
fua maggior fcoperta dal rialzamento del Fiu- 
Murliam me, fituandolo anche cosi Marliano : comò 
/it.5.c.i8. parimente concorrono in quello tutti gli Anti- 
quari; . 

V cffcrfi dilatato il Teucre fopra li refidui 
del detto Ponte impedifce il poter bene con- 
fiderarccvedcrclafualonghezza, e larghez- 
za, ftimandofi però quello Ponte molto mag- 
giore degli altri , per eficr defiinato al palfag- 
gio numerofo de' Trionfanti ; Onde s'argomen- 
ta però quefto non folamente elTcre fiato il più 

adorno phantes, eorumque Poll:eros,polIe Pontcm 
iUum permeare , adprsclarasHeroum vir- 
tutes celebrandas; exindiSusTriumphalis. 
Addit Boninius in fuo Tyberi catenis viri- 
lo , die tantum ouationis conceflum illis 
permeatum; ex coque Pontis traijciendiiu. 
re,a:ternainillamftirpem nobilitas redun- 
dabat; idcircò cuftodia: alijs gentibus Pontis 
nhibebant traiedionem . Autìis dcmu;n^ 
Romani Impcrij finibus .tribiis pene orbis 
partibus iugofubaólis , maxime confpicui 
Hcrocs eò certatim confluentes, ad Trium- 
phorum pompam,illum Pontcm nouisfem' 
per ornatibus decorarunt ; qiiod lofephus hiftoricus in Titi , Vcfpafmnique ouatione ; "•!>■ ''*-7- Suetonius in Augufti vita.Si Cornelius Ta. 
citushiftorijs prodidcrc . Poftmodùm Pon- 
tcm Triumphalem fimulacris illuftrarunt, 
Trophacis , adeoque infignibus mcmorijs à 
Ttiumphant!bus,reliais , vt illius opes , ac 
magnificcntiam , vix humanum capiat inge 
nium. Viguit fcmperillius fplcndor donec 
Conftantinus Magniis cum magis nobilita- 
uitjcumgentilitatis Romane Triijphiseum 
Pontcm olim infignientibus , Chtiltianam 
ntepofiiitpietatem,cuius gratià Vaticanam 
Bafilicamcxcitauit.PoftquamConftantinus 
Conftantinopolim Romani Imperi) Scdcm 
tranlluliffct, iis.anncrumfpatio, vfqucad 
luftinianum, propter vaiias Ecckfix Chri- 
ftianxcalamitatcs,Ponsille ornatui'i fplcn- 
doreexfpoliatus.popularis omninò vilcfce- 
bat.Cum Gothorum exercitus,Totila Duce. 
Romaminuafit,vtcenfet Andreas Puhiius, 
videtur Pontcm dificaum, ad Hoftem Ro- 
ma faciliùspropenfandum. Vitigi) etiam^ 
temporibus, Vrbe vallata, vtapudt'uluium 
legitur,Procopium ,in mcenibus , portifque 
dintegrandis ; Beliffarius Pontcm velmi 
noxium , extra Vrbis fepta rcliquit , M't) 
Adriani Ponte adhuc integro permanente 
qui Tumulo tanquam arce deffendcbatur . 

Pontis illius fitumdcmonftrant reperta^ 
eius Pilatura in Tyberi veftigia, ad S. Spiri- 
tum obuerfa, atq; ob iam altiorem fluuium ■ 
iiaud fublimiùs emergunt.Marlianus quoq; 
S<:omnesantiquitatum Scriptorcs eundem^ 
Pontis lociimdefignarunt . Ob Fluminis,in 
veftigiorum loco, maiusaugmentum, meri- 
tò quidcm inferamus non folùm mirabiles 
ornatus , maioremque laiitudinem, verum lofephin 
Hifl. li! 
cap,i6. Marlknus 
lih.yc.iS. Scido- Lib.I. Caput XI. Nard. lib, 
6. cap.io. Lucina Fa- 
min lib,i 
cap.22. fil.yS. And.Fittit. 

lofepìms 

Hifl.lib.-j. 

cap.;6. Si idoneam Tiiumphis longitudinem j fep 
tem nimirutn arcubus incumbentem . 

Ex lulij II. Summi Pontificis munifi 
centiS, eiufdem Pontis fupra vetcribus vefti- 
gijs reftaurandis Ipes quondam afFuIgebat, 
fed eiufdem interitus illam prorfus clufit Libr o I. Càp Txìr 43 
CAPVT XI. 

De Porta Triumfhalf , eiufque 

Situ , 

Ardinus manifeftat adiaceh 
tem lanuam Ponti Triiim- 
phali , ex Vrbe Agros Vati 
canos petentibus traijcien 
do, ideò gloriose Trium- 
phalera nuncupatara . Lucio Fauno idem 
comprobante , nimirum eandem Portam , 
iuxta prsdii5ì:um Pontem , Fluuium prxter- 
fluxiffe , atque ad Vaticanum , vbi iam San- 
tìi Spiritus Nofocomium, fpetìantem. Hoc 
tamen negat Donatus , affirmans Portarru 
Triumphalem > non propè Triumphalem- 
Pontem fuifTe; "Num Porta Triumphalis fuit 
Vrhe <^c. Erat propè Circus Flaminius ■, in 
firn multi anteqitam triufnphantes inirentVrhemt 
qui ergo in tAm propinquo erant extra Vrhenh,quo- 
inodo plufquam mille pnjfus retroceàehant, iit aà 
sPortam'venirentX Facies ipfa , Jìtufijiìe lo- 
car um per fé fé hocdemonflrat ,l^fBam haiic, 
fahdofamque in Vaticano Triamphorum ohruet 
aliijtiando g^c. diuerfimodam opinioncirL. 
Donatus, &: Panuinius in Roma; Commcn- 
tarijs habent ; Sednobis haiidintereft, hos 
inter ipfos concorditer congruere . 

Inter alias fores, iftas quidem poftrcmas 
rccenféntjfed fortuna, gloriaq;ca;teris om- 
nibus antccelleutes,eo fcilicet temporecon- 
firuflas, quo vexantibus eam , multò anno- 
rum interuallo rerum inopia laborantem , 
calamitatibus fuperatis , Romanum iam^ 
Imperium fummum gaudebat felicitatis , & 
magnificentia: culmcn obtinuiiTe , vt An- 
dreasFuluius demonftrat.Iofeplius hiftori- 
cus in exarato VeJpafiani,Titiq; Triumpho, 
Portse illius famam miriiìcè extoUit , atque 
luculenter epulatosMilites,cum Imperato- 
re, Triumphali amitìu infignes,folitafacri- 
ficia Deorum Cmulacris.pretiofis ornatibus, 

pro- adcH-iio degli altri , ma anche foffc il pii „.^„ 
de , elTendo compofto di fette Archi . ° 

Si fperaua dalla generofit.à di Giulio II. Pj. 
pa il riforgimento di quefto Ponte fopra le fuo 
antiche reliquie , affiu di congiungerlo con la^ 
ftrada Giulia ; ma la morte di Elfo troncò il di 
fegno di si nobile Imprefa . 
CAPITOLO XI. 

Delia Porta Trionfale^ e della fuo. 
Situaz^ione . Alefa chiaramente W Nardini, Ka-Ydbù 
che per cfTcr nel iìne del Ponto Uh. 6. 
Trionfale , per il quale fi paf- 
faiia dalla Città a' Campi Vati- 
cani, edificata la Porta Trion- 
. ^___ falcneriportalTe da effo glo- 
riola la denominazione , come bene fi ricono- 
ke da Lucio Fauno, il quale attcfìa , che il 
fito di detta Porta folTc nel fine del fopradctto'""»'''^-!- 
Ponte 5&orlo delFiume, vcrfo il Vaticano^ "/'--• 
corrirpondente doue hora principia l'Ofpeda j 
le di S. Spirito. Nega però qncfto U Donati Ly ^„^^, 
prouando 5 che la Porta Trionfale nonfoifc vì-L/ /:,-,/. -i;.' 
cine al Ponte Trionfale. Naw Portn Triiim-\ 
phalis fuit in Vrhe ^c. Erat prepè Circ/is FlaA 
minius 5 in quo multi antequam triumfhiwtes />//-! 
rc7itVrbem-i qui ergo intam propìnquo erant cxA 
tra Vrbem j qnomodo pitifquam mille paffitl rc- 
froccdebant'ìVt ad eius Portam venirent? Facies 
ipfa ■> Jìtnfque locorum per fé fé hoc dewofflrafj 
érfi^iam hanci fabiilofiìnque in Vaticano Triiitn- 
phorum portam ohruet aliquando (^c. fi vedano 
al loco citato le fue Prone; Sono però contra- 
ri; fra di loro in quefto parere il Donato, & 
il Panuinio ne' fuoi Commentari; di Roma; 
affermando il fecondo , che la Porta Trion- 
fale fofle vicino al Pome, & alla Strada di tal 
Nome, coji 1 ofieruazione del racconto fatto 
da Giufeppe Iftorico del Trionfo di Vcfpafia 
, e di Tito Celìire; Il concordare quefto 
opinioni cosi diiierfc, per non appartenere à 
Noi , fi accennano , e fi tralafciano . 

Scriuono,che fra l'altre Porte fofie quefta_. 
l'vltima, sì,mà però fra tutte, la più fortuna- 
ta, e gloriofa, mentre fu edificata all'hora-., 
che fnperate dalla Città le faticele miferio , 
heper molti anni fu coftretta à prouare dalli 
pouertà del fuo Stato , vedeua già ridotto alla^ 
maggior grandezza ITmperio Romano , corno 
da Andrea Fuluio autenticato fi legge . 

Comproua parimente la rara magnificcnza_> 
di quefta Porta Giufeppe Iftorico nello fpìega- 
re , che fa del Trionfo di Vcfpafiano , e di Tito 
afferendo , che doppo andati i Soldati al loro 
conuito con F Imperatore trionfanti, trasferi- 
uanfi alla detta Porta 3 veftiti con Fhabitodcl Giufeppe 
Iflorc.^6. 
lib 7. /Ind. F'.iì- 
14!0 f:gi:'> F z Trion- HM 44 Libro I. Cap.Xr. Biondi uh. 
\. foglie. Lib.I. Caput Xt. P rocopio 
U.i. Trionfo , per offerire i foliti Sagrifìzi; a'Cmula- 
cri de' loro Dei; quali rifiedeuaiio con Pom- 
pofi ornamenti auanti la medefima; Onde per- 
chè vi foffe capacità per Popolo così numerofo 
concorrente a' quei fuperbi Spettacoli, fu ne- 
ceflaria la vaftità del Sito , parte del quale oc- 
cupauano quelli magnifici Portici , e le fontuo- 
fe Fabriche , fotto le quali fi ricouerauano gli 
Spettatori, perfchermirfi dal calore del Sole, 
e dal rigor delle pioggia . 

Era finalmente giunta in tanta (lima la Porta 
Trionfale per le predette folennità,e per gli' 
accennati Spettacoli, per le riguardeuoli pre-I 
rogatiue del vicino Vaticano , che il Senato] 
ftabili, che per quella Porta non entralfc altra-,: 
gente , che quella , che foife fregiata dalla Glo- 
ria di gcnerolelmprefc > ò pure foffe illuftrata-; 
dallo i'plendore di Nobiliffimi Natali. Inoltre! 
crebbe tanto la ftima di Effa per Giuochi, ol 
Fede, che auanti ini ficelebrauano ildì primo 
d'Agollo per la Vittoria ottenuta da Ottauia- 
no contro Cleopatra, e Marc'Antonio, chej 
fi potè chiamare la più celebre , che haucffo 
giàmai hauuto Roma , dal principio del fuo po- 
ucro Stato , fino all' ingrandimento della fua-j 
Potenza , come ne fcriue il Biondi . 

Dicono, che Ferezione di quella Porta fc- 
guiffe immediatamente doppo la fabrica del 
Ponte, auanti Caio Giulio Cefarc, in tempo | 
della Republica; e dalle congetture ficaua, che 
durafie anche in piedi in tempo delle rouine,j 
chcfcceTotilaRède'Goti,c che poi foffe de- 
molita con parte de' fuoi anneffi , per toglierò 
1 facile ingreffo a' Nemici, à danno della Cit- 
tà; e ftantc il loco sbandato, & aperto del Va- 
ticano, ha del verifimile, chelaperfiftenzadi 
quella fcruiffe per difefa a' Nemici . Si compro- 
uatalPenfiero daBelifario, che trouò la Città 
defolata , e le Porte rouinate , da Vitige Goto , 
come s'intende nella Vita di Giuftiniano , che il 
tutto rifece, e rifarci le mura , lafciando indie- 
tro la Trionfale; perchè conofcendo cffcr dan- 
neuole alla Città , come fi cfperimentò nella.. 
Guerra de' Goti; i quali fecondo Procopio, fi 
feruirono de' refidui de' Portici contigui allij 
dcttaPorta,re(latiinpiedi,e fu riparo, e di- 
fefa a' Nemici da' Romani . 

Perduecaufe diprefente non fifcorgonod; 
Effa li veftigi , vna perchè il Tenere elendofi 
internato , & hauendo corrofa quella parto , 
nella quale veniua fituata la Porta , ha caufata-, 
la diftruzione di quella; l'altra, perchè refta' 
rono coperte dalla foUeuazione del terreno , 
nel rialzamento del Vaticano, come altrouo 
fidiffe. 

Per maggior notizia diremo di quali Porte fi 
fcruifiero pcrTrionfali gli antichi Romani , o 
nel principio della dilatazione della loro Città, 
feruiua di Trionfale la Porta Capena , per effer- 
ui di fuori pocodiftante il Tempio di Marte; 
doue, fecondo Fuln io. Ci rendeano le grazio 
ucUe Vittorie, che fi riportauano . 

Mentre propè eandcm.locupletatis.facere confue- 
uiffe . Vt igiturfuppeteretlocus Populo, ad 
hffic fpeflacula confluenti , fitus amplitudo 
requircbatur : cuiuspartem magnifica Por- 
ticus, infignefque fibi vindicabant fubftru- 
óliones, quas inibant Spedatores , ne Sol 
feruens, rigenfque inter , recreationem per- 
turbarent . 

Deniq;IanuàTriumphali,obmemoratas 
folcmnitates,5£fpeiSacula,fuamq-, Vaticano 
affinitatem , fummis honoribus cumulata , 
decreuit Senatus Vt folùm Viri preclare ge- 
ftis,&: natalibus illuftres.eam introirent.De- 
mùm eius tantum euafit decuSjVt Ludos,fe- 
ftofque dies primo Augufti celebrati folitos, 
in memoriam Viaorioe,ab Oclauio inCieo- 
patram, &c Marcum Antonium reportatse , 
tefte Blondo;etiam potentiflirajc Vrbis tem- 
pore, vniuerfis palmam prEripuiflet . 

Ferunt Pontis moleni , lanuK conflru 
aionem excepiffe , ante Caium C?faré Vrbe 
adhuc Remp.conftituente ; Quinimò vari? 
arguunt conietìura; , eam tum perfeuerafle , 
cura Totila Cothorum Rex Vrbem inuafit, 
fcd tandem foloa:quatam , vtHoftisab Vr- 
jbis aditu,càque damnis afficiendà faciliùs 
compefceretur; atque ob dereliaum, ac pa 
tentem Vaticanum, meritò quidcm coni) 
ciamus illam nondum coUapfam hoftem fibi 
tanquam munimentum adhibuiile . Conie- 
auramadftruit Bcliflarius, qui vaftatam Vr- 
bem deprehcndit,forefqueà Vitige Gotho 
deturbatas; vt conftat ex vita luftiniani, qui 
rasnia , cxteraquerefartiuit, omiffa tamen 
Triumphali ,quam Vrbi noxiam cognouit, 
Cothis Romam bello infeftantibus , quos 
narrar Procopius , contiguas eidem lanui' 
Porticus in Roraanorum detrimcntum^ 
obiecillc . 

lUius vefl;igia,dupliccm ob caufam mini- 
me prodeunt; primùm quidem,quiaeòTy- 
beris illapfus, fenfim Porta fitum abradenti, 
ea penitùs deleuit ; terra deinde Vaticano 
aggetta , veluti fcpulta delitelcunt . 

Quo rcs magis elucefcat , enucleabimus, 
quibusolim lanuisad Triumphos, vetercs 
Romani vtercntur.Cum Vrbs dilatati ccpit, 
tum foresCapenx Triumphis cohoncftats, 
quippè haud procul Martis Fano excitata; ; 
vbi tefte Fuluio, ob impetratas viflorias, 
meritx grates agebantur . Cum magis, ma Biondo Uh. 
l.fol. IO. Procopius 
Ub.l. gifquc Lib.I. Caput XII. Nard. Uh. 
.cap. IO. gifque Campum marcium, tum ctiam Vio- 
latamviam,quippè redam, amplamq; Po- 
pulus frequentauit ; qux à Flaminia (nunc 
Dromus dida ) petita origine inter Quiri- 
nalem , & Capitolinum Collcm porrigeba- 
tur; vbi tura Catulari a; foKS,iam vero Cor- 
uorum Macelltim : quam , propter eandem 
Viam , in Triumphalem affumpfere > ad 
fubminiftratos à Campo Martio commo- 
diores apparatus , tramitemque ad Vatica- 
num accliuiorem his fere omnibus fauet 
Donatus , in coque folùra difcrepat quòd 
Flumentanam, iam Hebr^orum recintìum, 
proCatulariavfurparit;Nardino idem con- 
firmante. Hsc altera Triumphalis lanua. 
diruta olim fuit ,cum Vrbs , forumq-, Ira- 
ianum mire ampliata , eundem occuparunt 
fitum ; tantumque fubinde fuit Roms in- 
crementum , vt Campum Martium com- 
plexa , de alio prxter Vaticanum, idoneoq: 
Feftis fitu eligendo , excogitarit . Plinias in 
£pifl. 10. 
lib.B. Mf^ 


sa 


1 CAPVT xir. 

"De Traiana Fojfa in Vaticano . 

\ Ot inter Hiftoricos Plinius 
minor duntaxat de Fofia_ 
Traiana fecit mentionem;S 
quidem ad Macrinium per- 
fcribensi illam Traiani man 
datis perfeaam fignificauit, ad impcdien- 
damTyberis aquarum eluuionem, quarum 
copia identidem immergebat Ciuitatem; 
Hic affiditi tempeftates{m Plinius) (gr ere- 
hra dituuia , Tyheris alatum excejfu , (^ de- 
mi fiorihus ripis alte fupirfunditur , c^uamijiiam 
FÓjpi^Mmprouidenuffimus Imperam fecit (^c. 
Ex quibuscompertum cft Foflam Traianam 
ad fubfidium duntaxat excauatam, cum non 
adeò ampia fuerit , vt in Tyberis alueurru 
fufficeretur;Verùmquia idemlocum, vbi 
Cam defodire, non indicauit, illum iam., 
prEftat inueftigare. 

Quoniam igitur confentaneu, vbi oriun- 
tur detrimenta , ibidem remedijsfubuenire, 
Foflàm aliundè quàm à Ponte Miluio ad 
Vaticanum, vt ex fubiedis patebit , incae 
pilTe arbitramur . Tyberi plurimùm intu- 
mclcentur , ncc ripis capientibus nimiam 

aqua- Libro I. Cap.XII. 45- Mentre più andaua crcfcendo l'vfo del Cam 
pò Marzio, la più praticata Strada fùlaViala- 
ta, come più retta, & ampia, quale originan- 
do dalla Flaminia , hoggi il Corfo , ftendeualì 
fra il Colle Quirinale, & il Capitolino, dono 
era la Porta Catularia , hoggi Macello de' Cor- 
ni , che , mediante quefta ftrada , ferui in quelli 
tempi per Trionfale , per il Commodo degli ap- 
parecchi concedile dal Campo Marzio , e per 
la facilità del Cliuo , che conduceua al Campi- 
doglio ; In confermazione di Che polfono ba- 
llare gli Archi eretti nella ftrada Flaminia da^ 
quelli Trionfatori . 

In tali fentimenti , fé non in tutto , concorro 
il Donati , variando folo nel mettere la Flu- 
mcntana , fituata , doue è hora il Ghetto de gli 
Ebrei , in vece della Catularia , come in tal pa- 
rere conuiene anche il Nardini. Qncfta fecon- 
da Porta Trionfale fi diftrufiè per l'ingrandi- 
mento della Città , & in fpecic del Foro Traia - 
no , che occupò quel fito i d'onde poi ù dilatò 
à tal grandezza la Città , che inclufo dentro cf- 
fa il Campo Marzio , fìi neceffitato il Popolo à 
trouare altro Sito adeguato per lanuoua Por 
ta Trionfale , e quello fu il Vaticano . CAPITOLO XII. 

Della Fojfa Traiana nel Vaticano 


V folo fra tanti à parlare dell 
Foffa Traiana Plinio minore , 
che icriuendo à Macrino,,gI 
fìgnificò come quefta vcniua.^ 
da Traiano ordinata, per di- 

uertire le crefcenze dell'acque 

del Tenere , che per eflere in gran copia , fom- 
mergeuano la Città . V.ic a((xdu£ umpeUatcs , fon 
parole di Plinio, é" crebra diluuiUt Tyberis alucu 
excefftt , é^ demiijioribiis ripis alte ftiperfunditnr , 
quamquam 'Poffa , quam pr6HÌdeìitt{\intus Impera- 
tor fecit ère- Onde li vede, che la FolfaTrai.!- 
na era fubiìdiaria , né era fufficiente à diuertir 
l'alueo del Tenere . Ma perche dal mcdcfi mo 
non fu mai difcorfo del luogo nel quale foffe 
quella cfcauata , farà forza indagarlo . 

Se dunque è vero, che doue hanno origincj 
i danni , fi applicano i rimedi/ , credo certo , 
che in altro luogo non principiaffe la detta^ 
Folfa , che dall' infenatura fotto Ponte Miluio , 
drizzandofi verfo il Vaticano ; come con le fc- 
guenti ragioni fiproua . 

Perche gonfiandofi oltre modo nelle crelcen- 
zc il Teucre , non poteua la gran copia dell'ac- 
que contenerfi dentro le fpondc,non dubitiamo 
che in altro luogo maggiore (éguiflc l'inonda- 
zione, che da quel feno fotto Ponte Miluio , fino 
al Trionfale ; Si perche fi trouaua quella parici 
d'ogni altra più baila, come perc he arriuando| 

la cor- N-lrd. Uh. 
I. cap. ic. Plinia nei: 
Epifl. jc, 
*/ /,-4.8. 4é Libro I. Gap. XII. il la corrente con furia al Trionfale, & eflcndo 
da' Piloni di cffo , e da' Ponti impedito il tota- 
le , e libero sfogo , retrocedciiano alquanto 
l'acquei e gonfiando/i fin foprailfuo letto al- 
lagauano tutta la Città infieme col Vaticano 
per l' inclinazione , che haueuano verfo quello 
parti, & in fpccie ne' Campi Vaticani ; verfo i 
quali incaminandofi per diametro il corpo mag- 
giore di qucllciCÓ fomma velocità, fcaricauaniì 
in buona porzione fra il Gianicolo,& il Teucre. 
Di qui è , che doppo l'inondazione , che fe- 
gui fotto r Imperio di Vefpafiano , circa l'an- 
no della fondazione di Roma 870. in circa , co- 
me rifcrifce Sparziano ; fotto l'Imperio di Tra- 
iano ,ne fuccefie altra si terribile , che ncccilì- 
tò quefto Imperatore à pigliare prouedimen- 
to, e riparo, col dinertire parte dell'acque, 
dalle quali procedcua il danno, volendo da^ 
ìnconueniente si grande liberare la Città . Pe 
rò haucndo minutamente conliderato fé per 
tale diuertimento , e riparo , qncfto Imperato- 
re hauelfe fatto cfcauare dal Ponte Miluio , fino 
fuori di Roma , verfo il Nauale maggiore , la^ 
Folfa si grande , che foffe (lata capace à rice- 
iicre tutta l'acqua del Teucre ,& habile à fer- 
uire per nuouo Alueo del medefimo , onero 
tbifc foJo douuta feruire per regolatore , e fcari- 
care l'acque crcfccnti; trouiamoche nonpoteua 
in modo alcuno renderli cosi facile , e pratica- 
bile 1' efecuzione , per rendere durabile tal 
opera per lefeguenti caufe : Pcrchcin due foli 
luoghi fi farebbe potuto indrizzare quello Al- 
uco , ò fotto il Gianicolo, verfo la Città , ò dall' 
altra parte , verfo le Campagne , chiamate Valli 
dell'Inferno. Non fotto il Gianicolo, pcrcho 
hauerebbe facilmente riceuute nel fuo princi- 
pio l'acque, che v'imboccauano à linea retta, 
màdifordinatamcntc,poi 1' haurcbbe refe nel 
letto antico, à cagione dell'angolo ottufo,nelf 
introduzione dell'acque nel l'olito antico Al- 
ueo , verfo la Via Oilicnfe . Haurebbero anche 
co/lretto , per la ripercotente , à vatiarc Letto , 
& ad occupare vaili lìti nel Vaticano , difìru 
gendo irragioncuolmentc perciò molti edifìzij 
in eflb . Di più per il tranfito da vna parto 
all' altra di quello nuouo Letto , fi farebbero 
richielle notabili/Jìme fpefe per l'erezione di 
nuoui Ponti ; da' quali ne farebbe anche deri 
uato r.abbandono del famofo Ponte Trionfale, e 
di tutti gli altri cinque già in piedi , come pri- 
ui del loro viBzio , e fatti con tanta gloria de' 
loro Anteceffori. Perchè fi foffe refo l'AIueo 
vecchio col tempo interrito , per la mancanza 
di quell'acqua , che manteneua .aperto il corfo 
nel proprio Aluco , il quale poi non haurebbo 
potuto riceuere l'acque delle Cloache : cho 
per la quantità , fecondo Giulio Frontino , com- 
poneano vn' altro Fiume i e rcfofi interrito 
l'AIueo , farebbero rimalle inutili le Cloache , 
e llantc l'interrimento di detto luogo , fi fareb- 
be oppoflo allo sfogo di quelle, neceffitandofi 
con gran difpeudio il prolongaraento di cffo Lib.I. Caput XII. nel aquarum copiam, haud dubium à Ponte_, 
Miluio ad rriumphalcm, veluti locum ex 
teris humiliorem Fluuium exundaffe ; tum 
etiam quia ipfo ad Triumplialem Pontem 
velociter profiucnte , cius Pilis , Pontibus , 
curfum liberiorem remorantibus , aliquan- 
tùm aqua: retrofluebant , & fupernè alueo 
redundante , in Vaticano, ob fiiatn ad cas 
partcs decliuitatem ,iii Agrisprifertim Va- 
cicanis reflagnabant , qux ad cos maxima 
pernicitate accelerantes copiofa: , laniculum 
inter , Tyberimque damnum intulere . 

Poft faflam , Vefpafiano Imperatore , an- 
nis circiter ab Vrbe condita 870. exunda- 
tioncm j refert Spartianus , Imperante Tra- 
iano jaliam formidabilem contigiflc, quK 
cum adegit Imperatorem, cupidum Vrbis 
tot damnisfubleuanda;, vt aquis aliò auer- 
tendis enixè prouideret. Poftquam attente 
quidcm perpendimus ; an illius auerfionis 
gratià iftclmperator Foflam iuffiffet exca- 
uarijàPonte Miluio.pcnè ad Nauale maius 
pcrtingentem , adeòque amplam , vt par ef- 
fetvniuerfa; aqii£E Tyberis excipienda , &C 
tanquam nouum eidem alueum fubmini- 
ftrarct,feu adexcrefcentium aquarum cfflu- 
uium faciliùs dirigendum . Ex adieótis ta- 
men liquct , hoc opus permancns fumma_j 
difficultate fieri potuifl'e, in duobtis enirrij 
tantum locis licuit alueum propagare, fub 
laniculo nempè , Vrbem versìis ,aut ab al- 
tera parte ad Vallcs , Inferni diclas ; Haud 
fub Ian)culo,quippè in fua origine aquas co 
reità coeuntes, inordinat tamen admiflasj 
prillino alueo reftituiffet, ob angulum ob 
tufum ,in aqua , iuxtaHoftienlbm viam, ad 
folitum alueum inducenda ; ncc non valido 
impctu refihentes , alueum deferuiflent j & 
pluribus locis Vaticani occupatis , multa in 
eo sedificia fole square neceffitas compu- 
liflet . Prjeterca in recenti alueo ab vna , ad 
alteram partem perducendo , noui Pontes 
extruendi fumptus immenfos cxpoftulaf. 
fent : inde vero Pons Triumphalis , & alij 
quinque tam magnificè à maioribus fub- 
ftrufli obfolcuiflent ; quia temporis decur- 
fu, priftinum alueum terra eò congefla op- 
pleuiffer, aquis deflitutum, idcòque im- 
parem aquis Cloacarum contincndis , qua- 
rum affluentià , vt ait Julius Frominus j alter 
exortus amnis ; Aluei deniq; oppletio Cica- Lib.I. Caput XII. IcarumeffluuioobCftcnsjcas ad recente Flu 
luium produccrefummoimpendiocoegiflet. 
i Opus tandem fuiffet alio Nauigijs appcl- 
;Icntil)US loco , feti Nauali , prifcis duobus 
rclitìis, quorum altcrum fub Auentinojiam 
Salis Foro , alterum ad Ripam minorem, 
amborum xdificijsj à Vcteribus Romanis , 
tantis profeélò expcnfis , honorificè excita- 
tisjnec fané de permutando Tyberis alueo, 
tanquam facto abillis habito,vnquamcon- 
filium inijffent ; ab eo nempè , nimium in- 
cómodapopulo merciumin Vrbem afporta- 
tio,iIb'ncprocuI,auertiffet; cofiquidem tem- 
pore celcbrcs floruerc Architeli, qui nun- 
quam adeònoxia;fubfcripfiirent variationi . 
Nec putcmus potuiffe recente huc Alucum 
adpr^didas Inferni Valles dilatati ; quia ad 
cam pattern ahiffimi arena; Colles affur- 
gunt , qua collabi folct ^ &: à Vaticano , ad 
Marc duobus milliarijs promouctur. 

Opus idcircòfuit vaftiffima: Vallis exca- 
uatione,reccptui aquarum idonea; quia_j 
abilius folum immanis muros craflltudinis 
cftlagitaflet.quicorruentemfuftinercnthu- 
mum; tantxque altitudinis , quse Collium 
apices ad^quaret.Enim vero aquarum viam, 
abfqi illorum apertionc haud fufcipiendam 
autumamus, nec illud opus perfeueraflctjhis 
parietibus haud circummunitura. Rcpertis 
tamcn nuUis eorum veftigijs,licèt à ISlobis 
diligenterperquifitis, humiliores dide Val- 
lis partcs ab codem Imperatore effoflas à 
nonnuUiscreditaSj&inipeifeaasobeiufdem 
nterritum ,reliaas , nos natura folùm , non 
arte fubfedifle exiftimamus. Hinc ctiam no- 
ftra magis vige: fentcntia , quòd Scriptores 
nullamde hoc ediderint differtationem;cum 
enim de fubftruftionibus minùs confpicuis 
egerint, de ilio magis infigni edifleruiffent. 
Ne vero Plinij aducrfàri penitus videatur 
aufloritati , intelligcndù à Ponte Miluio per 
Vaticanum,Foflamaperui(rcTraianum,non 
aptam totiaquz Flurainiscapienda!,fed tan- 
tùmlentiorimotu versus regurgitantem,fi- 
numVrbi contiguum, temperandajcàqut 
fenfim exoncrandum . Ulam putamus vul- 
garemFoffam fic ab Auflorc appellatam, 
quK ob illabens cura aquis vndique folum , 
inutilis tandemcuafit, adeò vt nullum iUius 
proximistemporibusveftigiumcor*^arcret, 
ideòq; Scriptores illara filentio pr^terierunt. 

CA- Libro i. Cap.Xirr 47" nel iiuouo Fiume . In oltre farebbe ftato ncccjla 
rio nuouo luogo per lo sbarco, ò Naiuilc, e la- 
fciati in abbandono gli altri due Antichijvno rc- 
fidentc fotto l'Auentino, hoggi Salara , e raltro, 
doue è bora Ripctta . Perche i loro appartenenti 
edifizi; furono con tanti difpcndij edificati dagli 
Antichi Romani : quali non hanercbbcro certa- 
mente motiuata la mutazione dell'antico Letto 
del Teucre: mentre crailmedeiimo tenuto da 
loro per Sacro ; e perche anche haurebbero co- 
nofciuto l'intolerabile fcómodo del Popolo ncll' 
introduzione delle Robbc fcaricate nella Città -, 
affai lontano da quella parte . Tanto più , che in 
quel tcpo iìoriuano Architetti famofi; quali non 
haucrebbero configliato ad vna mutazione cosi 
infuffiftente . Non potcua à noftro credere clicrc 
coflituito quello nuouo Letto verfo le foptano- 
minate Campagne j chiamate al prefente Valli 
deirinferno ; perche trouandofi in quella parte 
clcuatiUìmi di Terreno arcnofo , e folito à rilaf- 
farfi, che dal Vaticano (lijdeuafi in circa due mi- 
^lia,verfo il Mareinon folo farebbe ftato bifogno 
l'aprire in mezzo di cffi vna profondillìma Valle, ' 
per dar il palfaggio all'acque ; ma per cffere an-| 
Cora il Terreno labile , e di arcnofa qualità»' 
farebbero fturi neccffirij formidabili muri dij 
groffezza ftraordìnaria , per refiftere » e fofte- 
nerc la propenfìone di quel Terreno, e di altez- 
za si grande, che dal fondo di detto Letto vgua- 
^liaflcro la cima di quei Colli. Noi però fti- 
miamo impoifibileil corfo, e camino dell'acque 
in quel luogo , fenza l'apertura di quegli , e che 
farebbe impraticabile, & infudifteute ralopra_/ 
fenza l'erezione de' detti muri . Ma non trouan- 
dofi con tutte le diligenze da Noi fatte , in fac- 
cia del luogo alcun indizio de' veftigi , e degli 
attinenti edifizij alla probabilità di quell'opr.-u , 
giudichiamo per fermo , clfere quelle baffezze , 
quali nella parte di detta Valle ii credono da^ 
alcuni artifiziofamcntc fatte da quell' Imperato- 
re , e tralafciate imperfette perla morte di elfi , 
in quella formaridotte dalla natura , e non dall' 
arte . Si rende perciò maggiormente verace il 
noftro pavere, mentre non trouafi fopra ciò trat- 
tato alcuno di Scrittori ; perche fé fcriflcroQuc- 
fti di fabrichc, e di edifizij di minore riguardo, 
haurebbero ancora trattato di quefto, come piti 
d'ogni altro inemorabile . Però per non opporfi 
all'autorità di Plinio, fi diftinguc, che Traiano 
potelfe aprire più fotto di Ponte Molle, per il 
Vaticano, vna Folla, ò regolatore, non per rice- 
uere tutta l'acqua continua del Fiume, ma le fò- 
prauenentijche traboccano con più tardo motto 
verfo il fcno inondante, contiguo alla Città , per 
trafportarle fuori di ella. E fi cóferma non effere 
ftata quefta,che vn efperienza di femplice Fofla, 
così chiamata dall' Autorcipcrche fu refa poi in-| 
fruttuofa, per i continui interrimenti, deporti in 
cffa dalle proprie acque , in quei prolfimi tempi I 
ripiena , in modo che non appariua fegno , ne-j . 
euidenza alcuna; non hanno perciò potuto le^ 
penne degli Scrittori formarne difcorfo . ' 

CAPI- ìw 48 Lib.I. Caput XIII. 
CAPVT XIII. 

De Porta Aeliana , Aur eliana , in 

Vaticano , cum nijuiuocatione 

fuhflituta . 

Vm Julius Adrianus Impera 
toi- maximara Vaticani par- 
tem plurimis , Si infignibus 
ffidificij s exornatam confide- 

raret, eam adFluuium ob- 

ucrfarn elegie confpicuis fubftruiSionibus 
decorandam,qu3; ca;teris omnibus, &:fplen- 
dore , & magniiìcentia longè anteirent ; 
ereflis ibidem fingularibus monimentis , 
Tumulo nimirum , Ponte , Hippodiomo , 
deoque Via , Si Foribus jHianis , per quas 
Populus adibat extruSiones : quibus cum 
olim Conditoris, tum etiam lanus primùm 
Imperatoris nomcn indiderunt . Ha;c pars 
b Vrbe ad Prata Quintia protendcbatur 
J£['\o Ponte interiefto ; in cuius fine per 
jìlianas Fores , Pontis capiti obiedlas iniba- 
tur Maufoteum ; Sed quia in illis reéìà ad 
interiores Sepulcri partes extrucndis, pars 
altera eminentior in orbem circumafla(iam 
Arcis Mafculus appellata) oblique compcl- 
lebat circuire deambulacrum , partem qua- 
drilatcram ab orbiculari difterminans ; ex 
quibus magnifica cxurgit Moles alteri la- 
nua adhsrensjad prioremfpcclanti,qua;in 
loco etiam iacet Borcam intuenti . In illius 
coharfione , via re&è produca cum eiufdcm 
Imperatoris Prodromo , parum à Tumulo 
dittante , eodcm tenore vìque ad Fluuij lit- 
torà, ex Augufti Maufola:i regione, nunc 
Ripam minorem , vbi quondam vetus Ro 
ms , Si infcriùs Nauale , procedebat . 

Quamobrem annis ante illum Impe- 
latorem elapfis,atque ab eodera ad polte- 
ram sctatem , in ea parte duntaxat gcroinas 
vias , Aureliam videlicct à laniculo ortam 
Si Triumphalem , cum Porta fimiliter di 
£t3 , in Vaticano collocatam , alteramquc 
jllianam , non minùs aiterà illuftrem ob 
fummam Populi , Nauale traijcientis , fre- 
quentiam; qui etiam eò permeabat,nonfo- 
ùm vtgauderet Fcflis, Ludifque in Hippo- 
dromorepra:lcntatis,verùm vta;dificiorum 
raagnificentiam contemplaretur. 
_ ■ - Ex Libro I. Gap. XIII. 
CAPITOLO xiir. 

Della Porta Eliana , equiuocata 
fer Aureliana , nel Va- 
ticano . 

Onofcendo l'Imperatore Elio 
Adriano effcrc la maggior par- 
te de' Siti Vaticani occupata., 
da magnifiche , e numerofo 
Fabriche memorabili , eleffo 

perciò quella parte infeiiorej 

verfo il Fiume ; la quale da lui fii ridotta in tale 
nobiltà, che (iipcrò in limili Moli tutti i fuoi 
Anteccflbri per le memorie inalzate in quella , 
affai fingolari . Tra quelle furono il Sepolcro , 
il Ponte, e l' Ippodromo, e per confequcnza^ 
la Strada, e Porta, dclhi quale fi parla, cho 
conduceua à quelli Edifizij ; quali ficome por- 
tano il nome del loro Fondatore, cosi quella., 
fu detta Eliana dal primo nome di quello Im- 
peratore . Era quello vn braccio , che diftac- 
cana dalla Città , e fi ftcndeua verfo i Prati 
Qmnzij , paffando fopra il Ponte Elio \ nel finej 
del quale s' introduceua immediatamente nel 
Sepolcro per quella Porta Eliana, che gu?rda- 
ua rimbocco del Ponte. Ma opponendofi al 
profeguimento di effa à linea retta , nella parte 
interna del detto Sepolcro , quella parte sferica 
pili eminente , che hoggi fi chiama Mafchio del 
Caftello, neceffitaua à volgerfi intorno obli- 
quamente per il Corridore , che diuideua la., 
parte cfterna quadrata dall'interna circolare , 
ambe componenti il magnifico Edilizio , coil. 
congiongerfi all' altra Porta , corrifpondento 
alla prima fituata nell' altro lato parimcnto 
retto , verfo Tramontana . All' vfcire di que- 
lla , continuando la flrada fotto la mcdefima., 
linea dell' Ippodromo del medcfimo Imperato- 
■e,poco dillante dalScpolcro, profeguiua fi- 
mi li dritture fino all'orlo del Fiume , dirimpet- 
toalMaufoleo d'Augnilo, hoggi Ripetta, do- 
ue fìi l'antico , & inferior Nauale . 

Si che nelli Secoli piìi antichi , auanti quello 
Imperatore, e da quello fino a' tempi baffi , tro- 
uiamo in quella banda fole le due lltade , Aure- 
lia, originata dal Gianicolo , e la Trionfale, effe- 
re fiate nel Vaticano , con la Porta Trionfale , e 
l'altra Eliana . Quella non meno fìi dell'altra., 
celebre, per il continuo concorfo de' Popoli 
traghettati dal Nauale , & introdotti dal Ponte 
vedere non folo le Felle , e Giuochi, che fi 
rapprefentauano nel detto Ippodromo , ma per 
ammirare la llruttura , e la magnificenza di 
quei fuperbi Edifizij . 

Dalla difpozionc , e collocazione dell' Eliana 
fi penetra effcre fiata quefla da Adriano fabri- 
cata , amò non haueffe alcuna dependenza nel 
paffaggio, dal Ponte Trionfale, benché profFi- 
mo , ma per sfuggir il giro improprio del detto Ponte Lib.I. Caput XIII. Procopms 
lib.i. foì. Ex JEììans fitu , conftat illam ab Adria- 
no confetìam.ne quid à vicini PontisTriii- 
phalis tranfitu dependeret , atquc ad labo- 
riofam Pontis, ad Viam vfque circuitioiiem 
etFugiendam , liberà reftà ad Sepulcrum, 
Hyppodromumque relifta tranfitione . Id- 
circò Tyberis alue'jm Ponte coniunxitiqui 
alijs amplitudine non vincebatur> quinim- 
mò , dcmpto Triumphali^vniuerfis antccel- 
lebat. Ante J^liura Adrianum dus tantum 
celebres Vias , vt iam diflium , Triuraphalis, 
&c Aurclia > fed ab ipfo Imperatore i z8. an- 
norum imeruallo vfquc adAurelianum Via 
prodijtJ?ÌIiana,quam femper,noftra quidem 
fententia , fic ad eum vfque Imperatorera^ 
nuncuparunt . Etenimhic, vtproditineius 
vita Flauius Vopifcus , moenibus Vrbem^ 
communiuit , feptum tamen haud atterit 
Vaticanura . Licèt enim ad maioremVrbis 
fecuritatem, partcm, inter Triumphalem , 
Si Sepulcrum interic(5ì:am,ad Tyberis ripam 
circumuallaflfet , hoc tamen in medio aite- 
rara Portara fuiffe (Aurelia quidem diti:a_,) 
minime demonftrat ; quoniam nec angufta 
Viarum haud procul diffitarum ditìantià , 
nec ncceflitas , nec ars munitionis cam ad- 
mittebant. Non immeritò quis fufpicetur 
exiguumVrbis fpatium ah Aureliano ma;- 
nibus interclufum,magno alicubi eftraflrum 
hiatu , haud tamen Porta inftruftum ; qua; 
fuperuacanea omnino fuiiTet, cura vix aliò 
progredienti non adiaceret. Lice t Procop ius 
de Gothico bello , aiTerat Gothos Portarru 
Aureliam , lafceffiuiffe cum fubijcerc de- 
buiffct iElianam ; forte ob ma;nia ab Aure 
liano excitata , atque buftum > ah ea, lapidis 
iaflu femotam erraffe illum manifeftat,cum 
eandera Portara vocatjllianam . Prjeterea 
inter quadratura illius, Se circularem Tu 
muli partera,difignatum quidem fpatium 
fed illum inter , creditamq; Aurelianara.,in- 
teruallu raultò longiùs intercedebat. Addit 
Procopius Beliflarium Conftantiano impe- 
raffe,vtmurura Tumuli copulatum cufto- 
diret. Eniraverò dequibus intellexit nifi 
de quadrati rauris Sepulcro adiunétis , in_. 
quorum alteroPortaSepulcrijHiana,prE- 
pofterè Aureliana , oranibus patefcebat ? 
Etiara dumfubiecit modica illi opus fuiffe_. 
cuftodià,Fluuioncrapeipfarataraenalluen- 
te ) eandem fatetur in parte Piumini center Libro I. Cap.XIII. 49 Ponte alla flrada , e dargli vn affoluto , e 
bero paffo, diretto alla iiciiazionc del Sepol- 
cro ) e dcir Ippodromo, che perciò gli ereffo 
lì Ponte à corrifpondenza fopra il Teucre di 
capacità ■> e bruttura non inferiore , anzi mag- 
giore degli altri , eccettuato il Trionfale . Era- 
no vnichc auanti Elio Adriano le due famofo 
ftrade , Trionfale , & Aurclia , come fi dille ; 
ma da qucfto Imperatore 5 nel corfo di 128. 
anni fino ad Aureliano fu la nuoua flrada.. 
Eliana ; che , fecondo il nortro parere , fu chia 
mata femprc con tal nome fino al detto Impe 
ratore: il quale ingrandi Roma di Muri) come 
fi ha nella fua vita, di Flauio Vopifco . Noiij 
per qucfto affcrifce, che l'ingrandimento fe- 
uilfe nel Vaticano; & ammettendofi ,che per 
l'aflìcuramento della Città, cignelle circolar- 
mente di Muri quella parte , fra il Sepolcro , & 
il Trionfale . alla riua del Teucre, non fcguc_j 
però ,che in quello mezzo vi folTc vn' altra.. 
Porta detta Aurclia. Polche l' angufta diftau- 
za di due altre vicine, né per birogno,nc per 
regola defenfiua,lopcrmettcua. Poteiiadarff, 
che in qucfto picciolo inreruallo, fnppofto da.. 
Noi , fortificato da Aureliano dì Muri per qual- 
che accidente, vi fofle vn picciolo forame, ò 
rottura , ma non che folfe quella vna Porca , 
perche farebbe fiata inutile , non hauendo nej 
ftrada che conduceffe in alcun luogo, né ef- 
fcndoui doppo di quella , entratura , per la vi- 
cinanza delle due Porte predette. Che fi tro- 
uafte Porta Aureliana da Noi fempre negata , 
fu per detto di Procopio : mentre aderendo egli Prampio 
che i Goti affalifTcro Porta Eliana da lui equiuo- '''"" ' • f*' 
cata per Aureliana , forfè da quei Muri da Noi ^ " 5 ''5 - 
fuppofti da Aureliano , come fopra, & il Se- 
polcro diftante da effa vn tiro difalfo, dimo- 
ftra hauere prcfo equiuoco , con intendere per 
r Eliana la Porta fuppofta. Poiché appunto fi 
trouaua l'aflegnata diftanza dalla fituazione di 
quella del fuo quadrato alla parte circolare del 
Sepolcro, e da quefto alla creduta Aureliana, 
vi era lontananza molto più eccedente. Diccj 
Procopio di più , che Belifario ordinò à Coftau- 
ziano, che haueflc cura del muro congionto al 
Sepolcro ; e di quali .altri poteua incendere , 
che di quegli del quadrato congio nto al Sepol- 
cro ? Invno de' quali era fitu.ata la Porta Èlia- 
na del Sepolcro, equiuocata fempre per Aure- 
liana . E fé pure foggiongc , che non gli bifo- 
gnaua guardia di molta importanza; percho 
da quella banda gli fcorreua il Fiume appreffo 
daldefcriucredi quel latovcrfo il Fiume, ven- 
à confcflare , che foffe decca Porta giufto nel 
lato vicino al Fiume da Noi prouato . Ne po- 
teua ritenere il nome di Aurclia , mentre il tut 
to era nel contenuto della Mole Eliana . ScriiTe 
ancora licitato Scrittore, chcaccortofi Coftan 
ziano, che li Nemici tentauano di paflàre il Fiu- 
me , per alTalire la Porta fudctta , rinforzò quel 
lato fopra la Porta ; dal che s'inferifce , che la^ 
medefima folTe vnita , come fopra , e fituata nel 

G lato { j-o Libro I. Gap. XIII. .ii"j' iato del Muro , fecondo la diiittiua del Se- 
polcro) da lui, e da' Romani guardato . Si veri 
ficano Tempre più le noftre ragioni , e l'equino 
co dell'Autore , mentre l'ifteflo dice , che intro- 
dottili i Goti dalla vicina Porta del Sepolcro 
affaliffero lafepolturadi Adriano, e la Portai 
Aureliana, equiuocata per Eliana fudctta,pcr 
la conncflìone, che gli dà col Sepolcro. In ol- 
tre elfcndo arriuati molto vicini al Sepolcro , 
e per la gran vicinanza di quei , che ftauano 
fotto quelle Mura, per porre le fcale al Sepol- 
cro : non potendoli i Romani , né per via di ma- 
chine , né per forza d'armi diifcnderfi i oppofe- 
ro effi contro gli Aggreffori ftatue , colonne , & 
altro del Sepolcro , e fchcrmironfi gcnerofa- 
mentc dall'alfalto ,& ottennero la vittoria. Il 
che rimoue dalla meirte ogni dubio , che fi ha 
dell'atteftazioni di Procopio , che il tutto fii at- 
torno del Sepolcro , e per confequenza noii_> 
polii che mal intefa riputarli l' Eliana per la-. 
Porta fuppofta , come attinente al predetto per 
la vicinanza defcritta. Ne è verifimile, cho 
dal detto Sepolcro poteflcro lanciare le (latue , 
e colonne, fino à doue egli crcdeua,che folfe 
porta l'Aureliana , molto dittante dal pollo de' 
Romani . 

Oltre gli affegnati argomenti reftiamo à ba- 
ftanza pcrfu.afi à credere, che la Porta fuppo- 
fta da Procopio foffe 1' Eliana , e che dalla me- 
defima ne deriualTe la ftrada dj tal nome , cor- 
rilpondente à quelli Edilìzi;. Giàcheiu occa- 
fione dell'erezione delle nuoue Carceri , o 
dell'Armeria dentro il Cartello , htte fare da_. 
Clemente Decimo Papa , fotto la nortra cura, 
come Architetto deputato, nell'efcauazione de' 
Trauertini , che componeuano la Platea del Se- 
polcro , trouammo in quel lato,verfo i Prati, 
vertigi; à fufHcienza , per conofcerc che lui era 
l'altra Porta , come fi è detto , introduttiua aljaj 
ftrada EliaiU) vcrlo il fuo Ippodromo . CAPI- Lib.I. Caput XIII. mina ; atque jEliana Mole ,cunaa compie, 
tìente , haud iure potuit Aureliana cogno- 
minari. Ibidem Author tradii Conftantia- 
num, ab hofte tentata Fluminis permeatio- 
ne , ad Portam eandem vi adoriendam , no- 
uis eara partem vailationibus pricinxiffe ; 
Vnde vnitam , necnon reélà ad monumcn- 
tum ab eo,& Romanispropugnatum,in ea 
muri parte fitam probe infcratur . Noftram 
magis comprobat opinioncm Auflioris aliu- 
cinatio enarrantis Gotlios per lanuam Tu- 
mulo propinqua prstcrgreffos, Adriani mo 
numentum, Portamquc Aurelianam ,fatius 
jHianam,ob fuam cum Sepulcro connexio- 
nem,inceffiffe. Poftmodùm vero iliis prò- 
pè Sepulcrum admotis , ncc non fcalis ad il- 
lud fuperandum comparatis, cum nec ma- 
chinarum,nec armorum vi poffent Roma- 
ni hoftem propulfare; columnis Tumuli, 
firaulacris.cajterifque obiediS) illum tan- 
dem à coopto detcrruere. Hec omnia quam 
libetprorìlisadimum dubitationem,exPro 
copio ortam , omnia nempc circa Sepul- 
crum extitiilt) ./Elianamque lanuam , male 
Aurelianam, ob diiilam propinquitatcm , 
reputari ; cum ab eo Tumulo, Columnas , 
fignaque j vfque ad Aurclian<E locum , mul- 
tùm .à Romanorum vallis difl:antem,conijci 
potuimus, minime confentaneum videatur. 
Portam infuper à Procopio memoratam 
putemus j?;Iianam,&: Viameiufdénominis 
ad hsc jcdificia conuerfam ab eadem exor- 
tara : quandoquidem in nouis Carceribus , 
&armaraento in arce fabricandis, Clemen- 
tis X. iuflu , Nobis quidem vniuerfa regen- 
tibus , tanquam deputato Architelo ^ Ti- 
burtinis lapidibus folo cgcrcndis , tumuli- 
que aream conflantibus , abundè veftigia_> 
fcaturiere 5 qua: aliam ibi Portam, iter ad 
Viam-illianara .HyppodiomuJnq; flernen- 
temindicaret. CA- Lib.I. Caput XIV. 

CAPVT XIV. 

Dirutum in Vaticano Pyramidale 

jMonumentum . 
Libro I.Cap.XlV. j-i CAPITOLO XIV. 

Del Sepolcro Piramidale demolito 
nel Vaticano . Lucius Fa- 

uìitts lib. 5 

tp.iz. N agris Vaticanis, vt ait Lu- 
cius Faunus cretìum fui: 
in Pyramidem faftigiatum , 
Scipionis Monumentum , 

vbiiamTranfpontinuCcE 

nobium fuit conftruiaum. Idem afleritiuflfu 
Alcxandri VI. dirutum fuifle, ne Arcis offi 
ceret fecuritati, vbi anteà Adriani cineres 
iacebant; feu adViam , qua ad D. Petrum^ 
proceditur, dirigendam, quara fententiam 
multi Audores propugnant. 

Haud tamen reor accuratum illius Tu- 
muli locum à Nobis , alijfquc exigendum , 
cum ncc ipfe Plutarchus in Scipionis vita , 
propter opinionum varietatem , eius termi- 
nos defignarit . Enim vero plurimi meritò 
fufpicantur extra Fores Capsnas fepultum 
in monumento , quòd ibi tribus fimula- 
cris decoratum repererunt , Publij nimi- 
um,Lucij Scipionis, Si Quinti Ennij Poe- 
tae: quem cum Scipio fingulari amore pro- 
fequetetur, cenfuit TuUius ibidem humo 
mandatumScipionem. Alij non Roma;, fcd 
Linterni conditura enarrarunt.idque ipfum 
exoptafle, vt Cineres à Patria beneficiorum 
immemore, procul amouerentur. 

LiuiusScipionern Africanum Caieta; fe- 
pultum commcmorauitjillic fepulcrali mar- 
morc , vrnaque metallo conflata , detetìis , 
hifque ibidem adfcriptis : ViSo Annibale-' 
expHgnatct Carthagìne t auUoqm Imperio . 
Lucius Faunus idem fentire videtur, quo- 
niamaliud fcpulcrumin littore Carthagini 
obietìo , Romani ,confulto priùs Oraculo 
effoderunt, quando ncpè bellum in Romam 
Carthago redintegrauit jfmeribus tandem^ 
fecundùm vaticinia aliò fublatis , infignem 
vifloriam ex hoftibus rctulerunt ; ex qui- 
bus, dubijs minime conicduris aflequamur; 
Scipionem primiìm quidcm jalterum.po- 
fteàque alium Caieta: Tumulum obtinuifle 
Vtvarij referunt Auftores , illud Scipionis 
Monumentum in excelfam Pyramidem de- 
finebat , qua quidem fimilis , ied Cai j Celli) 
Pyramide fublimior affurgebat: marmori- 

bus 
Lucio r.i- 
itnolibrj 3 

Cilp.ó. V anche fecondo Lncio Fauno 
collocato ne' Campi Vaticani 
il Sepolcro di Scipione Afri- 
cano 5 di forma piramidale, 
doue è bora la Trafpontina . 
Vuole il medefimo, che fof- 
fe poi demolito da Alcfiau- 
dro VI; per riguardo della Fortezza, prima^' 
Sepolcro di Adriano : mentre quella Piramido 
poteua eifergli d' impedimento , e contrailo , 
ò pure per addrizzarui la ftrada, che condu- 
ce à S. Pietro , opinione tenuta da Varij . 

Nepoifo fimilmentc alTcgnare il luogo pre- 
cifo di quello Sepolcro , non alfcgnandolo no 
meno Plutarco, nella vita di detto Scipione , 
per le varie opinioni , e contrarietà, che di ef- 
fo fitrouano: Supponendoli anche che foffo 
fcpelito fuori di Porta Capcna, in vn Monu- 
mento, che ìui Q trouaua , ornato di tré Sta- 
tue, cioè di Publio, di Lucio Scipione, e di 
Quinto Ennio Poetai il quale per effere cara- 
mente da Scipione am.ato , coniettura Cicero- 
ne clTerc Scipione Africano ripoilo in quel 
Sepolcro . Altri vogliono , che foife fepolto 
non in Roma , ma à Linterno , per propria-, 
fua difpofizione : volendo egli medelimo al- 
lontanare le proprie Ceneri da quella, Patria, 
che ingratamente conferuò si poca memo- 
ria, non meno di lui, che de' fuoi benefizij. 
Liuio argomenta effere flato Scipione Afri- 
cano fepolto in Caieta, per hauer ini veduto 
vn marmo Sepolcrale , dentro il quale cra_. 
vnVrna di metallo con la prefente ifcrizio- 
ne. Vinta A>iml>ale :, prefn Cartagine^ crefcitito 
l' Imfero . L' iftefiò fimilmente ar»uifce Lucio 
Fauno, perche nella nuoua ribellione diCar- -^«f" ^^' 
tagine contro Roma , fu detto dall' Oracolo a' »"»'''™S 
Romani , che faceflcro altro Sepolcro à Sci- "P''^' 
pione, verfo al Lido, in faccia à Cartagine 
dal di cui Vaticinio, trafportate le di lui Ce 
neri in altro Anello, hebbero la vittoria. Dal 
he ^\ comprende effere flato prima Scipione 
fepolto in altro Sepolcro, e doppo trafpotta- 
to in qacfto di Caieta, per la denunzia dell' 
Oracolo . 

Si ha finalmente da altri Scrittori , che que 
ilo Sepolcro foffe piramidale , à iimilitudine , 
ma più gr.indc, di quello di Caio Ceftioi& 
marmi, che efternamente lo veftiuano , fof- 
fero poi fcruiti per il Pauimento dell' Atrio 
vecchio della Bafilica Vaticana , già demolita 
La forma di quella Piramide ii fcorgc bene_^ 
fcolpita nella Porta principale di bronzo fat- 
ta da Eugenio Quarto ; iìtuata al prcfento 
nel nuouo Tempio . Stante '\ if fi Libro I. Gap. XV. ti I Stante quefte varie opinioni > non potendoli 
ficuramente fapere in qual luogo precifo fof- 
fe flato il fno Sepolcro : fi ha però, die i Ro- 
mani volendo ergere ad Huomini grandi me- 
morie Sepolcralf, degne delle loro azioni, in 
luogo più degno , & honorcuole non poteua- 
no collocarli ) che nel Vaticano , come fi è det- 
to. Ma tra le varie opinioni diqueftoSepol- 
cro non vogliamo mancare di riferire quella 
di Acrone , ofleruata anche dal Nardini . Ciim 
Afri Aduerfits Homams àeniio rebellarent -, con- 
fillio Gracido reffonfum cft ,vt fipidcriim Sci fio- 
tìis fieret s quoà Curthagimm rcfpicerel \ lune le- 
uciti Cinercs eiiis furti è Pyramide in Valicano 
conjlituta j ^ humata in fepulcro eius in Portit 
Carthagìncm refftciente . Cicerone, e Liuio di- 
cono , che forte nella Via Appia ; Onde non 
è à noftro propofito il definir quella Lite . Lib.I. Caput XV. 
CAPITOLO XV. 

I)el Sepolcro di Elio Adriano , 
hoggi Caftel S. Angelo . Li Antichi Babiloni;, & Egizi; 
filmarono cofa grandcmento 
degna, & honoreuole il con- 
fcruare la memoria de' loro 
Prencipi , e Anteceffori coiij 

fontuoie fabriche , e con mara- 

uigliofi Sepolcri . E fra le memorie Sepolcrali , 
famofiifimo , e degno veramente di ftupore fu 
il Sepolcro, che Artcmifia fece fare à Maufolo 
Rè, fuo Marito; quale fu celebre per due par- 
ticolarità , cioè per la fmifurata grandezza dell' 
artifizio, e per l'eccellenza de' quattro più fa- 
mofi Artefici di quei Tempi , cioè Scopa , Briaf- 
fe , Timoteo , e Leocrate ; ciafcheduno de' qua- 
li, effendo il Sepolcro comporto di quattro la- 
IFlinà Uh. ti , ne coftituì vno di erto , come narra Plinio . 
jS.tap.j. MarauigUofo anche fu quello di Clcope Rè 
d' Egitto , di forma Piramidale , nell'edificazio 
ne del quale vi s' impiegorono per lo fpazio di 
dieci anni dieci miriadi , cioè cento mila huo- 
mini,comprefi però quei,che portauano fallì dal 
Monte Arabico . Dal fuo nafcimcnto era largo 
cinque ftadij , cioè più di mezzo miglio per la- 
to , fotto il quale fcorreua parte del Fiumej 
[Nilo. Vn bus vero, quibus extcriùs fui: exornata, vc- 
teris Atrij Bafilica: Vaticana elaboratum fe- 
runt pauimentum . Quam lise Pyramis fi- 
guram imitaretur , in a;nea Diui Petti val- 
ua, Eugeni] IV. munificentia, peritus cpi- 
fex afFabrè exfculpfit . Propter varias igitur 
fententias, cum certi illius Tumuli limites 
vix queant determinari , dubia tamen mi- 
nuuntur,quòd Romani, cum Viros pra;- 
claris facinoribus conlpicuos Scpulcralibus 
memorijs cohoneftari ambirent , haud ap 
tiorem locum feligere potuerunt . Verìim 
ntcr varias de eo Tumulo opinioncs , haud 
AcronisfententiamprxtermittemuSjàNar 
dino quoque recenfitam . Cum Afri aduer- 
.ms 2(omams dcmio rehellarent , ronfdto Oracit- 
lo refponfum ejl , vt Sepitlcrum Scipionis feret 
qmd Canhagtnem refpiceret . Tttnc leuciti eius 
cineres funi è Pymmide in Vaticano coiifiituta 
(^ìoumata in Sepulcro , eius in Portu Carthagi- 
nem refpicieme , Cicero , Liuiufque referunt 
in Via Appia ; Non itaque ad Nos fpedat 
cara litem dirimere . 
CAPVT XV. 

De Aelij Adriani Tumulo iam S. 
Angeli Arce in Vaticano . 

Eteres Babylonij ,^gyptij- 
que exiftimarunt fummis 
honoribus Magnates cumu- 
lare , in condendis mirabi- 
libusmonumentis.Inter Se 
pulcrales meraorias, memorandum fuit Se- 
pulcrum , quod Arthcmifia coniugi Mau- 
folo Regi curauit apponendum ; Illud opus 
immenfum , artis prarftantia , Se maxime 
celebrcs eius Ktatis Artifices, nempè ScO' 
pa , Briaffus , Timotheus , & Leocrates mi- 
rè commendabant ; eorum enim quilibet, 
quadrati Maufoleilatus aiTumpiìtperficien' 
dum, tefte Plinio . 

Ncc minùs admiratione dignum Cleo 
pes jigypti Regis monumentum , in for- 
mamPyramidisefFonnatum,cuifubftruen- 
dojtotum decennium miriadcs decem, feu 
centena hominum millia defudarunt , alijs 
tamen ex Arabico Monte faxa deportanti- 
bus adnumeratis. Illius autcm latitudo in 

quin- rliu.cap.^. Lib.I. Caput XV. HEYnd, Hit. 
z.cap. 35. Siiet. caput 
100, Luci ni Fa- 
s lib.-j. 
cap.ii. I. fol. Dotiatus 
lii.i. quiiique ftadia , medium fcilicQt porreQa_, 
miniare , fub eodem Nilo dekbcntc . 

Aliud perindc magnifìcum , ac ciufdenu 
forma:, vt fcribitHerodotus oflo viriiiquc 
lugera continebat , at quamuis pratermifit 
eo decoratum Principem , afferit tameru 
Diodorus Siculus ad Cheraim Memphis Re- 
gem pertinuiffe . 

Nec prsfatj. Romani Impcrij memorijs, 
pra^cellucre j Augufti Imprimis fepulcro , 
illi fextoConfulatu , honorifìcc coufecraroi 
quodvtcuaderctilluftrius jViam intcr Fla- 
miniam , fcu Tyberim , Campumque Mar- 
,vt ineius vita Siietonius.iucundum 
Vaticanus prsbebat afpeaum. Alterunu 
fuit Adriani , haud minùs celebrandura , ob 
fuam in Vaticano fubftruaioncm , quod 
Aurelia: , &j Triumphalis', necnon ^liana; 
Vijs affilia , Flumcn etiam gratiffimè pra;- 
'rer fiuebat amosnitate . Tanti habitum fuit, 
vt fecundùm Faunum, Antoninorum L 
peratorum Cineribus afleruandis dcftina- 
rint. Illelmperator non delineando folùm , 
fed &pingendo,vtLudouicus Dulcis ineius 
vita , in idioma vulgate conucrfa , optimis 
Pidloribus erat squiparandus . 

Procopius narrat illud Maufoljura prin- 
cipio in quadram quidem , poftmodùm in_, 
circularem formam defijiTc , totum fané Pa- 
rlo marmore, egregijs fimulacris,Equifq; 
afFabrè cxfculptis emicabat . Faraam adau- 
xit Conditoris munificentia, partefque pcr- 
fedam eius Symmetriam conftituentes ; fed 
illius fortcm ob vicinam Impcrij ruinam , ( 
Barbarorum infidij's exortampofteri deplo 
rarunt. Qui vero fcire cupiat lugubrem il 
lius ad hsc tempora permutationem , con- 
fulatDonatum, & Nardinum , qui cam^ 
piane raateriam elucidarunt; cuius memo- 
ria in Vaticano pofita , quolibet Imperij 
temporcfitus Vaticanos plurimùm infignes 
fuiflemaniftftant. Libro r. Cap .XV. 5-j Frodato SuEtoi;!ft 
ctip.ioo. Luno F.I Vn altro anche fontuofo ne fu di (imile fi- 
gura,inàdiottolugeri di larghezza pcro»ni 
vcrfo, come racconta Erodoto, quale bcncho 
non faccia menzione di chi egli folfc, con tutto /; > 
ciò Diodoro Siculo dice , che folfe quello di "■'■'•'^■ 
Chenii Rè diMcnfi. 

Ne punto inferiori a' fopradctti furono lo 
memorie dell' Imperio Romano , & in parti- 
colare quelle del Sepolcro d' Angufto , cho 
gh fu eretto in Campo Marzio nel fuo fcfto 
Confolato ; fituato fra la ftrada Flaminia, o 
la ripa del Teucre , come fi ha da Suetonio 
nella fua vita. 

Il fecondo fi quello d'Adriano , molto ce- 
lebre , non meno per la foftruzione nel Vati- 
cano , douc godeua la vicinanza del Fiume, 
con le nobiliffime ((rade Trionfale , Aurelia, 
& Eliana. Fu di sì gran pregio , che fecon- 
do Lucio Fauno , fìi dcftinato per la conler- 
uazionc delle Ceneri degl'Imperatori Anto- '«» '•■'■i- 
mm SucceiTori. Qucfto Imperatore era gran- "?•"■ 
demente ornato delle Arti liberali, &in fpc-| 
eie delDifcgno, mentre già dipingeua à pa- 
r.agone de' migliori Pittori di quel Secolo, 
come Ci ha nella fua vita tradotta daLodoui-! 
co Dolce. I 

Teftifica Piocopio, che detto Sepolcro dal' ''"'"f'" 
iuo nafcimcnto folfe quadro , mi che finidiL. "''■■•■^5 = 
tondo , edificato tutto di marmo Parlo . La^ 
luaveftitura era ornata connumerofe Statue, 
e Caualh di nobiliifimo difegno , e manille- 
rio : benché fu anche fortunato qucfto edifi- 
zio per la magnanimità di clu lo fabricò , o 
perlcpamftupendcche concorreuano al fuo 
Simetriato comporto ; per la ftruttura dcUa^ 
quale altretanto fu infelice, per il tempo del 
uoIualzamcuto,auuicinandoi; il tracollo del- 
la grandezza Romana , cagionato dall' offcfo 
riceuute da' Barbarli onde hcbbe la fua defor- 
mità, e mutazione . Chi poi defidera di fapc- 
re la fua variazione da aU'hora allo flato pre- 
fente, legga il Donati , & anche il Nardini, „„„,,• , 
che pienamente 'lanno tali notizie, dalle qu.alii™ 4 ''' 
memorie , per elfer polle nel Vaticano, fi in-' 
ferifce elfere flati in grande flima, e pregio i 
liti Vaticani in qualunque tempo dell' Imperio, i CA- CAVI- :! jìH I 'jpLji jf^ Li b. I. Caput XVI. 

CAPVT XVI. 

De Aelij Adriani , iam Sanófi 
Angeli Ponte. 

Aud Iure mevito ^Iìuitl. 
Adrianum plurimi fugilla 
rutit , tanquam gloria ni 
miùm appetentem; quciTi^ 

^ ,. eo fine tantiim, vtPopulus 

eius faciliùs adiretmonumentum^ j?^lium 
Pontem coriftruxiffc cenfuerunt , Trium- 
phali lice: propinquo adiacente. Verùm-, 
eum alijs poteft ab ea fententia dimouen 
Spartianus ; cum enim prztcr Triumpha- 
lem , Ouantes duntaxat admittentem , alio 
Ponte traijciendx plebi opus effe , innotuif- 
fet Imperatori , ideò folùm , ad tranfitum. 
commodiorem ( populo 3:grè , moletìaque 
petente agrosVaticanos circuitione ) fìcr- 
ncndum, Pontem, jllius ab eo diflum, 
Fluuio impofuit . Si Imperatortantùm po- 
puli causa , Tumulum eius inuifentis , per- 
ieciffet,adaltcrumNaualc,feuRipammi- 

norem , ad interieflum Hortos inter Domi- 
tiosi&locumAgonalemfpatium.fpetìan- 
temjob fpeflacula ineo Circo, Vineanunc^ 
Altouitana.Vrfique via, versus Agonalcm^ 
Platcam, plurimùm frequentatami latiùs 
exa:dificaflet . Ne igitur Populi, in vtiles ad ^ 
publicum beneficiurnMoles vituperantis , 
demptis tamcn fepukris, conuitia prome- 
rerctur , atque vt populum locis , tanta am- 
bage, perluftrandis , propter nimiamPon- 
tium alicrum.Triumphali quidem Vicino- 
rum,diftantiamliberaret, cum Pontem fub- 
ftruxit Imperator, qui cognito Populi ani- 
mo , nouo Ponti molicndo applaudenti, Se- 
pulcrum fimulcódendum autumauit, Hyp- 
podromumquc,ad venandam tribus elegan- 
tiffimis fubftruaionibus immortalitatem , 
infignique beneficio Rempublicam , in de- 
corando fplendidiùs Vaticano , cumulan- 
dam . Pra:terLudos,aliaque in Neroniano 
Circo fpeaari folita, ea quoque in Hyppo- 
dromo repr^fentauit , vt magis emicaret 
Romani Imperi) Potentia maioribus qui- 
dem adieiSis honoribus Vaticano : adeòut 
iamdum tam fplendida monumenta demi- 
remur. Eum meritò Imperatorem Prifci Libro I.Cap.XVI. CAPITOLO XVI. 

Bel Ponte Elio di Adriano , hoggi 
Ponte S. Angelo . 
Anno immeritamente la taccia^ 
di Prencipe di foucrchia vanità 
à Elio Adriano , apponendo , 
clie fole per dare il paffo al Po- 
polo, per andare al fuo Sepol- 
cro , foiTc da elfo ordinato il 
Ponte Elio , mentre vi era l'altro Trionfale , 
tanto proffimo. Onde può volentieri difingan- 
narfi con quelli tali anco Sparziano , perche 
conofcendo quello Imperatore , che non oftan- 
te.chefoffe in piedi ilTrionfale,era neccffa- 
rio ini altro Ponte, mentre folo a Tiionfanti 
iveniua fopra di quello conceCTo ilpaffaggio. 
Non per altro fece fabricare il nuouo Ponto 
Elio (così chiamato dal di lui nome) che per 
aprire libero tranfito , à quelle Turbe si nume- 
rofe;chc non poteuano, che con grande in- 
commodo , trasferirfi per altra parte a dett, 
Campi Vaticani. Che fehaueffe hauuta vera- 
mente intenzione l'Imperatore , che quello 
Ponte doueffefoloferuire per condurre .1 Po- 
polo al di lui Sepolcro, l'iiauerebbe difpofto 
più riguardeuolc , verfo il fecondo Naualo, 
hoggi Ripetta , fitiiandolo i" '™''° ' .'=ì'.'^ '^ 
lin?a di effo corrilpondeffe fra gli Orti di Do- 
minio, & il luogo Agonale, molto frequen- 
tato per le Fede, che in quel Circo fi elfer- 
citauano, hoggi Vigna deAltouia,e ftrada. 
dell' Orfo, verfo piazza Nauona . Si che pe 
iionfoggiacere à quelle cenlure,che da quel 
Popolo fi faceano contro chi iualzaua in quei 
tempi magnifici Edifizij , che non ridondauano 
in benefizio delPiiblico, prefcindendo da Se- 
polcrali .■ & à fine di liberare dall' incommodo 
di longo giro, dante la lontananza, dcg i altri 
PontiTe feguaci de' Trionfanti : a quali era. 
neccffario, che fi trouaifero elfi vicini ,& alla 
mano, nel luogo delle fniizioni Trionfali, fece 
fabricare il detto Ponte. 

Conofciuto Adriano la fodisfizione delPo- 
polo verfo la fua buona intenzione ,nell inal- 
^amento di EfTo, volle valerfi dell'occahone per 
fabricare il fuo Sepolcro,& Ippodromo per ren- 
dcrfi prudétemente Immortale con le tre tabri- 
che fimofe arrichite del fuo Nome , e gioiiaro 
con beneficio difpaffial publico , rendendo m 
quello modo maggiorméte honoreuole il Vati- 
cano ; Introduffe poi nel fuo Ippodromo , quelli 
medefimi effercizi;, e giuochi, che G eff"""- 
uano in quello Neroniano . Acquillo quel o. 
Imperatore non folamente la Gloria per quel- 
le magnifiche Fabriche , ma ancora per cUer 
vcrfatiffirao nella Pittura , e nella Aftrologia , 
di più per effcr' intelligentiflimo dell Archi- 
tettura, & Edificatoria , comeii£eScienzo com- Mate- .Lib.I. Caput XVI. conimendaucre pofteritati , quippe non_> 
graphidis tantum , dclineationis , &c aftro- 
rum indagationis, fed &: Architedonica pe- 
ritura , atque Mathcfcos Scientijs exorna- 
tuni ,v.tì ex codem Ponte liquet, iamdudum 
integro perfeuerante ; qui fingulari arte , eo 
regente , elaboratuJ, adhuc Tyberi iiicum- 
bit iltefus . Maxirai momenti optimè il- 
um collocare ratus , mirabili induftrià po- 
fuit in maiori aquarum decliuitate , ne iri-j 
errores impingeret , in quos incidere Sena- 
tori) , Si Triumphalis Architeli : Eorunu 
latcroprspofterè , non in angulum norma- 
lem , feu reflum , in aquarum profluente in- 
curuatis ; quod in sdificijs tantiquidem fa- 
ciendum ■, vt ijs non orthogonaliter infle- 
xis .inobtufitate, aquarum deducatur, ac 
ruat ^quilibrium ; & ob vehementiorem in 
vnara , quàm in alteram partem , affluxum, 
pulfum inxqualiter ^dificium labefadatur. 
Quemadmodum accidit Senatorio PontC-^ 
ad obligonium angulum aquas excipienti, 
Triumphaliq;partim iam prolapfo,qui vali- 
do aquarum in Vaticanum refluxu , fcnfim 
erofi , fimul cum pilis corruerunt. Verùm 
Adrianus non folùmorthogoniumPontem 
fabricauit,profluentibus aquis obfecundan- 
tem ^at iuxta Pontem, Romam versus, ex- 
celfis parietibus eas coercere fatcgit , nec 
ampliùs ab inito itinere , curfuque coegit 
defledrere. Prjtereà Pontis tribuspr^cipuis 
inanibus laxamentis,aqua; exforbends di- 
latatis , &c alijs quatuor lenfim coarflatis , 
tandem aquarum, abfque obicibus, dein- 
cepsconfluentium, fapienter cauit cluuio- 
nem. Eà etiam de causa,arcubus ac pilis fu 
blimiùs circumduéìis , ne aluei Tyberis fo' 
Io,aggeftis fordibus perpetuò aiTurgente-^ 
obtegerentur, vt csteris obtigit ; quorum,, 
humiliores Vì\x ,humo coaceruatse immer- 
fe delitefcunt . In a;tcrnam Poftcroruinj 
memoriam permanentis fauet ipfius Pon- 
tis perfeuerantia,duobus extremis arcub 
terra licer obrutis : feptenis enim iiifidet , 
vt exhibet Sebaftiani Ericij numifma , irL 
quo prorainentia vtrinque podia magnili 
cisCvtl à Clemente IX. Pontifice pofteà 
fuere infignita ) fignis marmoreis locuple 
tata confpiciuntur . CA- LifaroI .Cap.XVI. 5-5- Matematiche, che tale fi conofce dalV intatTZJ 
fuffiftcnza del Ponte già detto , di cui ne fu Ali 
tore;qiiale perchè veramente fu bene edificato 5 
mediante la fua direzione , fi vede anche pre- 
fentemente fopra il Teucre iUefo più d'ogni al- 
tro. Giudicò egli cautamente quanto impor- 
taua la buona collocazione di elfo; Onde per 
renderlo ficuro, e perpetuo, lo collocò coiij 
grand'arte nella totale inclinazione dell'acque, 
per ifchiuare quegli errori , ne' quali incorlero 
gli Autori del Senatorio , e del Trionfale ; i lati 
de' quali furono malamente fituati , non in an- 
golo retto verfola Corrente dell'acque, cofa^ 
tanto effcnziale da confiderarfi in fimili Edifizij : 
che difponendofi cffi altrimcnte , e fotco diucrfi 
angoli , ne nafce che nella loro ottufità fi difuni- 
fca l'equilibrio dell' acque , che rendendofi più 
corporee, e veementi in vna banda , che nell'al- 
tra , rendono , per l'impuHb ineguale , inabilo 
alla rcfiflienza l'Edifizio , non potendo foftenere 
in vna parte quel pefo, che per regola dourebbe 
cffere diuertito , e diftribuito per tutta la Mole : 
che perciò fi cagionano le rouinc,come fi viddc 
nel Senatorio, che per riceuere l'acque in ango 
lo ottufo , rouinò più d'vna volta , come fegui 
ne' refidui del Trionfale , anche dopo la fua di- 
ftruzione ; quali mediante la rcpercuffionc dell' 
acque , verlò il Vaticano , & internazione di ef- 
fe , fono rimafti corrofi , e diftrutti inficme co' 
Piloni , che ftauano alla villa commune . 

Ma non fole Adriano collocò il fuo Pontej 
in angolo retto, & all'obcdicnza dell'acque 
acciò clfe non fi dcuiaffcro , ma le frenò , couj 
alzare nel fine del Ponte ,verfo Roma, altiffimi 
muri , e nella parte del Vaticano coli' cdifizio 
del Sepolcro ; in guifa tale , che è coftrctta l'ac- 
qua à non mutare mai più l'intraprefo corfo. 
Affegnando anche nella diftribuzione del Ponte 
i tré vani principali di mezzo, di adequata,, 
grandezza per inglriottire l'acque ordinarie, 
con due di più picciola mifura , prouidde allo 
sfogo delle crefcenti,infieme con altri inferiori. 
In quello modo il palfaggio dell'acque fi rende- 
ua affatto libero, fcnza alcun impedimento, ha- 
uendo à quello fine ordinate anche l'arcaturej 
più follcuate di quelle degli altri Ponti , coli' 
eleuazionc maggiore de'Piloni,acciò non reflaf- 
fero fepolti dall'accrefcimento del Letto del Te 
uere , cagionato dalle continue materie intro- 
dotteui ; come fi è veduto negli altri, veri, & an- 
tichi Piloni ; i quali reftano per la loro battezza, 
coperti dall' acqua , e dal terreno accrefciuto . 

Reda alla villa di tutti , per teftimonio della 
verità delle olferuazioni affegnate da Noi , il 
Ponte medcfimo ; quale à perpetua memoria 
più d'ogni altro fi fcorge i benché di elfo rcftino 
coperti gli vltimiduc archi dell'e(lremità,encn 
do in tutti Sette , come nella fua Medaglia fi 
vede, portata da Sebaftiano Erizzo .- nella quale 
apparifce adornato, fopra i Parapetti, di Statue 
nella forma medefima, che prefentemente ma- 
gnificato refta dalla s.m. di Papa Clemente IX. 

" CApf 1 

) :.il'1f|» f6 Ub.I. Caput XVII. 
il jfngelon. 

fol 140. CAPVT XVII. 

De Circo, feu Prodromo Aelij 
Adriani in Vaticano , 

Yrrhus Ligoiius inprolixa^ 
jH-i Circorum differtationcCir- 
'S^ cura hunc incapiffe docet 
Neroncm , tum quia in anti- 
^ quisDomitijsHortisfitum, 

tum quippe in eodem Circo quofdara im- 
brices illius figno inuftos repererunt . No- 
flra tamen fentétià errauit Ligorius ;fatemur 
enim Neronem Circura in Hortis Domiti] s 
in Vaticano , fed non ad eam Fluuij partem 
fliaumpraccpiflcjcumtotusquidemVati- 
canus Domiti] Hortorum rideret am^nitate, 
eiqiie parti. ad Tyberim Tpetìanti, Si in_. 
Adriani Circo inftruiftK, Hortorum Domi- 
tiorum, vtalibi diflum , nomen indidere . 

Nec hauftum à Neronis Confulatu , im- 
bricibusconfignatis.confertargumentum; 
quemadmodum enim ruentium adificio- 
rum ruderibus fubftruaiones fuas ali] mo- 
liebantur Imperatores, fic Adrianum cs- 
mcnta fuo quidem, fcd etiam vetufliora, 
pra:fati Confulatùs impreflìs carafleribuSj 
Circo adhibuiffcautumandum; quod often- 
dunt Coloffium Amphithcatrum , à Gor- 
diano reftauratum . & Conftantini Arcus, 
ForiTraianieffulgens ornamentis . 

Opinionisnoftra; magisenitefcit vcritas, 
quòd Circo ab Adriano quondam fufcepto , 
&:ad perfedioncm redatìojtanto tamen an- 
norum curriculo, ab ipfoad Neronem ela- 
pfo,ideft 2,7; de lioc Circo in Vaticano con- 
fcripfitnemo. Atque cum Plinius, Taci- 
tufq; de Neronis traftarint Circo ,haud al- 
terum filentioprsterijffent. At duos con. 
fimiles Circos a:dificarifuit fuperuacaneum' 
fuppetente altero ludorum exercitationi . ] 
Noftram magis adhuc cófirmant opinio- 
ncm jtotum vidclicet huncCircum excitaf- 
fe Adrianum , eius Pontis contiguitas , & 
conditum eidem monumentum; qui prò 
mutua conformitate,fextum hunc Circum 
dcmóftrantfolùm ab Adriano fubftruaum: 
fauente prxfertim Angelono , integram fi- 
dempromercntc, atque in numifmatum in 
jpfius vitalmperatoris affeuerante.in auerfa 
numif- Libro I.Cap.X VII. 
CAPITOLO XVII. 

Del Circo , ò Ifpodromo di Elio 
Adriano nel Vaticano . 

Irro Ligorio nel trattato de' 
Circi prefuppone , che quefto 
Circo foffe principiato da Ne 
rone , si per cffere /ìtuato ne- 
gli Orti antichi di Domizio, 
come anche perchè nel com- 
pofio di eflb Circo vi fi trouarono alcuni Te- 
uoloni col di lui proprio Merco. Equiuocò à 
noftro credere il detto Scrittore , perche è ve- 
ro, che Nerone ordinò il fuo Circo negli Orti 
di Domizio; ma non in quella banda, verfo il 
Fiume , già che quelli Orti occupauano tutto 
il Vaticano prcfentc , e quella parte verfo il 
Teucre, doue Adriano fece fare il fuo Circo, 
'fu chiamata col nome di Orti di Domizio , co- 
me in altro luogo fi è detto . 

Non milita parimente la ragione da' trcuati 
Teuoloni col merco del Confolato di Nerone ; 
poiché fi come tanti altri Imperatori Romani 
fi fcruirono per le loro proprie Fabriche de' ci- 
menti di altri antichi edifizijdiftrutti, e diroc- 
cati , così anche è verifimile , che Adriano nel 
foftruire detto Circo , fi feruiffe infieme co' ci- 
menti del fuo merco , di altri piii antichi col 
merco del Confolato fudetto , come fi vedo 
nella reftaurazionc del Colofieo , fatta da Gor- 
diano, e dell'Arco di Coftantino , che fiferuì 
degli ornamenti del Foro Traiano . 
1 Verifica maggiormente le noftre proue , che 
la flruttura di detto Circo fofle così intrapre- 
!fa,come anche perfezionata da detto Adria- 
no , nello fpazio di anni ventifette , che fcor- 
fero da cffo à Nerone ; nel quale corfo di tem- 
•po non fi troua, chifcriueflc di quello Circo 
' nel Vaticano . E fi come Plinio, e Tacito han 
no defcritto il vero Circo di Nerone , haue 
rebbero anche trattato dell'altro fuppofto , (o 
folle fiato da elfo ordinato ; ma era fuperfluo il 
fare edificare due fimili Circi in tanta vici- 
nanza: mentre vnofolo gliferuiua per quegli 
effcrcizij . 

Rende finalmente concludenti le nofircj 
proue , & infallibile la nollra opinione , cho 
detto Circo fo0b tutto di Adriano , la vici- 
nanza del di lui Ponte , e Sepolcro cretti dal 
medefimoj quali hauendo correlazione l'vno 
coir altro , maggiormente confermano, chcj 
quello fefto Circo non foife fiato da altro Im- 
peratore edificato, che da Adriano, median- 
te anche 1' atteftazione dell' Angcloni , Scrit- 
tore di buon giudizio : Il quale aflèrifce nel 
fuo libro delle Medaglie , nella vita di det- 
to Imperatore , che nel rouerfcio della Me- 
daglia num.52; ve duta dal medefimo inCafa 

di Lo Tina U- 
goriofol.z* Angel. fa- 
glio 140. Cap. I. 
Uh. 9- fd 5.. Lib.I. Caput XVIir. 

numifmatis facic num.5 z. à fé in Ludouìci 
Compagni zdibus obferuati ; Mulierfedens 
cumRota cui manum innixam tener. Ex 
auerfa parte tres Mets, cum infcriptione. 
Ann. DCCC.LXXII!!. "Nat. Vrhis Circ. con. S.C. 
hoc eil: ^«»5 oBingentefimo feptuagefimo t^uar- 
to "Natalis Vrhis Circiim londidit . Vnde iftunn 
Adriani Circum effe arguatur . Libro I. Gap. XVIII. 5-7 
CAPVT XVIII. 

D^ Via Aurelia in Vaticano , 
atqae ile laniculo . 

laro Aureliam antiquitùs la 
niculenséjquippè à laniculo 
colle emergenté,propterfta 
bilitam ibidé à lano fcdem , 

nuncupata, famahaudpra;!- 

bat Vaticana ; quauis illa,ob accolentes,non 
proculambabus.jitrufcos, ad eas partes 
produceretur. Cu Martius pcr/pexifletThu 
fcos poffe Vrbi facile infidias moliri,danaq 
inferre, Colle nimirumipfi imminente, eam 
Vrbi adiunftam mienibus fepiuit ; per lanua 
tamcn, Vis obieiaam, reliiSa populo tranfi 
tione;qua: vfq;adillam Molem in laniculo, 
iuxta Porta à Confulibus C.Aurelio Cotta 
ann.fi7 8.6c à Marco Aurelio Cotta gcrma- 
nis,an.679.vbi quondaAurelij Forum con- 
ftrUvaunijAurelia fuit appellatajCafTiam In- 
ter, Flaminiaq; ad Sabatiampaludem,inter- 
cedens; qua Aureli) circuibat Vicus,iam, te- 
de Volaterrano jViculus àPla;becognomi- 
natus . Non Cicero tantum pr^fatorù Con- 
fulum tempore eandem Viam demonftrat , 
dura ipfepra:tura fungeretur, in Cluentij 
caufa; Verùm etiara Suetoniusidéadflruit, 
ex TuUij verbis , Catilinr ad Fefulam ,me 
morantis profedionc,nec non eumpcr viam 
Aureliam Manliumadiuiffe. Idem Scriptor 
in Vitollionis vita eam comprobat veritaté, 
Viara quidem Vitelliamdeclarat ijs tempo- 
ribusfloruiffe. Aureliam quoque Viam non 
ambigendu inueniri,cum ab ilh in laniculo 
ad Marc fpeaanteilkfuaraduxcrit origine. 
Prstereàmultifariam nomen,fitufque_j 
eiufdemVia innotefcent; licèt Procopius 
quodammodò aduerfetur ; in bello eninm. 
Gothico ad Tumulura Adriani, ab ipfo ex- 
tra Forcs Aurelias , ad lapidis iaélura , ap- 

pofi- di Lodouico Compagni : nella quale appari- 
uà vna Donna fedente con vna Rota fopra la 
quale tiene importa la mano , e dietro ad cf- 
fa ftanno tré Mete con l' infcrizione : Ana. 
DCCC. LXXnil. Nat. Vriis Circ. co>,. S. C. 
cioè , A/ìKii e^ingentefimo , feptna^eftmo quarto 
Natalis Vrhis Circum condidit . D'onde ucaua 
efler quello il Circo d'Adriano . 
CAPITOLO XVIII. 

IDella Strada Aurelia nel Vaticano, 
e del Gianicolo . 

A ftrada Aurelia nella fua_. 
prima antichità fu chiamata.. 
Gianicolenfe , perche haiic 
uà l'origine dal Colle Gia- 
nicolo , per la refidenza di 
Giano , dal quale prcfc il 
Nome . Era famofa nonj 
meno della Vaticana , benché hauefle con 
nellioneinquelleparti per la frequenza de' To- 
fcani , e gli habitatori non lontano da quefte , 
in ambedue concorreuano . Conofcendo Anco 
Marzio la facilità, che da queftapotcuafi dare 
per l'inuafione de' Tofcani, à danno della Cit 
tà di Roma, permezzo del detto Colle, che le 
fouraftaua , l'vni alla medefima , con cingerlo 
di muri ; e lafciò aperto il fuo paflaggio per la^ 
Porta corrirpondente alla ftrada , quale , fino à 
quell' edifizio fatto fare nel Colle Gianicolo , 
accanto alla porta de' Confoli, Caio Aurelio 
Cotta l'anno 678; e da Marco Aurelio Cotta 
fratello l'anno 6791 che fu il Foro, ò Tribunale^ 
d'Aurelio, pigliò il nome di Porta, ò Strada 
Aurelia , ftendendofi ftàlaCaflìa, e la Flami' 
nia verfo il Lago Sabazio > anche oltre le Alpi . 
Intorno à quefta crailVicus Aureli/, che co- 
me fcrillè il Volaterrano , hoggi il Vigarello 
Vien detto; e che detta ftrada ritenefte tal no 
me in tempo de' nominati Confoli ; non folo lo 
teftifica Cicerone nel tempo della fua Pretura^ , 
per la caufa di Cluenzio ; Ma fi proua anco da 
Suctonio , per le parole di Cicerone , che fa 
dell'andata di Catilina à Fiefole ; affermando , 
che per la via Aurelia le n'andò quello à tro- 
uare Manlio . Confeffafi anche tal verità dal 
citato Iftorico nella vita di Vitellio ; men- 
alTcrendo , che in quei tempi fofte iiij 
piedi la Via Vitellia , fi proua ritrouarfi ancora 
i' Aurelia ; poiché quella haueua l'origine da^ 
quefta nel Gianicolo à finiftra , e conduceuaj 
infino al Mare. 

Oltre l'aflcgnata ragione fi proua con altro 
innumerabili la denominazione, e fito della,, 
ftrada predetta , non oftante l'autorità di Pro- 
copio , quale defcriue , che nella guerra de' 
Goti feguifte la zuffa , doue era il fepolcro Cap. I. 
lib. 9. lib. i. H di Adria- Sii!;!: Ili 5-8 Libro r. Cap.XVIII. Boff-. Uh. 
cap. 9- fin' 
al 1 4. 
Panu^ fot 
116. tli Adriano , pofto da effo fuori di Porca Au- 
relio , vn tiro di faiTo , e die rcftaire alTalita 
la Porta Aureliana contigua al Sepolcro ; o 
pcròfàconofcere harier egli prcfo cquiuoco, 
perchè in vece di Elia fatta da Elio Adriano, 
che dal Ponte, e Sepolcro traiinetteua al fuo 
Ippodromo poco diftante , egli ha intefo d'Au- 
relia. Il medefimo ratifica Suetonio nella vi- 
ta di Galba Imperatore . 

Può anche darli , che nelle Mura fatte da_, 
Aureliano nell'ingrandimento della Città, co- 
me a ha nella fua vita , dcfcritta da Flauio 
Vopifco,peralIicurare quella parte fra il Pon- 
te Trionfale, & il Sepolcro , verfo il Vatica- 
no, foffe l'cfito di vna Porta, & effere Hata 
chiamata Aureliana. 

Errano dunque à noftro parere coloro che 
penfano, che la detta Strada riportalfc il no- 
me da Marco Aurelio Imperatore, e da altri 
accennati, mentre Cicerone , che tcftifica la 
denominazione, che hebbe dall'anuo 93j-di 
quell'Imperio, afferma che 255. anni prima^ 
tenelTe tal nome. 

E perche per sfogo princip.ale verfo laTo- 
fcana del frequente concorfo al Vaticano , con- 
tinouaua verlò la Ca/fia vn braccio , che por- 
tana al Vaticano , al lato del Circo di Nerone , 
fi (lendeuaverfoilGianicolo,doue bora fono 
le Fornaci : & hebbe nome di Strada Aurelia , 
si quella porzione del Vaticano, come l'altra., 
del Gianicolo , veifo il fuo fine . 

Fu anche quella chiamata Pancraziana nel- 
la primitiua Chiefa di S. Pancrazio , nel Gia- 
nicolo : onde reftòcondue nomi , cioè di Au- 
relia , e di Pancraziana. Pietro Manlio però 
nel nominare , che fa della Badia di S.Pancra- 
zio , la pone ncll'Aurelia , e parimente Anafta- 
fio nel difcorfo de' Cimiteri; di S. Giulio, dice, 
che vno de' trè,che fece, fu nella ftrada Aurelia. 
I Nomi fi cauano dal Platina nella vita di Pela- 
gio Papa Primo; che per la liberazione dcll.i.. 
Città, fotto il Generofo Capitan Narfete , nel 
difcacciamcnto di Attila dall' Italia, ordinò che 
per rendimento di grazie all'Altiffimo , fi facef- 
iero folcnni Proceffìoni da S. Pancrazio à S. Pie- 
tro nel Vaticano . Effcndo il noftrofine parti- 
colare di conteftare la ftrada Aurclia,che fi ften- 
deua nel Vaticano , e l'origine fua da Aurelio ; 
chidefiderafapere le circoftanze , e prerogati- 
ue di quella Strad,i, veda il Boffio , e la Dclcrit- 
tione di clTa nel Panninio, doue confeffa,che da 
molti viene anche detta Confnlare , e Tr.iiana 
fenzaTeftimomo di veruno Antico . FmE DEL PiqUO Ll'B'Kg. Lib.I. Caput XVIII. LI- pofitum jfequutam dcfcribentis conflictio- 
nera, clarillima prodic allucinatio ; dum^ 
narratAuieliarn,quam,ab Adriano jtliani, 
à Ponte , 6i Sepukro ad vicinumHyppo- 
dromum perducentem, nominare debuiUet . 
Quemadmodùm in Galbc-E Imperalo ris vi- 
ta , alibi confirmat Suctonius . Fieri ctiam 
potuit, vtin minibus ab Aureliano sdiiìca- 
tis, Vrbe amplificala, vt in eius vitalcgitur 
à Vopifco exarata, ad eam partem Trium- 
phaleminter,£>: Vaticanum, reddendam fe- 
curiorem, Portam extruxifi'e,dicì:amq;ideò 
Aurelianam . Quapropter crrarunt,quieam 
Viam à M. Aurelio Imp. alijfq; nomen iiau- 
filTecenfueruntjCum Ciccio indila illi anno 

ab Vrbe condita933. denominationcm, & 
15 5.ann. anteliac eo nomine infignitacon- 
leftatur.Qu^oniam auiem,ad iuuandum ma- 
gis, j?ìtruriam versus, frcquentcm ad Vati- 
canum populi affluxum, parte illius ad Caf- 
fiam cxporreéla , qua in Vaticanum, ad Cir- 
ci Ncroniani latusconccdebant; adlanicu- 
lum, vbi nunc Fornaces cxardefcunt ,pro- 
tendebatur,tam ea Vaticani pars,quàmla- 
niculi altera , ad finem , Aurelia; nomen_j 

btinuere.PriorisEcclcfìa; temporibus cara 
dixcrc Pancratianam , àDiui Pancratij Fa- 
no, in laniculo olim conllituto , vnde Au- 
reliano , & Pancratiana: duplici nomine-^ 
gaudebat. Tamen Petrus Manlius eam S. 
Pancratij Abballa titulo cohoneftatam in 
Aurelia coUocauit. Eliam Anaftafius de.^ 
Diui lulij Coemecerijs agens,trium,altcrum 
in Via Aurelia fuifle aiicuerat ; & nomina 
facile è Platina eliciantur , in Pelagij Primi 
Pontificis vita ; qui prò Vrbe liberata, Duce 
magnanimo Narfete , Attila Rege ex Italia 
eliminato , indixit ad grates Dco opiirao 

mmortales agendas, vt àDiuo Pancraiio 

id Diuum Petrura in Vaticano populus 
folemni procederet Supplicationc. Quia_^ 
vero in cum femper collineauimus fcopum; 
vt Viam Aureliara in Vaticano procurren- 
tem,ab Aurelio exortam conteftarcmur , 
qui res eius Via; fingulares,fcirecupiat,Bof- 

lium confulat de Romafubterranca , &: hii- 
lus Via; defcriptiones apud Panuiniuni,vbi 
etiam Confularem dici fatctur,acTraianam, 
licèt nullo veteri tettimonio fuifragante . 

Z,/Si^/ P7{IMI Fl^IS. 
' ~ LI BER Bollili.--. 
e 9. ad 14. 
Pam,, fot. 
116. ii'*i'l!'!'' r? LIBRO IL 

Dell' Antica Bafilica Vaticana Demolita . 

D ESC\ITT A, E DIMOST-i^ATA 

DAL CAV. CARLO FONTANA 

Miniftro Deputato del detto Famofo Tempio , 
& Architetto. 
L I B E R IL 

De Vaticana Antiquiore Bafilica Difieda . 

OPVS DESCTiJPrVM DEMO'NSTT^ATF'M^E 

AB EQVITE CAROLO FONTANA 

Praefati Templi Miniftro, atque Architelo. 
Latine vero Donatum 

A Ioa: lofi Bonneruè de S. Romain . 
H 2 "'lì 
L I B E R II. 

CAPVT PRIMVM. 

De veteri Bafdlca, (f rebus eiufdem 
fingularihus . 

DN vt minori tantum labo- 
re 1 fed & maiori afficiantur 
iucunditate , qui libros cu- 
picrint de Vaticana Bafilica 
perluftrare , atque ad conti- 
nuam fingulorum,quxabeadem condita, 
ad lulium Sccundum contigere , feriem af- 
feruandam , opcrse prctium duximus , fc- 
quenteslconifmos, arriincifos, cumdiffer- 
tationibus de pra'cipuis ipfius BafilicE re- 
bus, alijs pridem minime dciincatis, om- 
nium oculis,magis inde alb'ciendis exhibere. 
In primo Schematenormam tradimus,& 
ratìonem, quibus vulgarcs Bafiiicas , arte 
quc velutgeminatas, Veteres effbrmarunt 
Alter Iconifmus,BafiIic2, tcrnis Neronia 
ni Circi parietibus impofita, & Obelifci 
Circique eiufdem fitusjnecnon recentis Fani 
ambitumenucleabit; in quo liceatillas trcs 
confpicuasfubftrutìiones j vnàcum alijs, in 
priftino Circi loco.circumBafiIicamintueri. 
In tertioDiagrammate.Bafilicsinlongi- 
tudinem porreéìa:, cum Porticibus , &; Ca 
uxdio ,alijfq;antenoui Templi exofdium; 
cEclatum eft interius delineamentum. 

Inquarto Schemate, pars Bafilicje fuper 
ftes.cum recente Fano fupcrnè adhuc paten 
te , à Sixto V. pofteà obteiSo , cura Tholo , 
& Obelifci nondum tranfueSi fitu , atque_. 
noui Templi Obelifcoadiacentisdelubrum, 
videtur exarata:. 

Quintum Diagramma Sacrorum Vatica- 
ni fpecuum veftigia, adiccto rerum fingula- 
rium indice repr^fentat. 

Sextus Iconifmus BafilicE profpeaunij, 
internas ipdus partes , trabium compagina- 
tionem ,variafqueexponitinclinationes. 

Septimum Schema nohnullas prò fafti- 
giorù inclinationibusinuentasà nobis nor- 
mas elargitur , earum aiterà in ijs Bafilicam 
imitante, atque de inferendis Canterijs mc- 
thodum,ad commune beneficium indicabit. 

CAPVT 
LIBRO IL 

CAPITOLO PRIMO. 

Della Bajllica secchia, e fue ■par- 
ticolarità . 

Cciò che li curiofi habbino me- 
no fatiga nelle letture di vari; 
libri 3 che trattano della Sacro- 
fantaBafilica Vaticana) & an- 
che per la concatenatione di 
ciò che è fegiiito dall'erezione 
di quefta , e delle cofe più particolari , lino à 
Giuho Secondo habbiamo (limato bene di cf- 
porrc rottogli occhi per maggiore fodisfazione 
dc'Lcttori, con le narratine) Icfeguenti Tauo- 
leincife in rame, quali dimoftrano le cofe più 
foftanziali della predetta Bafilica ; mentre Icj 
altre vengono come fopra riferite , fenza dimo- 
ftrazioni . 

Nella prima Tancia fi dimoftra il modo, e 
regola, come gli Antichi coIlitLiiuano la iìgu- 
ra , e forma degli Editìzij delle Balìlichc , fcm- 
plici,e doppie. 

Nella feconda Tauola fidimoftra la pianta^ 
della detta Bafilica edificata in vn fianco fopra 
tré muri del Circo di Nerone ) con il luog 
douc rifiedc rObclifco ì elagiufta fituaziontj 
del Circo fndetto , come anche il contorno 
del Tempio nuouo . In effa Tancia Ci diftinguo- 
noqueftitrcfamofiEdifizi; con gl'altri accelfo- 
rij, fatti dal Criftianefimo , fituati attorno alla^ 
detta Bafilica , e fopra il fito antico del Circo. 

Nella terza Tauola fi dimoftra il di dentro 
della Bafilica per illongo con i Portici , e Cor- 
tile , & altro , nello ftato , auanti che fi princi- 
piaife il Tempio nuouo . 

Nella quarta Tauola fi dimoftra la veduta del 
fianco refiduale della Bafilica coll'Edifizio del 
Tempio nuouo fcoperto , che poi da Siilo V. fu 
fatto coprire con la Cupola , e con la fituazione 
deirObelifco, auanti il fuotrafporto, e Sagre 
ftia, che ferue di prcfente al Tempio nuouo,con- 
tiguo al detto Obelifco. 

Nella quinta Tauola fi dimoftra la Pianta^ 
delle Sagre Grotte Vaticane , con l'Indice delle 
cofe più notabili. 

Nella fefta Tauola fi dimoftra il profpctto 
della Bafilica con il di dentro, e dell'incaualla 
ture ) e qualità di pendenze. 

Nella fettima Tauola fi dimoftrano alcune^ 
regole di noftra inuenzione per le pendenze del. 
liTetti, vna delle quali è confimile à quella^ 
della Bafilica ) e del modo d'inneftare le cordo, 
per il commune benefizio. CAPI- 6z Libro II. Gap. IL Ciuf- rfl. Vitruuio 
lib.<^,c.l' 

'Albm.Uh. 
7./0/.253' 
CAPITOLO II. 

Dille Bajllìche , loro vjl , 
e forme . 

Vffiiio della Bafilica , che fìi 
loco del Reggimento, & anche 
Comizio de i Senatori, eia,chc 
in effa tencuafi da quefti ragio- 
ne , e dal Magiftrato Pretorio 
per le cofc publichc della Cit 
tà , & acciò tanto i mcdcfimi , quanto i litiganti, 
che ini concorrcuano non foflcro offcfi dalia- 
pioggia, edal rigordelSole, furono fimilifà 
brichc ben munite , e fullruttc per tal riparo da 
gl'antichi Romani , benché prima di efli furono 
vfate dagl'Egizzij . 

Eranoqueftedi figura Parallelogramma, ò 
quadrata,come appunto fi caua dal teflo di Giuf. 
III. cioè , che la Bafilica immediate al Palazzo di 
Salomone dcftinata per ledifpute delle caufo 
era ornata di Colonne Corinthie dilonghezza,, 
num.ioc.cubiti, e di larghezza 5 oiproporzione 
di due quadrati. 

Dalli Romani non fu variatafimil proporzio- 
ne di quadrilonga, ò quadrata, come fi ha da.. 
Vitruuio , e dal Commento de molti fuoi Com- 
mentatori, li quali recando l'Etimologia del 
nome , interpretano Bafilica Drmus Hegra , & 
era ognuna di quefte vicina alli Fori ; E da Leon 
Eat.Albcrti, quali danno piena notizia del coni- 
pofto , figura , e fimetria , difponcndolc nell'in 
terna parte à num. tré ambulazioni , ò Nau.atc , 
& à quella di mezzo , come maggiore delle cin^ 
que parti diuife della larghezza, ne afiegnauano 
tré, eie altre due alleNauate inferiori. Nel 
crefcimcnto della Citt,ì veuiiiano quefte più 
frequentate, onde neccint.auano aggiunger nel 
latooppofto all'ingrelTo vna Nicchia sfcric-Lj, 
contenente la larghezza della Nauata maggio 
re, acciò dentro di cffacon maeftà, e decoro 
poteffcro tribunalmente rifedere gì' Ammini- 
(Iratori della Giuftizia; E perche quefto loco 
haucffe anche vna tal diftinzione, e per maggior 
commodo delli lurifconfultiperla viciniiza,ag- 
giunfero fra il Tribunale, e le ambulazioni vn' 
altra trauerfale chiamata Nauc Caufidica , doue 
in effa fi trattencuano li Difcnfon delle Caufe , 
e loro Clienti. 

Dal numerofo concorfo furono li Romani co- 
ftrctti ad ampliar quefti lochi in tal grandezza 
che rendeuanfi capaci à contenere in sé cinquo 
ambulazioni, & in mezzo alle quattro ftaua pa 
rimente la maggiore di più duplicata larghezza 
delle altre minori con la fua Caufidica fimil- 
menteintefta, nel cui mezzo era larefidenz.Tj 
della Tribuna per il Magiftrato. 

Quefti Edifizi; mediante la loro difpofizionc 
erano quafi confimili à gl'altri Templari rettan- 

goli Lib. II. Caput II. 
CAPVT II. 

De Bajllkts, multiflici ea^rurn opcio, 
formaque . 

Rxcipuum BafilicjB , Regi 
minis , & Comitiorum loci, 
ofEcium fuit, vt in ea, Pre- 
torio nenipc raagittratu.co- 
ram Seiiatoribus litcscon 
teftarentur , ne, tam ludices , quani ipfi li 
tigia Intendentes, cofperfi maiicrent imbri- 
bus, Solifqueardoribusexa'ftuantur.qua- 
mobrem vctercs Romani , eas ab iEgyptij; 
iamdudumadhiberifulitas, impensè coni 
munitas extruxerc. 

Illa: lineis partim oblongioribus , diftan 
tiataiiienfcmpera;quali diuaricatis, vulgo 
quidem Parallelogrammo , necnon quadrato 
definiebantur, vt exIofephoHifloricoprO' 
bè conijciamus , Bafilicam nempè Salomo- 
nis Regia; adh2rentem,Iitiumque difcepta 
tionibus olinideftinatam, Corinthijs Co- 
umnis, adccntenosin longitudinem cubi- 
tos, ad quingenos vero in latitudinem pro- 
pagatis, ad duplicis quadrati proportionem, 
excclluiffe. 

Romanos haud parallelogrammam ea- 
rumformam , nec quadratam permutafle_. 
narrant Vitruuius, ciufque Commentato- 
res , qui ob nominis Ethimologiam Bafili- 
cam Damufn7{egiam vocant , erant autenij 
Bafilicje Foris propinqua;, &: Leo Bapt.Al 
bcrt. ex quibusoptimaeius forma, fimme- 
triaque piane innotuere, ternis deambula- 
tionibus intus conftitutis , ternis in media., 
latiori , binis autem, deambulacris humilio- 
ribus , diflributis. Dum'Vrbs augeretur, 
eos quoque Populus magis frequentabat 
Spharicam ideò Scapham , maioris xquan- 
tem ambulacri latitudinem , in latere, ad 
oftium fpeólante, admoliti, iuradecernen- 
tibus , cum decore perorandi , ac dignìtate , 
opportuniratem fuppcditarunt ; Atque vt 
locus infignior, litefque dirimentibuseua- 
deret opportunior,aliud. Tribunal inter , 
Sideambulationcs, interuallum, Caufidica 
Nauisdidum, vbi caufarumDifccptatorcs 
cum Clientibus degebant.addiderunt. Ha:c 
loca iti amplificare Romanos compulitin- lof.JiiJÌ. 
lib.S.c.'i. Vìtrmtìus 
lib.'^.c.l. Albm.lib. Lib. II. Caput II. Ltb.^. r.i. gens populorum affluxus , vt quina cape- 
ent Deambulacra ; in quaternaruni medi- 
tullio, maior, alijs duplo latior, adieda^ 
fronti Caufidica, confidentis MagiftratiiS 
locumadiniplcbat. 

Ha; Moles, quòadfyrametriam, Oitho- 
gonias a:des, dcambulacris confimiliter, & 
Scaphis in fronte, prò Simulacris ,infigni- 
tasimitabantur; ficut Capitolina;, aliiequc 
complures; Bafilicse in minori proceritate 
duntaxat, ac parietum gracilitate, varioqiic 
trabeationum genere, nec vero in folitis dif 
crepabantFanorumteftudinibus, licet ma- 
iorem , caufifque pcrlegendis ncccffariarrij 
lucem aucuparcntur. 

Plurimas, proutferebat occafio , in Vr- 
be Bafilicas conftruxcre, interquas Vitìor 
nouemdenas adnuracrauit; prx cceteris au 
tetri J:railiam,Portiam,Fuluiamque ccm- 
mendauit Plutarchus, Titus Liuius Sem- 
proniam prxdicauit , Africani domus vefti- 
gijsinfidentenijiuxtàVclabrum, haud prò 
cui à lani sde fubftruflam. 

Vitruuius luliam quoque memorauit . 
eam fcilicetipfiusdelineatione, 5i confilio 
Faneftri, nec Roma: excitatam; vtaitPhi- 
lander in Vitruuij Commentis. W»« mi- 
ims , inquit Intcrpittatus, Jiimmam dipinta- 
tem , (g^ ^enujìatem pojfunt habere comparatio- 
ncs Tidfdicarnm-) quo genere Colonia lidia Fane- 
firi collo cani , curamquefaciendam , (^c. Fane- 
jlfemhodtè Fanum'vocari-, inquit Interprcs : 
qmtamen in loco nulla ijìius 'Bafdicit extantve- 
pigia , etiam aliquibus aliter njifam . luliam., 
vero nuncupatam, quod cani luliam .x-difi 
cauerit, diffentit omninò Donatus ; Qui 
confirmat , licet Augufto extruifìam , dica 
tamque ambigatur; Latamquc ibidem ii]_j 
adulteras mulieres Icgem obferuari folitam 
hoc aperte Plinio Cecilio repugnare; qui in 
Uh. 5. Fpifi. fcribit in lulia Bafilica caufas 
Centumuirales agitati confueuiffc . Defcen- 
dcram in luliam 'Bafìlicam , auditurm quihus 
proximacomperendatione rejpondere deUham j [}' 
debant ludices , Ccntumuiri •uenerant , ohfirua- 
hantur Aduocati . Andreas Alciatus in anti- 
quis Roma: notitijs, inter maxime infignes 
Bafilicas Vulpiamrecenfet; qua; fignata in 
Numifmate cernitur cum fubiefla Epigra- 
phe bafilica Hpia . Iftts Martianam , Ba- 
fcellariara^Flofccllaiiam annumerauit, ac elapfis Libro II.Cap.il. 6^ geli, per haucr anch'effi (imili Nauate di Co 
lonncj e Nicchie in faccia per il Simulacro , co- 
me fu il Capitolino , & .altri infiniti . Solo dif 
fcriuano le Bafiliclie nella minore elcuaziono -, 
fottigliezza de'muri , e qu,ilità di coperture di 
Trauate , e non delle Volte folitc de i Tempi) , 
benché foffcro di maggior illiimin.izione perii 
bifogno di poter leggere le Scritture attinenti à 
loro litigi; . 

Diucife furono le Eafilichc nella Citt.ì di Ro- 
ma fecondo il loro bilògno , fra le quali 19. no 
vengono (ingolarizzate da Vittore . Plutarco 
colloca tr.à le principali l'Emilia , la Portia , e la 
Fuluia , e TitoLiuio celebra ]a Scmpronia eret- 
ta da Tito Sempronio, foprailfito, che occu- 
paualaCafadiP.Aifricano, fituandola conti- 
gua al Tempio di Giano immediate al Vclabro. 
Vitruuio nomina .anche la Giulia ; ma però 
quella fitta coldifegno, e configlio del mc- 
dcfimo Vitruuio in Fano , e non in Roma, come 
offerua il Filandro nel Commento del citato Aa 
tore . Non minus , fon parole del Commentato 
fiimmam diguitatcm , dr iitmijlaltm fojfunt hdba\ 
comparationts Bafilicarum , quo genere ColonU la- 
lU Fanesiri collocaui , citrauigue fiictenàam , o"'" 
Fancjìrem hùdiè Fannm -vocari-, fon parole del 
Commentante , ijuo tamen in loco nulla tSliiis fi.i 
filic/l extant lirjligia , etiiimjì alicfnihiis alillr vi- 
film , ère- che poi foffe detta Julia per effer (lata 
fabiicita da Giulia figlia d'Augufto , repugna 
totalmente .al Donati, il quale afferma , ben- 
ché non fi poffa certamente , effer (lata qucfta^ 
edificata da Augufto, cdaimcdcfimo dedica- 
ta, e il dire, che in quefta fi efercitaffe la Leg- 
ge Giulia contra le Donne adultere , ofta .à Pli- 
nio Cccilio ncU'vltima Fpift. del HI,.-;; nella qua- 
le ferine, che nella Bafilica lulia H agitauano 
le CaufeCentumuirali: Defie-nderam inBdJìli-\ 
cam litimm atiditurns , qiiibiiS proxima camper en- 
datiene refpondere dehcham . Sedebanl liidices, Cm- 
tamairì •uenerant, oliferaabanmr Aduocati . An- 
drea Alciati nelle notizie antiche Romane vuo- 
le anche , che nelle primarie Bafiliche vi folle la 
Vlpia , la quale vedefi impreffa nella Medaglia 
con l'Epigrafe fotto Bafdica Vlyia, la Marciana, 
Bafcellaria , Flofcellaria , e ne i tempi già fcorfi 
la Coftantiniana. 

Tengono alcuni Scrittori , ma con ragione 
non bene , né rettamente fondata , che nella 
Valle Efquilina vi foUc la Bafilica fatta da Au- 
gnilo fotto nome di Caio, e Lucio Nepoti di 
Efso , fupponendo per quefta Fabrica , cho 
ora rifiede in quella Valle fra la Porta di 
San Lorenzo , e 1' altra chiamata Maggioro 
nella Villa de' Signori Coltelli ; Ma non è 
ragioneuole il congetturarla per Bafilica , per 
eftcr quefta , mediante la Cuppola di cff,i_„ 
ftata Fabrica di Tempio i tanto più , che Vi- 
truuio dice , che le Bafiliche non erano di 
forma decagona , e rotonda, malonga, ò due 
terzi , ò la met.à più che larga , sì come hab- 
biarao il tutto dimoftrato diffufamentc poco ^/i.5. Viim llillt éj\. Librali. Capii. alianti con l'autorità del mcdcfimo Anto- 
te, onde non è di ncccffità il ripeterlo. Lib.ll. Caput II. elapfis anteà temporibus Conftantinlanam. 
NonnuUi fentiunt Aufiores inValleEfqui- 
lina , creflam ab Augufto Bafilicam Cai). 
Lucijqucdiaam. Vcrum haudputcmcon- 
fentancum, proptcr Tholum.Tcmpli Caio, 
Lucioque dicati, fpeciem prarfeferentem, 
atqueobformsvarictatcm , cam voluti Ba- 
filicam conieflare . Quandoquidcm alTcrat 
Vitruuiushaud indecagonani , feù orbicu- 
larem formam Bafilicas effe conftrutìas, at 
oblongiores, feù latitudinis fefquialteram 
fuiffe earumprolixitatem. Norms Antiquorum Romanorum in conftruendisBafilicis 

in vrum induftx. 

Index Icnographiarum fequentium , J-BCD 
Parallelogramma duorum quadratorum^ , 
quod vetuftarum figuram Bafilicarum 
conftituit 5 diuifarum in partes io; & 
num. i.quarum dantur Abfids num.p; 
reliquo latitudinem diuifamin partcnu 
num.5;&num.3.Al(EmcdÌK,&num.x. 

lateralibus. 

EFGH 

Delineatio, Parallelogramma diSa, fimpli- 
cis Bafilici, Abfidx, Akque maioris , 
Si duarum lateralium minorum. 

/KLM 
Delineatio , Bafilicaque forma raaxims , 
Alsque maioris in medio, & num.4. mi- noribuslateralibus, fimul cum Portici- 
bus ante, Caulidica , &c Abfida. 

Eleuationis Sciographia magnarum Bafili- 
carumminoribus confimilium. Alamaior. 
Alae minpres . 
Caufidicae. 
Abfids . 
Porticus . 

Fencitrarum illuminationes. 
, IanuK,mgreiTufque. 

8 lurifconfultorum, Prstorumque Se- 

dilla . 

9 Porticus. 
REGOLE PRATTICATE BALL ANTICHI ROAtANI NEL DISTWBVIRE lE BASILICHE 
INDICE DELLE SEGVE^-Tl PIANTE 
AB CD 

ti-ibunas-lì'p J remttnente l neUa htrjh^^^y diuisf: i,i-partt^' y 

EF GH 

I KLJM 

jrop Q. ^^■2,.Naut -minori '1^ y. Portico 

Tì^. S .lUuminanoni iliJtriwtTC 
\1i^.y. Tolte e- ingressi 
hv. 9. sedili v.UTivtori ehriscowuki 
53 q. 
£yuv Ca'-oìiuFontzam-JDcUn. jijtx- Spcc- 3cv ,VH il Lib. IL Caput III. 
CAPVT III. 

Quf!, Conftantinum Alagnum , ad 

Chriflianos Bajllicis cohone- 

fiandas, exttmularunt. 

Aud inconfuhò Conftanti- 
nus fic sdifìcatam à fé Mo' 
em , Bafilicam nominauit; 
Cum cnim Attici eas Su- 
premis Principibus, Latini 
velò fumma pra:ditis autìoiitate Regibus 
Bafilicas confecrarc folerent, fimilem pror- 
fus idem condendamfufcepit, Diuo Petro 
Apoftolorum Principi , diuin^que fimul 
Omnipotentis dcuouendam . Quoniaraj 
vero magnam nouerat in ea fore Populi 
fiequentiam.vnicuniNumen verum agno- 
fcentis , amplam iuffit , ac magnificam eia- 
borari. Netamenfallaces Gentiliuni ritus 
religiofòs Chriftianorum mores contami- 
narunt, varijs ticulisa:desinfigniuitprolo- 
corum , ac ftruaurarum varictate : Plurima 
pofthàc Chrifti affecl^ fabricarunt sdificia ; 
quorum alia quidemSacella,alia Oratoria, 
aliaque vocitarunt Tempia , quamuis, ad 
Ethnicorum, mukas Deitates cultu vene 
rabundo profequentium , difcrimen , vnum 
falutis humana: Affertorem , vindicemque 
Deura enixè vcnerarcntur. CAPVT IV. 

"De tempore , (s" loco quihus BafUica 
"vetus Vaticana fuit conJìruUa. 

NNO circiter falutis huma- 
na; 3x4- finito Maxentij 
bello , Conftantinus Ma- 
gnus,oaauo poft die,quàm 
fuit Sacrolatice ablutus , in 
Vaticano Diui Petri , memoriarum loco 
Circumintcr,& Vaticanum Montem , iu 
xta ApollinisTemplum,iàm vero percele- 
brem Bafilicam, afferuatarum, hanc jldem 
fingulari extruxit pietate . Vbi Anadetus 
Pontifex ijfdem Diui Petri Monimentis , 
& Corporisdiculam, acnouumhumandis 
Pontificibus Coemeterium anno lofT; vt 

tradunt 
Libro II. Cap.III. 67 
CAPITOLO III. 

Motiuo del Magno Coflantìno iru 

far ergere [vfi delle SacreBafi- 

liche per il Crifiianejìmo. 

ON fcnza profondità di miftero 
fii da Coibntino eretta la Bafi- 
lica, e con tal nome da eiTo 
appellata , mentre elTendo 
Greci vfi confacrare tali Bali 
liche à i Prcncipi Soiirani , & i 
Latini à i Rè piìi autoreuoli , volle egli ad imi- 
tazione di quelli formare vntale Edifizio, per 
confacrarloàS. Pietro 5 come degrApoftoli il 
PrencipepiùSourano, & infiemc alla Diuina., 
Onnipotenza» come di tutti i Monarchi mag- 
giore. E perche conofcena che si in quella^) 
come in altre Bafiliche da lui erette doueua^ 
concorrere tutto il Popolo fedele , come adora- 
tore d'vn folo, e vero Iddio, le erede molto va- 
lle, e magnifiche, & acciò ancora fi diftingiief- 
feroi religi ofi cofiurai dciCriftiani, dai falli 
riti del Gentilcfimo, il quale denomi nana varie 
fabriche de i Tempi; con vari; Nomi fecondo i 
luoghi , ò le ftrutture di effi . Furono dopoi dal 
Criftianefimo fabricati altri Luoghi Sacri , de 
quali molti chiamaronfi Chiefe , altri Cappelle, 
altri Oratori;, & altri Tempi;', fé bene in quelli , 
à differenza degl'Infedeli che adorauano vane 
Deità, fempre fi e orato à vn folo Iddio, che 
è il vero Redentore dell'Vuiuerfo. CAPITOLO IV. 

"Del tempore loco, nel quale fti edifica- 
ta la Bafilica •vecchia Vaticana, 0: 


isi ' ANNO 3 24.111 circa della Na 
fcita del Redentore , dopo la_^ 
guerra di Maifenzio, fii quella 
Bafilica eretta da Collantino 
il Magno, fcorfi già S. giorni 
del fuo Battcfimo , nel Vati- 
cano , e luogo delle memorie di S.Pietro , quali 
rifedeuano fta il Circo, e Monte Vaticano , à 
canto del Tempio d'Appolline, di prefente nel 
la famofa Bafilica . In qucU'iftelfo luogo Ana 
Cleto Papa fopra di effe memorie, e Corpo di 
S.Pietro vi fece l'Oratorio , e Cemeterio per i 
Sommi Pontefici l'anno 106. fecondo il Baro- 
nio , e Torrigioj nelle Sacre Grotte , doue è ora 
la Confeflìone del nuouo Tempio . Cominciò I Coftan- 68 Libro II. Gap. IV. Lib.^.fogt. 
354- rol. 8. Aìialìafiù 

gli Annali 

/0/.314. 

Scu.fog.^g. 

Lib.^.capi Tol.iiS. Coftantino ad imitazione de i 12. Apoftoli a 
cauarc i i.fporte di cena nel luogo , doue vcni- 
uano aflégnati i fondamenti di ella -, che fìi fatta 
in forma di Croce, e di gran capacità , per in- 
cliiderui anche quei fiti, doue furono martiriza- 
ti tanti Criftia ni. 

Secondo il Torrigio , nel fopracitato luogo . 
fii la medema Bafilica con&grata alli 1 8. di No- 
uembre da S .Silucftro Papa : à contemplazione 
del quale fu dal detto Imperatore eretta, come 
nella fua vita fi ha dal Platina. 

Furono nominate quelle Fabricheprincip.ili 
delle Chiefc Chriftiane col nome di Bafilica,, 
vfato dal Gentilcfmo per fignificare la digni- 
tà, emacila loro, fopradi che vedali il Do- 
nati. 

Tcflifica il Biondi nella fua Roma rellaurata , 
che portando l'accidente che quel fito , douo 
erano riftrettelc predette memorie di S. Pietro > 
foffero quelle al lato del Circo , che li confina- 
ua , e per affrettare la foftruzione dcU'Edifizio , 
fi valclTe Coftantino delli tre muri fondamen- 
tali di elfo contine . SoggiongeilSeuerani che 
nell'efcauazione , che fece Paolo Quinto per li 
fondamenti del nuouo Tempio, fi trouaflero le 
muraglie di ella Bafilica dalla banda finiftra^ 
dell'entrare , fondate fopra li tré muri del det- 
to Circo , riferite dal medefimo Autore. 

Si feruì anche di varie forti di Pietre , Co- 
lonne , Bali , e Capitelli : quali feruirono ad al- 
tre fabrichc de'Gentili Romani, conofcendofi 
effere fiati quelli per lo più leuati daEdinzij 
fatti da Galieno , e Vcfpafiano , fecondo il Se • 
uerani , tutto , à noftro credere , per affrettato 
l'erezione di quella Sacra Mole. 

ScriueAnallafio coll'attcllazione delSeuc- 
rani , e del Fellini che Coltantino facclfe demO' 
hre il Circo col Tempio d'Appolline , e Marte 
quali rifiedeuano vicino al Terebinto i ponen- 
done Lucio Fauno vno , doue è ora S. Petronil- 
'la, e l'altro doue è ora S.Maria della Febre, e 
che poi fi feruiffe di quelli luoghi ; Era quella-. 
S. M.aria della Febre anticamente il Tempio di 
Marte ; così vien dcfcritto dal Martinelli . Olm 
Martls , ad dexteram Bajìlkts S- Petri rolundum , 

antiejiium . H;V eH Sacrnm Veftiarìum diiìi Ba- 
fìlica plurìhus amiquis monumentis cmifficuum-, c^f. 
Seguita poi recando l'autorità di Giacomo Gri- 
maldi . hrat AdiculcL S*MatU de Fehribus coniun- 
£la cuix forticu Anteriori , qui irat ami Vorss an- 
tiqui Baftlicx à S.Gre^mo gdificatt , ^c. CAPI- Lib. IL Caput IV. Zìh.^.faU 
334. tradunt Baronius, Torigiufque, in Sacvis 
Spccubus, iamrecentisFani confeffione^ 
fplendidis.adiecit. Conftantinus autem 12. 
Apoftolorum vcftigijs laudabiliter infiftens, 

fundamentis illius in Cruccm efFormate , 
fitumq; tot Martyrum fanguine intintìum 
capientis , duodenas terrx fportulas hume- 
ris exportauit. 

Tefte Torigio , iS.Noucmbris die_. , 
Diuus Siluefter Pontifex Maximus eam.. 
confecrauit: quam ipfius fuafu, inquit Pla- 
tina , ftibftruxitlmperator Chriftianas Ec- 
clefias Bafdicarum nomine infignicrunt , 
quod vfurpabant Centiles ad commendan- 
dam earum dignitatem ; de quibus Dona- 
tus confulatur. 

ScribitBlondusin Romareftaurata, af- 
fini Circo appofitis fortuito Diui Petri 
monimentis , vt Molem expediret , tcr- 
nos cius fundamentorum parietcs adhi 
buifle, atque fubiecitSeueranus in funda- 
mentis recentioris Templi à Paulo Quinto 
perfoffìs, Bafilica: Muros, ad oftijJEuam, 
ternis eiufdem Circiparictibus incubuille-j; 
varios quoque Stylobatum, Columnarum, 
Epiftyliorumque lapides ex anliquis Ro- 
ma: , Galieni prEefertim, ac Vefpafiani,Mo 

busdcfumptos ; Scuerano noftra: opinioni fo;.4S. 
fuffragante: idque peraSum cenfeo, ad Sa- 
crum jldificium velociùs foUicitandum. 

Anaftafius, cui Seueranus, & Fellinus 
affentiuntur , Conftantinum memorauit , '^'•^: ^*"" 
SiCircum, & Apolhnis, MartilqueFana,!s„,y-|,/.j5. 
Terebintho propinqua , diruiffe ; Lucio 1 
Fauno altcrum ad Diuam Petronillamj j j^_ "'' 
collocantc,aIterum vero ad BeataraMariam 
Febricitantium opitulatricem . I[lud anti- 
mkiis Martis occupauit F amim-iVtiticnV^ir- 
tinellus : Olim Aiinis ad dexteram ^aJìliM 
S. Petri rotunditm , ^ antiimtm . Hic eft Sa- 
cYum Ve^iarmm. diEi<£ Hafilica 3 pluribus antì- 
(^uis Monumentis confpicuum. Pergit porrò 
lacobi Grimaldi afferens auiaoritatem. £rat 
Aedicda S. AdarU de feirrihus coniunllacum-i 
Porticu anteriori-, qM erat ante Fores antiqua 
"Baflic^ , d S-Gregorio ^edijìcat-e, (^c. CAPVT Atmflaftus /■«/.JlS. Lib. II. Caput V. CAPVT V. 

De infignìorihus Aeàificijs à Sum- 

m'is F ontificihus Bajilicx, 

I/eteri Conflantintana 

adieitis . V M JEH Vaticans Pontifi- 
cesplurimas quidem Sacras 
Moles, tum potiffimùm an- 
no à Chrifti exortu77 9- 
Adrianus Pontifex S. Ste- 
phani Minoris adiecit Xenodochiunx. ; 
quod< eius veftigia in Circo, ad Diuam 
Martham fpeaami, quo Sabatinas aquas 
Ideduxit Pontifex, vt in capitalo de Traia- 
PUtiium n^poyej idque Platina in eius vita con- 
ni. Ifirmat^demonilrantinledilie. Andrcasful- 

luius Bafilica: Atrium innuit à Dono Ponti- 
no- 'fice lapideislataftrisobduflum.atquejVtin- 
jltidreas 
Fitirtirtsfo Ho 84. dicat Platina , à Martino V. inftauratum, 
Paradifuniquepofthàc vulgo nuncupatum. 

Sentiunt nonnulli Paulum I. bis a-dibus 
aliud DJUE Marthx , fcbri laborantibus 
fuppetiantis, Fanum, aliud vero Sante Pe- 
tronilla dicatum adiunxiffe, ambo inEu- 
ripo, quorum alterum, vbiiam vetusSa- 
crariura, alterum vero eidem contiguum, 
propter noui Templi, pofteafolo zquati, 
ftruauram, conftitiffe licct conieftare. 

Ex Platina igitur illum Pontifìccm ab 
Oftienfi via Sacrum Diua: Petronilla cada 
uer in ApoUinis Fanum, extra Circum , ad 
Vaticanum montem pertingens , nec pro- 
cul à przfenti eiufdem Ara , in recenti jlde 
euexifle comperimus: Veruni tameniftius 
conftruflionis , iàm prò Sacrario vfurpats 
forma , à Pontificibus alijfque Ecclefiarrij 
ftudiosè depericntibus oftendit elaboratami 
quippe hic locus ante Conftantinum eas 
Moles , cum tantis Circi ludorum impc 
diraentis, minime continuiflet. 

Afferit Platina Leonem III. propèBafr 
licam Nofocomium fuftuliffe, quo etiam 
crediderim Ecclcfia; Miniftros fé recipcrL. 
confueuiffe; vfqueEugcnius IV. ab codem 
Aucìore, Polaiolo artifice Fiorentino ad- 
miniculante , conflaffe memoratur ./Eneas 
jldis valuas, earum aiterà recentis Fani ve 

ftibu- CAPITOLO V. 

Delle Fahriche pilt cospicue aggionte 

dd Sommmi Fontefici allDLj 

Bafdìca •vecchia, Co- 

ftant intana. 

A Bafilica Vaticana fu nel cor- 
fo de'Pontelici accrefciuta di 
varie Fabriche Ecclcliaftiche; 
fra le quali in fpccic l'an- 
no 779. della Nafcita del Re- 
dentore ) Adriano I- aggionfc 
vn Ofpedalci chiamato S.Ste- 
fano Minore . Quello , fecondo s'intende della 
fua fituazione , vcniua ad effcre fopra li mnri 
del Circo , che corrifpondeua vcrfo S.Maita^ ? 
doue il Pontefice hcc condurre l'acqua Sabati- 
na, come fi è detto nel capitolo della Fofia Tra- 
pana , il che attefta Platina nella vita di elfo . 
Andrea Fuluio tiene , che l'Atrio della detta 
PUtinA 
nella vitn 

Bafilica foffc da Dono Papa lauorato di ladro ,1 ^„rf,<.., 
come il Platina afferma, erifaicito da Marti -|i^«/«;o fa- Libro IL Cap.V. 69 no V; e chiamato doppo il P.nadifQ. 

Alcuni dicono che Paolo I. aggionfc à quella 
Bafilica il Tempio dedicato à S. Maria della Fe- 
bre, e l'altro à S.Petronilla cretti ncU'Euripo , 
ritegno delle Corfc . Si conicttura che di 
quelli due Tempi; vno folfcdoucèhora laSa- 
gtcllia vecchia, e l'altro ad elfo contiguo, rella- 
to demolito per la fabrica del nuouo Tempio. 

H.ibbiamo trouato nella vita di quello Ponte- 
fice , fecondo il Platina , che tralportafiè lolo 
dalla via Ollienfe il Corpo di S. Petronilla nel 
Tempio di Apollo , il quale era fuori del Circo, 
vcrfo il monte Vaticano , poco dillante dal fio 
Altare prefence nel nuouo Tempio . Con tutto 
ciò dalla qualità della medcfima fabrica , cho 
ferue oggi di Sagreftia , H rende probabile clfe- 
rc quella Hata fatta da'Pontefici, oda altri Fe- 
deli alla Chiefa,non potendo elTere , che auan- 
tiCollantino foifcro in quello luogo fimili fa- 
briche ; mentre aurebbero impedite le Corfe , e 
Giuochi Ludiali, che {i effercitanano nel Circo, 
come apprclfo meglio far.à fpiegato. 

Leone III; fecondo aiferifce il Platina 5 fccc-j 
fare à canto la Bafilica fudetta vna fìibrica pa- 
rimente ad vfo degl'Infermi; quale è credibile , 
che feruiifc anche per commodità de'Minillri 
Ecclefiallici . Il medefimo Autore palefa, che 
Eugenio IV. facclfe fare le Porte di bronzo alla 
detta Chiefa, col difcgno, come fi dice, del 
Polaioli Fiorentio . Senetroua alprefente vna 
nella Porta principale del nuouo Tempio, cii 
conofce che prima foffcro d'argento, e che per 
founenire a'bifogni della Chiefa , reftadcro dif 
fatte . Dopo di che , ferine Platina , che furono 
rinouate parimente di argento da Leone IV; glia 84. f'zl-s 70 Libro II. Cap.V. come dimoftra nella fu;i vita i erubbate poi da 
gli Agareni , Ma Andrea Fuliiio vuole chcfof- 
lero quelle da'Saraceiii Icuate . 

Si ha anco dal Platina , che Formofo Papa^ 
faccffe dipingere la Bafilica Vaticana. 

Porta il detto Autore che Nicolò V.ergeflc in 
detta Chiefa vna Tribuna, oggi Sacreltia , e che 
Siilo IV. l'anno 147:. la faceffe rialzare, prò- 
uedendo alla rouina, che minacciaua, con i 
fproni , e fortificazioni di muri : e che Innocen- 
zio Vili vi facelTe ergere il fuo Sepolcro , con_. 
porui la Lancia , che in erto fi ammira . Quella 
gli fii mandata in dono da Selim gran Signoro 
dc'Turchi l'anno 1488. quando detto P.apa tc- 
neua carcerato Zizimo fratello di detto Selirtij, 
qui in Roma. 

Quella Bafilica , fecondo il Biondi , e Fellini, 
fu da Onorio I. coperta di Tegole di bronzo , e 
piombo, che erano fopra li Tempi; di Romolo, 
oggi Santi Cofmo , e Damiano > e l'altro di Gio- 
uc Capitolino : le quali Andrea Fuluio fa cho 
foircro indorate, e polle fopra detto Tempio 
Capitolino da Quinto Catulo . Afferma anche 
.ilSeuerani che detta Bafihca auelfc li predetti 

ròl o 'iTegoloni di metallo Corinthicc che folfe rifar- 

' "' ' cita da alcuni Imperatori Cattolici, come di- 
flintamcnte egli dimollra , & ampiamente Pao- 

/; mcjrfi- lo de Angclis con molti altri ne tratta. 

msjcl.}^. Era quella Bafilica tenuta da gli Infedeli iiL, 
grandiflìma (lima , mentre Alarico Rè de'Goti , 
j benché Criftiano Arriano nella fua prefa di Ro- 
ma, nellaffenza d'Arcadio, che regnaua iiL. 
1 Oriente, e d' Onorio nell'Occidente , fotto il 
Pontificato diZofimoPapa, ordinò che in tal 
guerra non fi faceffero tirannie, e che quelli 
I che fi erano ricouerati nella Bafilica Vaticana^ , 
& in quella di S.Paolo , non folfero né moietta- 
ti , né offefi , come fi afferma nella vita del det- 
to Zofimo 1 defcritta dal Platina. CAPI- Lib. IL Caput V. ftibulum precludente . Eas nonnulli ferunt 
argentcas , fcd ad F.cclelise varijs calamita- 
tibus fubueniendum collicjuatas , ac , tefte 
Platina, à LconelV.rurfusex argento con- 
fabricatas , tandem eas agarenos, &fecun- 
dùm Fuluium , Saracenos vi abripuifle : ex 
Platina vero conftat Formofo Pontifice_, , 
JEdem Vaticanam elegantiffimis picturis 
exornatam . 

Scribit Platina NicolaumV. in ijfdem 
jldibus abfidem conftituiffe, &à Sixto IV. 
anno 1 47 1 • eandem inftauratam , roftratis 
muris labantem fuiffe validiùs fufFuItam . 
Idemafleuerat Innocentium Vili, fuura ibi- 
dera condidiffe Monumentum, impofita_, 
in eodem Hafta mirabili , à Selimo Turca' 
rum Imperatore dono accepta anno 1488 
cum ipfe Pontifex germanum illius Zixi- 
mum Roma:cuftoditumdetineret. 

BlonduSjFellinufqueenarrantcasjIdes 
Honorium I; Imperatore Phoca; afifentien 
tc.Kreis , plumbeifque imbricibus, e Ro- 
mulei, nunc San(3:orum Cofmi, &Damia 
ni , louifque Capitolini Tcmplorum fafti 
gijs, creptis obtexifle, eofque auro indù 
àos Capitolino Fano Quintium Catu- 
lum compofuilTe;Seueranus Corinthio me- 
tallo inbricatam Bafilicam , ex quibufdam 
Chriftianis Imperatoribus redintcgratam j 
&c Paulus de Angelis, alijquc conteftantur. 

Ethnici quoque illud Templum perma- 
gniseftimarunt; fiquidem Gothorum Rex 
Alaricus,dum ArcadiusOrientis , & Ho- 
norius Occidentis Imperatores abeflent j 
Roma, ZozimoPontifìce,expugnatà, eos 
prxfertim qui in Vaticanam , & Diui Pauli 
.^des, velut inafylura tutò confugiffent, 
feuiente bello, vetuitcrudelitcrdiuexari. Fol.i Seiieran. 
/0/.40. 

' Id.fil.n. CAPVT Lib. II. Caput VI." 
CAPVT VI. 

AuBor Ichnogra^hìs, dir ut a nieteris 
Bafilicti , VM anno 1505. P^"'o V- 
Pontifice , Tyberius Alfa- 
ranus iftam ^dem , adie- 
flafque à Summis Pontifi- 
cibus, alijfquefabricas per- 
accuratè dclinearit , aliam denuò exarate_, 
perperàm fore exiftimauimus.Opers tamcn 
pretium duximus à Conftantino extruftam, 
feorfim ab alijs, partem, proindeque ex 
ipfms veftigij's, gemina ad auftrum procur- 
rentia deambulacra, ternis Circi parietibus 
infidentia , auiftumque recentis Fani ambi- 
tuni,amplas Molcsampledentem, demon- 
ftrare.Solùm igitur obiter nonnulla pcrftrin- 
gemus ad hoc jidificium , eo quo vigebatj 
tempore , fpedrantia, incptam videlicet mu-| 
roruni fubftrucSionem, peraflafqueà Sum-! 
mis Pontificibus inftaurationes . De illis 
vtique ab ouo , pene ab inchoata Bafilica_ , 
non Seueranus tantum , Torigiufque in^ 
fubterraneis eiufdem partibus , verùm &: 
Paulusde Angelis, Blondus, abundè per- 
tradarunt. Ipfa autem coUabcnte , no- 
uam fufcepere delineationcm , qua recen- 
tis Templi fub Paulo V. Urufliuram de- 
terminarunt. Itaquc Ichnographicum Dia- 
gramma accuratiffimum ex Alfarano de- 
fumptum, omnium oculisfubiecimus, vt 
cxeodem fumma ipfms amplitudo, adie- 
fto rerum fingularium Indice, clariijsinno- 
tefcat. 
Libro IL Gap. VI. 71 CAPITOLO VI. 

Autore della F tanta della Baftlkcu 
Vaticana demolita. Vendo Tiberio Alfarani l'an 
no 1605. nel Pontificato di 
Paolo V. mcflb inficme con_i 
grandiffima effattczza laPian^ 
ta di detta Balìlica , con lo 
fabricheanneiTe, aggionte da 
Sommi Pontefici , e da altri Titolari Ecclefia 
ftici , come in effa Pianta fi diftingue . Ab 
biamo fìimato fupcrfluo lo ftudio di formarne 
nuoua > e diftinta delineazione . Però pcnfia- 
mo di folo diftingucre la parte fabricata da_. 
Coftantino , dall'altre aggionte > e f.ir vedere, 
fecondo la difpofizione di clfa, che vcrfo il 
Mezzo Giorno erano Nauate laterali , fon- 
date fopra li tré muri del Circo, e che Pam 
piezza di quefta Sacra Fabrica ftia inclufa.^ 
nclf accrefciuto Concorno del nuouo Tempio. 
Per tanto non ci diffondiamo in defcriucro 
le precile particolarità di quefta antica Fabri- 
ca nel tempo, che era in piedi, come della., 
fna inabilità , canfata dalla mala qualità , o 
foftruzione de' muri , e dell' afliftenti repara- 
zioni de' Sommi Pontefici in. fuccinto . Men- 
tre non folo ne defcriue pienamente il Sene- 
rani, qu.afi dal principio di quefta Sacra Ba- 
filica, fino -al fine, & il Torigio nel difcorfo 
delle parti fotterrance di effa ; ma anche ne 
ragionano Paolo de Angelis, & il Biondi, con 
" quali foggiongiamo , che cominciando que 
fta à mancare, fu motiuo di ordinarne nuoui 
difegni, ftantc la fua irreparabile rouina , con 
i quali fi diede quafi fine alla terminazione 
del nuouo Tempio , nel Pontificato di Pao 
lo V: abbiamo procurato dunque di trafpor 
tare cou ogni fedeltà la Pianta qui feguente 
dall' oiiginale dell'Alfarani fopracitato, acciò 
dalla medefimafipoffaricauare la fua gran ca- 
pacità, con l'Indice di tutte le cofc particolari CAPVT CAPI- ji Wliir! 7z Libro II. Gap. VII. reggia 
/og/.32. 
CAPIXaLO VII. 

"Del FaUz,z^o antico Apftolko 
Vaticanp . A molte ccntiaara d' anni in- 
dietro fi raccoglie apprelTo 
la Venerabile , e Santa Bafi- 
lica di S.Pietro in Vaticano , 
effere flato il Palazzo Papale, 
come oggi vi fi vede ridotto 
da molti Sommi Pontefici , alla maggioro 
grandezza , e fontuofità > che fia mai flato , 
rendcndofi maggiormente magnifico pereflè- 
re congionto con la Bafilica , vera Sede di 
S. Pietro , e Madre , e Signora di tutte le 
Chicfe . 

Si deduce vna tale verità dalle molte fon- 
zloni Papali, Colite farfi nella Bafilica di S.Pie- 
tro > alle quali interueniua molte volte di not- 
te il Pontefice, per recitare il Matutino, come 
narra Anaftafio diPafqualel; e Benedetto Ca- 
nonico di S. Pietro di Celeftino Ili e d' In- 
nocenzioll. bifognaua neccflàriamcnte , cho 
vi foiTe il Palazzo Apoftolico Vaticano , doue 
Carlo Magno CriflianilTìmo Imperatore fem-1 
pre Augufto alloggiò in tempo di Leone III; 
il che fi raccoglie da vn fi.io Priuilegio anti- 
chiffimo fcritto in lettera Longobarda , nell' 
Archiuio di S. Pietro. Cpi/ifila XI. Fafiic.Xll. 

Di più Ci ha che Celeftino III. riftauraffo 
detto Palazzo, come tcftifica il Platina nella 
vita d' Innocenzio III. di Cafa Conti Roma- 
no , die non folo riftaur.iflc detto Palazzo, 
ma ancora vi abitaffe dentro. 

Cofta ancora per compre diucrfe nella Li- 
braria Vaticana, che Nicolò III. di Cafa Or- 
fina ampliaffe il Palazzo Vaticano , e Giar- 
dini di elfo ; e lo alTerifce Martino Cofen- 
tino , e Maffeo Veggio Canonico di S. Pie- 
tro, e Datario di Martino V. nel trattato di 
detta Bafilica, difcorrendo di Nicolò III. Lib.II. Caput VII. 
CAPVT VII. 

De iietufiiori Pontificia Aede 
Vaticana . OntificiK j3:des d Summis 
Pontificibiis, mirabili hafte 
iius magnificcntia amplifica 
tejuxta SacramDiui Petri 
Bafilicam Ecdefìarum Do 
mmam, à raultisiamfa:culis adfabricata;. 

Eameruiraus veritatem ex multis Ponti- 
ficumminifterijs, iiiDiui Petri Tempio fie- 
ri confuetis , quibus cum noélù Pontifices 
fepius intereffent, Matutinis nimiriim pre- 
cibus recitandis, vtj fecundiìm Anaftafium, 
Pafquilis V; &, tefte Benediao Diui Petri 
Canonico, Coeleftinus II; atquc Innocen- 
tius II. haudrarò intcruenere, liEEcpropin- 
quas requirebant jEdes ; Et Carolum Ma- 
"numlmpcratoremChiiftianiffimumfem- 
perAuguttum, Leonis III. tempore, ho- 
fpitemexcepere;qua:quidciTi cxveteriPri- 
legio, vfitatis Longobardoruni eleracn- 
tis j in Diui Petri Arciiiuio , CapfuU XI, 
Fafcicdo A7/. graphicè pifla exeruntur. 

Tradì: Platina à Coslellino III. eafdem 
^des inftauratas , pofteà Innocentium III. 
ex Familia de Comitibus de Ciuitate Rome 
redintegratas incoluiffe : varia: etiam Vati- 
cana BibliothecE coemptioncsi ac Marti- 
nus Cofentinus, Mafteufque Vcggius, Di- 
ui Petri Canonicus, & Martini V. Datarius yesiks 
de ipfaBafilica, atque de NicolaoIII. cà'iVf'f-i'^- 
ferens, Nicolaura III. ex Vrfinis, Apofto- 
licamDomum , Hortoftjue multùm adau- 
xiffe indigitarum. CAPI- I CAPVT Lib. II. Caput vili. 
CAPVT vili. 

Aedis Vaticana Hierofhilaciunu , 

aliudq;fimtimam, olim colla^fum, 

ineptè A^ollinis 1 Alartifque 

Temfla defìgnantur . 

Onniilli ex geminisMoHbus 
altcram recentis Templi 
Vaticani Hierophilacium 
alteramque confimilis vti- 
que ftrufluia: folo squa- 
tam, ad ampliorem eiufdcmTcmpIiexten- 
fionem^Fana ab Ethnicis Apollini , Marti- 
que confecrata aibitrantur . VeriìmNos 
illas nonGentilium, fcd vctuftiorum Pon 
tificuin tempore conditas clucidabimus ; 
haud controuerfo quippè Obelifci fitui , 
tanquam immobili prorfus cardini, firmif- 
fimè imitatur argumentiim, quia femper 
ibidem ex quoprimùmfuit ereSius ftetir il- 
libatus, donecàSixto V. aliofuit tranfue 
dus. SiquidcmobferuarunttumHierophi 
lacio adiacentem Obelifcum cum Styloba' 
tis, Stcreobatifque , Spin^, Neronianum' 
Circumbifariamdiftribucntijinfillentibus, 
adCurriculoram opportunitatcm; vt iam^ 
priiisjcum de Circi loco , tanquam folido 
diiTertationisfunda;ncnto ,enuclcauimus. 

Qiiamobrèm fi hxcFana dcftinata Feltis 
Ludialibus occupalTent interualla, ibidem 
haudampliùs Ludipotuiflentdcinceps cele- 
brati, quibus, fcntentia, Circi videlicet tem- 
pore, hasj9:des conftrutìas, penitùs repu- 
diatur . Quiiietiam fi Circum ad Boream 
vergentem obitcr conccdamus, vt adiedum 
exhibet Diagramma, pra'fatarum jEdium 
altera inane fpatiumconfccuta , altera cxte- 
riùs Circi parietibus contermina, populi fi e- 
quentemacccilum, nccnon Ludialia inter- 
pellaflent. | 

Haud ambigendum, quin Circus cum 
binis^dibus,abEthnicorumpotentia, in 
loco eodem cozdificatis . ampliorcs fitus cf- 
flagitarent , ideoquc circumfcripta Circi 
AreaSacrisobeundis, Vidirnifq uè oppor- 
tune immolandis minime fuffeciifet . Pf E- 
tereà cumapud Gentiles varia Numina,va' 
rias etiam jìdes cxpoftularent , Apollini ; 

Mar- Libro II. Gap. Vili. 73 
CAPITOLO vili. 

Imp'oprktà che la Sacri fila difre- 

fente del Tempo Vaticano , con 

l altra fimile demolita fof[ ero il 

Tempo diAfollo,e diAiarte. 

' Opinione di molti è che le due 
Fabrichci delle quali vna ferue 
per vfo di Sacreftia al nuoiio 
Tempio Vaticano , e l'altra di 
limile ftruttura , e forma, vici- 
^^______^_ naàquella, che fu demolita,/ 

pcrrcftenlione del nuouo Tempio, foffero due 
Tempi; antichi dedicati dal Gentile/imo, vno 
à Apollo, e l'altro à Marte . Però noiargumen- 
tiamo non efTcr quefti fitti in tempo de'Gcntili, 
ma bensì da'Pontelìci della primitiua Chiefa,, , 
come ncllifegucnti argomenti ci fondiamo. Il 
primo de'quali , & il piìi certo è , che l'Obelifco 
ii trouò in piedi dalla fua prima erezione , (ino 
al trafporto di cito , fcguito in tempo di Siilo V; 
il quale fu iìtuato quali attaccato alla Sacriftia^ 
prcfente , pretefii vno dclli fopranominati Tem- 
pi) . Fu villo il detto Obelifco con li Picdeftal- 
tli , e Zoccoli, chcpofauanofopra laftrifcia, ò 
fpina, che diuidcua in due parti il Circo di Ne- 
rone , per l'vfo delle Corlc , come già à ballau- 
zanellipall'ati Capitoli della giuftafituaziono] 
di detto Circo , dal quale dipende la verifica- 
zione di quanto fi efpone. 

Si che quei affegnati vacui della diuìfiono , 
comefopra, erano deflinati perii Giuochi, oj 
Fefte, farebbero fiati impediti da quefti duo 
pretcfiTempij, quando fodero flati fituati ili,, 
detto luogo , e per confcgucnza auerebbero 
trauerfato li detti Vacui , come fopra dellinati , 
per cffercitare quelli Giuochi : il che ci fa argo- 
mentare non edere quefti fatti auanti, uè iiL. 
tempo del Circo. 

D.ato, e nonconcelTo, che il Circo foife vol- 
tato verfo Tramontana , come nella feguentej 
Pianta fi accenna, parimente quefti due eqni- 
uocati Tempi; verrebbero ad eHere, vno nel 
Vacuo , e l'altro contiguo alli muri elleriori del 
Circo, vno .atto ad impedire la frequenza de' 
Popoli in quel luogo , e l'altro le Corfe. 

Non è dubio che trattandoli di vn Circo con 
quefti due Tempi; fuppolli , fatti dalla potenza 
di quelli Gemili , richiedeuano dillanti fiti, 
quando quefti, fecondo la loro colloca ziono, 
farebbero flati tutti tré quafi in vn folo luogo , 
e non vi farebbero fra quefti le diftanze, e Piaz- 
ze , che richiedeuano per i Sacrifizi; , 3c immo- 
lazioni delle Vittime. 

' Secondo il coftume degli Antichi Gentili , 
Appello , e Marte erano due Deità dinerfc , e 
per confeguenza ad Vno fi ergeuano li Tempi; K 74 Libro IL Gap. vili. ili viia formai & all'Altro in diuerfo modo . Ef- 
feiido dunque Hate quelle due Fabriche vnifor- 
mi 5 fa credere non clTcre quelli altrimenti con- 
fagrati à due varie Deità , che richiedcuano va- 
riazione di Edilizi; , e non confimili. 

Di più ) le quelle due Fabriche, che fi ap- 
pongono Tempi) d'Apollo , e di Marte , folfero 
liati edificati auanti Collantino nel già detto, 
eTuppoflo luogo, dentro il Circo, nel tempo 
che in cfiò fi clfercitauano li predetti Giuochi , 
e Felle , cioè auanti l'erezione della Bafilica_/ , 
farebbero quelli coftrutti in modo che il loro 
Piano farebbe (lato corrifpondente al proprio 
Piano antico del Circo , e fi vcderebbero le loro 
clcuazioni occultate in buona parte dal terreno 
accrefciuto à guifa del Zoccolo, ePiedellallo 
dell'Obelifco , trouati coperti dal foUeuato ter- 
reno,mentrc che nelle fabriche dc'pretefi Tem- 
pijjfi riconofce non elTcre già i loro Piani in quei 
Baffi dell'antico , ma bensì corrifpondenti quafi 
al Piano, che fu della Bafilica Vecchia demo- 
lita. Ecorrendoui molti palmi dal Piano anti- 
co all'altro moderno , fi arguifce che quelli due 
Edifizi; fiano fiati fatti in tempo del Crifiiane- 
fimo, per la corrifpondenza del loUeuato ter- 
eno: e riconofcefi l'attinenza di quefti due Edi- 
fizi; , e correlazione colla medefima Bafilica. 

Nella dillruzione di vno di quefti pretefi 
Tempi;, per dare il luogo all'ellenfione del nuo- 
uo Tempio, non fi trouarono in quelle efcaua- 
zioni, da quello che fi è potuto fapere , Ifcri- 
zioni , Marmi , Statue , Medaglie , né altre fuf- 
ficicnti notizie , per poter credere eltere quefto 
flato Tempio antico, nèd'AppoUo, ne di Mar- 
te . Ma bcnsi fi trouò con quella purità diuerfa 
del coftumc antico , più confacente a'Tempij 
della primitiua Chiefa. j 

Se forteto filati eretti quefti due pretefi Tem- 
pi; nel fuppofto Vacuo del Circo, non aurebbe 
Anacleto fatto le memorie di S. Pietro , che fìi 
tanti anni prima dell'erezione della Bafilica, nel 
luogo doue di prefente è la Confeffione ; men- 
tre farebbero ftati quefti contigui , e quafi con- 
ionti li pretefi Tempi; d'Appollo, e di Marte. 

Anaftafio Bibliotecario rifcrifce che Coftan- 
tinofece demolire il Circo col Tempio di Ap- 
pello , vicino al Terebinto , e l'altro di Marto , 
eifendo il Terebinto flato doue è ora l'Abita- 
zione Pontificia 5 lo chiama per confine al Tem 
pio di AppoUo . Onde non poteua eflere veruno 
di quefti fuppofti Tempi;, ftante ladillanza^, 
che vi farebbe corfa dal fuppofto fito , al Tere 
binto . L'altro di Marte fii fituato di rincontro , 
variando le fituazioni di quefti due Tempi; di- 
uerfamente delli due pretefi fituati quafi vniti 
dentro il Circo. 

Aflrrifce di più detto Anftafio che Coftanti- 
no demoli il Circo, con li detti due Tempi; di 
Appello , e di Marte , per ampliare il fito della 
Bafilica , non era necertaria la demolizione , per 
incorporare quei fiti dentro alla detta Bafilica. 

E da credere che Coftantino facelfe demolire 

li Lib. II. Caput Vili. Martiqjdiflìmiles piane conftruxilTent;que, 
cum eandem formam imitari videantur, 
conftat haud pluribus dijs eas Ethnicos de- 
uouiffe. Si tandem bina ha;c jldificia Apol- 
linis , Martifque ante Conftantinum in co 
dcm Circo condidilTent , eo nimirum tem- 
pore, quo Ludialibus Feftis indulgerent 
ante fubftruflram nempè Bafilicam , eorum 
vcftigiaveteris Circi limites diftcrminarent, 
folumque eo congeftum , Stylobat^inftar 
Stereobatifque ipllus Obelifci , ea prorfus 
occultaret. Vnde eafdem fabricas haud in 
humiliori antiquo , fed in diftruds Vcteris 
Bafilicas fitu ereiSas iudicamus . Etcnim^ 
diftantia inter vtrumque, prifcum nempè , 
ac recentem fitum, ad complures palmos 
procurrente, &propter humum fublimio- 
rem , multamque inter eas , & Bafilicam, 
affinilatem , à Chriftianis confeflas meritò 
fufpicamur . 

Illas./Edes demoliti opifices,ad maiorem 
rccentis Templi dilatationem , nuUasin ea- 
rum effofllonelnfcriptiones , ncc Marme- 
rà, Signa , Numifmata, aliaque repererc_., 
qua: Apollinis, Martifque Fanaibidcm con- 
fticiffe indicarent . Verùm alia religiofis 
Chriftianorum moribus , Se prioris EcclC' 
fi:e Templis decora prodierunt . Si autem 
h^c duo pana inane Circi fpatium impe 
traflentjhaud Anaclctus, quitotannis Ba- 
filics pn-EcelTIt extrutìionem , Diui Petri 
raonimenta in Confeffionis loco ccnftituif- 
fet; cui eadem Apollinis, Martifque Delu- 
bri proximèinhjefiflent. 

Ànaftafius Bibliothecarius Conftanti- 
num tradir Circum , Temphimque Apolli- 
nis, Terebinthocontiguum, &c aliud Mar- 
tisdiruiffe; cura vero TerebinthusDomus 
Pontificia; locis, Apollinis Delubro affini- 
buSjinfideret, prophanas non admifit .^deSj 
propter interuallum,quod,cum inter fitum, 
Tercbinthumq; intcrcedcbat; Martis etiam 
ex aduerfo vtiq;ftabilito, eorundem fituu,ab 
alijsin Circoiamexpofitis varictas exurgit. 

Poft liac afferente Anaftafio Circiim^ , 
amboquc Apollinis, Martifque Pana difie- 
ciffe Conftantinum, ad fitum Bafilics vlte- 
riùsproducendum,eadem extra ipfius .^dis 
Sacrx ambicum pofita demolir! fuperuaca- 
neum fuit, vt in eiufdera complexu inter- 
duderentur. 

Verùm- Lib. II. Caput VIIL Lue. Tarn. 
Ai.Ì.t. Verùmtamen Conftantinum duabuspo- 
tiffimùm caufis Apollinis j Martifcjue De 
lubra autumamus deturbaflc, nempè vtiiia 
nium Deorum induceret obliuionem, eo 
rumque cimenris vteretur . Hasigitur Mo 
'es deiedras , non Apollini , Martique addi- 
flas, prsfata omnino euincunt rationes; 
Quoniam autcm compertum habemus , 
Apollinis , Martifque Fanorum firutìiuram 
non locupletum Ethnicorum munificcn 
tiara rcdolere , parietibus folito Prifcorum 
ornatu deflitutis, Vetuftiorum Romano 
rum opus iniciamur, quodparco admodiìm 
pecuniarumimpendio, ex Circi rudcribus, 
prout inopem decebat Ecclefiam , fubftru- 
xere Platina in Paulil. vita predir eum Fon 
tificemDiuePetroniltejCadauerabOflienfi 
Via , marmorcumque cius Monumentum 
in Vaticano, &Apoliinis Fano , ad Bafilica: 
frontem obuerfo , inipofuifTe ; His igitur 
^dibus Bafilica; adlixrentibus , earum, al 
teram Apollinis , eidem annexam , à Con 
ftantinoeuerfam minime cenfearaus. 

Plinius, & Lucius Faunus Apollinis Fa^ 
num Elei) arborisradicibus,fcùinDiu£ Pe- 
tronilla; jEdicula, procul ab ijfdcm Fanis, 
vbi iam Hierophilacium, narrant incubuif- 
fe; Martis vero Fanum idem memorac Lu- 
citis Faunus iuxta Sacra: Inquifitionis , & 
Diua; Maria; de Febribus jìdes, cxeitatum, 
aliud autem Apollinis anteà fubuerfum , in 
Bafilica: Conftantinum inclufifle . Adeòut 
ha;c Tempia extra Bafilicam, aliter acipfa^ 
Apollinis, Martifque Pana multùm inter 
fediflìtaiacerent; Hisautem cognitionibus 
frcti, in Veteri Vaticano, & Circi confpe- 
tìu , tanquam vero fitu ea coUocauimus. 

His demum addudis argumentis , afle- 
uerauimus lise jEdificia in Orbem circum- 
atìa, non Apollinis, Martifque Tempia-, 
fuiffe , quinimmò ab antiquis Pontificibus 
confabricata, alterum Diua: de Febribus 
MarÌEE,Diua: Petronilla alterum, tanquam 
^dibus Vaticanis affine , confecratum^ . 
Non itaque inficiamur illa duo Pana Circo 
propinqua fuiffes Licèt quis Anaftafij Bi- 
bliothecarij fukus audoritate ab code Cir- 
co ex plurimùm remota queat propugnare. 
Ampit corpus, ait in S.Cornelij vita, Diui 
PetriJpofioli, (^poftiit iiixià locum'uhicruci- 
fixus e fi, inter corpora SanBarum Epifaporum, Libro II. Gap. yiiìT ^ li fopracit.ati Tempi; eli Appello , e di Marte pcrj 
due caufe , vna per toglier la memoria dc'falfi 
Dei , e l'altra , per valerfi de'cimeiiti ,e fito. 

Siche il voler prctenderc,cliele fiippofte due 
Fabriche foffcro li due Tempi; di Appello , e di 
Marte , non ha del vcrifimilc , mentre già fiuo 
no demoliti , fecondo le citate atteftazioni. 

Il modo col quale fono foftrutte qucfte duo 
Fabriche , pretcfi Tempi; di Appello, e di Mar 
te , nen cerrifpende allo /lilc del Gentilefme ; e 
e non fi fcerge nelle loro pareti veftitura di or- 
namenti all'vfo antico , il che fa credere neiL, 
cffere qnefti opera degli Antichi Romani: &il 
lauoro fatto con parfimenia, e fenza ornamenti, 
fecondo lo ftile della primitiua Chiefa , compo- 
fto di quei cimenti refiduali maggiormente lo 
conferma . 

Dal Platina nella vita di Papa Paolo I. fi ha 
che quel Pontefice trafportò il Corpo di S.Pe- 
tronilla dcilIaViaO/licnfc, col proprie Sepol- 
cro ò Anello di marmo, e le collocò nel Vati- 
cano, nel Tempio di Appello, che rifiedeuaà 
capo della Bafilica . Dunque elTcndo quello 
due Fabriche per li fuppofti Tempi; pofti iiL. 
fianco della Bafilica, fa luanire la credenza clic 
foffe vne di quelli , per quelli veri di Appello -, 
demolite da Coftantino, il quale rifiedeuaà 
cape della Bafilica , come fopra. 

Che il Tempie di Appello foffe eretto nel 
luogo deuc fu l'Albero dell'Elee , lo racconta.^ 
Plinio , e ne fa mcntienc Lucio Fauno ponendo- 
lo nel fito verfo deue è di prcfente la Cappella-, Z'cia, 
di S. Petronilla , lontano dalle due F.rbriche de 
fuppofti Tempi; , douc cerala Sacriftia. 

Pone il medcfime Lucie Fauno il Tempio di 
Marte vcrfe il Santo Offizio , in vicinanza della 
F.abrica dedicata à S. Maria della Febre, echo 
Coftantino aueffeinclufoildemolitoTempio di 
Appello nella BafilicaiSiche li duepretefi Tem- 
pi; farebbero fiati fuori della Bafilica fituati cesi 
congiemi , diuerfiimente di quelli di Appello , 
e di Marte molte difgienti, e diftanti . Da que 
fte notizie gli abbiamo difpofti à fue luogo nel 
la Pianta del Vaticano , e nella veduta del 
Circe . 

Dunque dalli addotti argomenti è lontanif- 
fimo di credere , che qucfte due F.abriche Cir- 
colari folfero il Tempio di Appello , e di Marte, 
e ci afficuriame elTere quefte ftatc fatte da gli 
Antichi Pontefici , dedicati vno à S.Maria del 
la Febbre , e l'altro .à S.Pctrenilla, per l'attinen- 

5,e vicinanzadella Bafilica Vaticana. 

Nen nicgafi per tanto , che preifo al Circo 
federe li due Tempi; fepradetti ; ma con l'auto, 
rità di Anaftafio Bibliotecarie fi può aftermarc , 
che foffe meltiflìmo lontano anche dal mede- 
fimo Circo: Accepit corpus, dice nella vita,, 
di San Cornelio , Diui Pari Jpa/lali, ó' fo- 
fiiit iuxtAÌozum vhi crncifixtis tlì, inter corporn 
SanBentm Bpifcoperum in Tempio Apollinis in 
Mentern Anreiim in Vaticano Palatij Neronia- 
■c. ma nella Roma antica figurata con-. LnetoTAU- 
ìwlib.^.Cit' K 2 l'efpli- 
Ili <y6 Libro II. Cap.I5C 

Iféiplicatioiii del MariTancvi è il difegno di tut- 
ti due quelli Tempi) fopra il Circo , vno in pro- 
fpctto dell'altro, dicendo, che la Bafilica di 
S. Pietro folle fabricatada Coftantino vicino al 
Tempio di Appello ; e quello ci bada, fodisfa- 
cendoci d'auer moftrata fallace l'opinione, che 
quelli foifero , doue al prefcnte è la Sacrcftia di 
S.Pietro . 
Lib.II. Caput IX. in Tempio Apollinis in Mohtem Aureum in-J 
Vaticano Palatij teramani, (^c. atin figurata 
vetere Roma , Marliano Interprete ambo 
hxcFana fibi aducrfa;, fupra Circum deli- 
neata videntur; idemque affcritDiui Petti 
Bafilicam iuxta Apollinis Templum à Con- 
ftantino a:dificatam, qua tandem fufficiant, 
adfallacemeorumfcntentiamabundècom- 
probandamj qui ea Tempia , vbiiamDim 
Petti Hicrophilacium, fcntiunt extitiffe. CAPITOLO IX. 

Epteti dati da Sommi Pontefici pr 

mez.z,o di Lettere, e Bolle Afo- 

fioltche alla Bafilica antica 

Vaticana . 

Bbiamo (limato bene di efporre 
gli Epiteti, e denominazioni 
date alla Bafilica Coftantinia- 
na , nel Vaticano , quale ora^ 
nonapparifce, per effere de- 

inclita; acciò fi comprenda in 

quanta venerazione era quella tenuta da'Sommi 
Pontefici , e da tutto il Criftianefimo. 

Melchiade la chiamò Fabrica prima Sede di 
S.Pietro j Leone Magno , Sagro Toro della Do- 
minazione di S.Pictroi Gregorio Magno, Chie- 
ia Veneranda, e Santiffima i Gregorio IX;Chie- 
fa che rifplcnde in Terra , come fa il Sole in_. 
Cielo i Giouanni XIX; Macftà di tutte le Chic- 
fe del Mondo ; Nicolò IH; Capo della S Fede , 
e Chicfa di Dio ; Vrbano IV; Bafilica che auan- 
za il Ibmmo d'ogni altra ; Giouanni XXI; Bafi- 
lica che di prerogatiue fupera tutte ; Giouan- 
ni XXII. la nomina norma , & elfempio all'altre 
deU'Vniuerfo; Nicolò V;Bafilica ornata di ono- 
ri , e dignità più di ogni altra ; Paolo II; Bafilica 
chiara per Religione , e fama maggiore di qua- 
lunque altra ; Giulio II; Bafilica Veneranda fo- 
pra tutte le altre del Mondo ; Leone X; e Cle- 
mente VII; Bafilica Sagra,e Sublime; Paolo IV; 
Bafilica , doue fi rinchiude il compendio delle 
Indulgenze ; Gregorio XIII; Porto di deuozio - 
ne; Siilo V;Antichiffima, e Religiofiffima Ba- 
filica; Paolo V; Bafilica in Santità fuperiore à 
tutte . 
CAPI- CAPVT IX. 

Eptheta quibus Summì Pontifices 

in Di^lomatihus Apfiolicis ve- 

terem Vaticanam Baftli- 

cam decorarunt . 

Onorifica vocabula , quibus 

Vaticanas JEits Conftanti- 

nianas iam pridem deieftas 

cohoneftarunt , fingulatìm 

perfequemur j vt omnibus 

pateat, quantum Summi Pontifices, ScVni- 
I uerfus Orbis Chriftianus cafu venerarentur. 
Melchiades primariam Diui Petti Sc- 
dem; LcoMagnus,SacrumDiuiPetri Do- 
minatusTorum; Gregorius Magnus, Ve- 
nerandara,& Sacrofandam EcclefiamjGre- 
gorius lX;JEiem in Terris,tanquam Solem 
in xthereis Regionibus emicantem;&Ioan- 
ines XIX; TotiusMundi Ecclefiarum maie- 
ftatemappellarunt; NicolausIII;Fidci, & 
Ecclefia: Caput, Vrb3nusIlI;Bafilicam cce- 
teris praseminentem; Ioannes XXI; Tem- 
plum fingula pr^rogatiuorum numero an- 
cecedés; Ioannes XXU;omnibusalijsexcm- 
plo normàque prseuntem Ecclefiam nun- 
cupauere ; Nicolaus V; Fanum pr:e reliquis 
totiusTelluris, dignitate, &honoribusll- 
luftratum;PaulusII;RcligioneCIaram,fa- 
maque Infignem, lulius II; prs vniuerfis 
Venerandam , LeoX;&ClemensVIIiSa- 
cram,8cfublimemBafilicamdenominarunt5 
Paulus vero IV; Induìgentiarum Ccelcfte-. 
compendium;GiegoriusXiII;foelicempie- 
tatis Portum ; Sixtus V; JEàcs vetuftate , ac 
vera Religionis cultu prascellentes; 5c Pau- 
lus V;e3fdemcceteiis Santimonia illuftrio- 
res pronuntiauit. 

CAPVT Lib.II. Caput X. 
CAPVT X. 

Index 'uniuerfalis , (^ caftigatus re- 
rum omnium notatu dignarum-> , 
quas 'vetus Va,ticiina , alixquf--> 
finitimn Aedes com^leSlehan- 
tur , ex Alfarani Ichnographia->; 
atque de Neroniani Circi fitus à 
nobìs exarata delineatione,ad qux, 
complures edam eiufdem Circi fa- 
rietibus infìdentes accedunt M.o- 
les , ■foftremo hutm Cafite indi- 
catur . 

Etus Fanum,BafiIica nun- 
cupatum. 
Cauadium Pcriftylio 

Platea racenianis obie- 
tìa, vbi Summi Pontifices olim exci- 
pere Imperatores confueucre. 
Podium , cuius fuppedaneis ad Templi 

planitiempatuit acceffus. 
^dis Apoftolica:pars . 
Amplior Arca ad Templum obuerfa j 
incuius vmbilico, SixtiV.iuflu exci- 
tarunt Obelifcum. 
Reccns Fanum. 
Diui Martini Ccenobium. 
S.Stephani maioris Monafteriu,jIthio- 
pum Sacerdotum iam pridem Domi- 
cilium Circi muris partim infiftens . 
Diui Andrea F.cclefiaàSyramacoPon- 
tifice extrufta; 
S.Petronillx Virginis Fanum. 
.^des Sacra B. Marise Febri male affc- 
ftorura adiutricis. 
N S.Stephani min.Cosnobium abAdriano 
Pontifice Circi parietibus impofitum. 
P Canonicorura diuerforium à Nico- 

lao III. Circi muris insdificatum. 
P SamaorumEcclefiaDiuorumloannis. 
& PauliMonafterium vulgo habitum. 
Q„ Diuorum,vt à plurimis,Diaconorum, 

Sergij > Biccique cenfetur jEdes. 
R Fanu à ProboVrbis Prf fedo fubftrutìu. 
S CcEmeterium,Fons,8i Confcilio D.Pe- 

tri, Libro II. Cap.X. 77 CAPITOLO X. 

Indice generale corretto delle cofe pìt 
notabili , che furono nella Bafili- 
ca vecchia Vaticana con altrt-> 
Fabriche contigue fecondo Ia-> 
Pianta dell Alfarani , e della fi- 
tuatione deU aggiorna Pianta del 
Circo di Nerone fatta da Noi 
Vengono molte d'i quefie fituafLj 
fopra li muri del detto Circo in- 
dicate nell'ultimo di queflo Cap- 
talo. 
' Empio antico detto Bafi- 
lica. 

Cortili con fuoi Portici 
intorno. 
Piazza auanti IcLoggio -, 
doue i Sommi Pontefici fo 
leuano riceuere gli Imperatori. 
Gradi j che fahuano nel piano del Tem- 
pio. 

Parte del Palazzo Apoftolico. 

Piazza grande auanti il Tempio , nel 
cui mezzo la Santità di Siilo Qmnto 
fece trafportare j & erigere 1' Ohe- 
lifco . 

Tempio nuouo. 

Monaftero di S. Martino. 

Monaftcro di San Stefano Maggioro , 
doue abitauano li Preti Etiopi fiibri- 
cato parte fopra li muri del Cir- 
co. 

Chicfa di S. Andrea eretta da Simmaco 
Papa. 

Tempio di Santa Petronilla Vergine. 

Tempio di Santa Maria della Feb- 
bre. 

Monaftero di San Stefano Minore da_. 
Adriano Primo fituato fopra li muri 
del Circo. 

Canonica fabricata da Nicolò Terzo fo 
pra li muri del Circo. 

Chiefa de'Santi , fi crede che fu Mona- 
ftero de' Santi Gio: e Paolo. 
Q_ Chicfa de' Santi , fi crede Diaconi de' 
Santi Sergio, e Bacco. 

Tempio eretto da Probo Prefetto dcUa^ 
Città di Roma. 

Cimiterio, e Fonte di San Pietro -, e_> 
Confeffione del detto Santo -, & altri 
Santi iui fcpolti . 

Libraria di S. Pietro. 

Sacri- •..IJI 


78 Libro II. Cap.X. V Sacriffia. 
X Cappella del Cardinal Antonio Cer- 

dano. 

Y Cappella del Cardinal Battifta Ze- 
no. 

Z Cappella di Siflo Quarto eretta per il 

Choro . 
Cappella di S.Tommafo Apoflolo eret- 
ta daSimmacho Papa, 
Oratorio antico . 
•Sr Chiefa. 
Chiefa . 
$ Chiefa di S. Ambrogio. 

Chiefa Santa , & altre Chiefc Zenodo- 
chiali 3 e Mouaftero per Sacerdo- 
ti, che quotidianamente Salmeg- 
giauano. 

AA Chielà di S.Vincenzo. 

BB Scale del Palazzo Apoftolico. 

ce Chiefa di S.Gregorio . 

DD Sacriftia antica, doue fi riponeuano le 
vedi de'Sommi Pontefici . 

EE Luogo doue fi paraua il Pontefice 
nel quale erano fcpolti molti Ponte- 
fici. 

FF Chiefa del Saluatore col Cimiterio de 
Peregrini, oggi detto Campo Santo 
fopra li muri del Circo. 

GG Sala doue il Pontefice daua à mangia- 
re quotidianamente à tredici Pelle- 
grini feruiti da fuoi Miniftri fopra la 
ftrifcia del Circo. 

HH Chiefa di S. AppoUinare fatta daHo- 
norio Primo fopra li muri del Cir- 
co. 

1 I Loggia doue il Sommo Pontefice daua 

la benedittionc al popolo. 

KK Porta del Palazzo Apoftolico da Pao 
lo Quinto, e da Innocenzio Ottauo 
reftamata, & ora trafportata, e ri- 
dotta in miglior forma da Aleffan 
dro Settimo . 

LI- Parte di gradi reftaurati da Pio Se- 
condo , & ora diftrutti per la fitua- 
tionede'nuoui Portici fatti da Alef- 
fandro Settimo. 

MM Chiefa di S. Gregorio nella Piazza pc: 
r abitatione de i Cantori demoli- 
ta. 

I Altare maggiore de'Santi Pietro, e Pao- 

lo Apoftoli 5 doue fono fepolti i loro 
Corpi . 
Confeflìonc del Beato Pietro , da Ana- 
cleto Pontefice fabricata, con fcpol- 
ture ornate da'Sommi Pontefici , do- 
ue fi pigliaua ilPiuiale per li Arci 
uefcoui, che fanno le funtioni Pon- 
tificali, doue erano fepolti li Santi 
Pontefici Lino , Cleto , Anacleto, 
Euarifto , Telesforo , Higinio , Pio , 
Eleuterio , Vittorio , e Giouanni 
Papa . Lib. II. Caput X. Sedi tri , aliorumque Sanfl:orum ibidcrrL. 
hunio mandatorum. 
T D.Pctri Bibliotheca. 

V Hierothcca, feùSacrarium. 

X Cardinalis Antoni] Cerdani Sacellum . 

Y Eaptifta: Zeni Purpurati jEdicula. 
Z, SixtilV.Cellain Chorum deftinata. 

^ D.Tlioma: Sacellum à Symmaco Pon- 
tificcfabricatum. 

® Vetus Delubrura. 

* Ecclefia . S Fatlum. 

^ D.AmbrofijTemplum. 

Q EccIefiaS.alia:q;Xenodochiales JEdes, 
&Presbytcror.ibi pfallentiil domicilia, 

AA S. Vincenti) Ecclcfia. 

BB Palati) Apoftolici Scaia. 

ce D.Gregorij Templum. 

DD Hierophilacium, in quo Summorum 
Pontificum Sacra Supellex. 

EE Locus vbi Pontifex facris indumentis 
amiciebatur. 

FF Saluatoris Ecclefia cum aduenarum^ 
Co^metcrio, iam Ager Santìus, Circi 
parietibus circumfcripto. 

GC Aula vbi quotidiePontifex Famulanti- 
bus cius Miniftris , in Circi limiti- 
bus epulabatur. 

HH S. ApoUinaris Ecclefia ab Honorio I,' 
Circi parietibus fuperflrufla. 

1 1 Pluteum vbi Summus Pontifex popu- 
lobeneditìioncm impertiebat. 

KK Màis Apoftolica; lanua à PauJoV; & 
Innocentio Vili, inftaurata, qua Ale- 
xander Vll.aliò tranfmiffam in melio- 
rera rcftituit formam; 

LL Graduum pars , quos à Pio II. rclìirci- 
tos 5 Alexander VII. nouis Porticibus 
collocandis, iuflltdeturbandos. 

MM D.Gregorij Fanum in Platea , Sacra_j 
Modulantibus hofpitiura , tandem^ 
etiam dirutum, 
Diuorum Petti, PauHque Apoftolo- 
rum Ara maior vbi corum Cadaucra 
cuftodiuntur. 
B.Petri Confeffio ab Anacleto Pontifi- 
ce conftruda cum monumentis , ab 
alijs Pontificibus decoratis , vbi Ar- 
chiepifcopi Pontificali apparatu Sacra 
obeuntes prstextum margaritis ami- 
flrum induebant, atq;ibi Summi Pon- 
tifices Linus, Cletus, Anacletus, Eua- riUus, >.i'i, ìli' 

'ii': Lib. II. Caput X. riftus , Thelcfphorus, Higinius,PiuSj 

Eleuterius, Viflorius, &: Ioannes Papa 

fepulti iacebant. 
Summi Pontihcis Scdes. 
Subfdlia,quibusPurpuraticonCdebat. 
Duodens Columna: in hclicem effor- 

mat£ , varijfque ornatibus Iplcndidè, 

qusE circum Samaa-Sanftorum Aram 

maiorcm aflurgebant. 
Candelabrum maius, cui Pafchale Ce- 

reum imponcbant. 

7 Plutcummarmoieum vbiEuangelium 

concinebant. 

8 Altare vetus Sixti I.à PafquaIeII.crcd:u. 

9 Ara in qua Francifci Tibaldefci Pur- 

purati offa obteguntur. 

10 OftioluiTijqua poft facram exomole- 

gefim adibant Oratorium. 

1 1 Aliud exiquum limen eiufdem Orato- 

rij,in quo congeda defunftorura offa. 
Il MarmoreuramonumentumN. 
1 7 Templi lanua ad Occafum vergens. 

1 4 D.Leonis PapE jìdicula, qua; Sandtor. 

Leonis I.II.III. & IV. offa continebat. 

15 S.Adriani I.Oratorium. 

iC Vrbanill. Pontificis fepulchrum. 

17 B. Maria; ad Cancellum, à Paulo I. 

Pontifica conditum Delubrum. 

1 8 B.Virginis Saccllum à Ioannc Gaetano 

ex Vrfinis. 

19 ForesadAuftrumlpedantes , vbimul 

toruni Pontificum, 6c Purpuratorum 
Tumuli. 

20 SS.Proccflì, &c Martiniani jldicula à 

Pafqualc I. elaborata. 

2 1 D.Catharin^ Sacellu à Card.Tiburtino. 
^^ S.Mauritij Oratorium , vbi Ca:faribus 

Cardinalis Epifcopus benedicebat , 
eofque Oleo Sacro prius inungebant, 
quam Summi Pontifices corona redi- 
mirent . 

13 D.SilueftriPontificis Ara,vbi Virgilius, 

& Adrianus IV.inhumati, 

14 S.Bartholomsi Altare. 

15 Columna Sacra , vna videlicet ex duo 

dcnis, qua; Salomonis Templumin 
figniebant. 
D. Antoni Ara ab Antoniozzo Paraui- 
cino Purpurato confecrata. 
27 S. Lucia: Virginis , &c Martyris Ara à 
Gregorio I.excitata. z6 Ara Libr o II. Cap.X. 75» H 16 2J 31 Sedia del Sommo Pontefice. 
Banchi douc fedeuano li Cardina- 
li. 
Le dodici Colonne corte , ornatiflìmc , 
alfiguratc , che circondauano l' Al- 
tare maggiore del Sanfta Sanfto- 
rum . 
Candeliero grande , douc R metteua 

il CeroP-iIquale. 
Pulpito di marmo , doue fi cantaua., 

l'Enangelio. 
Altare antico di San Siilo Primo fatto 

da Pafqualc Secondo. 
Altare chiamato dcll'olTa del Cardinal 

Franccfco Tibaldcfchi. 
Porticella per la quale fi andana all'O- 
ratorio doppo la confeifionc. 
Altra porticella del detto Oratorio , 
doue erano ripoftc molte offa di 
morti . 
Sepultura di marmo N. 
Porta del Tempio verfo 1' Occiden- 
te. 
Oratorio di San Leone Papa , douej 
erano li Corpi de'Santi Leone Primo, 
Secondo , Terzo , e Coarto. 
Oratorio di Sant'Adriano Primo. 
Sepoltura di Papa Vrbauo Secon- 
do. 
Oratorio di S.Maria del Cancello fat- 
to da Paolo Primo Papa. 
Cappella della Madonna daGio:Cae- 

tano de Orfini Cardinale. 
Porta ,à Mezzogiorno , oue erano lo 
Scpulturedimoki Pontefici, e Car- 
dinali. 
Oratorio de'Santi ProcelTo , e Marti- 

niano da Pafqualc Primo eretto. 
Cappella di S. Catarina del Cardinal di 

Ti no li . 
Oratorio di San Mauritio , nel quale 
fi bcnediceuano l' Imperatori , e_, 
l'Imperatrici dal Cardinale Vefco- 
110 , fi ongeuano nel braccio deliro 
con r Oglio Santo auanti , chcj 
follerò incoronati da' Sommi Pon 
tefici . 
Altare di San Silueftro Papa , douo 
erano fepolti Virgilio , & Adriano 
Quarto . 
Altare di S. Bartolomeo . 
Colonna Santa, vna delle dodici colon- 
ne del Tempio di Salomone. 
Altare di S. Antonio da Antoniozzo 

Cardinal Parauicini confacrato. 
Altare di S.Lucia Vergine , cMartiro 

da Gregorio Primo eretto. 
Altare priuilegiato per i morti. 
Altare de i tré Rè Maggi . 
Oratorio di S.Gioàii Fonte da Simmaco 

Papa . 
Fonte del Battefimo eretto , & or- 8o Libro II. Cap.X. :;ll»|)!!||'i"'l| %i 32 S3 
34 3« 
37 39 

40 41 ■13 
44 45 47 
4S 

49 
5° ;5» 

i53 54 i55 ,56 nato da Damafo Papa. 

Altare di S.Gio:Euangdifta da Simma- 
co Papa . 

Altare della Madonna. 
Altare, che fu di S. Anna de'Parafrc- 
nicri de'Cardinali. 

Oratorio di Santa Croce da Simmaco 
Papa . 

Porta verfo l'Occidente. 

Due Cappelle antichiffime de' Santi 
N.N. 

Altare della Be.ita Vergine, e di Saiij 
Gabino da Gregorio Terzo , e poi 
da Papa Eugenio Terzo ridotto ìiil. 
vno , e doppo da Innocenzo Ottano 
con molte Reliquie. 

Choro fopra il qu.ilc era 1' Orga- 
no. 

Altare di S. Pallore del Cardinal Orfo 
Orfini. 

Porticella antica. 

Altare de'Santi Proceffo, e Martinia- 
no con la Statua di San Pietro iiij 
bronzo trafportata dal fuo luogo in 
•S. Pietro . 

Altare della Beata Vergine tr.ifpor- 
tato. 

Cappella de'Santi Apofloli Simono , 
e Giuda , doue il Santi/lìmo Sa- 
cramento honoratamentc fi cufto- 
dìua . 

L'antico Altare de'Santi Filippo, e Gia- 
como Apoftoli. 

Fonte dell'Acqua Benedetta con l'Al- 
tare della Beata Vergine dipinta,. 
ad vna Colonna à mano delira^ , 
quale fu trafportata nel Tempio 
nuouo. 

Cappella di S. Bonifatio Martire , da^ 
Bonifatio Ottano pofta. 

Altare priuilegiato de i morti , doue 
fùlafepultura di Leone Nono. 

Altare di S. Antonio Abbate , e San- 
ta Anna . 

Altare di S. Viiiciflao Martire Rè di 
Boemia , e S" Erafmo. 

Alt.ire diS.Martiale del Cardinal Nea- 
polione Orlino, e VannotiaSauella, 
nel quale con fuoi Maggiori furo 
no Icpolti . 

Altare di S.N. 

Scpultura di Papa Paolo Terzo eretta^ 
dallTlluftrifs. Signor Cardinal Far. 
ncfc . 

Altare del Santiffimo CrocifìfTo , do- 
ue fìi ripofto il Corpo di Santa Pe- 
tronilla . 

Sepoltura di Bonifatio Quarto douo 
fii la ftatua del Caualiere Roberto 
Malatefta. 

Altare de Pereri , doue fu fepolto Pie- 
tro Raimondo Gran Maeftro dell 

■ ""Ofpe- Lib. II. Caput X. 2.8 Ara prò demortuis priuilcgio aufta. 

29 Altare ternis Regibus Magis dicatum. 

30 OratoriumS.Ioannis ad Fonte àSym- 

macoabfolutum. 
3 I Luftralium aquarura Fons Sacerà Da- 
niafo Pontifice, 
1 S. Ioannis Euangelifts AraaSymmaco 
Pontificeilluftrata. 
^3 B. Maria; Ara. 
34 S.Anna; Ara , Purpuratorum Famulis, 

vulgo Palafrcnis frequentata. 
3 5 Crucis Sacra; Oratorium, àSymmàco 
Pontifice. 
AdOccafum vergens Atrium. 
BinavctuftiirimaSacellaSanaor.N.N. 
B. Virginis Ara , necnon S. Gabini à 
Gregorio Ill;dcinabEugenioIII.Pon. 
tificibus in vnam candemq; compa- 
fla,pofHiac vero Innocentio VIII.plu- 
ribus rcliquijs locupletata. 

39 ChoruscuiOrganumfupcrminebat. 

40 S.Paftoris Altare ab Orfo Vrfmo Pur- 
puratocoUocatum. 

41 Vetusatriolum. 

42 DiuorumProceflìi&MartinianiAra; 
cuni snco D.Petri Signo, e prillino 
loco in D.Petri Teraplum illato. 

43 B.Maria:translatum Altare. 

44 SS.Apoftolorum Simonis, Se Inda: Sa- 
cellum vbi Sacro-Sanflum tucbantur 
Eucbariftia: Sacramentum. 

45 SS.Philippi)&:Iacobi Apoftolorum Al- 
tare vetus. 

46' Sacri laticis vas , Araque B. Virginis 
Deipara in colurana nouum Tem- 
piura aducfla , dextiorfum graphicè 
delineata. 
S.Bonifacij Martyris Delubrura à Bo- 
nifacio VIIL pofitum. 
Altare prò vltafunàis, priuilegijs affe- 
dum, vbi Leonis IX.cineres. 
S.Antonij Abbatis, Diu3:q;AnnE Ara. 

5 o S. Vinccslai Martyris , & Bohemia; Rc- 
gis, necnon S.Erafmi Altare. 

51 S.MartialisAra , à Purpurato Ncapo- 
lione Vrfmo , Si Vannoiia Sauella fa- 
bricata , vbi cum maioribus fuis quie- 
fcunt . 

5 2 Ara S.N. 

5 3 Pauli III. Pontificis Ara à Purpurato ex 
Farnefiorum progenie. 47 49 Cirri- Lib.II. Caput X. 54 Chrifti è Cruce ptndcntis Ara , vbj 

S.Petronillam fepelicrunt. 
5 5 Bonifaeij IV.MaufolEum, vbi Roberti 
Malatefta; infculpta olim effigies cer- 
nebatur. 

55 Pereriorum Altare, vbi Petrus Ray- 

mundus, Supreraus S.IoannisHiero- 

folymitani Magifter fepulturain ob- 

tinuit. 
57 S.N.Ara. 
5 8 B.Virginis Altare ab Eugenio IV. Pc- 

troque Barbo Purpurato. 
59 Eugeni] IV. Turaulus, vbi plurimorum 

olla/ 
Co S.Marci EuangeliftE Ara à Paulo II. 
61 S.Nicolai Epifcopi Altare. 
6^ S.BlafijAra àPoncellode Vrfinis. 
<5"3 Vrbani VI; &: mukorura Pontificum^ 

Monumentum. 
d4 Beatje Virginis Annunciationis Altare, 
6^ Gemina: Sanéìor.N.N. Ara;. 
66 Altare B. Virginis cura SS. Francifco , 

Antonioque Patauino à Sixto IV. 
(J7 Sixti VIII. a:neum Monumentum ele- 

gantercalatum. 
6% lulij II-, & Facij Sandorij Purpurati fe- 

pulchrum. 

69 Card.Francioti ex Rouerijs Tumulus. 

70 Caroli Cypriorum , & Hierofolymje 

Regis Sepultura. 

7 1 Bernardi Eruli Narnienfis Purpurati 
inhumatio. 

7Z Stephani Nardini Foroliuienfis Purpu- 
rati Feretrum. 

73 S. Thoma; Apofloli Ara , qua; Ioannis 
Podij Epifcopi Bononienfis, Maffioli 
LampugnaniPlocen.Epifc, Fr. Ber- 
tolai Epifcopi j & Petti Lunelli Epifc. 
Gaetano cadauera recondebat. 

74 Baptifmatis Fons Sacer. 

75 PetriFonfecE è Lufitania Purpurati, 
& Nicolai VicecomitisMediolanenfis 
Sepulcrum; 

75 Adriani Nouarienfis iunioris Purpura- 
ti à Porta fepultura. 

77 Ardicini fenioris Nouarienfis Purpu- 
rati, Se Theobaldi de Roffìs,ex Mon- 
te Rubeo , Bifuntino Archiepifcopo 
Monumentum . 

7 8 Chriftophori Marini Ifernienfis Purpu- 
rati Tumulus. 

' Gre- Xibroir. Cap.X. 81 Ofpedale di S.Gio: di Gicrufalera- 
me. 

J7 Altare di S.N. 

5 8 Altare della Beata Vergine da Euge- 
nio Quarto , e Pietro Barbo Cardi- 
nale edificato. 

53 Sepiiltur.! di Eugenio Quarto nclL-L. 
quale erano radunate molte oliii de 
morti . 

Altare di San Marco Euangelifta fat- 
to da Paolo Secondo. 

61 Altare di S. Nicolò Vcfcouo. 

62 Altare di S.Biagio da Ponccllo di Or- 
fini eretto. 

63 Sepultura di Vrbano Sello , e di molti 
Pontefici . 

54 Altare dell'Annunziata. 

65 Due Altari de'Santi N.N. 

66 Altare della Madonna con San Fran- 

ccfco, e Santo Antonio di Padoua 
di Siilo Quarto. 

67 Sepultura di Siilo Quarto [di Bronzo 

Icolpita eccellentemente. 
fiS Sepultura di Giulio Secondo , e F.izio 

Santorio Cardinale, 
(jj Sepultura del Cardinal Frangiotto del 

la Kouere . 

70 Sepultura di Carlo Rè di Cipro , e di 

Gcrufalemme. 

71 Sepultura di Bernardo Eruli Cardinal 

di Narni. 

72 Sepultura di Stefano Nardino Cardinaì 

di Porli . 

73 Altare di San Tommafo Apollolo auan 

ti il quale erano fepoki Giouanni 
Podio Vefcouo di Bologna, eMaf- 
fiolo dell' Ampugnano Vefcouo di 
Plocen, , e Franccfco Bertolai Ve 
fcouo ) e Pietro Lunello Vefcouo 
Gaetano. 

74 Fonte del Battefimo , e Sepultura di 

Innocentio Settimo. 

75 Sepultura di Pietro Fonfeca Cardinal 
Portoghefej e Nicolò VifcontcMi- 
lanefe . 

76 Sepultura di Adriano giouane Noua- 
refe Cardinale della Porta. 

77 Sepultura di Ardicino vecchio Noua, 
refe Cardinale , e di Teobaldo di 
Roifi da Monte Roflb Arciuefcouo 
di Bifanzone. 

7S Sepultura di Crillofaro Marini Vcfco- 
uo di Ifernia Cardinale. 

79 Sepultura di Gregorio Quinto. 

80 Altare di Siilo Quinto. 

8 1 Sepultura di Pio Terzo j auanti della.; 

quale fii fepolto Francefco Bandi- 
ni Piccolomini Arciuefcouo di Sie- 
na. 

8i Sepultura di Pio Quinto , trafportat.T; 
da Siilo Quinto à Santa Maria Mag 
giore . 

L L'anti- ■liSlI 8z 

S4 

Ss 

87 90 Libro II. Gap.X. 91 93 
94 95 9« 97 

98 
99 
100 
IO! 

102 

lOJ L'antica Sepultura di Adriano Serto : 
e di Giulio Terzo. 

Scpultura di Pio Secondo , auanti la 
quale erano fepolci Pio Secondo j e 
Terzo , doppo furono trafportati in 
S.Andrea della Valle. 

Altare di S. Gregorio Papa da Grego 
rio Quarto eretto , fopra il qualtu 
era il Capo di S. Andrea Apoftolo 
da Pio Secondo trafportato. 

Sepoltura che fu di Agnefa Colonna 
moglie di Onorato Gaetano. 

Altare de' Santi Lorenzo , e Giorgio 
da Giacomo Gaetano de Stefanefi 
Cardinale. 

Altare di S. N. adeflb Colonna Santa 
trafportata . 

Sepoltura di Gregorio Decimoterzo , e 
di Gregorio Decimoquarto. 

Altare della Madonna ? auanti della_^ 
quale fu la Sepoltura di Bernardino 
di Croce Vefcouo di Como , preffo 
al quale furono trafportate l'offe di 
Calirto Terzo , AlelTandro Serto , 
& Vrbano Serto , e doppo la fé 
pultura di Vrbano Settimo il cor 
pò fuo è flato trafportato alla Mi- 
nerua . 

L' .antico Altare di San Tridentio Mar- 
tire , fopra la cui pietra molti San 
ti Martiri fono (lati fatti morire. 

L'antico Altare di Sant'Antonio Mar 
tire da Odone Lotta de Amateci , 
fopra la cui pietra furono diuifej 
l'oda de' Santi Aportoli Pietro, e 
Paolo da S.Silueftro Papa. 

Altare di N.Signore. 

Cappella di S.Egidio Abbate fatta da 
Giouanni Tomacello Conte fratel- 
lo di Bonifatio Nono , e la fepul- 
tura di Francefco Boccamazza Car- 
dinale . 

Cappella di San Nicolò da Nicolò Ter- 
zo coftrutta, doue fu fepolto detto 
Nicolò, & Onorio Quarto. 

Cappella Gregoriana da Gregorio De- 
cimoterzo etetta, doue fu trafportato 
il Corpo di S.Gregorio Nazianzeno 
nell'Altare della Madonna dal det- 
to Pontefice. 

Altare di SanGùicomo Apoftolo da.j 
Antonio Calui Cardinale. 

Alt.irc di S. Girolamo. 

Altare di S.Agoftino. 

Altare di S.Ambrogio. 

Altare di S. Martino da Gio:Viuario 
Vefcouo Cardinale di Ortia. ' 

Altare di S. Agata prertb il quale fi 
la Sepoltura di Marcello Secondo. 

Altare di Santa Lucia trafportato do- 
ue è la fepultura di Inaoceuzo Ot- 
tauo . 

Scpul- Lib.II. Caput X. 79 Gregori) V. inhuinatio. 

80 Sixti V.Ara. 

8 1 Pij III. Sepulcrum, iuxtaquodFr.Bau- 

dinus Piccoloraincus , Senenfis Ar- 
chiepifcopus humo mandatus, 
8 z Pij V. Feretrum à Sixto V.ad S.Mariam 
Maiorem tradutìum. 

8 3 Adriani VI;& lulij Ill.priftina fepult. 

84 Pij II.Tumulus.cui Pium II.&: lll.adia- 

centes , ad S. Andrcam de Valle poft- 
hacaduexertint. 

85 S.Gregorij Pontificis Altare à Grego- 

rio IV. dein à Pio VI.S. Andrea; Apo- 
ftoli capite exomatuni, 
SS' Agnetis CoIumn£e , Honorati Caetani 
coniugis fepukrum. 

87 S5.Laurcntij,& Georgij.àlaccboCae 

tanoSteplianenfiiJjAItarcconftitutii. 

88 AraS.N. iàm vero Sacra Columna_ 

ctiaratranfueSa. 
§9 Gregorius XIII;8i XIV. Monumentii 

90 B. Virginis Ara , ante hac Bernardin 

Crucis Comenfis Epifcopi fepukura 
cui Calixti IH; Alcxandri VI;S^ Vrba- 
ni Vl.ofla quondam appofita.poft ve- 
ro tumulatum Vrbanum VII. ipfius 
cadauer in MineruK depofuerunt. 

9 1 S.Tridentij Ara , cuius Lapis plurimo 

rum Martyrum fanguine confpcrfus 
91 S. Antonij Martyris vetus Altare ab 
Odone Lotta , ex Amatecis confei5ì:ii, 
quod SS.Petri, Pauliq; Apoflolorurn 
oflìbus Siluefter Pontifex illuftrauit 

93 Chrifti R.N.AItare. 

94 S.Egidij Ara à Ioannc Tomacello Co- 
mite,Bonifacij Vili. germano condita, 
& Francifci Bocamacij Piirpurati fe- 
pultura. 

9 5 S. Nicolai j^dicula à Nicolao III. con- 
flituta,vbi ipfius Nicolai, ScHono- 
rij IV. cineres afleruantur. 

S6 GregorianumDelubrumàGreg XIII: 
quo D.Gregorij Nazianzeni cadauer 
in B.V.Aram idc Pontifex deportauit. 

97 S.Iacobi Apoftoli Ara ab Antonio Cai- 

no Purpurato. 

98 S.Hieronymi Altare, 
(>g S.AuguftiniAra. 
100 S.Ambrofij Altare. 

I o I S.Martini Ara à IoanneViuarip Oftien. 
fi Epifcopo Purpurato. S.Aga- 


Lib. II. Caput X. lOi S.Agath2 Ara, cui proximum Mar- 
celli II. fèpulcrum. 

103 D.Lucis Altare ad Innocenti; IX. tu- 

mulumiam pridem delatum. 

1 04 Tranfmiflum Nicolai V.feretrum. 

105 TradufliimD.Marci Altare. 

1 06 Pauli Il.monumentum alio aduedlum, 

1 07 Vetus Ara S.Abundij.qux poftea Leo- 

nisX;&Pij IV.cadaucra excipit. 

108 Vetus in Ecclefia veftibulum S. Vin- 

centi) , pene Innoc.VlII. Sacellum ad 
Templi Reliquiarumapothecamdein 
tranlportatum. 

109 Tranflata Innoc.VlII. fcpultura. 
iioVetufta S.Laurcntij Ara marmoreo 

N.Pontificis limbo admota. 

1 1 1 Aloyfij fcretrum ex Rubeorum ftirpe 
à Leone X.eius confanguineoPurpu- 
rà decorati , &; ex eiufdem fanguine_. 
D.Scipio Hypolitus. 

Hi Prifca Francioti de Vrfinis Purpurati 
fepultura . 

113 Antiquum Altare Oratori] B. M. ad 
Pr^fjpe, à Ioanne Vll.iuxta S.Limen. 

1 14 Diuini Vultus Ara, vbi alTeruatur Su- 
darium,quo Chriftus ante tolerandas 
niortis cruciatus facram faciem abter- 
fit.ibidemque Haftainlatusadada. 

115 Finca vetus snea , quam Symmacus 
Pontifexab Adriani Moleeum in lo- 
cum , inde vero Pauius V. in Beluede- 
riiufllt deferri loculamentum. 

115 Fons amplior ex sre conflatus , in Ad- 
uenarum beneficiu à Symmaco Pont. 

1 17 Tres lanus , quibus denuò inftaurata 

Ptincipis ApoftolorumNauicula,fe- 
ftilijVermiculatoque opere ab loto, & 
lacobi Caetani Stephanenfium Pur- 
purati, antea Canonici fumptibus eia-; 
botata, pofthac vero à Paulo V. me- 
diani verfus Plateam , finiilrorfunu; 
exportata. 

118 ./Idicula , in qua plurima SS.Reliqui?. 

119 Honorij I; OttonisII; Placidi I; & Va- 

lentiniani III; aliorumque Regum^ 
monumenta. 

120 Palati) fores à lulio II. refarcita;. 

121 Porta, Scalaque ad nouE PauliV.flru 

&mz Porticum obuerfa. 
1 2 1 Scala Regia ad Occafum , Sixti IV. Sa- 
cellumadOrtum vergens, atque Con fifto- Libro II. CapX~ 8^ 10+ 136 107 loS 109 
Ilo III 

114 115 ufi tiS 

iij) 

120 
121 

122 Sepulciira di Nicolò Quinto trafpor- 
tata. 

Altare di San Marco trafportato. 

Sepuliiira di Paolo Secondo trafpor- 
tata. 

L'antico Altare di S. Abbondio Man- 
iìonario , che doppo fìi la lepultu- 
ra di Leone Decimo , e di Pio Quar- 
to. ^- 

L' antico andito nella Chiefa di San 
Vincenzo apprcffo la Cappella di 
Innocenzo Ottano trafportata doue 
fono le Reliquie del Tempio. 

Sepukura di Innocenzo Ottauo traf- 
portata . 

L' antico Altare di SXorenzo appref- 
fo la fcpoltura di marmo di N.Pon- 
tcfice trafportata. 

Sepultura di Luigi della Famiglia de 
Roffi, creato Cardinale da Leono 
Decimo filo cugino carnale, del qua- 
le difcendc il Sig. Scipio ne Ippolito. 

Sepultnra antica di Frangiotto Orlino 
Cardinale. 

Altare antico dell' Oratorio di S. Ma- 
ria al Prcfcpio da GioiSettimo ap- 
prelTo la Porta Santa. 

Altare del \olto Santo , doue fu il 
Santiffimo Sudario , col quale No- 
ftro Signore Gicsù Chrifto, auanti 
la -fila Paflionc Ci fcingò la feccia, 
e vi è la Lancia , che gli pafsò il 
Coftato. ^ 

Pigna .intica di Bronzo bclliflima , la 
qnalc fii trafportata da Simmaco 
Papa dalla Mole di Adriano in que- 
fto luogo , e trafportata da Paolo 
Qninto nel Nicchionc di Beluedcre. 

Fonte grande di Eronzo per li Pelle- 
grini fatta da Simmaco Papa. 

Tré Porte fopra le quali è riftaurata 
di nuouo la Nauicella delli Pren- 
cipi de gli Apoftoli con mufaico 
belljffimo, opera di Giotto, à fpcfc 
di Giacomo Gaetano Cardinale de 
Stefanefi del paflato Canonico , o 
doppo da Paolo Qninto trafporta- 
ta nel fianco Anidro in mezzo alla 
Cortina della Piazza. 

Vna CappcUetta , nella quale vi era- 
no molte Reliquie di Corpi San- 
ti. 

Sepultura di Honorio Primo, 5: Ot- 
tone Secondo, e Placido Primo, e 
Valentiniano Terzo, & altri Rè. 

Porta del Palazzo rellaurata da Giu- 
lio Secondo. 

Porta , e Scala corrifpondente al Por- 
tico della nuoui Fabrica fatta da^ 
Paolo Quinto. 

Scala Reggia verfo l'Occidente , e 
la Cap pella di Siiìo Quarto verfo 

L 2 Orien- §4 Libro II. CapX 'ié% \ ■*ii li? 

124 "5 
126 127 
128 129 '31 13» 13J 134 '35 
136 

»37 

138 

140 
141 Oriente , e il Conciftoro , con tré Sa- 
le auanti , erette da Leone Deci- 
mo, e verfo Mezzogiorno èia Cap- 
pella di Paolo Terzo , e verfo l'A- 
quilone è r amplifllma abitazione-» 
del Sommo Pontefice. 

Sepukura di Benedetto Quarto. 

Porta Santa , la quale fi apre di 25. 
anni in 25. anni dal Sommo Ponte- 
fice) e fi ferra in fine dell'anno. 

Sepultura di Giouanni Nono. 

Porta detta Guidonia fopra la quale 
erano attaccate anticamente lo 
bandiere delle Vittore ottenute con- 
tro l'Infedeli. 

Sepultura di Stefano Quinto , e Sc- 
ilo . 

Porta Romana fopra la quale erano 
attaccate le Chiaui delle porte di 
Tunifi portate da Carlo Quinto Im- 
peratore . 

Sepultura di Benedetto Terzo -, e Gio- 
uanni Decimonono , nella quale vi 
era defcritta la Bolla del Santo Giù 
bilco di anni 100. da PapaBonifa- 
tio Ottauo . 

Porta principale , che era ornata di 
argento da Papa Honorio Primo 
e da Leone Quarto ridotta in bron- 
zo fcolpita , e da Eugenio Quarto 
finita, e da Paolo Quinto reftaura- 
ta, & ingrandita. 

Arco foftentato da due Colonncttcj , 
fopra le quali fedeua S. Pietro iru 
Statua di bronzo , bora trafportata 
in S. Pietro attaccato alla Cappella 
Gregoriana . 

L'antico Sepolcro di Sergio Primo , 
adeffo la Pietra Memantina , nella 
quale era fcolpito l'epitaffio del Se- 
polcro dì Adriano Primo da Carlo 
Magno leuata dal fuo primo luogo, 
fu qui trafportata. 

Porta Lauinia fopra la quale erano at- 
taccare le Catene , e l'Infegne del 
Porto Smirne da Siilo Quarto Pon 
tefice . 

Tauole marmoree , nelle quali fono 
fcolpiti li nomi dell' Oliuetani, ej 
Fondatori da Gregorio Papa per i 
Luminari; del Tempio. 

Sepultura di Nicolò Papa Primo. 

Luogo del Sepolcro antico di Grego- 
rio Primo . 

Porta del Giuditio , per la quale por- 
tauano i defonti. 

Sepolcro di Giouanni Papa Ottauo. 

Sepolcro di Giouanni Decimoquar- 
to. 

Sepolcro di Giouanni Secondo , e Ter- 
zo. 

In quefia parte del Portico di quello^ 

Tcm- Lib. IL Caput X. fiftoriumcum tribus Aulis à Leone X. 
conftruiftis; adAuftrumPaulilILDc- 
lubrum , ad Eoream autem vaftiffimii 
Summi Pontificis Palatium. 

123 Benedilli IV.TumuIus. 

1 24 Porta Sanflajquf fingulis'viginti quin- 

queannisà Summo patefada Ponti- 
fice, vertente anno, denuò claudc- 
batur. 
1 2, 5 Ioannis IX; fefulcrum. '^ 

1 25 Limen Cuidonicum in quo vidorise 

ab Ethnicis infignia comparebant. 

1 27 Stephani V; &: VI. Monumemum. 

128 Romana lanua, cui Tunefi claues à 

Carolo V. Imperatore affixa: vide- 
bantur. 
I 25 Bcnediai III; &c Ioannis V. fcpultura 
vbi lubilsi anno centefimo quolibet 
ineunte , à Bonifacio Vili, conceffi 
Diploma eft exaratum. 

130 Porta maior ab Honorio l. Pontifice_, 

Argéto quidem ornata eft, dein à Leo 
nelV. ex cEJato £ere faSam , Euge- 
niusIV.perfecit, Se Paulus V. inftau' 
rataraampliauit. 

131 Arcus binis columnis incumbens,qui 

busDiuiPetri^neum fignum olirne 
infedit, iam vero in eiufdem Apoftoli 
Fanum iuxta Cregorianum $acellum 
eft deuetìum. 

132 Antiquura Sergij I. fepukrum, iarru 

Memantinus Lapis, cuiinfculptunu 
Adriani I. Epitaphium , huc vero à 
Carolo Magno tranfmiffura. 
1 3 3 Porta Lauinia , cui cathenas , & infi- 
gnia Portus Smirnei Sixto IV. ap 
pendit . 

134 MarmoreK Tabula quibus Oliuetano 

rum nomina ad Templura luminibus 
illuftrandum à Gregorio Pontifict^ 
deftinatorum incifa perleguntur. 

135 Nicolai Pontificis Tumulus. 

1 3 6 Priftini Sepukri Gregori; I.locus. 
137 ludicij porta , per quam dcfunfios im^ 

portabant. 
1 3 8 Ioannis Vili. Pontificis fcretrum. 

139 Ioannis XIV. fcpultura. 

140 Ioannis II; &:III- Monunienturn. 

141 IniftaPorticus parte complurps San 

dor.Pontifices iacent. 

142 PtEcipuum Secretariatus Sacellum m ]uod Lib.II. Caput X. quod B.Virglnis de febribus éiCtx 
eiEgiem fepteni Pontifices Benedici 
nomine traduxcrunt. 

143 S.IoannisBaptiftEAra ab Vrfinomm 
Familia olim tranflata- 

144DÌUÌ Sebaftiani Ara à Chriftophoro 
lacobacio Puipuratoerefla. 

145 RedcmptorisNoftri Altare, nobilifq; 
fepultura P. Beneditìi. 

146' Ara in quam E. Virginis Imaginera in 
medias Porticus columnas attulerunt. 

147 Veftibulum , <juo ad Porticura acce- 
debant. 

i48S.N.Ara: 

149 Ara vetus B. Maria ad Turrimi vbi 
eleSum Imperatorem S.Petri Cano- 
nici, tanquam Canonicum, germa- 
numque excipiebant. 

1 5oD.Petri Archipresbyteri Palatium. 

I 5 I Campanilis Turris. 

I 52, Trcs SBX vetuftiores valus , quibus 
Regnorum nomina , Regionum , Vr- 
biumque, &c Infularum SedisApo- 
ftolicK cxlata confpicicbantur. 

15 j S.Andrea: Ara, vbi Summi Pontifices 
folemnibusfungcbantur. 

154 S.Angeli Delubrum. 

155 S.N.Ara. 

1 56 S.Saluati Arai Thoma Vrfino Purpu 

rato, Abundantio, &c Neapolione_. 
Monopellienfi Comite, 

1 57 Sacellum Annunciationis Maria; Co- 

mitum . 

1 5 8 JEàkuh S.N. Nobilium multoruiru 
fepultura. 

159 Vetus Dius Petronilla; Delubrum ; 
Ludouico Calliarum Rege doteinfi | 
gnitum , vbi Agncs , Henricus li; & 
Maria TermuntiaHonorij Imperato- 
ris coniux iacebant. 

I So Redemptoris N oftri Sacellum, vbi of- 
fa complurium è multis locis conge- 
fta. 

161 Ad aliud Fanum tranfitus. 

I Si Chrifti Domini N. Delubrum, quo ck 
tumulis compluribus offa coegerunt. 

16} S.IoannisChrifoftomi ByiantiniAr- 
chiepifcopi Altare. 

I(5'4 StationesSanaimonialium, in quibus 
continuò deprecabantur. 

155 Redemptoris Noffri^^dicula vbi Odo 

lanuen- Librali. Cap.X. 8f 

Tempio erano fepoiti molti Santi 
Pontefici detti. 

142 Cappella principale della Secretaria , 
nella quale fu tr.afportata llmagine 
della B. Vergine detta della Febbre, 
e fette Papi detti , e nominati Be- 
nedetti . 

14J Altare di S. Gio: Battifta ttafportato 
dalla Pam glia Orfina . 

144 Altare di S. icbaftiano da Criftofaro 

di lacobacio Cardinale. 

14J Altare di N.Signore, cSepulturano- 

bili/Iima di P. Benedetti. 

145 Altare nel quale fu trafportata l'Ima- 

gine della Beata Vergine in mezzo 
delle Colonne del Portico. 

147 Andito , che andana al Portico. 

14S Altare di N.Sig. 

14J Altare antico di S. Maria in Torrcj , 
dotie rimporatorc eletto era riccuuto 
da i Canonici di S. Pietro in Canoni 
co, e fratello. 

150 Palazzo dell'Arciprete di S.Pietro. 

151 Torre del Campanile. 

152 Tre Porte anticlic di Bronzo , nello 

quali erano fcolpiti li nomi de i Re 
gni , Prouincie , Citt.à , & Ifole del 
la Sede Apoftolica. 
:;3 Altare di S. Andrea , doue i Sommi 
Pontefici elTercitauano le folennità. 

154 Altare di S. Angelo. 

155 Altare di N.Signore. 

156 Altare di S. Saluato detto daAbbon' 

dantio , da Tommafo Orfino Cardi- 
nale, e Ncapolione Conte di Ma 
nopello. 

157 Cappella dell'Annunziata di Maria de 

Conti . 

158 Cappella di N.Signore, Sepoltura di 

molti Nobili. 

159 Antica Cappella di S. Petronilla Ver- 

gine, dotata da Ludouico Rè di Fran- 
cia , douc erano lepolte Agnefx^ ; 
Henrico II. e Maria Termunzia mo- 
glie di Honorio Imperatore. 
i6a Cappella di N. Signore doue furono 
canate l' offa di diuerfe fcpulturo , 
radunate alTìeme . 

161 Tranfito all'altro Tempio. 

162 Cappe la di N. Signore, doue erano 

radunate l'offa delle antiche Sepul- 
turc. 

I fij Altare di S. Gio: Crifoftomo Arciue- 
fcono Coftantinopolitano. 

I (?4 Stanze Santimoniali , nelle quali con- 
tinuamente fi ftaua in oratione. 

16% Cappella di N.Signore, doue fìi fe- 
polto Oddo Geaouefe Vcfcouo di 
Terni . 

166 Cappella de' Santi Lamberto , e Scr- 
uatio da Giorgio Cefarini Canoni 
co , nella quale fu tralportato il 

~ Cor- IS« 86 Libro II. Cap.X. Corpo di S, GiorGnfoftomo s e qui 
fu la fepnltura di tutti li Canonici 
di S.Pietro . 

liy Cappella di N.Signore, doue fi con- 
ferua la Catliedra di S.Pietro > e la 
Coltre conia quale fi copriuano i 
Santi Martiri. 

ifiS Cappella , e fepultura di Califfo Sc- 
ilo , e di AlefTandro Sello , e di 
molti Cardinali, & altri Nobili. 

169 Luogo, doue ftaua rObclifco di Ce- 
rare Augnilo in mezzo il Circo di 
Caio , e Nerone. 

170 Cappella della Madonna della Fcb 

bre , auanti la quale furono fcpolti 
Bartolomeo Marafco Vefcouo Ca- 
ftellano, e Giacomo Breuetto Ve 
fcouo di Nocera. 

171 Cappella di N.Signore, doue era la^ 
fepultura di Vgonio l'Inglefe Nno- 
fien. Cammerlengo del Regno di 
Cipro . 

172 Cappella della Santiflima Trinità, tj 
Santi Cofmo , e Damiano , doue fii 
la fepultura de i Beneficiati , e Chie- 
rici della Bafilica di S.Pictro. 

1 7 j Sianta della Facciata nuoua con i fuoi 
Campanili come termina con 1.-Lj 
Fabrica antica. 

174 Scala fotto il Campanile , che vnifce 

con la vecchia , che fale nel Pa 
lazzo . 

175 Quattro repiani di Scale, che faglio- 

no nel Tempio . 

176 Cortina nuoua, doue è polla la Na> 

uicella , fotte la qu»le è vita Fon 
tana . 

Indice del Circo di Nerono, 

e fua fituazione, da Noi 

delineata à fuo luogo. 

177 fTpRc muri del Circo fudetto verfo 

i Tramontana , demoliti da Co- 
flantino , fopra li fondamenti de i 
quali fu eretto il fianco della Bafi 
lica vecchia. 

17S Tré muri del Circo demoliti da Co 
ftantino dalla parte oppofta , fopra 
li fondamenti de quali furono cret- 
ti il Monaftero di S.Stefano Mag- 
giore coU'altro di S. Stefano Mino- 
re Canonica , Chiefa di S.Saluatore 
oggi Campo Santo. 

173 Spina, òStrifcii del Circo, chcdiui- 
deua in due parti il vacuo per Io 
Corfe . 

180 Mete nel fine della Strifcia, ò Spina. 

181 Situatione, che fùdeirobelifco fopra 

detta Spina auanti il trafporto. Lib.II. Caput X. Sacrc- lanucnfis Epifcopus Ternienfis hu- 
matus . 

1 66 SS. Lamberti, & Seruatij Sacellum, à 
Gregorio Cifarino Canonico fabri- 
catum; inquod Diuiloannis Clirifo- 
ftomi cadauer condidere , ibique om- 
nium Diui Petri Canonicorum fepul- 
tura . 

iG-j lef. Chrifti Sacellum, vbi S. Petri Se- 
dile, & Stragulum quo Martyres fe- 
gebantur. 

l6S JÉdicuIa, & Tumulus CalixtiVI; Se 
Alexandri VI; aliorum Purpurato- 
rum , Nobiliumque. 

169 Locus, vbi quondam Coslàris Augu- 

fti Obelifcus, in Cai j , &: Neronis Cir- 
ci vmbilico. 

170 Beate MarÌ9 Febrium dito Sacellum, 

iuxta quod Bavtholomseus Marafcus 
Caftellanus Epifcopus , & lacobus 
Ereuiftus Nouarienfis Epifcopus funt 
fcpulti . 

171 lef. Chrifti Delubrum, vbi quondam 

Vgonius Anglus Regni Cypri Que- 
fìor . 
i7zSaniaifs.Trinitatis Sacellum, & San- 
dorum Cofmi , & Damiani, vbi Be- 
neficiarij, Clcricique Diui Petri Bafi- 
lics fcpeliebantur. 

173 Frontis nona:, & Campànilium Ichno- 

graphia, proutcura veteri Fabrica_. 
terminatur. 

174 Scala Campanili fubie.5la , veterique , 

quàPalatium fcanditur finitima. 
175Quatuor Scalarum ordines , quibus 
Fanum confcendunt. 

175 Cortina reccns vbi cum fubiedo Fon 

te Nauicula, 

Circi Neroniani Index , eiu{que 

fitus à Nobis iàm alibi 

delineatus . 

177 ' I 'Emi eiufdem Circi parietes ad 

X Aquilonem à Coniiantino di- 
fietìijcuius fundamentis BafllicE ve- 
teris latus inCftebat. 

178 Tresmuri àConftantino èRegione_j 
aduerlà deturbati , quorum funda- 
mentis S. Stephani Maioris Cocno- 

bium, Lib. IL Caput X. 179 i8i 1S3 
184 bium , cum S. Stephani Minoris alte- 
ro, Canonicorumdiuerforio, S. Sal- 
uatoris EccIelÌE Agro Santìo iam ap- 
pellata. 

Spina, fcù Circi linea, quEeius inane 
fpatium prò Curriculis bifariam diui- 
debat. 

Obelifci nondum amoti in eadem^ 
linea ficus. 

Limitésad finem Spins, feùline». 
HierotfaecaB.M. inFcbriummedelam 
inuocatas confecrata, aliaque diruta^ 
D.Petronilla; adfcripta, prò Appolli- 
nis , Martifque Fanis à quibufdamj 
habitiSjCuius ficus olim Circi Spinam, 
inanequcintcruallum occupallet. 
Circi Spina ad Aquilonem fpeftans 
male defignatur; 
Parietis qui Circum ambiuiflent, indi- 
caci, vcquamineptè eiuslongicudoad 
Ponciftcias ./Edes pertineret , perei- 
piacur. 185 Li bro II. Cap .X. 87 

Sacriftia , che fu dedicata à Santiu 
Maria della Febbre, e T altra demo- 
lita dedicata à Santa Petronilla^ , 
pretefi per Tempi; antichi vno di 
AppoUo , e l'altro di Marte , la di 
cui fituazione farebbe fiata in tem- 
po del Circo fopra la Spina , e va- 
cui di elfo Circo. 

Strifcia, ò Spina del Circo, che fiac- 
cemra verfo Tramontana impro- 
pria. 

Muli , che farebbero flati intorno del 
Circo accennati per far vedere l'im 
proprietà prctefa da alcuni folfe la 
fua longhezza tendente verfo il Pa 
lazzo Pontcficio. Icon Prima . 

Conftantinianae Bafilicae , nouique Templi fitus , cum extremo 
lineamento , locoque , in quo Circus olim Neronianus erat. IconSecunda. 

ParsBafilicaeConflantìnianae in Vaticano diruta , fimul cum 

Porticibus , & Pontificum Domicilijs . Antiqua Bafilica . 

1 Palati; Pontifici; ingreffus. 

2 Suggeftus tormentarius adeitifdcm defen- 

fìoncm . 
j Velatia Parietum. 
4 Multa; Pontificum domus. 
j Circulare ob prsfatum Palatium fecurita- 

tempropugnaculum. 

6 Turris Baiilica; Campanaria. 

7 Sacerdotum, aliorumque diftE BafilicE Mi- 

niftrorum habitatio. 

8 Situs , in quo a:rea Pinea permanebat , 

inde à Symmaco Papa remota fuit ex 
Adriani Mole , hodie in maxime Locula- 
mento viridiari; difti Betuedm. \ 

3 AntiquiE PichirE , aax lotti Fiorentini, 

Piftotis. 10 lanuE, ingreffufue Bafilic» Tupr-à quos Diui 

Petti Naiiicula, refidebat ; Graphisj & 
Mufiuum prxfati Fiorentini lotti. 

1 1 Ara Sandlor.Vincislai , & Erafmi. 

I s Sanflorum Apoflolorum Philipp!, & lacobi 
Altare . 

1 3 Sanifti Paftoris Ara . 

14 Columna; fecundum Sajpmonis vfum, circi! 

Aram , & Sanfla Sanfiojum. 

15 Ara maxima SanaorumApoflolorum Petri 

Paiilique, & corumdem fepulcrum Con- 
felSoni proximum . 
iS Loca , Sedefque , vbi Pontifices moraban- 
tur . 

17 Templum Probi Alma; Vrbis Prjcfedli. 

18 VetutePiaurs exiflimats lotti Difcipu- 

lorum. Icon '^'M 88 :.ii.i|!j"i|!il '\ ^ '' M, Icon Tertia. 


Antiqua Bafilicae latus , recentifque Templi, Fabricarumque 


proximarum pars . 


Icon Quarta. 


Ichnographia Cryptarum Vaticanarum . 


A Sanfli VeromcsSacclltim. 


28 Sep.N. 


B SaceJliim S.HelenffiAugLifts. 


29 Sep.N. 


C Pia lira!, & Apoftolorura figlia in duabus 


30 Sep.N. 


partibus . 


3 1 Sep.N. 


D Loca SS. Reliqiiianim , in vctufto inuen- 


32 Sep.N. 


tarum Tempio. 


3 3 B.Maria? de Fcbribus Altare ." 


E Loca extrad^ Tcrrf Sacrf Confeffionisjvbi 


34 Card.Ardiciniiunioris<if//<i Po«4 fepiilcrù. 


fiicrunt multa argentea , jerea Imper.Con- 


35 Carote Regina: Cipri, Hierofolymsquo 


ftantini Nu mifraata inucnta. 


Sepulcrum. 


JF Antiquum Pauimentum in omnibus tribus 


36 Card.Stephani Nardini fepulcrum. 


Alis Cryptarum , Cadaueribus Sanftorum 


37 Epitaphiu Matthffii Card. Vrfini de Rubeis. 


plenum. 


3S Sep.N.Epifcopi. 
l'j Ioannis Poggi; Bononienfis Epifcopi , fnm- 


I A? i) E X. 


ma: fanaitatis Tumulus. 
40 Agnctis Romanie Vrna. 


I Scpulcrum luli; Badi in marmore Parie. 


41 Francifci Bandini Piccolominei Archiepi- 


2 ObFeneftra lumen. 


fcopi Sencnfis fepul. 


3 Dilli Petti Confeffionis Altare. 


42 Cuiufdam Galli Nobilimi Vrna. 


4 Sepulcrum N.N. 


43 DiuiLongini Martyris Sacellum. 


5 AlicuiusPuerilépulcrum. 


44 Sacellum S.Apoftoli Andre». 


6 Sanai Sima Contcffio. 


45 Berardi Card.Herulì fepulcrum. 


7 Piaurs in Tempio Sanai Petti Miraculo 


46 Ardicini fenioris ielh Fona fepul. 


rum euentorum. 


47 Sepul.Pctri Card.FonfecK. 


S Ali». 


48 Sep.Innocenti; IX. 


9 Saluatoris Ara. 


49 Scp.MarcelIilI. 


10 Scrui Dei Conftanti; fepulcrum. 


5 Sep.Innocenti; VII. 


II Sep.N. 


51 Sep.VrbaniVI. 


12 Epitaphia,Piaura;que. 


; 2 Scp.Nicolai IIIi& Raynaldi Card. Vr/ìni. 


13 TumuliisSS.LeonisI.II.IIIi & IV. vbi priiis 


53 Sep.IulijIII. 


morabatur . 


54 Sep.Pauli IL Veneti. 


14 Vbi inuentum cadaucr alijRaymundi Cir- 


5j Sep.Raynaldi iam Card.Vrfini. 


dinalis Vriìni fuit. 


%6 Signummarmoreum Diui Petti. 


1 5 Altare B.M.Virginis 1 qua: fanguinem fudit. 


5 7 Diui Pauli. 


16 BeneditUXII-Signum. 


;8 Sep.Francifci Card.Tibaldefci. 


17 Varia: Status, Pidurajque. 


59 Foelicis Dtac Leonis I.tcmporibus. 


1 8 Marmorea Statua Diui Petti fedentis. 


(So Oaonis Imp.II. 


19 Varia Signa , & Piaurf . 


61 GregorijV. 


20 Bonifaci; Vili. Statua. 


61 Fratris Raymundi Togafti MclitiE Dux. 


21 Marmorea Tabula. 


6ì Adriani IV. 


22 Ara S.Maris Prxgnantium. 


6\ Nicolai V. 


23 Hiftorixdiuerfa:,Mu(ìua, ScPiflurs, vetu- 


65 Pi; III. 


ftiflìmaque Epitaphia. 


66 Cuiufdam Nobilimi ex Caietanorum Fa- 


24 Antiqui Saluatoris Altare. 


milia . 


J5 Sep.N. 


67 Bonifaci; VIIL 


16 Sep.N, 


6% Pi; II. 


^^ Sep.N. 


69 Ben. Card. Caietani. 
CAPVl Pianta beila basilica costantiniana e sitvatione del novo 
tempio con il contorno e loco dovi fv il circo di nerone . 
m% :n\] '■',!." 
£ n I 

III 


■ !■ ' ■'• libili M 'iH m 

4C 


<ì Lib. II. Caput XI. 
CAPVT XI. 

De Canterijs , (^ Lignorum coag- 

mentatione quihtis 'vetuftioris 

Vatica.n& Bafdica Tdfa 

innitcbantur , 

ES Sacrofana^Bafilicf pccu- 
liares explorantibus,vir qui- 
damNobis veram Cauterio- 
rum formam, qua: Nauis 
maioris Teda fuffulcirent , 
impertiuit , adeòque arrifit trabium com- 
pingendarum methodus, & inclinatio > vt 
eas ftatuerimus euulgare. 

Nec dubium inter partes ^dibus prje- 
muniendis idoneas, prcecipuum fibi locum 
faftigia vendicare, è quibus tamen , ob im- 
peritiam Artificum , iiiertiamque, totfa;pè 
contingit vitia expullulare , vt eorurru 
^diumque ruina confequatur, negleflia^ 
videlicet opportuna demittendis imbribus 
dediuitate. 

Sacra; Bafilicz Canteri) tam affabrè ela- 
boratidudumquidem perftitere, adeòque-^ 
firmumfuereeiufdemfulcimentum,vt mul- 
ta fecula , vfque ad illius demolitionem il 
lifob , quia nempè Teda tegulis , &c imbri- 
cibus probe munita , fatis, & iquabiliter 
propenderent , mirandis in Vrbe Farnefio- 
rum jldibus adhibuerint obtegendis. 

Ad publicum igitur bcneficium , fuicepi- 
mus feruatam olim Canteriorum praxinrL. , 
optimam quidem totfeculorum curriculo , 
pforumque^ fimul, & .^dilìciorum perdu- 
ratione comprobatamj fubiefto edere Ico- 
nifmo . 

Quoniam vero , Canteri) geminatis con- 
ftabant lignis , prstcr atatis noftra; confuc- 
tudinemjnon ideo aquarum malcficijs obfti- 
tere ; verùm ob probam fall:igi) aptè confti- 
tutiinclinationem ; optimamque lignorum 
congeriem opus quidem perfeaum euafit. 

Expericntia tandem confirmauit tribus 
ftabilitam Canteriorum perfeóHonem,atquc 
imprimis, decliuitatis, imbriciUignorumq; 
idoneitati; quod aptiflimam confuetarum 
in Italia inclinationum , adfcriptis regulis , 
normam fubminiftrabit. Libro II. Gap. XI. 97 
CAPITOLO XI. 

13eUe Incauallature , (^ armamenti 
de Legni,che reggeuano UT et- 
to dell antica Bajìlica 
Vaticana . 

N occafione che fi andauano 
cercando le particolarità di 
quella Sacrofanta Eafilica Co 
ftantiniana> aueffimo da vna^ 
Pcrfona dilettcuolc vn giudo 
dilegno deirincauallature^che 
fofteneuano li Tetti della Naue maggiore , e ci 
piacque talmente il modo > col quale erano col- 
legate le Trauature , come anche la pendenza ; 
che ci ha molTo alla publicazione , come di cofa 
elTenzìale. 

Certo è che le principali parti , che difendo- 
no gli Edifizij dopo fatti , fono li Tetti , corno 
quelli che li cuftodifcono , e confcruano ; & ac- 
cade alle volte che nafcono mancamenti , e tra- 
fcuragini atti à cagionare non folo la diftruzione 
difc (lefli, ma anche le rouine degli Edifizij 
per non intendere le opportune pendenze,c de- 
cliuij infufficiéti à fcaricarc le acque delle piog- 
gie agitate da' venti. 

Furono di tale intelligenza fatte le Incaualla- 
ture di qucfla Sacrofanta Baiìlica, che fi confer- 
uaronolongo tempore difeferol'Edifìzio in mo- 
do j che nel disfacimento di qnefte> fitrouarono 
i legni mantenuti con tal bontà , che dopo tanti 
Secoli , che feruirono perla Bafilica, furono po- 
di à foftencre i Tetti del Palazzo Farnefiano di 
quella Città i che di prefente fi ammira ; e tutto 
è proceduto da vna ballante pendenza , e bontà 
del copertime , cioè embrici, tegole, & altro. 

Onde per il commune profitto , abbiamo lli- 
mato bene di efporre il modo pratticato di que- 
lle nel feguente difegno,autenticato il fuo buon 
eifctto dall'ottima pendenza, e regola. 

E perche le predette Incauallature furono di 
duplicati Legni compofte diuerfamente dell'al- 
tre , che comunemente vengono pratticate ne' 
nollri tempi, non fa però che la duplicità fola af- 
filia alla difefii dell'acque, ma bensì fono le pen- 
denze, e le qualità delle coperture , come parti 
pili confìderabili: vnite poi le qualità ottimo 
delli Legni , fi rendono perfette all'operazioni . 

Dunque l'elperienza ci ha dimoflrato ellère 
proceduto ilcullodimento delle predette Inca- 
uallature dalle tré particolarità ; e come prima- 
ria fu l'adequato pendio , e fulfeguentemento 
la perfezione de gli embrici , e qualità buona^' 
de'Legnami : il che ci ha dato norma fufficiente^ 
per dimollrare le neceifarie pendenze, che con- 
uengono alli Tetti, fecondo la prattica comune, 
fotto il Clima Italiano , colle feguenti regole. N Prolpe- ■■"ri! li;"' p8 1 Interior BafilicK pars . . 

2 VetuftsFronsBafilicsB. 

3 Compaginationum Ala; raaioris modus. 

4 PineaAcris. 

A Ornamentum circadiflam Piiicam ineam 
B Geminati Canteri) iuxtà antiquum vfum. 
G Duplicatx minorcs Funej. Profpedus , & diredlio antiquae Bafilicas , cum antiquis 
conipaginationibus ipfius . J "N D E X. D Paradoxa geminata .' 

fi Trabes pcndens ab Architeftis Memco. 

F Stapedcs conneflendi modus. 

G Tegula: maxima Nicolai Pontificis V. 

H Caraftcr diftarum Tegularum. 

l FeneftrcE maxim;^ Gothorum . 

K Rotunda: ipforum Fenellrs. 

L Alarum Paries . 
CAPVT "^— T^'j' 
'"iì'l ili 'Il "'''III Libro IL Cap.XII. 
CAPITOLO xir. 

Cdufa perche Jìa necejfarìa l' ordi- 

naz,ione delli Tetti dalli 

Trofejfori . Opo che fi fiano vuotate le fo- 
ftanze delle Cafe , e ridotte 
dalle comuni carità à fare li 
preparamenti de'denari perle 
(peie degli Edilìzi/, che con 
tanto tempo , ftudio , e fati- 
ca infinita fi ergono , gion- 
ti alle loro terminazioni , celfa T applicazio- 
ne nelle parti piii confiderabili > che fono li 
ftillicidij . 

Riconofciamo quafi vn deftino fatale , che 
a parte cffenzialiffima del cullodimcnto de- 
gli Edifizi; , cioè de' Tetti , abbi la fua effe 
cuzionC) & vltima ordinazione data in preda 
alli Mecanici; li quali ignoranti di quanto ri- 
chiede il mododidiucrtire l'acqua tanto ini- 
mica ; ordinano -, & operano alla cieca j folo 
da vna mera prattica ; onde ne fegue il lauo- 
ro imperfetto , per non auere le douute pen 
denze . Perche in vece di efpulfarlc fuori 
fé le conducono addoflb ; Siche in progreffo 
Ai tempo 5 da quel continuato vmido con la 
qualità delh legni non robufti, quelli fi ren- 
dono marci occultamente, in quelle loro col- 
legazioni, e pofamenti, dentro li muri, ene 
fuccedono le rouine delle proprie Fabricho , 
fenza che fiano vedute dagli Abitatori: che 
non venendo alle recognizioni di cosi graui 
danni , non vi porgono gli opportuni rime- 
di; . 

EiTòrtiamo Noi dunque gli intendenti Ar- 
tefici , che fri le altre parti dell'Edificatoria; 
abbino particolarmente à cuore V elfenzialif- 
fima delli ftiUicidi; , per euitare, ediftruggc- 
re li modi impropri/ vlitati dalli Mecanici- Lib. II. Caput XIL loi 
CAPI- CAPVT XII. 

F aftigiorum -^rohì diffonendorum^ 

ob Artifices necef- 

fitas . 

Xhauflis ferme opibus, &pe 
cunijs , condendis ^dibus , 
rcquifitis , qua; tanto rem 
porc , Audio , & moliniine , 
ob vigilantiara, optimofqui 
rerum exitus j innumera pene continuò fol 
licitanturj Architeli tamen Opifìcum in 
curia partem adeò nccefiariam, neglecìam- 
que prorfuSj ftiUicidia nempe vulgo per 
mittunt. 

Nos vero tanquam fatum deploramus 
pra:cipuam jEdificiorum partem, faftigium 
videlicet, Tetìumue Artifìcurninfcitias in- 
confultò rclinqui; quiaquE tam malefica' 
in opportuna loca deducendx prorfus im 
periti, praxique tantummodò affueti, vi- 
deantur in opere perficiendo penitùs C£cu- 
tire, quippe è faftigio haud fatis inclinato 
aqux non dcfluentes Lignorum humort^ 
fcnfim marcefcentium foluuntur compagi- 
nationes ; vnde ijfdem Tedis omnino la- 
bcfaflatis , ipfa domicilia repentine coUe- 
bafcunt. 

Peritos igitiir adhortamur Opifìces, vt 
cum co:teris./Edificiorumpartibus, tunu 
maxime flillicidijs probe conftituendisj 
ineptas Artificum methodos contemnen- 
tes, diligentcr incumbant. CAPVT 'T'Ill 

■"lì! 
«l 


mm\, 102, Lib. II. Caput XIIL 
Libro IL Cap.XIII. CAPVT XIII. 

NoKnulli canones fro TeBorum in. 

ciminone , (f /ùbieiìarum cante- 

rijs T rahlum^vulgo coràurum 

comfaginatione. Vippe veteris Bafilici incli- 
natum egregie faftigiurtij 
imbrium bene promoue- 
bat effluuia,eiufcÌem , alio- 
rumque typum, fubicdum 
éxponet Diagramma. 

Primùm quidem ima dccliuitas G, tan- 
quam norma vulgaris, nec tamen Vatica- 
nis adhibitafaftigijs, delineatur; quam vti- 
que admittent anguftiofa Teda , ventis 
non vehementer afflata, praiditaque imbn- 
cibus, &:ftillicidijs, ore mutuo diligemer 
copulatisi vcluti quKftuofa exigua:inclina- 
tioni appendice. 

Cumverò Tcfla latiùs exfpatiantur , fre- 
ta duntaxat vulgati cliuo , iam fuperiìis in- 
dicato , inepta prorfus ea iudicamus ; quia_^ 
imbres èfupremoadinfimum faftigiumco- 
pioridelabentes,vcntorumimpeturepreiri, 
effluunt fcgniùs, imbutaque deciduis lati- 
cibus fabrica; computrefcunt , quibus vt 
catur obuiam, Teólum fiiblimiùs opportet 
affurgerc Vt in M , tumque fuppctet aucr- 
tcndis vtiliter Ij^mpharum detrimentis. 

Tcrtiò Tedorum Vaticana Bafilics in- 
clinationem omnibus anteponendam , &: 
quibuslibet faftigijs à fuperiore non irriga- 
tiSjlicet valide afpirantibus etefijs, idoneam 
pr3;fens exhibet Iconifmus. 

Quattum vero diuiorura genus , priori 
omninò confimile, folam trifaria: decliui 
tatis G,M,S, prodit varietatem. 
I Enini vero arboribus in mire prolixam^ 
altitudinemluxuriantibus , aptifllmifquc^ 
iadjEdes extrucndas è nemoribus expor 
tatis , qu2 fulciendis pra:fertìm faftigijs, 
[amplioribufque antris dcftinantur, Aulif- 
que , tam male folent ab Opificibus elabo- 
rati, trabesinuicem coniugandas, dilTitof. 
que parietes amplexuras intetfecare omnr 
[nòimperitis, vtfa;petanquaminutiles de^ 
ferantur. CAPITOLO XIII. 

Regole ■fer le ■pendenz>e dell'i 

Tetti , e collegaz^ione 

delle Corde . I come le pendenze del Tetto 
fopra la Bafilica Vaticana li- 
gcttorno cosi brauamentc Io 
acque, perciò à benefizio pu- 
blico fé ne dà la Regola nel fe- 
guente difcgno > per fcruirfene 
fecondo il bifogno. 
La prima dimoilrazione eoftitiiifce la pen- 
denza inferiore G , quafi regola commune , che 
non fu pratticata nelli Tetti Vaticani: li può to- 
Icrare ne'Tetti di curta tratta, e non foggetti à 
ftrauenti; ma richiede però vn'affiftenza dell'ot- 
timo copcrtime, cioè embrici, ò canali benej 
imboccati vno coU'altro , per fnpplire à quello 
che manca nella domita pendenza . 

Li Tetti fpaziofi,& eminenti, fuperiori l'vn 
all'altro , che anno alle volte difpofto i loro de- 
cliuij con ordinarie pendenze, à guifi della pri 
ma dimoftrazione , fono imperfetti , & inabili , 
dante che la copiofa acqua vnita , che vienej 
rfata dal Tetto fuperiore , cade fopra l'infe 
riore . Aggionti poi gli accidenti dell' impeti 
de'venti, con la tenue pendenza , fc ne ritarda 
ilcorfo , e per confeguenza con facilità s'intro- 
duce dentro gli Edifizij , come giornalmente li 
vede. Onde per euitare queiloinconuenicnte, 
vibifogna vn decliuio erto fuperiore degli al- 
tri, come viene indicato dalle feconde dimo- 
ftrazioni feguate M, e farà atto ad impedire l'ef- 
fetto danneuolc. 

La terza dimoftrazione coflituifce la penden- 
za confimile à quelle che furono alli Tetti della 
Bafilica Vaticana ; la quale pendenza fi troua ef- 
ferc la più propria à qualunque forte di Tetti, 
che non riceuono acqua da vn'altro fuperioro > 
anche con impeti del vento ; effetto autenticato 
dall'efpei-ie nza feguita nelli Tetti della Bafilica, 
come fopra . 

La quarta dimoftrazione , che coftitnifcc la_, 
pendenzaG, èfimilealla prima dimoftrazione^ 
ferue folo per far vedere la variazione delle tré 
pendenze G, M, & S. 

j Dopo che la Natura hàdatol'eftcrea'legna- 
Imidifmifurata grandezza in cosi longo tempo 
per gli vfi dell'Edifizij , quando fono rccifi , & 
eftratti da'Bofchi , e condotti a' luoghi de gli 
Abitatori , vengonoper lo più refi inabili per il 
poco intendimento de'Mecanici , nel ridurli in 
quelle compofizioni neceffarie alle Fabnchc 
in particolare per quelli che foftentano li Tetti 
ftefi à coprire fpaziofi Antri, e Sale, per noiL, lUud Libro II. Gap. XIII. intendere quelli il luogo adequato del ta- 
^ io , delle piaghe , ò intacché da farli per 
P inneftature , e collegazioni di vn legno coli' 
altro , per giongere fopra li diftanti Muri. 

Abbiamo ciò efperimentato nell'ordinazio- 
ni da Noi fatte per gli armamenti de'Iegnami 
da Ibftenere i Tetti , che i Maeftri foffero ." 
efperti di tal lauoro ; e per non effere inten- 
denti di elio ) operauano difettofamcnte , & 
alla cieca in quelle inneftature, le quali per 
efiere mal fatte fi rilaffano , e dopo vengono 
difciolte nella propria rilalTazione , e ne fegue 
per confeguenza la rouina di cosi effenzial 
parte . Onde abbiamo (limato bene auere ef- 
preffo nella quinta , e feda dimoftrazionc il 
regolato modo di fare l'intacche , ò piaghe 
de gli annetti de' predetti Legni 5 che fanno 
l'vffizio di Corde; ne' confini de' quali ven- 
ono foftenute le Incauallature , compofte da 
Paradolfi , & altri Legnami : riceuendo la loro 
quiete dalla fedeltà della Corda ; akrimento 
ne fegue ciò che fopra fi è detto. 

E da fapere , che la perfezione de' Tetti 
dipende da tré caufe , cioè la douuta pen- 
denza, ottima collegazione delle Trauaturc, 
e bontà del copertime ; cioè canali , e tegole . 
Non ci difondiamo à palefare le particolari- 
tà di quelli, mentre ne trattano tanti Autori; 
ma folo è flato il Noftro fine di publicare vna 
Regola, che è quafi ignota a'Mecanici , acciò 
fiano prattici di quella operazione , per ot- 
tenerne la buona , e perfetta collegazione in 
feruizio delli Edifizi; , e non ne feguano anche 
danni ncUi propri) Legnami. 

FmE DEL SECONDO WBl^Q. Lib. II. Caput XIII. 103 lllud Nobis experiétia multoties demon- 
ftrauit : Siquidem fufcepto Lignorurn ap- 
paratu, occurri in Artificcs , qui laboris 
infcij tamineptè pracifas Trabcscompagi- 
nabant , vt rclaxatis paffim retinaculis , dif- 
foluerentur . 

Quamobrèm haud abs re exiftimauimus 
in quinto,fextoq;delineamétis,de tranfucr 
farum Trabiura.feù Cordaruni,varijscom- 
paginibus, canones exarare.quarum extre- 
mis angulisannexiCanterij infiftunt, adeò- 
vt, prò carum robore, feù imbecillitate, 
totumruat, aut perfeueret ^dificium. 

Ex quibus dcmùm liqucc ad perfcaum 
faftigiura tria potifllmùm conferre , dcbi 
tum nempc cliuium , imbrices, & ftillici- 
dia reaè conftituta,probamque Trabium 
coniugationem. 

De quibus à raultis haiaenus abundè 
pertradìatis , haud iuuat peculiariter com- 
memorare, at folùra intendimus normam 
elucubrare opificibus ferme ignotam , vt 
hoc laboris genus perite expediant , M 
diumque Ligna percallcant deinceps fcitè 
coagmentare. Lmi^ SECV^DI Fl'NlS, Regul» li r- ! m III ì|i|Ì! 104 Regulae ob varietates Stillicidiorum , & 
inclinationes . Prima Demonftratio . Diuifa eft longitudo A.B. 
in medictatcm C imo C. B. in partes num. 6. 
fadoque puntìo in C. cum D. Circuii diuilio 
E.E. fortnatur , & fa<So Centro in E. , cum_ 
fpatio D. alia Circuii diuifio effetìa erit ; 
pofteàreaaF.B.fit, qua; conllimet inclina- 
tio F.G.B.habens tertiam partemjVt eft ab F. 
vfqueadF. 

Secunda Demonftratio . Inane HJ.in duas par- 
tes Ki & à K. in L. punflum interfecantis cir- 
cumferenticE erit I. Oi & ab O. in I. conftituet 
M. inclinationem . 

Tertia Demonftratio . Segregatur H. à K. iru 
partes num.5. quarum duo; à K. N. extoUcn- 
tes ad diiiidentcm partem Pi & à P.H. confti- tuet inclinatio Q^ 

Quarta Demonftratio . Scpiratur à K. in I. iflj 
partes num;5i & quarum dux à K.T. in inter- 
fecauti R. à R.I. conftituet inclinatio S. 

Quinta Demonftratio . Infitorum in quatuor 
CEfionibus > longitudinem habentes du« al 
titudinis , vt A.B. in A.E; & tertia pars A. B. 
in A.B. erit c^fio AE; & medietas csfionis 
AV. erit csfio AR. idcft fexta pars Ugni alti- 
tudinis . 

Sexta Demonftratio . Infitorum intribus c;£fio- 
nibus cum quatuor altitudinibusj vtAM; & 
cffifionis quartam altitudinis partem habent , 
vt ATi & Diagonaks AH.duas. 
P; Vimostì'eitione 
meta C. tiiyiu uiC.3 

in C. con. l'TmeruaìloJ). cìescriuesl il Segmento di Circo/oD-E | ^ 

' efattoCmti-o inL.conl'inti;ruaIloI>-descrma'assi l'altnn segmento di CircoloF.I}. e ciò jiito tirerassi U retta. T. B. cjuale costituirà. 
lajjetìJenT.a^F.G-'B. hduenJo al suo terz-o come daF.F. 
Seconda Bimostradone diuidesi Ìl uatw H.l .in duepartiK. e daK.ìn L . s-ara -ponto -ver la Circonj^erenza intei-secantv IO. e dei 
O-ìnl. costituirà la ■jj&ndefvz.a. J\i . 

Terza Dimoswatione diuide^i da H.TC.inparrvll^S. du^lyiali cUK.'N. ahando mW intersecante 7. e daV.H. costitutiva 
U ■pendenza Qj 
OiiartaViniùsP-a^ dìuid£.n da-ICinl. ìnpai'tÈll. 5. e due auali daKT. nel ìnteiv^H. da^.l- costituirà' ^'pendenza- S . 
QiùntaVemostrat. deu'itisiti et ^■'jj!a^k& lonahe due aìte'z.-ze come JB. in j^. eia G%avte di^.in^.Saya ì'intaccaJ^e Ict^ 
-meta dell'' int-acciiÀ^ d'arar intaccete .M^ cioè lei se^twtìatt^ dell' altuz.'z.a, dffl teanio 

Sesta-Dimcstratrione dell'insiti a 'S.^ra^ne- la fi^^e ^tutttr'n a/t^z2& come-jM.. e tìntncc^e U aiMrtti j:}a}^e dell' oltBt.'z, a come.^ 
JT e- le Dìctaoncui Al- due alte%zt' '.^ues Caroìus rontanoDflttu, Ala'Spfc-Jcu ■'•il II" li ■;|I5;! I07 LIBRO IIL 

Del Trafporto dell' Obelifco Vaticano, e Tua Erezione. 

'MVOVAME'NTE DESCT^mo CO^N DELmEAZlOW 

DAL CAV. CARLO FONTANA 

Miniftro Deputato del detto Famofo Tempio , 
& Architetto. 
L I B E R IIL 

De Tranflatione Obelifci Vaticani, ac eius Erezione. 

IT ALICE DESCT^IPTIS T^ECE^NTETi^, AC DELINEATIS 

AB EQVITE CAROLO FONTANA 

Praefati Templi Miniflro, atque Architelo. 
Latine vero exaratis 

A Ioa: lofi Bonneruè de S. Romain . 
O i IflIÉII 11 
L I B E R IIL 

CAPVT PRIMVM. 

De nonnullis ad VaticanumfieUan- 

tibus,^ fotijftmum de tran flato 

Obelifco , ereStoque , ac ds 

Solo elatiore . 

Veftigia, Machinas,aliaque ad tradu- 
cendam Pyramidem affutnpta_. , 
olim ab Equite Dominico Fontana 
fcitè prorfus Delineata , fubiedi 
exhibebunt Iconifmi. 

Rimum Schema Agrum fu- 
blimiorem,Obelifcri vtrum- 
que , prifcum ncmpè , ac re- 
centemcolIocatum,Circum, 

eiiifqucparietesexprefUt. 

In altero Sucula omnibus ad motumin- 
llruifìa j ca:teraque , vehend^ deftinata Py- 
ramidi, elucidantur. 

In tertio antiquumObelifcum fitunij; 
Hierophilacium , &c planitiem , vbi Con 
dgnatio , Ergatss , feptaque Animaducr 
tas. 

Inquarto Diagrammate contrabcationis 
fpeciem j qua Obelifcura fuftulere , demi- 
reris . 

In quinto tota lignorum coagmentatio , 
redus Obelifcus,fcrroque amia:us> cum^ 
polyfpaftis orthographicè cxarantur. 

In fexta quidemlcone , fenfim demitten- 
da PyramiS) vi IVlachinarum auerruncatur. 

Schema feptimum egregiam indicat mc- 
thodum,qua Polyfpaftis, Trochkis, Se Pe- 
ritrochijs ftratus decubuit Obelifcus. 

Oitauum cmcrgentem è lignea compa- 
gine Obelifcum , in tramite aggcribus cir- 
cumuallato , quo ex veteri ad recentcm^ 
permeauitlocura , accurate reprsfentat. 

In nono de hinc Iconifmo lignea Com- 
pagcsincumbens , ftylobata, cui iam infi- 
de! Pyramis, defignatur . 

In decimo fuggeftiìs aream , Stylobatis 
pofitionem, Trochleas, ferreum Obelifci 
munimentum , Monofpaftos , Polyfpaftof- 
LIBRO IIL 

CAPITOLO PRIMO. 

Delle co/è feguite nel Vaticano circit 

il trajforto , (^ erez^iont^ 

dell Obelifco,e Terreni 

accrefciuti , 

Sidimoftrano conlefeguentiTauoIe 
incife, le Piante, Machine, &c 
fatte dal Caualiere Domenico Fon- 
tana , per il trafporto , & erezione^ 
dell'ifteffo Obelifco. 

Ella prima Tauola fi rapprefcn- 
ta r accrerduto Terreno , 
collocazione deirobelifco an- 
tico, col moderno : & il Piano 
del Circo con luci Muri. 
N ella fecondaTauola ii efpo- 
ne la forma > e mifura dell'Argano veftito , ìi"Lj 
atto di Iauoro,con gliirtromcnti.cheferuirono 
al mouimento dell'Obclifco. 

Nella terza Tauola fi ammira la Pianta del 
fito, doue rificdeua anticamente l'Obclircccon 
la Sacriftia , e Piazza , doue era collocato il Ca • 
ftcUo, gli Argani, e Steccati. 

Nella quarta Tauola fi cfprime la forma del 
Caftello comporto di legnami, che l'erui per le 
uare d'opera l'Obclifco. 

Nella quinta Tauola fi dimofirail Profilo del 
Caftello con l'Obelirco in piedi , cinto di arma- 
ture di fi:rro, con leTraglie auauti chefimo- 
aefle . 

Nella fella Tauola fi fcorge come l'Obelifco 
fìi sbarbicato nell'atto di calare verfo terra. 

Nella fettimaTauolavienc indicato il modo, 
come fu collocato l'Obelifco fopra il Letto 
Strafcino , con la veftitura delle Traglic, Polee, 
& Argani. 

Nella ottaua Tauola fi vede l'Obelifco col- 
cato fuori del Caftello , fopra la ftrada penfilej 
arginata, quando fi trafporto dal porto antico 
al moderno . 

Nella nona Tauola fi cincifo il profpetto del 
Caftello di legnami,chefli fitnaro (opra la Piaz- 
za penfile, che circondò il Picdcftalloj doue è 
di prefente collocato l'Obelifco. 

Nella decima Tauola viene fcolpitoil Piano 
della Piazza penfile , col luogo del Piedeftallo, 
fituazionc delle Polee , Girelle, con la veftitura 
deirObefifco, con le Traglie attaccate, dop- 
pie, efemplici, elafituazione in parte de gli 
Argani . 

1 Nella 111" r,. il 1 1 o Libro HI. Gap. II. PUn.lih.1 6 il ere. fogl- 
ia- Uh. 1 Nella decima prima Tauola apparifce il Pro- 
filo , & eleuazione della Piazza penfile 5 del Ca- 
ftello , e collocazione delle Traglie , e Poleo » 
con rObelifco coleo , in arto del mouimento , 
col Picdeftallo , fotto l'Obclifco. 

Nella decima feconda Tauola fi confiderà la 
vcdiitagenerale della Piazza grande. Piazza-, 
penfile , filiazione de gli Argani , e del Cartel- 
lo per l'erezione. 

Nella decimaterza Tauola è la delineazione 
dell'Obelifco, con fondamenti, forma, emifura 
delPiedeftallo, e lineilo, che indica il Piano 
de'Portici , con la Fontana , e pofamento del 
medefimo , con le fue principali raifiire. 
Nella decimaquarta Tauola fi notificala vedu- 
ta , e comparfa, che fa l'ObelifcO) eoa li Portici, 
verfo Tramontana. Lib. III. Caput II. 
CAPITOLO IL 

Dell origine degl'0belifchi,e della loro 

■frtma erez^ione in Egitto , e della 

feconda in Roma , in -particolarie 

dell Obclifco Vaticano , e ferch?^ 

fi a rima fio illefo. 

Acconta Plinio , che Mitre, il 
quale regnaua nella Città del 
Sole, indotto da vn fogno, 
fofle il primo à ordinare l'ere- 
zione de gl'Obelifcbi; ma da 
gl'attcfiati del Mercati , con 
l'autcrità di Giufeppe Iftorico fi hà,chc ne fofTe 
bensi l'Inuentore il Rè Mitres , ma che Merope 
gli fece ergere primo di tutti nella Città d'Elio- 
poli in Egitto , auanti la venuta del Redentore, 
anni 1662. dal qual tempo , fino a'Secoli pre- 
lenti fono fcorfì 3 346.anni in circa . 

Furono molti Egizij , che ereffero quelle for- 
midabili Machine , e le dedicarono al Sole , co- 
me loro principal Nume. 

Diodoro Siculo afferifcc , che , non folo de- 
dicauano le medefime al Sole , ma l'inalzauano 
auanti li Tempi; confagrati all'ifteffo . Furono 
quelli Obelifchi da gl'Egizzij chiamati Raggi 
del Sole ; perche cflendo di forma Piramidale , 
rapprcfentauano , come infcgna Plinio , & Ara- 
M ) -4 ■? "''^"° Marcellino , li detti Raggi ; & auendo la 
-" ' loro terminazione quadrata , imitano con quei 
quadrangoli il corfo , che fa il Sole nelle quat- 
tro Stagioni dell'Anno . Se ne trouarono molti 
di fmifurata altezza , che Diodoro Siculo anno- 
uera fra le Sette Merauiglie del Mondo, ma^ 

quc- Lib;. que alligatas , atque Ergatarum fitus partirli 
ckI atE queasintueri. 

In decima prima Diagrammate tum geo- 
metricam fnggeftus, tum orthograpliicam, 
contignationis, Polyfpaftorum, Trochlea- 
rumquc , & proftrati Obclifci, protinus am- 
bulaturi , exarationem non iniucundè con- 
templeris . 

In Schemate decimo fecundo amplioris 
Platese, Suggeftus, Sucularum, Vallique_, 
"gnei, ad attollendara Pyramidem, adhi- 
bitidelineatio. 

Decimum tertium Obelifcum , fubftru- 
ftiones , Stylobatis typum , modulofquc , 
ac libellam iminentem Porticuum , & Fon- 
tis planitiem, eiufdcmque cum fingularibus 
menfuris collocationem indigitabit. 

Tandem ex decimo quarto Diagramma- 
te ama:nus Pyramidis^Si ambuktionum in- 
notefcit proipeflus. CAPVT IL 

De Oheltfcorum origine , qua ratìone 

frimìtm in Aegypto , dein Roma 

eos erexere , de Vaticano ■pot'.jjì- 

mum Obelifco, (f quamohrem ha- 

éìenus ferfeuerauit illtbatus. 
Linius Mithrem Eliopoli , 
fomnio permotum excitaf- 
fe tradir Obelifcos , at Mer- 
catus lofephi Hiftorici ni- 
xus audoritate , Mithrem 
eorum Inuentorem , Meropem vero pri- 
mùm Eliopoli in ./Igypto, annis ante Re- 
demptoris aduentum 1 66^. prodit crexilTc; 
ex quo ad prsefens tempus 3 3 4(J.circiter an- 
ni prstericre . 

Plurimi cquidem tam mirandas Moles 
Soli, tanquam precipuo dicarunt Numini; 
& Diodorus Siculus primo expofuit norLj 
Phsebo tantum deuouere, fed&pro addi- 
ais eidem Fanis efferre eas confueuiflt-j : 
Obelifci Solisradiosnominarunt^^ìgyptijj 
quippè in Pyramidem dcfinentes,vtPlinius, 
Se Amianus Marcellinus innutint, Solares 
exhibeant radios, quadrilateramquc obti- 
nentes fpeciem ■, ferme Solem imitentur 
quaternis tcmpeftatibus annum drfcrimi- 
nantem . 

In~ Plm.lib.-i6 
cap.8. 

Merc.fol Lib.i Mttrc.liit.'; Lib. III. Caput lì. <nlMb.^. traha li- 
' 17- 


p.p. Libro III. Cap.II. 1 1 1 In tantam multi excurrebant fublimita 
tem,vt Diodorusfeptenis Mundi Prodigijs 
annumcrarit . Veriim illos Obelifcos haud 
meritò cenfeamur, at latiùs Pyramides.quas 
Herodotus inter fcptem mirabilia rccen- 
fuit , libro de incredibilibus, Leone Allatio 
Interpreteinvarijsexcerptis. Quarum ma- 
xima ad quadringentoscubitos affurgebat . 
Tefte Strabonc Thebani iftls fcpulcrales 
dccorabant memorias , quas tamen noru 
Obelifcos, at fatius ColumcUas vocitemus, 
[uibiis ambire folebant monumenta , eo- 
umque morem imitati funt deinceps Ro- 
mani . Etenim Scruius dum interprctatur 
locum : 

Fukìnnens monte fuh allo 

In 

'Rfgts Dercenrti, terreno ex ungere bultum 
Antiqui Laurentis, opacaqite ilice teBam. 
Aptd maiores , inquit , mhiles aiitfuh monti 
bus altis, atit in iffìs mmtil/its fepeliehantur ■ 
Vnde natum efl, iitfuper cadamra, autPyra- 
miies ferent,ai(t ingentes collocarentur coUmrix: 
Icribit Plinius, j^gyptios tanti fecille Py- 
amides , vt quidam ipforum Rex in Tlic- 
bano Obelifco traducendo, filium vifferit 
fublimioribus imponi vehiculis,quibusipfc 
deferebatur Obelifcus , non folùm vt cau- 
tiores iiiuigilarent Architefl:] , ad eum fce- 
liciterdeuehendum, verùm Se intelligereni 
vniuerfi eundcm fibi propria fobolecario- 
rem . Altcrum haud minoris habuit Cam- 
byfes , cum , vt ait Plinius ipfius iuflu, igni- 
bus Alexandria conflagrante, qui in multos 
ibidem fa:uiebat Obelifcus , ne fiamma; fer- 
pcrentadinfigniorem, cxtemplò pra:ccpc 
ritextinguendas : Vnde animaduerfum eli 
eum vniuerfse Ciuitati Pyramidem ante- 
pofuifle . Temerariam vocem nefcimus, an 
mirabile confdiumquotamimmanes Saxo- 
rum Moles è lapidicinijs erutas attollentcs 
jigyptij,fummum intucntibus concitabant 
ftuporem . Veriim tamen Romanorum iure 
merito anteferamus magnanimitatem , qui 
Regno jìgypti Macedonio adiedo , CX| 
tam longinquis Regionibus,per varios Ter- 
rarum,Marifque anfradus, multas in Cir- 
cos aduexere Pyramides , qus Cifarunu 
temporibus RomE primùmcomparuere. 

OdauianusAuguftusanno Imperi] deci- 
moquarto geminas Eliopoli à Cambyfe^ 
conftitutas , in Vrbem tranfmittcndas eri- 

puit queftc non poteuaivo eflerc Obelifchi , ma bcnsi 
Piramidi , le quali vengono annouerate tra lo 
merauiglie da Eraclito le Incredibilibus , tradot- 
to da Leone Allatio /»'U(?rj'.rfA-£:fr///j, la mag- 
giore delle quali era di 400. Cubiti ; Al riferir di 
Strabene, ambirono li Tebani di porre quelli 
vicino alle loro magnifiche memorie fepolcra- 
lii ma non erano Obelifchi , ma femplici Co- 
lonnelle, con le quali era coftumc di cingere-» 
i Sepolcri, e da quali apprefero anche la me- 
dclìma vfanza li Romani : Scruio commentan- 
do qucfto loco di Virgilio; 

Vuit 'tnger.s monte fub alto 
Hegis Dercenni , terreno ex a^ere bttflum 
Antiqui Ì-Aurentis , Bpacaqiie ilice tecìttm, 
Apnd ntaiores , dice egli , nobiles , aittfub mon- 
libiis altis , aiit in ipfis tnontibus fipeliebantur i 
Vnàè natum ejì , vt piper cadaucra , aiit Pyrami- 
des fterent , aut ingentes collocarentur Qolumnx ■ 
Scriue Plinio , che ebbero gì' Egìzzi; in tal 
venerazione gì' Obelifchi, che vn loro Rè, il 
quale fece condurre l' Obelifco Tebano, or- 
dinò nella conduttura di elfo, che nella cima 
ili quelle armature , dalle quali era portato 
rObehfco , foffe porto il proprio Figliuolo; 
non tanto per render maggiormente cauti, e 
vigilanti gì' Architetti , per il felice cfito di 
tale imprefa , quanto per afiìcurare tutto il 
Mondo, che non menoprezzaua la ficurezza 
di quefto Obelifco , che la vita del fuo Fi- 
linolo . Non fu minore il concetto , che mo- 
ftrò di tenere Cambife d' vna di quefte Ma 
chine, come dall' iftcHb Autore s'intendo 
poiché doppo auer meifo à foco la Città di 
Alelfindria, nella quale molte di quefte era- 
no erette, e ne patirono detrimento ; accor- 
tofi, che poteua vno diqncfti, che à lui pa 
reua piit marauigliofo , eflcre offelò, ordinò, 
che fubito folte eftinto l'incendio ; da che fi 
riconobbe, che in maggior ftima tenne quell' 
ObeJiico, che tutta la Città, per effere quel- 
lo di fmifurata grandezza , e confagrato al 
Sole. 
Non so fé chiameremo temeraria , ò gene^ 
fa r imprefa, alla quale fi pofero gl'Egizi 
di eftrarre da quelle dure Cane si Imifurati 
Saffi , quali eretti da loro in aria recauano 
ftuporc à riguardanti , nel vedere inalzate^ 
quelle Moli niiracolofe , e fouranaturali ; Fu 
belisi più confiderabile il valore de gl'anti- 
chi Romani, li quali foggiogando, con il Re- 
gno della Macedonia, quelli Popoli, fecero 
da si remote parti trafportare in Roma, con 
si longogiro, per quelU Mari impctuofi mol- 
ti di quefti Obelifchi , collocati doppo ne lo- 
ro Circi . Li primi , che nella Città di Roma 
fi viddcro , furono in tempo de Primi Cefari 
Ottauiano Augufto 1' anno decimoquarto del 
fuo Imperio prefe due de' più intieri, lafciati 
in Eliopoli da Cambife , per portarli in det- 
ta Città . Fra gli altri più celebri , ne feco 
condurre vno Caio Caligola , che fu l'Obe- stnbMli. 
>7. HI,. : 
Bell'Enea. Lib, -1,6 llfco ì'i 
,nm>S m\ Ili Libro III. Capii. Zìi. 
tap.iu 16. PIM. 3«. Nel 
'€ap-39- iifco pollo nel Circo Vaticano » da lui co- 
minciato , e ridotto à fine da Nerone , che 
l'erelTe in onore d'Augufto 5 e di Tiberio fuoi 
AntecefTori , e Parenti . Secondo Plinio , fu 
vno di quelli , che Noncoreo alzò nella Cit- 
tà d' Eliopoli , Publio Vittore dice , che que- 
llo folTe inferiore à quello , che Coftantino 
ondulTe in Roma per arricchire maggiormen- 
te il Circo Maffimo. Egli n'affcgna l'altez- 
za dal proprio fufto 5 palmi 148- e teftifica pa- 
rimente Plinio , che il maggior di quelli Ohe- 
lifchi folfe eretto nel Circo Maffimo j e che 
foffe fiato fatto dal Rè Ramires ; ma è rima- 
fio illefo , & affatto intiero il folo Ohclifco 
Vaticano' 

Doppo la prima rouina , che ebbero gl'Qbe 
lifchi da Cambifcj iic fu rifarcito , & addriz- 
zato vno da Tolomeo Filadelfo, nella Città 
d' Aleflàndria , auanti il Tempio dedicato ad 
Arlìnoe fua Moglie , moffo dal grand' amor 
che le portaua. I Romani li collocarono den- 
tro li Circi , forfè per ornamento , ò purej 
perche erano dedicati al Sole ; folameutc- 
però rObelifco Ai Campo Marzio feruiua di 
Gnomone, ò Stilo per denotar l'hore , &era 
l^Obelifco di r 1 6. Piedi d'altezza 5 come dice 
Plinio , e" fece Augufto trafportarlo A Roma 
da Hieropoli Città d' Egitto . Et ijià eji w 
Cawpo Marsh 3 Dìuiis AitgnHus addidh mìrahi- 
lem vfum ad deprehendendas SoUs ijmhras^ dìe- 
rumcfue ? ac tjoUitim magnitudines 5 sirato lapide 
ai Òbelifci magnifuditie 5 cui par feret vmbra 
Uomx corife fio die^fexta bora ^ pauUlttniqne per 
regulas » c^ux fuin ex lere ìncliiP« 5 ftnpdis diebiis 
decrefierei, ejrc. Col progreffo de' tempi ne fu- 
rono condotti in Renna molti altri affai gran- 
di ; fià li quali , fecondo , che Publio Vitto- 
re chiaramente ci palefa , ne furono 24. pic- 
cioli ) che nobilitauano gl'Edifizi; priuati 
come Giardini, Cortili, &c. 

Stettero gl'Obclifchi in piedi dalla caduta 
dell'Imperio di Cofiantino, fino, chelloma^ 
fu trauagliata la terza volta da'Goti ; ma en- 
trati quefti nella Città , fotto il Rè Totila., 
furono da loro barbaramente gettati à terra , 
& acciò non reftafiero intieri , pofero trauer- 
falmente delle Traui interra, accioche caden 
do fopra quefte gl'Obelifchi fi rpezzalferopiù 
facilmente . 

Molti di quefii per cffer maggiori degl'al- 
tri, non potenano moucrfi con le funi , per 
farli caderci onde circonuallauano i loro pò 
famenti con quantità di legna ; acciò reftando 
cffi abbrugiati , ne feguiffe la rouina , comej 
fegui di quello , che fu eretto nel Circo Maf- 
fimo; che prcfentemente ftà collocato nellij 
Piazza di S.Gio:Laterano ; il Piede del quale, 
perche reftò confumato dalle fiamme , fìi taf- 
fcllato in diuerfi luoghi. 

Solo l' Obelifco Vaticano ebbe la fortuna 
di reftare in piedi , lènza elfere offefo , come 
s'intende da Paolo Orofio , perche nel fac- chcg- Lib.m. Caput IL puit, quarura alteram Caius Caligula ioj 
Vaticanum Circum abipfo quideminchoa- 
tum , à Nerone vero pofteà integratum fà- 
tcgitcxportandanij ac Augufti, Tyberij- 
que fanguine fibi affinium racmoriE confe- 
crauit. Piinius tandem earum alteram afle- 
rit Eliopoli ab Honorio exalta tara , indcque 
Publius Vitìor Obelifcum à Conftantino 
Romam, decorando Circo tranfmiflum:, te- 
ftatur longè nobiliorem , fcapo ad i48.pal- 
raos aflurgente; cuifuiFragatur Plinius,dum 
harum maximam Pyramidcm in Circo ait 
coHocatam, Ramirij Regis conflruSam^ 
munificen tia; Vaticano etiara Obelifcppror. 
fus integro permanente. 

Poft primo illatum à Cambyfe Pyrami- 
dibus detrimentumj Ptolemzus Philadel- 
phus,vtinquit Piinius, Arfinoem coniu- 
gemfummo amore dcperiens, earum alte 
ram diligentcr inftàuratam , Alexandria; 
prope dicatum eidem Fanum excitauit, alias 
in Circis pofuerunt Romani forfanador 
namemum, fcù quia Soli crant dicati. Solo 
Campi Martij Obelifco tanquam Cnomo- 
nevtcbantur quihoras exhiberet 116^. pe- 
deseiusa:quabatproccritas,inquitPliniuSj 
atque Auguftus eundem Hieropoli jSgypti 
Vrbe Romani curauittranfuehendum. Et 
rjui efi iti Campi Mania Diitiis Augtiflus addi- 
dit mifahilem 'vftim ^ ad depreherìdertdas Sotti 
•vmhras , dierumijue , ac mElium magnittidmes, 
/irato lapide ad Oheltfci magnitudinem , cui par 
fierct 'vmhra T^oinx confeBo die,fextahora, pati- 
latimcjue per regtdas ijux fatti ex ^re j ittclupe , 
[itigulis dieltiis decrefceret , (^c. Pluribus de- 
mum temporis progreffu altioribus Ro- 
mam tradudis: harum 24. minùs proceris 
priuatas JEàes, HortoS)aliaque mcmorant 
cohoneflaffc. 

Perftitere ObcIifci ex quo Conftantinl 
cecidit Imperium , donec Romam tertiùm 
Gotihabuere infeftam ; at ipfi, TotilaRege, 
Vrbem ingrelTi , cas omnes deturbarunt , ac 
nevllusGoticamcuaderetfsuitiem, tranf- 
uerfas admouere Trabes, in quas impingen- 
tes fummo impetu difiedx Pyramidcs faci- 
liùs confringerentur . Quin etiam cum plu- 
res nequirent funibus dimoueri , lignis cir- 
cum ftereobatas accenfis, lapfum, ruinam- 
quepromouebant, quodfatuminceflìt Cir- 
ci Maximi . Obelifcum , tum in S. Ioannis Late. Lib. III. Caput II. za. 3 5. cap.S Lateranenlis Platea infiftentem ; cuius Ba- 
fim , ac Plimhidemflamrais abfumptas re-j 
farciuere.fola Pyramis Vaticana ftetitinco-' 
lumis, vt ex Paulo Orofio colligitur ; quippe| 
Roma ab Alarico CotorumRcge direpta,; 
BafiliciSS.Petii, Pauliqiic ornatibus, & 
vafis. Auro, Argcntoquemicantibus j irL 
DiaconilTx Romana; a:dibusafleruatis,cum 
in cam Mulicrcm hoflis offendiflet Milcs , 
czpitatrociùs comminari.vtAurura cxtor- 
querct, Argentumque . Sed Diuina beni^ 
pnitate fretam mulicrem minime percuHit 
virtruculentus,quinimmòvafis,alijfque^ 
confcftim produéis; en inquis,Aurum, Ar- 
gentumque, fi valcbis , arripe , aufcrque_. , 
at ego fummopere Diuinx confido potcn- 
tiE , te non tantis viribus pr3:ditum , ac te- 
meritate,vt tam nefandum fi:elus qucas per- 
petrare , impunèque Sacrarum Bafilica; re 
rum potiaris . Miles Foemins pertimcfcii 
audaciam , trepidufijue intaflis omnibus 
adit Rcgem, eucutum cupiduspercundari 
ilio attente audito, Rcx omnia extemplo 
iubet BafilicjE rcftituenda , &: Chrifl;ianos 
c]ui in eam confugiiTent voluit illa;fos;Qua 
propter in eafdem SacrasJEdes ereptanu 
fuoelleailem , furama ctiam Barbarorum 
rcportarunt alacritate , Ecclefijs omnibus 
Uibatis, & Imperante fic Rcge; qui quan- 
ùmfacra veneraretur, ita palàm demon- 
(hauit; exquibus, de fupcrftitis Obelifci 
minime dubitandimiincolumitatc. 

Vfquc ad Totilam, Goti Sacram Bafili- 
cam femper plurimùm coluere , quibus eo 
tempore veram fediiantibus Chrilli Reli- 
<TÌonem , Rex hoc Templum fingulari fre- 

° ■ ■ LL 

quemauit pietate , coque nunquam abno- 
liibus direpto, vicina etiam Pyramis Circi 
Neroniani Spina: infidens,vt diximus,prifti- 
namconfi:ruauitintegritatem. Eadem haud 
Hieroglyphicis, aliarii inftar, incifa icalptu- 
ris, quippe Rex Nuncoreus qui eadem infi- 
gniuitEliopolim,Diuino cultui omninode- 
ditus,fuperuacaneuraexiftimauitSacrosR' 
tus exhibentcs adhibere c3elaturas,iUis enim 
Anteccflforum, jEgyptiorumque Sacerdo- 
tum prauis moribus vitiatis, in calato ftipi- 
, te eam piane Isuem rcliquit. 

Illos Obelifcos marmoreos fuilTe anti- 
qui declarant Scriptores , vt Plinius affir- 
mat, quibus conftruendis tantas licebat 
cffode- Libro III. Cap.II. 113 chcggiamento dì Roma , fatto da Alarico Rè 
de' Goti , efleiido ilari riporti in Cafa d' vna 
Diaconefla Romana grornamenti , e Vali d'Ar- 
gento, e d'Oro delle Bafiliche de' Santi Pie- 
tro , e Paolo incontrata qneila da vn Solda- 
to nemico , e da efib minacciata , come gli 
fìi richefto l'Oro, e l'Argento , confidata la^ 
buona Donna nella Diuina Bont.à, prefentù 
liberamente all'iftelTo tutti li Vali , & altrcj 
cole prcziofc ; dicendogli: ecco l'Oro, e l'Ar- 
gento , prendilo , e portalo via , fé puoi ; ma 
fon certa, che non ti riufcirà , e non aucrai 
tanto ardire d'i farlo ; perche fono cofe fi- 
ere delle Balìliche Ai San Pietro , e San Pao- 
lo . Intimorito il Soldato dal modo ardito di 
parlare della Donna , non folo non toccò le_j 
robbe ; ma fubito corfe al Rè , per raccon- 
targli il fucceffo . QiK:fto fentito , e confìdc- 
rato con qualche attenzione , ordinò il Rè 
che iì riportaifero alle Bafiliche tutte quelle 
robbe facre, e che iì lafcialTero lìberi quelli 
Criiliani , che fi trouanano rìcoucrati nelle-- 
due Bafiliche ; onde furono riportate allo 
medefime tutte leSacreSupellettilida gl'iftcf- 
fi Barbari , con gran fella, & applaufi , ren- 
dendo grazie all'Altìlfimo . Non furono in.^ 
parte alcuna offefe le Chicfe , auendoli cosi 
commandato l'iUeifoRc; il quale mollrò 
con tali fentimenti la Hima, e dinozioncche 
portaua alle cofe Sacre . Da che li caua , che 
non folo rellaffe in piedi , ma anche intatto 
l' Obelifco Vaticano. 

Continuò lino à Totila la Venerazione de 
Goti vcrfo quella Sacrofanta Bafilica Vati- 
cana ; & cfìendo in quel tempo Criiliani an- 
che i Goti, fii da quello Rè frequentata la_. 
detta Chicfa ; quale perche lempre fii libe- 
rata da facheggiamenti , fu conferuato pari- 
mente r Obelifco, che liana immediatamente 
al fianco del muro laterale , pofando fopra.^ 
la Strifcìa del Circo Ncroniano . Si comcj 
fi è dimollrato prolilfamente in alcuni Ca- 
pitoli del Primo Libro nella giufta fituazìo 
ne del detto Circo , & in alcuni del Se- 
condo . 

Non fii fatto queft'Obelifeo con intagli ge- 
roglifici à guifa de gì' altri più antichi i per- 
che Noncoreo Rè, che l'erelfe, infieme con 
l'altro, nella Città di Elìopoli , come fi 
detto, auendo intraprefo vna pia, e religio- 
fa vita , conobbe elfcr fupcrflui i medelimi 
intagli , che fignificauano le Cerimonie Sa- 
cre ; mentre à fuo tempo erano quefl:e gì; 
corrotte , & adulterate da' vizi; delli fuoi an- 
tecelTori, e da Sacerdoti Egizzi;; perciò de 
dicollo lifcio , come fi vede. 

La Pietra di qucfti Obelifchi venne da_, 
gl'antichi Scrittori polla fra il numero de' 
m.armi , fecondo Plinio , per la fna denfità; 
e per elfer pefante quafi al pari d' ogn'altro, 
è pcrmeffa la fua efcauazione di pezzi cosi 
fmifurati. Fu quella chiamata Pietra Tebai- Mp.8. 
> ES'ÌI"'L''II'"!4ÌI'.EI :i'"!i:!i» 
114 Libroni. Gap. III. Uh.6. , CU 5 per !a vicinanza della Tebaidc alla Ca- 
ua di effa . Fu anche chiamata Sienite , per la 
Città di Siena , che ftà à detta Caua con- 
tigua , come da Erodato in Euterpe fi kg 
CAPITOLO III. 

Delle folleuaz^iont de terreni 
Vaticani^ e fue ra- 
gioni . 

E reliquie, e frammenti degli 
antichi Edifizi; della Città di 
Roma, fcpolti , e nafcofti dal- 
le tante mine occortc a'mc- 
dei^mi 5 fanno chiaramcnto 
conofccre eiferfi lamedclìma 
fin dalla maggiore felicità del Tuo Imperio in 
qua, rialzata molto dal baffo, nel quale pri- 
ma fi ritrouaua. SÌ vede euidentcmcnte ciò 
dal Panteon , al di cui Pauimento , cVo. in,- 
tempo d'Augufìo era foUcuato con gradini, fi 
fcendeua . Et ora vedefi prctbndato il fuo Pia- 
no àguifa di concaua Valle . Opinione con- 
traria à quella del Demontiofo, oficruata dal 
Nardini 3 che vuole, fondato fopra vnrefiduo 
antico di Scale , clic per entrar nel Pantheon fi 
fccndcffe, enon fiafcendeflb, né fi fidi veruno 
della Medaglia , che corre per le mani di molti 
fatta imprimere da M. Agrippa con Ìl detto Edi- 
fizio perche è falfi/fima . Lo dimofl:ra ancho 
robclifco orario , che già eretto in Campo 
Marzio indicana, con vigilante Gnomone, le 
diuifioni del corlb Solare, crefi'a adefibper le 
crefciute rouine coperto fotto le Cantine, o 
Grotte delle Cafe . Tralafciando finalmento 
per brcuità la Colonna Traiana , l'Arco éi Set- 
timio Seuero, & altri molti Edifizi; , portare- 
mo, in conferma della foUeuazione de'Terre- 
, la ChiauicaMaffimafituata vicino alVela- 
bro , che fu fatta mirabilmente da' primi Rè 
de'Romani,per riccucre le fcolature dell'acque, 
che fcorreuano attorno de' Sette Colli: e ne' 
tempi dc'Cefari , desinata anche per ricetta- 
colo delle medefimc fcorreuano ineffada tutti 
gli Edifizi; publici , epriuati, radunateui insì^ 
numerofa quantità , che -, come attefta Plinio , 
verfano poi nel Teucre àguifa di fette Fiumi,; 
li quali è da credere, chefoifero fette Acque- 
dotti? da quali haueuanrcfico l'acque furiofa- 
mcnte . 

Trouàuafi ne'pafìàtì Secoli fommerfa,à fegno, 
che appena il fuo Arco apparjfcei il che pro- 
cede non fole dalle defolazioni , e rouine de Lib. III. Caputili. efFodcre Saxorum Moles. Lapidcm hunc 
appellarunt Thebaicum,quippe è finitima 
Thebaidifodina excauatum; didus etiam 
à nonnullis Syénites , propter proximam 
fodinis Syenem, vt in Euterpe Hcrodotus 
enucleauit. 
CAPVT III. 

Caufi trutinantur ex quthus Vati- 

canum Solum iam fublimius 

ajfurgat . 

Eterum Roma; j??difieiorum 
rudera pluribus idcntidem 
obruta ruiiiis, Vibis Solum 
olimhumiliusfuifl'edemon 
ftrant ; quod ex Pantheo fa- 
cile percipiamus.-cum Augufti Ca;faris tem- 
pore decliuibus fuppedaneis in eius con 
fcenderent altiùs Pauimentum , iam vero 
gradibus marmoreisad idem dcorfum fera - 
mur . Quod Demontiofi fcntcntia: prorfu 
aduerfaturàNardino obferuata: : qui prop 
ter quafdam Scalarum vetercs reliquias ad 
ngrediendum Pantheon defccndcrc fentit 
oportuilTc . Nemo vero haud in frequenti 
fidatNumifmatià M.Agrippa percuffo hoc 
vldificium exhibenti , quippè omninò falla- 
ci . Hoc ctiara arguitur ex horario Obelifco, 
Solaris curfus diuifiones quondam Gno- 
monis indicante folertià,nunc tandem con- 
geftis eò ruderibus , fub vinarijs apothecis , 
fpecubufque fubietìus delitefcit. Breuita- 
tis demum gratia Columna Traiana ) Scpti- 
mij Seueri Arcu, multifquc alijs Molibus 
pra:termiills, eorumlocorum fecusexalta- 
tam exponemus planitiem . Siquidèm_. 
Cloaca Maxima Velabro proximaà prifcis 
extrudà Roraanorum Regibus , effluuijs 
aquarum Scptenos Colles prxterlabentium 
excipiendis ; Eam Csefarum temporibus , 
emittendis deftinarunt fordidioribus lym- 
phis; qux ex pluribus, priuatifque jSdibus 
in illam copiofs illabentes , tefte Plinio , 
feptenorum inftar amnium , in finitimum.. 
Tyberira confluebant : in quo eadem tam 
altèimmcrfaeft, vt vix Arcus paululum^l Ltb.6. f.4. Lib. III. Caput III. Libro III. Capili. 115' emerga:, lUud oritur non tantum ex coU 
lapfis fabricarum ruinis , verùm & ex for- 
dibusTyberis, Vrbemfepiùs exundantis, 
audo f^cibus alueo , vt ex aquarum colli- 
gitur altitudine, qus antiquitus Pilarunu 
folùm attingebant Bafim , & iam tanto- 
pere fupcrant j vt vix Arcuum à Pontifici- 
bus inftauratorum excelfiores emineant In- 
cumbx . Qux Vrbem olim , eadem & Si- 
tuum Vaticanorum antca humiliorum pla- 
nitiem exakarunt, vt deueftus ab Equite 
.Dominico Fontana exhibet Obelifcus , pri 
mùm Coefari, dein Cruci Sanaiffims con- 
fecratus, cuius tota pars Leonibus fiibiefla 
prorfus latebat vnà cum marmoreo plin- 
tho, Neroniani Circi, Spinsue altitudi- 
nemdcfignante. 

Boffius liane comprobat veritatem dt-, 
Romafubterranea ; cum ipfe in fundamcn 
tis recentis Fani excauandis, varia Genti- 
lium monumenta, aggetta hurao occulta^, 
quondam vero cmincntia, prodille affeue- 
Fo!.2}. ret. Idem Equcs Fontana de excitandisObe- 
ifcis,Sixto V.Pontifice, marmoream Stylo- 
batis priorem Stereobatam cum fuprema^ 
Telluris planitie jequabiliter proccrun-u j 
arenàque, vbi LudialiaCurriculorum fpe 
Macula committcbat Nero,paulò admodùm 
demilTiorem , ad imam foliìm aqua: fuper- 
ficiem, fatìo elatiore Tyberis alueo , perti- 
nuiffe commemorauit. QuodeundemAr- 
hiteflumvalidioribuspublicismobiliorem 
humum firmare coegit,vt IblidumObelifci 
fubftrueret fundamentum . Idem proptc- 
reà à primo graduillum ambiente ad iraum 
aqua: , vbi reperta fuit excelfior vetcris Cir- 
ci vefl:igijslibella,triplex Soli genus, areno, 
fum vidclicet è iugis ciFufum, labilem è rui- 
nis , cretamque frequentiffimis Fluuij elu- 
uionlbus illatam peruafit. Ex quibus pute- 
mus ambigcrc neminem Agros Vaticanos 
prasfentem in fubftruSionibus altitudinem 
non obtinuiiTe,verùmeafdemob caufas tan- 
dem euafifle altiores.cum in hac Vrbefun- 
damentorum confinia aquarum libellariL. 
foleant adequare . Propter igitur maiorem 
horum Situum elationenf, occultas jldium 
Vaticanarum fubftrudiiones hoc in Para- ,Ii Edifizi/, ma anche dalle groflc materie in- 
trodotte dai Teucre , che inondaua fpeffe volte 
la Città . Ora trouafi accrefciuto il fuo letto , 
come fi riconofce dalla fuperncie delle fuo 
acque , che arriuauano , in tempo degli antichi 
Imperatori, foloà piedi de' Piloni, & oggi fi 
vedono quelli talmente fommerfi , e nafcofti , 
che folamcme fé ne fcorgono l'impofte de gli 
Arconi rifarciti , e riedificati da'Sommi Ponte- 
fici. 

Per le medefime , & altre caufe , per le quali 
fcgui quell'accrefcimcnto della Città> e del Te- 
nere , iì fono rialzati ancora i Siti Vaticani > che 
furono anticamente più baili, come chiaramen 
te fi vede nel trafporto , che il Cauahcre Do- 
menico Fontana fece dell'Obelifco dedicato à 
Cefare, & oggi alla Santilfiroa Croce; mentre 
tutto quello , che prefentemente fi vede da 
Leoni in giii , fl;aua prima fepolto , col reftante 
del Zoccolo di marmo , che deftinaua il Piano 
del Circo di Nerone , e della Spina. 

Viene confermata qucfta verità dal Boflìo 
nella fua Roma fotterranea, dicendo che nel ca- 
u.nre i fondamenti del Tempio nuouo, fi troual- 
fero molti Sepolcri de'Gentili , coperti da gli 
accrefciuti Terreni, che ne'loro tempi erano 
efpofti alla publica vilìa nel Pontificato di Si 
(lo V. Riferifce il mcdcfimo Fontana nel fuo li 
bro dell'Erezioni delle Guglie, che il primo 
Zoccolo di marmo fotto il Piedeftallo , che per 
neceflìtà era il Piano della Terra , e poco fotto 
quello dell'arena , luogo delle Corfc, Scaltri 
Giuochi , che Nerone cllcrcitaua , era coperto, 
fotto il pelo dell'acqua , à caufa del Teucro 
inalzato . Onde , dante l'accrefciuto , e mal fo- 
do Terreno, fu neceffitato il mcdcfimo Fontana 
inoltrarfi , con vigorofc paflbnate fotto l'acqua, 
arriuando al duro antico, per affodarc il letto 
al fondamento della Guglia . Egli, prima dallo 
Scalino , che circuifce la medcfima", fino al pelo 
dell'acqua: douc fi trouò il lineilo, che fom- 
merge il Piano dell'antico Circo, trapafsò , O 
perforò le tré fpecie di Terreno , e ioè l'arcnofo 
apportatoui da'CoUi, il labile dalle rouine, e 
la creta dalle numerofe inondazioni del Teue- 
Da quefte cofe ragioncuolmenre s'infcri- 
fce non efferei Terreni de' Campi Vaticani ver- 
gini in quell'altezza attinente alle prefenti fon- 
dame ntazio ni : ma alterati, & accrefciuti per 
l'accennate caufe: efiendopratticacommune in 
quella Città , che il confine de'fondamenti fia il 
lineilo dell'acqua. 

Dal rialzamento dunque di quelli Siti abbia- 
mo rifoluto prendere giufto motiuo , e buona., 
congiontura di moftrare , colla prefente noftra 
Opera , le occulte , e perfette operazioni , e fo- 
ftrnzioni del Tempio Vaticano , defcritto nella 
prefente Seflìone , e fondato fopra tutto quello. Ub.l.c.l. Fogt. 13 , , ,. . ^_ . „ I, che aflèrifce detto Fontana,acciòvenghinopa 

graphodelmeatas,atqueexipfoEquitcDo-|U^j-^^ ^j^ll^^„j-^„,,„ltj. 

minico Fontana Audore percelebri erutaS 

euuigare fufcepimus. P a Diuilìo xi6 Diuifio verificans Splum auftum in Vaticano . 'I 't' A Libclla antiqua ante Vrbis eie uationcm. 

B Libella etc£ta , ideft AquK. 

C Terrena anela . 

D Planities fupcrioris Templi Qbelifci pofi- 

tionis palm.jo. 
Antiquus fitus Obclifci in fuo Circo ante 

tranflationem operti Terra , & Bafes vfquc 

ad prsfati Obelifci fcapum. 
Fundamentum vctuftmn fub ipfo j Spina- 

que. G Situs Obelifci, eleuati circa palm.jj. 
H Fundamentum palm.éo. fubipfo omni ex 

parte plateatum. 
I Fprtia obftacula qua labile Pauimentumj 

Iblidant. 
K Muri Circi diruti in loco Tholi. 
L Maximo Tlioli Pila; . 
M Circi inuenti fub Rima aquK palm. 4-!. , 

planities, tede Doipinico Equitc Fontana . 
• if ■ IL 
JXi 
^ 


'é 


■^ 


i 
1 


3 


•n 
." 


r 
1 


1- 

■1 
1 


s 


? 


2 


■5 
5 


"g 


i. 


5 


^ 
1 
1 


1 


1 
t 
8 
"1 

•5 


e 


S 


t 
s 

:? 

s 


^ 

"C 
^ 


1 
i 

i5 


s 


1 


fu 

fi- 

1 


il 


g 

^ 
^ 


-<; 


^ 


'^ 


B 


W 


u; 


C! 


w 


M 


M 


l-I 


^ -1 k ■'il ™ 
*1Ì Lib. IH. Caput IV. 'mi incus 
ut lib. 

'ercatus 
ì^6 & 
.^o.eod. 
CAPVT IV. 

De Vaticani Ohelifci Situ , eo 

fottjftmum 'uhi iàm re- 

feritur , olim tran- 

slatut , 

LLE Obclifcus pene veteris 
BafilicE , recentifquc Fani , 
ad Fornaces fpetìantis , la- 
rcri haudprocul à fabn'cà , 
in oibem inflcxa, iàm Tem- 
pli Sacrarium, infidebatj totufquc ferme 
eiufdem Solo cmergebat Scapus , Styloba- 
tum quidem Stercobatifq;Ciici "LonsiXx 
nisue incumbentibus, terra, &c riideribus 
obrutis, vtaitEques DominicusFontana , 
Mercatus autem cadcjn ornamenta, ac Sty- 
lobatas , vfque adprifcam Caij infcriptio- 
nemaflerithumodclituiffc, fummum Ste- 
rcobatemjmediam i-quantem Circi lineam, 
aquis fcribitimmerfum, cidcmquciam ad 
cxtremam gradationem infiftit. 

Nonnulli Pontifices banc dimouere cu- 
picrimtPyramidem , Situquc nobiliori de- 
corare, quemadmodum in Area Vaticana-, 
iam Templi gaudct alpcdu . Nicolaus V. 
id animo primus verfare carpir confilium,vt 
in eias vertice, eminente Mundi Redem- 
ptoris effigie, Crucem auro , & opere Co- 
rinthio fplendidam humeris geftante , qu. 
tuoreamfuftinercntEuangelilte. luliusll; 
Se PaulusIII. eandem iniiium pra:fentem 
locum traduci , Architeótonica; peritifTimo 
Bonaroti confifi,expetiucre; hic tameng 
tamarduumfufciperedetreólauit laborcm, 
ne parta tantis fudoribus fama periclitare- 
tur; Gregorius XIII. externi quoque Ar- 
chitcdiprototypoallcdus, de ipfametco- 
gitauit exportanda ; gloriofis tandem , &c 
magnificis aflueti , ab alijs tantum defide- 
rata Sixti V. perfecit magnanimitas. Siqui- 
demeiusartis, SiMathefeosperitiflimis vi- 
ris fa'pius in confilium accerfitis, delinca- 
tum abEquitc Dominico Fontana mouen- 
di Obelifci Typumcsteris omnibus anre- 
pofuit. Quapropter vniucrfam, & transfe. 
rcnds Pyramidis , & excitanda: prouin- 
ciam ci commifit Pomifex; quòd quidem Libro III. Cap.IV. n^ 

CAPITOLO IV. 

Del Po fio antico dell' Ohelifco Vati- 
cano , e del trajfffrto dt ejfo , 
doue difrejinte fi troua 
inalz^ato. 
Donieììico 
ì'oìitaria li- 
bro I. fog. 

Mercati 
fogl.i66. Ificdeua qucft'Obclifco qnafi 
vicino al fianco della Balilica 
veccliia, e del nuouo Tempio, 
verlò le Fornaci, poco diftantc 
da quella Fabrica circolaro, 
che icruc di prefentc di Sacri- 
llia al detto Tempio . Sorgcua 
da terra quafi tutto il furto di qucfto Oobeliico , 
rimanendo fottcrrati in quelle roiiine i Pofa- 
mentidclliPicdeftalli, e Zoccoli, (itnati da gli 
Antichi nella Spina del Circo > come ne attcfla 
li Caualicrc Domenico Fontana; & il Mercati 
dice , che follerò i medefimi Ornamenti , e Pie- 
deftaJIi coperti fino all'Ifcrizionc antica di Caio. 
Secondo il predetto Mercati , il primo Zoccolo 
di Marmo, che vguagliaua l'altezza della Spi- 
na , ò Tela del Circo, era coperto di acqua ; & è 
quclmcdefimo, chediprefcure ferue di Pofa- 
meiito airObclifco , nel fine de'Gradini. 

Furono diuerfi Pontefici i che ambirono di 
trafportarc, e di muouere quefta Mole, e di col- 
locarla in luogo più nobile , e conueniente , per 
agnificar , come fa prefentemcnte il profpetto 
del Tempio , e Piazza Vaticana . Il primo che 
auertc quefta intenzione fu Nicolò V. il quale , 
come manifefta il Mercati , pensò di difporlo 
adelfcrefoftcnutoda'quattroEuangelifti,eche , ,,,, 
nella cima foffe collocato il Redentore conla-j 
Croce in fpalla , d'opere Corinthie indorato . 
Ebbero anche il pcnfiero di trafportarc qucH'O- 
bclifco , e collocarlo doue ft.ì di prefentc , Giu- 
lio II; e Paolo III. affidati per il buon cfitodi 
qucrtotrafporto nel valore delBuonarota. Ma 
qucfti non volfe cimentarfiàvnaimprefa si ar- 
dua: perche forficonofceua, che in quefta fola 
poteua perdere quella fama, che con tanti fu- 
dori in molte altre aucua guadagnato. Anco 
Gregorio XIII. moftroiJi dcfiderofo di quefto 
trafporto , molfo da vn modello di Architetto 
ftraniero: quale poi giudicato improprio, non 
fìi mefibincftècuzionc. 

Effettuoftì bensì imprcfa tanto gloriofa folto 
il Pontificato di Sifto V; l' animo grande del 
quale aùuezzo fcmprc à tentare cole magnifi- 
che, rifoluè di dar mano al tralporto . Deftinò 
dunque vna numcrolà , e dotta Congregazione 
de primari; Intendenti , per vedere moltiftìmi 
modelli di diuerfi Ingegnieri , e Matematici . II 
pili degno , e pratticabile fu giudicato concor- 
demente quello del Caualiere Domenico Fon- 
tana . Fii dunque data à lui daquel Pontefice-- Cap-ì6. 
> ''SlftiiiHl in,,,,, I IO Libro III. Gap. IV. uh. 1. /Jl,.;S. 
ap.io. Il totale cura dcltrafporto, e dcll'ereziono 
dcU'Obelifco , ouc oggi fi vede , il che felice- 
mente feguì l'Anno i s 85- a'io. di Settembro > 
in giorno di Mcrcordi , come porta Ceccarelli 
nella Vita di Sifto V. Pofa quell'Obelifco con_ 
fuoiPiedeftalli, Zoccoli, e Gradini fopra viij 
fondamento platcato, ordinato dal valore di 
quell'Eccellente Architetto . Conofccndo que- 
llo la pochiffima ftabilità di quei Terreni are 
nofiaccrefciuti, fece il fondamento di figura^ 
quadrata di palmi 6o. per ogni verfo , e di pro- 
fondità, fino alpclo dell'acqua palmi 3 j. Rin- 
forzò quei Terreni dal pelo dell'acqua in giù 
con denfi paffoni di palmi 25. profondati fotto 
acqua , di groffezza dVn palmo : li quali confo 
lidano quella parte , fotto il plateato fonda 
mento , né potè continuare tale rinforzo di mu- 
ro fino al Terreno vergine antico, per cffcrcj 
(lato impedito dall'acque accrefciute , rifpetto 
al rialzamento del fiume , fecondo che afferifce 
il medefimo Fontana , ma fuppli con li palloni. 

Per cagione dell'acqua, che fotto fi trono , 
gli fìi impedito il pratticare le fondamentazioni 
di quell'Obelifco , come fegui di quello del 
Campo Marzio : àcui per difetto del Terreno 
labile, fìj fatto il fondamento profondo, quanto 
era il medefimo alto, fecondo Plinio. Ma con 
tutto ciò, non rimafe di quello alcun dubio del- 
la totale ficurezza degli alfodati fondamenti. 

Auanti di mctterfi à si grane imprefa del mo- 
uimento di cosi gran pefo, fece con gran pru- 
denza , & indullria altre infinite confiderazioni, 
per il felice fine dell' imprcfa . Scandagliò il 
Fontana quanto potcna alzare , e muouere di 
pcfo vn Argano vcllito con affidati canapi , con 
moto di quattro Caualli gagliardi , & a(ncur.ate 
Traglie, à tutta forza, che non potcifero fpez- 
zare il grolfo canape. Riconobbe checi.afchc- 
duno Argano alzaua circa venti mila libre di 
pcfo. Dettino dunque 40. Argani per il folle- 
uamento di libre ottocento mila, e due Leno 
di lunga tratta , premure k forza d'Argano , per 
foUcuare il rimanente del pcfo dell' Obelifco 
imbrag.ito di vn millione, quaranta tremila-,, 
cinquecento trenta fette libre . 

Da tale cognizione ordinò, che ciafchcdun 
Argano lauoraffe con moto regolato , per rice 
nere l'vnione del tiro, perciò fi temperaua la_, 
violenza dell'vno, che necellìtaua il fermarfi , 
flante la fuperiore forza del canape , e fc ne ri 
traeua l' vguaglianza del moto medio , & anche 
dell'affidate Traglie doppie , polle attorno , nel 
Callello di legno, e con l'aiuto delle Leuej. 
Dopo aucr implorata con Sacrifizi) Sua Dinina 
Maeftà, e le diuozioni fatte da gli Operarli den 
tro il Tempio, auanti l'Alba , quafi nello fpun- 
tate del Sole , furono collocati ne'luoghi defti- 
nati i e cominciò il Capo Direttore , che in emi 
nenzarificdeua, à fare fuonare la Tromba, che 
era il fegno del mouimento delle Machine . Il 
tutto fu bene effeguito da'Capi fubordinati, che 
dirigeuano gli Operari) 900. con 40. Argani; 

e 75. Lib. III. Caput IV. anno 1585. Septembris decimo, & Mer- 
curi) die, vt narra: Cecarcllus ad feliccmj 
perduxit exitum . Cum Stylobatis , gradi- 
bus , ic Stercobatis extenfis folo xquali 
Obelifcus nititurfundanientis;cognita enim 
arenofe Telluris inflabilitate, fundationis 
longitudine, quadratolo, palmorumfpa- 
tio, abaqus vero ima fupcrficie 3 3. palmo- 
rum altitudine definità, fubliciSj feù craf- 
lloribus lignis inftabile folum fiftucauit. 
Ad priftinum tamen, natiuumque Terra 
Itratum fublimiores in altiori Fluminis al- 
ueo aqua; vlterius progredì obftitere , vt 
ipfe Eques Fontanaprodidit, atinfitiscon- 
fertim humo trabeculis,totum prorfus amo- 
uit impedimcntum. 

Propter fubterlabentium aquarum obi- 
cemfatis nonlicuitexcauarcfubftru&ones, 
vt Campi Marti] contigit Obelifco , cuius 
ob mobilitatem, fundamcnta ipfius altitu- 
dinem a?quantia perfoderc, fecundùm Ph- 
nium ; nihilominils fundationum abundè 
cautum eli fecuritati. 

Etenim antequam Eques Fontana adeò 
arduum, tantiquepondcris mouendilabo- 
remaggrederetur, multa folcrtis viri agita- 
uit perlpicacia , ad optatum finem confe- 
quendum. Enim vero fingulari explcrauii 
nduftria, quantum pondus munita fpartis 
denfioribus, &TrochleisErgata, & egregi) 
circumafla quadriga viribus, moucrepof 
fct; compertiquevicena circiter pondo mil- 
lia quamlibet attollere . Earum igiturqua 
dragintacomparauit, efferendisoQoccnte- 
nis minibus, quinofque pra;longas veflcs 
gerano decrfura aélos, ad reliquum onus 
protrahendum Obelifci , dccies centcnis 
quadragies, &quinque centenis pondo mil 
libus circumuallati. 

Qu^ibuscompertiSjOmnesErgatasfimuI- 
taneo motu iufìit animati , vt vnius celeri- 
tate alterius temperante fegnitiem, Veéli- 
bus , &: Trochleis in totius lignea: contra- 
beationis culmine iide mobilibus adiuta; , 
concordes , Si a;quabiliter mouerentur 
Imploratadenique in Fano ante diluculum 
Diuini NuminisMaieftate , atquc ante So- 
lisortum, fuis in locis fingulis Opificibus 
difpofitis, in editiori eminens Archite&us, 
deftinatumMachinarumraotuifignumTu- 
barum edixit clangorem; tum direóli à Pra:- 
fidibus nh. 
ip. 5. za. 7 6. 

cap.iG. Lib.III. Caput IV. fidibus nongenti Opifices quadragenisEr- 
gatis, & Equis 75.egrcgiè]aboremexantla- 
runt . Dein pulfante campana , qua raone- 
bantur operi fuperfedendum, licettenaciter 
coagmcntatus Stylobati euulfus eil Obcli- 
fcus ; paucifque eodem affurgente circum- 
uolutionibus , onere prorfus expeditefu- 
perftiterunt Machina; , Artiiìccfque . His 
tamen initio , tanquam immani pendere^ 
fatiicentibus , ingenti edito ftrepitu , &; ve- 
luticoncuiTaTcUure, munitionislignea; to- 
ta compaginatio, efFraflisaliquot ex ferro 
cuneis , vifa eft grauiori onere coarflari . 
Mirum autem quòd duodeno conamine_. 
palmis tribus, quadrante minùs elata Pyra- 
mis fiibieiìo infcderitilrato,quofacihùs dc- 
uelieretur : quodliorà ciufdeni diei vigeiì- 
mafecunda obtinucre, cumfumma totius 
PopuliaIacritate,qua,torment3rijsMaclii- 
nis in Platea , Vrbifque arce , frequenter ex- 
plofis, necnon Campanatura pulfu, &c Buc- 
cinarum clangore totam perfudere Ciuita- 
tem, ipfique Opifices ad jides Pontificias 
veluti triumphantem ex opere tulerunt Ar- 
chitcflum. 

SublatumdeniqueObeIifcumfacilè,fen- 
fimque dcmittebantErgatis, cui ficindina- 
to Trabesfubiecere, circinoruminftar, cru- 
ribus diuaricatis , conipadas , totum onus 
fubindedorfoexcipientes, donec fubftrato 
vetriculo fupcrextcnfum , aliquantumque-^ 
fubtraiftum lignea expcdirent contignatio 
ne, facile polka cumreliquis Machinis dil 
foluendà . 

Confcftira fé poftmodùm ad vetcrenu 
Stylobatamhumoerutuni fimul cumpra;- 
cindo vndique Obclifco , in deftinatum lo- 
cum à prillino fupra quindenas j centum^ 
cannisdiffitum, palmifque quadragenisde- 
cIiuiorum,conuehendum;atquevtremf9- 
liciìisprsftarent, terrea vtrinquerepagula 
coagmentatisTrabibuSj&fulturis, Obcli- 
fco fuftinendo idoneiscontextacircumiece- 
rc,quibus eum tandem perduxere ad Situm, 
StylobatJE Bafi tribus palmis fublimiorem , 
circum quem ampliatum craflìus rcpagu- 
lum,nouamvelutarearaexEquauit,vbimu- 
nitoriam compaginarunt Trabeationem ad 
Obelifcum Ergatis quadfaginta , adhibitis 
etiam Vetìibus erigendum. 

Decimo Septembris die, anno i 5 8 C. XibroIIìrC^IV. 121 inftru- £75- Caualli . Seguito che fu il bifogno, CiùrnS 
la Campana , che era il fegno di fermarfi, in mo- 
do che fii sbarbicato , e foUeuato l'Obeli fco fe- 
licemente , benché foife molto fermamente im- 
pernato col Piedeftallo , e con pochi giri ii alzò 
per aria, inliberta delle Machine , e dominio 
dell'Artefice il di 2 S.Aprile 1585. chenelrice- 
ucre il grauame in quel principio, fcgiù gran^ 
ftrepito, eparuechetrcmaffe la Terra. Si re- 
flrinfero le Machine del Caftcllo, àcaufa del 
gran pcfo , e fcagliorno alcune cauicchie di fer- 
ro, m modo incredibile, che con dodici moffe 
fi alzò rObelifco palmi 2. e ;.q. Vi fu pedo lo 
Strafcino, per agenolare l'operazione, chefc- 
gui alle 2 o.orc del mcdefimo giorno . Fìi tale il 
giubilo vniucrfale del Popolo, con fparo de^ 
mortalctti nella Piazza, con tutta l'Artiglieria 
:lla Fortezza di Cartel S.Angelo , che vnita al 
fuono delle Trombe, e Campane, rimbombò 
tutta la Città, e gli Operarij medefimiprende- 
rono l'Architetto , e lo portarono fino al Palaz- 
zo Pontificio , per Trionfo dell'Opera. 

Dopo moflb l'Obelifco, veniua incuruato 
verfo Terra , con adagiato modo da gli Argani , 
nella cui piegatura erano ordegni di Traili ar- 
mati , compofti à guifa di piegature di compaf- 
fo , che di mano , in mano il pefo pcndeua fopra 
il dorfo , fin che fi refe in piano , fopra il Letto 
ò Strafcino, e che fò tirato in diftanza àfufS- 
cienza, per potere liberamente disfare il Ca- 
rtello , e diftruggcre l'altre Machine anneflo . 
Immediate fi attefe d diffotterrare il Piedcrtallo 
antico , e fu condotto al luogo della nuoua ere- 
zione. Pofciafegui la condotta dell'Obelifco , 
con laveftituramedefima, in diftanza delfuo 
trafporto , canne 11;; declinando il Terreno 
dal Porto antico al moderno palmi 40. fùpro- 
ueduto per la fua condotta in piano di vn Ar- 
gine di Terreno di buona larghezza , incatena- 
to, e fiancheggiato ne' lati della fualonghez- 
za di Arcarecci , e conarmatura di Traui , e rin- 
forzi di Puntelli , per refiftere al gran pefo dell' 
Obclifco ; il quale fu condotto felicemente al 
nuouo luogo dertinato , palmi tré pili alto del 
pofamento del Piedeftallo . 

Fìi accrefciutce dilatato, attorno il luogo 
della nuoua Situazione , l'Argine , in modo 
che formaua vna Piazza folleuata: fopra la qua- 
le fu addrizzato , e compofto il nuouo Caftcllo, 
per l'erezione : con 44. Argani, che foUeuaro- 
no l'Obelifco , con altri 4. per lo fpingimento 
del Piede , con le Leue. 

Furono aUi lo.diSettembre i;SS. difpofti, 
e veftiti gli Argani , & armato il Caftcllo di 
Polee, e di Traglie. Fatta di nuouo l'efpe- 
rienza del moto de gli Argani , e trouatone il 
regolamento ; per euitarc la confufione che po- 
teua nafcere per il numerofo Popolo , che con- 
[corfe, fu proueduto con Steccati attorno , con 
Guardie,& altro . Onde fìi implorata.prima dell' 
! operazione , Sua Diuina Maeftà con Sacrifizi) , 
&Ora2ioni;peril felice fineje fatte le diuozioni 
Q ~— j— II?!'! ■■"in ^wii rLl!b.;6. ■■•"■■' 7- I X2. Libro III. C apjy^___l 

Idi tutti gliOpcrari) dentro la Balllica Vatica- 
'iia, vfcirono due ore auanti giorno , & entra- 
rono nello Steccato. Ciafcheduno al luo luo- 
go, & vffizioi li diede con ogni attenzione 
principio all'imprefa. Prima di ciò, tutti in-; 
ginocchiati, & implorata di nuouo 1' affiften- 
ZQ. di Dio, cominciò l'Architetto, che emi- 
nentemente rifiedeua, come principale Diret-, 
tore , à fare fuonare la Tromba ; onde tutti 
con vnita applicazione cominciarono à dare 
moto à i4o.Caualli degli Argani 441 con 800. 
Vernini di lauoro . Tutti erano attenti in mo- 
do tale , che con grand'ordinc feguì l'vnione 
della forza delle Machine , e dallo Strato li 
vidde ergerli in piedi con tanta preftezzij , 
che rf fc ftuporc , e meiauiglia à gli Alianti, 
in vederne con tanta agilità l'erezione . Si 
che piombò à perpendicolo nel dcftinato luo- 
"o alle 13. ore di detto giorno ; doue , per 
allcrezza del fine di cosi ftupenda imprefa . 
furono fatte allegrezze infinite , con lo fparo 
de' Mortaletti , & applaufi vaiucrfali .' Ebbej 
anche l' Artefice encomi) , e ricchi regali , 
fatti, e dati dalla magnificenza di quel gran 
Pontefice . 

' Fu cosi bella , & ingegnofa l'inuenzione_ 
e modo, col quale R folleuò quell'Obelifco, 
che con quegli Argani ordinatamente difpo- 
fti , nello fpazio di poche ore fii eretto iiij 
aria. Di quella inuenzione non furono con- 
fapeuoli altri Profeifori in tempo degli anti- 
chi Romani, e fpecialmentc intempo del Ma- 
gno Collantino , fecondo il Mercati . Et à i 
detti di Plinio era diuerfa la loro prattica in 
fimile erezione, perche dice egli , che noru 
meno di 20. milaVomini, con numerofcTra- 
ui, e con altre confufe Machine molto labo- 
riofe poteuano alzare si fatte Moli. 

Il medefimo viene verificato da Ammiano 
MarcelUno, che racconta , che per quello che 
fu inalzato da Augnilo nel Circo Mallimo, 
fìi addrizzata tanta quantità di Traui , chc_ 
patena vna intiera Macchia, con vna infinità 
di corde , che fi volgeuano intorno à nume- 
rofi MoHncUi . Douettc dunque il Secolo 
paffato riconofcerfi non meno fortunato, che 
fpettatore di mcrauiglie, per auer veduto con 
tanta facilità, cioè con foli 44- Argani molTi 
[da Caualli, con non molta Gente, epreftez- 
za indicibile, alzare la gran Machina delVa- 
tjcano Obelifco fopra l'eminente Piedeftallo . 
Sotto lo Spico di quello furono dalla gene- 
rofità di Siilo V. polle Medaglie di oro, e di! 
argento, con l'impronto di elfo Pontefice: e. 
nel rouerfcio la Religione , e la Giuftizia^.l 
Alcune altre furono con l'imagine dell'Ar- 
chitetto Fontana, cioè Nome , Cognome, e 
Patria, effetti della virtù , che fa riceuero; 
onori di tanta (lima , in vedere anche fcol- 
pito nel Piedeftallo , e Laftra di Marmo il 
modo del foUeuamento. j 

Durerà però fempre la fua Gloria con la_, 

fer- Lib.III. C ap ut IV. 

inftruais Trochlcis , abfoluerum Ergatas, 
totamque contignationis compagem. Pro- 
batisiterumGeranis , Machinifque , ne ex 
nimia Populi frequcmia oriretur confufio , 
feptum clatris ligneis interclufumobiecerc, 
ad gentcm aditu arcendem. 

Quamobrèmpra:miffis orationibus , Zc 
Sacrificijs , etiam in genua procumbcntes 
DeumpreeibusexoraruntOpifices/eptum- 
que ingreffi , fuum finguli locum fubiuere ; 
vbi Buccina: clangore admoniti, centenis 
fupra quadragenos Equis , &: odingcntis 
Hominibus , ad motumincitarunt Ergatas , 
quibus, & Machinarum auxilio, quanto- 
cijs, fumma omnium admiratione , bora 
'eiufdem dici vigefima tcrtia erefta , &: ad 
jnormam Pyramis affurrexit . Atque ob 
fortunatum laboris cxitum, fummus Po- 
puli iubilus,&tormentorum explofìoilpfe- 
queArchiteflus non encomijs folùm , fed 
X regijs rauneribus fuit Pontificis munifi. 
centià illuftratus. 

Solcrsprofetìa, ac ingeniofa fuit me- 
hodus; quandoquidem Ergatis fagaciter 
fubftitutis , paucis admodum horis.dupen- 
dam exaltarunt Molem , cuius infcij pror- 
fusfuere vcrerum Romanorum Architccli, 
ac potiflìmùm Conftantini Magni tempo- 
ribus, quibus , Mercato tede , Plinioqu^, 
viccnis hominum millibus, priEter nume- 
rofasTrabes, Machinafque , ad fimile ne- 
gotium vtebantur; quod comprobatAm- 
inianusMarccUinus, dum Pyramidcm ab 
Augufto aflerit tanta Trabium multitudinc 
in Circo Maximo excitatam, VI Sylu3:fpar- 
tis , & funibus hirfiita: , Peritrochijs quàm 
pkiribus circumuolutis, fpecicm exhiberet . 
Prsteritum igitur Ssculum foelix debeat 
celebrati , ac fortunatum, quòd tam mira^ 
faxilitate folis quadraginta Ergatis,per pau- 
cis Hominibus, & Equis, ita quiete; cclcri- 
terque Vaticanum attolli vidit Obelifcunr^ 
reaèStylobatiinfidemcm; cuiaureis, ar- 
genteifquefubieais Numifmatibus,in alte- 
ra facie Pontificis effigiem, in altera vero 
Religionem , luftitiamque prsfercntibus, 
fingiìlaris emicuit SixtiV. munificentia; in 
alijs veròipfius Architeli Equitis Fontan? 
Patria, & Cognomineinuftis/amaimmor- 
talis Viricommendatvirtutem; necnon in 
Stylobate marmoreo celata eft ratio, gua,^ Pl.lib.i6. Lib 17- Libili. Caput IV. extulit Obelifcum , qui femper , pcrcnnis in 
ftar Coloflì, sterna ipfum gloria cumula 
bit. Quare à pr.'emcritis abftincbimus lau 
dibus, quippè ex illuftri eiufdem Profapi; 
oriundi j Vt incaptamliiftoriamperfequa- 
mur . 

Tradit enimMcrcatus integrum Pyra- 
midis iftiusfcapumpalmos cubicos 1 1 544. 
obtinerc, carris vidclicet 348; Scpalmos 8 
xquales , quilibct vero carrus palmos ha- 
bet trigima cubicos , quare cognito palma- 
ris cubi pondcre ; nongcnta nonagics pon- 
do millia,dempto tariicn Pediftylio , pen- 
dii Pyramis; eiufqucaltitudo ab area; piani- 
tic, ad funimum Crucis apicem 170. pal- 
mos,&:q.i.aflequitur;intransferendaverò 
cuchcndaqueNummÌ3iS97;.cxpenfi,vtin 
eiuldem Pontificis Vita innuit Ccccarellus 

Viro tamen , ob peritiam, fide digniori , 
magis credendii putemus,icilicet Equiti Do- 
minico Fontanf,in Libro memoranti ipfum 
Obelifcum Romanorum Architeli cubo- 
rum vndena millia fupra ducentos, & tres 
8 5 .90. fibi vendicare , qua cum carris fup 
tres, hi fexagenostreccntis, palmifquecir- 
citer quatuordecim , carrus vero , Romano 
more, triccnis a:quetur cubis ; libris autem^ 
oiftogenis palmo cubico attributis, vridcm 
cxpertus eft , nudus ipfius Obeiifci ftipes 
nouiescentena. Si fexagies pondo mi!lia_j 
fupra quingentas, & triccnas feptcmque^ 
libras impetrabit. 

Adhibita autem ad Obeiifci munimcn 
tum tanta ferri fupelleLlilc, virgis fcilicct, 
Zonifque ambientibus , Tabulatis , & Con 
tignationibiis, alijfque oflogcnapondo mil 
lia pendentibus, cinélus tanto muniminum 
apparatu Obelifcus , decies centena , qua- 
dragies,terquc librarum millia, fupra quin- 
gentas , tricenas , 6; feptcm^ libras excede- 
bat. 

Vigefimo feptimo eiufdem Menfis die_., 
folutis Trabium compaginibus , alijfque.^ 
exportatis, Obelifcum, vtiam apparet,li- 
cuit omnibus intueri, atque folemni gra- 
tiarum anione inftituta , Cruci Saniliffim^ 
dcuouerunt. 

Quippè autem tamarduum Opus ingc- 
niofas admodum Machinas coegit indu- 
ftriamcomminifci, eafdemex Autìore ipfo 
depromptas , qus fummo erunt deinceps 

Arti- ^ibroIILCap.IV. 123 fermezza dell'Opera, e con la ftabilità dell' 
Obelifco , il quale haucndo feda , e durabile 
permanenza , femprc ricorderà al Mondo la 
ina celebre virtù , & il fuo imparcggiabil va- 
lore ; Tralafceremo però le lodi di quello 
gran Soggetto , benché giuftamentc li fi dcg- 
giano , per cder anche Noi difcendenti dal- 
la di lui onorcuole Stirpe , acciò che non-- 
fembri , quello che fi opera per giiiftizia.,, 
operazione d'affetto. E feguitarcmo l'Iftoria, 
fecondo il Mercati , nel fuo libro degli Obe- 
lifchi , dedicato à Sifto V. fecondo le mifu- 
rc -, che fi caiiano da'difcgnì , e da gli atte- 
diti del detto Mercati , il Furto ailbluto di 
quefto Obelifco è di palmi cubi 11544; cho 
fono carettate 348; e palmi Si & ogni caret- 
tata è comporta di palmite, cubi. Ilfuope- 
{ò, per r clpcrienza fatta in vn palmo cubo, 
afccnde à libre 992. mila, intcndcndofi però 
folo il fufo dell' Obelifco , come fopra, fcnza 
i Picdeftalli . L'altezza di elfo dal Terreno 
della Piazza , fino alla cima della Croce ar- 
riua à palmi 180. e j.q; e fra il trafporto , 
e l'erezione di elfo, furono fpcfi feudi 36975. 
come porta il Ceccarclli nella Vita del detto 
Pontefice . 

Deuefi però attendere al più crcdibilej , 
come aflcrifce il Caualierc Domenico Fonta 
na, che dice , che qncfto Obelilco fiadi paf 
mi cubi Romani d' Architetto vndici mila./ 
duecento, e tré 85.901 che fanno cuettato 
363; e palmi 14. in circa: cioè palmi trenta 
cubi per carettata , alla Romana. Calcolando 
il pelò à libre S6. per ogni palmo cubo , fc 
condo r clpcrienza dal mcdcfimo alferita , pc 
fa il fufo puro , e nudo dell' Obelifco libro 
9Ó3537. Aggiontaui poi la veftitura dell'ar- 
matura, per moucrlo, cioè Verghe , Cinto 
dì ferro , che abbracciauano , Teuoloni , Tra 
glie , & altro , per renderlo ficuro al moni 
mento , che pcfauano inficme libre ottanta 
mila ; sì che 1' Obelifco veftito vcniua à paf- 
fare vn miUione, e quaranta tre mila , cinque 
cento , trentafette fibre ; e quefto pefo rice- 
ueua il moto da gli Argani , e dalle Lene. 

AUi 27. del medefìmo mele , IpogUato dì 
quelli Armamenti , e Vcftiture, comparuo 
alla vifta del Popolo , nel modo , come or<T_. 
fi vede ; il quale Obelilco con folenniìlìma./ 
Proceflìone fu confacrato alla Santìffima Croce. 

E perche così marauìglìofa imprefa necef- 
fitò il detto Font.ana ad inuentare le artifi- 
ziofe Machine per l'Erezione fudetta, cffeii- 
donc l' inuenzione cosi rara , .abbiamo giù 
dicato bene, dì cfporre la delineazione del 
le medefime canate da gli Originali , corcj 
gran fedeltà , di quelli del medefimo Auto 
re; quali nellì feguenti Rami vengono efpref- 
iì , e feruìranno dì gran lume à gli Artefici 
nell'occorrenze. 

Con quefta breue narratiua ci è parfo be- 
ne di raccontare in fuccinto la foftanza della Cap. ,., 
fogl-ìCl ^^ Ifto- l.ì-' . 
■ il IZ4 Libro III. Gap. V. Iftoria di quefta notabilifliiTia imprefa: auen. 
do lafciato in dietro molti accidenti , e mi- 
nuzie j per non eiTcre necelTarie , come anche 
non attinenti alla foftanza dell' Opera . Chi 
aucrà curiofità di elTernc à pieno informato, 
potrà leggere il libro dell'Erezione delle Gu 
glie del Caualiere Domenico Fontana , nel 
quale li troua ogni minima cofa. 

Ad inferire in quell'Opera il fucceffo dell* 
Erezione dell' Obelifco , non ci ha molTo l'af- 
fezione della Parentela , per rauuiuare al Mon- 
do quefta gloriofa , e Angolare azzione di sì 
grand'Vomo ; ma bensì , perche conuiene con 
la ferie dell' altre cofe , fcguite nel Vaticano 
come anche per facilitar più a' Dilettanti le 
notizie 5 per la rarità del Libro , che ne trat- 
ta, effendofifmarriti i Rami per le Stampe CAPITOLO V. 

De gì Ifiromenti , che feruirono 
■^er il trajforto dell Obe- 
lifco . 

Cciò venghino intefi , e ligni- 
ficati i nomi de' principali 
Ifiromenti , feruiti alle Ma 
chine, e trafporto dell' Obe- 
lifco , i quali vengono no- 
minati ne'fegucnti Capitoli 
gli abbiamo delineati, acciò fi poffano com- 
prendere le loro qualità, e forme, per venir 
in cognizione delle loro operazioni , & ef- 
fetti : come anche il modo di comporli , e. 
fabricarli . L'Iftromento primario è chiama- 
to communemente Argano, e fé ne moftra- 
no qui la Pianta, Profilo, e veduta. 
Si è Lib. III. Caput V. Artificibus emolumento , cenfuimus accu- 
rate elucubrandas . 

Sic tandem Nobisvifumeftbreuitcrtam 
gloriofi laboris hiftoriampcrftringcre,mul- 
tis fuperuacaneis , & ad rem noflram mini- 
me attinentibuspr£Etermifns, quorum qui 
cupidus fuerit, ipfiusEquitis Fontana Li- 
brum de Obelifci erezione confulat . Ad 
illud commemorandum; Nos minime ade- 
git mutua fanguinis affinitas, ad taraincly- 
ti Viri memoriam, vcrùm quia rerum ad 
Vaticanum fpedlantium idpoflulat feries, 
atque ne eiiis Libri areisTabellis incendio 
abfumptis , tam pricIarE cumipfocogni- 
tiones ilmul interirent. CAPVT V. 

De Inftrumentìs ad exfortan- 

dum Ohelifcum nijùr- 

fatis . 
T Inftrumenta , Machina»- 
que ad transferendum Obe- 
lifcum adhibitcE, probe m- 
telligantur , ea quidem pu 
tauimus dclincanda, vt ex 
eorum forma, vires , &po 
tentia meliùspercipiantur, acfiopuserit, 
ea poiHnt elaborare ; pra;cipuum autcm in 
ter ea locum fibi vindicat Peritrochiurrij , 
feù Polyipaftos. Adiefla \l Lib.Iir. Caput V. Adieda eft Scala palmorum zo. 

Romanorum , ad omnes Er- 

gatae , lignorumque eanu 

conftituentium dimen- 

fiones inuefti- 

gandas. 

Infirumentorum Index. 

1 Difpaftos Ereis conflansorbiculiS) 
ferreo locukmento inditis . ad tra^ 
tìiones moderandas. 

1 Intima Difpafti fpecies . 

3 Difpaftos, ferreo inftruiSuslocula- 

mento , duabufque rotulis , fibi 
fuperpofitis , ad motuum varieta- 
tem elicicndam. 

4 Monofpaflos , a;neo prarditus or- 

biculo. 

5 Ferrea vincula cum clauis , qui- 

bus Antenna fimul coUigan 
tur. 

6 Erifmata , feù prselongiores Tro- 

chi, Teretes, 6c Lignei, ferreif- 
que fibulis eorum capitibus cir- 
cumduffis , Obelifci Strato fu- 
bieóìi, ad faciliorem ipfius impe- 
trandam volubilitatem. 

7 Ferrea difrnata , tignis apta , vali- 

diùs copulandis. 

8 Minores Polyfpafti. 

9 Trochlearum orbiculi. 

10 Clauicula: lignis coniugandis ido- 

nea , Si veluti rotularum Sy- 
riechmata , fiuè earundem vin- 
cula. 

1 1 jineus Polyfpafti órbiculus. 

1 1 Exafpaftos loculamento ferreo in- 
fìtus, quo viresadmitigatosrao- 
tus augebantur. 

if Intima Polyfpafti forma enuclea- 
tur; 

14 Aliud Trochlearum genus cum^ 

Theca ferrea exhibetur , a:neoque 
orbiculo . 

1 5 Alterius Trochlex typus j theca 

ferrea amiate , sneumque orbi- 
culum excipientis. Libro III. Cap^V ^izf Intima Si è pofta la Scaletta di palm.zo. 
Romani, per le mifure dell' 
Argano , si per la longhez- 
za , & altezza , corno 
anche per li legni.che 
lo compon- 
gono. 

Indice de gt I firomenù da moto 
[erutti come fo^r a. 

i Traglia doppia , con Gaffa di 
Ferro , e due Girelle di metallo 
che ferui per il moto più rego- 
lato. 

1 Si dimoftra il di dentro dclla_, 
Gaffa della detta Traglia . 

3 Traglia con Caffi di ferro , o 

due Girelle, per li moti contra 
ri;, vno fupcriore, e l'altro infe 
riore . 

4 Caffa della Polca , con Girella^ 

di metallo. 
; Staffe di ferro , con Cauicchio , 
che concatcnauano le collegazio- 
ni dell' Antenne , ò Golonne. 

6 Curii di legno duro , con anelli 

di ferro, nelle tefte, fituati fot- 
te lo Strafcino , ò letto dell' O- 
belifco: mediante i quali effo fi 
conduceua . 

7 Zeppe di ferro, cheferuiuano nel- 

le collegazioni. 

8 Traglie di minore grandezza dell' 

altra . 

9 Forma delle Girelle delle Po- 

lee. 

10 Cauicchie per le collegazioni de' 

legni , e per perno delle girel- 
le,. 

11 Forma della Girella di metallo 

per le Traglie. 

12 Traglia doppia , con Gaffa di 

ferro , e fei Girelle , per la mol- 
tiplicità circohare , e per tem- 
prare il moto della Machina . 

13 Profilo , che dimoftra il di den- 

tro della Traglia . 

14 Altra forma di Polee , con Caffa 

di ferro , e Girella di metal- 
lo. 

15 Forma di Polca , con Caffa ton- 

da di ferro , e Girelle di metal- 
lo. 
j6 Si dimoflra il di dentro dclla^ 
Polca . Polca iz6 Libro III. Cap.V. 17 

iS 

19 
Polei , ò Girella , con Gaffa di 
• legno, per li pefi ordinari/, 
Veduta dell'Argano. 
Profilo dell'Argano. 
Pianta dell' Argano . 
Scala di palmi so. per l' Arga- 
no. Lib. III. Caput V. 16 Intima: partes Trochlea; dctegun- 17, 18 
19 

20 
21 Trochlea ligneo inclufa loculamen- 
to, & leuioribus folùm ponderit 
sptapermouendis. 

Machina; tradorije profpedus. 

Ergats direflio. 

Organi trafliorij Icfanographia. 

Scala palm.ìo-propter Ergatam. 
Alex"^ ^pe"Scu^■ "I i|| Lib. III. Caput VI. 
CAPVT VI. 

Veteris Situs Obelifci lìefiigiurru 

Aiachinarumque ad eundem 

traducendum . Vippe ad Molem adeòingen- 
tem è priftino Situ dimouen. 
dam j amplum circumuol- 
uendis Ergatis, abfque Ho- 

. minum, Equorumquecol- 

laborantium interpellatione , rcquirebatur 
interuallum , quod etiam varijs fufficeret 
fpartorum flexibus ; quorum vi , ac fidclita- 
te, ante operis exordium,trahcnte validiùs 
quadriga, exploratis ^ ex optimo coruiTU 
contextu, egregiaque craffitieoptatum fi- 
nemimpetrarunt. 

Index. 

A Hierothecilchnographia, in qua tria 
circumagebantur Pcritrochia. 

B Gemina inciufdcm Sacrari] pariete fo- 
ramina,funibus, ipfiufque ObcIifci , 
deorfum infletìendi,bafi,intus exci- 
piendis. 

C Faftigij , & Canterìorum munimenti 
lignei typus, in quo TrochlearurrL. 
exaranturloculamenta, nccnon trifa- 
rius difpaftas , (ìngulis duo Gerana_, 
circumuoluentibus; 

D Locus extra clatratum feptum , vbi li- 
gneis cri(inatibus, feù fulcris Strato , 
ad motum fubieflis, illud etiam eri- 
genda Pyramidi fuppofuerunt. 

E Frons Obelifci ad Aquilonem vergens, 
loca Trochleis impedita exhibens. 

F Frons altera ad OrturafpeiSans. 

G Tertia facies ad Occafum obuerlà. 

H Facies quarta Auftroobieila. 

Zonsferrej denfiores,qu^ virgas,Obe- 
lifcum munientes , opes pha;ru!arum , 
ijfdem confultò infitarum ,araiiTlmè 
conftringebant, ne forte fcaporumde- 
fuper in ijs paululum fyndefmi , feù 
annuii vacillarent . 
Virgae ferrea , quE fubter , imum am- 

pk- LibroIII. Cap. VI. 129 
CAPITOLO VI. 

Pianta delPofio antico delHOhelifco, 

con laJìtuaZiione delle J\dachine 

fer mouerlo . ER muoucre dal fiio antico 
luogo querta formidabile Ma 
china , conuenne va fpaziofb 
Sito , per la fituazione de gli 
Argani, acciò fra di loro auef- 

lèro va adequato luogo , per 

il loro giro , fenza impedimento de gli Vo- 
mini, e Caualli, fra li medeiìmi nell'atto del- 
l' operazione : & anche per le piegature ne- 
ccflàrie de' canapi, che furono aumcroii . Pri- 
ma fi efpcrimcntò di quefti la finccrità dal 
tormento , e tiro forzato di quattro Caualli i 
auanti l'effettuazione dell'opera, perche daU 
la beneintefa tenitura, cgroffezza di elfi , fé 
ne ottenne la fedeltà nell'operazione. 

Indice. Pianta della Sagrcftia : deatro la quale la- 
uorarono tré Argani. 

Due aperture fitte ne' Muri della fudetta, 
per il palTàggio de' Canapi, e doucj 
robelifco doueua entrare coi piede,quaa- 
doiìvtbbaiTaua. 

Forma del Tetto , ò lacauallature , fopra 
il Caftello : che moftra i luoghi , douej 
erano attaccate le Traglie ; tré delle qua- 
li erano doppie , fegnate con due nu- 
meri, in fegao checiafcuna rifpondeuaà 
due Argani . 

Obelifco pofato (òpra lo Strafcino, e ca- 
lato, che entraua palmi 60. dentro la Sa- 
greftia. 

Prima facciata dell' Obelifco , che ftaua^ 
voltata verfo Tramontana , e moflra i luo- 
ghi , ne' quali erano attaccate le Tra- 
glie. 

Seconda facciata verfo Leuante. 

Terza facciata verfo Ponente. 

H Quarta facciata verfo Mezzogiorno. 

I Cerchi di ferro groffi, i quali teneuano 

ftrette le verghe di ferro , che armaua- 

no l'Obelifco, con alcuni bottoni fatti à 

porta , acciò efli non poteffero fcorrero 

all' insù ne'nodi de'mafchietti. 

K Verghe di ferro , quali abbracciando il 

piede di fotto , s'eftendeuano per tutte 

quattro le faccie dell'Obelifco. 

L Nodi, che congiongeuano le Verghe ia- 

fieme , à foggia di mafchietti^ R Parte 130 Libro HI. Cap.VI. 
Parte della Pianta della Fabbrica nuoua 
di S. Pietro . 

Parte della Pianta della Chiefa vecchia 

Andito del Perticale di S.Pietro. 

Parte della Pianta d' alcune Cafc di Cam- 
po Santo. 
Q_ Luogo douc llaua il Cartello. 
R Situazione dclli Argani, e fuo numero. 

Le lettere H > e C > con li numeri conti- 
gui, dentro i cerchi) de gli Argani, de 
notano quanti Vomini, e Caualli erano 
in ciafcheduno , e lauorauano , come ii 
vede nella figura , e parte inferiore del 
prefente difegno. 

Si dimoftrano le cinque Traglic , fermate 
nella Volta della Sacriftia. 

Si dimoftra la punta dell'Obelifco > cinta 
con cinque Traglie legatte , corrifpon- 
denti all' altre cinque della Volta : lo 
quali tirarono à fé , dentro la Sacriftia , 
l' Obelifco , ueir atto , che calaua verfo 
Terra . Lib. IH. Caput VI. pledìentes, quaternas Obelifci facies 

comitabantur. 
L Ferreifyndefmijfeùfibulse quaevirgas, 

veluti cardinales Scapi conneflebant 
M Noua S.PetriBafilica partiraexhibe- 

tur . 
W Partis Templi vcten's delineatio. 
Hypothyrum , feù Diui Petri Porta^ 

maior . 
P Nonnullarumuldium Agri Santìive- 

ftigium. 
^ Typus a;nei fynechmatis , feù vinculi 

pondo fexcentarum, Obelifco fubfti- 

turi. 
7{ Sphsruls cum fynechmate pondo 

otìingentis Kqualis totsq; fimul con- 
flati. 
CharaSeres H , C , cum arithmis . Gè- 

ranoruni cyclis, infcriptis,Hominum 

Equorumquenumerum indicanti vt 

ima parsexponitlconifmi. 
S Polyfpafti , in Hicrophilacij tefludine 

collocati . 
T Obelifci apex, quinis inftrufiusErga- 

tis , cum alijs quinque, fornici adiun- 

flis, fenlim fubterlabentem Obelifcù, 

in hiantem admouentibus Hierothe- 

Cam. 
I ^fncj Carolili' FonteinO'Seh i Lib.III. Caput VII. 
CAPVT VII. 

Contignationis ex vartjs Trabibus , 
(^ Lignis coagmentats, , adfn- 
cillimam Obelifci exalta- 
tionem tjifus deli- 
ncai ui- . 

Vmma diligentia folo Tra 
bibus ad libellam folidato 
adObelifcum è priftino Si- 
tu dimouendum , primam 
il Lignorura appofuercconti- 
gnationera , quam angularibus quaternis 
potifllmùm TrabibuSi feù antennis, ferreis 
retinaculis, cum tranfucrfis minoribus Tra^ 
beculis inuicem bene compaginatis, firma' 
tahumo, ad centum viginti quatiior pal- 
morum altìtudinem contexucrunt . Tra- 
beatio,Pyramidisinftar, affurgens fenfim 
coarftatur , atque illius vertici coniugata- 
rum Trabium infiftebat compages , cui an- 
nexis Trochleis , totius etiara Obelifci , in_, 
eadem Lignorum coagmentationc confti- 
tuta , incumbebat pondus . Ea compago 
fuit bifariam diftributa, ofl:onis vtrimque 
trabalibus columnis, angularibus tamen^ 
comprehenfis, cum traie(ais Lignis, fimul 
inter fé, &cumalijs totius compaginatio- 
nis, egregie contignatis, interiedlo etiam,, 
fufEcicnti, ad Vtramque Trabeationis par 
tem, proVedibus, interuallo, atque prò 
alijs Trabibus fimul in faftigio copuIatis,ad 
maius Machina totius fulcimentum, qua 
exadieda clariùs cmicat delineatione , fuo 
Indice inftruda, adhibita etiam , ad dimen- 
fiones certiùs inueftigandas, Romanorum 
quinquaginta palmorum fcala. 

Index, 

A Quaterna Trabes, columns etiam An- 
tennaue nuncupatz, ad totius conti- 
gnationis angulosj tanquam praci- 
puE illius partes, quje fimul cum alijs, 
onus vniuerfum fuftinentes, Cante- 

I rios fuffulciebant. 

: S Culminis , feù fattigij Tabulatura , vbi 
cum Trochleis , alijfquc eminebant 

I Canteri) . Obe- LibroIII. Cap.VII. 133 
CAPITOLO VII. 

"Difegno, che moflra la forma del Ca 

ftello corneo fio di Legnami , e di 

Traui di diuerfi generi , che 

ferui à leuare d' opero-j 

/' Obelifco, 

N con gran diligenza afiodato 
vn Piano con Traui à iiticl- 
l0 5 doue fu cretto con ficu- 
rezza il primo Caftcllo ; per 
leuare d'opera , dallo flato 
antico, l'Obelifco; Quel Ca- 
rtello era comporto di quattro principali An- 
tenne , ò Colonne angolari di Traui collega 
ti inficmc da buone rtaffc di ferro , in altez- 
za di palmi 1J4; con altre Antenne tramcz 
zate d'inferiore qualità ; e fituati fuU'aflbdato 
Piano . Neil' clcuazionc fi ftringcuano quafi 
piramidalmente , e vi rifiedeua il Piano di 
Traui collegati ; doue veniuano foftenute le 
Traglic, e per confeguenza il pefo dell'Obe 
lifco , che rifiedeua dentro il Cartello . Que 
rto vcniua diuifo in due parti, con otto Co- 
lonne per ciafchcduna parte , comprefc lo 
angolari , con legature trauerfali di Traui , 
che abbracciauano li pezzi, che fi vniuanoà 
far infiemi vn affodato comporto , vi erano 
per tal'eifetto legni trauerfali collegati iiL. 
croce , ò diagonalmente porti in quegli or- 
dini diuifi dalle trauerfe. 

Fra l'vna , e l'altra parte del Cartello vi era 
diftanza opportuna per l'operazione dello 
Lene, con altre Colonne , parimente porto 
nelle Teftate , per dare maggior piede , 
foftcgno alla Machina : la quale fi dimortra_. 
chiaramente dal delineato difegno ; comò 
viene indicato nel feguente Indice : eifcndoui 
la Scaletta di palmi jo. Romani , per pren- 
dere le mifure. Indice. 

Quattro Antenne , chiamate Colonno , 
porte negli angoli del Cartello , come 
principali parti , che infieme con l' al- 
tre fofteneuane le Incauallature > allo 
quali era l' incarco del pefo. 

'B Piano nella cima , doue rifiedeuano lo 

I Incauallature , con le Traglie , & al- 

I tro. 

C Furto dell' Obelifco. 

D Cinque Lene fituate in quell'aria , cho 
correua tra l'Obelifco , & il Zoccolo, difpo- r » ft-Trs'jr^vr^w - ■ 134 Libr oni. Gap. VII. 1 djfpoftc tré vcrfo Ponente , e duo 
verfo Leuante ; le quali premute verfo 
terra , iì vniuano con la forza degli Ar- 
gani allo sbarbicamento dell' Obeli- 
fco. 

Ponte fra l'Obelifco, cSagrcdia, per co- 
modità de gli Operarij. 

Vari) Puntelli per rinforzo del Caftel- 
lo. 

Forma, e modo di vn Argano in attedi 
operare . Lib. III. Caput VII. e Obelifci Scapus . 
D Quini Vedes inter Obelifcum difpofi- 
ti, terni quidem ad Occafum, bini ve- 
lò ad Ortum , qui in deorfura compul- 
fi,Ergates,ad auellcndum Obelifcum, 
conducebant. 
Pons Obelifcum inter, ac Sacrariunij , 
opportunum Artifìcibus adiumen- 
tum. 
Varia; fukura: 1 lignaquc ad roboran- 

dam contrabeationem. 
Ergats ad nnotum acciniaic Iconifmus. 
I Lib. III. Caput viri. CAPVT Vili. 

AmiClx, Pyramìdis ProffeStus 

cum p-xcingente iffamj 

munimine . Vo, ad publicum bencfi- 
cium , Obelifci adhiic im- 
moti , intelligatur muni- 
men , eidemque circum- 
afta contignatio innotefcat; 
cadem in fequenti Diagrammate Gcome- 
tricè delineauiraus . Sic enim Lignorum 
compagcs. Si cinguli ferrei, Obelifctim am- 
bientes, patefienc . Iftis adha:rebant Dif- 
pafti , cum Spaftis , alijs , in contignatio- 
nis vertice collocatis , reipondentes , can- 
terijs fufFuIti. Vnde exErgatarum motu, 
ac funium Trochleis circumdutìorumPy- 
ramidis motus exoriatur. 
Jnàt. Libroni. Gap. Vili. 137 CAPITOLO Vili. 

Proffetto dell' Ohelifio , cotl. 
il Camello , che lo 
Cciò fi poiTa meglio compren- 
dere ) per benefizio publico 
la Veftitura dell' Obclifco 
auantì che (ì moucflc, come 
anche il Cartello , che lo cir- 
condaua ; fopra il quale fìi 
fofpefa , per aria , quella gran Pietra ; ab- 
biamo nel fegucntcRamc improntato la giu- 
da Delineazione Geometricamente : per rico- 
nofcere l'incatenatura de' Legnami j che la_. 
componeuano , e fua fermezza ; come anche 
r Imbraghe -, e cinte di ferro , che abbrac- 
ciauano l'Obelifco. A quelle erano attacca- 
te le Traglie doppie , armate con canapi , 
corrifpondenti all'altre nella cima del Ca- 
rtello , foftenute dall'Incanallature . Onde dal 
moto degli Argani , e corde , che paflìiiiano 
per le Polee > ne fegui il mouimcnto. India 
.■iH:j 
"138 Libroni. Gap. Vili-' Indice. 

A Situazione antica dell' Obelifco . 

B Cinte di ferro , che lo cingeuano. 

C Colonne reali perpendicolari , di Legna- 
mi incatenati j e collegati del Caftel- 
lo. 

D Colonne diagonali, ò à fcarpa, diTraui 
collegati, come fopra. 

E lucauallaturc nella fommità del Caflel- 
lo. 

V Traglie doppie attaccate all' incaualla- 
ture. 

G Traglie doppie attaccate all'armamento 
deirObelifco , armate di corde. 

H Luogo delle Polee , doue paffauano i ca- 
napi vcrfo r Argano. 

1 Lcue, che feruirono per aiuto à sbarbica- 
re r obelifco. 

L Legnami trauerfali per incatenamento del 
r opera . 

M Corde , che palfauano fra le Traglie , o 
Polee, fino all'Argano. Index. 

Vctus Obelifci Situs. 

Zona ferrea; eum complei3:cntcs. 

Regia: Columnse reflè affurgcntes, è 

compatìis fimul Lignis ipfius conti 

gnationis . 
Obliqua: Column^ , ex connexis Tra 

bibus coalefcentes. 
Canterij , in lignea; munitionis faftigio 

eminentes . 
Sufpenfi Canterijs Difpafti. 
Munito Obelifco alligati , inftruftique 

funibus Difpafti. 
H Trochlearum locus , qua , versìis Er- 

gatam Iparta educebantur, 
Vetìcs. adhibiti , ad Obelifci cuulfio- 

nem. 
Tranfuerfaria Ligna , ad firmam operis 

coaxationem. 
M Sparta intcrTrochleas, ad Ergatain^ 

extenfa , Lib.m. Caput Vili. i 
) Re^:cle7z7.a, aiiUca dell' Ohelisco cotv Cinture, di fervo per il Trasporto . 
J cala, di Palmi loo- Honuini Sf -^0 j-o -Hfu^J Cai-olus Farcntna. JJclìn -^tS^ ■ Speculu.! jSmilps J-Z I I 
Lib.III. Caput IX. 

CAPVT IX. 

Jnclinatur Ohclifcus . 

VM iamverfàrilis Obelifcus 
quafi ad Opificum nutus ob 
fecundans , facile ambula- 
ret , fidelibus Trochleis fuf- 
fultus, Spartifque, Ergata- 
rura egregie mobilium auxilio dcorliirrL 
fledebatur . Adcòut obflupefceret nonne- 
mo ad inditam immani faxojnobilitatem , 
ea Lignonim coagmentatione, acruden- 
tibus fuftcntato . Etenim ha:c ingeniosè 
diftiibuta , egrcgiam efformabant Machi- 
nariim fortem, qua; longè aliter, quàreu 
alis ad centrum iiifernè iaborem follici' 
tantes , compendiose opus promouerent 
Obelifco tranfuerfìm femper inSacrarium 
illabente, locum videlice:, qucin Machi' 
nis onere fubleuandis deftinarant ; quibus 
tandem feorfim rciitìis, fuper Strato pro- 
umbentem.extenfumqueproftraruntObi 
lifcum. Libroni. Gap. IX . 141" 
CAPITOLO IX. 

L'Ohelifco piegato, mentre calaua. 

Idotto mobile V Obelifco -, o 
foftcnuto dall' affidate Tra- 
glie 1 e corde , per mezzo 
degli Argani ottenne il rego- 
lato moto , piegabile verfo 
Terra . Siche fii mirabile il 
vedere con ftupore andaiitej 
vna Mole cosi grande ; che d' intorno vcni- 
iia (palleggiata da quell'ordinazioni de' Le- 
gni, canapi, ò corde; le diftribuzioni delle 
quali formanano vn' artifiziofa Machina di 
ordegni^ Così adattati erano quelli da ritrar- 
i?"^ ™'operazione /iugulare contraria à gli 
effetti de'foliti pefi , quali preripi:ano per- 
pendicolarmente .il fuo ccntrc . All'incontro 
fi viddc calare fempre diagonalmente, verfo 
la Sagreftia, doue era il deftiiiato luogo, per 
lafciare libero il disfacimento delle Machi- 
ne , che renarono in difparte, e fopra il fuo 
letto, ò Strafcino fìicolcato, e qiieftodimo 
ftra il fegueme Indice. Inde: India 
142- Libro III. Gap. IX. Indice. 

Armatufa di Legnami 5 nella cima del 
Cartello : alli quali erano attaccate le 
Traglie più fingolari ; e dentro qiie- 
ftc pafTauano le corde » e fé n' otte- 
ncua la maggior forza. 

L'Obelifco piegato à mezza aria -, che 
riccueua il fuo priiicip.ale moto dalle 
Traglie fuperiori, att.accate alla Ve- 
flitura dell' Obelifco. 

Ventole, che frenauano la vacillazione 
del Cartello. 

Puntelli, che dallo Strato, ò Letto mo- 
bile, vcniuano dì mano in mano foi 
to r Obelifco, in aiuto à (granarlo del 
pefo, foftenuto dalle corde. 

Piede dcir Obelifco , che veniua tratte- 
nuto dalla forza di cinque Argani ar- 
mati dc'foliti canapi. 

Punta dell' Obelifco , che auanzaua fuori 
del Cartello. 
Curii ferrati con Cerchi;', fra il detto 
& aflbdato Terreno, mediante il mo- 
to circolare, de'quali veniua condot- 
to r Obelifco. 

Argani voltati da Caualli , & Vomini, 
per ottenere l' vguale mouimento nel 
calare della Machina. Lib. III. Caput IX." In de X . 

A Tabulatum in lignea contlgnationis^ 
faftigio , cùm appenfis Trochlcis , 
quibus circumduólis funibus , lenta^ 
velocitate omnia procedebant. 
'B Inclinata cxhibetur Pyramis , quse ex 
Difpaftis , Trochleifqueeiufdem mu- 
nimento affixis, precipue hauricbat 
motuni . 
Zeiigmata , qux, vinculorum inftar , 

nutantyp contincbant Obelifcum. 
Fulcra , qu£e ex mobili Strato fenfim 
iraum Obelifcum fubeuntia, funibus 
incumbens onus contemperabant; 
Pyramidis Stylobata , qucm quinx 
Ergata; folitis craffioribus Spartisin- 
ftruds fiftebant. 
F Obelifci apex , qui compaginationis 

totius culmine eminebat fublimior. 
G Ferrea erifmata, Zonisinftru(aa,eum 
inter, folidamquc Tellurera circum- 
flexa, quibusetiamcircumadisviam 
pergcbat Obelifcus. 
H Peritrochia ab Equis animata Virif 
que , ad motum indemittenda Ma- 
china arquabilem confequendum. 'WM I 


Lib. III. Caput X. CAPVT X. 

In Conùgnatione Strato incumbens 
Ohdifcus . 
V I Lignorum varie coag 
raentatorum contempletui 
veluti denfiorem Syluam , 
quibus abundè vires col 
ìeStx , ad flernendum Obe 
ifcum, adieflis etiarii Difpaftis , qui pro- 
grediente eodem, conquieueie , quafimu 
nere perfumai ; fané intelliget hoc noru 
nifi Macliinis à fagaci ingenio, Viroquc 
Architecfìonica: pentiiUmo compadisi pof 
feimpetrari. Nec dubitandum quin Ma- 
drina; tanta lagacitatc, acinduflria elabo- 
rata: fummam concilicnt fpcftantibus ad- 
mirationem . Quia vero infolitum adnio- 
dùm , nec totis Sa:culis hoc mirandum^ 
occurrit ipcdaculum , ftudium noftriffn^ 
Kquoanimo, & benigne accepturos , dum 
in hoc Diagrammate Obelifcum, muni- 
mentum Ligneura fubeuntem , aliaque_., 
'pforum oculis exponeraus. Index. Cantcrij in contignationis faftigioPo- 
lyfpaftos confulcientes; 
Imf TrochlesE Pyramidis Trabeationi 
infita; , quibus Sparta regebantur. 

C Strato procumbens Obelifcus. 

D Sparta, funcfque Difpaftis circumuo- 
luta , qua: Pyramidi motum imper- 
ticbant. 

B Stratum, cui infidcbat Pyramis. 

F Erifmata Strato vchiculari fubieflra^ 
necnon in orbem circumftrufla, qui- 
bus ad motum incitatis , etiam Obe- 
lifco ambulauit. 
Aliud Stratum ex varijs lignis con- 
textum , cui machina infiftebat o 
nus. 

Anten- j Libroni. Gap. X. 145« CAPITOLO X. 

Ohelifco Jiratato dentro il Ca- 
pello . 
Confidcrare vna Selua di Le- 
gnami , difpofti ili varij mo- 
di ad otrcucre rciìftenza vai- 
la di forze : che refero atter- 
rato r Obelifco 3 foggioiita^ 

poi la moltiplicità delle Tra - 

glie 3 che lo coftrinfero prima à renderli alla 
loro propria libertà; fono effetti ottenuti dal- 
le Machine di aito intendimento, dirette, & 
ordinate da Vomini di molta (lima . Non è 
dubio , che cosi tcffuti ordegni rendellcro am- 
mirazione i perche limili opere in molti Se- 
coli non accadono . Si appagheranno dunque 
i Lettori del noflro buon affetto, nel prcfen- 
targli la prefentc delineazione , che dimoftra 
r Obelifco calato dentro il Cartello, con altri 
fcguenti . Indice, Incauallature , che rifiedeuano nella ci- 
ma del Cartello , e fofteneuano le Tra. 
glie fuperiori. 
Traglie inferiori anneftate , con la Ve- 
ftitura deirObclifco , dalle quali di- 
pcndeua il moto delle corde. 

G Punta dell' Obelifco ftratato fopra il Let- 
to, chiamato Strafcino. 

D Canapi inuolti fra le girelle , che rende- 
uano andante l' Obelifco. 

E Letto, ò Strafcino, fopra di cui pofaua 
1' Obelifco . 

-F Curii fotto lo Strafcino , di figura Ci- 
lindrica , che , mediante il moto ri- 
ceuuto dalla forza, reudeuano .andan- 
te robelifco. 
Altro Strato di duri Legni , fopra il Ter- 
reno , adoflb del quale veniua porto 
il pefo della Machina . 

T Anten- I 1^6 Libro III. Gap. X. Lib.III. Caput X." Antenne anneftate di Legname, conba- 
ftoni groffi à trauerlb ; qujli ftruiiia- 
no per vfo di Scale, per afcendere , e 
difcenderc con preftezza , fecondo oc- 
correua à gli Operarij. 

Forma dell'Argano veftito. 

Ventole , quali impcdiuano le vacilla- 
zioni della Machina , tirate à forzai 
di Traslie attnate. H Antenna bacillis infiruSae , quibus 
Opifices furfum, deorfumque pote- 
rant ventilare . 

Comparata ad motum Ergati typus. 

Zeugnuta , feùfunes, qui, adhibitis Po- 
lyfpaftis, Machinam vacillare mini- 
me permittebant. m^T'- 
Lib. III. Caput XI. 
CAPVT XI. 

Semita pen/ìlts , feìt eminentior , qua 

e veteri ad recentem locunu 

transfertur Obeltfcus. 

V I hoc regendum fufcepii 
opus, fagaci ter equidem con 
fuluit femita; , ad Obelifci 
tranfitum , fubfternenda; , 
alijs inutilibus ablegatis . 
Anguftum igitur tramitcm , confertisnem- 
pè lignis, & diligenter compaiSis, humo 
ftrauit altiorem ; quiijfdemvallatus,' tan- 
quam obieflis vndiquc obicibus, ac vali- 
dis fubinde munitus fulcimentis , fubam- 
bulantis ObcIifci pondero nequaquam fa- 
tifcebat; miroqueprorfus cuafit traduccn 
do Obelilco adiumento ; Quod fas crit in 
adieda Icone intucri. Index. Partim excelfioris via repagula con 
nexis Trabeculis intcrtexta , con- 
gcftamque doraantia tellurera , ex- 
ponuntur. 

Trabium equidem ftantium, cum li- 
gnis egregie compaftarum , atque a' 
vno, ad alterum obicem procurrcn- 
tium, compaginano. 

Fulturs intus dediues adhibitx, ne 
aliunde pondus exorbitaret. 

Obambulans Pyramis , virgisciniaa, 
ferreifque Zonis , ficut cam è prifti- 
no Situ dimouerunt. 

Progredicns Stratum , cui incumbe- 
bat Obelifcus. 

Erifmata è ligno , palmaris craffitici , 
duriori , teretique, cumfcrreis vtrin. 
que , annulifue , ex quibus procedens 
Machina moium participauit. Libro III. Cap.XL 149 CAPITOLO XI. 

Strada f enfile , con /' Obelìfco fofra , 

quando andaua da vn luogo 

ali altro . Ttimamente prouiddc il Diret- 
tore di queft'imprefa al mo- 
do, che feruì di paffaggio al- 
l' Óbclifco , dal fuo antico 
luogo, all'altro 5 douedipre 

lente rifiede, per sfuggirò 

quelli non adattati al bifogno . Fece perciò 
ergere vna Strada penfile , con terreno tiftret- 
to , & imprigionato da folti , e ben teffuti 
Legni, che gli faccuano argine , e fianchcg 
giamento . Vi aggionfe rinforzati Puntelli, 
che vigorofamente fi contraponeuano al pe- 
fo cosi grane dell'Obelifco , mentre erano ar- 
mati di potenza , e forza non minore de'mu- 
ri . Qu^efta Strada facilitò la condotta , come 
nel fcguente Difcgno viene raprefcntato. Breues 
Ind tee. Si dimoftra parte degli Argini , ò fian- 
chi della Strada penfile , concatenati 
di miti Trauicelli, per ferrare il Ter- 
reno eleuato. 

Armatura di Legni reali , pofli in pie 
di, e concatenati con Trauicelli, che 
partano da vn Argine .all'altro. 

Puntelli polli diagonalmente , ó à fcar- 
pa , che fi opponcuano allo fpingi 
mento , che poteua fare il grauame , 
ricalcando il Piano della Strada. 

Obelifco in atto di viaggio , .armato di 
Verghe, e cerchi di ferro , nel mo- 
do , che fii cauato dal fuo antico luo- 
go- 
Letto, òStrafcino andante, foprail quale 
era colcato l' Obeli fco. 

Culli , cioè pezzi di Legno duro , grof- 
fi palmo vno , tondeggiati , con anel- 
li di ferro nelle tefte : quali feruiua- 
no per dare il moto, per la condotta 
della pefante Mole. 

Riporti di pezzi di Traui rileuati fopraj 

Ù. 
'■WÈ ifo Libroni. Gap. XI. il Letto : li quali fofteneuano l'Obc. 
lifco , e femirono à gli Opeiarij per 
il commodo di attaccare le Traglie , 
& altro per l'erezione. 
Piano della Piazza grande Vaticana. Lib.III. Caput XI. H Breucs lignei ttipites, Stratum intcr> 
Obelifcumqucinteriedli, adiftius ba- 
iulandum onus, atqueOpificibusper- 
utiles,ad Polylpaftos commodiùs an- 
netìendos ^ 

Planities maxima VatkaiiiE Platea 
Lib.III. Caput XII. 
CAPVT XII. 

Semita eminentior , (^ Contìgnatio- 

nts , ad erigendum Ohelifcum 

ProJfeSius . 

Riùfquam ad deftinatum lo 
cum adueheretur Pyramis , 
ei km excipiends , ftyloba- 
ta ibidem eminebat , humo 
congeflà prajcindiuSjreliao 
tamen circumitantibus Opificibus intcr- 
uallo . Ex angulis , & in fubicda terrea 
congeriei planitie , oftons trabalcs coliim- 
nx , coniugatis lignis inuicem coagmetì- 
tata: , cum copulatis tranftriS) totamcon- 
trabeationem effinxere , circumieda area 
fublimiorem . Nec prior Obeb'fco dimo- 
uendo adhibita, ifti antecelluit; fiuè ars , 
fiuè ipecies elegantiffimafpedèetur . Solum 
autem eminentius , ad efFormandum fug- 
geftum , in vfum Artificum tanto labori 
incumbentium , iigneis quoque vallatum 
repagulis ; atque in obieflo Schernate , Se 
fuggeftus, & integra contignatiodelinean In de X . Communis area: planitie s, vbi Stilo 
bates cxcitatus. 

Crepidincs, Si fulturiE, quibus inni 
tcbatur Suggeftum. 

Eiufdem fuggefti area , palmis tribus 
Obelifci Stylobate procerior. 

Otìo Paraftades , quaternse fcilicet à 
fubieflo folo A , vtrinque in fubli- 
mè petentes -, ad vniuerfa; Contra- 
beationis faftigium , coagmentatis 
etiam Trabibus > ferreifque balteis 
prsraunit£e. 

Contabulatio è lignis bene compadis 
prsfatifque innixa paraftatis , Jùx- 
que Machina ad attollendum Obe- 
lifcum appenfie. 

Infita Libroni. Cap.XII. 15-3 
CAPITOLO XII. 

Piaz^Z,a f enfile , con il Frojfetto del 

Caftello fer iereziione dell' 

Ohelifco . Vanti , che giongeffc 1* Obc 
iifco al deftinato luogo , era 
già preparato V eminente Pie- 
dcftallo . Fu circondato da^ 
quel Terreno elcuato, all'in- 
torno del quale era coftitui- 
to vn vacuo per gli Operari; ; e negli angoli 
di quello Terreno cleuato j inforgcuano dal 
Piano dello Spico otto reali Colonne» com- 
pofle di concatenati Traui i che con altri tra- 
uerfalmente incaftrati formauano il Caftello, 
il quale fpiccaua fopra la circondata Piazza.^ 
penlìle . In modo che la te/Tìtura di quefto 
non fu d' inferiore forma dell'altro, che fer- 
ui à diflocarc dall'antico porto l'Obelifco 
Il Terreno cleuato, che feruì per l'adequa- 
ta Piazza penfile, per gh vii degli Operari) i 
e che fu di cosi difficile elfccuzione , hebbe 
i mcdefimi rinforzati Argini dileguami, con 
limili al rimanente della Strada . Se ne porta 
la figura giufta , cosi della Piazza penfìloj 
come del Caftello. Indice. Piano della Piazza commune, doue è lo 
Spico del Piedeftallo. 

Argini , e Puntelli , che cingeuano il Ter- 
reno della Piazza. 

Piano della detta Piazza eleuata palmi 
tre fuperiorc all' altezza del Piedeftal- 
lo , che feruc di pofamcnto alla Gu- 
glia . 

Otto Colonne, che dal Piano A, s'inal- 
zauano quattro per parte , fino alla^ 
cima del Caftello , di concatenati, e 
legati traui , con cinte di ferro. 

Piano comporto di armati Legni, eretti 
dalle Colonne il quale ferui per fo- 
ftegno delle Traglie , & altre Machi- 
ne , per r erezione dell' Obelifco. 

Puntelli di longa tratta , anneftati infie- 
me da'Tiaui: quali feruiuano ad im- 
pedire la vacillazione del Caftello ;] 

V & era- I 15-4 Libroni. Gap. XII. & erano fituati fopra l'armature di 
Traui nafcofti nel Terreno clcuato, 
che feruiuano per ferma bafe- 
Legni trauerfali , per l'vnita forM di tut- 
ta la Machina . Xib.III. Caput XIL Infitalignis fulcimenta, qus contigna- j 
tionis obfiflcbant iiutationi, & Tra- 
bibus , aggetta Tellure in bafira af- 
fumptà , reconditis infedere. 

Tranltra totam quidem Machinatru 
coropaginantià . 
(«li YQ, i i Lib:iii. Caput xiir CAPVT xrii. 

Editiorts Semita , Stylobatis Situs , 

(^ murati Obelifci 

■profpedus. VM plaraquc in erigendo 
Obclifco, tum fublimiorem 
Scmitam, alticudincm Sty- 
lobatis, cui poftiemum in- 

fcditPyrarais, ada;quantcm 

demiramm- . Ibidem ctiam mira occurrit 
Lignorumcoaxatio, qua tanta; Contigna- 
tionisimmcnfumfuftinuitpondus/crrcam- 
que Obelifci niunitionem . Quo tandem^ 
magis irta elucidetur , ac Polyfpatti tribus 
Pyramidis faciebus anncxi, alijs, lignea 
Tiirriadlia;rcntibuSjrefpondcntcs: quibus, 
circumuoluti funes, ad angularcra proten- 
debanturfìexuram; vbi Trochlca; pattini in 
fumma Crepidine , partim in fubieita iacc 
bant humo ; fequentem ideo exarauimus, 
Iconifmum,in quo fingulafiat manifcftiora. 
In d ex. Corapatìarum Trabium antepagmen- 

ta,qua; arcis lignea: Bafira conftituere. 

S Contextatranfuerfimtranftra,cumden- 

tisaiTeribusdecuffatis, &:Antcnniseo- 

rum foraminibus iniìxis. 

Polyfpafti afTurgentem adducentes O- 

belifcum. 
Trochlea;, Sparta, Obelifcum attollen- 

tia ,excipientes. 
Alia;qua:dam Trochlea:, in fumraa cre- 
pidine verfatilcs; 
Aliquot etiam Orbiculi,qiiE Crepidini 
appolìta; humi, funes Ergatis admo- 
uebant. 
Stylobatis Planum > cui impofitus fuit 
Obelifcus . 
H Semita decliuis , qua Opificcs, àfubex- 
tenfa Planitie , ad pcnfìlcm faciliùs 
Aream confcendebant. 
/ Locus editior, vbi in Obelifci erezione, 

fingula dirigebat Architedus. 
L Obelifci facies, cingulis ferreis , currL 
'~~~~~~~ Polyf- Libroin. Gap.XIÌI. if7 
CAPITOLO XIII. 

Veduta della Tiaz^z^a ^enfile, col 

luogo delPiedeftallo, e 'veftt- 

tura dell Ohelifco. ifPRA le parti riguardcuoli nell'e- 
rezione ciell'Obelifco 5 è molto 
eflcnzialc anche la Icgiienco -, 
che fu il Terreno eleuato , che 
faceua Piazza peniile, in altez- 
za del Piedcftallo: doue fi( col- 
locato robehfco. Vi fi vede la difpofizione, 
& incatcnamcnto de' Legnami, che faccuano 
Bafe al Cartello , e che foftenne il famofo pe- 
fo : come anche la vcflitura, & abbracciamen- 
ti di ferro , attorno l'Obelifco ftratato . Per 
meglio dilucidare quelle cofe, e l'attacco del- 
le Traglic doppie , nelle tré facete dcU'Obc 
lifco, corrifpondenti all'altre difpofte nel Ca- 
rtello : per le quali palfauano i canapi, chcr 
tcndeuano all'angolo , ò piegatura, dono 
erano lituatc le Polee , parte nel ciglio dell' 
Argine , e parte in terra , nella Piazza ordi- 
naria , abbiamo efpofta la feguente veduta^ , 
per maggior intendimento , di sì bella difpo- 
fitione . / a di e e , 

A Telali di groffi Traui concatenati , che 
faceuano foda Eafe al Cartello. 

B Ahri Telari trauerfali , che formauano 
la Croce di groffi Traui , e ftraordina- 
rijTauoloni, con buchi, nc'quali era- 
no piantate le Antenne , e Traui del 
Cartello . 
Traglie doppie , che feruirouo per tirare 
auanti l'Obelifco , mentre che s'iual- 
zaua . 

D Polee , doue palTauano le corde , cho 
inalzauano l'Obelifco. 

E Altre Polee po&te nel ciglio dell'Argi- 
ne, che riceucuano nella piegatura il 
moto delle corde, che tcndeuano ver- 
fo l'altre Polee. 

^ Altre Polee porte in terra , nella Piazza 
commune , in vicinanza dell'Argine , 
che dauano nella loro piegatura il mo- 
to alle corde , vcrfo gli Argani. 

G Piano del Picdertallo , fopra il quale fìi 
pofato l'Obelifco. 

H Strada in decliuio, che dalla Piazza ge- 
nerale afcendeua all'altra penfile, per 
commodo degli Operarij. 

I Luogo eminente , doue riliedcua , nclf 15' 8 UbrollL Cap.XIir. atto dell'erezione , l'Architetto Diret- 
tore. 
Fjccii dell'Obelifco veftito di cinte diFcr- 
ro, con Traglie 5 e Polee. 
^f Fianco dell'Obelifco , vcrfo Mezzo Gior- 
no j (ìmilmcnte armato di Ferro, coU'at- 
tacco delle Traglie , e Polee. 
N Altro fianco verfo il S.Oflizio , fimilmente 
abbracciato di Ferro , coH'attacco delle 
Traglie > e Polee. 
j Traglie , che fcruiaano per condurre auan- 

ti rObelifco, 
s Traglic, che fcruiiiano per alzate l'Obe- 
lifco. 

3 Polee , ò vero Girelle femplici , per fer- 

mare la vacillazione del pefo. 

4 Piazza Vaticana. 

5 Abitazione verfo il Ponte S.Angelo. Polyfpaftis, amifla . 

AI Pyramidis latus, Auftro obuerfum , 
ferro paritcrrigidum, cura Polyfpa- 
ftis, eidem appcnfis. 

W Latus altcrum, ad S.Officium fpeSans, 
& Macliinis fimilibus inftruaum. 

1 Polyfpafti, Obelifcumpromouentes. 

2 Obclifcura euehentes Polyfpafti. 

3 Trochlea: nutationcm cohibentes. 

4 Area Vaticana . 

5 Pertinentia ad Adriani Pontem Domi- 

cilia . Xib. III. Caput XIIÌ. 
I.<}utj e ai o!u^ Fonttma- Dell AJe-K'' Bpec}"Jculp: Mi 
Lib.m. Caput XIV. 

CAPVT XIV. 

frames ereBior, Lignea Compages , 

(^ Stylohates, cui tmpofitus eft 

Ohelifcus , orthographice 

delineantur. Vemadmodum iam externa_ 
Machinarum fpecies , ita & 
deinccps munimentum Li- 
gnorum Piraniidis crit or- 
_ tographicè exarandum , vt 

ntus appcniì Spartis cernatur Polifpafti ; 
quibuscue^usObelifcOjStylobatiqucim- 
polìtus,cuiTi terrea etiam Molefuggeftum 
etfoimante , quod fccjucns innuet Iconif- 
mus . Index. 

Platea maiorisPlankics . 

Obclifci Stylobata. 

Repagola terreum fuggcftum conful 

cientia . 
Trabes coniugata.-, & repagula fufti 

ncntes . 
Compactum Lignis antcpagmcntum , 

quodjlblidiinftar Strati ambibatObe-i 

lifcum . 
Locus , cui afRxi futìt Monofpafli, qui- 
bus ad Ergatam aduoluti funes, Pyra- 
midem efFercbant. 

G Obclifcum fubienSj& mobile Stratum. 

H StratodccumbensObelifcus. 

/ AntenniE, feil Trabales ParaftatE , ex 
Contrabeationis angularibus lignis 
integrata, qiiE à tclluris planitie A,ad 
fummum faltigiumaffurgebant. 

K Alia: ex cohurentibus Trabeculis Pa- 
raftata?) introrfum inclinata:, adpa- 
riendam Contrabcationi ftabilitatem . 

L Locus vbi Obclifco appenfi funt Polyf- 
pafti . 

M Tranftra, ad Cotignationis compagi- 
nationem , qua: in exaltanda Pyrami- 
de , altiera identidera , ac humiliora_ 
vinciebantur. Libroni. Cap.XIV. x6i 
Spar- CAPITOLO XIV. 

Profilo della paz^z^a ^enfile , col 

Caftello , e Piedeftallo , 

doue Jujitaato l Ohe- 

lifio . 

[I come abbiamo dimoftrato le 
parti cfteriori delle Machine, 
antecedentemente defcritte : 
è neccffario anche , che ap- 
parìfca il profilo del Caftcl- 
^ ^ , lo ; acciò in quell' amerior 

parte ti riconofca il modo dell'attacco delle 
Traglie , con la Vcftitura delle corde > che^ 
diedero il moto alla loUeuazione , onde fe- 
gui il poiamento , e rcfidcnza fopra il Piede- 
ftallo : aggiontaui la circonuallazioiie di terra 
eleuata , che fu dcllinata per la Piazza pen- 
file ; come dal fegucnte Indice viene dimo- 
ftrato . Indice. Piano della Piazza grande. 

Piedeftallo dell Obclifco. 

Argini, che fofteneuano il Terreno del- 
la Piazza penfile. 

Traui anneftati , che feruiuano di colle- 
gamento à gli Argini. 

Tclaro conficcato di Traui , che feruì 
per Strato fermo attorno l'Obclil 
co. 

Luogo , doue erano attaccate le Polee , 
per le quali palTauauo le corde , ver- 
fo r Argano , e folleuauauo l'Obelifco 
nel fuo pafl"aggio. 

Letto mobile , ò Strafcino j fotto l'Obe- 
lifco . 

Obelifco flratato. 

Colonne, ò Antenne , compofte di le- 
gnami degli angoli del Caftello , che 
dal piano della Piazza A , tendeuano 
fino alla cima. 

Altre Colonne di Traui collegati', pofte 
à fcarpa, che feruiuano per la fermez- 
za del Caftello . 

Luogo, doue furono attaccate le Traglie 

all' Obclifco . 
Legni trauerfali , che feruirono per con- 
catenamento del Caftello, i quali fi le- 
uauano, e rimetteuatio, nell'atto che 
fi alzaua l'Obelifco. 

Dimoftrazione delle numerofe cordcj j 

che foUeuarono l'Obelifco. 
Legni di rinforzo . . 
X Le- x6% Libro III. Gap. XIV. P Traglic doppie veftite . 

Q_ Incauallatura , cioè Legni armati , dio 

foftcneuano le Traglic , e pefo dell' 

Obelifco . 
Staffoni di ferro, per la coUegazionce 

forza delllncaualktura. Lib.III. Caput XIV. W Sparta, rudcntefque^adhibita adObc-i 
lifci ereSionem. i 

O Ligna compagcm vallantia, \ 

P Difpaftìfunibusinftrutìi. | 

^ In faftigio lignis coagmentata Tabula- 
no, qua; & Trochleas, Si Obelifciì 
fuftentabatpondus. 
y{ Ferrea vincula ad validam lignorurrL. 
copulationera. j 
Ecjues Cui-oiti^ Fantana.Jìeli X-x llllf Lib.Iir. Caput XV. 
CAPVT XV. 

Prof^eHus , ac Alachinarum de- 

Itneatio, dum Pjramìs 

eriger etur . 

Ars fané omittatur digniffi 
ma, nempevniuerfaMachi 
narum , Suggeftus, Pyrami- 
disfitus, &ela:i-ati fepti ma' 
ioiem Plateamintercludcn- 
tis exaratio;inquo SuculscumTrochleis , 
antarijs,alijfque ad motumiiicitatxvolue- 
bantur . Haud dubiè ingenti ftupore percel 
latur non nemo , tot IjjeéìansErgatas lente 
feilinantes , ab indocilibus Equis , Homini 
bufqucfollicitaras,motunihilominùs squa- 
li exagitari, qui ad ligneam Contignatio 
nem eollineans, grauiffima; Pyramidiim 
petus ad procedendum mitigatas impreffit 
Qiierriadmodùm varij Torientes , qui ex 
pisruptis montium anfradibus,rapido cur- 
lu, in vnumpra;cipites alueum delabentes, 
onincmconflantja:qualinimirùmfluentcm 
pernicitate. QuK omnia oriuntur à fagaci- 
ter opus regente Aichiteólo, qui inedita^ 
eminens ftatione , cundìa Opilìccs admo- 
nebat. 

Index. 

A Tramcs,& Suggeftus, quibusimpofi- 

X.S. Machina, ad Obelifcumfcitè pro- 

mouendum. 
S Totius Contrabeationis deIineat:o,cu- 

ius angulares imam, alix vero fum- 

mam, feùaggeftamtellurem, partes 

attingebant. 
C Strato decumbensObelifcus. 
D Vallati AggereSjfemitam, {iiggeftum- 

que ambientes. 
Statioeditior,vbi fupremus labori Pr^ 

pofitus lìngula Artificibusannuebat 
Situs Trochlearum, in Ares amplioris 

Planitic. 
Cliuiusartedepreflus; qua, ex humr 

liori, ad altiorem confcendebant Opi- 

fices. 

Locus Libroni. Cap.XV . x6<; CAPITOLO XV. 

Veduta. , e Pianta Generaledella 

jMachina quando Jì ereffe 

lOhelffco. 
Cciò non rcflafle in dietro l'ef- 
fcnzialiffima parte non dimo- 
ftrata dal Caualier Domenico) 
abbiamo comporta , e raelTa-. 
infiemc , per maggiore godi- 
mento dell imprela, & aggion» 
to la veduta generale delle Machine , Strado , 
Piazza penfile , fituazione dcirObelifco, e Stec- 
cati attorno 5 che chindeuaiio gran parte del- 
la Piazza commune ; e dentro li quali furono 
collocatigli Argani vediti de'loro ordegni , in 
atto di lauoro. Fu fenza dubio cofa mcraui- 
gliofa nel commune moto di quelli vedero 
con tal'ordinanza j e temperato regolamento 
mouerfi infieme : poiché i'impatienza de' Ca- 
ualli, & incapacità dc'manuali difficilmcnto 
permettono quell' vguaglianza, per andare à 
ferire in vicinanza del Cartello , con iotziu 
abile à mouere l'Obelifco ; giurto appunto 
come accade a'Torrenti di variato corfo , ten- 
denti verfo il centro à componerc Fiumi di 
vnira velocità . Tutto procede dall' Architet- 
to , come Capo Direttore j che in fuggefto 
eleuato (ì rendeua vifibile a' Capi Opcrari; , 
e daua i cenni per il gouerno dell' impre- 
fa. Indice. 

Strada , e Piazza penlile , che fcrui di con 
dotta , e pofamento alle Machine , per 
l'erezione dell'Obelifco. 
B Parti angolari del Cartello comporto di 
legnami Ctuate fopra il Terreno baffo j 
e l'altre nel Terreno eleuato. 

Obelifco rtratato fopra lo Strafcino dentro 
il Cartello. 

Argini armati, che imprigionauano il Ter- 
reno eleuato della Strada» e Piazza^ 
penfile. 

Suggefto eleuato , dolie rifiedè l'Archi- 
tetto 1 e direttore dell'imprefa. 

Situazione delle Polee nel Piano della^ 
Piazza commune. 

Decliuio manufatto per il quale dalla^ 
Piazza commune alcendcuano gli Ope- 
rarij alla Piazza penfile. 
H Situazione delli 40. Argani , col moto de' 

quali fi foUeuò l'Obelifco. 
I Quattro Argani j che tirauano il piedej 

"dell' 
Il i ,1 ■ ;, 'Mi x66 Libroni. Gap. XV. deirobelifco , verfo la fituazione . 

K Curii Cilindrici , che facilitauano il corfo 
delle corde fui Terreno. 

L Altri quattro Argani vediti alleftiti in ca- 
io di bifogno , in tutto num.48. 

M lucauallature ibpra il Cartello , alle quali 
erano attaccate le Traglic , che fotte- 
neuano il pefo deirObelifco. 

ti Canapi , che fcorrcuano nelle traglie , e 
Polee, e fi riuolgeuano attorno il fufo 
dell'Argano . 
Caualli preparati per rinforzo in cafo di 

bifogno . 
Steccato attorno le Machine per ilifc- 
fa, 

G^ Proceffionc , che fi fece per il buon efito 
dell'imprefa. 

R Strade , e Cafe in faccia al Tempio j ver- 
fo la C'ttà. FmE DEL TE\ZO hfBtQ, Lib. III. Caput XV. H Locus , quo Pcritrochia Obelifcurru 

euexere . 
/ ErgatE imam Pyramidem ad locuiix. 

fenfi.Tì admouentis. 
K Teretes Cylindri, quibus, faciliùsad- 

ducebantur. 
L Quatuor Ergata: ob sgcftatem parata 

num.48. 
M Superimpofitiones lignei Oppidi Tro- 
elileisconiuntìsObelifci pondus fu- 

flinentcs . 
ÌV Reftitetesinter Trochleas, Ergatafque. 
9 AdiutoresEqui. 
P Circum Macliinas valium. 
^ Ob fauftum opera fìnerafupplicatio. 
\_ VisjDomufqueantèTemplumVrbem 

verfus. 

i/S^/ TE-Bjn FI'HIS. Obelifci Vaticani , Stylobatjeque menfur^ . 1 Sub Obelifco platea margo. 

2 Circa marginemgradus. 

3 Circa Stylobatam Planities. 

4 Prima Marmorea Solca. 

5 NumidiciBafisMarmoris. 

é Primus Talus Numidici Marmoris officium 
Bafisoccupans. 

7 Didi Marmoris Cymatium. 

8 Secundus Talus Marmorcus fecundi Bafi 

officium priEbens. 

9 Cymatium fecundum. 

10 Ala Porticuum maior. 

1 1 A\x Porticuum minores. 

12 Sub Porticibus Platea . 

:j Inclinationes Inter Porticusj Obclifcunu» 
Fontefque . 14 Nouus Fons. 

15 Obelifcus alt. palm. 104; & cumCufpido 

palm.5i3-i 
10 Crucis fims alc.palm.2£. 

A Sub Obclifco Platea. 

B Ichnographia requici ditSi > fimul cum gra- 
dibus . 

C Prima Marmorea Soleafuper gradus. 

D StylobatE Ichnographia, & fuper cum Obe- 
lifcus . 

E Ichnographia infime > ScpriniE partis Obe^ 
lifci . 

F Diuifio Inter Porticus j & Obelifcum, 

G Porticus, 

« '-^ « fi R s; 

. " .' J5 * ^ 'i 
> f ì^ > V = 


Mi «I 


^(piSFOSi nONE E VEDVTA GEMMIE DELLE MACHINE O 
'il LiZZ 


\t.DVTA IN ANGOLO UEEOBELU^-^ 

VERSO LEVANTI. 
I 

nm i7r LIBRO IV. 

Delli Portici , e Piazze auanti il Tempio Vaticano . 

DESCRITTI-, E DELmEATI CO'N 1{EG0LE 

DAL CAV. CARLO FONTANA 

Minifiro Deputato del detto Famofo Tempio , 
& Architetto. 
L I B E R IV. 

De Porticibus, & Plateis, prò Sacris ^Edibus Vaticanis. 

IT ALICE DESCKJPTVS, AC DEWJ^EATVS CFM :REGVUS 

AB EQVITE CAROLO FONTANA 

Prsfati Templi Miniflro, atque Architedo. 
Latine tmtcm elucuhratus 

A loa: lof: Bonnerue de S. Romain . 
Sìllilll'l 

LIBER IV. 

CAPVT PRIMVM. 

"Derecentihus a.tnhulacrìs , Fanique 
Platea . 

Lurirai fané Pontifìces Po- 
pulum expcciuere, incom- 
modis, qux Solis jìftus , &c 
HyemalesinferebatimbreS) 
dumaieam, Fanumadituri, 
permearcnt , fubleuare . Verùm Alexan- 
der VII; qui fmgularcm femper magnani- 
mi tatera dcmonllrauitj fumma terapcratam 
benignitate, fubuenit neceffitati, gemini 
Porticu vti'inque Plateam ambiente excita- 
tà . Tum in eo mira enituit Pontiiìcis mu- 
nificentia , qui Molem , Fani confonam^ 
amplitudini, &:vniuerfis vetcrum Roma- 
norumjldificijs longè nobiliorem fubllru- 
xit. Adh^c opusfuit plurimas^des, in- 
flexis ambulacrorum lateribus late porri- 
gendis , demoliti ; Inter quas bina: quidem , 
altera nerape Ciborura, Raphaelis Sancij 
Vrbinatis altera, ab eodem eleganter con- 
ftrufta. Si pluribus decorata piduris in an-! 
gulari Porticùs ingrcffu, vbiiam Rufticucij 
domicilmm , primum fibi locum vendica- 
bant. Ampliilima in medio Area, &cir- 
cumftrudis Porticibus, inFlypfim finuata 
exlpatiatur ; Eaque egregijs cliuis ita de- 
prelTere, vttribuscolleLlscolluuiarijsaque 
in Tyberim confluant . Ifte Pontifcx Sca 
las quoque alitcr, quàmPaulus V. efForma- 
uit; quibus triplicem in feriem perite diftri- 
butis, ad Templi fcanditurambulationem , 
interieiìa orbiculari gradarione, qua Pon- 
tificis , &c Regumque Sedilia , ac tributa- 
rius qui ab eodem , folemni Apoftolorunij 
Principis die, mannus exigiconfuetus, fa- 
ciliùs conueherentur . 

Numidico Lapide, acTiburtino ftratus 
eli Pluteus , eodemque intermedi)' conftant 
cinguli, qui maiorum vtrinque graduum, 
Aream ante Causdiura fublimiorem con- 
flituentium, imitanturplanitiem, atque., 
ipfi gradus abEquiteBernino inorbem fa- 
gacitcrincuruati, Aresque, & lateribus à 177 
LIBRO IV. 

CAPITOLO PRIMO. 

DelliPortkinuom^ePiaKiKiaauanti 
il Tempio . 

Olti Pontefici penfarono di fo' 
ftruire qualche ricouero , per 
prouedere ali'incommodo,che 
riccuono i Popoli da gli ardori 
del Sole neU'Èftate , e dalle ri- 

gorofe pioggie neirinuerno 

molto à loro nociui nel paffaggio , che faceua 
no per la Piazza , per interuenitc alle deuozìo- 
ni del Tempio , e funzioni Ponteficie ; Ma folo 
Alcfliindro VII; che moftrò Tempre nella gene 
rofltà del filo animo li ftimoli della Carità^, pro- 
iiidde à tanto bifogno con far circuire la Piazza 
da due bracci di Portici : dalla nobile foflru- 
zionc dc\]uali fi riconofce la magnanimità di 
quefto Principe ; che volfe ergete zi fatta Mole , 
per renderla corhfpondente alla grandezza del 
Tempio •> e fuperiore ad ogni altra degli antichi 
Romani . Fìi neceflfario nella dilatazione di 
quefto Portico demolire gran numero di Cafe , 
per iituare quei Bracci circolari : fra le quali fii- 
ono due di molta confidcrazione 5 cioè quella 
nolto nobile della Famiglia Cibo 5 e l'altra di 
di Rafaele Sanzi; da Vrbino , benché molti ver 
tino in dubbio , che non ftaife nel iito del Co- 
lonnato prcfcnte , da lui egregiamente architet- 
tata, e dipinta, quale rifiedcua in quell'angolo 
che fa ingrefib al Portico , done è ora Rufticuc- 
ci, in mezzo la Piazza circondata dalli Portici, 
e di molta fpaziofità ; che con l'altra parte , che 
dal Portico conduce al Tempio, forma vna fìgu 
ra quali di Elipfe; & è difpofta la fupcrficie del- 
la medcfima con tali decliuij per lo fcolo dell' 
acque , che con molto bell'ordine vanno à ter- 
minare il foocorfo in tré bocche fituate nella-, 
detta Piazza , per le quali fi trafmettono dentro 
li Chiauiconi,che conducono nel Teueie . Ri- 
duife iimilmente queiloSourano Pallore le Sca- 
linate à fue fpefe in forma diuerfa da quella che 
le lafciò Paolo V; le quali con nobile , & ada- 
giata elcuazione s'inalzano in tré rami , ò bran 
chi al Portico del Tempio , con Tinnito d'viu 
Padiglione , acciò piìi agiatamente in ciafche 
duna occorrenza potcffe falirui tanto la fedia_. 
in cui è portato il Sommo Pontefice, quanto 
quelle di perfonc Reali, e fimilmente la Chinea, 
che fi prefeutaà Sua Santità nella Solenne Pe- 
ftiuità del Principe degli Apoftoli . E' laflrica 
to detto Padiglione di granito Trauertino con 
cordoni della medefima materia, che prendono 
la regola del fuo piano da que'primi Scaloni , 
che afl'egnano la Piazza penfile , auanti il Re- piano 1 
178 Libro IV. Gap. II. wmÈ. piano grande del Portico, difpofti circolarmen- 
te con eftimabilc artifizio dal valore delBerni- 
no. Mentre egli diede alle medefime Scale il 
decliuio fempre parallelo à tutto il Conipofto 
della Piazza , & a'fianclii che attaccano > e traf- 
mettono dal Portico al Tempio . Quelli Scaloni 
fono qucirifteffi 1 che erano nelle Scale della^ 
Bafilica vecchia : quali furono fatti da Adria- 
no I; quando laftricò il Cortile di quella , come 
fi ha nella vita di efTo fcritta dal Platina l'an- 
no ypo.Teniamo però Noi che foffcro dopo ma 
tati detti Scaloni , e rifatti con quegli auanzi 
della Mole Sepolcrale, che rifiedeuaalla Traf- 
pontina demolita da AlelTandro Vii per rendere 
maggiormente magnifico quefto Tempio , in-> 
onore dell'Altiffimcc della S.Scde Apoftolica . 
Calcolato da Noi il fito , che occupano detti 
Portici con loro Bracci, e Piazza fra elfi, cioè 
dal principio de'medcfimi, fino alla Facciata^ 
del Tempio, oue fi forma la linea Elipfe, trouia- 
mo afccndcre nella quantità, chefiamoperde 
fcriuere nel fuo Rame fegucnte del Capitolo Se- 
condo . 
CAPITOLO IL 

// Paragone degl' antichi Romant 

Edijiz>ij col Tempo Vaticano, 

e fuoi Portici . 

E L leggere Tacito , fi concepì 
la Grandezza degl'animi , che 
ebbero quelli Primi Imperato- 
ri Romani, e particolarmente 
Nerone , come fi caua dal det- 
to Ifiorico . Conofciutafi que- 
lla da Celere , e Seuero, ambi famofi Architetti 
di quei tempi, non mancarono d'infinuarealla 
fontana ambizione di quel Principe ad intra- 
prendere la gran Fabrica della Cafa Aurea , la 
quale non folo con la fua grandezza veniua ad 
occupare l'Efquilie; ma anche il Palatino . De- 
tnttm h Palano Tifquilijs vfcjiie fecìt 1 t^itam primo 
Tra>]fliìria*fhfn(jx incendio abrnmftam^rejiittitam- 
qiie Auream nominauit , così dice Suetonio : Non 
ante Vrbtm wgrefjiis eft , ferine Tacito, rfuam Do- 
miti eiftS) qtik Valaùnm , e/ Macenatis Hortos con- 
tinuauerat-ì ignis propinijiiaret . Macircala fua_, 
ampiezza , e confine vi nafce qualche difficoltà- 
vedafi per tanto la defcrittionc , che ne fa Mar- 
tiale nell'Epigramma in lode dell'Anfiteatro. 
lUc vili Sydereus frofè videi AJlra Coìiffiis, 
Et creflitnt media pegmaia eelfa vìa ? 
Non riguardò quefto Prcncipe per l'efecu- 
zione de fnoi pcnficri la demolizione di molto 
Fabriche ; perche erano connefie con Giardini, 
e Stagni di molta dilatazione, .adeguati perii 
commodo , e delizie non folo d ella propria Per- 

fona Lib. IV. Caput II. Porticu adFanum cxtenfis aquidiftantes ^ 
fimili omninò procedunt decliuitate . Eat 
demque ex veteri traduxere Bafilica , curru 
Adrianusl. eiufdem Platcam obduxit lata- 
ftris,vt Platinain ipfius vita anno 79 o.com- 
memorauit- Nos tamenperrautatoscenlè- 
mus , refcaofquc fimulcum alijs conditi in 
Tranlpontina Monumenti, quamAicxan* 
der VI. folo Kquauit, vt in Dei, Sedifque_, 
Apoftolica: decus, Templum magnificc'n- 
tiùs illuftraretur . Siquidem fpatio , quod 
imbulacra jeorumquelatera, cum Area ab 
pforum primordio , ad Fani iftius frontem , 
vbi linea Ellypticè produca eft,obtinebant, 
à Nobis diligenter explorato , fequente il 
' ud definimus Iconifmo Cap.II. CAPVT II. 

Veteres Romanas Moles cum Va- 
ticano Temalo , eiufque Porti- 
cihus conferuntur . 
Acitum euoluentibus , Ro- 
manorum Imperatorunxj , 
Neronis potiflimu,fumma 
Nobis aftulfit magnanimi- 
tas, qua quidem,vt ex eiuf- 
dem Taciti, Celer, S^Seuerus percelebres 
ius setatis Architedi,planècomperta,Prin- 
cipem alioqui gloria; appetentem ad Aureas 
vEdes in Exquilijs conftruendas vehemen- 
ter extimularunt; qui fua amplitudine non 
Exqiiilias folum , at etiam Palatinum obti- 
nebat . Domum à Palatio Exqmlijs 'vfque fe- 
cii-i ijuam primo Tranfmriam, max incendia ah- 
rumptam , rejlitutamejue Attream nominauit, 
fic fcribit Sueton;?^o» ante Vrhcm ingreffus ejl 
Ita vero Tìck;^am Domiti eius,^uà Palatiìiì 
MiecenatisHortoscominKauemtjignispropin- 
De illius amplitudine , aclimitibus 
non ita compertum.Quo circa adeant Mart . 
in Epigramm.'Amphiteatrumprf dicantera. 
ffic 'vhijydereusprope wdet Aftra Colofus, 
Et crefcunt meiiapegmatacclfa 'via ? 
Nec diruenda obftantes Fabric? mentem 
deter- Lib.IV. Caput II. [deterruere; Eafiquidem cura Hortis, Sta' 
jgnifquc latiffimumamplexainteruallurru , 
jnon Imperatorum duntaxat araainifllmum 
iucunditatis ; fed & ampliffimum Aulicis , 
Regisque Supclkaili accipicndis,fubmini 
ftrabantlocum. 

Vefpafianus candem voluit demonflrarc 
animi magnitudinem.multisinipfamet Val 
'ej^Edificijsfolo squatiSjVt ibidem Flauium 
cxcitaret Amphitheatrum, didum quidem 
ColoiTeumjOJj CololTum, eum antea locum 
impctrantem . Vt ex Suetonio refert Nar- 
dinus illud à Vefpafiano , anno Impcrij 9. 
extru^um eft . [ceni Amphitheatrum Frhc^ 
media t/r deftinajfe compererai Auguftum , A 
Tito fuitdicatum , fcribentefic eodcm h\i~ 
dote, Amphitheairo dedicato , Thermifme ce- 
leriter extruElis, munus edidit apparatijfimum , 
largiffimumrjue;vbiex Gentilium confuetu 
dine , Ludialia committebantur Spetìacula 
verum in ijfdem conftat moJiendis , fus pò 
tius cupiditati , quara Reipublica: beneiìtio 
indulxiffe . 

Summi autem Pontificcs , band minus , 
quamilli, fublimes gerebant animos , ad 
fìnes tamen iongè profeaò difpares; Ro- 
mani quippè, vthonotesifti vero , vtPie 
tatem,Diuinoscultus, Religionem, rem 
que publicam promoucrent. Sicut prs c| 
teris Alexander VII. Pontifex, qui vt erga 
Populura lingularem fuam demonftrarei 
beneuolentiam, quòfacilius pijs ipfe pre 
cationibusfrequentaret Templum, Berni 
no infigni Architelo , Theatrum Portici- 
bus Vaticanam Plateam ambientibus illu- 
ftratum, iufTitantèFanum excitarc, damno 
Priuatis illato prò deturbatis ibidem Aid 
bus refarcito; Quodnonad maioremfolum 
Vulgi commoditatcm/ed & ad Iplendidius 
Bafilic^ ccdit ornamentum, illius amplitu- 
dine videlicct Porticus etiam ampliffimas 
cxpoftulante . Enim vero iila: Flauio Thea- 
tro prolixiores , maiorem quoque Lapidum 
haufere copiam, quia eruti è Tiburtinis La- 
pidicinisorthogonij, vttcretes, ac idonei 
ad Columnarum exciderentur ftrudurarru ; 
quintam ferme pattern oportuit abradi , fc- 
cus ac in Flauia Mole , cuius fubftruaio 
omne Saxorumadmifitgcnus, {peciemquc; 
Etenim fi Vaticana Porticus, &FlauiaIVIo- 
le inuicem conferantur, ab ifta totam il- LibroIV. Gap. II. lyp fona Imperiale, ma anche per vnconueniente 

ricouero dVn'Equipaggio , che richiedeua la^ 

fiia Ma erta , & il fuo decoro. 

Parimente volfe anche Veipafiano moftraro 

fitnile animo , facendo egli diroccare altre Fa- 
bbriche nella mede/ima Valle, per ergeruiiiu, 
j loco di quelle l'Anfiteatro Flauio,chiamato Co- 

loifeo dal Coloffo , che l'era d'auanti , al riferir 
dclNardini; fùfàtto daVefpaiiano; Suetonio 
tiel nono di quefto Imperatore : Item Amplnihea- 
trum Vrbe media, vt defiitiaffe compertrat Augu- 
Hum . Fu dedicato da Tito, dicendo il medefi- 
nio Autore, Ampliiiheatro dedicato, Thermifque 
celeriter exirulìis mumis edidit apparitijìimiim, Ur- lius ; Fabrica anche quefta flupcnda. 
nella quale cfcrcitauaufi varie forti di Guiochi, 
e Fefte publichc, fecondo il coftiime di quel 
Gentilcfmo, eiìriconofcc clfcre ftate quefto 
edificate più per la propria ambizione , e per 
diporto , e diletto , che per publico benefi- 
zio. 

Habbiamo auuto ne' noftri Secoli Pontefi- 
ci non inferiori nel concepire idee si grandi , 
ma tutto però diucrfamcnte , & ad altro fine. 
Perche fé i Romani attefcro alla propria am- 
bizione , e commodo , qucfti folo furono intenti 
alla Pietà , e Religione , & al Culto di Dio , 
con il Publico bene ; come fìi fra gì' altri il 
Maflìmo Pontefice Aleifandro VII; che accom- 
pagnato da vn impareggiabile amore verfo il 
Popolo , acciò poteife con maggior commo- 
do eifercitare l'opere Religiofe , volfe moftra- 
re come Sourano i fuoi penfieri nell'ordinare 
al Bernino Architetto ftimato , il famofiffimo 
Teatro con fuoi Portici , che recingono la_. 
Piazza Vaticana, auanti il Tempio; antepofe 
ciò al rifpetto di quelli Priuati , che poflede- 
uano Cafe, e Palazzi demoliti in qucllaRe- 
gione, fopra il fito de'quali furono foftrutti , 
che oltre il commodo , recano anche mag- 
gior ornamento al gran Tempio; L'ampiezza 
del quale richiedeua quell'eftenfione occupa- 
ta da fudetti Portici, cffendo tali, chefupe- 
rano l' altra dell'Anfiteatro Flauio , e la quan- 
tità de' materiali fin' ora impiegati iieir ere- 
zione de Portici , e Bracci confiderando la_, 
moltiplicità de' Saffi fcelti di mifure ftraordi- 
narie per comporli non cede già in qualità , 
e grandezza al detto Anfiteatro ; Perche per 
ridurli da figura rettangola, cosi eftratti dal- 
le Caue Tiburtine, à quella circolarità, che 
richiedeua la compofizione di quelle Colon- 
ne , e fuoi ornati ha neceifitato il confumo 
circa la quinta parte della quantità eftratta; 
diuerfamente dell' Anfiteatro Flauio , la fo- 
ftruzione del quale ha permeflo ogni forte di 
faffi; e cumulandofi li materiali, e confumO 
de' Portici Varicàni , con gl'altri del Colof- 
feo, poco refta in dietro nella quanrità. 

E benché li Sommi Pontefici non abbino 
.iuuto l'aflìftenza, e richezza, che ebbe l'Im- 
perio Romano , nulladimeno reftano fcmpro 

Z 7. fupe- 
['So Libro IV. Cap.II. {iipcviori d'animo , fcorgcnJofi in qucfii io 
fomuofe memorie nella rmifiiiata altezza dell' 
Edilizio Vaticano . _ . 

Et acciò lì riconofca la capacita maggiore 
del Sito occupato folo dalla l'igura ouale de' 
Portici , con quella ch'occupa 1' Anfiteatro , 
ne portiamo la fegucntc diinoflrazionc. Lib. IV. Caput II. iius exuperari congeriem inficicris . 

Denique tametlì Surami Pontificcs Ro- 
manum velut Imperium , haud afflucrent 
opibuSjacdiuitijsjin Vaticanis tamen extru- 
aionibusoftenderuntfc ad multò fublinaio-j 
raadfpiraiTeiatquevtEUcpticumàfolisPoi-- 
ticibus occupatum innotefcat fpatium , fu- 
bietìo exhibetur Iconifmo. Porticuum Vaticanamm, fuarumque Lacertorum TempIutiL, 
coUigantiam Ichnographia . I -N D E X. Figura Elypfe Porticus,& obliquam Aream 

claudcns . 
Elypfe a:qualis compar.ationis Amphithea- 

trum Fkuium , ideft Colofleum miuoris 

Vaticani vaftitatis > claudens. 
Reailinea figura claudens Brachia , & reli- 

quam Plateam . 
Diametralis Obclifci fitus. 
Situs duorum magnorum Fontium fimi- 

lis. 
Duarum Statuarura Apollolorum SS.Petri , 

& Pauli fitus . 
Brachia , fiue ambulationes à Porticibus ad 

Tcmplum,Pontificiumque Palatium. 
Ante Templum Porticus. 
Maxima Plani ties . 

Platea Peiifilis. L Area refla . 
M Obliqua Platea. 

1 Praicipui Porticuum ingrcffus. 

2 Earundemingreffus diametrales. 

3 Ambulationes maiores , miiiorefque earun- 

dem . 

4 Marmoris Numidici Tabcrnaculum Pla- 

team afcendens. 
; Due Graduum multitudines j & Planitics 
minorcs . 

6 Vltimus Graduum numerus. 

7 Locus Ereaionis demolita Tun'is Campa- 

naria . 

8 Palati) Pontifici) tranfitus. 

g Diametralis Porticuum Sciographia. 
IO Porticuum , Brachiorumquc Profpeaui. < éii/ic.^ PIANTA miAA PORTICI VATICANI E 5V0I BRACCI CHE ATTACCAN-Q At TEMPIO 

d.E/i/w fuiìernzehiuàe li portici e- G-.3racci ComunicMÌ-ui 6 amhuktoiy dalli. 

PMzza obliqua. Poi-tiddtmpio éTalatio 'FontiÀdo 

S.XUpse ài data pvoj,ofhone quale 11' i. ingressi -pviticiaaU àùìlirotnid 

racchiude lAnhtean-o timto cioè ^^a-mji-miDi'ametrdi deìlimeilevìi 

Colosseo dhninar capacita chi Vat-Ì= fCo.Amhulatiom maj''e minori JeHimed!^ 

^^"° ., , , ^^^^ii^k^ione^i^ramtQ eh ascende id!a-uìii2i.a 

Cji^ura vemlinea che t-acchiudana li n^S-due branchi dìjì-a^ini e vepiani mifiari 

Svacci e ■piaz.za residuate iv9 6. Vltimo h-anco dijradim 

0. Sihjatione DiameU'aìe dell'Ohelisco ■ W^.hco dow/l.^reiio il Campanile, demotifo 
t.Sihiatione simile delle due ^ranjvntane n^SiPnss aa^io (iìTiiIas.zo Tontiflcto 
P Sitv^-iionc delle due statue delUAjiOSto^pfciTyofilo 1>iarmtj'aìe ''eth Fot tict 
USS-:Fien-o sTauoh, ifio.Prospettv il-ll,' Fnih _C, , , 

^' M P-... nnilTempir - ^ Usupsipicte dell'Eìipse'Vaticano-A-QcupcL 
Q. cpictdrate d'Arc^m!'-n!'Ó8^j}.,iticféah'a 
ej^i^iomente- C^^o. cioe.Toprala.Unea- 
di d'Elipst. hsuper/jcic dell'EUpsefkuia 
B. ùcupa.Q ^Sja, incf-ejh'a.Esterinrm&te 
nelVi'uo e -^^o. Resta, super {ore ilVaticati 
di superficie Q fli^a.mc* lajupetftcie 
I delliPoìtici cBfacciVaiicani canle piitz.'z.e 
\SanoQ'1U°^%oy. ine f' cioè f^eT.-z.etl^iS 
ine'*' ad uso dtVijnie e eli te, r emJiuhhia 
11'' 2,^ me'' hjup i-hcie cieli Aria- delli 
S^SS.itK^cioé 'pexze'n?sS.incirca' eRubhio' o. i . iVir*- 

K. Kejola Geameti-ica-per Uifimcdi'atU 

PO- dell'~£lipse Vaticano ■ 
I . H e^otft- simile per U quadratura, del 

:EUpse.FUuio'. 
it.Ztipse che contiene il -iito Flauio di 

Q i'Sya,- in circa ■ 
h-iUp^e. che contiene iljitvVaticano 

di Q 6B^^. incirca-. 
l!l|!i|i't 
m mi 

riiiiii il Lib. IV. Caputili. CAPVT iir. 

De Portkuum Situ , 
Emini lacerti 5 feù intima: 
Eilypfeos peripheria; , ad 
Fanum minime pertingen- 
tes, in hemicyclorum exor- 
dio , quadraginta viginti 
feptem palmorura continent fpatium , in_, 
quo Platea circumuagatur.Intimus eorum 
extimufque ambibus pene defmit in El- 
lypfim , cuius diametcr maior ineptè qui 
dem fronti obuerfa eft ; cum eidem re£tsu, 
duci debuiffet. Nempè magis extenfa prò- 
ixitas meliùs ad Tcmplum progrederetur 
veram efEngens Ellypfim, ferme fé contin 

gentibuS ibid«"i Pprìprprìc ri^jrnaflaiu 

dum vcteres Romani in Amphitlieatris ita 
fccnas in binis {eto Eilypfeos limitibus fo- 
lebant diftribuere, vt omnes qui in eis ver- 
farcntur, oculis omnia poffent inueftigare . 
Veriim ex quo Porticus enafcuntur . ad 
deambulacra produa^imaxima hemicyclo- 
rum pars delitefcit, equa pluteum, vbiPon- 
tifexPopulobencdiitioncmfoletimpertire 
nequit videri ; quibus itum fuilTetobuiam : 
fi Porticus eòlongius procurrillent. 

Berninus tamen Architctìus , qui eas ita 
delineauit, immeritò fugilletur; quippe_, 
^des Pontificia ad FanilajuamconlHtuta^ 
obftititeas aptiùs dcfignare; ac ne idem Pa- 
iatiumdeturbaretur, eam adhibuit fymme- 
triam . Summà tamen vfus eftfolertià Ar- 
chitetìus , in tam eleganti partium diftribu- 
tione: hemicycli enim extrcmi in re£las li 
neas propagati , iucundiffimum fané oculis 
pr^bent fpeaaculum.quod orthogonia fpe 
cie,{èìiPerifl:ylijs,vt ex Vitr; Tempio conti- 
guis minime confequeremur . Namflexus 
Ellyptici , velutScapha:, ScLoculamenta 
fontibus excipiendis linuata videntur: Obe- 
lifco nimirum inter vtrumque in prolixiori 
diametro multò antehàc collocato . Quanta 
igitur peritia)5i fagacitate,Porticus,&: orna, 
menta fuerint inftituta,iudicare poteritlpe- 
tìator, cui, è fìnitimis longìori diametro 
Cyclis , Aureum Montcm profpicienti fon- 
tes amxnifsimi cum intcrieda Pyramide-. 
obijciuntur ; qui jobegregiumcliuumj di- lata- Libro IV. Gap.III. 185 CAPITOLO III. 

Della Sftuaziione deportici. 
Olio quelli due Bracci circolari 
de'Portici non proffimi al Tem- 
pio I diftante viio dall'altro ne' 
principi; de'loro quafi Scmicir- 
coli palmi 427. nel quale fpa- 
zio lificde la Piazza . La cir- 
conferenza di quelli si interna, come edema., 
compone vna figura quali di elipfe . La lineai 
del diametro maggiore clTendo parallela alla 
Facciata del Tempio 5 è impropria, fecondo le 
buone regole , quella difpofizione ; mentre do- 
uercbbe la predetta linea cfferc corrifpondentc 
à quella del mezzo del Tempio, cioè elTere (x- 
tuatii Portici per il longo, e formare la vera fi- 
gura Elipfe , colla quale douerebbero quafi cf- 
fere congioiui al Tempio, come è (lato prattica- 
to Jogl'antichi Romani nc'loro Teatri . Quelli 
poncuano U ^cnn^ , & Orchellre ne'duc termi 
ni del diametro maggiore- Hc-ll'F.liprc , acciò 'à 
potelTe comprendere dalla villa ogni minima-, 
parte , e ciafchednna Perfona che dentro vi fof- 
fc fiata. Mada'principi) di qucfti Portici cho 
s'attaccano a'Corridori, mediante la loro fitua 
zione trafuerfale , retta nafcofta buona parte di 
quei Semicircoli, doue viene impedito il vede- 
re al Popolo la Loggia, dalla quale il Sommo 
Pontefice dà la benedizione . Quell' impedi- 
mento non fi farebbe caufato, fé fonato di que- 
lli Portici folfe fiato difpofio per il longo , noiij 
per il trauerfo, come è fiato pratticato, 

NuUadimeno nondcueficenfurare ilBcrni- 
110, che ne fu l'Architetto per nonaucrli cosi 
bene difpofii; mentre il Palazzo Pontificio, che 
rifiede al Braccio finiftro del Tempio , gl'inipe- 
di il dare la detta migliore forma ; e per noiij 
dillruggere quella parte del detto Palazzo, fii 
neceffitato nel dillribuirli à dare nel denotato 
difetto . Però fii grande l' artificio di quefto 
Profelfore nel difporre li medefimi con quel 
bell'ordine Teatrale, interrotto con altra parte; 
fatta à linea retta , che rende molto godimento : 
_ fodisfazione alla vifta con sì bella apparenza, 
,11 che non farebbe fcguito , quando tutti quelli 
fo fiero flati difpofii in forma rettangola confor- 
me idifcgni che furono fatti da alcuni, echia 
'mati da Vitruuio Pcriftili; , cioè di figura paral- 
lelogramma, ò quadrati, che direttamente fi 
congiongcflero al Tempio, veggafi 'Vitruuio. 
Tanto più che il feno di quegli ouati di detta., 
Piazza circondata da'Portici , pare che ferua di 
Nicchie all'ornamento delle due Fontane, col 
locate inficme in quella linea del diametro 
maggiore : nella quale molto prima fu eretta la 
Guglia. Con quanto bell'ordine dunque fiano 
fiati diftribuiti queflà Portici, & i loro ornati, lo 
riconofcouo gli Spettatori,che ponédofi in quei 
— — — Lìh. 4, 
:0 184 Libro IV. Cap.III. 
Cii'coli poco diftanci dalla ludetta lincaivolgcn- 
do lo fguardo vei'fo il Montq Aureo , gli fi prc- 
feiita alianti la bella comparfa di quelle due ta- 
tnofc Fontane , con l'Obelifco frapofto tra cde . 
Le qu8li,dilatandofi per l'aria l'acquea cagione 
del loro potente decliuio 5 apportano tanto go- 
dimento 5 infiemc con la villa di quelle verdure 
de'Giardini, che fi riceue per gl'Intercolonni) 
di quei Portici , che fi riconofce per fomma ma- 
rauiglia vna si vafta , e maeftofa vnione di que- 
gli ornamenti , e Portici . Anno per ciaichedu- 
na parte di quefti tré ambulazioni; e quella di 
mezzo, che e maggiore 5 e più eminente} ferue 
per il commodo delle Carrozze . L'altre due 
laterali fcruono per il Popolo , acciò poffi coru 
maggiore libertà, e minore difaftro andare, e 
venire per elle. Ne defcriueremo ampiamente 
le parti nel feguentc Capitolo. Lib. IV. Caput III. latatis venuftè laticibus, ciim Hortis perln- 
tercolumniaPorticuum euirefccntibus j & 
cum rnagnifico ornatuum temperamento , 
fpedatumirabilemprorfusefformantam^- 
nitatem. Qua:libet Porricus tribus partita 
eft Dcambulacris , latius quidem medium , 
ac fublimius rhcdas , alia vero vtrinque po- 
fitaPopulumadmittit) vtliberiùs, w fine 
vllo difcrimine queat permeare . Hsec in^ 
fequenti Capite dcfcribuntur, I ^ D E X. 1 Generalis Templi , Porticuumque afpp.'ti 
z Ichnographia Porticuum , Trmplitjue, idcft 
Siftema generale. 
Templum . 
Ambulacra . 
Circulares Porticus . 
Obelifci fitus . 
Platea fig. Elypfis. 
Fontium iìtus . 

Figura Elypfe didla , quas pcrfeflum Porti- 
cuum modum pr^buiffet. 
H Solari) BencdiiSionis Pontif. vifualis Linea, 
l Maior Porticuum ambulatici, nfiiilarin- K A/f ìnnr P«r^ir!l 

L Porticuum Planitics . 

M Circa Porticus Column». 

N Epyftilium,Zophorusj Coronai &termi- 

nus. 
Locus à ProlpeSu EcnediiJionis Solari; 

opertus. 
P Reflangularis Portirimm nnn ndhihitaj 

forma . 
g_Ichnographix pars Porticuum , inipforum 

prarcipuisingreflìbus. 
R Ingrcffiium PotticuunijProipeiau?) & Scio- 

grapbJa , Indice 
4. Tempio 
g, Corrrìovì 
esortici Circolari 

E Ptazzff Ouale. 
^.iimatione cìelle 

fontane, 
G. figura- S^I'f^e eie 
'^ifflifi'l ,^lf«'' [f'/Vp rf' ^'liii m 
Xib. IV. Caput IV. 
CAPVT IV. 

De Fundamentis , & Porticuunu , 

in Orbem inflexarurru 

ornamentis , Orticus orbkulares ex qua- 
druplici Columnarum ferie 
coalefcunt; &:cuminquali- 
bettrigintaduE, omnesfi- 
_ mul I z8; atque totidcra ex 
altera parte adieiTtis, vniuerfa; 255. enume 
rantur . Iftis in quatuor ordines diftributis, 
tria finuantur ambulacra , quorumqua; 
vtrimqueporretìa.xqualem, medium vero 
duplo maiorera obtinet latitudinem ; ex 
alijs autem 28. Columnis , promìncntiunu 
ordines exoriuntur; vbipra:cipui cxarea_, 
Porticuum aditus patent. 

CoIumuEe iniquali prardita; funt denfita- 
te, qu£, vt indicat Icon Cap.III.liuius Li- 
bri 5 ab intima ad cxtimam aiigctur fc- 
riem, auifla vero craffitie , meritò etiam al- 
tiùsdebcant prouchi. Eruditus tamen Ar- 
chiteiSus , eàdeni fingulis altitudine impet- 
tita, earationefccit craflìorcs, quòraagisà 
centro rcmoueantur; Vndecumextimacen- 
feruntintimis congruint Intcrcolumniij , 
maius oculis pariunt deleclamentum ; hoc 
tamcn officiti quòd ex centro, quo qua:libet 
coilimantTetraftylia.internafcrics rcliquas 
piane ipedantis oculo fufturatur . Si vero 
aliunde quam ex eodem concurfu prolpe- 
xcris,ingratamprorfus,confufamquc,cernas 
congericm ; quòd vfu venir , ita circumdu- 
Cìis ornatibus, excominuni centro circum 
confpeflis . Dcambulationum ornamenta 
trifarium ordinem , Eafis ncmpe Tufcum , 
Scapi Columnarum, Epiftylia, Zophori, & 
Coronices Ionicum,Capitula veròDoricum 
imitantur, qu.'c quartam Columns altitu- 
dinispartem , Bali tamen , & Capitulo ad- 
hibitis , aflequuntur. 

Ambulacra Columnis conftituta tegun- 
tur fornicibus ; quorum qui ad latera , in_, 
embi formam incuruati, mediorumvcrò 
decufiata altitudo incurabitEpiftylio,a;qua- 
liter vtrinque credo . Illis hyparthra , Ba- 
ku- Libro IV. Gap. IV. 187 CAPITOLO IV. 

Deiii Fondamenti , ^ ornati de 

Portici circolari nel 

Vaticano . 
V.ittro fono le sfere delie Co- 
lonne, che compongono cir- 
colarmente quefti Portici: ciaf- 
cheduna delle quali fi comò 
cofta di num. 52. dicfic, così 
vnitc inficme, afcendono per 
cialcheduna parte al numero 
di 12 Si e con quelle dell'altro fanno in tutto 
256. Colonne . Diflribuite quelle in quattro 
fimiliordini,comc fopra, formano le tre belle 
Coriìci le due laterali delle quali fono dcU'iftcf-l 
fa larghezza, ma per due volte di vnadiqucftc' 
in circa è maggiore quella di mezzo. Vn nu-{ 
mero di altre 28. Colonne compone gli ordini 
dc'rifalti, doue i Portici anno li principali in-j 
grcJfi dalla Piazza: ne' quali 28. Pilafìri fanno 
contracolonnc alle quattro sfere di elle. 

Anno fra di loro incqualità dì groffezza , 
me dimofìra il Rame del Cap. Ili- del prcfentcj 
Libro , che dalla prima sfera interna vanno ere 
fccndofempre più fino alla quarta , & vltima. 
cfterna. Ma crefcendo di groffezza douercb' 
bero edere di maggior altezza^come richiedono 
Iclorofolitediftribuzionì. Con tutto ciò l'ef- 
pcrto Profcdorc le delliaò tutte di vna altezza j 
per ottenere il Piano degli ornati , che fopra ri- 
iiedono,c dcftinò il proporzionato accrefcimcn- 
to fecondo la diilanza del centro, concorrenti 
à quello che porta alli Bracci , per rendere gì' 
Intercolonni] ertemi de'Portifi più corrifpon- 
dcnti à gli interni , che rende .all'occhio grata^ 
difpofizione. Solamente ftando io Spettatore-» 
nel punto, ò centro del concorfo delle Colon- 
ne, gli manca la veduta delle tré sfere di Colon- 
ne* e fcorgcndofi folo la prima sfera interna ; \ 
da effareftando coperte l'altre , non fanno com^ 
parfa alcuna. Onde mouendofi egli da eflb pun- 
to, riconofcc vna confusione nelle dette Colon- 
ne , effetti foliti partorirfi da gli ornati circolari ■ 
cheacquiftano le loro vedute perfette dal cen- 
tro , e non dalla circonferenza. 

Sono di tré qualità d'ordini gli ornamenti de' 
predetti Portici, cioè la Bafc d'ordine Tofcano. 
Il fufo delle Colonne confuoArchitraiie, Fre- 
gio , e Cornice , Ionico , col Capitello Dorico , 
&: è tale l'altezza loro quale è la quarta parto 
dell'altezza della Colonna , comprefoui però la 
Bafe, e detto Capitello, come fi diraoftra nelle 
{èguenti delineazioni. 

Quell'ordine di Colonne , che coftituifcono 
le fopra nominate ambulazioni, è coperto di Aa 2 Voi- 

T88 Libro IV. Cap.IV. Volte ; k laterali delle quali fono fatte à fchifo, 
C quelle di mezzo nella fua cleuazione circolare 
impoftano Copra l'Architraue , che corre di vni- 
formc altezza dentro , e fuori dcUi Portici , fo- 
pra i quali vengono collocate le BalauHratcche 
ricorrono circolarmente fopraiprofpetti inter- 
ni j & ertemi . Sono anche difpolle con fodi ri- 
faltiià guila di Piedeftalli fopra i viui delle Co- 
lonne» ePilaftri: quali foftcngono folamentej 
jielli profpetti interni Statue di buona altezza . 
Onde riceuc quefta Machina Teatrale vn nobile 
componimento , e rcfta vagamente perfeziona- 
ta. Furono lemedefimcfcolpite in pietra Ti- 
burtina da diucrij Studenti Scultori, a'quali effe 
furono diftribuite, per dar loro animo d'infer- 
uorar/ì nello fludio di si bella profeflìone . E' in^ 
terrotto quell'ordine di Statue dalle Targhe,^ 
che fono dii'poftc fopra li rifalti, doue imbocca- 
no i principali ingrefli dc'Portici; dentro i quali 
fono fcolpite l'Arme di Aleffandro VII. Sommo 
Pontefice ) fondatore di quello Edifizio , che fu 
perfezionato infiemc col Corridore che attacca 
allaScala Regia. 

j Dal finimento delle fopradette Balauftrate, e 
Statue non folo riceue il profpctto fuo compi- 
mento) e perfezione, ma anche refta coperta-, 
quella ignobilità del Tcttojil quale con due pen- 
denze difende i Portici da'nocumcnti , che ap- 
portano racque,le quali con due canali intorno 
foderati di piombo riceuono gli Stilicidi; , traf- 
mcttendole fuori de'Portici in vari) luoghi; o 
fono difpolli in modo tale che non rédono briit- 
sczza alcuna all'apparenza del Teatro. 

Fìi à nollro tempo fcauato il Terreno, per fa- 
re li fondamenti de'Portici, di profondità pal- 
mi 13. in circa di longhezza continuamcnto 
quanto girano , e di larghezza poco più di pal- 
mi 100. Furono quelle efcauazioni riempito 
d'ottimi materiali , cioè tufi , calce , con pozzo- 
lana , & arena, che in alcuni luoghi lui trouoffi . 
Dalle quali materie i;c fegui buona confolida- 
zionc delle Muraglie ; e perche quelle pofano 
fopra vn Terreno non vergine, e di quahtà la- 
bile, come fi diffe nel Capitolo delle folleuazio- 
ni de'Tcrreni Vaticani i Noi però diffuaderemo 
Tempre in ogni cafo à non accrcfccre fopra (ftiei 
Portici altra benché minima fabrica, né iiij 
tutta la longhezza , né in parte , per caufa della 
qualit.à del Terreno non fermo . Il quale fa già 
fcoprire peli,e crepature per tutte quelle Volte: 
non oftante che fiano di poco vano. Lib.lV. Caput IV. I lauftraue infiftunt, cura iplls finuatìm obam- 
bulantia, ftylobatuminllarprominentia_. ; 
atque Columnarum, Paraftadumque Sca- 
pis intimis alta infident Simulacra; ideoquc 
h;ec Moles, inftar Tlieatrum eleganter in- 
curuatur . Hsc figna ex Tiburtinis lapidi- 
bus multi ca;Iatoria:artis ftudiofi exfculpfe- 
re, ad maius cotcnd^illius incitamentum . 
In illa autem Statuarum ferie Stemmata-, 
immincntia intermifcentur ; vbi precipua 
ambulationura oftia , in quibus, Alexan 
dri Septimi jldificij iUius Autìoris , tef- 
feras cxiauere. Quapropter ex liypsthris , 
StatuilquenonfoIùmperfeóHoretiaditprof- 
peClus,fed &c faftigij Iatetignobilitas,quod 
cliuis duobus tuetur ambulacra ab aqua 
rumdetrimcntis, qua ftyllicidijs plumbo 
obduiSis, extraPorticus , in varia defluunt 
Ioca,nec tandem iniucundumpra:bentarpe 
(5tum. 

Noftra state excauatum eftfolum, in_> 
Porticuum fubftrudionem , ad tredicinu 
palmorumaltitudinem in foto circuitu , in 
ccntum vero palmorum latitudinem perfof- 
um . Hz fcrobes varijs materiationibus ap- 
pletx, tophis vidclicet, calce , puteolana_j 
humo , &c arena ibidem repertà , ex quibus 
probe confondati parietes; quibus tamen 
folo congeftitio fuperftruflis , vt iam priùs 
monitum eft , cum de Vaticani Situs fubli- 
mitate; minime alijsipfos fabricis deinceps 
fatigare, ob tellurisinftabilitatem , qua de 
causa multis inlocis fornices» licctangufti, 
crepuere. 1 In f [8^ In maiore comparatione , latus Porticuum , & circa Aream^ 


ambulationum indicans Ichnographia. 


I ■^ D E X. 


A PordcusantèTcmpIum. 


maiore pars vna . 


B Ambulacri interTemplumj Sccirculares 


H Obclifci locus . 


Porticiis . 


I Vnius Fontis iìtus - 


C Porta ambulacrorum Porticus diuidcns. 


K Brachiacircularia. 


D Penlilcs Platea;. 


L Extimapars diaorum [circularium Porti- 


E Circa eas gradus . 


cuum. 


¥ laiiui, diuidentis diiaorum ambulacrorum 


M Area refla . 


Porticus, cleuatio. 


N Obliqua Platea. 


G Diftorum tranfituum in coqiparationtj 


[0 Platea ingreflus. 


Regulaein Porticuum Vaticanarum ornatibus obferuatae. 


cum alijs Aud:oris . 


P7{JMVS l'NDEX VATlCA'ì^rs. 


I Autloris Norma ob diftributionem Orna- 


C Capitulum Doricum mcd. in altitudine^ 


menti Ionici , Corinthi; , & Compofiti . 


Cap. 


j Regute , difpofitioncfque Columnarunij , 


D Superliminare lonicum à Vitruuio Epy- 


& fuorum Ornatuum in Porticibus circu- 


ftilium . 


laribus Vaticanis , quibus Berninus Ar- 


E Zophorus . 


chiteftusvfus cft. 


F Ionica Corona fic à Vitruuio difla. 


3 Auftor in Cap. elfeiftus propofita; Rcgulx 


G Balauftia fub termini figna . 


dilucidè explicat . 


H Intcrcolumnia duorum Diametrorum à 


A ^trufca Bafis à Vitruuio Spira fub primi 


Vitruuio Syftylos. 


gyri Columnis circa obliquam Platcam, 


/ ColumnE cumBafe, Capituloquc in qua- 


in altitudincm med. Cap. fé exten- 


tuor partes dinific , indicatur altitudo. 


dens . 


K Oilenditur altitudo Epyftili/ , Zophori , & 


B VnaexCoIumnis diftigyri àRegula Ca 


Corona; , vna ex diflis quatuor partibus 


pitum 9. i.ter, altitudunis cumBafe , & 


iuxta Regulam lonicam. 


Capitulo . SECVn- |f 
I 
igo SSCV'nDVSl'Ì^DEX 

^ AnElore propopu 'Nwmie . Dcmonftratur Columna ciim antiqua Bafe^ 

aflica, & Capitillo, quorum altitudo 

diuifa efèin Cap.num.io. 
M Columna cum Bafe , &: Capitulo > diuifa., 

inpartcs4. 
Columna cum Bafe, Capitelloquc in 5. 

partcs altitudo diuifa eli. | 

Dcmonftratur medietas proportionalis 

inter quamque duarum paitinnij 

ideft inter quartam i & quintara par 

tem. 
Vt difla medietas altitudinem Epyftilij, 

Zophoti, & Corona aflìgnac, indicatur ;[ idefl: à quarta, quintane parte proce- 
dens . 

^ Demonftratur quomodo in dida medieta- 
te in noucm partcs diuifa, ex quibus 
modulus componitur , finem Epyfti- 
lij Zophori ,& Corona: mod.4-i altitu- 
do contenta . 

R Oftenditurlntcrcoliminiumduorum Dia- 

metrorum inPlintorum Scapo fpirarum. 

Intercolumnium duorum Diametrorum in 

Scapo . 
Semidiametri inter proximas Columnas 
Syftylos . :.c:':\:X'\\ CANTA mPIlOPORTIO^K 31AGGIORE CHE DIMO.rRA V^^BHACCIO mtU gSF riCI E CORRITORI ^TTOH^JO ALtT Indice 

^Poitico,òProncLo auaiiti n Tevipio: 
. Corritori h'à iÌTempio cTortici Civcolari : 
. Torta, che- cliuicU ìipoi'tici delli Corridovl ; 
I. Piiizje -pensili : 
■ Scalmate attorno ; 
, 'Eìeua.tione- della- poitti, che diuidc lipoHÌci delli 

Corridori Siidetti: 
-, Vna-vortionc delti detti Corridori in mac?aior&- 

-proportione- ■ 
, Loco aelr obelisco '. 
hoco aiiaici delle- fontane-; 
. Tjfacci Circolari: 
Varts esteriore delli detti -portici Circolari: 


Camus Fontufia IBelìn. 
ili I Ji,„hM-J^o,:^^rUJ,>;.^itic„^UfO^U W^^^oZe OSSERVATE NELf ORNATI DELII POETICI VATICA'- 

lonicti Corintio e- Compositoi- \ 

ì NI CON AITKE DEIt AVTORE 
Jieffok e ilisfosìtiono delle Colonne éjHo! 
Ormi min Torli-: CircoUri Taem 
ìutn dal BcrnUù ArchltetU- 


Lib.IV. Caput V. 
CAPVT V. 

De Ambulacris , (f eorurru 

crnaùhus in Area 

Vaticana. Orticus inter , Fanumque_j , 
duo intercedunt Ambula- 
cra , aliud ad Templi de- 
xtram , Akxandri VII. pe- 
cunijs àCkmantelX. per- 
fcdum ; per qu£E ad SÀt% Pontifìcias , Re- 
giamScalam, Fanumque acccdunt. Am- 
bulacrorura foliim hiMniliori PorticuurtL 
planine paululum clariùs affurgit; acque vt 
ea Populus queat faciliùs permeare , cxigua 
gaudent inclinatione , demiflls idcntidem 
gradibus adiedlis , quibus finitimis Portici- 
bus addita vtrinque lanua diuiditambula- 
tiones,acintercludit, Eateretibus Colum- 
nisordinis Corinthijj cum Epiftylio , Zo- 
phoro , Si Corona , in fine egregie proiedis 
infignitacit; alterincmpeSS.Petri, SiPau- 
li, alteri S.Petri , acRcdemptorisirnincnt 
effigies. Inepta forfan res videatur Ambu- 
lacrorum planum non acqualitcrdilatatum; 
quia cum folo ad libellam extenfo ea pò- 
tueric excitare Archite(3us , Icuiorcm nihi- 
lominùs facilemque conceffit cliuum, ob 
Templi fitum priori Porticuum plano fubli. 
miorem . Proptereà aliter ambulacra con- 
fìituere nequiuit ; fi enim ea , Fanumque^ 
candcm obtinerent libellam , etiam fimili 
Porticus indiguilTcnt ; ad quani tamen illis 
erogandam , initio tanta euafilTet ipforum 
fublimitas, vt multifariam longifllmorum 
graduumferiem,adeòqueSuburbiorumef- 
flagitafTentdemolitioncmj quo Pcditibus^ 
& Rhedis pateret acceffus . Prstereà ex se- 
quali ambulacrorum Porticum , Templiq; 
ad libellam planitie , cxtrufla etiam altiùs 
Ecdificia prolpedus ademiflfent iucundita 
tcm. Non immeritò igiturfingularis Ber- 
nini coUaudetur induftria, qui ad eas defe- 
tìus fubtcrfugiendos, Porticus Platea non 
ita ftruxit eminentiores . Etenim fmuata_^ 
grada tione paululum elatiorcm Rhedis adi 
tum mitigante , Equabili folo ad exitus per ducun- 
LibroIV. Ga p. V. 19 j- 

CAPITOLO V. 

De' Corridori , £5" ornamenti 

di elfi nella Tiaz.z.a 

Vaticana . Ificdono fra li Porticij & il Tetti- 
pi© due Corridori, vno à mano 
delira di eilò Tempio , termi 
nato dopo da Clemente IX 
con denari lafciati da Aleitìui- 
dro VII. per la fua perfezione 
e l'altro alla finiftra fatto da detto Alclfandro di 
fanta memoria . Per quelli fi paffa da'Portici al 
Palazzo Pontefìcio, Scala Regia , & al Tempio 
Sono detti Corridori di piano alquanto più fol- 
leuato di quello dc'Portici . E per rendere me 
no difaftrofa l'introduzione al Popolo in effi , fìi 
loro dato alquanto decliuio con dolci cordona- 
te ; nel principio delle quali, oue confinano con 
i Portici , trouafi per ciafcheduna parte vn Por- 
tone 5 che chiude , e diuide li mcdcfimi Corri- 
dori , ornato di Colonne ifolate , d'ordine Co- 
rintio j con fuo Architraue , Fregio , e Cornice 
rifalt.iti con nobile finimento. Sopra vno de' 
quali fono dipinti li SS. Pietro , e Paolo , e fopra 
l'altro S.Pietro con ilSantils- Saluatore. Pare-» 
improprio però il vedere Vi detti Corridori non 
in piano, mentre potendo cosi difporli l'Artefi 
ce, e farei loro piani corrifpondenti alla hnea 
Orizontale del Tempio,hà volfuto più tofto d.i- 
re ad effi quel decliuio , benché tenue i & agia- 
to, per non incorrere in maggiore difordinos 
per caufa di eflère fituato il Tempio in altezza^ 
maggiore di quella, in cui principiano i Portici . 
Non potè perciò egli difporrc in altro modoi 
detti Corridorijperche fé foffero caminate quel- 
le difpofizioni à liucllo del Tempio, farebbo 
flato neccifario rendere corrifpondenti à detto 
lineilo anche li Portici . Quali poi farebbero fla- 
ti ne'loro principi; d'altezza tale , che non altri- 
mente vi fi farebbe aririuato , che con nunierofc 
Scile, ò con grandi Padiglioni diktanti , chej 
per la loro neceflària grandezza , auerebbcto 
caufatala diftruzione di quei Borghi contigui j 
per dargli il neccifario ingreffo .-ìlle Carrozze, e 
Pedoni .In oltre data tale difpofizione de'Piani 
dc'Corridori, e Portici à liucllo del Tempio , fa- 
rebbero flati quefti Edifizij più elcuati , & aue- 
rebbero ingombrato in quelle diftanzc ilpro- 
fpetto del Tempio. Onde delie reputarfi cele- 
bre l'inuenzione del Bernino : che per sfuggire 
i denotati difetti , difpofe li Portici così rigoro- 
famente cleuati fopra il piano della Piazza ; ne' 
quali con fomma facilità introducendofi da., 
quegli Padiglioni le Carrozze, fi trafmettono in 
piano fino allo sbocco di effi, doue attaccano! Bb 1 Cor- 
1 9 ó Libro IV. Gap. V. ^Corridori , per ]i quali coti altrctanta ageuolez- 
za,come fi è detto,fi porta il Popolo al Tempio. 

Grornamenti diquefti Conidori difpolli per 
nc£effitàinpendìo5 paralleli alla declinazione 
della Piazza , e Scale di cifa j ricorrono con pro- 
porzione fimile àgli ornati de'Portici . La va- 
riazione, che fra loro fi troua, folo è che in vece 
di Colonne » dalle quali vengono compofti i 
Portici I fono quelli difpofti con doppi; Pilaflri 
piani, di balTo rilieuo . È qucfti foftcngono efte- 
riormentc l'Architraue , Fregio, e Coriiice, con 
le Balauftrate , e Piedeftalli , quali fanno difefa 
al Tetto , che copre li detti Corridori , e danno 
fperanza, che poifino vn giorno anche e/lì effere 
ornati di Statue , i guifa de'Portici. 

Sono i medcfimi Corridori ornati internamen- 
te di doppi; Pilaftri di meno rilieuo degli cfter- 
ni , e reggono anche elfi la Cornice , che fa Im- 
pofta alla Volta , con fuoi Sott' Archi corrifpon- 
denti a'Sordini; ne'quali fono l'Armi di Cle- 
mente IX; e di Aleffandro Vili che terminarono 
li m^ilefimi Corridori , foftcnute in ciafcheduna 
parti da Figure difpofte con nobile difcgno . 
Fra li detti Pilaftri fono diftribuiti li Fencftroni, 
che illuminano li Corridori difpofti nella parte 
interna fra quei Nicchioni , che con bella grazia 
rompono quelle continuate longhezze , folito 
ad elTere di poco godimento à quei che le mi- 
rano . 

La fabrica di tali Corridori rifiedc fopra viij 
Muro plateato per fuo fondamento, come fu 
parimente pratticato nella foftruzione de'Porti- 
ci . Onde diamo il mcdefimo auucrtimento che 
fi diede nel difcorfo de'Portici , cioè di non ag- 
giongere fopra di quelli altra fabrica benché^ 
minimain qualunque luogo di elfi, perla qua- 
lità dcUi Fondamenti , e Terreno fmoITo , cho 
fono fi ritroua . Lib.iV. Caput V. ducuntur; vbifequciitibuscohserentambu. 
lacris , cjuibus Fanura eadcra Populus faci- 
litate contendit . 

Iftse ambulationcs zquidiftanti, &; paral- 
lelo arex cliuo depreflfe , fimili Porticuum 
ornatupotiuntur.cumeotamen difcrimine, 
quòj Porticus Columnis, Ambulacra, vero 
crafsioribus, planis, &modicè prominenti- 
bus fint cohoneftata paraftatis ; qu£ Epifty- 
liumexteriùs , Zophoruni) Se Coronami, 
cura Plutcis , & Stylobatis , faftigium am- 
bulacris fup.erftratum tuentibus, ipfis quo- 
que impofterurn , vt fperatur, Statuis, Por- 
ticuum inftar, nobilicandis, luftentent. 

EademAmbulacraexteriùs fimiliter, ac 
interiùs denfioribus ferme duplo ambiuntur 
Paraftatis proieiSura tenuiorc pra:ditìs , &c 
Corona ; cui , tanquam incumbx , Teftudo 
cum fafcijsfubtcrinflexis, &: inanibus ar 
cuum infifti: laxamcntis . In illis Clemen- 
tis IX; & Alexandri VIL pofita Stemmata , 
cgregijs etiam fulta Telamonibus , cafdem 
definiunt Ambulationcs; Fcneftris amplio- 
ribus eafdem Inter Paratìades dillributis 
qua: Arabulacris interiùs affundunt lucem , 
easintcrScapliaslongiorem)&:ingratamfe- 
riem iucundè interpellantes. 

Ambulacrorum Moles fubextcnfo late 
parieti, ficut & Porticus, fuit fuperftruaa: 
Quapropter idem hic , quod in priori de^ 
Porticibusdiffertatiora,animaduertendum, 
ne vlla videlLcet exigua quamuis , fuper illis 
Fabrica xdificetur. Medietatis Ichnographia Plateae Redilineae , cum Area Penfili .. 
Facie , & ante Templum Porticu , Brachijs, & Tranfitibus. 1 Obliquum Tabernaciiltim cum 

dcfeiifiuis circa Columnis , è 
Placca aliam penfilcm afcen- 
dentibus , 

2 Duf Graduu multitudfnes cir 

cum didam Platcam pcnfi 
lem . 
5 PrxcipnusgradusobPJanum. 

4 Templi facies . 

5 PJaniùiei ingreflus in Tempi 

Porcicum. 

6 TranficusinterTempium,Por- 

ticufque circulares. 

7 Vefìibulum, vbi diruta Cam- I "N D £ X. 

panaria Turris. 

8 Scal^ è di(So Sacrarium verfus 

difcendentes. 

9 Valuac . 

10 Sigili S.PetriApoftolifitus. 

11 Circulares Porticus. 

■ 1 2 Cochlea fuperiiis afcendens. 

13 ProfpeiSus , & Sciographia_i 

colligationis circularis cum_. 
Hypcthris. 

14 Sciographiie portio interior 

pars Hypechrorumindicans. 

15 Orizontalis Jinea fupraipfam_. 

fubdialium inambulationum denotans. 

16 FeneftridiftàHypetliradiluci- 

dances . 

17 Linea dimidium Arex , deno- 

tans. 

18 Tranfitus fub Vefìibulo. 

19 Porticus ante Templum. 

20 Planum . 

21 platea Penfilis. 

22 Hypfthra. 
2j Brachìa. 

24 Profpefìus Hypf throrum, Bra- 
chiorumue. ÌTTA DI META DELLA PIAZZI RETTILINEA.CON PIAZZA PENDILE. FACCIATA^ E PORTICO AVANTI IL TEMPIO CON BKAT^ 
f?u/ice-' . , „ . . , CI E COKEIDORI 'Baiiqlione olìicfuo con Cahinne eli 
lifesii- attorno che alalia- •viazzct- 
Incende all' ah'ci.-peìut ite 
DueBrancM di Gradini che Civ- 
:uiscono clelCayÌ0z7.a'-pens-ih. 
Yn ^scalino •mastico serue. eli revia-- 
no andante 

.T'acciatTX. del Tempio. 
. Jn^rejji del repiano al Tattico 
del Tempio ° 6. Cos'adori J-a iÌTempio e tornei \^!l°n. Tortici Circotari lUy. Vestibulo daiteju il Campanile ' -'-' - - i -. . yH/". iS.Jinesti-t eli e Illuminano li àèfti Demolito 
'fi/. S.Scale che cU detto dis-c.enJo; 

^ uerso fa Saqreótia. 
iV.^p. Torte delTemmo 
'IV. 10. Situatione dell ft- statua di 
S.Tietro Apai'tolo . di Sopra 
\n'.'iQ.T,yspcitD eProfih dell' attncco 
I Circolare con V Corridori 

itl'^l^.Toi'tione diTi-^lo cìc Smos^ 
I p tra il di denti^'o chili Còrridovi 
\tt.i/. Linea Orizontale che denoiu&o 
pra di asa. ìlDecHuio detti Corridori 
n Lib.IV. Caput VI. 
CAPVT VI. 

De Fonttbus Are& Vaticana 
(^ latice iffis exor- 
nante, 

Mter elegantifsimas Fontes 
Vrbem decorantcs,pnmum 
fibilocumvendicantin Va- 
ticana Platea collocati , non 
ob emiflam duntaxat aqua- 
rumcopiairij Machinscuilibet ingenti mo- 
uends idoneam , fed Si propter nugnificos 
eorundem ornatus - 

E Marmore Numìdico conflata funt la- 
bra, quslicctolimprifcosinfignirentFon- 
tes, tanta: iam funt amplitudinis, vtèfalti- 
gio copiofa; deflucntes contineantur lym- 
phK,qu2abundè,amniuminftar,piofilicn 
tes, è pellubris in fubieda vafa iucundo 
murmurc delabuntur . Earuni tamen meliùs 
innotefcit copia , auris vchementcr afflanti- 
bus ; quippc velati nubcculsc, per aerem dif- 
fufe, inlrides vifu mirandascompluefcunt. 
Illi Fontes in diametrali Porticuum linea 
collocati , fuos Latices è dabris in humiliora 
profunduntlatibula, vnde in Flumcn,finc 
vUo defuper eorum veftigio, deferuntur. 

Primùm quidem Paulus V. felic. raem. 
trecentis palmis ab Obelifco difsitum extru- 
xit, qui Traianis circurauagantibus lym- 
phis in laniculumdedudìis , ter centenas ea- 
rumvnciasderiuauit,nempefecundùraoftij, 
vbi fiebatearumdiftributio, dimenfionemj 
& iuxta locum, vbi duiftus , Centumcella- 
rum via intercifus . Ampliorem de hifce^ 
aquiscupiens eruditionem, adcatD.Cano 
nici Fabretti Librum de Aqusduflibus , 
furaraam piene doélrinam compledentem . 
Ibi enim cptimis obferuationibus afleuerat 
aquamAlfiamffeù Alfientinam, vel Alfie- 
tinam, à Traiana non difcriminari , IHas 
nonfolùmadHortorumVaticanijVerùmad 
eiufdcm Fontis promouendam deflinarant 
amoenitatem j quem ineoftatuabifto Pon- 
tifice adAlexandriVlI. 3:tatem, reliquere. 
Hic autem Pontifex cum inde amotum in^ 
prsfcnti collocauit fitu,cum nouo aquarumì Libro IV. Gap. VI. i^p 
CAPITOLO VI. 

Delle due Fontane della Fiaz^KiO-' 

Vaticana , e dell'acque , ch^j 

fanno loro ornamento . ^R A le più Angolari Fontane, che 
in gran numero ornano la Cit- 
tà di Roma, fi deuono confide- 
rare le due fituate nella Piazza; 
non tanto per 1' abbondanza^ 
dell'acque, laquale le mcdc- 
fimc gettano per l'aria, atta, e 
fnfficiente à dar moto à qnalfiuoglia gran Mola, 
quanto per qucgrornamcnti , che magnifica- 
mente compongono le medeiìme . 

Hanno quelle le Tazze intiere di Granito 
Orientale,quali benché fcruiflero ad altre fimili 
Fontane , lono tuttauia di grandezza propor- 
zionata per riceuere acque cosi copiofe, cho 
dentro dielFe cadono vcrlacc dall' vltimo fini- 
mento; dal quale lorgendo abbondantemente 
in aria àguifa di fiumi paiTano dalle dette Taz- 
ze dentro quelle Vafche con fìrepito tale , che-» 
rendono fomma marauiglia, meglio però viene 
riconofciuta la quantità di qucfli'acqua, quando 
da venti impetuofi fono trafportate fuori dclli 
deftinativaii, edilatandofi per aria à guife di 
noie , apparifcono dentro di eiTe Iridi , conj 
non ordinario llupore di chi le mira . Sono lì- 
tuate quelle Fontane , come fi diife, alinea dia- 
metrale con i Portici , & hanno fotto di ciafche 
duna le Chiauiche, le quali riceuono, e traman- 
dano le loro acque verlo il Fiume, in tal modo 
difpofte, che folamente intorno alle Vafche fi 
riconofce humido . 

Fu la prima di effe eretta, e fituata palm.300. 
diftantc dalla Guglia,dalla fel.mem.di Paolo Vi 
il quale doppo hauer ricondotta nel Giannicolo 
l'Acqua Traiana , che eradeuiata, ne difiaccò 
vna porzione d'onciejoo. fecondo la mifura., 
della bocca fituata , doue ella fi diuide , vicino, 
doue interfeca il detto Condotto con la Strada 
diCiuitauecchia 1 vedafi intorno à quell'Acqua 
il Sig.Canonico Fabretti nelfuo dottilTìmo Li- 
bro degl'Acquedotti , nel quale con faggie, e 
ftudiolc ofitruazioni, e prone afferma , cho 
quell'Acqua creduta l'Alfia , ò Alfientena, ò 
Alfientina, dcue chiamarfi la Traiana; Qucfia 
dal mcdefimo Sommo Pontefice non folamente 
fu dcftinata per ornamcnto,e benefizio de'Giar- 
dini , e Palazzo Vaticano ; ma di qui ancora la 
portò ad animare la detta Fontana , la quale ri- 
mafe in quello fuo fiato pertutto il tempo fcor 
fo da detto Pontefice , fino ad Aleffandro VII; 
da quefto rimofià, fti collocata doue di prefente 
rifiede,con auer accrefciuto ad efla l'ornamento 

dell'" Flg'.!?!»- 
:*'|[ 

2,00 Libro IV. Cap.VL Lib. IV. Caput VI. dell'acqua , & ordinata anche l'erezione dell'al- 
tra) corrifpondente verfo ilS.Offizioj che per 
la di lui deplorabile morte non fìi efeguita. Re- 
ftò da quello tempo fofpefa l'edificazione della 
medefima Fontana in tutto il Pontificato di Cle- 
mente IX; perche dubitauafi , che non foffe per 
riul'cire la conduttura dell'acque d'oncie mille 
in circa da cftraerfi dal Lago di Bracciano , che 
giontc in Roma doucuano diuiderfi in duf 
vguali porzioni, cioè fra laCafaOrfina, ela^ 
Rcuercnda CameraiMa quella quantità fi è refii 
dubbiofa, ftante, che l'affluenza del Lago non 
è fufficicntc à mantenere continuamcte d'acqua 
due sfoghi) cioè Emilfario antico dell'Arrone , 
& Emilfario dall'acqua nuoua introdotta . Dall 
f fpcricnze da Noi fatte ne concederà circa on 
eie 650; quandoperòilLago fia alto, & abbon- 
dante d'acqua dalli fcoli delli Monti , ma in_> 
{empi aridi fi rende baffo , e vieta l'introduzzio- 
ne d'acqua alli Condotti noui, e con vna por- 
zione di quella fu ornata la detta Fontana ; Ma 
nel Pontificato di Clemente X; mediante la cu- 
ra , e follccita affiftenza di Monfig.lUuftrifs.Gio: 
EattiftaCoftaguti all'ora Chierico, e Decano 
della Reu. Camera , e prefidentc dell'Acqua fu- 
detta , oggi Cardinale ; fu afficurato il modo di 
confeguire la fua conduttura. Onde fu fubito 
eretta la Fontana nel fito, e modo, che di prc- 
fente fi troua veftita , vniforme all'altra ; alla^ 
quale nel Pontificato di Clemente X. nel giorno 
della Caualcata, e Fella di S. Pietro, fii data^ 
l'acqua per far proua della medefima, e dell'ef 
fetto , che faceua , quale riufci felicemente . Fu 
poi per varie cagioni tolta la medefima acqua_j 
alla Fontana, che per qualche tempo ne redo 
priuai ma nel Pontificato gloriofo d'Innocen- 
20X1. ne fu continuamente animata conl'ag 
gionta dell'acqua nuoua prefa nel Lago chia 
mato Sabatino , aggionta nel detto Condotto 
macllro , Se vnita con l'altra antica, quale fcorre 
fino per li Giardini Pontifici), e diuiaefi poi per 
vn braccio di Condotto edificato in quelli Hot- 
ti declinanti , che riguardano la parte pollerio- 
re del Tempio, con fua botte à mezza falita di 
elfi , per la quale prendono l'acqua , & il dccli- 
uio s'inalza dalla Fontana fudetta à Lineilo di 
detta Botte, 

Dal Lago di Bracciano ha origine l'acqua di 
quella moderna Fontana, verfo ilS.Offizio, e 
quella , ch'ovnaua l'altra vecchia verfo il Palaz- 
zo Ponteficio , dcriua da diuerfe diramazioni 
nell'Agro, e Campagne di Treuigniano . Que- 
lla vnita infieme , & allacciata con vari; Bracci 
di Condotti di formidabili follruzzioni fatti fa- 
re da Augullo,che conduffe à Roma l'acqua Al- 
featina per mancanza deiraltre,nclla Parte Tra 
ileuerina , come riferifce Frontino nel principio 
de fuoi Acquedotti , Hane , intende della me-' 
defima Acqm, frapria spere, intmAe d'Augnilo 
nominatoauanti, perduxii , é- ijooi Nnumachit 
(dpiratfufereffe Kortis fibmeniihns , é' frimu- 
r«m •ufibus ai irrigqndiim conceffit , Sale! tamen ex ornamento; aliumq;ifti finitimum ad S.Of- 
ficij J£dcs vergcntemiufsit excitandumjfed 
confilioj ipfius obitu , interturbato , toto 
Clementis IX. Pontifìcatu profcrutinata^ 
fuit conftrutìio . Quippe Erigianenfcm La- 
cumambigebatur tantam poffe aquaruriL. 
copiam, Millcnas videlicet vncias fubmini- 
llrare; qux vbi Romam pcruenere, bifa- 
riam , Vrfinas Inter, Cameramque Apofto- 
licam erant bipartienda; . Ea tamen indu- 
bium reuocata eft lympharum abundantia, 
quòdStagnum duobus effluuijs,priftino ni- 
mirum Aionis.recentiqueeasncquiretfup- 
peditarc; Nos vero trecentos tantum inda- 
gauimus, &c quinquaginta digitos elar.giri . 
Laticum parte nouo Fonti infigniendo at- 
tributa , Clemente X. Pontifice , lUuftriisi- 
musloannes Coftacutus tum Clericus,Ca- 
mcra; Apoftolics Decanus , Se eiufdem 
Aquis Piifctìus, omnibus circa earum dc- 
riuationem probe iniieftigatis , illius con- 
llruSionem alteri confimilem diligenter 
Ibliicitauit ; è quo , Diui Petri fefto die Obe- 
quitationis tempore , aqua: felici exitii pri- 
mùm fcaturiuere ; quas varias ob caufas ei- 
dem fublatas , Innocentio XI. Pontifice, Sa- 
batinis audas rcftituerunt. Qus autcm à 
Sabatio educuntur , antiquis permixts, ad 
Hortos Pontificios eàdem via confluunt; 
tum vero per fubiedum Hortis decliuibus 
tubum , polticam Fani partem fpedantibus 
diuife, in receptaculum in corum mcditul- 
lio fubter efFolTumillabentes, cliuumin iti- 
nere ad eiufdem receptùs libelkra adipif- 
cuntur. 

Recentis iftiusFontislatices ad S.Officij 
vergétisiEdeSjè Brygianenfi Lacu,3lij vero 
Fontem ad Pontificis Palatium pertinen- 
tem animates,ex Treuinienfis Agri ciinicu 
lis exoriuntur; quospluribus mirifici ftru- 
Ùum duflibus colletìos , ditìofque Alièati- 
ni,AuguftusRomamperduxit,vtcius trans 
partem Tyberinampenurisfubuenirct , vt 
ait Frontinus in principio-de Aqusedudìi- 
bus. //««e, intelligiteandemaquaraj pro- 
pria opere, Augufti videlicet prenominati , 
perduxit , (^qmd "Naumachia cdperat fuperefe 
Hortis fuhiacenliAiis , (^ priuatoram 'vfius ad 
irrigandam concefftt. Solet tamen ex ea in Tranf- 
tjherina \egione-, qmties Ponte s reficiuntur, ^ 
à citeriore 7(ipa a(jM celknt , ex necejfitate , in-^. 1 

1" T^F" Lib. IV. Caput VI. Uh.}. Frontììiiis 
fili. 115. 
Tjfque ad 
/i/, 115. 'Jh.ii.u6. Lìkj.f.li. 'fuhfidium puUicorum falientium duri . Hxc 
omnia à Donato iftius Aufloris ope obfer- 
uata . 

I Eiusaqiis copia licer à lulio Frontino , 
NeriK-E Traiani tempore , eidem Prarfcdus 
minime definiatiir tiim quinarios mille cir- 
citcr &: ducentos obtinuiffe conictìatur . 
Verùmtamcn cum ex publicis hbris hauJ 
tanta comperiretur , eaquedigitos tantum 
nongentos habeat , tot Quinarios non ads- 
qiiaile arbitramur, digito nempe recenti pa- 
rumà Quinario difcrcpante. Quantum ex 
tulio Frontino potuit indagati , Quinaria., 
hxcmenfura Plumbei tubi figuram imitaba 
tur.cuius periferia quinq; digitos,& quinos 
pedes impetrauit longitudo,adeòque diame- 
tri Quinario ^qualis iìftulam conftituebat", 
quem veteres Romani modulù amplioribus 
aquarum duSibus folebant adhibere; quod 
ex Plinio arguiturquinque pedali tubo fé 
xaginta pondo tribuenti ; adeòque coeteri 
maioremdiametrum, maiusetiam pondus 
compledìenturjquemadmodum iani Recen- 
tcs confueuere, qui vnói, digitouc tubos 
latiores dimctiuntur. 

Alfeatinavetus, & recens Sabatina, ad 
1250. circiter vncias, in Auguftidudìum 
ab Adriano Pontificc inftauratum, fimul 
aquse coUabuntur , de quo , cum de Traian 
Fouca, abundèiam edifferuimus; antiqua 
vero à Paulo V. dcduda, ills tandem vnà 
Romam versus conuoluuntur , vbi tum bi- 
fariam diftributs , partim ad Vaticanum , 
partimque ad laniculum contendunt . Illas 
tamcn parui fecere Romani , quippe perin- 
deac aiterà, Crabratunc appellata, vtait 
Caffiodorus , in agris aridioribus alluendis, 
ob ingratum faporem , ijs folùm vteban- CAPVT Libro IV. Gap. VI. zóì Cap. i3, 
Uh.;. ea in TranJlyherÌM Kegiom queties ?ontes refciun- 
tur, ^'kciurìore'Rifaoi<ju£ctlfant, ex neceJTtlale 
i» fubfidÌHm puhlicoriim fatientifim dari . Il tutto 
anche offcruato> con lafcorta di quefto Autore, 
dal Donati ; La fua quantità benché non fia af- 
fcgnata da Giulio Frontino Curatore della me- 
dciìma in tempo di Nerua Traiano , fi confiderà 
clfere in quei tempi circa 1200. Quinari; ; Ma_. 
perche meno appariua neXibri publici , e tro- 
iiandofi anco la medefima di oncie 900. in circa 
fi rende probabile, che foffe alTai menodelli 
detti Quinari;, eflendo vno di quelli quafi dell' 
iftcffi porzione , che è vn'oncia moderna. 

Quefta mifura antica Quinaria, da quel che 
a raccoglie da molti Autori , e da Giulio Fron- 
tino, il quale nei fuo Libro degl'Acquedotti, r,^"''"'' 
difccndc alla particolar mifura dell'acque con il fimalit^'. 
fopradctto Quinario, era vn Condotto di Piom- 
bo , di giro , ò circonferenza cinque dita in cir- 
ca , e di longhezza cinque piedi , quale nel dia 
metro affeguana la fiftola dVn Qiiinario.Gl'An- 
tichi fi fcruiuano di tal mifura pcrregolarc glii 
altri Condotti di maggior capacità i il che fi ha' 
da Plinio, il quale dice, che li Condotti Qui-'z;4.3i.r,«. 
nari; di cinque piedi pefauano libre 60. Cosi gli 
altri di maggior diametro faranno frati dipelo 
maggiore,come appunto lì pratica da'Moderni, 
che con la mifura della detta oncia danno rego- 
la alle fittole di maggior capacità. 

Corrono vnite , come fi e detto , quell'acque 
Alfeatina antica , e moderna Sabatina in quan- 
tità d'onde 1250. incirca nel Condotto d'Au- 
ufto, rilàrcitoda Adriano!. Papa, del quale 
ià ampiamente fi dilcorfe nel Capitolo della.. 
Foffa Traiana , e ricondotta l'antica ne' tempi 
noftri da Paolo V.Giongono le medefime in vi- 
cinanza di Roma , di doue prendono la loro di- 
uifione , parte corre verfo il Vaticano, & il refto 
verfo il Gianicolo . Quefte però non furono ap- 
prelfo i Romani in gran filma , perche foto fé ne 
ieruiuano , come faceuano dell'altra , in quei 
tempi , chiamata Crabra , per adacquare , elTen- 
do effa di cattiuo fapore , fecondo l'attellazione Lib.jf.i6. 
diCaffiodoro, Ce CAPI- 
%M %o-L Libro IV. Gap. VII. 
CAPITOLO VII. 

Breue narr attua della Fiaz,K,a-i , 
t Tacciata del T em^io di S.Pie- 
tro Vaticano, de Portici, 
e Bracct,e frimo de Por- 
tici , e PiaZiZ^a . 

L luogo proporzionato , acciò 
l'occhio riceiia il giufto con- 
torno del Tempio Vaticano > è 
fopra il Ponte S. Angelo ì nel 
quale vi è l'adequata diftanza: 

quando non folte impedito da 

quell'Ubladi Cafc, frali mcdefimo, eia Piazza; 
eliclo vietano. 

Siche ftante il fudetto impedimento altro 
{luogo non vi è) che nell'imbocco, ò principio 
ideili Portici ouali, che circondano laPiazza_. 
j Vaticana, benché imperfetto , per non auere 
I quella giulla diftanza, clic gli fi dourcbbe . 

Qued' imbocco è di longhezza dal princi 
pio dell'vno, e l'altro Braccio circolare , paf- 
li geometrici 363; e nella larghezza maggiore 
dcUi detti Portici, nella parte efteriore, è di 
longhezza paflì geometrici 157; cioè circa la 
fcfta parte di vn miglio. Dall'imbocco delli 
Portici fopra la linea diametrale , fino allij 
Facciata del Tempio , vi fono paffi geome- 
trici 189—; quafi i.quinto di miglio. 

Viene circuita la Piazza dall' ouale de' 
Portici ; la di cui vaftità, cioè di quel vacuo 
riftretto, è maggiore di tutto il fito, che oc- 
cupa r Anfiteatro Flauio , detto il Colof- 
feo . 

Neil' entrare in detta Piazza fi fcorgono li 
due Bracci circolari , che formano l' oualo ; 
fra l'vno , e l'altro vi fono 156. Colonno, 
di grolfezza tale , che vi bifogna tré Vomi' 
ni, per cingere con braccia ftefe vna diquc 
fte . Da quella groffezza fi può arguire la^, 
loro altezza . Oltre il numero delli Pilaftri 
quadri , fopra di q uefte Colonne vi fono ot 
tanta Statue , che fanno fronte , e finimento 
alli Portici , alte ciafcheduna palmi 14. di 
pietra Tiburtina , rapprcfentanti vari; Ponte, 
fici , Santi 5 Martiri , e Dottori della Santa^ 
Chiefa Romana, lauorate da di uerfi Scultori, 
fotto la cura del Caualierc Bernini . Nelli 
due girivi fono fei Arme di Aleflàndro Set 
timo. 

Sopra la linea diametrale , che fa mezzo 
alla Piazza oualc , vi rifiede 1' Obelifco di 
Granito Orientale , benché non corrifponda_. 
la fua fituazione col mezzo del Tempio , che 
da terra fino alla cima della Ctoce contiene 
palmi 180. ci.qu.irto di altezza. Il foloFu- 
fo dell' Obelifco, cioè il pezzo grande, chej 
pofa fopra li Leoni fino alla cima, douepofa Lib.IV. Caput VII. 
CAPVT VII. 

De Platea, (^ Pronte , ac Vaticana 

Diui Petri Bajilica , Porticibus , 

Laterihus hreuis , (f accurata 

Syno^fìs . Ti e Area, 

(S" Porticibus . 

Ifi Pontem inter Adriani , 
Templumque Vaticanunu 
interiefis obllarcnt inful^, 
a:quo ad alpeftum /patio 
intercedente , ex eodem ele- 
gannlTimam eius fymmctriam contempla- 
remur, ac venuftatera ; verùm propter obic- 
dos obices , ex ellypticarum PorticuurrL. 
Areje Vaticans circumiedìarumpriinordio, 
requifito licet maiori interuallo , poterit 
oculos iucundè intueri . 

A finuati in orbemytriufque Lacerti ori 
gìnc trecenti fupratres, Scfc-xagenos geo 
metrici paffus in longitudinem excurrunt, 
maximaque deambulacrorum latitudo , ex- 
teriùs nempe, pailìbus geometricis fupra_^ 
feptem, &quingenos, centenis, fexta ni- 
mirum pene Mi)liarij parte definitur;à Por- 
ticuumverò , in bipartiente linea, exordio, 
centum oflogintanoucmcum dimidio geo- 
metrici paffus , quinta fere Milliarij pars , 
cnumcrantur. 

PorticibusinElIypfimcircumduflisam- 
bitur Platea , cuius inanis vtique , totum^ 
Flauij Ampliitheatri, feù CoUoffci fitunr, 5 
excedit intercapcdo. 

Eandcm Aream ineunti geminìc vtrin- 
quePorticusobijciuntur Ellypticè inflexjc, 
fupra fex & quiiigenas , centum Columnas 
completìuntur , tants videlicet craffitiei, 
vtextenfis vlnis tres virieas sgrèdimetian- 
tur . Ex ea denfitatcearumdem facile eruas 
proceritatem , paraftadibus prstermiUìs . 
Super ipfis Columnis oélogena eminent'Si- 
mulacra , qua Frontem Porticuum, finem- 
queconftituunt,quacuordecimpalmis pro- 
cera, ex Tiburtino Marmore, complures 
Sandos Pontifices, Martyres, &c Romana: 
Ecclcfiffi Do(Soresexhibentia, quE Berni- 
nusEques à varijs Sculptoribus curauit ap- 
primè elaborari; atque in gemino ambitu 
fena Alexandri Septimi Pontificis Stem- 
mata Lib.IV. Caput VII. mata coslauerunt . In Ellyptics Platea 
vmbilico fieni tica Pyramis, licèt ad mediam 
Templi frontem minime obuerfa,à folipla- 
nitie, ad Crucis apicem , palmos centum^ 
otìoginta , &c quadrantem aflequitur ; eiuf- 
dcm fcapus Lconibus incumbens vfque ad 
faftigium, cui Cruxinfita, palmos centum 
tredecimj fextamquc obtinet partem . Vbi 
iam vetusSacrarium, olim infidebatObe- 
lifcus, anno 168 5. die Septembris decima , 
Sixti V. iuffu ab Equite Dominico Fontana 
tradutìuSjquemnongentafexagenaterpon. 
domillia, fupraquingema tricena feptcrrL. 
a:quate certo explorarunt. Vtdiximusin 
Libroni. 

Ad vtramque Obelifci partem Fons ma- 
gnificus airurgit,quorum alter Pauli V.Pon- 
tificis conditus fuit expenfis ab Alexan- 
dre VII. Pontifice eòdeueaus ) &: à Carolo 
Maderno exfculptus , trecentoslaticis digi- 
tos eruftat . Alterum vero ad S. OiBcium 
fpeSiantem ab Alexandre quidem VII. in- 
di oatum , &.à Clemente X.promotum In- 
noccntius XI. cura Noftràperfecit, trecen- 
tas pariter ly mpharum vncias è Brygianenfi 
Lacu fcaturientes, ad Molendinum quodli- 
bet animandum , proijcientem. 

Altera Platespars rcàis quidemduobus 
Lacertis, Templiqueterminantur faftigio, 
qui S tatuis , Paraftadum fcapis deinceps im- 
ponendis non dum funt iniigniti ; è cuius 
meditullio anguftior altera, altiorqueexur- 
git, triplici cintìa graduum ferie ;, qua con- 
tenditur ad Fani deambulacrum . Ad eiuf- 
dem initium gemina: cffigies , altera Diui 
Petti àNino Fefulano, Diui Pauli altera à 
Paulo Romano, Pi) II. è Picolominca Pro- 
genie fumptibuseiformata; ipfaque fuppe- 
daneaTranfpontini Coenobij Pyramidis ab 
Alexandre VI. difrupta: fragmcnta putant 
fubminiftrafle. 

In Lacerti aditu ad Ortum extenfi 
fupra valuas SS. Petti, & Pauli vifuntur 
imagines, ab Equite lofepho Arpinio deli 
neats , atque ab ipfo Calandra opere mufi 
uo diftinfis; alteri vero Lacerti ad Occafum 
pcrtinentis lanus , Chrifti Diuum Petrum 
aduocantis imminet effigies , feflili , vermi- 
culatoque epere à Petto Spano contexta. 

Ex eiufdem Ares egregio cliuo inftruiftf 
quatuerpartibus, colleiaiimbres, incora- 
pluuia Libro IV. Gap. VII. 203 la Croce , è alto palmi ij3i e i. fello. Sta 
uà quefto Obelifco , doue ora è la Sacriftia^ 
vecchia , trafportato poi dal Caualicrc Do- 
menico Fontana l'anno 1586. alli lo.Settem 
bre con ordine di Sifto V. Si fcandagliò effe- 
re il pefo dell' Obelifco libre communi no- 
ucccnto feffanta tré mila , cinquecento , trcn- 
tafette. Come diffnfamente fi è detto inmol 
ti Capitoli del Libro liti e qui reperito con 
quefta occalìone delli Portici, che circonda- 
no queirObelifco. 

Dalle parti dell' Obelifco riiìedono le due 
gran Fontane , vna fatta fare da Paolo V. 
trafportata da AlelTandro VII. nel luogo, do- 
ue ora rifiede, opera di Carlo Maderni, or- 
nata con 300. oncic di acqua: l'altra verfo il 
Santo Oifizio , ordinata da Aleffandro VII; e 
feguita nel Pontificato di Clemente X; e fi- 
nita da Innoccnzio XI. E quefta limilmcntc 
animata di 300. oncie di acqua , eftratta dal 
Lago di Bracciano , fotto la Noftra direzio- 
ne : effcndo (ufficiente quefta quantità di 
acqua à dare il moto continuato à qualunque 
gran Molino di grano. 

Continua l'altra parte della Piazza riftretta 
dalli due Bracci retti , e dalla Facciata del 
Tempio. Quelli Bracci di prcfcnte fono pri- 
ui dell' ornato di Statue da collocarfi fopra 
il viuo delli Pilaftri ; nel mezzo vi è la par- 
te foUeuata, che fa vna Piazza minotc pcn- 
filc , circondata da tré ordini di Gradini , che 
conducono al Piano del Portico del Tempio. 

Nel principio di quefta rifiedono le duo 
Statue rapprcfcntanti S.Pietro , fcoltura di 
Nino da Ficfola, e l'altra S. Paolo , fcoltura 
di Paolo Romano , fatte fare da Pio IL diCa- 
fa Piccolomini . Qucfti Scalini fi credono di 
quelli refidui della Piramide, che era fituata 
nel Conuento della Trafpontina , che feco 
demolire Aleffandro VI. 

Neil' ingreffo del Braccio , verfo Leuante , 
fopra la Porta, vi è il Quadro de' Santi Pie- 
tro, e Paolo, meffo àMuIàico dal Calandra, 
difegno del CaualierGiufeppe d'Arpino. So 
pra l'altro Portone del Braccio, verio Poncn. 
te vi è Crifto, che chiama S.Pietro, meffo à 
Mufaico da Pietro SpJgna , con difegno di 
Ciro Ferri, celebre Pittore. 

La Piazza refta con vn adequato pendìo , 
il quale diftribuifce l'acque piouane in quat 
tro parti della Piazza, e vengono inghiottite 
da quei trabocchi , eChiauiche , che traman- 
dano le mcdcfimc, verfo il Tenere; e quefto 
pendio è di perfezione tale che non obliga^ 
à laftricare la Piazza. 

Si peruienc poi alla gran Facciata del Tem 
pio , fatta fare da Paolo V; e ne fii l'Archi- 
tetto Carlo Maderni . E ornata con Colonne 
di diametro palmi dodici , di tale groffczza, 
che ci vorrebbero cinque Vomini con brac- 
cia aperte per abbracciarle . 

Vi fono altri ornamenti di Pilaftri piani 
Ce 1 

io4 Libro IV. Gap. VII. 
con tredici Statue j che fono fitu.uc l'opra d 
quefta . Quella di mezzo rapprcfcnta il Re- 
dentore! e le altre li Dodici Apoftoli; e fu- 
rono fatte da diuerfi Scultori de' quali noii^ 
{i ha notizia . 

In mezzo della Facciata > Ipicca in fuori 
vna gran Rindiera, doue li Sommi Pontefici 
danno la Benedizione al Popolo . Sotto d, 
quefta vi è collocata la Scultura di marmo 
di mezzo rilieuo , che rapprefenta Crifto , 
che dà le Chiaui à S.pietro , opera di Am- 
brogio Bonuifino, Lib.IV. Caput VII. pluiiiicosinTyberim euomentiadelabun- 
tur , adeò vt minime inJigeant lapideis fter» 
ni lacaftris . 

Exinde magnificum fpetìatur BafilicE 
faftigium, Paulo V.Pontihce.à Carolo Ma- 
derno extruLtum, craffis duodecim inlìgne 
Columnis, quas vix quiniHomines vlnis 
queantamplexari; adieflis etiammultis Pa- 
raftadibus, fignifc|ue , medio nempe falutis 
humans vindiccm, alijs vero Duodecim 
Apoftolosreprrfentantibiis, abignotis Ca:- 
latoribuscfELÌis. 

In media Fronte exteriùs amplum pro- 
ìTiinetMosnianum, vbi Pontifices Sacram 
Populo impcrdunt Benedi(3:)onem, eaque 
in marmore modicè imprcHa fubieda eli; 
Scalptura, Chriftum Dino Petroclaueslar- 
gientem demonftrans , Ambrofij fcilicet 
Bonuicini opus. Prolpedtiis vnius partis Vaticani Theatri Orientera 
verfus . I 'N D E X. 1 PrimusFons. 

2 Obelifcus . 

3 SecundusFon^. 
^ Piate* ingreffus. 5 Palati; Apoflolicladitus. 

6 Pra:fati Palati) pars . 

7 Refta inter Por ticus j Templumquc Era- 
'UHI iT' Back of 

Foldout 

Not Imaged Lib.IV. Caput Vili. i 
CAPVT Vili 

Defrafoflera Turris Camfanar'u, 

fufra , iuxtaque Vaticanum 

Temflum collocatione. 

Emplum propter caufas ante- 
hàc indicatas fuperftruen- 
dum fibi prorfus repudiar 
Campanile ; frons quippc_. 

angularis ad Sanfium Offi- 

cium , ob vitia , qus coegere demolien- 
dum , id omninò vetat . Aduerfa Vero pars 
alterum occupansangulum, Pontificijfque 
adiacens jìdibus , ob moleftos in ijs Cam- 
panarum reboatus , 'idem minime admitrit 
Sin vero neglefla flrepitus moleflia , ibi 
dem, tanquam in loco erigatur turiori ; ea 
quE ab egregia partium Fani orirur coni 
modulatione, & qus tanta oculos afficit iU' 
cunditate , pcnitùs exularet venuftas . Si- 
miles enim adictìi millatenus refponderet 
Moles; quod vitium ex fequcnti delineatio. 
ne , Templi frontem , dirutum Campanile, 
ac Tholumexhitente, facile percipiatur. 

Quin etiam haud habita fumptuum in- 
gentimn ratione, quos amba; pares fabrica:, 
non adeòfublimes, in pra:fatis locis excita- 
tx eftìagitarent : pluriraùm de infìgnioris 
Bafilicx partis , Hemifpharij nempe , dece- 
deretelegantià . lite fiquidem priores ocu- 
lis obijcienda:,easadfe primùm allicientes, 
ex folitis Perfpeaiuxlegibus , pra; coeteris 
piilchriores comparerent . Etenim fi ad- 
ttruda: olim partes ibidem perfcueraiTent 
incolumes.iaraadeòillcccbrofumperturba- 
rentafpetìum. 

Hocitaqucjldificium veluti limpidiffi- 
mum aquor habeatur ; quemadmodum^ 
enim iftius nitidiores lympha; immerfas 
erufiantfordes , haud aliter Fanum fplen- 
didiusfuperuacaneamquamlibet, ac niinùs 
illuftrem ftrufluram queat tolerare . Vcrùm 
fi quis fatalcm Campanili? exiftimarit de- 
turbationem , longè profedò allucinatur : 
cum eafclicitervideaturobtigiffe, quiE Fa- 
num ira defijrmi onere fiibleuauit. Quia.. 
icètilludnon euafiflfet in venuftam;attamen 

Prop- Libro IV. Cap.'VnL^^ zoT' [ 
CAPITOLO Vili. 

/mprofria collocaz^ione del Campa- 
nile fopr a , e lateralmente al 
Tempo Vaticano. E fcgucnti ragioni , e motiui ef- 
cludono la collocazione del 
Campanile fopra il contenuto 
del Tempio, attefo che l'ango- 
lo della Facciata, verfo il S.Of- 

_ fizio , lo vieta à cagione dclli 

difetti, che neceffitarono la dcmoh'zione del co- 
minciato , e nell'angolo di rincontro lo rigetta 
il rimbombo, che farebbe il fuono dentro le abi- 
tazioni Pontifizicpercllere immediata à quelle 
la lituazione . E quando fi tolcraflc il faftidio , 
e permettelTe l'erezione, come in luogo più fi- 
euro dell'altrcfifmarrirebbe da gli ocelli quel- 
la vgualirà prefentanea , che ^\ ritrae dal bello , 
& uniforme contorno del Tempio, à cagiono 
dcU'aggionto Edifizio , fenza corrifpondcnz.i^ 
dell'altro, come fi fcorge dal Difcgno in fcurcio, 
che rapprcfenta la Facciata, & il Campanilo 
demolito , e Cuppola , l'efFptto cattiiio. 

Lafciando in abbandono la confideraziono 
delle gran fpefe per ergere due vguali nelli prel 
detti luoghi , benché foffcro foprapofti alla Fac- 
ciata, di non fmifurata altezza, toglierebbero 
nondimeno la magnificenza alla parte più cofpi- 
cua della Cuppola , per ciTere quelli collocati 
più vicini all'occhio; e come primo oggetto fa- 
rebbero maggiorcomparfa, fecondo gli effetti 
della Profpettiua. 

Quelle parti che fi aggiongcffero ne'fopra- 
detti luoghi confonderebbero , & alterarebbcro 
la hmpidezza di quella vaga proporzione cho 
di prefcnte appaga , e perturbarebbero la vedu- 
ta , che tanto fodisfa à gli occhi; onde può figu- 
rarfi queft'Edifizioà fimilitu dine del Marcmen- 
tre le cofe fommerfe vengono dal medefimo ri- 
cettate al lido , perla pulizia , che ritiene . 

Appunto quello tranquillo Mare di belle par- 
ti del Tempio non vuole in fé altre aggiorno 
improprie, enoncorrifpondenti al tutto . Che 
fc alcuni tennero per difgrazia la deftruziono 
che fu del Campanile , s'ingannano , poiché fu 
fortuna al Tempio di clferc liberato d'vn inca- 
rico che lo diformaua ; benché in fé alToluta- 
mcnte bello, non redaua appagato il riguar- 
dante , per la variazione , e diffonanza dello 
parti, e membri, che componeuano il mede- 
fimo , diucrfe di quelle della Facciata , che gli 
faceua Bafe , come già in altri fcguenti luo- 
ghi fi è dichiarato fopra quello particolare. 

Eifaminatifi li fiti contigui per la colloca- 
zione del detto Campanile, abbiamo trouato 

che ili 


II 


ili '"l 


•■l 


ìli, 1^.1 


1 
zo8 Libro IV. Cap.IX. iiiilf-'^i S:M IMI'' 

che la parte di Campo Santo , verlo il Sant' 
Offizio, che farebbe la meno impropria , vie- 
ne difficoltata, à cagione djquei gran fondi, 
ripieni di Terreni inflabili , e trauiazione di 
acque , che fi fono riconofciute nella vicina 
parte del Tempio . Però tanto più ci pctfua- 
diamo à crederli tali dalla collocazione , che 
fii fopra la linea diametrale della Torre Cam- 
panaria, che fcruì per Campanile all'antica^ 
Bafilica, diftantc da effa tutta la longhezza, 
che era delli Cortili con Portici . Il che ci 
fa arguire cflere flato bfn noto à quegli An- 
tichi l'infuffiftenza delli Terreni del fopradet- 
to luogo; mentre furono neceffìtati per quel- 
la collocazione ad abbandonare il commodo , 
che aurebbe ad effi fommjniftrato la vici 
nanza. Lib. IV. Caput IX. ili.J.C.J propter insquakm iplius cu fìihieùx fron- 
tispardbus fymmetriam, non nihil in co- 
deina profpicientibusdefidcretur. Circum- 
ietìis tandem fitibus, ad Campanilis fub- 
ftruiftionem, diligentcr exploratis,eam San- 
aioris Agri pattern, ad S.Officium cbuer- 
(àm, coeteris aptiorcm vtique, at fpatijs, in- 
ftabili Solo , U aquis fubterlabcntibuscon- 
fertis , compcrimus interpellari . Noftram 
denique de ijs fententiam magis confirmat 
SituSj quera Turris, prò vcteris Bafilics 
Campanili vfurpata, obtinebat, tanto ab 
ea remotus interuallo.quantum Areasinter, 
acPorticus exlpatiatur; Ex quibus non_. 
immeritò arguatureiufdera tclluris inftabi- 
litatem apprimè veteribus innotuiffe, cum 
ad cam Turrim moliendam , dillltum vici- 
niori locumantepofucre^_^ 
CAPITOLO ÌX. 

Modi-propjìi dall'Autore fecondali 
feguenti Difegni fer la termina 
a.ione della Piaz^z^a, e Bracci, | 
col nouo Cam-panile,(f Oro- 
logio nelVaticano. 

Onocontaldifpofizione, e cosi 
ordinatamente difpoftc le Parti 
di quelle fontuofe Fabbriche^ , 
che cingono prefentemente la_ 
Piazza Vaticana , cioède'Por- 

tici circolari , e Corridori , col 

Profpetto del Tempio , che , dairefpofizione d 
Vitruuio , trouafi in efli il conueniente confenfo 
accompagnato da vna vaga, e piena (imctria^ . 
Più dccorofi, e magnifici però comparirebbero 
quefti Edifizi; , quando folle compita la parrei, 
che manca nel fine della Piazza , in quel lato di 
rincontro al Tempio, ereftalfe diftrutta quella 
brutta veduta di Cafuccole in detto luogo , nel 
quale appunto , fecondo fi fcorge dalli Uif-'gni, 
e Medaglie fatte dal Bernino Autore deportici, 
fi moiira , che doueua eifcre il predetto compi- 
mento coftituito dentro la linea, che circonfcri- 
ue quella non perfetta Elipfe , con vna parte di 
Fabbrica, di ornatofimile, e corrifpondento 
a'Portici ; il che per varij accidenti , e ragioni, 
non p note cffcttuarfi. 

Ma perche negli Edifizi) non deuonfi mai la- 
fciare imperfette quelle parti , che deuono ren 
dcrc il Comporto ben fimetriato , come da Vi- 
tr uuio fi apprende , ci è parfo bene di cfporrej 
vn noftro penfiero di foilruire in quel lato , oue 
manca l'altra parte de'Portici in faccia al Tem- 
pio vn nuouo ornato di due Bracci di Corridori 
vnifor- CAPVT IX. 

Varia methodi ab Auilore delineata, 

ad Amhulacrorum , Platee , noui 

Campanilis , ac Horologij in 

Vaticano confiru- 

Bionem . Ermagnifica hac £dificia_, 
circum Aream Vaticanam 
circumftru(ft3jPorticus ni- 
niirum in orbera inflexE , 
ambulacra , Templique fa- 
lligiiim ita prarclaram obtinent partiurru. 
commodulationem , vt mirabilem intcr ft^ 
liarmoniam, fecundùm Vitruuij normas , Lih.i. 
cfformantes , egregia quoque iymmetrià 
componantur. Multò tamen ipforum ve- 
nuftaseuaderetjfplendidior, ac elegantia , 
(i ea , qua deficiunt parte; Fano obuerfa^ , 
adaugcrentur, jldibus nempc a(pe(5ì;uiru 
furantibus folo squatis . Siquidem ex Ber- 
jninij PorticuumAuéìoris, aliquot delinca- 
mentis,5iC(i!atisabeodemnumifmatibus, 
ifufceptum iam olim iftud arguitur confi 
:lium , quod tum varijs interpellatumimpe- 
dimentis , ad exitum minime perduxit . Vc- 
riìm quippe fubftrui5liones ijs decct parti- 
bus exornari,qu2 ad perfeSam modulorum 
conferant diftributionem, operx pretiii exi- 
ftimauimusnoftramindicarefententia.nem- 
pe reccntis ornatus adljciendi in aduerfa^ 

Fani Lib. IV. Caput IX. Libro IV. Cap.IX. 20^ Fani regione: vbi videlicet fleSi Porticus 
aufpicantur 5 geminas etiam Ambulacro- 
rum vlnas propagandi , qux ad Vrbem pro- 
du(3:3E, binas ad Templum vtrinque iam_, 
pertinentes queant imitari . Adcòut Obc- 
lifcus, fabricarum ononium eundem circum- 
dantium , impetraret vmbilicum , ac tam fi- 
nuatae Porticum PeriferÌ9,quàm ad Fanum, 
Vrbemque produSs, ab eodem aqualiter 
euagarentur ambulationes ; Ne vero cir- 
cumftruendarecens vtrinque ambulacra,& 
Porticuum, qus inter eadcm intercedent, 
profpciaus , Fano obuerfuSj ijfdem aliorum 
ornamentis deftituantur , ac magnificentià, 
ita effe diftribuendaautumauimus, vt non 
aliorum duntaxatornatus, ac modulosfibi 
vendicarent , verùm in eorum mcditullio 
Molem alteram fublimiorem erigcdam , vbi 
Horologium, & Campanile excitenturj cau- 
fis alterius deturbati infra declarandis . In, 
squa ficus diuifione , piljE quatuor ex folidis 
parietibus defignands, qua;fpatium, Sca- 
lamque Cochiidem complecìantur ad Mi- 
niftrorum faciliorem confcenfum : adieflis 
etiam fimilibus Porticuum Columnis, qui- 
bus ad mediam Bafilicara patefiat aditus, ad| 
Scenicam pertingens Scapham in Suburbi) 
biuio conftituendam ; fic tamen Porticus 
collocanda,vt noua; ambulationes fimili alia- 
rumornatu,cIiuioq;infigniatur.Qiiapropter 
exgemino Porticuum anfraftujaqux è Fon. 
tium labris defluentes, polTent deduci, vt 
inter Horologium A Scenicam recentisPor- 
ticus Scapham , Fons alter , ad dccorandum 
fplendidiùsjEdificium, perficeretur . 

Si hoc igitur fufcipiatur opus , non ea fo- 
lum gaudeat oculus ama;nitate,qua iam dcii- 
dcrata , eadem vitio laborat, ac deforraitate, 
quod corpus pr^fciffoartu mutilatum. At 
maioremArejeamplitudinem.Summufque 
Pontifex cum totoPurpuratorumcomitatu 
faciliorem per eadem ambulacra tranfitum 
confequerentur,cumfimuladfolemniacon 
cedunt. Nec imbrium rigorcm, Solifque 
2ftumformidarent.Pra:tereàcxhuiusftru. 
aura;impenfis, alÌE quotannis infolemni- 
buscelebrandisfaciend^omninòdefinerent, 
nec totampliùs hgna, tentoriaq; vtconfuc' 
uere,fpeaatuprorfus ignobihajhis funtìiO' 
nibus obeundis adhiberen tur , quod ili deli- 
neatis infra patebit Iconifmis. vniformi > e corrjfpoiidenti à gli altri già eretti 
fr.ì il Tempio, & il Portico, e elle fi cftcndeffcro 
verfo la Città , tanto che la Guglia reflafle ioj 
mezzo di tutti quegli Edifizij , che la circonda- 
no,acciò che la medefima non meno fofTe diftan- 
te dal Prolpctto del Tempio , che dall'altro da,, 
cditicarfi in contro ad cfro,& infine di que Cor- 
ridori', e che parimente correfie vguale fpazio 
da ella i ciafcun (cno di quei Portici circolari. 

Acciò non abbia à rcftare quella nuouapro- 
pofta parte de' Corridori, e Profpetto de'Portici 
da cominciare fra vn Corridore , e l'altro , che 
riguardi il Tempio fenzariftclTo ordine , e non 
manchi loro quella nobiltà , e vaghezza , che fi 
fcorge ne'Portici già cretti i Si è pcnfato di porli 
in modo , che nonfolo fiano correlatiui à gli or- 
nati, eproporzionde'medefimii ma anco nel 
mezzo potrafli ergere vn altro fuperiore ordine, 
che componga magnifica Mole ad vfo d'Orolo- 
gio , e Campanile m luogo di quello demolito, 
come àfuo luogo fi dirà la cagione . Dalla fitua- 
zione del quale ripartita nel mezzo s'aiTcgnano 
quattro Piloni di Iblidi muri,dentro li quali fia- 
no le Scale à Chiocciola , per falire fopra talo 
Edifizio con ogni commodità de'Miniftri,ornato 
di Colonne , fimili à quelle de'Portici, lotto de' 
quali fé ne riceua libera l'ambulazione , con l'a- 
pertura , e pafiltggio nel mezzo del Tempio, nel 
quale fi va à ferire in quella Nicchia Teatrale 
da farfi irà le due Strade di Borgo, dopo la por- 
zione del Portico dalituarfiin modo, cherice- 
uino i detti nuoui Corridori il decliuio , & or- 
nato in guifafimile à gli altri già fatti . Onde fa- 
Imente pottebbonfi ancora condurre da'Se ni 
di quefii Portici circolari racque,che dalle Fon-] 
tane cafcano dentro le loro 'Vafcbcper formare 
fra l'Orologio, e la Nicchia Teatrale del nuouo 
Portico, vn ornamento di Fontana, colqu.alo 
maggiormente fi nobilitarebbe l'Edifizio. 

Effettuandofi dunque quello noflro penfiero , 
apportarebbe all'occhio non tanto il godimen- 
to , che di prefente non riceue, per la mancanza 
di quella parte , che rende al Comportò di que- 
lli Edifizij l'ifteffa deformità, che fifcorgcinj 
vn corpo vmano , il quale fia priuo di qualcho 
membro principale; Ma fi confeguirebbe anco- 
ra maggior dillanza, elonghezza della Piazza 
necelTaria, per ben comprendere il contorno del 
Tempio . Et il Sommo Pontefice col corteggio 
de'Porporati otterrebbe il commodo di paifare 
per quelli Corridori , con fare brcue giro nell' 
occorrcnzcdelleProcelIìoni , fenza temere Icj 
pioggie, né gli ardori Solari . Dipiùconque- 
ftafolafpefa di fabricire li propolli Corridori , 
fi toglierebbero l'alti e , che annualmente fi fan- 
no coll'occafione delle Proceffioni per piantare 
quelU Legni , & alzare quelle Tende folite , & 
altro; mentre da quelle cofe fi riceue vn igno- 
bile veduta . Si fcorge la delineazione nelle fe- 
guenti Tauole. 

Dd Ichno- 4. 

t » 

i^H'tli 
ni 
'^'fflil 


'1 


'ili 


i 

ZIO 


Ichnographia à Nobis expofita , oflendens adieaionGrn laterum , 
fjuè Ambulacrorum Vrbem verfus, ob perfeCtiorem fitum 
aquirersdura.figiiRinqsperfeótam, & Areae vaftitatfeni. 
J "M D E X. i 


A 


V-iticanum Tcmplum, 


platea: tcrminusj&fupcrbiMolisHorariij 


B 


Sacrarium . 


feii Turris Campanaria: in diruti vie em. 


C 


Templi Porticus. i 


e Semicircularc Theatrum , in quo a:qualita- 


D 


Phnum maximum. 


tes 1.2.3. ftù linci diametralcsTemplij& 


E 


Arca pcnfilis . 


ambulationum finero inueniunt. 


F 


Tabernaculum. 


^ Vis, quE habcre ì Ponte vfque ad Platea. 


G 


Inter Tcmplum 5 Porticuli-iue qmbuiacra- 


rum ambitum debent extcnfioncm. 


li 


Circulares Porticus t 


R Ingentia Loeulamenta , cum Fontibus iii-i 


l 


Platea. 


fronte Ambulacrorum. 


K 


Obclifcus . 


S Locus , propter meliorem Templi afpeflum 


L 


Fontcs . 


impetrationem , deficiente ilio magis ido- 


M 


Loca non propria, in quibus finiendiE erant, 
iuxtà Bernini Nummum, Porticus. 


neo fupra Adrianum Pontem. 
T Circulus ab Obelifci punito .-Equalem Are» 


N 


Ambulationes> fcù latcra augeuda in anti- 
quorum comparatione. 


diftantiam affignans . Vt in Nummo, & 
Icoiiifmo Equitis Bernini patet_. 


mOEX \ECE^T1VM P01{T/CFFM. II. 
A 


Ambulacra iiixta antiqua. 


F Vis, qua; è Ponte ambitum Platea; ingre- 


B 


Infima Ichnograpliia Horarij , vcl Turris 
Campanaria; cum Domicilijs. 


diuntur . 
G Theatrum cum Fontibus. 


C 


Coclilea Horofcopum alcendens. 


H Vix communes . 


D 


Porticus circularibus proxim;?. 


j i Frons, qua: Templi Profpetìus erit. 


E 


DiiarumtranlitusViarum, K In medio Horarij linea- 


1 
Porticuum Vaticanarurn , Meridiem verfus ; Profpeótus . 


I 'N D E X. IV. 


I 


In Fronte Templi, cum recenti Horario,' z Porticuum Profpcctus cum Sciographia.. 
Turreque profpciaus Campanaria. [ Turfis Campanaria; , & Horarij. 


Prolpedtus propofitarum PorciGuum in Templi facie , curnj 


prsfata Turre , & Horofcopo . 
I 'N D E X. V; 


A 


PracipuEVia;in Platcarum ambitu. 


D In facie Porticus. 


B 


Rciaorum Ambulacrorum Sciographia. 


E Gnomonis , vel aliciiius figni fitus. 


C 


Latus à Diametri linea Templi, Platcarum- 


F Campanarum locus • 
que fubtcr Horologio fciUus. 
1 
'[ANTA PROPOSTA DA NOI QVALE 
ORRITORI VER50 LA CITTA PEP- 
PERFTTTA PIOVRA ET IN 

Vanvio Yaticano . 
ìacristiO" 

^vmao poetico deìTetnpio. 
.S^viano jr'ande.. 
Piazza ■pe77.n7&. 

{^D-.-yitori fi-ti il Tsrtpio, eli portici 
.'?o!-hci Circolari . 

^,„..„., 

jirc improprio in cui cloueua terminare i portici 

:,e:c:iclo hi^medaalia. delBcrnim^e so: dissejm. 
Ijvntvrt oSi-ctcci da^ crescere- in corris- 
.po!z:len-z.et de/li Jl^ p' 
X -rnunarione JelUpiazza c^^ìina^mafnipi 
'.ole '■>:r uso i'ovìa^^ìo^o Campemne ut 
.,co M demolito. Dm05TRA LA GIONTA DEI BRACCI O 

OTTENERNE MEGLIOR DI5P05ITIO]SrE 

GRANDIME^TO DKLLA PIAZZA. P. Teatro Semicircolwe^ doi'e terminano 
le uuiialitÀ 'if-i: 2,//? -.^ e iiero linee-^ (Va- 
mem-ali del Tempio e- CorritoT'- 

Qj_ &fi-ade_,che aa^yfonts, nevrehhero ad 
imboccare- fìell'arnhiiv delle PÌaz-ze ■ 

R. . mcchìoni ''on fontans infaccìa- alti Cor- 5, Ltioac per ottenere mialior contorno 
del.Tempio^ qi^ndo i 
l'altro più proprio .yop'^ i/Ponte S.Anaelo- 

T. Cif'co/o chedalPonto ilelf oheìisco as- 
segna l'uoucds distanz-a delìtiPiazza - 
I 'l^.jSj'ecu- Sculfj ■ Back of 

Foldout 

Not Imaged 
m imi 'im .:■ f 
4if IHfl W"^ ^*-*ir B 

i"^! I 

li I t 'Il 
'Il 
■Iti Lib.ìV. Caput X. CAPVT X. 

De noui Cdtffanilis , 0" Horologij 
frtu. 
Oles ad Templi erigenda., 
confpei3:um,8c Turris Cani' 
panaria; munus obitura_, , 
quam in priore exarauiraus 
Iconifmo. Licètàlocis abfitj 
inftabilitatem minitantibuSj 
fincerum tamcn , ac ftabile Solum , ibi mi- 
nime ambiendum ; totum quippc illud fpa- 
tium illats Tybcris arens procul diibio 
contaminarunt . 

Ne vero pars ha:c excclfior firmiore ca- 
reat fulciniento, vitiofàm liumum, adfum- 
mumLaticem cenferaus efFodiendam : li- 
bella Jìftiuispoftraodùm temporibus defi- 
nienda . Lymphisdein accurate exhauftis 
& infitis confertim fublicis,Solura aquis la- 
bcfaftatum probe corroboratur . Tum de- 
nique validis jEdificium infidebit fundami- 
nibus, qua: ad Molemfiddiùsfuftinendam, 
ad decimam altitudinis partem, ve Equcs 
Dominicus Fontana olim ea fubftrauit 
Obelifco , vtrinque promincbunt. 

iEdificia,firmiiTìmis fubftrudionibus ap 
paratis .talidifponenturinduftrià, vt humi 
iiter affurgant , ac deinceps omne fubterfu- 
giantdifcrimenrtuncab elegantiori partiiim 
compagine decorem mirum cxcipientjac ve 
nuftatem. Proptereà cius exhibuimus deli 
neationem , ratus abundè ftrufluram, iftius 
infl:rudl:amornatibus,perfeciire;circumieais 
cnimambulationibus, & Pcriftylijs, adie- 
&o eminenti ordine, vcluti Coronide nobi- 
liori, pulchriorcm eurithmiara confeque- 
tur. Adeòutamb^ conftrutìiones ad ifta 
Molem modicè procerara confluant eifor- 
mandam,ac propter intercedés Inter vtram- 
que interuallum , neutra alterius magnifi- 
centiam fuffuretur . Ncc demum ca rccens 
Fabrica confpicicndi eminus Fani occul 
tat elegantiam , nec ambitum intertur 
bat. 

~~ CAPVr 1' Libro IV. Gap. X. 2,27 CAPITOLO X. 

Della collocaziione del nuouo Cam- 
panile , (^ Orologio . 
' Eleuata Fabrica da rilìedere In 
faccia della Chiefa Vaticana > 
e da deftinarfi per vfo di Cam- 
panile , e che nella Pianta an- 
tecedente vien dimoftrata^ 
benché fia diftante da quelli 
luoghi già iolpettijcon tutto ciò non dcuefi fpe- 
rare da quel Terreno vna total iìncerità, per ef- 
fer generalmente li Siti Vaticani empiti , & ac- 
crclciuti da numerofe dcpofizioni del Teucre 
e per confegucnzii arenoiìj labili, & infuffi- 
(lenti . 

Et acciò non refti quefta fupcrior patte^ 
defraudata di fermo -, e fodo pofamcnto, il dou- 
rà fcauare il Terreno difercofo, lino al pelo dell' 
acqua , e farà alfegnato il liuello da tempi Efti- 
ui i e doppo sforzato dall'cflrazionc dell'acqua, 
fecondo la buona prattica, fi douerà profondare 
con folti paffoni piantati in quelle viicere fotter- 
ranec , per corroborare , e confolidarc la parte > 
elle viene occupata dall'altezza dell'acque.Cosi 
aucrà i'Edifizio vn fermo letto fopra il plateato 
fondamento, ouc farà refidenzai il quale doue- 
rà eifere di eilenzione , e mifura tale , che con- 
ceda margine , ò rifega , almeno la decima par- 
te dell'altezza dell'opera , acciò venga afficura- 
ta , e {labilità la fermezza , come praticò il Cau. 
Domenico Fontana fotto la Guglia. 

Doppo prouiili gl'Edifizi; della buona affi- 
ftenza dc'Fondamcnti , dcuono effer con grand' 
intendimento difpoftiin modo, che non liano 
baffi , ne anche cforbitanti di altezza , per non^ 
incontrare i'conccrti. Deuono anche auerelej 
loro difpofizioni per ottenere i contorni di bel- 
la grazia, prodotti dall'oirature , che gli danno 
la confonanza per renderli in fé il elfi di tutto de- 
coro , fimetria , e forma. 

Onde nella feguente delineazione fi vedrà 
l'impronto, fperando d'aucr fodisfatto per il 
comporto da Noi delineato, che gli dà l'efTere 
con la veftitura di qucfto . Da quelli correlati- 
ornati de'Portici, e Bracci, li quali fanno ala, 
col foprapoft o ordine, che fa finimento, Effo ri- 
ccue la proporzione . Si che ambi infieme com- 
porranno qucft'Edifizio di vna adeguata altez- 
za , che con la difìanza , la quale corre fra il me- 
defimo ; & il Tempio , non vfurperanno fra di 
loro Ja magnificenza, e non farà di tal'eleuazio- 
ne , che poflà fcemare il decoro al Tempio , né 
tampoco l'impedimento in qucll'ambitoi e s'ot- 
tiene l'effetto dell'altra nella Città. ( % f^ Ff CAPI- 


i28 Libro IV. Cap.XI. 

CAPITOLO XI. 

Vifte mirabili da ottener fi dal 
Ponte al Tempo Va- 
ticano . Rofcguitafi l'agglonta dclli BraC' 
ci , e Portici de'Piofpctti d:u 
Noi propofti , per la termina- 
zione della Piazza) alianti il 
Tempio , e demolita che foffo 
quella refidual parte dell'Ifola 
di Cafe, verfo il Ponte S.An- 
gelo , l'accrefciiito Portico di Profpctto diiiide- 
rebbe quella diftanza fra il Ponte , & il Tempio 
in due Piazze , per diftinguere vna nobile , per 
il decoro j e venerazione del Tempio , e l'altra 
d'inferior condizione per il commercio , però 
fra di loro communicatiue , mediante gli ampli 
paiTaggifràl'vna, e l'altra. 

Nello fpuntare del Ponte ^ fi vederebbe quel 
nobile interrompimento con la parte del mezzo 
che formonta , da deftinarfi per Campanilo -, 
Orologio 5 & Arco Trionfale per la Santa Fede 
Catolica. Per la moderata mifura della quale 
_giace, & accorda colla parte del Tempio > 
in modoj che contribuirebbe all'occhio vna^ 
Scena interrotta di ftupcndaj e maruigliofaj 
veduta. 

AUontanandofi dal fopradetto Ponte ■> nell' 
auuicinarfi al detto Profpetto 5 mediante le fpa- 
ziofe aperture laterali , e li vani degli Interco- 
lunni; ) concederanno in qualunque luogo I.lj 
villa di quelli oggetti magnifici , che gli fi rap- 
prefentano auanti , e maggiormente fi goderan- 
no nello fpuntar della Piazza, cioè l'Obelifco , 
e le due gran Fontane, Portici, e Bracci . E ben 
che ciafcheduno di quelli fia magnifico , nulla- 
dimeno ollèquiofià fare corteggio all'altro fu 
premo del gran Tempio,fi può ragioneuolmen. 
te concepire nell'idea per vn Portentoincredi 
bile prodotto dalla potenza , e dall'arte. CAPI- Lib. IV. Caput XI. CAPVT XI. 

Adirahiles Tem-pli Vaticani 

Frojfeélus , ex Adriani 

Ponte ohtinendi. 
Res Periftylijs ptodutìis , ad 
indicatos profpeiaus impe- 
trandos , ac dcfignandaroj 
Fani Platcam , jììdibus In- 

fula ad Pontera pertinentis 

piane Solo iEqualis,&auiao Ambulacri pro- 
fpeau, interieéìaPontem inter, acFanum 
diftantia, in duplicem Areamvtique, alte- 
ram nobiliorem , ad Templi decus, ac vene 
rationem , ignobiliorem alteram , ad forum 
dcftinatam, ambas tamen communi aditu 
coeuntes diftribueretur. 

Dein ad Pontem concedentes, cara infi- 
gneni cum cminentioris vrabilici parte-- 
Campanili , Horoiogio, &Tnumphah" Ar 
cu, in OrthodoxiE Fidei honorem , dcco- 
randa. iucundc contemplarcmur interpel- 
lationem. lUud enim obtineret fpatiunrL.) 
quod cum Templi parte confonum , egre- 
gium prorfus intucntibusfpefìaculum iub- 
miniftraret. 

Quantum deniquc à Ponte remotiores 
propiùs ad profpcétum accedemus , percir- 
cumhiantes aditus , atquc Intercolummo- 
rum laxamenta , ingreffuris potiffimùmj 
Areara, res piane intuentibus admirand^ , 
videlicetObelifcus, Ambuktiones , & Pe- 
riptera , cum geminis Fontibus , obijcien- 
tur . Tametfi autem fuam quilibet prsfe- 
ferantvenuftatem, vniuerfe tamen, veluti 
certatim , ad augendam Fani magnificen- 
tiam, obfecundantes . mirificum artis, ac 
potcntis fpecimen efformabunt. CAPVT Lib. IV. Caput Xir. 
CAPVT xir. 

Locus Frofanus , feti Area 

•veluti Forum infti- 

tuenda . Ebia:i olim atria proplian,a^ 
procul à Santuario , in fine 
videlicct Sacrarum Porti- 
cuunij Templum Salomonis 
ambientium , ad maiorenij 
ipfi conciliandam venerationem , ponili 
tuéic . 

lam vero fi Pontem inter, ac Ambulano 
nes, prrfata intercederec Platea ; nutnerofis 
oflìcims , adltrui Fano folitis , Diuino Cul- 
lili , Temploque officientibus , capicndis 
a;qua fuppetcretintercapedo. 

Quinimmò oflentatoànonnullis obfla 
culo , diCeflis nimirum InfulìE Domicilijs , 
imminucndam Aeris falubritatem , rcor ir 
piane confultum . Sienim recensjidificia 
Ambulacris, &: Fano, ad Mentis vcrticem, 
Pontificijs Hortis euirefcentem , circum- 
ftruerentur , plurimiim audus domorum^ 
numerus , ad auram conferrctfalubriorem. 
Sin autem finitima PontifìcisHorto, vcn- 
titantibus, Vrbispatcretlanua: conceffa^ 
nempeperfummam Pontificum raunificen- 
tiam, prointroducendismercibus, iramu 
nitate; ficutolim PaulusV. benigne permi- 
fit.-tumhic tranfituSjtumpropinquioraLi' 
berian^ Bafilica:loca, magis, ac vtiliùsfre- 
qucntarentur . Quippc vero pars hxc Tem- 
pli Pertica folo eminet editiore ; Terram 
X co finu fuademus cruendam , vt amplior 
Arca extendatur,vt pars Fani infignior pro- 
Tpeflum queat digniorem impetrare . Cum 
tandem nondum vUa de opere deinceps fia- 
fcipiendo fpesaffulgeat; eiusdelincationera 
in feguenti Diagrammate , artis Studiofo- 
rum gratià duximushaud abs te exarari. Libro IV. Cap.XII. zip 

CAPITOLO XII. 

Loco Profano , ò/ìa P/az,z,a di 

Mercato da far fi nel 

Vaticano . 
Vrono da gl'Ebrei deflinati gli 
atri) profani molto difcofti dal 
Santuariccioè nel fine depor- 
tici Sacri, li quali circoudaua- 
no il Tempio di Salomono , 
perche fircndelTe piìi decoro- 
fo , e decente da tali imitazioni. 

Quando fi effcttuafle la detta Piazza fra li 
Portici , & il Ponte, vi farebbe il giufto, & ade- 
guato loco Profano, per deftinarui quelle inde- 
centi Baracche , e Botteghe , che in gran nume- 
ro vicino del Tempio fi cfpongono, per fami' 
quel Mercato , che tanto fconuieuc , e perturba 
il Culto Diuino , e ne fccma molto la venera- 
zione , e decoro . | 
Gran fodisfazione apporterebbe il vedere vna | 
longa Piazza con i lati pieni di Botteghe di' 
merci , e l'altra più immune circondata da Por- 
tici , per la nobile Macflà del Santuario . 

In rifpofta all' obiezione , che il diftrugge 
re queir Ifola , toglierebbe in parte il purga^ 
mento, e perfezione dell'aria Vaticana, fiau- 
uerte, che fé foffero rifatte nuoue abitazioni 
torno a'Portici. e Tempio, fino alla fommità 
del Monte, doue rificde il Giardino Ponteficio , 
cffa migliorerebbe molto più , per eflcr più vi- 
cine, e duplicate l'abitazioni, le quali rendereb- 
bero quell'aria di maggior perfezione , e più fa- 
lubre . 

Quando refa publica fofie la Porta della Cit- 
, fituata ne'confini del Giardino Ponteficio , 
tendente alla Strada di Ciuita Vecchia, per ren- 
dere quel tranfito più frequentato , mediante la 
gencrofitàde'Sommi Pontefici, nel concedere 
quell'efenzioni di Gabelle , come fece Paolo V. 
per far noto l'adiacenze della Eafilica Liberia- 
na ; In breue tempo fé ne vederebbe fimilc l'ef- 
fetto ; E perche quella banda poflcriore al Tem- 
pio , fi troua di prefente circondata da Terreni , 
fi propone di fottrarre da quel fenoincauatolaj 
parte refiduale di Terrcpercoftituire vnaPiaz-i 
za di fufficiente diftanza , per ottenere il vero 
loco del godimento della parte più nobile,efter- 
na, ch'abbia il Tempio; Ne abbiamo perciò 
cfpofta l'inuenzione , e modo nella feguentc 
Pianta , per appagare la curiofità j cfiendono 
lontana l'effettuazione. Vati- n> 

liiiiHI 

Z50 Vaticani Ichnographia , cura illius Idea , qaod iuxtà Audoris 
Propofitionem, inftituendum eli: . I ^ D E X. A Tyhcris. 

O MerciumArcafac;end.i. 

E S.Spiritus Zenodochium. 

F ExcelIentifs.DD.Barb. Rus. 

G Decoris Area ante terminanda Templum. 

H Vaticana Bafilica . 

I Pofterior facienda Platea. 

Z Viridaria , atque Pontificii Domicilia. 

j S.Spiritus Ianua« 2 HOTologiiim,feìitriumphaIisArcusfecicn- 

dus - 

3 Fontcsj&Obelifcus. 

4 lanua ditfta dette Furnaci. 

5 Tribunal S.Inquifitionis. 

6 Porta vulgo Fasica difta. 

7 Via circularis ) 

S Vianoua ) facienda. 

9 Domiium ficus ) 

10 Portuenfis aperienda lamia. 

1 1 Priitatorum Domus, 

ij CircàPorticusMcrcatUrarumviK. I 4i .(<.•/,." * fi • imi, 
ilrl; m\[ 
Lib. IV. Caput XIII. 
CAPVT XIII. 

De vetufiiore matori ScalcL» 

ad Regiam Aulam 

ferducente. 

LlisparietibusScalam recen 
tem Regiam conftringenti- 
bus altera vetus intercipie- 
batur ineptè prorfus con 
ftruda, ac in partesgcmi- 
nas inasqualesdiftributa, quarum altera_ 
plurirais gradibus fcanfilis, & ad joo.pal 
mos produfta, multùm euafit tencbricofa 
quippe lumine per frontem affiilgente prio- 
ri duntaxat parte illuftrat£,altcra ab ipfo fui 
gorenimiumlonginqua, plurimùin conte- 
nebrefcebat . Proptereà Summi Pontifices 
cum Sedili paulò fublimiore , ex Palatio in 
Templum deuehcrentur , adeò longam , ob- 
fcuramquegraduumferieraexhorrefcebant 
Quaraobrèm Pontificis haud vidcbatur 
decere dignitatem , vt ad folemnia conce- 
dens , cum Illuftri Purpuratorum comitatu, 
locum tenebris horridiorem pcrmearet ; 
quod Alexandrura VII. eandem induxit 
Scalam redintegrare;iftius operis cura Equi- 
ti Bernina commifsà. 

Priufquam recentis Scalse exponaturma- 
gnificentia , obftaculaab Architedo , in fa- 
bric^ illius inftauratione , ac nobilioribus 
profequendis fuperanda , imminentifque_. 
infortuni) difcrimcn minime pra:tereunda 
cxiftimauimus. Quippe vetufti parietesipsa 
recentem Scalam ambientes,alixq;Moles,Si 
xti nempe Sacellum , aliudque, vbi quadra- 
genis horis Populi Indulgcntias confequun- 
tur , haud tamen immuranda, non tantum 
lucem fuffurabantur, fed eorum anguftijs 
coartìatus, & vafta confilia deponere, & 
loci anguftislimitibus confona debuit explo- 
rare . Nec fefe ad laborem ofcitanter accin- 
xit , namque Scala recentis typo , mente, ac 
delineamentis accurate conftituto , in alios 
inciditobices, acpericula; fiquidem opus 
diligenter aggrcflus, in muris ad iEdificio- 
rum faftigia pcrtingentibus difrumpendis 
exparietis, veterem à Regia Scala dirimen- Libro IV. Cap.XKI. zgj CAPITOLO XIII. 

Dell' antica Scala maejìra-t, 

che conduce alla Sala 

Regia . 
N quell'ifteflì muri, che reftrin- 
gono la nuoua Scala Regia, ri- 
ìiedeua già l'altra antica co- 
ftrutta di cattiua forma , e di- 
uifa già in due Tomi noiij 
vguali : ciafcheduno de'qiiali 
eracompofto di numerofì Scalini. Per quella., 
longhezza che era più di palmi 500. rendeuafi 
la medefima molto ofcura: non eftendo b.iftante 
quel folo lume, che in faccia aiicua per illumi- 
narla più del primo Tomo, e però era tenebrofo 
il fecondo, come quello, che riccueuainpo- 
chiflìma quantità il lumcpcr elfere da elfo mol- 
to lontano . Da quelle caufe procedcua, che vo- 
lendo! Sommi Pontefici paifarc dal Palazzo al 
Tempio , portati nella Sedia Ponteficia alquan- 
to eminente , riceueuano orrore in vedere fra 
quelle ofcurità vn pendio continuato di Scalini, 
lenza ripolb di ripiano, feguendone anche gran- 
de incommodo per quelli che portauano li Som- 
Pontefici; onde parcua poco decorofo, che 
per quelle Scale, per tali difetti, & anco per 
quello richiedeua la dignità Ponteficia , fi do- 
uelle palfare in quelle folenni funzioni Pontefi 
eie con l'accompagnamento di tanti Porporati, 
& altri degniflìmi Perfonaggi . Quelli inconuc- 
nienti fecero rifoluerc fubito Aleflandro VII. di 
rinouare la detta Scala , ordlaatone il difcgno 
al Caualier Bernino per l' elfecuzione dell'o- 
pera. 

Non poflìamo tralafciare prima di defcriuere 
la magnificenza della nuoua Scala , di palefare 
le grandiffime difficoltà , e pericoli , che incon- 
trò quello celebre Architetto nell'innouazionc 
di quella fabrica , e gl'impedimenti di porre in 
opera penlìeri molto più nobili , e valli , da eifo 
partecipateci 5 à cagione di quei mini vecchi, 
che di prefente circondano anche la Scala nuo • 
uà , e di quegli Edifizij , che fono fopra di erta^, 
cioè la Sala Regia, Cappella Siila, e l'altra doue 
s'efpongonole4o. ore, detta la Paulina. Per 
elfere quelle immutabili rendcuaao ad elfo non 
folo fcarfezza di lume , ma di più l'obligauano 
à non vfcire da quei limiti ; Perciò fu neceffita- 
to à deporre ogni fuo vallg penfiero , & inuelli- 
gare altri ripieghi adeguati alla neceffità di quel 
luogo;e con tanta applicazionefi accinfe à que- 
lla imprefa , che Ilabili i difegni per dar formai 
alla Scala prefente . Ma non qui terminarono 
all'Architetto le difficoltà , e pericoli : poicho 
dopo principiata l'opera con gtanferuore, nel Gg ll'll Z54 Libro IV. Cap.XIII. 
rompere in alcune parti quei muti, che s'inal- 
zauano iìn alla cima degli Edifizi; , fi fcuoprì , 
che la groffczza di quel muro,chc diuide le Sca- 
le dalla Sala Regia , era nel mezzo piena di ro- 
utiie . Onde fi preuedeua il totale pregiudizio 
della muraglia , e con eflii la diftruzione de'mc- 
defimi Edifizij . Impiegò in tal cafo il diligente 
Architetto tutto ilfuo valore intronare modo 
per afficnrarfije difendere d.: cosi ftrano accidé- 
te,con induftriofi foftegni di Puntellature vali- 
damente armate , fenza inueftire la propria ro 
ulna , pofte in opera dalla gran prattica , & in- 
telligenza del Capo Macftrp Simone Brogi ■ 
Quelle Machine erano di traui cosi ben ordite : 
e telfuteiche rapprefcntauano vn ripartito Squa- 
drone di legnami > e rendeuano ftupore perla., 
loro teffitura non tanto à gli Spettatori, che 
Profcffori . 

Informato pienamente di si bella inuenzione 
il Papa Aleffandro Vili moflb dalla curiofità 
ordinò à Noi, che con ogni diligenza il tutto 
delineaffirao, e defcriiieffimo infiemc col Ber- 
nino. Quello con fentimcnto di gran dolore^ 
eflageraua con Noi Tinfaufto cafo , conofcen- 
dolo fcrfi atto à rifuegliare nelle menti l'altro , 
che feguì nelli tempi paifati poco lontani da^ 
quefto, e vicino al Tempio ; mentre quei cafi 
poteuano fargli perdere il frcditOjche con tante 
fatiche fi acquiftò . Veramente apportò anche 
à Noi si gran terrore , in vedere per aria cosi 
gran fabrica , che non auereflimo auuto Taninio 
di pratticarui fotto, fé prima non ne foffimo fer- 
mamente accertati, che quell'armamento di 
puntelli con incatensturq dia|on3li foffe flato 
abile àfoftcnerla. 

Finalmente operò con tanta accuratezza, & 
affiftenza , quefto efperto Profeifore , nel rinfor- 
zare i muri con foftriizioni d'Archi , che quafi 
anche danno forma , e malfa .alla Scala nuoua_. > 
che refe ficufi li rouinofi Edilizi; . Non può al- 
cuno 3 baftanzs diftinguere, e conofcerc quanto 
induftriofo, e /limabile fia flato l'artificio del 
predetto Architetto , in fapere porre rimedio à 
rouinc tanto euidcnti, e rendere con marauiglia 
vniuerfale la Scala si luminofa, e magnifica, con 
ornamenti tanto nobili . E chi non ha veduto il 
funeftofpettacolojche rapprefcntauano quelle 
muraglie à guifa di Cauerne,gli parerà vn Iper- 
bole, mentre quelle faceuano concepire negli 
animi di tutti vn fermo timore della loro ro- 
uina. CAPI- Lib. IV. Caput XIII. tis, craflTitie, ruinofa faxorumprotlijt con 
geries,qu:e&: ipfius , & fabrica; totius rui- 
nam minitabatur , 

Itaque fagax Architctìus omnem adhi- 
buitfolertiain, vt incorum tuenda incolu- 
mitate, fibi integrati! conciliarct fccurita- 
tem;etenim Simon BrogiusArtifexperitif- 
fimus omnia validis fulcris , fingukri fané 

nduftria fufFulciuit, trabcfque tam fas^aci- 
ter compegit , vt fylueftris agminis fpeciem 
rcferentes , mirabilem fpe(5lantes compagi- 
natur tantum afEcerent ftupore. 

Commotus tam pra:daro inuento Ale- 
xander VII. à Nobis , & Bernino rei totius 

xpetiuit delineationem , qui conccptum ex 
inopinato cafu dolorem multùm amplifica- 
uit, mctuens ncfimilis, ac recentis euentus 
memoria repullulante, tantis parta fudo- 
ribus fama periclitaretur . Atque vt ve- 
runi fateamur , adcò excelfa Moles tantam 
Nobis incufllt forrnidinem , vt éam fubire 
dubitaremus, nifi validilllmam totius Ma- 
china compaginationem tranfuerfarijs li- 
gnis, fukurifque probe fubftcntatam com- 
pcriflemus . 

Tantam denique adhibuit diligentiam 

ndefeffus , folerfque Architetìus, vt j?;di- 
ticijs incolumibus conferuatis , reccntem 
Scalam varijs raunitam fiibftrudlionibus 
excitarit . Nec fatis idem cumuletur eneo- 
mijs, quòd fimul &: vacillantibus confue- 
ueritmuris, & Scalam varijs au(a:am or- 
nacibus tanto fplendore illuftraret ; Quin 
etiam quàm arduum exantlarit laborem » 
credat nemo, nifi qui hiantes minacibus 
antris muros confpexit. CAPVT Lib. IV. Caput XIV. 
Libro IV. Gap. XIV. 2.35- CAPVT XIV. 

De Vaticana decenti , RegiaqwLj 

Scala qua ad Pontijìcias 

Aedes fatet accejfus. 

Eritò quidem LcoBaptifta^ 
Albertus Scalee ftrufturam 
pr£ coeteris arduara pro- 
nuntiauit , cura prout va- 
rie , fecundùm Vitruuium, 
efFormatur, facile, fcnfim-' 
que cam opporteat affurgere , acque adita 
egregio , ac exitu luceque plurima illu- 
flrari . Siquidem ty pus cum modulis à Py- 
thagora reccnfitis , trigono quidem ortho- 
gonio , fronte videlicet , plano , ac i'ub- 
tenfa , feù cliuum quinque partium fub- 
fterncnte hypothenusà tripartitus defini- 
tur. Verùm tametfi ipfam vcluti optimam 
paflus , & maxÌTiè geometricam dimcn- 
fiones, idem Au^ìor defignarit , paulò ta- 
men dediuior , euadet etiam accuratior . 
Eam nimirum Regia Scala obtinctde- 
cliuitatem , cum gradus à frontis altitu- 
dine deficientes, Pythagoricamplanorum 
menfuram , cliuumque Hypothenufa exce- 
dant . Quandoquidcm fuauiter fcanfilis , 
eleganti, fummique momenti , quam Sca- 
mocius , ccEterique Regijs Scalis admo- 
dùm necelTariam artribuunt , docilitate_. 
potiatur . Etcnim in componendis probe 
ordinibus, ijfque ftationibus ad defcffum 
longiori confcenfionc populum identidem, 
ac fuauiter recreandura , diftinguendis , 
multùm defudatur . Namque in aperien- 
dis idonee foraminibus, & ad impetran- 
dam luminiscopiam, in parietibuscogun- 
tur f^piffimè illud aucupari ; ex quibus 
plurima folent obftacula exoriri , quippe 
requifitis ornatibus vt plurimùm non ad- 
milfis , delUnata ad fymmetriam Archite- 
fli confilia intermittuntur, vt innuit Sca- 
mocius . 

Qu.amuis Bcrninus in Scala: recentis 
extrudione in multas cffcndit obices , 
nempe lucis inopiam, fitus, &C murcrum 
anguttias, atquc in turpem aditum, exi- 

tum- 
CAPITOLO XIV. 

Della nuoua Scala Regia Vaticana 

che conduce al Pala?jZ,o 

Ponteficio . ì\ Aggiaraente fcriue Leon Bat- 
■ tifta Alberti , efler le Scalo 
la più difficil parte , e di mag- 
gior briga di tutte l' altre , da 
difporfi negli Edifizi; ; attefo 
^ che, coiìuicne dar ad effe il- 
luminazione ) publico , e nobile Ingreffo -, & 
vfcita con più adagiata cleuazionc , fecondo 
la loro qualità , nel modo , e forma che rife- 
rifce Vitruuio . Cioè , che fotto la norma.. 5 
che affcgna Pitagora , deue lo Scalino auere 
le fue mifure proporzionali , fecondo quella^ 
figura triangolare ortogonia . Deue dunque.; 
coftare di tre parti di quefta l'cleuaziono 
della fronte dello Scalino , il piano di quat- 
tro 5 e ripotenufa,chedà il pendìo, di paliti 
cinque . E benché voglia detto Autore , che 
quefta fia la più rigorofa mi fura geometrica, 
>er la (ìtuazione del naturai paffo : tuttauia 
riufciranm fempre migliori le Scale, quando 
fi faccino di men'elcuato pendio. 

Di queft' eleuata pendenza appunto trouafi 
la Scala Regia, mentre li Gradini nella loro 
fronte fono minori della proporzione affegna- 
ta dal detto Pitagora , ma maggiori ne' loro 
Piani, e per confeguenza l'Ipotcnufa più in- 
clinante , il tutto è ben difpofto , e vi fi tro- 
ua la docilità, che gli conuiene (limata tan- 
to neccffaria anche dallo Scamozzi, menno 
dice, che le Scale Regie debbino effere dif- 
pofte agiatamente . 

Sono grandi le difficoltà, che nafcono tan- 
to nel difporre il numero de' Branchi , per 
affegnarc fra quelli i neceffarij Ripiani per il 
ripolb de' Popoli : da quali vengono conti- 
nuamente frequentate, quanto nella colloca- 
zione delU forami. Et in fpecie quando per 
ottenere la fufficienza del lume , viene vno 
obligato à mendicarlo dalle pareti , quali an- 
che procedono nella difpofizione; & alle vol- 
te s'incontrano tali intoppi, che non ammet- 
tono , per le loro fituazioni vcftitura d'orna- 
ti , fecondo richiedono le buone Regole , & 
i vafti peniìcri , che partorifce l'Architetto 
fimetriatamente , nel modo che il fudctto Sca- 
mozzi r efpone. 

Se bene trouaffe il Bernino il fito della^ 
Scala antica , nella quale ha foftrutta 1' altra 
nuoua, fcarfczza di fito, e di lume , angu- 
ftezza di muri, infelice IngrelTo, & ignobile 
vfcita i non di meno tanto operò col valore 

Ce 2 ~~~ ^clel Lìb.i.cap. 
li- zzi. I. e: Lilì.i.cnp. Zii. I 


2:?ó Libro IV. Gap. XIV. dei fuo talento, che portò alla vifta del Pii- 
blito quella foiitiiofa Scala , con aiierle prò- 
cacciato iiiduftriofaraente quelle parti , delle 
quali era priua . La refe auche molto com- 
liioda nello fcendere , e falirc , & in ipecio 
per quelli 5 che portano li Sommi Pontefici . 
Mercè l'agenolezza de'fiioi Scalini fra quel- 
li Repiani, che l'interrompono , con aucrej 
tolto anco quell'orrore , che dall'antica fi 
ritraeua; e le diede vn nobile Ingrelfo, che' 
contiene la larghezza degli Ambulatori; , con 
abondanza di lume ottenuto artifiziofamentc 
dalla Volta del fecondo Tomo , à fegno che 
endefi la medefima luminofiflima . Ma quel- 
lo che fa (limabile la virtù del Profeflbre, è 
l' aucre con mirabile artefizio , e legiadria.. 
veltita quell'infelice offatura d' ornati di Co- 
lonne d'ordine Ionico, con fue Bafi, e Ca- 
pitelli di Pietra Tibiirtina ; quali fti obligato 
à difporre non parallele , ma concorrenti al 
punto . E benché fiano diftanti alquanto dal' 
le Pareti , con tutto ciò non fcemano quella 
larghezza del tutto di ella Scala . Procedei 
anche da tale Situazione vn buoniflimo con- 
torno eleuato , con gli ornamenti della Cor- 
nice architrauata , che in pendio ricorre con 
li fotto Archi , che fopra il viuo di effe Co- 
lonne s' inalzano arcuatamente con quello 
Rofe nobilmente intagliate i che fembrano à 
punto vno Scenico , ornato di tale nobiltà 
che apporta fommo godimento, rifpetto anche 
à quell'Arme d' Aleffandro VII. porte in quel 
lato, che fa principal imbocco. Queftefono 
foftenute eminentemente da due gran Famtj 
campcggianti in quegli ornati d'intagli , col 
ricorfo di fedici Colonne per lato , e coiij 
altri , che vertono li Repiani , e foftengono 
la Volta . Quelli intagli fono difpofti con va 
rij ornamenti di Putti, Feftoni, e Stelle, che 
fanno vago intreccio , fin dal principio , al 
fine. Onde Ci gode vna sì ftimabile vaghez- 
za , che infonde à ciafcheduno la curiofità di 
falirui , e fa conofcere a' Riguardanti , chej 
prima fi fiano difpofti gli ornamenti , e poi 
le Pareti , e che non abbi auuto l' Architetto 
alcuna obligazione à quelle muraglie, ma ab- 
bia trouato il fito aperto , & auuta libertà di 
fnc li difcgni di fuo proprio capriccio , e non 
fecondo richiedcua la neceflìtà del luogo 
fenza che impedilfcro quello Pareti l' eiTecu- 
zionc d'altri fpaziofi pcnficri. Incontrò final- 
mente Bcrnino non folo la piena fodisfazio 
ne d' AlcITandro VII; come di genio nobile , 
e grande , ma l'applaufo communc di tutto 
il Popolo j col felice cfito di queft' operai . 
Onde cagionò motiui al medefimo Pontefice 
d'ornare maggiormente quell'altro lato del 
fontuofo Ingredo di eflà Scala , che riguarda 
il Portico, e la Loggia contigua al Tempio, 
coU'intiera Statua equertre di fino Marmo di 
Carrara , di grandezza quafi di due naturali, 
che rapprefenta il Magno Coftantino à Ca- Lib.IV. Caput XIV. uallo tumque ignobiliorem > tantam nihilominùs 
adliibuit induftriam , vt Scalam adeò ma- 
gnificiim excitarit, eamquetot; quibusde- 
ficiebat partibus , defcenfu imprimis, egref- 
fuque Pontificum Veótoribus dociliori fo- 
Icrtiffimè nobilitarit. Interieftisidentidem 
ftationibus conciliata gradibus docilitate—, 
priftinum quoque veteris horroremablega' 
uit , nobilique aditu Ambulacri latitudi- 
nem affequente conceifo , fulgorem ea ex 
alteriut ordinis fornice aiFulgentem mutua- 
tur. Verùm in eo potiffimùm miranda elu- 
cet Architefti peritia , quòd rudiorem illam 
Molem lonicis Columnis,Bafibus, & Capi- 
tulis ex Tiburtino decorauit lapide , non., 
Equidiftantibus, fed in vnum coUimantibus 
fcopum , coUocauit . Qua» licèt à muris ali- 
quantìim euagantur, Scala tamen haudtol- 
lunt amplitudinem; quinimmò ex eo ambi- 
tum lucrata fublimiorera , fuperbire videa- 
tur corona ornatibus, Epiftylio inftruiSs y 
& cum fubietìis coinclinata: Arcubns , Co 
lumnarum Scapo fuperflexjs, Rofistamap- 
primc calatis cftlorefcunt, vt Scenicum, ac 
nobile Thcatrum fumma putes voluptate_. 
contemplari . Adieda etiam in prEcipui 
aditus latere Alexandri VII. Stemmata du- 
plici Famafublimiterfuftentata, qus inter 
coclaminum ornamenta , &; fexdecim ad 
pundum idem collineantes vtrinque Co- 
lumnas , aliaque in ftationum dccorem , ac 
tcfludinis fulcimentum adhibita . trium- 
phant exultabundE. 

Qus quidem colatura» Pucllis, complu- 
ribus Encarpis.ac Stellisi alijfque iucundis 
confperfE funt ornamcntis , ex quorum^ 
gratiffima varictate fummum Vniuerfis 
oriatur defiderium mitabilem cominus la- 
borem demirari , adeòut vifa tam accurata 
fingularum partium fymmetria.ornatus pa- 
rietes anteceffiflejnullum iftos obicemobie- 
ciffe Architelo, cumque nullis murorum 
limitibus coardlatum, in conftituenda fa- 
brica potuiffe ad libitum exfpatiari omnes 
arbitrcntur . 

Quapropter non folùm Alexander VII; 
fed&vniuerfus Populusf^licem operis exi- 
tura , eiufque Artificem magnopere collau- 
darunt . Inde etiam ftatuit Pontifcx aliam.. 
Scala aditus nobilioris partem, ad Porti- 
cum , & finitimum Tempio Mocnianunu fpe- Lib. IV. Caput XIV. fpeftantem fplendidiùs exornaic . Si qui' 
dcm Conftantini Magni è Carrarenlì Mar 
moreEquoinfidens.liunianoquc typo pene 
duplo maius ibi ccrlatum eft Sinmlacrum , 
eam ncmpe referensfpeciem, quàilli Jplcn 
dida Crux afFulfit . Illud vero fublimior 
fupereminet acrotirio, quod obliqua cir- 
cum Ambulacra ad imam Scalam porrigun- 
tur. Nec idem Signum fcapha , fed in 
figni decoratum Vexillo , cuìus fimbria 
elegante plicatiles, magnificumprorfus, ac 
regium oculisprEbcntfpciaaculum , fi pro- 
nai (pedabuntur ambulacra ; quod meliùs ex 
Igeomctricapercipiaturdclineatione. 

I 

i LmiXJ SlVA'^l FlfilS. Libro IV. Gap. XIV. Z3 7 uallo in quell'atto, che gli apparile la Cro- 
:ce fatta dal di lui famofo Scalpello. Rifiede 
quefta fopra vn eminente Piedcftallo, ne' lati 
(icl quale fono obliquamente due Ambula 
zioni , che tendono alla Scala inferiore. Fu 
;in vece di Nicchia arrichita quefta Statua di 
! nobile Padiglione , che la ricopre 5 facendo 
coU'vnione di quelle fimbrie , Medaglie , & 
; intagli , che ornano la Volta di elfo Ingreifo 
[vna magnifica, & imperiale comparfa > rifpct 
,to all'Ambulazioni auantì il Tempio. Il tut- 
to più chiaramente fcorgerafli dalla delinea- 
ta Pianta , e Profilo . FI"NE DEL ^AT{TO WB'Ag . Regix «fi* 

Hill 

Z35 Regis Scals Vaticanse Sciographia . 1 "N D E X- 1 Vniiis parris Ambulacri dircflio . 

2 Diiiìa; Scala? Ichnographia. 

3 Ambulacrorum pars . 

4 Platea,' pars . 

ì Multitudo Graduum in Ambulacro inci- 

piens . 
3 Alius numcrus Graduum in Porticibus. 
Z Regia rccens Planities. 
3 Conftantiniani Signi Stylobatcs. 
: Primus Graduum Tomus . ? Plamim in medio. 

G Graduum fecundus Tomus . 

H Geminatum Planum . 

1 Tertius Graduum Tomus AuUm afccndcn- 

tium. 
K Aula Regia. 
L Sacellum Paulinum ; 
M Scala hirens , vel acceffibria Paktiunxj 

afcendens. 
.1 • 
241 LIBRO V. 

Del Tempio Vaticano, e Tua origine. 

DESCRITTO-, E DELINEATO CO'n :gJ,GOLE 

DAL CAV. CARLO FONTANA 

Miniflro Deputato del detto Famofo Tempio, 
& Architetto. 
L I B E R V. 

De Tempio Vaticano, fuaquc origine. 

rr ALICE DESC1{WTrs, AC DELmEArrs CVM ■REGVLIS 

AB EQVITE CAROLO FONTANA 

Praefati Templi Miniftro, atque Architetto. 

Latinifque litteris confignatus 

A Ioa: lofi Bonneruè de S. Romain . 
Hh 
¥\ 
L I B E R V. 

CAPVT PRIMVM. 

Locus , -vride Fanum erat froffi- 
ciendum . 

VM Sacra Diui Petri ^des 
in Vaticano collocata vni- 
uerfum Orberain fuamcon 
citauit admirationem . tu/iu 
etiam Nos ad fingularuriL, 
eius partium accuratamdclineationetn cun- 
dorum oculis adegit exhibendam . Ea eft 
iftius Fani magnitudo , quam non nifi ad 
porrcflius interuallum Acies circunifufa_^ 
compledatur . Quamobrem cutn à Nobis 
diligenter vndique inueftigatum, vndenam 
ea Moles compareretclegantior.nullibiop- 
portuniùs , quam ex Pontis Hadnani fron 
te, ambitus detegendam comperimus ve- 
nuftatem; Licet Pontem inter , Fanumque 
interieas Infuls domicilijs aliquantùm in 
terturbetur afpeiaus . Quo circa tam inC 
gnis Bafilicje magnificentia videtur efflagi- 
tare, vt nulla difpendij habita ratione,jEde; 
interpofitadiruantur; idcoque ab crumpen 
tibus vtritKjue Suburbi) pteromatibus , eò- 
tenus, vbi Sphsrica recentioris ambulacri 
periptera emergentem excipiunt Plateam, 
alias ambulationes cenfemus exrruendas; 
non tam ad Solarem J^ftum, imbrefque_ 
ventitantibus populis arcendos, quàm ad 
folemni Dominici Corporis fupplicationì 
confulendum . Quotannis enira fumptus 
innouandi , ad multiplicem lignorum com- 
pagem, ac obtendenda velorum inuolucra 
vt iam alibi innuimus , omnino exulareni . 
In fubieais Schematibus optatun faciliùs 
innotefcat>inquibus vetus, recenfque Su- 
burbani ambitus percipiantur .rebus notatu 
dignioribus adieàis , Tempio nimirunu , 
Porticu, Circique Neroniani fitu , necnon 
^de Pontificia , Causdio , Hortis , alijfque 
in Ichnographia geometricè exaratis. 
^3. 

LIBRO V. 

CAPITOLO PRIMO. 

Del luogo dal quale doueua ejfert^ 
veduto ilTemfio Vaticano. 

L gran Tempio di S. Pietro hij 
Vaticanojsi come refe v n Mon- 
do tutto ammiratore delle fue 
grandezze, cosi diede à Noi 
motiuo d^intraprcndere di elTe 

J il trattato, quale fi accingiamo 

di fare . H' tale la grandezza di quello Tempio j 
che non potendo cfl'crc ben comprelò dall'oe- 
cliio, fé noningrandiftanza, abbiam voluto 
tentare di trouare da ogni banda oue poffa il 
medefimo rendere totalmente comparente , ( 
vilibilc il fuo proporzionato contorno . Troua- 
te dunque , che non in altro luogo podi meglio 
riceucrfi la veduta di quello Edifizio 5 che di 
doue termina Ponte di Cartel S. Angelo, ben- 
ché in qualche parte fia impedita la medefima^ 
da queirifola di Cafe , che fono fra il Ponte , & 
li Tempio , ci pare che farebbe neceffaria.. > 
per rendere libera air occhio la comparfad'vn 
Edifizio si cofpicuo , la demolizione di det- 
ta Ifola , fenza auer riguardo à difpcndio > fi 
potrebbero dal principio de' Iati del Borgo , 
fino all'imbocco della Piazza , fra li due Brac- 
ci circolari del nuouo Portico , fabbricare al 
tri Portici , non tanto per difendere con eflì 
il Popolo dal Sole , e dalle pioggie , quanto 
per rendere maggiore commodo per la Solen- 
ne Proceffione del Corpus Domini > e leuare 
quella fpefa , che annualmente fi richiede per 
l'erezione de' legni , e l'aggiuftamento de' 
Panni , e Tende ncceffarie per il riparo del 
Sole j come altroue fé ne fa menzione . Po- 
trà ciafcuno dalla feguente Delineazione con- 
fiderare quefta Noftra intenzione, nella qua- 
le (i diftingue la vecchia , e nuoua circon- 
uallazione del Borgo > con le cofe più nota- 
bili, cioè Tempio , e Portico , & il luogo, 
doue fu il Circo Neroniano , con le fituazio- 
ni del Palazzo Ponteficio , e Cortile di Bel- 
uedere , Giardini > & altro , come in detta- 
Pianta apparifce- Noui ¥'ì ' 


2*44 Noui Vaticani Ichnographia Anno 1 6go. J "N D £ X. I Templum Diui Petri cum Porticuj & Bene- 

div5lionis Solario . 
ì Noui Porcicus , & Hypi'thra. 
j Obelifciis àXifto V. collocacus, Fontcfque 

Plateariim . 

4 Circi Neroniam Situs . 

5 Ifjfius Circi Spiaa. 

6 Antiquus Obclifcj fuprà Spinam difli Circi 

iìtus. 

7 Campi SanifirEcclefia • 

8 S.Marta; Templum . 

9 S.Stephani AbiffinorumEccIefia. 

10 Xifti Sacellum 5 & Regia Scala, vbi olim_. 

ApoUinis Templum fiiit . 

1 1 Habitatio , Pontificiumque Palatium. 

12 Atriam di&um di Betiiederr , quod viccnu 
Theatri cum Fontibus prsftabat. 

13 Bibliotheca Vaticana , fuumque domici 

lium . 

14 Secrctum D.N.Papa; Viridarium. 

1 5 Hypmhrum ex Pontificia habitatione dc' 

fcendens Bdmdtre . 
i5 Habitatio, & Loculamentum Beliitdere. 
1 7 Viridarium, in quo celeberrima figna Lao- 

coontis , Antiui , & alia. 
iS Paruus faltus , variaque Viridaria. 

19 Ingens Via è Fumo , vulgo Panetieria iji-> 

Viridaria tranfict. 

20 iEdificium Pi) IV.Domicilium diftum; cum 

Fontibus j & Viridari/s. 

2 1 Furnus . 

22 i?ìdet Monetaria. 

23 PontificiusClibanus. 

24 RufticusPauli V. Fons. 

25 Gallinarium. 

26 Foenilia . 

27 Vetuftimuri. 

38 lanuainipiìsnonadhihita. 29 Porta recens Inter antiquosj nouofqucmu- 

ros. 

30 Varia inter Templum , & Parietes domici- 

lia. 

3 1 Multa Vinearum , & Hortorum loca. 

32 Porta Faiwa dii2a , vbi Martis Templum^ 

manebat . 

^^ Equcllris agminis Caftra, & Tribunal S.In- 
quiiìtionis. 

34 Equitatuum Ollium. 

35 Noui parietes, circum Vaticanum. 

3 6 Sancii Spiritus Porta ducens ad viam longi- 
tudinis caufa difta Lon^ara- 

37 Sanai Archangeli . 

38 Scote Pia. 

39 Sanéìi Spiritus Ecclefia. 

40 S.Iacobus , vulgo Scofcia Caiialli. 

41 Ecclefis B.Virginis Maris ài&x Tranlpon- 

tinx . 

42 S.Anna Circumpedum . 

43 SaniSiJÌÌgidi; Templum. 

44 Triumphalis Pontis reliquia. 
A Tyberis . 

45 Arcis S.Angeli fitus . 

46 Porta Angelica . 

47 Arcis Oftium. 

48 DD-Barberinorum Viridarium.^ 

49 S.Spiritus in Saxia Zenodochium. 

50 DD.Sannefiorum Habitatio. 

5 1 iEli; Adriani Pons , hodiè S.Angeli. 
5 2 Templi dimidium , quod redla linea ad Pon- 

tem fui profpeaus iitus peruenit. 

53 Domuum csfura , ob faciendam Viam ma- 
ximam à Porticibus Pontem verfus. 

54 Via ingens ob debitum Templi Profpeaura 
propofita. 

55 Fons in Arca difla^; ScùfcUCaualli. 

j 6 DQ-Cefiocum Pslatium ; & Vicidarium. Back of 

Foldout 

Not Imaged Lib.V. Caputi!. 
CAPVT II. 

De Pontificihus^qui nouum T). Tetri 

Fanum infiituere, ac de Ar- 

chiteBis , qui opus mode- 

randumfufceferunt. 

[colaus V. Pontifex cum Va- 
canaBafilica periculofarru. 
iam dudum ruinam corn- 
minaretur, nec vllamcius 
cohibenda; viam patere co- 
gnouiflet, tutu ab Antonio Rofelino , in- 
quit Vafarus, alterius Molisextruendarno- 
uam iuffit delineationcm cxarari . At pro- 
pter Pontificis obitum, re prorfus infefl:a_,) 
perannosfex &: quinquaginta tantum im^i 
mincbat difcrimen , vt lulius II. florentibus 
eaa:tate Architetìis, Bramanti nempe La- 
zaro, lulio Rhstenfi, lacobo Veronenfi, 
BalthafariPerufio, Raphaeli Vrbinati, ac 
Ioanni Baptiflje Berto commendarit , vt re- 1 
eenserigendamdelincarent Molem . Cum 
vero Bramantis typum iudicailent cceteris 
antccelluiffe , parte ad Circum obuerfa fun- Libro V. Gap. II. 249 ditus extemplò deturbata , opus con fertim 
aggrediuntur. Verumtamen quiaPeperi- 
numlapidemjè quo fabricam extcriùs com- 
pingendam intcndebat Bramans ■, debilio- 
remj nec temporis diutiùs iniurijs pcrfpe 
xereobftiturumj Antonio Rhatoemendan- 
di prioris typi cura cft commifla . Viuenti 
eo tempore Michacli Angelo Bonarotx ma- 
gnihcum lulius IH. iuffit fibi Maufoljeum 
elaborari , in recente Fano coUocandurrij , 
Rh2toq;demortuo, cura ad exorfum T em- 
pii laborcm complendura deftinauit . Ille_, 
ratus ignobiliorem RhjetenCs typi mate- 
riem, fummoque forc dilpendio in decuffa- 
tam reuocauit fpeciem . NonnuUis ctiaiti,, 
vetuftisfundationibus, ic 'ributtino lapide, 
temporis edacitati minùs pernio, in ^difi- 
cij parietibusamiciendisiVtendumfuicepit; 
quòd opus ita,tcfle Panuinio , ad Leonem 
vfque X. Medica;um,atque abHadrianoVI; 
& Clemente VII; ad Paulum III. fuitpro' 
fecutus; Qui collaudato Bonarots typo 
jeum tot! vitro fabrics pra:fccit, eumque.^ 
lulius HI; MarcellusII; &PaulusIV. con firma- 
CAPITOLO II. 

TiePontefici, che ordinarono ilnuouo 

Tempo di S. Pietro , e degli 

Architetti, che ne furono 

i Direttori . Sfendofi nel Pontificato di Ni- 
colò V. malamente debilitata 
la Balìlica Vaticana, con cui 
dente pericolo di rouina , e co- 
nofciuta rimpoffibile ripara 

razione di cifa : prefe qucfto 

Pontefice motiuo d ordinare ad Antonio Rof- 
fclini , come fi ha dal Vafari , la rinouazioncj 
di quella fabrica, le Piante, e Difi:gni- Ma 
per la morte di quel Pontefice, non potendo 
effcre effettuati , rcflò la Bafilica in termine cosi 
pericolofo, per anni 5 6; fino al Pontificato di 
Giulio Ili il quale, perche in quei tempi viue- 
nano famofiffimi Architetti, fece ordinare ad 
alcuni di effi , cioè à Bramante Lazari da Vrbino 
àGiuliano da S. Gallo, à Fra Giacomo Vero- 
ncfe, à BaldairarPerUzzi da Siena, à Rafaclcj 
d'Vrbino, ,à Gio:Battifta Berti , che difegnaf- 
fcro per l'erezione. Giudicato dunque il mo- 
dello di Bramante , fra tutti gli altri , il più de- 
gno , fu con elfo dato di mano a'iauori , & at- 
terrata quella p.irte piii pericolofi , dal lato 
del Circo . Dubitandofi però , che fecondo 
quefto difegno, folle perriufcire troppo vailo, 
e non ficuro , per la materia di Peperino , di che 
efteriormente veniua compodo , non abile à 
;refi(lcre all'ingiurie de'tempi, fi ordinò vna ri- 
' duzione del dileguo , e n'intraprefc la cura An- 
ItoniodaS.Gallo. In quel tempo Giulio II. or- 
'dinò il fuo fupcrbo Sepolcro , da porfi ncU iftcf- 
ifo Tempio, à Michel Angelo Buonaroti, iiij 
! etii d'anni zp.al quale dopo la morte del S.Gal- 
!lo, rimafe la cura, e direzione del profegui- 
mento del Tempio . Quefto , trouati difpen- 
diofi, e di materia trita, i modelli del S. Gal- 
lo , li ridulTe nuouamcnte in forma di Crocej , 
con ieruirfi d'alcuni pezzi de'fondamenti già 
fatti , e rifoluè di vettire la fabrica , di pietra 
Tiburtina , come più atta à refiftcre all' offefo 
continue de'tempi. Con t.al modo, e difegno 
fu feguitata l'opera , fino à Leone X. de Medici, 
fecondo Panuinio nella fua vita , e fuifeguente- 
mcnte da Adriano "Vii e da Clemente Vili fino 
à Paolo III. il quale di moto proprio dichiarò 
Capo della Fabrica il fudetto Buonaroti , & ap- 
prouò il fuo modello . Fecero il medefimo Giu- 
lio Illi Marcello Hi e Paolo I Vi dal quale , ben- 
che Pirro Ligorio , come fuo Architetto , fofle 
dellinato<à quefta Fabrica , non gli fu tuttauia 
pcrmelTo di operare: attefo che tentò di di- 
firuggere l' ordinazioni di Michel Angelo i ac- 

i I i cioche I* zj"© Libro V. Gap. II. 
I Cloche col di lui difegiio , e colla debita fe- 
deltà, profeguiffc l'opera. Pio V. elelTe per 
qucfto fine Giacomo Barozzi da Vignola_. 
fciiza però inaoiiazlonc alcuna degli ordini 
di Michel Angelo. E perche quel Pontefice^ 
premeua nella terminazione di quell'Edilìzio, 
alTegnò à tal' effetto grolTa fomma di danari . 
Non mancarono dopo quello. Pio Vi e Gre- 
gorio XIII. di fare continuare i lauori ; e nel 
Pontificato di Siilo V. con ogni celerità fu 
dato di mano à coprire il Tempio, confami 
ergere la Cuppola , fempre con i difcgni di 
Michel Angelo , fotto la cura di Giacomo 
della Porta , Profelfore più accreditato . E 
perche quello era anche molto vecchio , gli 
fìi dato per Coadiutore il Caualier Dome- 
nico Fontana , riportandofi fempre al parere , 
& ordinazioni di elfo. 

Sin dal tempo di Siilo V; d' Vrbano VII; 
di Gregorio XIV; d' Innoccnzio IXi e di Cle- 
meute Vili; fin al Pontificato di Paolo V; re- 
ftaua in piedi- la parte della Bifilica vecchia ; 
quale non potendofi più riparare ; fu rifoluto 
da quello Pontefice di farla demolire , e con 
ule congiontura,, aggiongerealla figura qua- drata del Buonaroti quella porzione fatta da 
Paolo V. fudetto . Perciò fra molti difegni 
che à vari; Architetti vennero ordinati , fu 
tono medi in opera quelli di Carlo Maderni; 
& inficme con quella parte pericolofa , fi de- 
moli anche buona parte del Palazzo vecchio, 
per dar luogo alla nuoua aggionta . Hab- 
biamo tralafciato di difcorrere di molti Ar 
chitetti , che fecero particolari lauori dentro 
quello Tempio, con ordine d'altri Pontefici, 
douendone Noi à fuo luogo trattare ; eflen 
doci folo compiaciuti per bora di palcfaro 
tutti quei Pontefici , che ordinarono la fa- 
brica della detta Bafilica Vaticana , & i Pro- 
feffori, che efeguirono i loro ordini. CAPI- Lib.V. Caput li. firmarunt . At quamquam poftremus Pyr- 
rhum Ligorium labori pr£pofuiflet,quippe 
è calcatis à Michaele Angelo veftigijs diice- 
dere conniteretur, ab incepto deiìfterecoe- 
git. Tum Plus IV. lacobum Barocium à 
Michaele Angelo inftitutum opus diligen 
ter edixit foUicitare . Sed eum inchoatam 
fubftrudioncm quantocius abfoluendarrL. 
hic vrgeretPontifcx, plurimam ad hscpe 
cuniam fuppeditauit; ac Pius V; & Grcgo 
riusXIII. minori ftudio bis laboribus incu- 
buere . Sixtus V. potifllmùm imponcndum 
Tempio faftigium , Tholumque curauit fu- 
perftruendura, lacobo à Porta, Michaebs 
Angeli legente veftigia,rei totius modera- 
tore conftituto, cuitamen, ingruente mo- 
ietta fenctìute, Eques Dominicus Fontana 
vtitera nauabat operam , ncc viri Archite- 
ólonica; potifllmilacobus vnquam confilia 
rcpudiauit. A Sixto V; Vrbano VII; Gre- 
gorio XIV; Innocentio IX; & Clemen- 
te Vili; ad Paulum V. Pontificem pars ve- 
terisBafilicxperdurauit; quam audio Pon- 
tifex haud poffe inftaurari , diliecit. Parte 
demum à Paulo V. conftru>5i:a quadra Mi- 
chaelis Angeli adiei2a figura , varijs Archi- 
teilorum delineationibus à Maderno exhi- 
bitam antepofuere ; tumque Palatium par- 
tim dirutum ad fitum adiungendae Molis la- 
tiùs porrigendum . Plurimos, qui iuffu 
Pontificum buie edificio egregie operane 
dedere , prEEtermifi Artifìces , de quibus 
poftmodùm edifferetur , folos proditurus 
Pontificcs j qui Vaticanam Balìlicam curis, 
& fumptibus fuis ftudiosè promouerunt. fCAPVT 'Lib.V. Caputili. 
CAPVT la 

De Vaticana Safìlic» fafiigio 

etufitue fundamentis , 

(^ Regulis , 

Aticani Templi Eiftigiunu 
Paulo V. Pontifice excita 
tum , ad iucundum cura cir- 
cumieiais ornatibus concen- 

tum j tetragonica fpecie de- 

finierunt . Proptereàfronsipfalicètdemif- 
sè admodùmfublimis , altiorestamen vide- 
tur metas nonadmififfcnèTympanumde- 
litifceretHcmifphsrij.atque vt fitumCam- 
panilia idoneum impetrarent . Quorum,, 
gratis, tetragonicè idem propagauere fafti- 
giura , ac tefte Ferabofco , in extremis illius 
angulis, ea Madernus humilia erexit . Ea 
nihilominus haud fuppetebant obftacula, 
ad debitam illi adimendam venuftatcra ; 
quod illius astatis indicai Architetìorumin- 
fcitiam, qui tam infignis jldificij magnifi- 
centi^, &:Tcmplum,H£mifpba:rijq;Tym- 
panum ambicntibus ornamentis confonam 
excogitare nefciuerunt elegantiam , nec a 
quampartium fymmetriam calluere. 

Ea tam neceilaria partium , Templique 
Oftiorumcommodulatioornatibusquidem 
prior fuitcomponenda) verumtamen &: ipfi 
clegantiùs, Scteretes ColumniE velutinfu- 
latira conftitui potuercvt vehementiùspro- 
minerent , &: ingrata prolixitate intertur- 
bata Intercolumniorum cmendaretur mx- 
qualitas. Quorum fuperuacaneis apertio- 
nibus, &c exilioribus ornamentis fabrica de- 
(Jecoratur. Iftis igiturcffingendis.Pantheo 
adftrui3am Porticum contemplari opportet 
Architedium. Si quidem copiofam fem- 
per ipfi fuppcditabit luccni ; propter egre 
giam partium compofitioncm, qux cum 
ampio Fani Periftylio , fummam fempe 
vniuerfis concitabit admirationem; addito 
etiamaditunobiliffimo, quempulcherrima 
Columnarumfubminiftratferies. Adiftius 
normam, aliorumque Tympani ornatuum 
potuit Fanum prìeclariiìs faftigiari ; frons 
ncmpe , inftar ipfius Bafis.tantamrcpudia 

bat Libro V. Gap. III. ^5-1 CAPITOLO III. 

Della Facciata del Tempo Vatica- 
no , e della qualità de fuoi fon- 
damenti, e Regole. 
A F.icciata del Tempio Vati- 
cano fatta nel Ponteficat» glo- 
riofo di Paolo V. eflèndo di fi- 
gura quadrilonga > che l'obli- 
ga al ricorfo degli ornamenti 
laterali , è refa perciò baffa^ , 
parendo anche > che non comporti maggior 
eleuazione i affinchè da elTa nelle più vicino 
parti non venga impedita la vifta del Tam- 
buro j e della Cupola , e fia dato conuenien- 
te luogo alli Campanili, dal penfiero de'qua- 
li fu caiifata quella figura quadrilonga . Fu- 
rono, fecondo dimoftra il Ferabofchi , da Car- 
lo Maderni, che ne fii l'Architetto, difpofti 
fopra li due termini angolari della detta Fac- 
ciata di moderata altezza i à cagione dell'im- 
pcrfezicne della medefima , dalla quale per 
non poterfi ritracre il garbo , che gli conuie- 
ne ; Si argomenta , che i Profelfori di quel tem- 
po non aueffero la nccelTaria cfpcrienza, per 
crearne Idee nobili, & adequate ad vn tan- 
to cofpicuo Edifizio, ne tampoco per imita- 
re quegli ornamenti laterali del Tempio , e 
gli altri del Tamburo della Cupola . Ondo 
(limiamo , che non folle da cflì bene intefa_- 
la diftribuzione sì delle parti degli ornati > 
come del rimanente, dimoftrando quelli cui- 
dentemente la loro qualità. 

Li fopradetti oblighi molto rileuanti con^ 
la douuta permanenza de' padaggi al Tem- 
pio, precedono la difpofizione de'medefimi 
ornati; ma tuttauia aucuano campo da collo- 
carli con miglior ordine , e difporrc le Co- 
lonne in Ifola per ottenere più vigorofo rifal- 
to , e per rompere quella noiofa longhezza, 
e fchiuarc quella difparità djjgU Intercolon- 
ni;, nc'qualì fono quei mendicati forami con 
ornamenti tanto minuti, che fccmano il de- 
coro dell' Edifizio. 

In quella difpofizione doueua 1' Architetto 
confiderare il Portico auanti il Panteon, che 
fomminiftra a' Profelfori fempre lumi molto 
valcuoli alle buone difpofizioni , per rendere 
cialcheduno ammiratore di quella magnifi- 
cenza , con la nobile introduzione , che da_. 
quel vallo Colonnato al Tempio . Con 1.1,^! 
norma di quello, e degli altri ornamenti la- 
terali, con gli altri'del Tamburo della Cupola 
aucrcbbe potuto fare inforgere di maggior 
bellezza la Facciata, che come piede del Tem- 
pio richicdeua parti più pure; come fu prat- li z 

piiii» z^z Libro V. Gap. III. ticato anche nell'Anfiteatro Flauio, al quale 
quel prudente Architetto dellinò il luogo de- 
gli ordini fecondo la qualità della nobiltà di 
effi , e per il Terreno , come luogo di mag- 
gior fatica , deftinò la parte più robufta. 

Conofcendo Noi dunque, non poter effcre 
d' alcun giouamento , ò profìtto il trattaro 
delle parti inferiori, che compongono quella 
Facciata , diremo folo in fuccinto delle cofe 
principali di effa , cioè di quelle Colonncj ; 
Le quali fono di diametro palmi 12; alte fra 
Bafe, e Capitello 123; e vn 6; e l'Architraue, 
Fregio, e la Cornice in tutto palmi 26. pro- 
porzione circa la quinta parte dell'altezza.., 
fra Bafe, Colonna, e Capitello. La detta Ba- 
fe con l' Architraue , Fregio , e Cornice è di 
ordine Ionico , & il redo è Corintio . E ben- 
ché non abbia la Cornice totale fporto, che 
richiede la fua altezza , prende tuttauia buon, 
contorno , à caufa della ftudiofa Sagomatura 
fcitta dal Buonarota, perche limile ricorre at- 
torno al Tempio . 

Softiene quello principal ordine vn' altro 
inferiore di parti mille cosi improprie , cho 
non abbiamo potuto ritrouare il fuo proprio 
nome fecondo gli Antichi. E' quello Coropo- 
do di mendichi Pilallri , nella fommità de' 
quali rifiedono Cherubini , che fingono diri- 
gere i Capitelli con la Cornice , in vece di 
Architraue ; fopra la quale refta quella pic- 
cola Balaullrata alforbita dall'altezza di quel ■ 
le Statue , ad ella foprapofte , rapprefentanti 
li Dodici Apoftoli, & il Redentore nel mez- 
zo , fatte col rimanente dell' opera di pietra 
Tiburtina . 

Soggiace ad vna cartina direzione , men^ 
tre nella fua creazione non folo non vennej 
abbellita di quei nobili ripartimenti , che fi 
doueuano alla fua dignità , macellò anchej 
priua di molte parti , e mancoUi il necefia- 
rio foflenimento fondamentale , fecondo rife 
rifce il Fcrabofco Architetto . Aflèrifce que 
ili , che delli fondamenti di quella nuoua_, 
aggiorna, erano di maggior profondità quelli 
verfo il S.OfJizio, e molto minori degli altri 
dalla parte fotto il Monte . E fotto l' angolo 
della Facciata , doue fu pollo il Campanile , 
furono trouate , come l'iftelTo Architetto fog- 
gionge , di profondità p.ilmi ijo; cioè dal 
Portico, e dalla propria terra fopra palmi 106. 
La fua profondità paflàua molto fotto il pelo 
dell'acqua del Teucre, ma non canto, quan- 
to occorreua per arriuare al fodo del Terre 
no. Indi fegui, che dalla loro fottigliezzij 
e poca rifega, le acque gli tolfero il legame, 
e la confolidazione della materia fondamen- 
tale , come da Martino Longhi vien riferito . 
L'Edifizio però fece rifentimento tale, cho 
ncccflìtò il Maderni ad inuelligare il modo 
di porgere prouedimento alla pericolofa Mo- 
le , profondati vari; Pozzi , ripieni di muri fin 
fotto li fondamenti . Pretefero con effi di con- Lib.V. Caputili. folida- V bat ambiguitatera , quod in Flauij quon- 
dam Amphitheatro , cuius fagax Archite- 
tìus, idoneis fingulas partes ordinibus il- 
luftrauit, 

Cum igitur Nobis compertuin fit nul- 
lum fcaturire emolumentum ex imis fafti- 
gij partibus commemorandis , pncipuas 
tantum obiter perftringemus . Columna 
videlicet duodecim inlatitudinem obtinent 
palmos , Bafi , &c Capitulo adhibitis , 113, 
Se vnius 6. palmis in fublimè efferuntur . 
Epiftylium, Zophorus , & Coronix fex , &c 
vicenos fibi vendicant ; Bafis vtique Co- 
lurans, ac Capitula quintamcirciteraltitu- 
dinis partemaflequuntur . Bafis cum Epi- 
ftyliojZophoro, S-^Coronice, ordinemlo- 
nicum, ccEteraque fibi Corinthium vfur- 
pant. Quamquam autem Corona non eam, 
quam expofcit altitudo proietìuram impe- 
trarit, tamen à Bonarota ekganter circum-, 
cifa, totumque ambiens Templum , fuo 
etiam decore nobilitatur . Huic ordini afium 
fubiecere humiliorem 5 mixtis adeòque ab- 
Ibnis partibus redundantem, vt nullo anti- 
quis vfitato nomine poffitindigitari . Su- 
peruacaneis vtpote luxuriantibus Colum- 
nis , quarum verticibus infident Cherubini , 
vicem gerentis Epiftylij, Corona , Capitula 
confulcientis . Anguftumenlmfuperminet 
Pluteum, quodfupcrpofitis altioribus Si- 
mulacris ex Tiburtino lapide , Duodecim 
Apoftolos, ac humani generis Redempto- 
rem exhibentibus,multùmcontrahi, actan- 
quam abforberi videatur. 

Prauè oranino faftigium olim inflituere; 
Etenim ipfius ftrutìura ea qnx decebat , ca- 
ruitcurithmià, acpra;cipuailli defccere ful- 
cimenta. Aflerit cnim Ferabofi:us adieflx 
iftiusMolisfundationes ad S.OfEcij Domi- 
cilium altiùsquidem , quàm fub Monte dc- 
preffas, acque fubfrontisangulo, cui incu- 
buit Campanile, fupra vicenos &centura 
palmos j à Porticu nempe , Soloque fenos , 
ac centum palmos fubmigraffe . Cuius alti- 
tudo licèt iraos Tyberis excedebat latices , 
ad fblidam tamen humum minime pcr- 
tingebat ; quje , prster carum anguftias ; 
Zc lymphas compagem dilToluentes , ine. 
ptamque materiem ^ ve ait Martinus Lon- 
gus > inutiles prorfiis , ac inftabiks euafe- 
runc. Qua- Li b.V. C aputili. __ 

Quapropter itafatifcebatiidificium, vt 
Madernusruinam, acdifcrimenprjecaucn 
di,.vÌ3rn csperitinueftigare; Puteis nam- 
pluribus , qui fundamenta fubirent, 
excauatis , ac parietibus oppletis , Solureu 
mobile fufcepitconfolidare. Foucis tamen 
haud procul ab jldificioeffoffis, non de 
buit omnino acquiefcere, quippe licètad 
5 o. palmorum altitudinem humum egeffit 
duriorem,eum tamen oportuitmeminiffe, 
Circum ibidem olim à Romanis insdifica 
tum , adeòque tellurem non iftam à cretura, 
fed ab arte duriticm contraxifle , ac propte- 
reà tantis oncribus fcrcndis imparemfuilTe 
&c imbecillorem ; quod exinanitse poftmo 
dumeffoiliones, ad ruinofam Molem con- 
tincndam , abundè manifeftarunt. 

Inftabile Solum altiora haud dubiè fub 
ftrui expoftulabat fundamenta , adhibitis 
jfdem Veterum, Audorumqucmagis in- 
fignium mcthodis; amplis nimirum firmif- 
que fubter Plateis , quemadmodum in prE- 
miflls Capitibus enucleauimus , eadera fue- 
rantfuperftruenda. Né tandem in pofte- 
rùm Architefionics ftudiofi in fimiles im- 
pingant Scopulos , geomctricam Frontis . 
&c Tholi, occultarumque fundationum de- 
lineationem, in fequcntcm conieciraus Ico- 
nifmum . Libro V. Gap. III. zy-j folidare quei deboli letti, ne'quali malamen- 
te rifiedeua . Non doucua però il Madcrni 
fermarli 'cosi fubito, su la credenza di que- 
gli altri vari; Fofli , che forfi fece efcauaro 
poco diftanti dall' Edifizio ; perche fé nella^ 
profondità di palmi ^o. di efli , fecondo af 
ferma il Ferabofco , fi trouò terreno alquanto 
duro; perciò doueua beneimaginarfi, cheef- 
fcndo flato in quei luogo il Circo , non vi 
foffe quella durezza altrimente naturale, ma 
artifiziofamente fitta dagli antichi Romani nel 
piano di elfo Circo , per li loro bifogni , e. 
che per confegucnza fotto di elio vi fofle l'in- 
fermezza del Terreno , come ciò fi riconobbe 
dall' efcauazioni , che furono dopo fatte per 
meglio rifondare la parte medcfima, chemi- 
nacciaua rouine. 

Era troppo neceflàrio per la ficurezza dell 
Edilìzio in qucU'infulfiftente Terreno foftruirc 
di maggior profondità le Bafi fondamentali 
con i modi pratticati da gli Antichi , e coli- 
le regole infegnate da gli Autori più clallìci, 
con fare pofare le medelìme fopra fpaziofcj 
Platee, come fidimoftrano negli feguentiCa- 
piroli . Procurarcmo con la fcguente delinca- 
zione del Contorno Geometrico della Faccia- 
ta, e Cupola , e delle parti occulte fonda- 
mentali del Tempio, e con l'addotte ragio- 
ni rendere intelligenti , e cauti i Profeffori ; 

non incorrere in tali difordini, fecondo le 
occorrenze . Tem- ici!';'' il 
^ ^4 

Templi Vaticani , ciimque qualitate fubterraneorum Funda- 
mentorum Profpeftus . 

I "ìi D E X. Eleuati phnities Terreni, ex qiu Tcmplum 

fé audlit. 
B Libella aquce inuerita in vetufto Fonte ■> 

Obclifci transJatione . 
C Circi Neroniani ob Curfus Planities. 
D Fundamenta Circi alta palm.j o. in labili 

Terreno . 
Tres Circi Muri ob ruinariim caufas , & 

Collium ablconditi. 
Ageia diaaPaj/S»; polita fub fundamentis 

adieòèionis ; iuxtà Collis declinationeni. 

Decliuitas ex qua aqus , tranfeunt ad Illa 

fundamenta deuaftanda . 
H Fundamcnti frontis finis , & palm. j. margi 

nis iuxtà Martini iongi fgntentiam. 2 Profiinditas Putcorum , vfqucad aqua; ri- 
mani , fubfeflbrum à Maderno , exiftiman- 
te eorum altitudines folidi Terreni. 

K Alius Puteus à pr^fato Maderno fubfelTus , 
ob confolidandum latus Sacrarium vcrfus, 
quod ruinam minabatur,antè Turris Cam-j 
panari! ereaionem penetrata fub agerum 
cufpide Fundamcntorum refundatura. 1 

L Pars Fundamenti inuenti peflìmf,quam alijs, 
qualitatiS) fub adieflo a:diiìtio, proptcr 
aquas, quo; ipfum inane reddiderunt. 

M Labilia Terrena , & ruinpfa > qua: occupati 
debebant à Machinis plateatis dilatanti- 
bus, propter sdifiti; in illis locis debilibus 
propenfìon^m confiftcndjiji. PROSPETTO BEI. TEMPIO VATICANO ^ CON SVOI FONDAMEWTI 
zjy JÌ. Fiano de! terr&no fialzato Joue spi 
^.Liuello M- ^^uct ti-ouam dal F onta 

della. QujlicL. 
C-Tiano del Cerchio Neroniano per le corset 
J). Fondamènti del Cerchio nkl palmi '3 o. nel ter reno lahiU- 
K. Lin-cmuri del Cerchio interkì a ca^totie delle Kuine^ s 
ó' ottj' gittoni de i Colli . l Tempio. ;',■ J Fi-o^'ondiiù dej--02.'/.t sino Jpeh dell aijua. .scauaii dal Mot 

■more ne/ fflJfOJTo Ij uocati i loro -fondi -per Terrsn sodo 

-po'Li.a ócauato dal d°Maderni -per refòndare- l'-A • K. Ahro 
' la Sacr-sstiO' il ijuaìe- minaccta-iui' fuiruz' -penetycrta- la, refo JiOr^ . 
\ satto Upontu, de, fa^s'oni de Fondamenti alianti l'creltiona de (u 
■ Z . Tarte. delfondamsnto tTouato di masjiore mala aUaU j, a j 
alti-I sotìo i edifìcio aaaionto a cajtone delle aaue e. t 

7. Passoni posti jioav i fondamenti dell' aaaionto.' secondo U decli - f no infiahi/ifato . 

natione del Colla ; M. Terreni laiik e riiirutsi che sì doueuano occupare da-» a a 

G. 2) eeliuio ^cy il ifuale scorrono le a^ueatraiiof/iafc ^uei-fondi- \\ corpi dilatami yev fissale- la-propensione dell' elicti 

H- Fine del/imdamento deUa'-facciat» con- palmi o,. di rireaa Secondo fi auel dei oh- . 

rifirisce JUaifitv i onahi- . 

i 


1 ,. I 1 

! Lib.V. Caput IV. Ub. la 
CAPVT IV. 

Fano Vaticano adflruQum , 

fy" -fofihàc dirutumCam- 

fanile . 

VM Vrbanus Vllf, apprimè 
compertumhaberet, quan- 
tum Campanilia , non ad 
vfum duntaxat , fed &c ad 
Vaticani Templi conferrent 
ornamentum, Purpuratis Fabrica: Prafe- 
dis commifit vt caBerninum excitare cura- 
rent . Quamobrèm , cum extrcmos Fani 
ipfiusangulos, locum eorumdem fubllru- 
aioni maxime idoneum cenferent; primum 
in Auilrali angulo, ad Occafum diiiergente, 
conftrucndumfufcepere. Fgrcgia illiuslpe- 
cies mire adornatuuinconfluebat fplendo- 
rem, atque harmoniam, qux fummafpe- 
flantes aiEciebat iucunditate. Vcrilm inter 
fingulas eius partes,fitumque, haud a;quam 
mirere commodulationem, nec afeli plani- 
tieadfaftigium, degantcm membrorura^ 
obtinebat fymmetfiam, quam Leo Baptifta 
Albertus magnopere commendauit , Si 
quidem ipfe jidifìcia ornamentis, varios 
inuicem fuperiedos ordines impetrantibus, 
infignita, in cathetis conflituenda pronun- 
tiauit . Ifta tamen, vt qua fcnfim fublimio- 
ra cfteruntur, eadem ratione gracilcfcant 
arundinuminftar,qua; nodis identidcmcir- 
cumnexis , paulatim extenuefcunt. Quod 
^'''•'•'•^•iDaniel Barbarus in Vitr. in abieginis arbo- 
ribus annuir obferuari; prscifis namque ra- 
mis , reflus Stipes , erumpentibus interdum 
exafpcratus nodis , vehui fuperftruólistoti- 
dem Columnis , in altara Pyramidem luxu- 
rianS) coalefcere vidctur . Eorumdem igi- 
turOrdinum, fiuè Columnarum iracrafll- 
ties diftribuenda , vt prò Corona , alijfque 
circumftruendis ornatibus, fola; partes in- 
tercipiantur; haud tamen in erigendo Cam- 
panili id confcqui potuit Berninus . Quippe 
faftigi) Paraftadibus cum duodecim palmo- 
rum diametro iampridem extruiSis , cum.. 
prò altero Ordine fuperftruendo , Scapus 
eandem pene efflagitaret craffiticm , Molis 
Libro V. Gap. IV. 25-7 

CAPITOLO IV. 

Del Campanile eretto al Tem- 
po Vaticano, e fua demo- 
liz^ione . A magnanimità d'Vrbano Vili. 
conolcendo quanto necellarij 
foffero i Campanili alla foura 
nità del Tempio Vaticanoinou 
tanto per vfo s come per orna- 
mento di eflb, non mancò d'or- 
dinare alla Sacra Congrega- 
zione della Reu. Fabrica i che fotto la cura, e 
direzione del Caualier Bernini Architetto , fof- 
fero i medcfimi eretti . Onde giudicato , che il 
pili proprio luogo per la loro situazione 5 foflo 
{òpra li due angoli cftrcmi della Facciata di ciTo 
Tempio, fu fulfcguentcmente intraprcfa l'ere 
zionc del primo , fopra l'angolo , vcrfo Ponen- 
e Mezzo giorno . Trouauafi qucfto ridotto 
quali à perfezione con vna difpofizione cosi bel- 
la , che rendeuafi molto grato al Compofto de- 
gli Ornati ; & il di lui vago contorno partoriua 
nobile concerto , e faceua all'ora vna mira- 
bile viltà . Ma però non aueua corrifpondenza 
con quella parte in cui pofaua, variando fra di 
loro in quelle diuerfe proporzioni , e membri > 
in modo tale , che dal piano della Terra , fino 
al finimento non fi trouaua in elfo quella fime- 
tria , che fé gli doueua, fecondo ci infcgna Leon 
Battifta Alberti . Qucrto dichiara, che le Fa-' -Z/J. 10. 
brichc compofte con Ornamenti di più ordinila"? 5- 
cioè vnolbpra l'altro, dcbbanfi pofare ne'loro 
Cafeti , e diminuirfi nella loro eleuazione , à 
guifa di canne, le quali vanno proporzional- 
mente diminuendofi da vn nodo all'altro , che 
la Natura diftributiuamente gli fece. Puòque- ,. 

fta diminuzione , come Daniel Barbaro in Vitr. i'i-S*.* !j 
ci palefa , appreiiderfi anche da gli albori Abe- 
ti , che fpogliati de'rami , anno il fio fuiio drit- 
to, e diuifo poi in vari) pezzi in tutta quella^ 
fua altezza , reftano i medcfimi quafi tante Co- 
lonne , che riuniti , e ricompofii nuouamentc 
infieme , vn pezzo foora l'altro , tornano à pren- 
dere la prima forma piramidale . Ad imitazio- 
ne dunque di quelli fi deue difporrc la groiTez- 
za di quegli ordini , ò fiano Colonne , lalciando 
fra l'vna , e l'altra il luogo folo per gli ornamen- 
ti trauerfali della Cornice; ma non potèprat- 
ticarficiòdalBernino ncll'accrefciuto Campa- 
nile , perche cflcndo quelle Colonne , ò Pila 
ftri della Facciata già prima eretti di grolTezza^ 
nel diametro palmi 12; e richiedendofi , per 
l'altro ordine da fopraporfi , la groffezza quafi 
fimil e nel vino , per dare ad effo la conucnicnte 
proporzione, e corrifpondenza con quello di 

K k fotto I Imi Z5-8 Libro V. Gap. IV. foKO , farebbe venuto l'Edifizio d'altezza trop- 
po eflbrbitantc , e fi farebbero caufati difettofi 
contorni molto fconcordanti coll'altre partijchc 
compongono il rimanente del Tempio . Ondo 
per non incorrere in tali fconcerti, fu neceflìtato 
il Bernino di non attendere né alla proporzione 
dell'ordine della Facciata , né all'altre fopraci- 
tate olTcruazioni ; le quali poffono folo pratti- 
carfi negli Edifizi; creati tutti infiemC) & invn 
folo parto , ò difegno . Se bene per quelle cofe 
non potè egli fare corrifpondere gli ornati mi- 
nori del Campanile à quei di fotto , che lòno di 
duplicata groffezza, moftrò tuttauia ilvaloro 
del fuo ingegno 5 nel mettere iniìeme sì bello 
Edifizio con variata Pianta da quella,nclla qua- 
le pofaua, e ficontencua ia forma. Quella ( 
dimoftra nel feguente Difegno fedelmente de- 
lineata . 

Non reftandoui pertanto altro da cfporrcj 
circa la difhibuzionc) e forma del medcfimo, 
parleremo anche di quelle parti, che fi refero 
importanti al di lui foitenimento, per non effere 
Hate vfate intorno ad effe quelle neceffarie dili- 

m.g.c.p. S™^^ ) delle quali ci auuertifce l'Alberti . Dice 
■ ■ ■ ' quello Autore, che prima dell'erezioni di valle 
Moh fi dcuono auere tutte le confidcrazioni: 
che polfono caufare la permanenza dell'Ediff- 
2Ìo , e non attendere con troppa velocità all'ef- 
fecuzione di quello per ingordigia di gloria ; la 
quale per fimilitralcuragini, poi vergognofa- 

Lib.Q.c.io. mente fi perde . Soggionge il fudetto Autore , 
che per ben aflìcurare l'Edifizio , afpetta all'Ar- 
chitetto di ben clTaminare il pefo di quello , in- 
sieme colle parti fondamentali, che gli deuono 
clTere di foftentamento . Anche al cimento di 
imprefe tanto difficultofe , fi richiedono Vomini 
d'altiflimo fapere ,cdifomma fapienza, e fa- 
gacità; acciò che dal loro configho fi abbia la^ 
compofizione, dall'Ingegno l'inuenzione, dal 
giudizio l'elezione , e dall'cfperienza la cogni- 
zione; colle quali virtù fi tirano lemedefimo 
felicemente al fuo fine , con ficurezza della loro 
perpetuità . Onde fé aueffe il Bernino prima di 
dar principio al Campanile ricercato lo flato 
dcU'Edifizio, fopra il quale doueua quello ef 
fere eretto , auerebbe palpabilmente fcoperto , 
& infieme affìcurate quelle parti difettofe, che, 
dopo l'inalzamento, gli conuenne ricercare , fa- 
rebbe llato anche più continente nel dare a 
quella Machina così valla dilatazione . In con- 
giontura di fimili Fabriche,-fi legge negli Auto 
i più claiHci , che è neccflario all'Architetto ri- 
conofcereprìnxa le qualità de'Terreni, che de- 
uono effere ricetto delle medefime, e fecondo 
quelle follruirei fondamenti, per renderli fuf- 
ficienti, & atti al perpetuo foflegno degli Edi- 
fizi; : e per ottenere i) confolidato piede ; acciò 
la ponderofa Mole abbia la fua fermezza . Seri - 
"f-c'ì"!'*? Propofito Giulio Columella, cho 
gli Edifizij polli nelle pendici de' monti , ò nel- 
le decimanti Valli debbono prima effere eretti 
da'loro fondamenti fin al piano del terminato luogo Lib.V. Caput IV. exorbitaflct altitudo, vitiaque Fani modulis 
abfonjE emanaflent . Quapropter vt ea fub- 
terfugeret Berninus, feruatas in Faftigij Or- 
dine» atque alibi) vfurpare ncqui uit menfu- 
ras,quibus,inFabricis, fimul, 6c eadem^ 
delineatione coadificatis vti confueuere_, . 
Quamuis autem fummi Campanilis orn^tus 
cum imis, ea propter obftacula, minime 
confbnarent , iingularis tamcn Architetìi 
emicuit folertia, in altero meliore lìtu deli- 
gendo, valde à priftino difcrepante , quod 
fubietìum Schema clariùs indigitabit. 

Quarecum de forma illius, ac eleganti 
partium concentu memorandum fuperfit 
nihil; de rebus, qua:adillius conduxereful- 
cimentum , vt plurimùm negleiSis , fecun- 
dùm Lconcm Albertum edifferemus . Si- 
quidemin amplis Molibusfubftruendis,de- 
cet omnia , qua: ipfarum pariant ftabilita- 
temj attcntiùs cxplorare, nec prsglorijE, 
deinccps turpiùs euanefcentis , nimia cupi- 
ditate, velociùs laborcm accelerare . Qni- 
nimmòidem Autìor earum probe pondus 
trutinandum , necnon fubijciendis squipa- 
randumfundationibus animaduertit. Priuf- 
quàm vero tara arduum opus aggrediantur, 
fummE Architeli periti^ , ac iagacitatis 
confulendi, vt eorum confilijs ftruélutam , 
inuentionem folertia fubminiflrante , opti- 
ma periti feligerepercalleantjfoelicemque, 
ac perennem fabricisconcilientfecuritatem. 
Sitandem Berninus ante inchoatum opus , 
diligenter inueftigafletfundamenta, quibus 
fupcrflruendumcratji'dificium, facile de- 
tetìos obices fuperaflet, quasimpofterùm , 
& prspofterè oportuit indagare, & aliquan- 
tùm ab augenda Mole temperaflet. Pro- 
batiffimi innuunt Audores fubftrudionis 
folum priìis accurate dignofcendum , cui 
j?ìdificia flabiliter incumbant . Inter eos 
Columella monuit conftruaiones in Mon- 
tium cliuis , aut demiflìs Vallibus colloca- 
tas .fubiedis folidioribus muris, Scerifìna- 
tibus fufFulciendas , atque à Naturs impe- 
dimentis abundè ita prscaueri . Licèt alij 
aliquod vertere cenfeant difcrimen; cum à 
Vitruuioaggerfatiiàs, ac crepido, quànu 
murus defcribatur , imo, vtiiamdiximus, 
firmum.amplumque fulciebaterifma. Nihi- 
lominùs ad lise magis obftupefco, quòd 
Berninus cum angulari faftigio , Porticui , Zib.^x.^. Lih.g.E.lo Ub.Cc.u &Ma:- ■«li i|,i'.. Lib.V. Caput IV. j &c Moeniauo ixlaxatis tantopere infuadaf- 
ifèt, haud tamenhxcincadcm regionefita. 
Soli inftabilitatem ipfi ominaicntur . Quip- 
pe omnia ^tate fua contigeie , nec ipfum^ 
Madcrnilatebat infcitia, qui fpreta plafti- 
corum officina) aitem ArchitcìfìonicsE fibi 
immeritò vendicauit . Etcnim turpi? breui 
innotuit illiusimperitia, cumingafta con- 
fuse , pafTimque faxorum congerie , opple- 
uit fundamenta , qus bene confolidatis in- 
uicem lapidibus, murifque conftare debuif- 
fent • 

Enim veròFerrerius adcocrccndas im- 
mincntes ruinas accerfitus , non folùm re- 
ftagnantcs ibidem aquas , fed & eraolle- 
|fcentes calcis, & lapidum cumulos reperif- 
fe alTeucrauit. Quia autem Berninus fum- 
mara inijs operibus prxfeferebat diligen- 
tiam, nec noti Maderni ignauia;, nec loan- 
ne Colarmeno , & Petro Paulo Drioque_^ 
priraarijsFabricKOpificibus, apta fullen- 
tands Molifundamentaaflerentibus, fidem 
prajftitiffet . Infcium nempe Madernum, 
eam aquarum iniurijs, ac inilabili Solo com- 
midffe , quòd ipfos paulò minùs Architelo 
expertos minime prstenbat , manifeftafle-. 
tenebantur . Sagacem igitur Berninum haud 
fugiebat ad eos licèt in arte verfatosnon at- 
tinuiffede tam arduo, tantiquemomenti la- 
bore fententiam definire. 

Atque vt verum fateamur, alium quem- 
cumque Bernino fegnioremArchiteàurru 
eas latebras , cum Viris cadere iudiciumfe- 
rcndi idoneis , fubiturum fuifle autuman- 
dum , vtomnibus compertis, Moli ftabili- 
retperennitatem . 

luxta dcmum angulare fafligium , ita^ 
Campanilefeftinanterexcitarunt, vtin {la- 
bili bumo tanto ponderi ineptà fuftinendo , 
beans illudmultis hiatibus, imminentem , 
ruinam minitaretur , quod Longus , ac per- 
reriuS , ambo Architedonica; callentiffimi , 
ad eidem confulendumpericuloconuocati, 
n chirorapho , de vijs ad illud tenendis , in- 
dicarunt. 

Magisfemper, acmagistotaMolesgra- 
uiorconfatifcebat, ac licèt plurimi cenfue- 
re pronam exorbitare, Berninus tamen il- 
lam exifìimauit fubfidere, orthogonicè ra- 
tus imminere Telluri; quod nihilominus 
propter fummam eius proceritatem , ac 

erum- Libro V. Gap. IV. if^ luogo , oue eflì fpiccauo, con Pennelli, che arri- 
iiano ad internarli fino nelle vifcere del Monte i 
e con altri murra fcarpa, chiamati Barbacani, 
e da Vitruuio Speroni , che dal fondo fanno fo- 
ftentamento à gli Edifizi; . Con tale arte fi prò- 
uederà à quegli inconucnientijche fono prodot- 
ti da'difetti della Natura . 

Quello però che più d'ogni altra cofa ammi- 
riamo è, che le tante diligenze fatte per la rilaf- 
fazione di quella parte angolare della Facciata , 
Loggia, e Portico, non foffcro Hate conofciute 
dal Bernino , come Vomo molto acciurato , e di 
ftiraolo à fofpettare dell'iftabilità deTondamé- 
ti di quella parte. Tanto piìi, che il tutto fei 
in fuo tempo; come anche al Maderni, che ne 
fu il Direttore . Si sa, che quefto aueua lafciato 
il fuo proprio eifcrcizio di maneggiare lo ftuc- 
co , e la calcina, & crafi attribuito il nome d'Ar- 
chitetto . L'inefperienzadcl mcdefimo fìi aper- 
tamente palefata da'cattiui effetti , che fecero 
vedere le medcfimefondamentazioni, pcrcflcre 
(late ripiene ù facco , contro il buon coflumo 
degli Antichi . Mentre doueuano eifere compo- 
(le à mano , e di ben alfodate pietre , e non di 
pezzi irregolari di Traucrtini gettati in coufu- 
iìonc in quelle efcauazioni piene d'acque cor- 
renti , le quali refero i detti Fondamenti inabili: 
flantc anco la mala collcgazione delle materie. 

Perche a(rerifceFerrerio,vno degli Architetti 
chiamati al riparo,di auer trouato in alcuni luo- 
ghi quantità di pura calcc,& altri cumoli di faf- 
fi molto teneri , e frangibili . Deuefi di più cre- 
dere, che sì come era il Bernino fohto caminare 
in cafi fimili con fomma cautela , & efattezzaj , 
non fi foife anche fidato, non folo della poca in- 
telligenza del Maderni , ma ne meno della rela- 
zione datagli da quei Capi Maeftri Gio»Colar- 
meni , e Pietro Paolo Drei dellinati dalla Sacra 
Congreg. à riconofcerc le parti fondamentali 
deli'Edifizio , benché aiTcriiìrero auer trouate le 
medefime atte al foftegno : perche erano tenuti 
ad efporre come la poca prattica, e trafcuragine 
del Maderni aueua lafciate quelle parti in pre- 
da all'acque, e fopra Terreno infiabile. Il che 
era ad effi ben noto, auendo come Capi manua- 
li operato in quella difettofa Fabrica; & eifendo 
loro poco meno efperti,& intelligenti dcU'iftef- 
fo Architetto , aueua ben capacità il Bernino 
d'intendere , che non poteuano in fimili opera- 
zioni dar eglino quel giudizio, che difficilmen- 
te s'ottiene daVominidifommaefperienza. 

Et in vero qualunque altro Profcffore defti- 
nato, anche di minore abilità del Bernino , èda 
perfuaderfi , che non folo fi farebbe contentato 
di fcendere in quell'occulte parti in perfona,ma 
accompagnato anche da molti altri Intendenti 
di quel tempo , per poter meglio inueftigare la 
buona, ò cartina qualità delle medefime, e rcn- 
derfi ficuro della permanéza del nuouo Edifizio. 

Fu finalmente cosi alla cieca pofio l'incarico 
del Campanile fopra quella parte angolare del- 
la Facciata del Tempio,che refafi fra poco te m- L:k6.c.i I Kk po 
'f ■''ini 

z6o Libro V. Cap. IV. pò inabile à foftencre il foprabondante aggrauio 
di quello, pcrcaiifa dell'infuififtente Terreno , 
e dell'imperfezioni de'fondamenti , feguì ildi- 
ftaccodelkmedefima, & altri contigui , coil, 
peli , e crepature tali , che minacciauano gran 
rouina , come tcftificano il Longhi , e Ferrerio . 
Da vn manofcritto concernente alla riparazio- 
ne del Campanile di effo Ferrerio anno auuto 
inotiuo d'efporre anch'elfi li modi j che poteua- 
no nell'ifteflà tenerli . 

S'aggrauaua Tempre più l'Edilìzio ; e benché 
da'predetti) e molti altri Periti foiTe riconofciu- 
to il diftaccojfù tuttauia pretcfo dal Bcrnino af- 
fettojtrouando il Campanile da ogni lato nella 
fua perpendicolarità ; la quale però non poteua 
fificamcnte in alcun modo darfijftaute la grand' 
eminenza deli'Edifizio, e l'impedimento de'ri- 
falti di quegli ornati , che impediuano la cogni- 
zione . Se l'Edilìzio auelfe moftrata piegatura.- 
più leggiera , fi farebbe accelerata molto più la 
di lui rouina; ma perche cedeua perpendicolar 
mente, nefcguìrono rileuanci diftacchi , cho 
anno gli effetti molto differenti da quelli chcj 
partorifcono gli affetti . Può facilmente il buon 
Profeffòre gli vni dagli altri diftinguere,mcntrc 
e proprio de'diffacchi moftrare le continue cre- 
pature dal principio fin'al fine delle due parti 
dell'Edilizio, comefividdero nella parte del 
Campanile col Tempio , e degli affetti moffrare 
folo i peli in vna fol volta nell'atto della ceffio- 
ne, attraenti per confcnfo in quelle parti, nelle 
quali la materia , che la compone è più mancan- 
te, e di peggiore qualitàinternamente, che nel- 
le altre ; e doue la variazione de'forami, e grof- 
fezzede'muri fono aggrauate più in vn luogo: 
che nell'altro . Quando la materia è affodata , 
e ben ferma , ceffano i peli , ò crepature , dalle.- 
quali non viene diuifo l'Edilìzio in tutta la fua.- 
elcuazione, ffante, che non fono caufatc dall' 
infermezza de'fondamenti di effo . Se il Bcrni- 
no aueffe auuto tali confiderazioni , e fi foffe ri- 
cordato, cheauanti la foftruzione del Campa 
nile, fii quella parte rifondata, e rinforzata di 
muri fottcrranci dal medefimoMaderni, indizio 
manifefto, che l'ifteffa foffe molto inftabile 
pericolofa à difunirfi , e diftaccarfi , egli farebbe 
ben arriuato à conofcere la certezza del predet- 
to diflacco da lui afferito per affetto. 

Si erano finalmente confumati molti anni nell' 
efl'ecuzione di quello Campanile ; e già approf- 
fimauafi la di lui terminazione , quando nel 
Pontificato d'Innocenzo X. s'augumentò ran- 
toli pericolo della rouina del medefimo, cho 
riceuè Sua Santità qualche difturbo, confide 
rande anche la poca lode,che era per riportarne 
la Città , mentre in elfa , che fu Tempre ricetto 
d'Vominii più fegnalati,come fivedeuano,fpe- 
cialmente circa vna fabrica più famolii di tutto 
l'altre dell' Vniuerfo,feguire difordini tanto con- 
fiderabili. Onde non mancò quello generofo 
Pontefice d'ordinare auanti lemedefime varie 
Congregazioni per la riparazione fudetta,e fen- Lib.V. Caput IV. erumpentes identidem proieduras certo 
comperire minime licebat . Namque fi à 
catheto defleiSentis Fabrics maior fuiffet 
cxorbitatio, multò etiam corruiffet fcfti- 
nantior . Vcrùm quia primùm normaliter 
fuadudìa, rum in partem alterutram cspit 
relaxari ; vnde & relaxationes , &longè gra- 
uiora, quàmexfubfidentijs, effluxere de- 
trimcnta, à Viro tamenartis erudito facile 
dignofccnda . Molem enim exorbitantem 
vtrinque peruadunthiatus, quales conftat 
Campanilis partem Fano conterminam re- 
mififfe . At eadem fubfidente, veluti exigu 5 
tantummodò dehifcuntfciffurKjvbi fcilicet, 
ea fubterlabente , imbecilliores quidem par- 
tes contrahuntur , ac feneftrarum apertio- 
nes, folidaquevariatur murorumcraffities. 
Sedbene conftipata materie, nec hiatibus 
dilateturiEdificiura, nec tenuioribus rimu- 
lis profcindatur , fundamentis ncmpe vali- 
diùsftabilitis. 

Siinmentcmreuocafiet Eerninus,priuf- 
quamtantiraomenti opusadoriretur ^ eam 
partem anteliàc à rvladcrno firmiffimis pa- 
rietibus inftruftam , Telluris extemplo fu- 
fpicatus mobilitatem, relaxandum dcinccps 
jìdifìcium coniei2affet. 

Pluribus tandem annis in ca Moleattol- 
lenda elapfis, cum operis inftaret finis ; In- 
nocentio X. Pontifice,tantum vniucrf^ iftius 
ulna: obortum eft periculum , ac formido , 
vt etiam ipfe Pontìfex perturbaretur, cum 
Romam meminiflet verecundià alpergen- 
dam, qus Viris omnium artium, acprs 
fertim Architedonicse fcientiffimis olinxj 
luxurians, iam in magnificentiUìma totius 
Orbisftruflura, tanta eorundem inopia la- 
iiorare erubcfccbat . Adfuit itaque fa;pius 
conuocatisad eam rem pluribus Comitijs, 
quòprsfentiffimo obuiam iretur difcrimi 
ni . Tum in varias fcindebantur fententias; 
diruendumcnim^iEdificium nonnulli, alij 
fenti^bantcomminuendum. Qui nec Pon- 
tificis, nec Populi animis , intcgrum illud 
perfeuerare cupientium , obfecundabant 
Longus potifsimùm, ac Fererius fingularis 
ambo peritijE Architeli , non folùm Cam- 
panilis tuends incolumitatis, ftd etiam il- 
lius varijsColumnarum, ac Prothyridum 
ornatibus dccorandi , certas methodos deli 
neaucre, Quod idem Longus in elucubra- LibTV. Caput IV. tisanno i6'45. deCampanilis inttauratio- 
ne , diil'ertationibus , elucidauit, 

Hic Architeflus apprimè eruditus , non 
artis inopia: , at PraifeSorum inicitiE , de- 
monftrauitattribuendum, quòd excogita- 
tis à fé vijs Turrim feruarc mcolumem ne- 
quiuerC) quas licètnonadhibitas, femper 
omnes permagni fccerunt artis callentio- 
res , Quippe illius fententia hon certis dun- 
taxitargumentis , fed & Fani Salomonis ni- 
tebatur esemplo; cuiusvtArca vacillans 
contineretur, abima Valle finitima, trecen- 
tos alta Cubitos fubftriida fuit Moles, Sca- 
phaque , qujE , validiiilmiinftar aggeris , re- 
laxatspartis vifum fuftinercnt , prodit Vii 
lalpandus . Eadem rationc Rorai feruarunt 
Latons Delubrum , ob fitum decliuiorem , 
relaxatum; ab imonamque cliuo parietes 
crifmate prsditos grauioris tanquam oneris 
fulcimenta condidere . Qu.ibus fieti exera- 
plis Architeli , infignium vtique jldificio- 
rum incolumitatcm , ipforum demolitioni 
anteponent . Nos vero cum Noftram de_j 
eadem Mole difrupta, variasob caufas, ha- 
ftenus fupprcfferimus opiiiionem, public! , 
quodobimus, munus Architefli,eam poftu- 
lat minime diutiùs conticeri. Viam igitur 
aperiamus,quaipfamet potuit firmiter con- 
fulciri, vt dirutam fuiUc perpcramusintelli' 
gant, qua; tantoperè ad Fanidecorem, & 
elegantiam conducebat . Csmentis illius , 
&c Columnis, nouasgeminorum Sandioris 
Montis Templorum ambulationes à Berni- 
no delineatas , necnon Beata; Miraculorum 
VirginisPorticus, Noftris adiuti deluiea- 
mentis ^dificarunt . Si autem in fubieiSo 
Schemate, in Columnarum partibus ana- 
ogiam non intueris , aut conformitatenu , 
id Bernino adfaibatur; prout enim ab ipfc 
primiim exarats j fic &à Nobis iam exhi- 
bentur. Libro V. Gap. IV. zéi tire il parere di vari; Virtuofi.MoIti de'quali co- 
correuano alla deftruzione dell'Edifizio , & altri 
à fcemarlo , contro il genio di S.Santità, & vni- 
ucrfalmentc del Publico y che deiidcrauano che 
rimaneffe in piedi;& in particolare contro l'opi- 
nione de'fopracitati Longhij e Ferrerie; che co- 
me Architetti di fommacfpcrienza, e talento, 
propofero con enidenti ragioni , e chiare dimo- 
fìrazioni , il modo non folo d'aflicurare il Cam- 
panile , ma di renderlo anche piìi concorrento 
fra quelle parti j che lo componeuano : con cre- 
fccre , e diminuire in tutto l'Edilìzio , ornati di 
Colonne 3 e Protiridi 3 abili à rendere analogia 
maggiore di quella, che antecedentemente fi 
ritraeua , ftante la variazione di quelle propor- 
2Ìoni,come à dietro fi è dctto,ecomc fi ù inten 
dere il Longhi nel fuo Difcorro ftampato l'anno 
645. fopra la rcparazionedeidctto Campanile, 

Fece conofcere,queftoProt'cirorc,che era ef- 
fetto dell'ignoranza degli altri Architetti, e non 
difetto dell'arte , fcnonfeppero porgere alla.^ 
predetta rilaflàzione quei rimedi; , che egli tro 
uò . E fé bene non furono abbracciati, rimafero 
fcmpre in gran ftima apprelTo gli Vomini piìi in- 
telligenti , perche non folo erano fondati Ibpra^ 
le viuiffimc ragioni, mancH'clTempiodelTem 
pio di Salomone . Poiché rallentandofi l'Ara di 
quello , per allicurarla , furono inalzate dal fon- 
do della prò flima Valle foftruzioni di 300. Cubi- 
ti di altezza, conNicchioni, che faceiianoar- 
jgine , e rcfillcnza all'impulfo di quella parte ri- 
lallata , come porta il Vilhilpandi . Il medcfimo 
fìi anche pratticato nel Tempio di Latona iiu. 
Roma, quando fidiftaccò per caufa del decli 
uio del luogo , in cui era pollo ; per il quale fu-! 
rono neceiìitati gli Architetti ad inalzare dal 
fondo del decliuio Muri à Scarpa, ò vero Pen- 
nellijacciòfolleneiTero quella gran Mole . Coli' 
imitazione diprattiche fimili fi deue lemprc da' 
Profefibri procurare i modi difoilenere giiEdi- 
fizi;, e non diftrnggcrlije particolarmente quel- 
li che fono dotati di nobili parti, come era il fu • 
detto Campanile . Circa la rilaffazionc di que- 
llo non auendo Noi potuto palefare i Noftri fen- 
timenti, pernoneflere alia fua caduta ancora-y 
nati ; ora è lecito di fodisfitre à quel debito , 
per l'eflercizio , che profeifiarao d'Architetto, 
benché di poco valore . Pare àNoi dunque di 
douere dimoltrare il modo , col quale fi farebbe 
potuto il medefimo fofienere;acciò che conofca 
ancora ciafcuno quanto ingiuftaméte foifc leua- 
ta al Tempio vna parte si bella, col demolirla, e 
disfarla . Parte del cimento, e Colonne del me- 
defimo, anno feruito per li nuoui Portici, auanti 
alli due Tempi; di Monte Santo, vagodifegno 
del Bernino , e della Madonna de'Miracoli , no- 
flro, ambi polli nella Piazza del Popolo. | 

Si protetta rAutore,che il vedere nel feguen- 
te difegno, che le Colonne dell'ordine non cor- 
rilpondono al vino fopra vìuo , non può damo 
ragione , perche cosi è flato copiato dall'origi- 
nale del detto difegno, fatto dal Bernino. 

Ichno- '■I ili' ,«-| 

i zbz Ichnographia, & Turris eredio Campanaris 
in Vaticano dirutae . 

1 m r> ^ X. Quatuor precipua: iiigcntcs PilK angularcs 
piKfatam compoiicntcs Turrcm. 

Ordo paruus Ti-ontis fupcrior ciicumdans 
Templumj primaquc Pila in diftaTiuro 
crat. 

Primiis ordo Columnis > & coiitra Pilis; mu- 
nitus . 

Secundi ordinis Pila. 

Secundus paritcr ordo3Columnisj& contra- 
Pilisornatus. 

Tertius ordo Ligni compofitus in forma , & 
fic impcrfcdus defideraiitibus materi js, ob 
eius ruinam ; Armis Pontificijs oiiiatus j 
FamiCjiie, Candclabrisi & Signis Romana: Poflorum Ecckfia:')'eiai.. ' 

Cochlca: afcendeiitcs diflam Machiiiam. , 
mannorcam in Vrbani Vili. Pontif. ere-i 
dam, & in Innocentij X. Pontif. dcmoli.! 
fam. I 

IciinographiE . 

Diifta Campanaria Turris ab ordine parilo , 
& Frontes , ex qua auulfa fuit vfque ad ie- 
cundam altitudinis mcnfuram afcendebat 
palm. 155; & àprsfato ordine vfque ad 
Crucis cufpidem palm. 247; & à Frontis 
gradibus vfque ad Crucem paini. 450; & à 
Platea: planitie > vfque ad diflam Crucem 
palm.477. 'Hlj 
Ili 
PUNTA ^ /ET ALZATA DEL 
/CAMPANIL^p/ DEMOLITO NEL ; neuano deOo CJmyanih 
B- Oì'tiineito Supevìiore. chìl iAnjcl. cfis compi ■latn quale vicori £ alTempio &'Jeruiua.p-y "-piedestallo ad. Cami i 
J).Pn'mo OvUine Ornato di CohìVì& é contfo-Fila^n i 
t.Pied&staUo dei a" Ordine. 
T. Secondo Ordine Ornato y ar'itnent^ di Colonne e 

conti-a Pìlasvì 
G. Terzo Ordme che doueua. fare -frumento 

fu fatto di ìeano ~p£ì- -modella e non -fu i i 
fettionato coti- le -nfa-tteric cl Caaione della, 
urna.- cn& tnostr'o. Veniui- Ornato ai Afrne. 
'Pontifìcie- con. Fam&^ Candet^Ueri^ è StntUL 
ì-apresentaìMno Dottori della- Chiesa, Jiom-i 
H.Schale liima^ke che- ascettdeuano di Soyvu 
Tuttcì la cteitcì JVCachina- era, composta, di tr 
utrtinì fretta- nel Pontificato dWì-hanoVin. 
e DemoìitìL nel Pontificate dilnnoccTuio X 
I , Tianta del Campanile^ 
'Ei'a- aho il dc-ffo Campanile dall'' Ordiaetto 
alici -fh-c ciato, doue elle- Usuo iyicco un 
a! secondo Ordine 'palmi ly-y. e da detto 
Ordini^tto sino alici cima, della- Croce yat 
mi 'M-^y-. e dcUo' Scalincftcv della- -fìtcciat^ 
Sino alla Crocep' -^S^- e daly:>icino deìlo' 
yia!J2.a sino a deiUl- Croce alto-p' ^77 
w 
yi^^r^^ 
li 
V]\\ I A ^ io S" s CavoiusFofii-amDei Alex'.j.'>pcc"^J';H^j ■ m 

T ji Lib.V. Caput V. 
Libro V. Cap.V. ióf CAPVT V. 

Precipua methodus , ad diruti 

■boftmodum CamfanHis 

tutamen,adbihenda. 

"iVbftruiaìones , quas ad gra- 
uiffimam Campanilis Mo- 
lem fuffulciendam, idoneas 
exiftimaucre , proptcr fu- 

bieto telluris inftabilita- 

tem, orthogonicx fubfederunt, nec vero 
tanquam aduerfo vifui obtempcrantes , : 
normalifituprona:deflexcrc:hincenimpo 
tiffimùm exoritur ^dificiorum Iabes,quO' 
rum fubCdentia faciliùs, quam estera dara- 
na , prscaueantur. 

Haud nimis igitur adfcribendum auda- 
cia: ) fi Noftram cura Virorum architetìo- 
nic£ percallentium fententià mireris com- 
militare ; quippe foeliciter fufcipiendam rui- 
nof^ Molisindicauimus inftaurationem.Eo- 
rum tamen cogitata cum minime demon- 
ftrataprodierint, Noftram tutandi fubtcr- 
labentis jEdificij methodum patefecimus. 

Quo tandem debiliora corroborarentur 
fundamenta,folidifllmos in cfFoffiscorum 
latebris parietes , muro late fubtenfo infi- 
dentes erant circumftruendi ; qui firmiter 
compadli, ac bcneinuicemcohKrentcs, in 
exaedram, fenifque veluti Scaphis pr^di- 
tamfpeciem elaborati, tanquam validifsima 
fubiei3;£E Bafis fulcimenta , dehifcentis Fa- 
brics coercerent mobilitatem . 

Né veròtsdiofa narrationis euadat pro- 
lixitas , in abieflo diagrammate accuratam 
vacillantis Fabricf /ubftitutis obicibus con- 
ftabiliendaejCxponamusdelineationem.Quia 
autemplurimifortefufpicenturjincircumij- 
ciendo munimine , Soloque circumegeren- 
do, neceflarijs Molem fulturis carituram 
fcx inftar fubftruendas anterides , haud fi- 
mul, verùm alternas intelligant excaui 
adeoùt vnica tantum , exfenis, eodem tem 
poredeftituatur erifmis. 
CAPITOLO V. 

Modo foftanzÀale fer il ripa- 
ro del Campanile , che 
fi, demolito. E foftruzioni che furono giudi 
catc abili al foftenimcnto della 
pcfante Mole del detto Cam 
panile, per la loro inabilità, e 
mobilità del fuo letto , cedero- 
_____^__ no à perpendicolo , non comej 
effetti degli fpingimenti, che prouengono da_, 
propenfioni trauerfali , caufe delle maggiori , 
che partorifcono le tonine degli Eifizij; dello 
quali la piìi pratticabile alle rcparazioni è quel- 
la delle ceffioni perpendicolari. 

Dunque non ci fi potrà dare cenfura di arditi 
per concorrere con la commune opinione , che 
ebbero i piii efperti Architetti , giudicando non 
elferc cosi ardua, e difficile, ma pratticabile la 
di luireparazione. E perche non apparirono 
dimoftrazioni dc'loro penfieri per darne in luce 
la verità, abbiamo efpofto il modo del riparo 
da Noi trouato . 

Per (ìflare dunque le indeficienti foftruzioni , 
efupplire albifogno, fi poteua in quelle parti 
occulte con proporzionate effcnfioni foftruircj 
maffe di muri comporti , e ligati col douuto ar- 
tcfizio in fei parti, che con vigorofa attiuità an- 
dafferoadinueflire, e riceucrc fopra il proprio 
dorfo l'incarico del pefo , con diftribuirli in tal 
diftanza fopra il plateato corpo. In modo che 
fra gli vni , e gli altri vi folfc la legatura d'altri 
muri informadiNicchioni per oppugnare lo 
mancheuoli parti, e poi vniti con detta legatura 
dentro alvino, fi farebbe afficurato l'Edilìzio 
fopra vna fufficiente Bafe , come nelfegucnto 
Foglio con poca delineazione fi fcorge più pre- 
cifamente col modo del riparo, non volendo di- 
fonderci in yna longa perizia , per clfere fuanita 
ogni occorrenza , e bifogno, 

E perche taluni pott ebbero alferirc , che nel- 
l'atto di accrefccre il riparo, douelfe nella fot- 
trazione della Terra per efcauazioni , diminuirfi 
l'affiftenza del piede,fi rifponde, che fimili ope 
razioni fi diuidono in più parti , cumulandole in 
tal modo , cioè , che quando vna di quelle foffc 
alfodata, e ripieno il fuo vacuo, fi daffe mano 
all'altra , e continuare l'altre di maniera , cho 
l'Edifizio non reftarebbc defraudato del fuo fo 
ftegno generale , ma folo in quell'vnica parto 
doue fi foffe intraprefàla porzione del lauoro. LI Vati- 

zb6 Vaticani Templi Profpedus , fimul cura Turrì Campanaria iru. 
fine , qus ruinam indicat, modumquereparationis . 

l fi D E X. QiKituor precipui Styìobatx Porticus , & 

Specula, Tribunal vcrfus S.Inquifitionis , 

quK dirutam Canipanariam Tiurem liifti- 

ncbant. 
Templi Pars , qua à Pendere diftc Tiirris > 

fundamentique debilitatcm diuulfa fuit, 
AmpliE Platea; , dcficentibus Fundamentis 

ncceflari;s,) prppofits 5 fupcr quas ereflE 

eflcnt aiSiuEfubftruiSioncs agcri. 
Erifmx, ob Machina ftabilitaccm fuper ipfi 

Plateas. 
Vì\s lapidea Loculamentis ingentibus de- 

fenfioni . 
Grandia Loculamenta prfoccupantia Ar- 

cuum ofScia , qux illis laxamentis ob- 

fiftunt. 
Perpendicttlaris linea ob angulo cadeuj: Fundamentique infufficentem raarginem à 

Madcrnoe-xcogitatanijindicans. 
H LocaFnndamcnti Laxamcntorum. 
l Aqu^ libella in codem inucnta. 
K Debile Terrenum prajfato fub fundamcnto 5 

àMadcrnoinconfulto. 
L Agera fub propofitis fubftruaionibus ad il 

lam confolidandam partcm. 
M Antiqua Collium decliuitas. 
li Frontis portio optimi materiic fub Turrem 

Campanariam . 
Turris Campanaria ruina fuper didìam por- 
■ tionem . 
Pars Templi . 
g_ Ichnographia . 
S Porticus . 
>*fl l^ 
ili 
Lib.V. Caput vi. 
CAPVT VI. 

De Pronai Pvrttcu , ac de interieSio 

fafligtum inter , Fanumque 

y aticanum Àicentano , 

eiufque Regulis. 

Inimè licèt dubitandum anti- 
quos Imperatores Romanos 
multò fuille femper Sum- 
misPontificibus opulentio- 
res, nuntjuam tamen adeo 
magnifìcum , ac mirabilt^ 
conftruxere jEdificium, Fani inftar Vatica- 
ni, cuius infignis lìrudura veterum (juam- 
libet Impcratorumexcedit. 

Ipforum alij opes oilentarcequiliaebur- 
neis, Marnioreifque ornatibus infignire fa- 
tagebant; Quemadmodum Caligula quido- 
micilia Aureis fuperftrauit lataitris , atque 
Jìliogabalus, qui Chryfeleéìro faftigium 
componerc haud potuiffe conquerebatur. 
Adeò tandem pretiofa^disNeronians or- 
namenta extitere,vt Aurea vulgo nuncupa- 
rentur; verùm fabricarum tàm illuftrium 
fama Templi Vaticani Splendore oblitcra- 
tur . Siquidem Pietas Pontificum mire elu- 
ccfcit, ac niagnanimitas ex eiufdem Fani 
ambulacro , quod à Paulo V. Pontifice fuit 
fubftruflum . Latera commixtis Marmori 
bus antiquis > & 20. Columnis , prxeipua-o 
vero quinque oftia lonicis Paraftadibus 
cum fuperfcuIptaCoronice , fuperiedo Epi- 
ftylio inftrutìaj & fimili prorfus fymractrià 
circum cxcitatis illuftrantur. Teftudinem 
denique Carolus Madernus pkfticis Auro 
fiilgemibus , ac 3z. Simulacris, Sanólos 
Pontifices refcrentibus arcuum laxamenta 
inter Feneftras, qus Coronam inter, eun- 
demque fornicera intercedunt, circumflexa 
exornauit. 

Inane medio BafilicK limini fuperfinua 
tura Berninus Chriflo in marmore leuiter 
infculpto, & Perro Clauibus porreifìis, pa 
fcendarura ouiuni curara committenti de 
corauit . In altero autem Arcus oppofiti in- 
teruallo Alexander VII. Bernino prscepit 
Gioti mufiuum, Diui Petri Nauiculam re- 
pnfentans.è pariete inter Pontificias jEdes. 

Fani- 
LibroV. Gap . VI. 265? 

CAPITOLO VI. 

Del Portico , Pronao , e della Log- 
gia della Benedizione fra leu 
Tacciata, e T empo Vati- 
cano ,e fue Regole, 

Eliche fia cofa certa 5 che gli an- 
tichi Imperatori Romani ii tro- 
iiaffero di gran lunga ilipeiiori 
in ricchezza a'5ommi Pontefi- 
ci; niiUadimeno nonarriuaro- 
^^^_^____ no mai ad alzare vn EdiHzio di 
tanta marauiglia, e magnificenza, come fu que- 
ftodcl Tempio Vaticano, la Fabrica gloriofa^ 
del quale fupcra ogn'altra Templare , che in al- 
cun tempo da mcdefimi Imperatori fia Hata mai 
fatta . 

Altri di quelli atteferoà far pompa di tante 
loro ricchezze , in abbelhre Icftalledc'Caualli 
con Marmi , & Auorij finillìmi come fece Cali- 
gola : Chi formò il Litoftrato delle fue ftanze 
conOromaflìccio: comepratticò Eliogabalo ; 
1 quale lamentauafi ancora non hauerlo potuto 
ricoprire d'Ambra ; finalmente Nerone volfe 
rendere anche preziofe , e ricche le proprie abi- 
tazioni con ornamenti cosi rari , e coli nobili, 
che il di lui Palazzo era communemcnte chia- 
mato la Cafa Aurea; Ma però la memoria degli . 
Edifizij cosi famoli viene cancellata , e difperfa | 
dalla Fama durabile , & inccfiante del detto 
Tempio inalzato da paffati Pontefici ; Lagenc-j 
rofità, e Religione de quali benfi manifcftadal 
Portico del moderncfatto nel Ponteficato glo- 
riofo di Paolo V. mirabilmente adorno ne'lati, 
con belliliìmi Marmi mifchi antichi , e con 20. 
Colonne fituate ne'cinque principali ingreflì, 
con diuerfi Pilaftri piani d'ordine Ionico , corij 
Cornice Architrauata fopra,chc parimente con- 
corrono d'intorno , di fimile proporzione . La 
Volta è ornata fuperbamente di ftucchi indora- 
ti , fatti fotto la direzione di Carlo Maderni , 
infieme con 3 2. Statue nelli Sordini , e fra le fi- 
neftre, che ricorrono attorno il Portico fra la^ 
Cornice, e detta Volta, rapprefentanti diuerfi 
Santi Pontefici . Nel Sordino fopra il vano del- 
la Porta di mezzo, che va al Tempio, è vn baf- 
fo rilicuo di Marmo fatto dal Caualicr Gio: Lo- 
renzo Bernini. Vi èfcolpito Crifto nel lato, 
quando diede le Chiaui à S.Pietro , dicendoli : 
Pafci outs fitias . Neil' altro Sordino incontro 
corrifpondcnte Uà fituato il Mufaico di Giotto, 
che rapprefenta la NauiccUa di S.Pietro, fa ttoui 
porre da AlelTandro Vll.con l'afllficnza del det- 
to Caualier Bernini; la quale fu leuata dal muro, 
che focena lato fra il Palazzo Ponteficio, eia-. 
Scalinata del Tempio, oue fi file dal Portico 
per cinque maeftofe Porte, di vgnal vano di lar- m 
IN j'?^i,^i n ayo Libro V. Gap. VI. larghezza, nella luce palmi léievn 3. alte pai 
mi 35; e vsi ai & ornate di nobiliffimi Marmi . 
Tré di quefte fono abbellite con Colonne di 
Marmi antichi pauonazzi > con frontefpizij drit- 
ti 5 e tondi , & i furti fono di Noce , che la chiu- 
dono . Quello di mezzo è di metallo , che già 
fu dell'altra Porta dell'antica Bafilica Coftanti- 
niana, come inaliti luoghi viene dimoftrato , 
opera d'Antonio , e Simone Filateti Fiorentini . 
Fu il Litoftrato del medcfimo Portico fatto di 
Marmi commeflì di vari; mifchi antichi , e mo 
derni , con nobile ripartimento di fafcie > e tar 
ghe , nelle quali fi vedono porte l'armi di Papa 
Clemente X; che le fece fare col difcgno del 
Bernini. Quefto Portico è longo nelviuode' 
muri palmi ji8. largo nel viuo del maggior 
sfondo de'mcdefimipalmi J7. Dal Pauimcnto 
fino fopra la Cornice è alto palmi 57i e dalla^ 
Cornice fino fotro alla Volta fono palmi 86.d'al- 
tezza . Rifiede fopra di elfo tra la Facciata 5 & 
il Tempio , e la Loggia , nella quale i Pontefici 
ne'foliti tempi danno la Benedizione . Querta è 
longa^e larga quanto il Portico, ornata con Pi- 
laftri piani , Architraue , Fregio, e Cornice d'or- 
dine Comporto, alto dall'ammattonato, fino 
fopra la Cornice palmi 6^ie da eifa Cornice fino 
fotto la Volta palmi 5 6; che in tutto fanno pal- 
mi 96. d' eleuazione . Nel lato, che diuide il 
Portico immediatamente col Tempio, vi fono 
cinque fineftroni con fuc vetriate , che traman- 
dano il lume, il quale viene dalli vani della^ 
Facciata. Intefta del Portico, e della Loggia 
della Benedizione reftano due Vertiboli , fopra 
i quali vi andauano due Campanili . Vno di eflì 
conduce dal Portico , e dalla Loggia alle Stan- 
ze Ponteficic , & alla Sala Regia ; e l'altro ali 
parte de'Portici , verfoilS.Offizio, come fi di- 
moftra nella Pianta , e Profili feguenti , li qual: 
indicano la metà del Portico , con Vertiboli , & 
ingrefl) nel viuo de'muri contiene palmi fuper- 
ficiali2979j; cioè saune d'Architettura 297, 
palmi 93« Libi V. Caput VI. Fanique Scalani interieiSo erutam col loca- 
ti . Ad Teniplum quins maiores aditum 
prsbent Valuie , Equalem vbique obtincn- 
tes amplitudinem -, palmos^fcilicet i (J.vn.3 . 
lats j Si 3 3 .vn. z.ftiblimes , pulcherrimifque 
Marmoribus cohoneftats; quarum tres Co- 
lumnis ex Vctcri, & Coeruleo Marmore, re- 
dis, inflexifque faftigijs, Scnuceis circum- 
ftantibus Scapis locupletata ; racdiamque 
JEneam è Bafilica veteri Conftantiniana_. 
olim traduftam , vt antehac innuimus , An- 
tonius , & Simon Philaretus infculpferunt . 
Eiufdem ambulacri Litoftratum , feu paui- 
mentum mixtis marmoribus priftis ,ac re- 
centibus, egregie commifsis,fafcijsitidem, 
clypeifque interfperfis , in quibus coelata_j 
Clementis X. Stemmata, ipfe Berninus fa- 
tcgit adornati. H;ec ambulatio cum muris, 
in longitudinem palmos 318. producitur : 
&c inter vtrumq; parietcm 57. palmos dila- 
tatur, à Pauimento ad Coronam 57; à Co- 
rona ad fornicem ip. totaque firaul akitudo 
palmos SC.continet. 

Faftigium inter, Fanumqjcidem Ambu- 
lacro fupereminet Pluteus, èquo ftatutis 
temporibus Pontifices Beneditìrionem elar- 
giuntur . Longèidem, latèque cumPorticu 
procediti multis etiam Paraftatis, Epiflylio, 
Zophoro , &c Coronice ordinis Compofiti 
intìrutìus.à lateritio ftrato ad Coronam 54. 
b ifta ad fornicem 3 6. fcù 96. vniuerfinu 
palmos aflurgit. Latus inter Porticum, Fa- 
numque interceptum in vitreas quinque di- 
ftribuitur Feneftras , lucem è fafligio ema- 
nantem propagantes . Eiufdem Ambulacri 
aditu, Podijque , duo excipiuntur Vcftibu- 
la , qus duo Campanilia prsftolabantur; il- 
orum alterum ex Ambulatione , & Ma- 
mano ad Pontifìcias JEdes , Regiamque Sa- 
lam j alterum vero ad pattern , S.Officij Do- 
micilio obuerfam perducit. At Geometri- 
ca dclineationes,Veftibuli, Scala;que metas 
meliùs oculis exhibebunt.Ambulacrifimul, 
& Veftibuli, Oflijque area muris definita in 
palmorum 29791. fuperficiem,feù 297.Ar- 
chite(9:urxcxapedascannafue,&paImos92. 
extenditur . Iclino- 2,71 Icon Prima , Ichnographia Porticus medietatis interFrontem, ScTemplum^ 
Vaticanum , & flipra Benedidionis Ambulacrum. 1 %l D E X. Dicla; Porticus iiiterualliim . 

Vellibula in iplarum capita , fuperquas 

Turres Campanaria: effe dcbcbant. 
Deambulationes inter Tcmplum , &obIi- 

quas I^orticiis . 
Pra:cipui IngrciTus à Fronte in diiSam Pur- 

ticum. 
Minores Ingreflus vt fupra. 
Valila; inprajfatis Porticibus. 
PortKSanctKlìtus. H Sqzìx Regis latus Paktium Pontificium., 

afcendens. 
K Situs Equeiìris Conftantini IMagni Signi. 

1 Frontis Columnar Diametri pal.i 2. 

2 IngrelTuumCoIumna: diametri palm.4. & 

3-4- 

3 Scate Regia Columnar. 

4 Ambulatio, qua; è Regia Scala aliam vulga 

rem ingredicur. Icon Secunda . 
Porticus, &Solarij ante Vaticanum Templum interior Diuifio 

I ^ D £ X. Porticus planities. 
B Templi planities. 

Porticus 5 ingrelTuum inaiiitates) & altitudi 

nes. 
Altitudo Vacuarum Portaruni > è Porticu 

in Templu m euctium. 
Solari;', vulgo Beneditionis dilli, Planities. 
Maxima Feneftra; , quie è ditìo Solario 

Templum illuminant. 
Inclinatus ingreflus , qui è dido Solario ad 

Ambulacrum Pontificia Beneditìionis 

tranfeunt. 
Inanis , & diai Solari; altitudo. 
Fornix Plumbo didlum Solarium opericns. 
K Feneftrf fuperiores Templum illuminantes. 
L Deambulationes obvtilitatem. ÌM Epiftyli; , Zophori , Frontifq; Corona alti- 
I tudines. 

N Agera circa fornicem fuper ambulacrum . 
Fornix Templum opcriens. 
P In Tempio Epiftyli;', Zopliori,Corona:quo 
altitudo. 

1 lanua , cum AutSoris Regula . 

2 Vna ex 'Vaticani Templi Ofti/s cum fuis 

Normis. 

3 Ichnographia. j 

4 Ichnographia. 

j Regula comunisobfrontes Templi , cuni_> 
alia Aufloris. 

6 Corona , Trabs, & Norma eorum. I 

7 Vacuorum Regula iuxtaVitruui; , AiiiSo 

rifque fententiam. icon 
I 
272- Icon Tertia , Medietas Orthographis Porticus longitudinis , & Solari) ante 
Vaticanum Templurn Benedidionis . 1 ^ D E X. A Portaprrecipua) 

B Oftia lateralia )Templi. 

C Porta Santìa ) 

D Veftibulum Palatium Pontificium vcrfus . 

E Gradus Regiam planitiem afcendcntes. 

JJ Scate Regis Regia planitics. 

C Stylobatcs Conftantini Sigili. H RegixScalsSitus. 
I Regia Palati) Pontifici^ Aula. 
K Paulinum S.accllum. 
L Benedidionis Solarium. 
M FencilrK , ingeiites Templum dilucidantes. 
N Fintìa: FeneftrK in lunulis Fornicis Porti- 
cusjCumSignis. HI ffl- ' m 

Portico ; .-iuanti' il y ^^f ^^, .j- Tfnue •maeqioi-t PIANTA DELLA META DEL PORTICO 
FRA LA FACCIATA ET TEMPIO VATI: 
CAWO E SOPRA DI ESSO LOGGIA 
DELLA BENEDITIONE 
1^ 

I 


1 w 


\rry\ 


,_*,™« jfòm? 


iri'>-' — „,-■ >t/ndit 
ce^3 

A.Ariit- del dato Portico 

B . Vssùhuli in t&rtU' Ji éJtj-; saprà, de anali , 

lErjei-B' li CamvaniL 
C. Corridart -fra- ilTemPto a-Tortici ohliaui , 
D'Ingressi •pr'mc'mali iiJla, pLcciam al cLitn Fortico 
'E.Inares.ri minori come- So^ra^ 

F. 7orte- che, dal detto Portico uanno al Tempio. 

G . L>co della Porta- Santu.- 
H. Stiaccio di scala che, dal Poi-tica asciende aHa- Scala. 

Reo ejjia. . 
1. Principio dcìU detta- Scala K; 

ìaiL'Z-Q Pontificio. 
K.' Situa-ttone daMSmma-M: iV" ckc mi: JP»-- ' di Costantino ii3£a: 'lÌA 1 . Colonne, delta^accìa^ ^Diametro ■f''i2,- 
'IK Q, . C olormc deli' in^i'esji ai Diametro^ "vaimi A, -ì; 
Ti'- 3- Colonne delia- Scala' ILeagfw 

Hf. ^ . Tasso che, dalla- Scala K ojj'o- uà- all' altj-a- nrdi = 
Ttaria- che- asaende- al l'alazxo - 

Per il SoUtfi poco suario dalla é-tampa- alla, amstf, 
deltneatione- aelli JDiseani si jofio parò post^ le mi - 
sure principali et il resto ialU Sccdatcf d&palmi il 
timo cpj otterrà. ■i£futsC^'jìu.sp.ynTi''..i P^ Alex'Jpecf'jiculi,. fi 
»*, )* 
'liil^i'M 

liliMIi' fi 

iill 11 Lib.V. Caput VIL .Lib.^.c.6. 
CAPVT VII. 

De ornatihus Fanif, Vaticani Val- 

uarum laxamentis , oftijfue 

recens ti orma . T infignium ^dificiorurei_, 
partes haudabfonamOftio- 
rumfymmetriam obtineat 
Fenefiras videlicct lumini 
cxcipiendo idoneas, forcf- 
que permeanti Populo deftinatai; inania^ 
earum interualla, feù Oftia ad Vitruuij nor- 
mas componentur . Qui auflor in Doricis 
Valuis licet validioribus Oflij altitudinem , 
aliquantljm duplam cxcedere latitudinertL. 
dcfiniuitj vtintimx partes faciliùs confpi- 
ciamur . Quapropter in duodenos modulos 
diftributafublimitate, quinosj &dimidium 
attribult latitudini;quemadmodum in adic- 
flo diagrammate intucris . Verùmtamen_. 
in Vaticani Templi ftruflura tam vtilcm Vi- 
truuij mcthodum minime adhibucre Artifi- 
ces, cum altitudo duplam tantummodòla- 

'titudinem impctrarit, non adieSa eidenu 
parte duodenà. Quod liberumintus pro- 

ifpeaumintcrturbat, aptamquelanuarum 
antcpagmentis demit proccritatem . Tum 

'etiamEpiftylij, Zophori, & Coroni modu- 

jlis redundanti diftributioncj fuperuacanca 

I Porticùs Columnarumintercapedo,elegan- 
tiam minuit, ac venuftatem . Hinc metho- 

'dum in perficiendis Valuarum ornamcntis 
affumptamjmirabilem Scapharum,Bafili- 

'cam ambientium, fymmetriam non imitari 
facile animaduertes . Quippe igitur hoc 
Oftiorum gcnus itaconftituendum, vthi- 

llarem elcgantiam confequatur j né Nos in 
obuiam impingamusfyrtim, eum accurate 

jtrutinatum canonem in publicum exhibe- 
mus bencficium , cuiusj in varijs jidibus 

;Conftruais , optatura femper obtinuimus 
exitum. Enimveròinfubieólo Schemate, 
eà diligenter obfcruata dimenfione, Oftium 
altiùs aiTurgens , multò maiorem Valuis 
eonciliat pulchritudinem , quE liberiore-j 
Epiftylij , Zophori , & Corona: ornata plu- 
rimùm adaugetur , Columnifque Prothy- 

ridi- 
Libro V. Gap . VII. 275) 

CAPITOLO Nl\. 

TieU ornamento , e Vano delle Porte 

del Tempo Vaticano^ e nuoua 

Regola . Cciò le Fabriche cofpicue pof- 
finoauer'c in quelle loro parti 
li fori di corrifpondente pro- 
porzione alla vaftità di cfTo 
cioè Fineflrc fpaziofe per la^ 
fuiHcienza de'lumi j e Porto 
ampie douute alpal&ggio del Popolo, deuono 
-lifporfi le loro aperture nel modo , come ci ad- 
dita Vitruuio appellati Orti; . Egli vuole in fpe- 
eie , che le Porte Doriche , benché più robufte 
abbino il Vano dell'altezza maggiore vnpoco 
più di due volte della larghezza , acciò chcj 
venghi più ampbficato il vedere gli oggetti , e 
parti interiori degli Ediiìzij . Poi egli dtuidc la 
parte alta in parti 1 2 ; & 5 i vn 2 . di q ucfte ne af- 
legna alla larghezza , come nella icguente Ta- 
uolafidinioftra. Non abbiamo trouato quello 
nectffario precetto nelle Porte principali del 
Tempio Vaticano , à cagione di quella partcj 
he manca deiraltczza, Iccondo il Tello del fu 
detto Autore . Sono quelle alte due volte della 
larghezza, mancando quella duodecima parte 
li più, che impedifccin parte nelle dillanzeil 
godimento interno ; ha di più obligato à noii.» 
eiferelaveftitura degli ornati di quella elcua 
zione, che fi vorrebbe. Anche quell'abbon- 
dante mifura data al riparto dell' Architraue 
Fregio , e Cornice ; con la fuperflua diflanzij 
delliPilailri principali del Portico , e Cornice 
Architrauatafopra, diminuifcela grazia, -e fa 
fcorgere, che il modo pratticato degli ornati di- 
ftribuiti alle fopracitate Porte non ottiene queir 
ottimo, che fi ammira nelle Nicchie maellrej 
cllcriori, che tòno attorno il Tempio. Si come 
à fimili fori fi deuono difpofizioni abili à cofti- 
tuirli di giullc proporzioni, e fimetria , per non 
incorrere in tali inconuenicnti , abbiamo perciò 
ritrouato la feguente Regola per benefizio pu 
blico; la quale cifiamo afficurati diefporrcj, 
per eilere già autenticata dalla prattica da Noi 
feguita . Mentre fé n'è ottenuto l'ottimo effetto, 
come nella Tauola fi apprende la maniera, che 
è più fuelta per l'accrelciuta altezza del Vano, 
' e granita , per il libero ornato dcU'Architraue , 
1 Fregio, e Cornice. E' grata per la gentilezza^ 
delle parti, e ritrae dalla collocazione della^ 
Colonna con Bafe, cCipitelIo, l'effetto del 
{naturale foftenimento più proprio delle Car- 
telle, ò Menfole, da Vitruuio chiamate Pro- 
tiridi. Vengono anehe'quelle abbracciate dal 
detto Autore, ma però non antcpofte. Lih.^.t.6. L'ac- 
28o Libro V. Gap. VII. L'acci'efcìuta eleuazione che diamo al Tim- 
pano 5 ò Frontiipizio , più delle Regole com- 
muni 5 dà brio , e compito contorno , iwn lon- 
tano già dalle norme di Vitruuioj e prattica 
del Buonarotai Lib.V. Caput VII. ridibus fubiedis, elegantiùs fané Capitulis 
ornamenta fuftinentem; licèt ipfe Vitruuius 
eas etiamadmittatProthyrides, nectamen 
anteponat Tynipanum denique , feù Fafti 
eium eo modulorum incremento fubli- 
mius, etiam piilchrius euadit, acvfnuftius 
necà traditis àVitruuio normis , &Bona- 
rotJEpraxi difcedit. I ^ D E X. 1 lanuajCumAucìorisRegula. 

2 Vna ex Vaticani Templi Ofti;s cum fius 

Normis . 

3 Ichnographia. 

4 Ichnographia. 

5 Regulacomunis obfrontes Templi) cunij 

alia AuiSoris . 

6 Corona , Trabs , & Norms . 

7 Vacuorum Rcgula: iuxtà Vitruui;, AuiSo- 

rifque fentcntiam. 

8 Regula Coronar cum Epyllilio. 
A luxtà Vitruuium comparatio. 

Duorum quadratorum linee diagonales. 
Diagonalis linea, vacuumdatjfatìaperpen. 

diculari . 
Vacuum in partes tres, & vnam ob ornatum 

diuìfus . 
Frontis pofles duobus quadratis fuperio- 

res. 
Columna cum Bafe , Capituloquc in partes 

nuin.j.diuifs. Epyftilium , Zophorus , & Corona pattern 
altitudinis quintam habens. 

H Corona in quatuor partes diuifa , Tympano 
minor . 

Communes Regul2 propterTympani alti- 
tudinem . 

K Pars num.e.à communi Regula diuifa. 

L Vna pars, qua; incrementum diftce recenti 
norma: concedit . 

M Punftum Tympani Circinum , recentifque 
regula conftituens. 

N Diai Tympani Circinum . 

In inanitatc duo quadrata. 

P Epyftilium , Zophorus , & Corona inter 4; 
& 5. pattern. 

g_ Cum Epyftilio , Corona , & Pila: , cum Ba- 
fe , & Capitulo feptima pars. 
Accipitur Zophorus cum Corona Xi & prò 
raedietatediuiditur, vtin S; erit Corona: 
vna pars T; & alia Epyftilio VR; & nobi- 
lemCoronam, cum Epyftilio conftituent . 
; i 


\ 
\ 

/ 
/■ 
V 


1 
/ T.,n-fri-ii \ pi fi il, \ 

li : ^»N r.. U„l!t,m^aV,l^ Lib.V. Caput VIIÌ7 
CAPVT viir. 

Ofìficum allucinatio in altera Tem ■ 

fli -parte collocanda , (^ qua 

ratfone ij^ueat frxcauerì. 

VJ& Fanum à finuatis Hemi- 
fph^rij Arcubus adfrontem 
à Paulo V. conftruflam prò 
mouet, haud ipfam partem 
ad alteram à Tholo occupa- 
tam , nobiliillmamque, omninoobuertére: 
AmbEfiquidem angulaii nexu copulantur 
cum tamen redx , nec obliqua; fuiflcnt de- 
arguends. QuòJ ciiim poftremùm addi 
dere , ad Ortum ita defleólit , vt à Templi li- 
mine ad Cathedram , propter eandem fle 
xuram; abfonè piorfus linea; diametrales 
mutuò iiitercidantur ; recèns adictìampar 
tem , ac inflexam bipartiens diagramma , ab 
altero permeante Obcliicum , Si ad Orien- 
tem accedente, plerifque exorbitatpalmis 
Hoc namq; Pauimenti normales,fulci,& 
mendofa in anguftioribus ambulacris Para 
ftadum feries intuenti manifeftat : altera-, 
nempe ad Ortum fpedans haud reaè,vt de- 
buit , fed acute finuata producitur, aduerfa 
vero altera obtufa obliquatur; abortu hinc 
fubfecuto , ineptum hunc prorfus caufantc 
deflexum . 

Cum tamen ea tam infigncm ^dificij 
totius partem conftituat, infcios ita impe- 
giffe ArchiteSos minime fufpicamur, ve- 
rùm ad fyrtim aliam periculofiorcm non^ 
allifuros. At rebus fcdulòtrutinatis, dua- 
bus potiffimùra caufis addudi in hunc fco- 
puluai oft'endiffe infimulantur. 

Primùmquidemfortaffcadfubieflosibi-' 
dem terrarum hiatus fupcrftrucndarunij 
Molium impatientes pra:cauendos, à lìtu 
Occafum profpiciente aliquantùm confultò 
aberraflepoteftconiectari, quo tutiorcm^ 
videlicet fubftruélionibus tellurcm extra bi- 
fariam dìuidentcm lincam fubuciiarcntur . 
Quod tamen in huiufcemcdi jEdibus plu- 
rimum cenfemus prijcauendumjcum in eum 
duntaxat Scopum collimare dcbcant Opi- 
fices ; vt Naturam rerum procrcatricerrij Libro V. Gap. Vlir. z 83 
CAPITOLO Vili. 

Errore prejò nelpiantaredella gionta 

del Tempo , e Regole per non 

incorrere in cafifìmtli. . A parte dell'Edificio) checo- 
ftituifcc il prolongamento del 
Tempio 5 cioè l'accrcfcimcn- 
to dalli Arconi della Cup- 
pola iìno alla Facciata fatta 
fare da Papa Paolo Vi fùfi- 
tuata noa corrifpondente al mezzo, ò lia li- 
nea diametrale dell'altra parte oppolla , do- 
ue ora è la Cuppola , principal parte del Tem- 
pio . Nell'vnirfi di qucfte due parti li mezzi , 
ò lince diametrali di ciTo , in vece di vniriì 
à vna retta linea diametrale , fanno angolo 
ottufo 3 perche l'aggionta , che prolonga il 
Tempio j piega verlb Leuante i in modo che 
quella piegatura fa fcorgere, che dalla Porta 
del Tempio, fino alla Catcdra, li mezzi in- 
terfecano , contrario alle communi Regole. 

La Linea , ò mezzo di quella piegata^ 
Aggionta sbilancia molti palmi nel mezzo in 
vicinanza della Guglia, tendente vcrfo Mez- 
zogiorno , come fi fcorge fu'l fatto , e dall' 
indizio vifibile dell' ifteffc guide del Paui- 
mento del Tempio , e dalli Pilaftri , doue è 
r attacco , fra l' vno , e l'altro , che fanno or- 
namenti alle Nauate minori . Perche quellcj 
vcrfo Leuante in vece di eifere in angolo ret- 
to , fi troua acuto, e l'altro di rincontro ot-| 
tufo , effetti della piegatura , la quale ha par- 
torito vn' aborto. 

Trattandofi di vna Aggionta ad vn Edifi- 
cio si grande , fembra difficile à credere che 
l'errore fia caufato da accidenti di igno- 
ranza , ò forfi ripiego , per euitare maggior 
difordine . Con tutto ciò da quello , cho 
abbiamo potuto arguire dalla qualità del fat- 
fi affcrifce non poter elTere proceduto 
quello vifibile difetto, che daduecaufe. La 
prima forfi per fchermirfi da quelle profon- 
dità inabili , verfo Ponente , per ritrouare_> 
più ficuro letto alla fituazione tendente vcrfo 
I Mezzogiorno, fuori della linea diametrale. 

Quella non deucfi attendere in fimili Edi- 
fizij , perche il principal fcopo di quelli è, 
che fiano creati perfetti , come opera la Na- 
tura nel creare gli Vomini ; Se forfi fi adduce 
'che ciò fia accaduto per aucr auuto riguardo 
piìr alla parfimonia delle fpelè, che .illaper-| 
lezione dell'opera, trattandofi d'Edifizio di 
limile qualità , che ha portato feco infiniti 
difpendi; , non ^i deuono confiderare qucfle 
ihettezze, ma di lafciare la libertà alle fpcfe , !fM!Ì \\ Nn per 
z84 Libro V. Gap . Vili. 

[per fuifcerare quegli occulti Terreni, fintanto 
I che fiano eftrattc quelle quantità inabili , e 
fi peruenga alle fodczze del Terreno , per fo- 
ftruirc fopra clTo fondamenti ammaflati inj 
tale dilatazione , atti alla ficurezza , come già 
fi è fpiegato negli antecedenti Capitoli . Cosi 
farà libero lo fpicco del Tempio , per collo- 
carlo à fuo luogo , per 1' obligata corrifpon- 
denza alla parte maggiore , doue rifiedc la_. 
Cuppola ; si che in fimili Edifizij tali ripie 
ghi non fi ammettono. 

Che la parte dcU'accrcfciuto Edifizio , iiu 
quella banda verfo il S.Ofiizio, fia fenza lo 
douutc rifcghe ; e che dall' altra , verfo il 
Palazzo Vaticano fiano più abbondanti , ciò 
viene afferito da Martino Longhi, Pietro Fer- 
rerio Architetti , quando fcguì la recogni- 
zione delli motiui che fece il Campanile de- 
molito . Dunque la mancanza cosi necciKiria 
di vna banda , e la lòprabbondanza dell' al- 
tra non mette in dubio che 1' errore fia pro- 
ceduto da quei Capi Macftri , ò Miniftri fu- 
bordinari dall'Architetto , i quali non intefcro 
il modo della giuda prattica per le fituazio- 
ni à fuo luogo de' Fondamenti -, in quelle Fa- 
briche refiduali della Bafihca Vecchia , cho 
rifiedeuano in confufo attorno alli nuoui fon- 
damenti i perche quelle vietauano libero lo 
fpazio perle operazioni; onde verifimilmen- 
te pofTono auerc equiuocato quelle diftanzo 
con le parallele dipendenti dal Mezzo Reale > 
ò pure errato il calcolo delle mifure per lej 
fituazioni , e piìi probabili errori . Perciò fe- 
gui la tenitura falfa delle tnaffe dc'muri fon- 
damentali ; in modo che nella terminaziono 
di qnefti fi fpianarono qelle fabriche , per va- 
Icrfi di quei materiali , e fi refero quelli fpa- 
zij liberi . Si che nel piantami lo fpicco di 
quella aggionta , fi trouò nel piantare , cho 
il fuo mezzo non corrifpondcua all'altro 5 cioè 
la linea diametrale , dalla prima parte giàedi 
fiicata, fecondo comportaua il buon ordine, 
vietato dalla fcarfczza de fondainenti,in quel- 
la parte verfo Ponente. 

Doueua però 1' Architetto in cafo cosi ri- 
Icuante procedere alla perfe2Ìone dell' Edifi- 
zio , in acrefccre in quella parte rnancanto 
fondamenti à bafìanza , per rendere libera la 
difpofizione ; douendofi attendere più al buon 
efito dell' opera , che all' occultare V erro- 
re. 

Trouandofi in sì fatti fuari; , per non in- 
correre in cosi publica operazione pigliò ri- 
piego di fitnare quella aggionta fopra gli er- 
rati fondamenti , fchcrmendofi più che potè , 
e piantò la Facciata col redo in quella ban- 
da verfo Ponente , quafi su l' orlo , e fine del 
fondamento , fenza margine , ò fia rifega^ . 
Nulla di meno non badò per fodisfarc al bi- 
(ogno : e gH mancarono molti palmi di fpa- 
zio per piantare , fecondo richicdeuano Icj 
Regole communi, al fuoReal Mezzo. Lib.V. Caput Vili. Con- cemulantes , numeris omnibus abfolutum 
opus moliantur . Neq;putemus.^rarij par- 
fimoniara ab vile prEtcxendam. Cumcnim 
fplendidiffimam totius Oibis elaboraient 
ftruduram, quse iam immenfas cxhaufiffct 
pecunias , tum contemptis piane diipendijs, 
in abditis Terra; vifccribusdeccbat inuefli- 
gare , donec folidius , & fundationibus ido- 
ncum cxcipiendis Solum , ad totius Molis 
obtinendam fecuritatem , nancifcerentur . 
Sic enim prarcipuis Fanipartibus, Tholum, 
ac Frontem compledentibus minime obli- 
quatis , ijfque flexuris pcnitiis ablegatis, 
haud vitiofam Molem pcrfeciflent. 

Rccèns etiara adiunfl? Molis fundamen- 
ta, haud debitam fubietìi Soli firmitatem , 
alteram autera Vaticano obietìam, vberio 
[rem impetrare Martin us Longus, 8c Pe 
trus Ferrerius,ambo in Architetìonica ver- 
fatiffimi , in T urris CampanarÌEe indaganda 
relaxationc, cognouiiTeprodiderunt. Qua 
propter hinc dcficiens;iliincverò exuberans 
fundamentorum foliditas, Artificum iden- 
tidem Pra;pofiti viccm explentium patefecit 
llucinationem; ipfique procul dubio àve- 
teris Bafilics tumultuario circumaggeftis 
ruderibus, Ipatijque prohibiti anguftijs , de- 
litefcentesfundationumdufl:us minime de- 
tegentes , veram eas fubflruendi viam vfur- 
pare nefciuerunt. Proptereà opinamur in 
coUineandis regia diametri parallelis, aut 
putandis, ad Situum varietatem, mcnfuris ; 
grauiùs peccauiffe . Pr^pofterum inde pa- 
rietummolimen arbitramur exoririjadeòut 
fabricis vctuftioribus pofthàc difìectis, vt 
esmentis vtercntur Artifices , tandem fpa- 
tio liberiore pofiti , cum Fanum cspit in^ 
altura emergere, tum ambarum partiuiiu 
diametros haud congruere , vti deccbat , 
aniraaducrterè , ab Occidente fundamento- 
rum anguftia prohibente : quorum dilata- 
tionelatiùs. quàm vitiorumoccultatione.^ , 
Templi Tymmetria: Architcftus confuluif- 
fet. 

Ne tamen adeò raendofa infignis euade- 
deret Moles, praftrudis perperam funda- 
tionibus non prorfus rcpudiatis, ab ijfdem 
prò viribus defletìens , ./Edis frontem ex- 
trera^ earum fuperftruxit crepidini , nec 
tamen fic vitiatum opus cmendauit . For- 
fan longiori Fanum inter, Pyramideraquc, 

fpa- Lib.V. Caput vili. fpatio intercurrente cslandum non delpe- 
rauit errorem , qui vix artis imperitos , 
nedum potuitcius preterire callentiores. 
Quamobrem cum ob fimiles lapfus parta 
tantis laboribus Moderatorum fama mul- 
tùm periclitatur j ac decus fummam in_, 
aufpicandis operibus diligentiam , Virof- 
que ijfdem profequendis expcrtos adhi- 
bere , necnon identidem de eorum diffi- 
fos infcitia, operis accurate ad typum per- 
ficiendij vehementer fuademus follicitare 
fidelitatem . Quod confilium nemini de- 
Ipiciendum ; quinimmò né in probrum^ , 
ac dedecus illabantur j haud fcgnitcr fin- 
gulis incumbere , viafque ab Opificibus 
facile ineundas hortamur delineari. 

Quemadmodum autem fymphoniarum 
Modulator diiTonas licèt feorfim voces nu- 
tibus prxuijs ita nouit contemperate , vt 
fagaciter aures fuaui demulccat concentu 
pariter ab Architelo ita fingulse partis di- 
itribuendse , penfaquè prò captu Artifi- 
cum difpenfanda , vr mirabilem quandam 
ex confona iplàrum , ac vniformi varie- 
tale ^dificium prEbeat commodulatio- 
nem . 

In veftigijs igitur ftru>3:ur£ cxuendis , 
ita linea bifccans ad libcllam exploranda 
vt squidiftantes co2ter£e educantur . Sin 
vero intcr eminentes forte Moles ijfdem 
inueftigandis obices interponant , ne in^ 
vitia incurrant minime toleranda, edita, 
prscclfaquc confcendant loca , vt fupera- 
tis tandem obicibus , cathetorum ope_. 
normales lineas , perinde in fublimi , ac in 
humiliore Situ confequantur ; à paralleli- 
fmo costeroqui aberrantibus cceteris ve- 
ftigiorum delincamentis , vitiofa prorfus 
Moles emanabunt. 

Sagax, & peritus Eques Bcrninus, & 
Marcus Antonius, Mathiafque deRubeis 
maxima exiftimationis Artifices bis om-] 
nibus cdocumentis , prEuioque Fani vi-j 
tio , probe pcripediis , folertes omnino 
idem fubterfugere , in veftigijs Porticuum 
defignandis . Tarn enim egregia a Berni- 
no iufta ambo capeffiuere Roffci , vt inter- 
turbantibus licer varijs ildibus , vtraque 
nihilominus ambulacra , Mathias nempe 
ad Ortum , Antonius ad Occafum , cum 
teda tum circumflexa , certioribus vti 

pra;- Libro V. Gap. Vili, zgf Coniìdoffi à si debole ripiego , forfi coiij 
la fperaiiza , che quelle valle dillanze , cho 
corrono nelle parti dell' Edifizio ^ e fituazìo- 
ne della Guglia , poceffero eflèrc di gioua- 
mento , à non difcernerfi quell'errore . Iii_, 
fatti à molte Perfone è ignoto , ma non già 
generalmente alli ProfciTori , & Intendenti, 

Quelli cali denigrano la llima de' Profcf- 
fori , e ne fcemano il concetto > che con tan- 
to fudore fi guadagna per la gloria . Deuej 
dunque ogni ProfelTore elfcrc cauto ncU' or- 
dinazioni, per sfuggire leccnfurcj e deuono 
cfTcre vigilanti gli Architetti in abbondaro 
nelle diligenze ? acciò le opere da loro ter- 
minate riefchino di ogni perfezione . Faccia- 
no perciò eficguire li loro ordini da perfone 
prattiche con ogni fedeltà , e fiano poi rico- 
nofciuti da loro medefimi. 

Troppo neccflàrio è tal' auuertimento alli 
ProfelTori, che deuono Ipecchiarfi in quello 
per non cadere in limili accidenti . Però fono 
efortati di vfare quelle diligenze > e fatiche > 
e pratticarc modi , e regole facili da inten- 
derli dalli Mecanici. Imiteranno ilconfonan- 
te Mufico 5 che per mezzo d' vna battuta^ 
diuide, e regola le parti maggiori > e mino- 
ri delle voci occupate da diuerfi d'inferiore 
intendimento ; cosi l'intendente Architetto 
farà, in difporre vna regolata linea , perche 
da quella fi difpenl'ano le parti dell' Edilizio 
à guifa di note , e ne refulta la perfezione , 
& armonia , fenza fconfonanza delle parti. 

Dcucfi dunque prima d' ogni altra cofa-j , 
nell' atto di piantare gli Edifizij , fituare re- 
golatamente al fuo giudo luogo la linea ma- 
giore del mezzo , ò vero diametrale , per ot- 
tenere da quella le altre correlatine , che dif- 
pongonola Pianta dell'opera. Et in cafofof- 
fero impediti li loro palTaggi vifibili , e prat- 
ticabili . Per collituire la linea regolatrico 
alta, in modo che fuperi quegli impedimen- 
ti, pofando fopra vn piano, ìw modo che co- 
llituifca r angolo retto , ò vero le dillanzej 
fecondo li gradi nelli luoghi al bifogno dell' 
opera, ottenendo con li perpendicoli, ò Ca- 
teti il giufto delle parti generali . Si auuer- 
tifca che quelle linee in ogni loco doneran- 
no elfere in angolo retto , si ncU' alzata , co- 
me in piano: perche fé tali nonfoITcro, quel- 
li paralleli caufarebbero delli fuarij , comò 
(timiamo che fia accaduto nel cafo , già in • 
dicato . 

L'accorto, e cauto Gio: Lorenzo Bernino, 
con Marco Antonio , e Mattia de Rolli, Pro- 
felTori tutti di gran fliroa, nonincorfero già 
in tali errori nel difporre , e piantare li Por- 
tici , mentre Mattia figliuolo piantò la parte 
vcrfo Ponente , e Marco Antonio l'altra vcrfo 
Leuante . E non ollaute quelle confufe Fa- 
brichc vecchie , che erano in piedi , fra la^ 
fituazione de' Portici , abili à far prenderò 
errori , à cagione , che impediuano i liberi 

fpa- 


zS6 Libro V. Gap. Vili. Ili fpazij delle Piazze , nulla di meno mediante 
la regola facile , & infallibile da loro pratti- 
cata, piantarono li Portici retti) e circolari . 
Demolite poi quelle Cafe . fi è trouato , ii-u 
occafione delle Piante da Noi fatte di cfli , 
non efleruicofa veruna di differenza, ma tut- 
ti con vna giufta , e fifica vgualità delle di 
danze fra di loro, non ottante le grandiftan- 
zc di fito , che fra quelli vi corrono . Si de 
uono à quefti Soggetti di valore le lodi j che 
meritano Lib.V. Caput Vili. praeceptis , ailamufllm excitarint . Inte- 
rietìis enim poftmodùm parietibus detur- 
batis. Nos ambulationuralchnographiam 
delineaturi , eas obieflis fabricarum agc- 
ribus minime impeditas , in ijfdem diri- 
gendis nihil prorfus delincaffe comperi- 
mus. Templi Vaticani Ichnographia . ! "N D £ X, Pars obfcurior iUam luli; II. denotans, vfque ad 

Paulum V. Pra;fatorum Architeflorunu 

Icon. 
Pars minus obfcura PauliV. Caroli Maderni 

Icon, indura ornatibus à Pontificibus facìis 

vfque adhuc 1590. 
^;& B.Pars Templi mcdietatisMctidiem vctftts. In loco C. videtur Frons loci anguli obtufi , cum 

addiaione Pauli V. 
In D. prarfens eli Sacrarium , & in E. fuit , ante 

tranflationem , Obelifcus. 
F. Dcmonftrat vt gradus Planitiei erant ante 

Akxandri VU.Pontìficatmn. PIANTA DEL TEJWPIO VATICANO ^3 -La yarte- viu oj-cuni, denot» ijuella fatta- da Ciuìioll- Sino 

'.Taolc T. ^rchtteitura' delU ^la- desci-itti Archireiri . 

£a, ìjarte -metto oscwci denotA cjueìla- fnttrci daTaaìo f^ 
■ ' Architcitura- di Carlo Madet-na. Vésttfa d'ornati /affi 
« I dalli Ponccfici /ino al -pfesentR^i 
\ fJìaHa lelteritA-tB. lienotci la part^ del mez'Z. 

ì dèlTcmpio che mejìta ueiva tnez'zo^iorlio -nel ioco C. si sco>-je- sopra la-ptccia. de/ luofho l'aiifolo offiuo 
ekej^ l'attacco tkl/ajiottm- fattoi da faolo V 

liei locoj). Jajre.nia' di prejenK e nel loco S- era. j> 

t'oèclisco auanti il trasporto, 
•nel loco F, denotai cotne, erano li Scalini del re/Jiatio 
auanti Me^rj- andrà 111. 
^iil' 

Lib.V. Caput IX. 
Imuland GAPVT IX. 

De Vaticana Bafilica partis alte- 

rius Fundamentis , aliter 

quamtn priore Jub- 

firuUis . 

I partis alterius Bafilicse Ar- 
chiredi eandem quàm prio- 
ris Arnficesadliibuiffentin- 
duftriam, paribus vtique_j 
encomijs meritò eflcnt cu- 

. Verùm curri ilii non càderrL,, 

qua coeteri, diligendo, deftinatis funda- 
tionibus exploraflent locum, tum ijs pa- 
rum excipiendis idoneum minime peripe- 
xerunt. Prioris igitur Bafilica; partis Opi- 
'fices improbis terrs dotibus apprimè in- 
jUeftigatiSj meliore, &c Collibus viciniori 
feleda, illam veluti piane ineptam, cum 
parte veteris Bafilica: fronti proximiore.^, 
Xapienter quidem deferuere . Quod non- 
jnifi vrgenti perfcciiTent adaSi necefTitate ; 
[alioquin recens fanura veteris defuper pa- 
tentis nobiliori Solo fuperflrucre maluif- 
feiit. Quacircaad alteram partem com- 
moliendam dcftinati, veteris Fani partem 
confultò ab alijs relitìam facile potuerunt 
excogitare ; quod ex adiunéla fubftruilio- 
ne, in humiliores , ad Sanótum OfHcium, 
ktebras, aqua: fimul confluentis, hume- 
faflam fcilicct debilitarent tellurem; quo 
calcatis eorum vcftigijs , humo imbecil 
liore confirmata , validiora itidem , tuta- 
que adijcienda: Molis fundamenta fubacdi- 
ficarent . Nihilominùs , etfi reliquis om- 
nibus fumma prorfus inuigilarunt fagaci- 
tate, hoc tamcn non ita pr^cauére foler- 
tes, Situm nempe , Sando Officio finiti 
mum, adeò fubterlabentibus aquis infir- 
matum , yt vetus Bafilica , etiam ante Ni- 
colaum Quintum, fatalem inde ruinam- 
comminaretur ; tribus nimirum fuperftru- 
cla Circi parietibus , qui fubterfluentis 
copii laticis fenfim fubruerentur ; quo ta- 
men, ob fubicflam ftabiliorem humum_,, 
pars ad Collis pertinens decliuitatem , haud 
fimili detrimento laborauit. 

Quamobrem in dubium putemus reuo- Libro V. Gap.IX. zS^ 
CAPITOLO IX. 

DelUFondamenti frettanti al fecondo 

'Tomo del T empio V aticano , 

non fratticati nel modo 

del primo . 

Efterebbe fodisfatta la noflra 
volontà , fé fi auelfe campo 
di poter dare à gli Archi- 
tetti , che ordinarono il fe- 
condo Tomo del Tempio Va- 
ticano, quelle lodi , che me- 
ritarono gli altri Direttori del primo ; ma le 
diligenti operazioni fatte con tanta accura- 
tezza neir occulte parti delli Fondamenti di 
quello , non trouandofi eifercitate in quello 
del fecondo , per non eflcre ftata conofciuta 
r inabilità del luogo , doue è flato il mede- 
fimo aggionto, rcndefi molto difficile l'adem- 
pimento di quefto noftro deiiderio . Confi- 
derata dunque da gli Architetti del primo 
Tomo quella inabilità , per porre in ficuro il 
Tempio , furono coftretti à trafportarlo verfo 
i Colli 5 e lalciare in abbandono vna parto 
della Bafilica antica j verfo la Facciata 5 rc- 
ftando effa fcoperta fuori del nuouo contor- 
no . Ciò però non auerebbero fatto , fé non 
folfcro arriuati à vna si rileuante cognizione ; 
perche auerebbero fituato il Tempio nel fio 
folito luogo, in modo che vi poteife eifero 
comprefa anche quella parte della Bafilica.., 
come molto riguardeuole , che fii lafciata.. 
fcoperta , per l'accennata neceffità. 

Da quello trafporto del Tempio doueuano 
ben venire in cognizione gli altri Architetti ; 
che quello non foffeftato fitto à cafo, e per- 
fuaderfi, che procedeffc dall'inutile, e difec- 
tofo luogo , à cagione dell'acque , che de- 
uiate daU'aggionta del Tempio , fcorreuano 
vnite in quelli fondi più baffi verfo il Santo 
Officio, ouerifiede qucll'aggionta . Cosi aue- 
rebbero potuto, con l'efiempio dell'altro To- 
mo già fatto, pratticare le fofiruzioni , e di- 
(Iruggcrc tali difetti in quelli Terreni deboli, 
e dare à vna Mole di tanto pefo il fuo giu- 
llo , e confolidato piede. Ma fi come ebbe- 
ro i medeiìmi la tanto necelfaria riHeffione 
tutte le cofe fopraccennate i cosi anche non 
confiderarono , che in quello iftcffo luogo, 
verfo il Santo Officio , pati fempre più cho 
in ogni altro la Bafilica Vecchia, minaccian- 
do da quella banda la rouina auanti il Pon- 
tificato di Nicolò Quinto , perche era fonda- 
ta fopra li tré muri del Circo , che s'inabi- 
litarono, à cagione dell'infuflìftente Terreno, 
che era fotto di effi , e dell' acque , dallo 
quali erano trauagliati. Non fcgui queflo in O-o queir m zpo Libro V. Cap.IX. 

^eir altro lato della Bafilica , verfo la pen- 
denza del Colle ; oue , per elfere il Terreno 
più fermo , moftraroiio maggior permanenza 
quelle pareti . Non è dniique per tale acci- 
dente da porli in dubio, che qui fofle il più 
concauo della Valle , luogo infuffiftente , & 
inabile per l'Erezioni degli alti Edifìzij . Ben- 
ché la parte aggionta al Tempio folTe di mi- 
nore eleiiazione dell'altra , e non riceueflo 
quel pefo della Cuppola, che foftiene il pri- 
mo Tomo ; pare in fimile congiontura , che 
per rendere quella perpetua , doueffe effere 
difpoftacon la medcfima pratticaj & ad imi- 
tazione de gli antichi Romani, che con Mu- 
ri formidabili affifterono , à quel pendìo del. 
Palatino, & à l'altro del Quirinale, à forte-: 
nere il Tempio di Gioue , ò fia del Solo , 
come anche fecero nell' erezione della Curia Lib.V. Caput IX. care neminem , illud Solum huinilius val- 
li fubditum propter fubfidentes lymphas 
veluti folutum haud polle fublimiores Fa- 
bricas pertolerare , licèt ibidem fuperexci- 
tata Moles non ad aqualem alterius ex- 
aitata proceritatem,nec ingruentis H^mif- 
phserij grauiffimum, vtalia, pondus fu- 
ftineret . Mihi enim opera prstium fuif- 
fe videtur , vt , ad parem illis partibus 
tribuendam perennitatcm, fimilemin vtra- 
que fubftruaione folertiam exhibuiflent. 
Sicuti veteres Romani, qui mendofo Pa- 
latini Montis cliuo , &c Quirinali , Fano 
louis infigniendo , ingentibus admodùm 
murisfubuenere, idemque in Ottilia Mon Ollilia nel Monte Celio, e del Tempio della' (jj Q^^Wj Curia ; Praeneftris Fortuna De- 
Fortuna Prcneftina . NcUi Edifizi; porti nelle' , j^ ^..r^ -^^ Vallibus, conftituen- 
Valli vfarono Platee immenfe , come fi difle I '. '1 . c;„„;J,rr,P,T,rKpnn 

che facefl-ere fotte il Panteon , & Anficeatro',d'S,animaduerterunt .SiquidemPantheon, 
riauio i il primo de' quali era porto nella^ vt iam innuimus , Capream occupans l a- 
Palude pretefa Caprea, e l'altro nella Valle Jludcni , & Vefpafiani Amphitheatrunu . 
tfquilina, per afficurarfi , & opporfi alle ro-ligjj yjijjjjjjjyaUen, compleSens, terrisita 
uine:e d,fpofero in ■"«do quefte F^"^ho , ' I ^ ^ j^ ^ ; flab.lierunt , quafi fin- 
come fé tutte le parti di elle doueflcro rcg- '""' ' ii„Jr. r>„, 
gere vn vgual pefo. Onde era necelfario , cheljgulis partibus onuszquale deltinalie, Ope-- si come ncir erezione del primo Tomo vfa- 
rono gli Architetti grand' accuratezza per 
dargli foftenimento , per quel gran pefo per- 
pendicolare, così douederoauerla quelli, che 
ordinarono il fecondo, per liberarlo dagli im- 
pulfi diagonali con quell'acque, che s'vnif- 
cono à tirar l'Edilìzio nel centro del difetto , 
diftaccarlo dall' altro già fatto , col qualo 
è congionto . 

Poteuafi dunque nella Machina dell' ag- 
gionta del Tempio Vaticano aprire i varchi 
verfo il Teucre, acciò l'acque fcorrcndo ver- 
fo di elfo , fino à quel liuello con maggiore 
libertà, fi potelTero in queir efcauazione dif- 
porre le parti fondamentali , con dilatazioni 
atte à concedere plateati corpi , à fcarpe di 
gran rifeghe , e firtare con fufficienti palfoni 
quella parte che fommerge l'acqua, fino al- 
la durezza del Terreno . Poi fopra queftcj 
fpaziofe paffonate fi poteua crefcere corpi di 
Muri , comporti di falde materie di Trauer- 
tini, & altri fimili collegati con Bracci àgui- 
fa di Pennelli , ò Barbacani ; .acciò in quel 
loro corpo facelTero vn concatenato fofteni- 
mento dal maggior fondo , fino al piano del- 
la grane Fabrica atta ad opporfi allapropen- 
fione di erta, fi farebbero anco lafcùitein ef-| 
fé foftrutte parti, in vicinanza de' partbni , 
fpeflì forami ; per dare 1' efito tal volta all' 
acque , e trauiarle , per euitarc quei danni , 
che forfi da erte fi foflfero potuti ritrarre , dif- 
ponendoli in modo, che nelle proprie vifcc- 
re potelTero allacciare le medefime , e fpur- 
garle fuori come palefi inimici. Deuonoperò 

que- gitur poftremi Moderatorcs eiufdem 
fapientiùsconfuluiflentperpetuitati.fiobli- 
quos aquarum affluxus, jldificium incen- 
trum deterius fenfim compulfum, abco- 
hsrente diuellere connitentes , aliò deri- 
ualTent . 

Quamobrem cum de aiterà parte ad- 
flruenda confilium iniere ^prudenter fané 
permeantes adTyberim fubeffodifient fo- 
ueas, qua liberiùsaquis ad amnem fubre- 
pentibus , tutas , ftabilcfque excauaflent 
fundationes , qua fublicis in reftagnante 
Solo egregie fiftucatis , Tiburtino lapide 
compaais Molibus fubextenfis, firmifll- 
mifque erifmatibus valide fuffulcirentur . 
fum etiam ab imo ad fummam planiticm 
optimam efformaffent coagmcntationem , 
qux, relidìis fubinde inter palos inanibus! 
interuallis , fubcoUeais identidem aquis! 
exitum apcruiflent; ne, adinftar hoftis oc.| 
culti , perniciofas Fabrica tutamini infidias 
fubmolirentur . \ 

Ha vero {nhù.r\i&x compages folidif-| 
fima non modo ab imis excauationibus ad 
Fani emerfionem, fed multò latiiìs fuerant 
exporrigenda> zquabiliter ad Collcm di- 
latata; Namquc Martinus Longus in edi- 
ta de Campanili dilTertatione , &c Simon! 

Bro- Lib.V. Caput IX. Brogius ) viri ambo fide dignifllmi , bi- 
palmaria tantum fundamema, ncc mate- 
rie copiosa latis conflata , nec in dcbitam 
cxtcnfionem produda vidiffe tradidcrunt . 
Qua praxis adeò inepta cenfetur , noxia- 
que , vt ab ignobilioribus vulgo , nedum 
infignioribus ftrufluris eliminetur . Tarn 
male igitiir inftituti laboris ob adiciSam 
Turrim Campanariam fatifcentis , fubfe- 
cuta eft pcrnicies , quje finitimas etiam^ 
partes inuafit . 

Quocirca vt vfurpata: ad priorem Fani 
pirtem, aliafque antiquorum Moles , me. 
thodi clariùs elucefcant , quas etiam alte- 
ra efflagitabat, prout Vitruuius, Leo Ba- 
ptifta , &c Palladìus peritiifimi edocuere , 
Vaticanum idcircò Templum delineaur 
mus, in quod fixo diligenterobtutu, ma 
gis rei totius veritus emicabit. Libro V.Cap.IX., z^i quefte raffodate foftruzioni , non folo alzarfi 
dal maggior fondo, fino allo fpicco del Tem- 
pio, ma anco molto più diftanti, per rende- 
re la Bafe fuiSciente al bifogno , con inter- 
narli quelle vcrfo il Colle orizontalmente, e 
pofarc , come teflificano Martino Longhi , nel 
trattato del Campanile ; & anche Simonej 
Brogi , Vomini di fomma fede . Afferifcono 
ambi aucr veduto li fondamenti della rifcga 
folo palmi due , & anche imperfetti nella qua- 
lità, e quantità , fecondo richicdcua il bifo- 
gno in quei fondi diuerfi : prattica tanto in- 
decente, quanto danneuole , non folo negli 
Edilìzi; ordinari; i ma molto più negli ftraor- 
dinari; . Perciò li viddero ben predo gli ef- 
fetti di quelle fragili operazioni, in occafio- 
ne dell' accrefciuto Edifizio del Campanilo 
in quell'angolo , oue è il maggiore difetto , 
il quale anche fece crollare le parti contigue . 
Fmalmente per far intendere con maggio- 
re chiarezza il modo , che fecondo la prat- 
tica vfata nel primo Tomo , e nell' altre fo- 
praccennate Fabriche antiche , doueuafi te- 
nere anche nel fecondo, conforme fi cana da 
Vitruuio, e parimente da LeonBattifta, e da 
Palladio. Habbiamo delineato il Tempio Va- 
ticano , oue fi riconofceramio -quelle- verità 
dalle due feguenti Tauole. Oo i Funda- ';( Z5?2, Fundamenta neccffaria illis in locis infimis , fub adiedu , 
fiue fecunda Templi Parte. I 'N D E X. Eleiiatio in adicflus parte Templi, idcft fe- 
cunda Pars à Paulo V. ordinata. 

Ampte margines à Tpatiofis fundamentis 
opportunis adminiculo concefia. 

Pcnicilli , fiue ErifmcE diagonales, ad Locu- 
lamentorum ingentium defenfionem,iuxtà 
antiquas fubftruaiones. 

Primum corpus plateatum, qiiafi Solca fu- 
peraqus! rimam , & fupcr ageracum fora 
minibus, vt aqux libere curritant, & vt 
damna ab ijfdem inlata euitemus. 

Aquarum libclla , fub qua Tcrrenum agera 
fuflicientia confolidant, inde ad Tcrrenum 
folidum,& purum peruenimus, fecundum 
Collis decliuitatem , vt in folaplanioo 
fundamenta obtineamus. 

Ipotcnufia, fiuè Collium decliuitas , per 
quas aqux tranfire polfunt , & in illis di- 
«erticuUs naturale Emiffarium vetfus; in platcato corpore faflis. 
G Ccntrum,portioq;Emiffarijfimilibus inftru- 

mentis propter j9ìdifici; adminiculum ela- 

boratis occupanda. 
H.B.l. Triagonumorthogonium; vbiaffiilen- 

tia , ad propenfionem , ^dificijque graua- 

men oppugnandum. 
K Subftruendi Loculamenta , cum Fornicibus 

in planitie propentionem verfus, modi de- 

monftratio . 
L Erifma; declinantcs , fuper quibus Locula- 
menta retìè impofita funt , 
/W Linea /Edifiti; propcntionalis. 
M Pf ima Templi Pars . 
Secunda, 
P Lincamentum eleuatum ipfius > cum nccef- 

farijs fundamentis. 
^ Fundamcntoruro dcmonftratio. 
R FundamentorumOrthographia. 4 Co'Ttonio.e alzata in par^e dell' aaaionia al Tempio , a a e 1°- 
Tomo da Paolo T- 
B-Ample rùcqhe concedu-éc dallo dilatanti jondamenintioni ctìbiieS 
per ìljoJieQio 
C ^(lìiìellt ò harhacam diaaonali,cio e àjcarpa disposti a Jpalicqiare li 
mchioni a telusa de t nmicult,e Jujinitàoni antiche a iah efitth 
1). Pnma corpo plateato, che fa Zoccolo Jopra tlpela dellaattcc ,e pcusorick 
{t conjhi-ami per difpngionare k aaiic adoro lilrro corjo per euiiarv ti 
danni, che mite nudemc ji hanno- 
ELiutllo delle acjue jottc ìlaualc uiene auodato il lem; no eonjitf I 
jt'cienù passoni bahdi per amuare alierrcn ucraine secondo lipetenu- 1 
\ sia del colle per ottenere lejondanienfniiomiutte in un piano . 
Vt. Jpoteniuia^ o decliuv de t colli per li auali possono Jcorrere le aai 

'mei diucriicoli uei'jo dnafum/e cmùsano mami^ttfìr nel corpo plateato 
G- Centro , e porttone dellemLssano da occupciKri coniali jitrtniittioni ma 
nufacte per sostegno Jelledillcto - 
JI.BJ- Tnanaolo ottoaonio in cui risiede l'ajju/cnj.a ad oppuanare alla 

propeiuionc, e granarne dell' edijiao . 
X-Dìmostrationc del modo ajtistruirv le mclne con archi m -piano 

uerjo la propetmone ■ 
Z^aréacani declinanti a scarpa sopra de anali tienqono imposiaSe 
le Tìicliie onzontalinentr ■ 
linea propcnsiotiale dell' ecapcio ■ »1 auf }f Frtnio Temi del Tempio bUiI " Bj^t Jecondothcmo w 

•m ff' 
Lib.V. Caput X. CAPVT X. 

De adieSiis à Paulo V. Vaticana 

BafilicA minorihus Ambulacris , 

tum de normis eorum , ac 

menfuris . 
Vippe non ad aquam Ara- 
bulacra porriguntur am- 
plitudincm , nec co amplia- 
ta Situ > quem Sacellorum 
ambitus squaliter vtrin- 
que circumextcnfi obtinucre ; & ipfa pa 
rallelogrammi, & Tlioli emergentes, el- 
lypfeosfpeciemimitantur. Iftiidfigurarurn 
genus egregiam partium fymmetriam , &: 
ornimentorum imminuit clcgantiam; vt 
.^diculjB S. Andrea Vallenfis ad eandc/rL. 
formamin lateribus conftrudSj piane con- 
firmant. Cumenim earum alteram prò No 
bilifs. Cinettorum Familia delineauimus , 
varijs ornatibus infigniendam , vniformia 
equidem,at angulHora breuior Peromatum 
prolixitas circumfundereinuitoscocgit, or- 
namenta , ingratam velut indigitantibus 
Tholis dcformitatem . Quapropter adeò 
ineptó ab jEdibusSacriscliminenturfigu- 
rae, quE periucundum quadri, Sphsrici- 
que ambitus deformane Icpèrem. 

Pra;tereà bis ambulationibus , cum coe- 
teris Tempio circumdutìis, minime coeun- 
tibus, nec ad Tholi Paraftadum tetrantes 
prorfus obuerfis, quod ad Fani venuftatem 
plurimùm contuliffet , illarura Artifex non 
ijs , quibus cccterarum Opifices, aiEcien- 
dus encomijs ; quia fi circumftruftx Fano 
ambulationcs ad Frontem pertinercnt , & 
illud euafiflet magnificentius , 5f IAk Pon- 
tifìcum Maufolaea , in ipfarum deinceps 
condenda loculis, multò pulchrius exccpif- 
fent. 

Quamquam ellyptica in Vrbc Pana fue- 
rint excitata , Diui nempe lacobi Infana- 
bilium. Mentis SandiDeiparse, Diui An- 
drea; ad Socictatis lefu Tyrocinium fpe- 
flantis , & Diui Caroli iuxta quaternos 
Fontes , ipfaque à fcientiffimis Architedu- 
r£ viris exarata, non eam tamen, quam 
m orbem circumada prxfcferunt amceni- LibroV. Cap.X. 29 y 
CAPITOLO X. 

"Delle Nauate minori aggionte al 
Tempo Vaticano da Pao- 
lo V; con fue Regole , 
e mifure . Cagione di quel fito , chcj 
manca alla douuta larghez 
za delle fopradette Nauatej > 
è ncceflario per la quadratu- 
ra degli ambiti delle Cappel- 
_ le i per mancanza tale fono 

prodotti di figura parallelogramma > e per 
confcgucnza di onale nafciniento le Cupole. 
, Quella forte di figure vieta li tiparti con^ 
'bella fimctria, e perfezione delli ornati, co- 
me fi ricoiiofce nelle Cappelle laterali della 
Chiefa di Sant'Andrea della Valle di fimili 
figure; che in occafiouc, che fi ornò vna di 
qucfte con noftro difcgno per la Famiglia^ 
de' Signori Ginctti 5 fuflìmo neceflltati à dif- 
porre la veftitura laterale correlatiua si , ma 
d'inferiore ampiezza del profpetto , per l.\j| 
minorità de' lati : e le Cupole fanno la Ipia 
della loro imperfezione . Deuefi dunque^ ,' 
quando la neceffità non coftringa, sfuggire^ 
tale forte di figure > che come aborti tolgo- 
no le perfette difpofizioni , che con tanta fa- 
cilità concedono le circolari) ò quadrate, & 
adoprare qucfte . 

Oltre che il non auer difpofte quelle Na- 
uatc al rincontro con l'altre, che circondano 
il Tempio , per sfuggire quelle terminazioni 
in faccia alli Piloni della Cupola, parte tan- 
to confidcrabile , e per la qualità della figu- 
ra , ha cagionato non poter dare quelle lodi 
al Direttore di qucfte , come furono date al 
merito di quelli, che ordinarono le altre fo- 
praccennate . Perche fc le Nauate latetali 
della gionta del Tempio folfero prolongatcj 
dalla Facciata fino all'altre, che fanno Cro- 
ce del primo Tomo , hauerebbe il Tempio 
quefto di più magnifico, e farebbero feruitc 
le Nauate minori per ricetto delli Dcpofiti , 
per non vederli in luoghi mendicati , intor- 
no al Tempio . 

Benché nella Città di Roma fiano cretto 
Chiefe Quali , le quali fono San Giacomo 
delli Incurabili , la Madonna di Monte San- 
to, Sant'Andrea del Nouiziato de'Padri Ge- 
fuiti , San Carlo alle quattro Fontane ; e fia- 
no i loro comporti delineati da grand' Vo-| 
mini: nulla di meno nondeuono li Profefibri,' 
confiderarle vguali alle circolari , per l'im-' 
perfezioni de' loro Contorni : che mirate che 
fiano fuori de' loro mezzi, comparifcono all'i 
occhio''alterate , e fcompofte , come fé ncjl vede t zp6 Libro V. Cap.X. 

vede reffettcTia quella della Madonna di 
Monte Santo diueriamente dell' altra circola- 
re della Madonna de'Miracoli. 

Nel feguente Rame fi vedono efprefle lo 
eleuazioni interiori di quelle coni Vani, che 
communicano &a vna Cappella, e l'altra^; 
riconofccndofi con tuttociò in quefti quel bel 
ripiego d'auer deftiuato le Colonne con Ar- 
chitraue. Fregio, e Cornice , quafi ifolato, 
con Frontifpizio , che gli ferue d' Arco , o 
fanno ornamento al Vano. Il tutto fu per da- 
re maggiore sfogo , e magnificenza à quel 
trapaffoi inueuzione da imitivfi, Lib.V. Caput X. Regole , e mijure . L' Ingreflb principale delle Cappelle ha 
di vano palmi cinquantanoue , e vii-> 
quarto , alte dal Pauimento fino fopra la Cor- 
nice, che fa Impella , palmi fettantatrè , da 
quefta fino fotto l' Arcone palmi trenta , che 
fono in tutto palmi cento, e tré , cioè duo 
quadri , & vn quadro di Vano. 

La larghezza da viuo à vino delle Colon- 
ne nell'ambulazione delle Nauate è palmi 
ventinone , e tré quarti , alto il Vano del Pa- 
uimento fino fotto il Frontifpizio palmi fef 
fantacinque , cioè due quadri , & vn quinto 
del Vano . 

La groffezza di ciafcheduna delle Colonne 
è palmi cinque , l' altezza con Eafe , e Ca- 
pitello palmi quarantafette , e vn quarto , cioè! 
tede none, e vn fecondo. 

L'Architraue , Fregio , e Cornice fopra^ 
dette Colenne s' inalzano palmi none , cioè 
tra la quinta , e fella parte della Colonna^ , 
con Bafe , e Capitello. 

Il Vano della Fine/Ira fotto gli Arconi è 
palmi quindici, alto palmi veutidue, cioèvn 
quadro, e mezzo del Vano. 

Dalla Cornice fopra gli Arconi, all'altra, 
fopra il Tamburo, palmi ventiquattro , cioè 
due quadri , & vn decimo nella larghezza^ 
del maggiore diametro . 

Il Vano delle Fineftre del Tamburo è pal- 
mi fci , alto palmi dodeci , cioè due qua- 
dri. 

Il Diametro maggiore della Cupola, cioè 
il Vano è palmi feffantacinque, & il minore 
palmi cinquantafette , e vn fecondo, il Serto 
■ "^ ~~~~ della tatetn , circumlpicientibus enim extra eo- 
rundem Meditullium oculis , veluti de- 
formia,nequaquamarrident. Quod etiam 
in Mentis Sanóti jSde , à Miraculorum 
orbiculari forma, defledente » longè com- 
probatur. 

Sequens diagramma Orthographicas 
iftarum intrinfecus , & coextenforum in_. 
jldiculis laxamentorum , exprimit deli 
neationes ; in quibus laudabilis eorun-L, 
emicat induftria, qui Paraftatas pene Co- 
umnis^piftylio, Zophoro, & Coronice 
decoratis coniimiles eiEnxere, adie(aoiti- 
dem faftigio , Arcus obeunte muncra^ j 
vnde ampliora , necnon vcnuftioia laxa 
mentorum interualla euaferunt. De Canonibus , (f modulis. PRscipui^dicularum aditus inane^pal- 
raor.59.i.q. esdem à Pauimento ad 
fummara Coroniccm, incumbje vices ex- 
plentem, palm. 73 . ab ifta ad Arcus emerfio- 
nem palm.3 o; Si fingulis fimul comprehen- 
fis, io3.palm. fcù latitudinis duplamalti- 
tudinem , quarta minùs , affequamur. 

Prrfat^ AmbuIationiSjinter Parafladura 
ScapoSjinteruallum 45. i .ter.palm; à Litho- 
ftrato ad Arcus primordium 103 palmi,liuè 
dupla inanis latitudo quartaq;intercedunt. 

Amplitudo inter Coluranarum Scapos, 
in medi) s Ambulacris , ad palm. zp .3 .q. ina- 
ne vero à Pauimento ad Frontis exordium 
ad (J5.palmos, geminis nempe ipfius Laxa- 
menti diamctris, & quarta: aequales, propa- 
gatur . 

Cuiuslibet ColumnjE denfitaspalmos 5; 
altitudo, Bafi, & Capitulo adieulis, 47. i.q. 
palm;fiuc9.i.a. diametroscomprehendit. 

Epiftylium,Zophorus, &Coronix, i;C- 
demimminentiaColumnis, palm. p.fimul 
continent, inter quintum nempe, fextumq; 
Columnx , Bali & Capitulo exornata > mo- 
dulos,ex(patiantur. 

SubieSum Arcubus Feneftrs laxamen- 
tum quindenosamplificatum, duos &vi- 
ginti palraos , totamfcilicet ^ dimidiamque Lib. V. Caput X. inanis latitudinem j ia altum procedit . A 
fuperpofita Arcubus Corona ad alterami , 
Tympanifaftigiumpertingentem,palm.34; 
feù bina: maiores diametri , ac dimidia , ex- 
currunt. 

Fenefirarum Tympani laxamentum fe- 
nos quidem latum , in palmos autem duo- 
denos, feùgeminam ipfiusktitudinemfu 
blime producendum.Maior Hemifphf rij la' 
titudo, vel inane <J 5; minor 57.i.fec; &in 
terioris Tholi flexura ad verticem finuata_. 
37-1 .q. palmos promouetur. 

A Pauimento ad eorundem Tholorum 
ellypticè efFormatorum fummum apicem 
1 8 2. 1 .q. palmi) feii Dupla maior eorum la- 
titudo ,cum quinque fexcispartibus enume- Libro V. Cap.X. 25)7 della Cupola interiore palmi trentafette , 
vn quarto . 

Dal Pauimento fino fotto l'occhio dello 
Cupole ouali fono palmi cento ottantadue , e 
vn quarto , cioè due quadri , e cinque felli 
nel maggiore diametro. Pp Prolpe- a^*" Z98 

Profpedus in egrediendo èTemplo.cum Orthographia minorum 
Alamm à Paulo Papa "^ ^ extrudarum . 

/ -N D £ X. A Templi lanuarum Inane . 

B Feneftrajfupcrdiflis. 

C Pilanun ingcntiumpalm.S-Bafis. 

D Pilic maximiEpalm.^j.altitudinis. 

E Capitellum palm.14. altitudinis. 

Epyftilium , Zophorus > Corona extcndens 

adaltitiidinempaliii.25. 
G Ordo inter Coronam , Fornicemqiie. 
H Arcus maior , ideft Corona latitudincm-j 

palm.6.2.tcr. habcns. 

ALA MINOR. 

I Ingreffuum Pite vfque ad Coronam pai. 73 

K Solca tcrrcftris alra palm.3. 

1 Columna:balispalm.2.2.rcr. 

M Columna palm.3;.3.q.palin.9.craflìtudi- nis habcns, 

IV Capitulum, cuius altitudo palm.5. j.fcxti 

eft. 

Trabs , Zophorus , Corona in altitudinp 
palm.g. 

P Inanis dcambulatio palm.23. J.q. in altitu- 
dine palm. 65. 

g_ Fcneftra in vacuo palm. i j. in altitudin.22. 

R Tympani ornatus palmorum 34. in altitu- 
dine. 

S RotundiTholi diametri palm.37.i.ter. 

T Sanaiflìrai Euchariftia Sacramenti Sacel- 
lum. 

V Sanai Mauritij Altare. 
X Porta Sancìa . 

r Alarum ingentium Pilarum Cimatium. 
Z lef. Chrifti Crucifixi Sacellum. 
unesti-e. saprai deìm 

D. FilaJti-oni airi Palmi t, 3 . 

E. Capitello alto yalmi i^f,. 

F Architraue Trejgio Comics aku 'v.q,6. 
G. Ordinerà la- Comica e Hofta, 
H.Ai-conc cioi Cornice laraha- palmi S^ Waufm-sMtnnre , R, Ornamentro delTamiuvo aho-palminf. 
I.Pilojtri. dell' inbocchi deterrà. sino ^opra-LCaynicef.'jA S. Cupyole. Oliali di sesto palmi 07^. 

K. Zoccolo terreno alto palntio. | T. Cappella- del SS"'" Sa^ramerttr>. 

h.B^a.!kUCoI<m'ia. alta. palmi -Z^. ■ V Altare Ji S. M^uritio . 

M. Colonna. ^<^p^iO^ ^jroi^a- palmi j-. I X. Pcrra^ SaitUt. - 

y. Cnpitello alto ^alml s -^ \ Z. Cappella del C-^cefsso. 

O.ArchitraueFvejjio e- Coi-nicff akopahm s- \^. Cimasa delti Pilastroni delli ■nauat^.j, 

E . AmiulatTone- di uanopdmiQ,^'^ idrapahni ó>. 

I Qj Finesf0 di Vano palmi ly. alte 'palmi o.o, , ' 1. S.'-la iPn-W I r Xyf.o — *- — fl l p ab ,^ ^"^ £ Palmi soo- perii, Prepert^anc E^ues Cval^Fonùatm-Delin Alex^ SpicT iSculp: mm 

nll rtl. Lib.V. Caput XL 
CAPVT XI. 

De amflioribus Fani ambulacris, 

frxc/puis eius ornatibus , 

(f Modulis . Olumns téretes fuis , procul 
dubio, amifts ornamentis , 
Bafi nimirùm , Capitulo 
Zophoro , & Coronice , pra; 
ccEteris , jldificiailluftrant . 
Summa idcircò Vaticani Templi magnifi 
ccntia cas videbatur expoftulare , né ipfum 
alia decore prsirent . Verùm etfi Bonarota 
ijfdem Fanum decorare conftituiffctj ijs ta- 
men pra.'cipuas Vaticani cohoneftare ncqui- 
uitambuIationeSj inchoatum iam ordincm 
coadlus imitari , ad quem geminas Sanfla- 
rum Veronica: Helensque Paraftatas , ; 
Baltliafare Senenfi elaboratas, confpicare- 
tur. Abeodemconfilio ipfisinteriefla Para- 
ftadibusauerteruntintcrualla, qui è cano- 
nicè defignatis earum altitudini non cua- 
gantia limitibus , npnniii mendofa deformi- 
tate contrada interecpiflent Columnas 
Quam cupidus prxcauere Architeftus , ianj 
erci9:arum confimiles Paraftatas eiFormare 
fufcepit . Quamobrem ita egregiam cxcel- 
fis Fani partibus tribuitcoramodulationem, 
vt ob mirabilem quam prsfeferunt elcgan- 
tiam, prò nobilioribus jldificijs multi fa- 
ciendum Opificibus prsbeant typum. 

Defubieiiis quatuor H emiffhmo 
laxamentis . 

IN amplioribus Crucis, aut deculTamenti 
ambulacris , interceptum obuerlls Para- 
ftadum Scapis laxaracntura , in longitudi- 
nem trcs & ccntum, in altitudinera vero à 
Lithoftrato ad Arcus , Tholum modcrantes 
excurrentem, ducentos palmos promoiie- 
tur ; adeò vtad duas ferme proccritatis dia- 
metrospertingat. Necfanèminùscxaltan- 
dum, vtidoneum oculus Ipatium impetra- 
ret, quo maxime infignes Tympani partes 
vaftiori HemifpliEriocircumftruélas perlu- 

ftrarct . 

_ __ Libro V. Gap.XI. joi 
CAPITOLO XI. 

Delle Nauate maggiori , ornato 

principale del Tempo , 

e loro Regole . ON è dubio j che il principal 
ornamento a che vefte le Pare- 
ti delli magnifici Edifizij,fono 
le Colonne ifolatc , con le lo- 
ro Bafi ; Capitelli , e Cornice 
Pireua bene che alla magnifi- 
cenza del Tempio Vaticano, quelle conuenif- 
fcro , per non reftarc inferiore à gli altri antichi. 
Ma Benché il Bonarota folle inclinaft) nelle fue 
opere di vellirle , & ornarle di quelle , nonj 
puotèperò pratcicarc quella fua inclinazione 
in difporic dentro nelle principali Naui del 
Vaticano, perl'obligo, che ebbe difeguitare 
il principiato ordine , che già veftiua li due 
Piloni di S. Veronica, eS.Elcna, eretti, & or- 
dinati da BaldalTar da Siena . Glie lo victaua 
inoltre la dillanza , che vi era G:à l'vno , e l'al- 
tro Pilone , già deftinato per la fua propor- 
zionata elcuazione . E fé vi folfero accreiciu- 
tc in queir interuallo le Colonne , làrebbej 
riufcito viziofo il Vano , e di figura deforme 
sì che per non incorrere in tal difetto , con- 
tinuò il rimanente del Tempio con l'ornato , 
che trouò delli Pilaftri piani antecedentemen- 
te fabricati . 

Nulla di meno ideò così bene il Buona- 
rota la difpofizione delle parti cleuate , che 
compongono il Tempio , che poffono darò 
norma , e regola ad altri Edifizij di fimil ma- 
niera , efiendo riufcito quella di cosi bella., 
grazia , e fimetria , che né più , né meno le 
fi conueniua . 

Proporziione delli quattro Vani 
fitto la Cu-pola . 

L'Imbocco, ò Vano principale delle Na- 
uate maggiori della Croce del Tempio 
ha di longhezza tra vino > e vino delli Pila- 
llroni palmi loj; e di altezza dal piano del 
Tempio, fino fotto gli Arconi, che reggono 
la Cupola palmi 200; si che s' accorta quafi 
alli due quadri d'altezza- Non fi richicdeu» 
meno di quella elcuazione , per ottenei^ej > 
nell'edreme parti delle Nauate predette mag- 
giore il paffaggio delle vifualità, ptr fcopri- 
re le parti più nobili del Tamburo, douc ri- 
fiede la Cupola fuprcma del Tempio. 

Da quell'eleuato contorno ha conceduto 
gli adequati fpazij fotto l' ornato principale , ^oz Libro V. Gap. XI. di giufte proporzioni, per le Nauate inferiori, 
quaii eguali nella regola . Poiché le Nauate 
fono larghe da Viuo, à vino delli Pilallri pal- 
mi 59- i-q; e di altezza dal piano de! Tem- 
pio , fino fotto gli Archi palmi 103. i. q; cioè 
vn quadro, e j. q. di proporzione. 

Onde in quelle difpolizioni , e regole non 
vi è parte , chcpoffa perturbare la villa; ef- 
fendo tutto difpofto in modo , che vi (ì fcor- 
ge la fimctria , cioè proporzione, e decoro, 
come dalle Piante , e Profili viene dimo- 
ftrato . ■Ilfrincifal ornamento del Tempio. 

Ricorre dentro il Tempio il già preno- 
minato principale ordine Corintio , con 
Pilallri piani Icanncllati, in larghezza di pal- 
mi 12. ncf viuo , e di rilieuo palmi 2; cioè 
la fella parte della larghezza , con la fua_. 
Spira, communemcnte i3afe , alta la metà del- 
la larghezza di effo Pilaflro; che fecondo le 
communi regole è mezza tella . Il fuo Capi- 
tello fopra è alto palmi 14; cioè tede vna , 
e vn fello, che col fufo del Pilaftro , Bafe , 
e Capitello, comix>ngono infieme palmi 11 2i 
e I. fecondo d'altezza , e ne rcfulti telle 9; 
e I. terzo ; Mancano delle regole communi 
2. terzi d'vna telta , folite cllcre telle io; e 
benché redi lòttratta quella picciola parte di 
proporzione , nondimeno fa il fuo buon ef- 
fètto , rendendo quel Pilaftro più robufto ; 
per fingere di foftenere le parti della Mole . 
L' Architraue , Fregio , e Cornice , che gli ri- 
fiedono fopra s'alzano palmi 26; in modo che 
mancano palmi due ad effcre la quarta parte 
dell' altezza del Pilaftro , con Bafe ; e Capi 
tello. Ciò è proceduto , per elfergli Icuato 
l'vltimo membro principale della Gola del 
Cornicione, che con quella per appunto vie 
ne ad effere la quarta parte . Certo è , cho 
la prattica tenutali da Baldaffare in quefta., 
difpenfazionc di parti , riufci alquanto into- 
Icrabile , per effere eccedente , e per confe- 
quenza il proietto del Cornicione ; mentre-» 
fìi neceflitato diftruggcre la predetta Gola.» , 
acciò rendeffe alla vifta quella parte , chej 
occupaua quel rigorofo fporto . Sì che gli or- 
namenti interni de' Tempi; , da quefto auuifo 
fi dcuono difporre più moderati, eleggiadri, 
con ellèrcitare quelle regole communi , che 
fodlsfano.più all'occhio, e non occultano' le 
parti dell'opere ; cioè che il Pilaftro , coiij 
Bafe , e Capitello contenghino tefte dieci d' 
altezza, e 1' Architraue, Fregio, e Comico 
fiano tra la quarta , e quinta parte di efla-<- 
Cosi fé ne cauerà la moderazione de'proiet- 
ti , & vu eleganza d'ornamento , acciò' nel 
vedere dentro gli Edifizi;, fi poflà compren- 
dere il bel Comporto di elfi . CAPI- Lib.V. Caput XI. In humiiioribus autem Ambulacris,a:qaù 
prorfus fpatium nobilioii fubiecit orna- 
mento ; ca quippe Inter Paraftadum Scapos, 
in 5 9 . 1 .q;& à Templi Pauiméto ad infimas 
Arcuum flexuras,i 03 . i .q; palmos,dempto 
quadrante ; diametrum videlicet , ticfque^ 
proportionis , quadrantes in altum exlpa- 
tiantur. Quocirca in tam Equa partium di- 
ftributione, nihil omnino, quod ingrate 
fpei5lates afficiat, quinimmò venuftiflimam 
vndiq;fymmetriam magnopere demirétur. 

FotiIJimum Fani ornamentum. 

FAnum ordine vtplurimùm Corinthio, 
ac ftriatK potiffimùm infigniuntur 
Columna;,qu9 in Scapis i i.palm.affequun- 
tur latitudinem , duorumque proieduram , 
lextam nempe illius partem , Spira tamen , 
fiue Bafi comprehensa, dimidiam Paraftat^ 
denfitatem exiquante . Capitulum palmos 
14; fiuè vnam diametrum, fcxtamque par- 
tem , in fublimè propagatur; qua: cura Pa- 
raftadis Stipite , Bali , & Capitulo , palmor. 
I i2.cumdimidio,feìi9. cum triente, dia- 
metrorumaltitudinemconftituunt, dunque 
diametri deficiunt trientes ab vfitatis cano- 
nibiis,qui dcnasdiametros vulgo defignant. 
Tamctli autem ca parte exigua , modulifue 
imminuantur, fuara.nihilominus Paraftata: 
impetrant venuftatem.Epiftylium verò,Zo- 
pliorus,&: Coronix illis imminentia.ad pai. 
iij.producuntur, pai. tantum i.deCderatis, 
ad Paraftata:,Bafi,6<: Capitulo adicClis,quar- 
tamfublimitatis partem obtinendam, Quod 
ita contigilTe animaduertendum , quippe.^ 
poftremumCoronicis firtiE modulum ade- 
mere , qu3E fimul quartam omnino partem 
continebant. Fatendum equidem adhibi 
tam à Balthafare in dilpenfandis partibus 
raethodum definitas fcilicetnormasprster- 
grcflam , &c ob nimiam Coronicis proieftu 
ram , eum (imam pr^termifilfe, vt à promi- 
nentiore Corona pars abdica deligeretur 
Quaproptcr intima Teraplorum ornamen 
taaccuratiùs, normis vfitatioribuslèruatis, 
&c elegantiùs commodulanda exiftimamus 
Paraftas denique, cum Bafi, & Capitulo , 
maiorcm fuam craffitiem decies:Epiftylium 
verò,& Zophorusfimul,minorcmeius quin- 
ta parte altitudinem compleélentur.Exqui- 
bus malori oculus deleSatione profpcflabit, 

~~ ' cAPvr Lib.V. Caput XII. 
CAPVT XII. 

DeFeneftris Tempio Vaticano l, 
men affundentihus , earumque 
menfuris . 

Vantò Feneftrarum Valusin 
Templis aperiuntur hurai 
liorcs , eò raagis, ob nimiam 
dcpreffionem, vehefncntior 
oculorum aciera lux perftrin' 
git . Quod vt prEcauerent 
Romani, ex fublimioribus ^diumfaftigijs 
fumma lumen fedulitate olimfolebant ex- 
pifcari ; quo fcilicet faciliùs fingula confpi- 
carentur . Quam methodum in Pantheo,to- 
tum èculmine fulgoremhauriente, veteres 
Vfurpauere; eandemque adhibuimus in Mi- 
nerus noua Bibliothcca, qu£e ita competen- 
ti refulgct fplendore , vt nec in parciore ve- 
nanda , nec in vberiora arcendi oculi fati- 
gentur. 

Cura porrò in Zìdificijsplurimùmfacia- 
mus nitorem , tum Vaticanam BafilicancL, , 
adeò mirabili vndequaque appellentis tem- 
perie demiramur illullrati , vt nec de penu- 
ria illius.necde copia folliciti cunflas etiam 
exiles difcernamus ccxlaturas , quippc lucu- 
lentasidoneis piane locis Fenetìras, Oftia à 
Vitruuio nuncupata , folers Bonarota pate- 
fecit . 

Idenierudibus Opifex fubdefignatis hsc 
Oftia modulis definiuit; fubicàsE videlicet 
Epiftylio FeneftrK in maioribus abiìdis fex- 
decimpalmisinlatitudinem, fiuè adfepti- 
mam abfidx partem , in altitudinem vero 
tricenis , & duobus palmis promouentur . 
In abfidum fornicibus collocatie, ad feptera- 
decim explicats palmos , attolluntur quin- 
denis ; qux vero Arcubus , minores Tholos 
excipientibus, fubijciuntur, quindecim di- 
latata, ad 22.i.q.efFeruntur palmos. 

Qus denique in Tympano conftitutE , 
duodetiis amplx, vicenis , & tribus palmis 
in fublimc confurgunt . Summum hiantis 
dcfuper Hemifphijrij Laxamentum,imieiuf- 
dem. maximique interuallifextam partem , 
feii duos 8c triginta pai mos dimetitu r. 

CAPVT Libro V. Gap. XII. 3 o j " CAPITOLO XII. 

"Delle Finefire, che danno lume al 

Tempo Vaticano , e fui^ 

Regole . 
Introduzzionc de'lumr ncUi 
Tempi; , più vicini che faran-j 
no aioro piani , confonderan- 
no fcmpre più il vedere à ca- \ 
gione dcll'approffimarfi fra di i 
loro . Per euitare quello > gli 
antichi Romani l'introdulTero in altezza più; 
poffibile, ò pure nella fommità; acciò reftaf-j 
fé libera la vifta ,' per difcernere meglio gli 1 
oggetti ) che fé gli rapprefentauano . Qii^ello 
fi fcorge appunto di quello che fi tramanda^ 
nel Panteon i e parimente di quello, che vie- 1 
ne introdotto nella nuoua Libraria publica_j, 
dentro il Conuento de' RR.PP. della Mincrua| 
in Roma, fitta con noftro difegno. Vi firen- 
de libero il pafiàggio vifuale fenza impedi- ^ 
mento: effendo di tale vgualità j e chiarez- 
za , che fi comprende ciò che vi è dentro,' 
fenza quelle crudezze chepartorifcono isbat-] 
timenti, che fogliono caufare i lumi baffi. 

L'anima degli Edilìzi; è l' illuminazione,' 
onde fu cosi bene animato il Tempio Vati-' 
cano, con tale viuezza, & aggregazione de' 
lumi , che introducono vn chiaro di molta,, 
vnione , in modo che ogni minima parte ìil. 
eflb fi ammira, fenza faftidio , ò petturbazio> 
ne della vifta . E ciò procede dalle buontj 
ditpofizioni de' Pori, ò Fine/Ire , che fcppej 
fare il Buonarota . 

Pratticò quel ProfelTore in alTegnare i vani 
della FincUre le feguenti mifure i cioè le Fi- 
ncftre fotto l'Architraue , nelle Tribune mag- 
giori fono larghe di palmi i6; cioè vnfefto, 
parte della larghezza di vna di effe Tribune, 
alte palmi J2; cioè due quadri . Le Fineftre 
nel fefto delle Volte delle Tribune larghcj 
palmi 17. alte palmi 15. cioè poco più d'vna 
fettima parte nella larghezza d' vn quadro 
L' altre Fineftre fotto gli Arconi , che reggo- 
no le Cupole minori , fono larghe palmi i 5 
alte palmi 2 2. vn q; cioè vn quadro , e mezzo ; 
quelle del Tamburo di vano palmi 12; & alte 
palmi 23; quafi due quadri. Il vano dell'oc- 
chio della Cupola palmi 32; cioè la feda par 
te del vano della medefima. ■^|f CAPI- 304 Libro V. Gap. XIII. 
CAPITOLO XIII. 

DelTambara fitto la Cupola 
del Tempio Vati- 
cano. OllocauMo gli antichi Romani 
i Muri circolari deftinati à fo- 
ftenere le Cupole > ò Volte de 
loro Tempi) {opra vafte, e pro^ 
fonde Platee nel Terreno fo- 

do , per eternare li medefimi; 

e fi come pratticarono ciò fotto il muro,chc cir- 
cuifce il Panteon ^ e foftiene la Cupola, così 
anche fotto l'altro dell'Anfiteatro Hauio , det- 
to Coloffeo , come in Suetonio fi legge . Il me- 
defimo feguì nel Tempio di Veda, nella Città 
di Tiuoli, fopra l'Aniene, detto communemen-, 
te il Teuerone > e parimente fotto la Mole Se- 
polcrale d'Adriano . 

E quefti Edifizi; furono fatti con molta accu- 
ratezza, acciò il progreCfo, & accidenti de'tem- 
pi non li diftruggeifero . Venne con grand'ar- 
dirediuerfamcnte da'noftri moderni pratticata 
la collocazione degli Edifizij , che ora nel Tem- 
pio Vaticano feruc di Tamburo alla Cupola_, . 
Mentre fu da'medcfimifituato intal'eminenza > 
che ogni più alta Fabrica di firaile forte refta di 
quefti più bafià: Onde quando anche fuife pofa- 
to detto Tamburo , e Cupola à lineilo del Ter- 
reno su le fode Platee , fi confiderà che per fej 
fieifo fi renderebbe Edifizio inferiore. Viene_j 
l'ifteflò foftenuto fopra quattro gran Pilaftroni 
abbracciati infieme da quattro Arconi , molto 
più materiali di quelli del Tempio della Pace : 
& i Muri che fr.ì gli vni , e gli altri rifiedono 
fono cosi (inifurati ,che cumulandofi, e reftrin' 
gcndofi infieme tutta quella maffa, farebbe viij 
folido corpo fotto cosi vailo, e più che fufficicn- 
te Bafe , benché sferica in quella total'altezza 
Onde benché venga diuifo in quattro parti da' 
Piloni , non fa che non abbia fotto la douuta , e 
fuificiente quantità del fuo foflcgno . 

Il diametro del Panteon, comprcfaui 1 a grof- 
fezzade'Muri, è più di palmi 254; e però refta 
minore di quella del detto Tamburo Vaticano 
il quale efteriormente comparifce alla noftra^ 
vifta ; attcfo che quefto nel fuo nafcimcnto è di 
diametro con li Muri palmi 26S.2.3. Nel primo 
Zoccolo , che gira nella circonferenza efteriore 
palmi 8 jé.groifo il giro del Muro fra le due cir- 
conferenze interne palmi trent'otto , e vn quar. 
alto dallo fpicco angolare , e fine di quel maffo 
fopra gli Arconi palmi 20; e vn quarto . E' ve- 
ftito efteriormenre di fode pietre Tiburtinej , 
àguifa del Sepolcro de'Cecilij nella Via Ap- 
pia, detto communemente Capo diBoue ; &il Lib.V. Caput XIII. 
CAPVT XIII. 

Tympanum Vaticana Baft- 

lica, Tholo fubie- 

Uum . 

Ntiquiores Romani circum- 
uolutos pariites , ad Fano- 
rum HemifphEeria , feù for- 
nices perenni ftabiiitate fu- 

ftentandos,muris in firmiori 

tellure conftruóbis , imponere olim confue- 
uere fic enim Pantheon ambientem , Tlio- 
ilumque fukientem , pariter Amphithea- 
trum, feù Coloflsum, à Flauio fubftruaum 
excitaruntjVti S uet.memorat. Eandem viara 
'in Tempio Vefts.ad Anienem Tibuttij,eri- 
gendo,8i in Hadriana Mole condenda inie- 
runt . Eas nempe ftruiauras mira elabora- 
runtfedulitate, né temporum iniurijs eda- 
ciorum abfumerentur . 

Longè audaciores multùm diffimilciru 
mcthodum,inmolicndoHemifph^rijTym- 
pano , recentes vfurpauere , cura cceteris 
huiufcemodi jEdifìcijs procerius offeratur . 
Nec proptereà tutior euafifletfabrica,fi fub- 
extenfisadlibellam in fole parietibus infe- 
diffet ; quaudoquidem immenfis quatuor 
circumfulcitur Paraftatis , totidem prsuali- 
dis defuper Arcubus copulatisi adeòque lati 
intercedunt Parietes , vt ex eorum vnacon- 
,^erie, SphEricàlicet, vaftiffima tamcn ad 
cara altitudinem Moles exereuiffet ; qux 
tametfi in quaternas difpenfata Parafta- 
des, haud debiliusfundamcntumfubmini- 
flrat. 

Panthei latitudo, etiam adie5:aParfctum 
dcnfitate, ad 254.palmos exporreifla, jldis 
Vaticana; Tympani amplitudine exupcra- 
tur ; ipfius namque in altum erumpentis , 
craffitie Murorum appendice , diameter 
palmos z66; z. 3. explicatur . In humiliori 
Stereobate, extrinfecùsperipheria: circum- 
duGo, palmos 83 d. craffitudine dilatata i 
binis intrinfecùs perimetris interiedus pa- 
ries, 38;i.4.denfus,ab angolari emerfione 
ad Arcuum fummitatem , io; l. 4. palmos 
ifliirgit . ExtuSjCeciliorumadinftar mo- 

numen- Lib.V. Caput XIII. numeriti, Tiburtino lapide arniàum lateri- 
tij intus compingunt . 

Spha:ricapofthàc alia Moles , StylobatK 
vicem obiens , extollitiir; qua:fiippo(ita_j 
crepidine fublimes excipi: Columnas ; ic fi 
milcm alterius ciaffltudinetn obtinens mu- 
rus , cliuio , (pira , &c cynjatio connumera- 
tis.ad i(j;i.4. palmosexaltatur, Tiburtin: 
itidem faxis cohoneftatus . 

His in Orbera circumadis Molibuspars 
Tympani precipua incumbit > atquc ambi- 
tuS) ita Fani pra:cingens fupcrius intcrual- 
lum , vt longè producatur ambulacrum ; è 
quo emanantia fcxdecim Pletomata , feù 
Erifma:, à Stereobata ad finuatumcuolant 
parietem ; qux Tiburtino Gonfiata lapide, 
circumpofitorum inftar Erifmatum , vti ve- 
teres folebant , fuperftrudos fexdecim pa- 
rietes, ad Tholi centrum conuergentcs, va- 
lide compefcunt:nèfuagrauiorifatifccntcs 
Mole, dcducantur: quibus etiam duplex 
Hemifphsnum immobile prorfus cerni- 
mus contineri. Ne tandem afpeftus haud 
amicna aliquando fulcimenta delibaret, an- 
gularibus, &: fciundis pene, ordinisCorin- 
thij , ipfa Columnis infigniuere . Quare-^ 
fexdecim earum iuga fulcrorum obijciuntur 
dcformitati ; inter ca vero Feneftras in cir- 
cumflexoparicte, necignobiliter adornata: 
intimis Fani partibus lumen transfundunt . 
Exhis omnibus probe conftitutis, fymme- 
triam Tympanum adeò fortitur elegantem, 
vt non tantummodò è folidioribus fulturis 
tutamen , fed exinfignibusornarnentis ma- 
gnilScentiam demiremur . Verùm tametfi 
aliquantùm rcmotius ab oculis yideatur 
euagari , nihil de mirabili eius dcccdit ele-j 
gamia; quippe circumftantcs Columnje in 
imo Scapodiametrumjjy. ii.palmorunij 
emctiuntur, quam vafiiffimarum j?:dium 
humoinfiftentiumColumninonexcedunt. 
lì\x Bafi, il Capitulo decorata, ad 54.Epi- 
fiylium ad 5;3.4.Zopfiorus ad 4; 1.6. euc- 
huntur palmos ; ad 4;7. i i.Coronix , atque 
omnia limili ad 1 2; i.i. palmos, intcrquar- 
tum fcilicet , quinumque modulos altitudi- 
nis, Bafi, & Capitulo auSioris Columna:, 
propaganrur . Eadem in intimo ambita ex- 
currit ornamentorum ferics , coniugata: ni- 
mirum Paraftati , Stylobati ex Arcubus 
emergenti innixce; in quorum laxamentis 

Fcne- 1 Xibro V. Gap. X III. 305- Sopra dì queflo s'inalza T altr'ordine pari- 
mente sferico , che fa Piedeftallo , e riceuo 
in quel fuo rifegato piano l'ornato delle Co- 
lonne, alto il Muro con k pendenze , fràBa- 
fcj e Cimafa palmi i6)Vn4. /ìmilmente vc- 
flito <M Trauertini. 

Sopra quefti sferici Corpi foprapofti s'inal- 
za la più nobile parte del Tamburo , e ritira 
il giro , che chiude l'aria del Tempio 3 in_i 
tal modo chercfta vn ambulazione pratticata 
nella longhezza . Sopra quefta Spiccano fedi 
ci ale, che dal Zoccolo vanno ad incontrare 
il Muro circolare 5 e fono compofte di fodo, 
e ben concatenato Trauertino, à guifa di Bar- 
bacani : fcruono di foftenimento, e fìcontra- 
pongono vigorofamcntcallepropenfìoni j pe/i, 
e fpingimenti diagonali di quei fedici lòpra- 
pofti Muri, che vanno -al punto , e fpalleg- 
giano le due Cupole . Per cogliere alla viita 
la forma di quei Barbacani , fu ciafcuno di 
effi 5 con gran giudizio 5 veftito, & ornato nel- 
li due angoli con due vicine Colonne, quafi 
in ifola, d'ordine Corintio . Vengono per- 
ciò ad effcrc fedici coppie lìtuatc nella fron- 
te de'Barbacani ; fra le quali fono pofìc nel 
Muro sferico le Fineftre affai bene ornato 
che illuminano la parte interna di queft'Edi- 
fizio . Da quefte si ben difpofte parti for 
mail tale il compofto del Tamburo fudetto , 
che fi rend€ in vn ifteflò tempo, non folo 
■ficuro per il buon foftegno, ma anco magnf 
fico , e mirabile per il nobile ornamento 
Benché quefto ftia dall'occhio molto lorita- 

, nuUadimeno non perde in parte alcuna, 
della fua vaghezza, flante , che il diametro 
di quelle Colonne nel viuo da bailo è pai 
mi 5. fette 12. Tale mifura è adequata alle 
Colonne de' grandi Edifizi; , pofli à lineilo 
del Terreno , che con Bafe , e Capitello fo 
no alte palmi 54. l'Architraue alto palmi 3 
tre 4. il Fregio palmi 4; vn 6. la Cornice^ 
alta palmi 4; fette 12; & in tutto, palmi 12 
vn 2. proporzione tra la quarta > e quinta., 
parte dell'altezza della Colonna con lua Ba- 
fe , e Capitello . In queft' altezza ricorro 
anche nella parte circolare interna il medclì 
mo ordine, con Pilafli piani accoppiati infìc 
me ; quali pofano ibpra il Piedeflallo > chej 
s'inalza fopra gli Arconl . Nel vano fra di 
loro rifiedono le Fineflre ornate d' intorno à 
corrifpondcnza di quella di fuori. 

Rcfta folo , che per da!re l'vitimo compi- 
mento, e perfezione à queflo fontnofo Tam- 
buro fìano porte fopra le trentadue Colonne 
altretante Statue ; le quali farebbero vo bel- 
liifìmo ricorfo, e togliendo alla vifla quel ri- 
tiro fra le medefime , e doue nafce la Cupo- 
la, d'altezza à lineilo dell' arcuatura, e ver- 
rebbero à formare vna vaga 5 e nobiliiKma./ 
Corona . CLq Acciò 
30Ó Libro V. Gap. XIII. Acciò non rcftaflc pnuo qiieft'Edifizio di 
paffaggi, per falire nel Tamburo, & in quel 
Vacuo, fra le dueVolre , fino alla Palla del- 
la Lanterna , ben vi prouidde il famofo Buo-| 
naroca nella propria difpofizione . Mcntro 
dal piano delle Voice del Tempio , fino aU'( 
altro di quel Maflb angolare , deftinò quat- 
tro Scale corrifpondenti al loro pofamento 
fopra il mezzo de' Piloni . Quelle Scale prin- 
cipiano da vn Padiglione rettangolo, e pro-| 
feguifcono per due Bracci corrifpondenti à 
due branche per Braccio , e terminano al pri, 
ino nafcimento circolare del Tamburo . S'in- 
camina nell' introduzione de' quattro Corri- 
dori per vn Ripiano di fette palmi di lar- 
ghezza nella totale groffczza di elfo Tambu-| 
ro, di cosi agiato, & ampio piano, che con 
fomnia facilità Ci inalza fino all' ingreffo di 
quelle Scale più verfo il centro concorrenti 
alla circonferenza di elfo Tamburo : Conti-- 
nuando la loro falita per via di gradini fino 
al piano della Rifega , doue fpicca l'ordinej 
delle Colonne dell' ifteflb Tamburo . Si en- 
tra in quello da quattro Scale à Chiocciole,! 
fìtuace perpendicolarmente nel mezzo del 
Muro, che chiude l'aria del Tempio, à cor-! 
fpondenza di quattro delle fediciAle, e fo-l 
ftenenti . Per quelle Scale fi fale fopra la^; 
cima del Tamburo , attaccando immediata- 
mente all' altre Scale , fituate nello fpicco del' 
Tolo; e s'inalzano fin all'Ambulazione, chei 
rifiede nel nafcimento delle due Cupole. 

Altre fufleguenti Scale s' inalzano variata- 
mente verfo la Lanterna , fopra il dorfo , ci 
Sedo di otto falde della Cupola interiore ; e 
principiano la loro falita quafi à perpendico- 
lo . Ma piegano più agiatamente in qucU'ar- 
cuatura , fino all'Ambulazione circolare, fra 
la terminazione d'vna Cupola, e 1' altra_j , 
doue inforge la Lanterna. Da cflìi parimen- 
te à perpendicolo , con altre minori Scalo , 
e Chiocciole fi fale alla Ringhiera fcoperta^ 
della Lanterna . 

Dall' iftelTo luogo poi con altra fimile più 
inferiore , fituata nel Muro sferico della me- 
dcfima Lanterna , fi fale fino al Vacuo del- 
la Cufpide. Dopo con Scale differenti fi con- 
duce alla Palla , che fa finimento alla Lan- 
terna . 

Sono con tanta maeftria, e giudizio' difpo- 
fli que' paffaggi in quei Vacui, che non (ce- 
rnano r abilità di quefta Mole ; ma più tofto 
feruono di fcarico di pcfo fopra gli Arconi 
principali del Tempio , per auerli fcaricati 
e lafciata la viuezza totale di quefta Machi 
Ila all'altre parti, che cadono à perpendico- 
lo, de' Piloni . Tale difpofizione al certo è sì 
marauigliofa , che è difficiliffima da cfprimcr- 
iì i e non può rellare appagata la curiofità ■ 
fé non da chi venga accuratamente oflcrua- 
to su la faccia del Luogo .vn tal prodigio : 
& vna fimile merauiglia. Si "Lib.V. "Caput XIII. Feneftre fuisintus circumdat^ antepagmen- 
tisfimiles,extimarum, ac vniformes inter- 
cipiuntur. 

Ad nobilem,&extrematn Tympano Co- 
ronidem imponcndam,fuper tricenis & dua 
bus Columnis, marmorea totidcmiam de- 
fiderantur Simulacra, qu^ pofticum , vbi 
Tholus incipit ad libellam incuruari,abden- 
tia intcruallum, placidiorem vifu efforma- 
rent coronam. 

Solers omnino fapienter cauit ArchitC' 
flus.nèampla Molcs Oftijs careret, quibus 
Tympanum , & comprehenfa fornicibus 
Ambularlo, Cruce tenusadirentur. Quo 
niam intercurrens ab ima Teftudinum , ad 
fuperfufam angularis ornamenti planitiem, 
quaterniscochlidibus Scalis, cum normali- 
bus ad Bafim nudeis. in cuiuflibet Paraftata; 
Meditullio coUacatis , fpatium diftinxit . 
Esedem Scalij oborthogono pluteo exorien- 
tes , per duo veluti Pleromata , lìngula du- 
pliccm earum feriemcompletìentia promo- 
uentur, & adprioremTympani ambitum 
pertingunt. Tura per ampliorem palmos 
feptem rcceffum , quatuor ingredimur Am- 
bulacra , quibus totam Tympani penetra- 
mus denfitatem; eaq;facilem ad Scalasfter- 
nunt viam ,' quje ad Tympani periphcriam 
commigrant. Deinifta; fuppedaneis fuaui- 
tcr fcanlilibus altiorem attingunt crepidi- 
ncm: èqua Tympani exurguntColumniE 
ad quod , Scalis quatuor in hciicem concin- 
natis, circuradriicio parieti ad perpendicu- 
lumemincntibus, adrependum. Cum au 
tcm illjE quatuor è fexdecim terminentur 
Erifmis, per ipfas ad fummum Tympani 
contenditur falligium . Atque cum altero 
Scalarum quaternione , vnà cum Tholo in 
altumerumpente, coeuntes, ad interfufam 
duplici Hemifphsrio commeant ambulatio- 
ncm . Alia; poftmodum Scala: intcrioris 
Tholi fornicum fcgmentis fuperrepunt ad 
Laternam ; Cum vero normales enafcun- 
tur, tum in fummo Tholi curuamine, ad or- 
jbiculare Ambulacrum fenfim ad Epitholij 
exordium infleduntur . Tum ex ifto per an- 
guftiores Scalas ad fublimius exfcenditur 
Moenianum:è quo per aliam itidem Scalam 
muro EpithoHum circumeuntc incumben- 
tcm, adcul'pidem, inde vero alijsgradibus 
ad Eneum Globum,fummum nempc Thol: Lib.V. Caput XIII. verticemperuenitur. Tanta fagacitate , ac 
induftrià,cas fcanfiles aditusdiftribuerùt.vt 
proptereà minime imbecillior euaferit ftru- 
dura , quinimmo grauiores Templi Arcus 
fuo partim videantur onere fubleuari . Ete- 
nim partes ad normam Paraftatis infidentcs, 
eandem» quamwtaMoles, craffitiemim- 
petrauere . Quamobrem ea tam mirabilis , 
ac venufra compare: diftributio , vt incredi 
bili prorfus iucunditate haud eam contem' 
plari definamus , ac potifTimùm egregiam^ 
Tympani commodulationem , Tholo amx- 
nioris , quod illud priùs Bonarota pcrfecit 
quàm occubuiil'ct. Libro V. Gap. XIII. 307 Si conofce la perfezione di quefto Tarn 
bure differentemente dalla Cupola , perdio 
fi) dal proprio Michel Angelo ordinato , o 
godè il priuilegio d'effer totalmente perfez- 
zionato nel tempo della fua vita , del qualo 
onore non parteciparono mole' altre Opero 
fiie . Icon Prima 1 ^ D E X. I Quarta pars fecundam Tympani auuUìonem 
fupra diiitum folidum indicans. 

I2 Quarta pars Tympani in Capituloriim pla- 
nitie oftendens . 

ìihmgrafhU variai Tymfani Vaticani Tholi 
flaniùes demejì/lranl es , 

j Quarta pars oftendens magni Stylobati ex- 
tenfionem>cum pofitionis Tympani Scapis. 
4 Quarta pars demonftrans circularem Soclcf 
extenfionemj primam auulfionem efficien- 
tìs. 
j Quarta pars indicans vnam ex quatuor Pi- 
larum ingentium , cum Loculamentis, for- 
nicibus,& prima Plateata Mole diiSa /Ha/- 
fo fupra eos . 
A Scapi quatuor Pilarum afpeiìius. 
B Putci in ipforum medio. 
C Loculamenta quatuor Signorum,& fuperiùs 
Sanifìarum Reliquiarum. 
Quatuor fornicum Scapus. Afpeflus Conterm diflus j & Molis plateats 
Okftangularis fuper Arcus maximos Scapus. 

Scalj patentes Molis planitiem afcendentes. 

Traniìtus in intimum prims Soclex eunces. 

Ambulacra eandem circumdantia. 

Tranfitus ditìa; Soclea; , & Corona; interio- 
ris fuper ingentes Arcus afcendentes pla- 
nitiem . 

Scala; planum Stylobata; fcandentes. 

Scapi in quibus Tympani ornatus pcrma- 
ncnt. 

Exterior Planitics fupra dii5tuui Styloba 
tam , vbi Tympanum auellit. 

Alse > feù Erifmi Columnarum ornati. 

DiiSi Tympani Templum illumìnantes Fe- 
neftrs . 

Codile» Tympani cufpidem afcendentes. 
^ Prsfatarum Etifmarum in Capitulorum pia- 

iiitie finis . 
R Scala; circulares , qu:B è difti Tympani cuf- 
pide duorum dìuifionem Tholorum afcen- 
dunt. Icon Secunda . 

Exterior Prolpedus Tympani Vaticanique Tholi . 

I ^ D E X. Teiiajquf maiores Templi fornices tcgunt. 
Molis oiSangularis prima; Tholi elcuationis 

fuper maximis fornicibus. 
Parua; Seal» fuperiùs afcendentes. 
Solca magna circularisfecundf elcuationis. 
Ingreifus in circulares ambulationcs iiltus 

ad ipfam introducentes. 
Tertiffi elcuationis Stylobates maior. 
Tympanum 4. eleuatio, iS.ornatum Ante- 

ridibusjfignifqi propter finem fuperioribusj & Feneftris Templum illuminantibus . 
H Stylobates inferior à quo Tholus auulfus eft. 
I Bafis 1 Tympanique termiuus. 
K Exterioris Tholi Diametrum , vulgo SiBo , 

& fua foramina illuminantia duorum inane 

Tholorum . 
L Hemifphxrij auulfio . 
M PortE qux ex Planitie Corona maxima in 

circularia ambulacra intrant, & opportuna 

reddum lumina. Qji Icon 3 li 508 Icon Tertia . 

« 

Media Sedtio Tympani , Tholi , & Hemifphserij Vaticani incli- 
nata lìiper Pilarum ingentium diagonalem . 

1 %! D £ X. N-i. Sexdccim Eiifinanira circa Tympaniinij, 
Frontcs . 

Scflio Pilarum diagonalis. 

Putei . 

Scalx odangularcm Molcm afcciidcntcs. 

TrianguJoi'um Proiedìus. 

OflangularisMolesliipcrmaximosfomices, 

Siiperliminarc , Zophorus , Se diaoiuni co- 
rona . 

^ircularia ambulacra. 

Communicatiuus iiigreffiis. 

Magna prima; auulfionis Solca. 
K Super didam Stylobaccs. 
L Planicies Tympani eleuattoiiis. 
M Num.i6. Ala^jfiuèErifmiE. 
N Vacua m diiiìis ob traufitus. 
O Columiia;cum BafciCapitulO) Supcriimi- 
nari j Zophoro Tympani, Corona, Erìfmif- 
quc. 
p Fencitra: Tcmplum dilucidantcs. 
CJ__ Scapus iVIuri Tympani. 
iS Patictis Scapus , in quo Tliolus oritur. Locus in quo duo forniccs diuiduntur. 
T Intcrioris fornicisFimbriar. 
F Fimbria: cxtcriorisfornicis. 
X In fornicibus vacua , & fcxdccim Cellula; 

maxima; ca diuidentcs. 
Z Ob lumen Foramina. 
AB Arcus ingcns in planitie, qui primum oculo 

confeptum efficit. 
^D Fornix maximus,qui Hcmifphsrio Plateam 

reddit. 
AB Ambulatio intcr Confeptum , & Plateam. 
^^THemifphsrium, eiufquc Ornatus. 
^y^ Scapus, & Columns in maiori comparatio- 

iie craflltudo . 
BB Sub cadcm B.a(ìs - 
ce Dccliuitatis Solca. 
DD Capitulum fuperius . 
E£ Superlimìnare) 
FF Zophorus ) 
GG Corona ) OrnatUS, 

HHBa&meiitum ) 
i 1 C^matiuin l 4 Lib.V. Caput XIV. CAPVT XIV. 

De imfojtto Vatkann Ba- 

fìlicx Hemif^ha- 

rio . 1 
Jj Eftudines, feù dccuffatiparie- 
tes , arcuatorum Vaticani 
Templi Murorum immen- 
(àm ffimukntcs magnitudi- 
nem, & qui iaravelutiopti- 
ma inuaiuere Fanorum integumenta , Rci- 
publica; -, ac Romani Imperi] temporibus , 
^dificiafepius opericbant; quorum Pan- 
theon dumtaxat , acS.Sophia:, Byzantij , 
iEdes haficnus illibata perftiterunt . Pluri- 
ma tamenfupcrfunt media: quidcmmagni- 
tudinis Ethnicorum Pana quorum vitiofa: 
labi ArchiteSorum induftria cccurrcbat . 
Ex ijfdem, jEtatispofterK OpificcSj in Dclu- 
bris recentioribus conftrucndis , lumen , ac 
mcthodum h.aufìiìe minime amhigendiim ; 
veriim etiam, & qus vetcrum Fabricarum 
fymmctriam contaminaret vitia emendalle. 
His nempe mendofum euafit Pantheon , 
cuius intimo quidem plurimum,fed extimo 
parum fornice oculus recreatur. Hic fiqui- 
dem maiori extrinfecus porretìione fit de- 
preffior,quia^quamparteseurithmiamnon 
obtinuere ; Tholis fcilicet à veteribusexci- 
tatis, interiorura duntaxat ornatuumimpc 
trantibus commodulationcm. 

Verumtamenfagax BrunellefcusinBea- 
tE Maria; de Floribus , Tempio , Florentijs 
commoliendo , vt ha:c vitia prscaueret , bi- 
partita Muri denfinate, quamvnus efflagi- 
taretTholus, duplex Hemifphajrium) alte- 
ram intimo,extimo alteram partem fibi ven- 
dicantc,fabrefecit;S£ quamuisiftud aliquan-j 
tùm acurainatius , antiquioribus tamen eie-' 
gantius comparebat. | 

At maiorcm adhibuit Bonarota foler-i 
tiamj in Vaticani Temph fornice diftribuen-' 
do; Pantheinimirum, &c Sanaifllmje Flo- 
rentiarum Deiparse imitatus elegantia/iu ,[ 
cautior vtriufque mendas fubterfugit . Ete- 
nimSphsricam , nec vero , adinftarillarum 
alterius,otìaedram,atque humiliori erctìam 

cui- i "Libro V. Gap. XIV. 315- 
CAPITOLO XIV. 

Del Tolo , Cupola do-^-pia , 

che cuo^re il Temilo 

Vaticano , ]E Volte 5 ò Muri arcuati filmi- 
li nella finifiirata grandezza^ j 
à quelli d^^\ Tempio Vatica- 
no, che feruono per ciiopri- 
rc li Tempi;, comparucro più 
che in ogni altro, nel tempo 
della Rcpublica , & Imperio Romano , fopra 
quegl'Edifizi) , di diuerfe grandezze . Vi fono 
però molti Tempi; antichi t\i mezzana gran- 
dezza, ne' quali è da oflcruarfi , che la cau- 
tela degli Architetti fuppliua con la rinfìaii- 
catura il mancamento degli fcontri . E' ri-: 
mallo alla villa prefente > quali illcfo , folo 
quello del Pantheon , e 1' altro del Tempio 
di SantaSoffia in Couilantinopoli . Nonèdn- 
bio, che da quelli, e da altri anche inferio-, 
ri abbino auuto i Direttori de' noftri moder-, 
ni Tempi/ i piimi luuii valeuoli à cunipurre 
li medefimi . | 

Ma è anche certo , che hanno corretto 
quelle imperfezioni , che leuauano à gli an 
tichi Edifizi; il concorfo delle parti , che ri- 
chiede la fimetria, come fi fcorge dall' illeffo 
Pantheon . Poiché la di lui Volta , fi come 
di dentro rende pago l'occhio, così non fo 
disfà la villa dalla parte edema, rifpetto al- 
la maggiore eftenfione, che la rende piùbaf- 
là, in mancanza della fua fimetria; e perche 
anche la forma propria d' vna di quelle Cu- 
pole dello (lile antico è folaraente la concor- 
renza del di dentro . 

L'accorto Brunellefchi però architettando 
il Tempio di Santa Maria del Fiore di Firen- 
ze, per non incorrere in fimili diletti, com- 
pofe il Tolo di due Cupole , diuidendo la_- 
totale grofiezza conuenicnte ad vna fola Vol- 
ta in due , cioè vna parte concorrente al di 
dentro, e l'altra al di fuori. E benché l'cle- 
uazione di quella comparifca alquanto acuta, 
rcfta tuttauia di migliore contorno di quelle , 
che vfarono gli Antichi . 

Con maggiore confidcrazione camino il 
Buonarota nella difpofizione , che diede alla 
Volta del Tempio Vaticano . Imitaiido l'an- 
tica del Pantheon , e la moderna di Sant,i_, 
Maria del Fiore , corrcfie i difetti dell' vno , 
dell' altro , già che formò la medefima di 
figura Sferica, in vece di ottangolare, come 
era vna delle due fudctte, & anche didiuer- 
fa elcuazione, la quale terminò poco piìidel 
Semicircolo . Onde fi ottenne migliore con- 

R r 2 tor- '3 1 ^ Libro V. Gap. XIV. torno , si di dentro , come di fuori , comò 
dimoftrò il modello , che lafciò il Buonarota : 
auanti la cui morte non fìi terminato 3 che il 
foJo Tamburo. 

Reftò quello Tempio dopo la terminazione 
del Tamburo , e morte del Buonarota, fino 
al Pontificato di Sifto Quinto , priuo della^ 
iua più nobile parte , che dargli doueua il 
necefiario finimento , cioè della Cupola . E 
perche la fomma generofità di quefto Ponte- 
fice fu fempre intenta ad intraprendere cofe 
marauigliofe ; perciò era ben di douere , che 
fotto il Ponteficato di effo ottenefic vna si 
ftupcnda Fabrica il fuo profeguimento . Ma- 
nifeftò in tale occorrenza Sua Santità la (li- 
ma, che faceua del merito, e valore di Gia- 
como della Porta , e del Caualier Domenico 
Fontana, Architetti li più famofi di quel Se- 
colo ; mentre ordinando l'erezione di quella 
valla Mole , deftinò li medcfimi per Dirct-| 
tori di effa . Per terminarla più preflo vi fi 
impiegarono feicento Operarij ; molti de'qua- 
li lauorauano anche di notte ; onde in breue 
tempo furono ferrate le Volte , come porta il 
Ceccarelli nella vita di quello Pontefice. j 

Nell'erezione di quelle Cupole , non fu 
preterito il modello precifo lafciato dal Buo- 
narota, fé non che accrebbero più Sello nel- 
la elcuazione , si dell' vna , tome dell' altr.i_. 
Cupola ; dal che in effetto fi è ottenuto mi- 
gliore Contorno . Et acciò fia palefe à tutto 
il Mondo il proprio modo della compofizione 
sì delle Velliture , che degli Ornati , che cuo- 
prono r offature , fi pone la feguente deferi 
zione di quell'Edifizio . 

Il Muro , che forma il primo nafcimento 
della Cupola è di tutta grolfezza palmi ii; 
vn 4. fi inalza arcuatamente dalla Rifega di 
cfTo fino à palmi 62; vm; e fi va ingroffan- 
do à poco à poco fino à palmi i6. douo 
termina . 

Il piano fi diuide in tré parti, cioè due la- 
terali per li Muri delle Cupole , e 1' altra di 
mezzo per ì' aria , & ambulazione . Si fpic- 
cano da quefto luogo fedici gran Muri , che 
dalla circonferenza tendono al centro di grof- 
fezza , r vno nel maggior nafcimento palmi 
11; vn4J diminuendofi verfo il punto , & il 
fine della fua eleuazione fin à palmi 4. come 
fi dimoftra nella quarta parte , fegnata D; 
della Pianta , e Profilo dell' armatura della^ 
Cupola. S'inalzano quefti anco arcuatamen- 
te, fino alla terminazione del Lanternino , e 
fono lìtuati fopra il Vino , & à corrifponden 
Ka delle fedici Ale del Tamburo, deftinato 
per foftenimento della Mole, & al pefo fupe 
riore nella loro vnione . Si fcorgono quefti 
Muri fituati in vgu.ile diftaza , e di fimile pie- 
gatura, che feruc di guida a' Sefti interiori, 
& efteriori . Neil' eleuazioni loro fi ritirano 
con due Rifeghe per banda per ritegno di 
quelle parti di Volte , che fopra di efie po- 

fano Lib. V. CaputXIV. culmine Teftudinem finuauit . Qu£e cuiil. 
prstergrcdiatur hemicyclum,tum etiam iji- 
tus egrcgiam extufque demiramur venufta- 
tem, vti dclineatus à Bonarota indicauit 
typus, quipriufquam è vita demigraret, 
Tympanum folummodò perfecit. 

Poftquam idcmextrcmum obiuit diem , 
abfolutum ab eo Tympanum diu fané, vide- 
licet ad Sixtum V.Pontificem , infigniorem 
Tholi ornatura defiderauit. Quòdautem^ 
ad opera femper mirabilia iftius Pontificis 
anhelaret munilìcentia , Moles Orbiscele- 
berrimam fuam ab eo nobiliorem imponen- 
dam Coronidem meritò prsftolabatur. 

Quantilacobum à Porta,&EquitemDo- 
minicum Fontanam haberet, is omnibus 
raanifelbuit Pontifex , dum acccleranda: 
pfos Fabrica pt a:fecit ; ad quam extemplò 
efferendam, fexcenti etiam nofiucollabo- 
rantes Operarij, breui, tefte Ceccarello,for- 
nices compegere . 

Cum duplicem euexere ThoIum,ab exa- 
rato à Bonarota typo nullatenus defleiaen 
tes ] & flexuris in vtroque altiùs producìis 
elegantiores circumduxere . Quo tandem 
huiufcevniuerfiftruaur^ornatus probe co- 
gnofcant, Sicompagem, fingala deinceps 
accurate patefaciemus. 

Panes,quo primùm Tholus efformatur, 
1 1. 1 .4.denfus, ad di. I.z.fmuatim ereSus, 
fenfimadpalm.id.craffefcit . Cuius tripar- 
tita dcnfitate , bina: quidem circumieiaffi fe- 
rendisTholorumMuris, mediana vero pars 
nterpofito Ambulationis fpatio defignatur, 

Exinde ingentes fcxdecim à peripheria_, 
ad centruminfle<aunturParietes, qui in_. 
maximam, vnde exoriuntur, 1 1.1.4. auge- 
fcunt,vbi veròinapicem definunt,ad mino- 
rem quatuor palmis craffitudinem decref- 
cunt; vti inlchnographica, necnonOrtho- 
graphicaHemilphErij Lignea: compagina- 
tionis delineatione , litera D, exhibetur. 

Ijdem ad Epitholium promoti,fubexten- 
fo latiori Muro infidentis , iuxta tranfuerfa 
fexdecimTympaniPletomata,totamfufful- 
cientia Molem , adfurgunt . Ex ipforum., 
coitione , parietes fimilitet diftantes , ac in- 
flexi euehuntur , qui intus , extufque angu- 
lares flexuras moderantur. Vtrinquè vero 
fpatia prominent, veluti retinacula, ad in 
nixas fibi Teftudines , curuara Tholoruno.. fpe- Lib.V. Caput XIV. Ipecicmdefinientes.fuftinendas, ficuti lite- 
rà D, in parte 13. recuruorum Erifmatum^ 
demonftratur. Iftideniquefexdecim Erifmi 
ad centrum coeuntes; costerà quidem, vt 
HemifphsrijfuftentarentponduSjprsiuere. 

Totidem inter ipfos decuffati Forniccs , 
fex cura diraidio , vbi enafcuntur; palmos 
denfi , necnon squaliter ad eminentem cir- 
cumaaiLaternam, totumHemi/phsrij am- 
bitum comprehendunt , atque prominen- 
tibushinc inde Crcpidinibus effulciuntur . 
Hs Teftudines lateritiie fimul in acumina- 
tatn extrinfecùs definunt longitudinem, vt 
fé mutuò complexiSjValidiùs materics com- 
paginetur . 

Inane quoddara eadera intercipiuntfpa- 
tium , magisfcnsìni) acmagis ad Laternam 
exporre&um, interieifta duplici Tliolo am- 
bulatione , cum Oftio , viam ad circumeun- 
dos Fornices aperiente . Illud autem inane 
ad normalem circumftruélum Latern» pa- 
rietem itaexplicatur, vtampliffimum por- 
nicibus interfundatur ambulacrum , atque è 
valuatis Fcneftrarum luminibus liceat intus 
Fanum eonfpicari. 

Ex altera parte fubftruiai Parietis alia_, 
fexdecim Fornicum fegmenta maioremcce- 
teris ambitum,8i quatuor cumdimidiopal- 
morum sequantia dcnfitatem, non abfimili 
forma ; ac materie elaborata, Sphsticè ex- 
arcuantur ; è quibus extimacoalefcitTcftu- 
do, eademquefimilibus Plctomatiim fulci- 
raentis , ad centrum conuergentibus exci- 
piuntur. 

Mirabilis piane emicuit Michaelis An- 
geli fagacitas > in ca Mole compaginanda,,, 
quandoquidem quadraginta nouem licetà 
fé diuultis inuicem parietibus , ad vnum ta- 
men baiulandum deftinatis , eam confolida- 
uit; cuius onus adquietis, fiuèoperis totius 
centrum propendens , quo grauius , eò fir- 
mioremfortituripfum ftabilitatem. 

Quia vero acciditplerumqueinhuiufce- 
modi vaftioribus jidificijs , vt ob cosmcn- 
torum prauitatem,vel Opificum fegnitiem, 
eadem quadam laborent imbecillitate, huic 
abunde periculo Architeli conful nere , cir- 
cummunito nempe ferreis cingulis interiori 
Tholo, quo nempe appofitum anno I5S1' 
opus inclinatur. 

Hac elegantifllma fubftruiSio puluinatis Libro V. Gap. XIV. 3 1 7 fano, e danno forma alle due Cupole, come 
lo djmoftra Di niim. i;. nella Pianta dellt 
Coftoloni . Qucfti 1 6. Muri , chiamati Cofto- 
loni , prima d ogni altro furono eretti , e fta- 
gionati) per riceuere con fermezza l'incari- 
co del Serto dell'Edilìzio. 

Fra quelli fpiccano sfericamente i6. Falde, 
cioè parti di Volte , di groffezza nel fuo na 
fcimcnto palmi 6. vn 2. quali s'inalzano con 
poca diminuzione di groffezza fin al Lanter- 
nino con la piegatura , che accompagna il 
Sedo intorno , regolato da quelli Muri , cho 
le foffiengono. Quelle medelìme vanno àfca- 
ricare il loro pcfo fopra quelle Intacche , ò 
Rifeghe nel num. 15. fegnate in Pianta; e fo- 
no lauorate d' ottimi mattoni à guila di Spi- 
napefce, per ottenere l'abbracciamento della 
materia , e per caufare viia perfetta confoli- 
dazione . 

Reda oltre la groffezza delle Falde , chej 
formano la Volta, vn Vacuo, chefempre va 
crefcendo verfo il Lanternino . Nel fuo prin- 
cipio ha vn' ambulazione circolare dentro le 
Cupole , nella quale vi è vn foro , à guifa di 
PorticcUa tonda, che ferue per communicare 
il giro, à ciafclieduna Falda. 

Dilatali quello Vacuo fino alla Parete per- 
pendicolare , che circuifce internamente il 
Lanternino: in tal modo , che vi ricorre vn' 
Ambulazione attorno , fra vna Volta , e l' al- 
tra molto capace i e dalle Finellre fi riguarda 
dentro il Tempio , e quella è la porziono , 
che compone la Volta interna. 

Refta nel Piano , oue fpiccano le Faldo, 
r altra parte della Rifega , di doue parimen- 
te s'inalzano in periferia altre i5. Falde di 
Muro di più eleuato Sello , dì groffezza pal- 
mi 4. vn 2. di fimile lauoro, e materia ; le_j 
quali compongono la Volta ellerna , e fono 
riceuute nel dorfo arcuato delle fudette fo- 
(lenenti in qucU'Intacche , ò Rifeghe , che vi 
rimangono , concorrendo quello al fuo centro, 
à fimìlitudine dell' altre . 

Grand' ingegno. Se inuenzione in vero di- 
moftròilfamofoBuonarota con quella si bene 
intefa compofizione ; mentre con 49. parti d' 
Muro , benché fra di loro diuife , vnite però 
nella loro ponderazione , formò cosi valida- 
mente vn folo Corpo . Il grauame di quello 
concorre nella dellinata fuarefidenza di quie- 
te, che è il centro dell'opera; e conl'accre- 
fcimento del pcfo , accrcfcc il buon eifctto 
della fua permanenza . 

Ma perche nello llabilimento d'Edifizij così 
formidabili accade tal volta, che per le cat- 
tine qualità delle materie , e la poca accu- 
ratezza de' Muratori, & altri Opcrarij , viene 
caufata l'imperfezione dc'medefimi; fu pro- 
uillo à tal'inconueniente da quegli Architet- 
ti , con porre Cingoli , ò Catene di ferro nel- 
la Cupola interna, doue appunto ferifcc la_. 
propenfione dell'opera, polleui l'anno 159 1. Si '3 1 8"" Libro V. Gap. XIV. 

Si vede vcftita , & ornata quella fuperba 
Mole di fuori con riltuanti Orli fcanncUati , 
che fingono Cortole , e rendono interrotta^ 
quella iua sferica fuperficie . Fra quelli rifie 
dono fopra le Falde i fori , che illuminano il 
Vacuo, fra vna Volta , e l'altra difpofte ifL. 
modo , che ornano , e difendono brauamente 
TEdifizio dall'acque. 

Viene coperta quella Fabrica di Piombo , 
& acciò nel profpetto principale faceffe più 
vaga comparfa , furono fatte fare fette Co-' 
ftole di Metallo da quel generofo Pontefice, 
indorate in faccia ; che poi per altri bifogni 
del Tempio furono leuati, & in loro luogo, 
fi pofero altre di Piombo. 

Cefl! dunque ciafcuno di celebrare gl'Edi- 
fizi; più famofi sì antichi, come moderni, sì 
in Roma, come in tutto il Mondo, impiegan- 
do folamente la lode per la vafta Machina^ 
della Cupola dell' infuperabile Tempio Vati- 
cano , e porga maggior encomio al virtuofo 
merito del Buonarota, del quale è parto vn' 
opera tanto marauigliofa , e ftupenda ; Così 
meriterà quel Grand' Artefice di viuerc eter- 
namente , auendo moftrato vn' ingegno più, 
che humano nell' inuenzione d' vn Edifizio di 
cosi miracolofo intendimento , del quale nel 
Moado non è flato mai va' altro eguale. Lib. V. Caput XIV. extus dillinSa crepidinibus , quxtranfiier- 
forum Erifmatum ementita: proieduras , 
Pcriphxriam fubinde velut intrifulcatani^ 
egregie decorant, ac plerifque interruptam 
hiatibus; è quibus ita Camerarum interlucct 
fpatium , vt etiam opportune imbres vndi- 
que amoliantur . 

Eam plumbeis Fabricam obuelarunt in- 
tegumentis ; cui, vt pulchrior apparerei, 
ac ornatior , feptem jEneos Pontifex , auro- 
quefulgcntesadiccitpuluinos, quibus poft- 
modùm ad alios Templi vfus adhibitis,con- 
fimilesalijsplumbeos fuffeccre. 

lam tandem definant Vniuerfi , &: anti- 
qua , & recentia tam Romje , quàm in toto 
Orbe celeberrima jldificia pradicare , ad 
mirabilem Tholi, ac vaftiflimam Templi 
Vaticani Molem celebrandam, maioribuf- 
que fumma Bonarotx merita encomijs cu- 
mulanda, qui tam mirificum opus fingulari 
prorfus animi pcperitfagacitate . Siquidem 
gloriara adeptus eft immortalcm tam inge- 
niofus, peritufque Artifex, dum adeò llu- 
pendam , coeterifque Mundi totius ftruftu- 
ris prscellentem calluit Molem excitare. Ichno- 31? Icon Prima . Ichnographia , & Sciographia Compaginationum compofitio- 
nem , Tholique Vaticani , oflendentes . I "N D E X. A Murus fub diiorum Tholonim auulfionej. 
vbi loca compaginationes exteriores vliir- 
pant. 

B Intcrioris compaginationis Ichnographia . 
num.uTrabes ài&x Paradojjì -, Ligiiadi- 
fla Caualli fuftinenda primam Trabcm vo- 
catam nomine ArchiteiSonico Bunchiua . 
2. Ligna officium funis habcntia . j. Mole; 
circularis pofita fupia Trabcm ahquam di 
<Sam Cafra cui fupcrponuntur alÌK Tra- 
bcs,idcftPa™(/»/j!. 

C Ichnographia conipaginem esteriore often- 
deus . 4. Paradójfi, vel Caualli geminati 
fubftincntes fupcriorcm Trabcm , vulgo 
Cafra . 5 .Tranfuerfalia Ligna, qu» funium 
vicem priEftant . 6. Circularis Moles pofita 
fupra Cafra > vbi funes fupcrponuntur . 
7. Superior Compago . S.Tranfuerfalia Li- 
gna opus egnneftcntia. ^h G V L A. A num.9. vfque ad lo.locum primorum Li- 
gnorum didì. Bandella , & à num. 1 1. vfq; 
ad num. 1 2. vbi diuiduntur Trabcs Regia: , 
idcd Paradujft cftconnexiomaior, vclin- 
textura . 

D Ichnographia fcxdecim Coftularum diuifio- 
ncm indicans , i j. Margines dicÌK Sifeg/je, 
in quibus Fornices pofiti funt. 

Earundcm eleuatio vfque ad Hemifphxrij 
oculum. 14. Fornicum fimbria prafato- 
nim,intcrnum Tholum componentium. 

Ichnographia oftendens maximas Coftulas 
fupràprimum Tholum. ly-Ambuiationes, 
diuifioncfque duorum Tholorum . 16. Ar- 
cuum fimbrix componentium extcriorem 
Tholum. 17. Scala; fupràfimbriasHemi 
fphcriumafcendcntes 14. Icon 3ZO Icon Sccunda . 
Ty mpani , Tholi , Hemifphserijque Vaticani Pars . 

I -N D E X, I Pars angularis indicans infcnfibilem5& per- 
pendicularcm auiilfìonem . 

z Initium foraminis immediate iuxtà diiSairu 
ingentcm Coftulam digiti latitudinis 3 er- 
ronee exiftimatur Rima ■ 

3 DiiSi Foraminis finis . 

4 Reliqui Tholi ingcntcs Cedute. 

5 Primus Tympani Stylobat es. 

6 FornicumjPeriftyli/jZopliori, Coronsq; 

locus . 

7 Superliminare 5 ZophoruSj fupetiorefuilft,; Corona; . 
S Stylobatcs fuperior . 
9 Arcus in planitie Oculi Hcmifph»ij. 

HemifplixrijFornix. 

1 CufpisdifliHcmifphirij . 

2 Magnarum Coftularum, ab ArchiteSis dia. 

Cojiohm ab interiori parte vfque adcxte- 
riorem inter eas intaftarum extenfio. 
Fimbria;, fiuèinterioresForniceS) &exte- 
riores inter diòìas Coftulas. 
14 Ingentcs Scali oflo laterum, 13 -s Àit Stalo Jj ^-J^ toa So.^an. 

■rri — 3 — r^ — 7-' — r^ — jr 

SrJ 


"'■>" 


/m. 


ro Jf.».. 


,>c 


/. 


'" 


IO 
ao 


90 


^0 


yò 


'^ 


^ 


1 


1 


1 


1 


IL 


ìi^^ 

CTTTIONE DEt TAMBVRO CVPVOLA E LANTERNA VATTCAMA. •Il 


1 


CatoJone Vnico eh U 
mostrata il distacco 
iiiscnsihile vervendi- 


Vi 


a, 


F'-mcipio dellaJessiu-A 
metlìixts al d9 Conolone.' 
iai-aha. cl\-ca- un dito 


■1f 


■3 


SifuìuO Citta- per Ci-epaiw-O' 
Fine della. Jetmjiysui'a' 

r 

. Costoloni del ye^to della, Cup-poU 

Trimo Piedestallo del Tamhuro 
. loco dell' -Arcani A'-chitrciue^Fre^^ia t-Cornice- 
Ai-chitfau&~Fvejaio e Cofnice. Supe-i-iorì 
destallo Sui^triop-e^ 

Arcani inpiano dell' Occhio della. lant&i-iiU'. 

Volrcf daUtf lantsvncf 

Cuspide, della, deità, lanterna. 

Estensione d^li Costoloni dcdl'uiteriO'' pait^ sino allE: 

^alde. 6 unite interne, etEstsi-n» -fi-a. li dstà Costok 

Scaloni jopi-a numero otro frtldc Tutm le i^ut adieti-o jja 
'Sono intuite, e permanenti- 
Stubili, Sald&. dal suo Oi-i^irte- 
d'in hora^. 
itquej Caroluà Fontana Dehn ■ AU-t'.^j^pec^S':^- Lib.V. Caput XVT Libro V. Cap.'XV. ^zf 
CAPVT XV. 

Occulta quidam Reguh in fequente 

■fatefiunt diagrammate, ad He- 

mijfhxrij comfagcm, tl- 

Itufquefulcimenta . 

Vò tandem innotefcant Re- 
guli, quibus Tympanum 
OpificeSjTliolumqueeffor- 
maucre, diagonalem à Li- 
thoftrato, feù orthographi- 
cam, ad fummum Epitholij verticem.ex- 
ponendam cenfuimus fedionem , vt cunfti 
totius Jìdificijomninoftrutìuramaffcquan 
tur. 

Quapropter ab ima Fani planitie , ad 
^neum Crucis globum, normali tripartita 
Catlieci fublimitate , aitcram Tympanij 
Tliolique fibilaxamentum pattern vendi- 
bit, ficut in PeripheriaL, denotatur; cen- 
tro eius ibi collocato , vbi incipit pcrime- 
trum altiùs promoueri . Tum in contingen- 
te , ad coronam redìià pertinente , fpirS Sty- 
lobatis defignatà , fubietìam Epitholio , &: 
eminentem Orbi partcm M, indigitabit 
Tres linex Q^maiorem explicatioris Herai 
fph:erij indicant porretìionem ; at gemina; 
è folo diagonales excitata: fuperfufum pe- 
rimetro hiatum intercipiunt, inane, acFor- 
nicem Epitholij conftituentem . Alia: vero 
lines M ;. à Stereobata tranfuerfim edua^e , 
Tympani fpiram , velut ifocele trigono , 
comprehcndunt . 

Linea P, Tympani intercidcns norma- 
lem, fubftruótionis totius , in Pyramidis 
fpeciem ,fulcimentum reprsfentat. 

Obliqua demum R , qux in angulari Pa- 
raftadiim A, aufpicatur extenfione, &: ad 
extimum Tholi Stylobatam , fiuè illius ena- 
fccntem definens complexum , Molis vni- 
uerfiE Bafim deraonftrat. CAPITOLO XV. 

Regole occulte, che fimojìrano nel- 
la feguente Tauola fer il com- 
fojìo della Cupola , efuoi 
foftegni. 
Ccjò vcnghino palcfatc le oc- 
culte Regole tenute in quel- 
la parte dcU'Edifìzio del Tem- 
pio -, doue inforge il Tambu- 
ro 1 e Cupola 1 abbiamo fti- 
mato bene di efporrc la Se- 
zione diagonale , ò Profilo del Pauimcnto, 
fino al fine della Lanterna -, per comprendere 
il modo , e Regola di queft'Edificazionc. 

L' altezza dal piano del Pauimento ■> fino 
al pofamcnto della Palla della Croce , nella-> 
linea del Cateto, diuifa in tré parti, vnaco- 
ftituifcc il Vano del Tamburo , e Cupola-. , 
come la circonferenza L, lo dimoflra . Il cen- 
tro di quella cllcndo il luogo , doue comin- 
cia il Sello , ailcgna nella tangente verfo il 
Cornicione il piano del Piedeftallo : e vetfo 
la Lanterna la parte del fopra Serto fcgnato 
M. Le tre lince (^indicano il luogo del mag- 
giore Ipingimento della Cupola , e le duo 
linee fegnare O , che partono da terra dia- 
gonalmente 5 coftituifcono nel Soprafello M, 
r apertura dell' occhio , e da elio il Vacuo , 
e Volta della Lanterna . L'altre linee M, pa- 
rimente diagonali , che partono dal Zocco- 
lone G , coftituifcono la Bafe del Tamburo , 
quafì come vn triangolo equilatero. 

La linea Pi che va à interfecarc con \3-, 
perpendicolare intcriore del Tamburo , di- 
moflra il Piramidale foftenimento dell' Edi- 
fizio. 

La linea diagonale R , ha origine nel fine 
dell' eftenfione angolare de' Piloni A > quale 
v.à à terminare nel Piedellallo elleriore della 
Cupola, doue comincia il Sello , e dimoftr» 
la B.afe di tutto l'Edifizio. 
Tympani W ff ''Iff' iz6 Tympani , Tholique Vaticani Diagonalis diuifio / ^ D £ X. SubiiigentibusPilis fundamenta vfquc ad 

folidum extcnfa. 
Quatuor Pite maxima Tholi /Edificiunij 

fuftinentes . 
Loculamenta in prafatis Pilis in propria di- 

tìorum origine pofita . 
Putei in dicìorum fuftruiSJonc reliiSi , innis 

quorum. Scala preordinata: funt Sandla- 

rum ambulacra Rcliqiiiarum afccndentcs . 
Tranfucrfales ingreffiis diflorum Putfo- 

rum 5 fiuè Scalariim ditìa ambulacra fcan- 

dentes . 
Margo , & maior planities , vbi diSi j^ìdifi- 

cium Tholi cxtoUitur . 

Prima Solca ingens corpus flateatum effi- 
ciens . H Secunda Solca ingcnsj circularis 5 Tympani 

planitiem caufans . 
I Triangulorum inter maximos Arcus faliìtas 

indicar. 
K Precipui Fornices folidi in ipforum carcere. 
L Circumfcrentia diametri Regulam interioris 

Tholi conftituens. 
M Diametrusj Sf/?» difla fuperiùs obtinendi 

maiorem eleuationem . 
N Linee, Baiìs loca, iEdificiJque pondus con- 

ftitucntes . 
Linea: fub Fornice Tympani è Terra termi, 

nantes , & Oculieiufdem inane attribuen- 

tes. 
Exteriores linea; Pyr.imidakm ^dificij 

ollendcntes figutam, 

Ìi< 


'il Lib,V. Caput XVI. 
CAPVT XVI. 

De Sfharica Tholì Vaticani 

com^Uxu , ac eiufdenu 

Hormis , VM Vaticana Bafilica Tho- 
lo , veluti parte nobiliffima 
infignitur , tum propter' 
egregiam iftius flruólura; 
fymmetriam , & cIegantio-| 
res intimi , ambitus , extimicjue flexuras ,' 
decoratur . 

lacobusà Porta, Se Eques Dominicus 
Fontana, Uiui Pauli Bafilica; Pauimento , 
Fornicis geminati, ac Hemifphirium con- 
ftituentis, Ichnographiam infculpfere, or- 
thographiamque , quòd nullus ad opus am- 
pliiiimum opportuniorlocus fuppetiuiffet . 
Quibus à nobis magna exploratis fedulita- 
te , & cum ipfa Mole lubftruéìa collatis, 
liane ab illis nullatenus euagari comperi- 
mus. 

Tametfi antera nonniii ilimmo laborc,ac 
temporis difpendio,ita valla: immenfijìidi- 
fitij menfurE , etiam à peritiffimis qucant 
expediri ; accurate tamen eas affecuti , in fc 
quente Scliematifrao , Tholi georactricam 
delineationem , fuis diftinflam raodulis , 
exponemus. 

Dedaratio . 

MAximam diametrum inane Hcmi- 
fpha:rij laxamentum ipo;. pal- 
mosemetitur. 

Subiedum Latern^ hiatum ad 3 2.pal- 
mos , fiuè fextam latitudinis Tholi partem 
nouimus exfpatiari; quinis tantum, quòd 
Artificum incuria: adfcribendum,poIlicibus 
defidcratis . 

Normalis , lineam Horizontalem inter- 
cidens , redum exoricntisTlioli proceflum 
diuidentem, num.3 . interioris Hemifpha;rij 
defignantem complexum, oftendit. 

Alia vero adnormamedudainpunélo 2. 
extlmi ambitum Hemifpha-rij indicabit. 

Bina autemabintercifa 5.profete,ins. 
Libro V. Gap. XVI. :^zg 

CAPITOLO XVI. 

T)el Seflo della Cufola, Va- 
ticana , e fue Re- 
gole. I come fra le parti cflenziali 
del Tempio Vaticano la più 
confiderabilcclaCupoIa, che 
gli fa finimento , mediante il 
graziofo contorno cosi quella 
ha refo vn perfetto , e iìme- 
triato Compofto ; e ciò è proucnuto dal gar- 
bo di quelle piegature, oucro Sedi tanto in- 
teriori, come elleriori) che feppero diiporre 
li Architetti. 

Furono delineate , e fatte' fcolpire da Gia- 
como della Porta , e dal Caualier Domenico 
Fontana nel Pauimento della Bafilica di San 
Paolo la Pianta, & cleuazione tanto interne, 
come cflcrne delle due Volte , che formano 
la detta Cupola , à cagione che per l'eften- 
fione dell'Opera nonfi trono altro luogo ade- 
nato, e fufficicnte. Però effcndo parte cosi 
effenzialc, abbiamo quelle riconofciutce poil 
rincontrate su la faccia dell'opera, e fi fono 
trouati quelli Selli, ò Centine corrifpondenti.! 
Si rende diilicoltofa a' Profeffori , per lo; 
valle , & incommode mifure , che non fono 
permelTe, fé non con gran tempo, e fatiga,' 
la cognizione di effe. Nulla di meno vi ab- 
biamo fupplito ; mediante le noftre deboli i 
applicazioni , e portiamo con ogni fedeltà i 
nella fegucnte Tauola il Profilo , ò lia Sezio 
ne della Cupola con il rimanente fino al Piano 
del Pauimento , douc apparifcono le lince del- 
le Regole . 

DichiaraZjìone . 

IL Diametro del Vano della Cupola è pal- 
mi 190 J. 
Il Diametro dell'Occhio della Lanterna è 
pal.j2i cioè la fella parte del diametro del- 
la Cupola , benché manca l'infcnfibilc parte 
oncies; effetto delli Manuali ncU' attacca- 
re le materie . 

La Linea perpendicolare , che interfeca la 
linea Orizontale, che diuide il dritto dal prin- 
cipio del Sedo della Cupola , coflituifce il 
punto 3; che affegna il Sello della Cupola^ 
interna . 

L'altra linea perpendicolare nel punto 2. 
coftituifce il Sedo della Cupola edema. 
Le due linee, che partono nell'interfecau- 
; Si num. io. dimodrano il luogo del mag- 
iorc fpingimento dell' Edilìzio circolare. Tt Le "jjo Libro V. Gap. XVI. Le tré lince > che partono dal num.4. fe- 
guate loi coftiruifcoiio il luogo delle Catene, 
per opporfi allo fpingimeuto . 

La metà del diametro della Cupola cofti- 
tuifce la circonferenza 7. vguale all' altra 8; 
che circuifce l' altezza della Lanterna fenza' 
k Palla , e Croce , | 

Le due lince diagonali II, che partono; 
dalla circonferenza del Tamburo G, e fi van- 
no à interfecarc fotto la Palla , coftituifcono 
la Bafc Piramidale della Lanterna. Lib.V. Caput XVI. maiorem Sphsricx iMolis denotane porre - 
lìionem - 

Lines tres à pundo 4. produds , &: nu- 
meris4, io, definita , vlteriori obliftcntcs 
expanfioni , cingulos indigitabunt. 

Dimidia Xiloli amplitudo, fine radius, 
peripheriam jjuperiori 8, Epitholij proce- 
ritatem. Globo tamen, Cruceque exceptis, 
determinanti , aqualem , circumfcribit. 

ObliqustandemlineiII;àTympani pe- 
rimetro G, promotiE , atque fub eminente 
Globo coeuntes Epitholij Bafira Pyrami- 
dalem comprehendunt. Vaticani Tholi Sedio, cum Tympano , Pilis ingentibus , 
& Hemifphaerio. I 'n D E X. Pila maximsMolem fuflinentes. 
Fornices maximi in earumdem dorfo. 
Super brachia Cochler. 
Ambulatio, &Vanum fuper muri firmita- 

tem. 
Ate ornata ponderi oppugnantes. 
Tympani crailàmcntum. 
Vnita ante ortum duorum Tholorum craf-| 

tudo. 
Locus , in quo dui Tholi oriuntur , & diui- 

duntur . 

Inter vnum Tholum , aliiimquc fpatiumi 
Hemifphsrium fuper diSos Tholos. 1 Linea catefli, ideft perpendicularis, cen- 

trum etKciens . 

2 PunSum exterius Sextum conftltuens. 

3 Conftituens internum Sextum punftum. 

4 Pun<ftumàquo tres feparantur linesn.jo 

furami vigoris . 

5 PuniSumàquoduElincK difcedunt maio- 

ris vis n. lo- 
fi Tres Ferrei Circi opportuni maiori vi , vel 
ponderi . 

7 Circumfcrentia Catefli Tympano. 

8 Similis Circumferentia 3 qua; Tympanum 

comptehendit. 
■3S1 1 1 Lib.V. Caput XVII. CAPVT XVII. 

Df Laterna Tholo Vaticano imto- 

fìta , eius Canonihus , ae 

Menfuris . 
f^S"^^^ N Templis veteribus curn^ 
'^ '' Romsjtum alibi delineati 

dis , nulla Epitholiorurtu 
Hemifphsrijs infidcntium 
veftigia reperimtìs , quod 
forte Prifci eas Delubriscoronjdes non ad- 
dere confueuiffent, vt , quemadniodum in 
Pantheo cerniraus , patentiore Thoii falli' 
gio , Solari fplendore Fanum vberiùs illu- 
ftrarctur.' 

Quocirca tam nobilis flrucìura: inuentor 
pridicandusiure meritò Bruncllelcus, qui 
Bcatam Mariam à Floribus , cà priniùm fa- 
fligiauit . Hxc fiquidem cdodus Michael 
Angelus edam elegantioris fpcciei adijcen- 
dam Vaticano Hcemifphsrio exarauit La- 
ternam , quam dein lacobus Barocius Opi- 
fex peritiffimus affabrè omnino excitauit; 
vti ab eodem elaborata, & Cornicem ara- 
bientes apertiùs manifeftant Coelatura.Vbi 
delcripta duo antehàc HemifphEcria , infi- 
gniori nimirum Bafilics parti incumbentia 
terminantur, gemini ampliores ad libellam 
fmuantur arcusj quorum in vmbiIico,Tho 
li culmen definiens exlpatiatur laxamen 
tum , inaneque immincntis Laterna; inter- 
'uallum,quà transfufoluminc.Fanumelu- 
icefcit; atque in flexura fublimiore valium 
ad cxfurgentem Laternam fpatium dilata- 
tur . Tum circumdu(5lus paries Fcneftras 
fexdccim,geminas Inter Fornicis Incumbas, 
latumque exteriorcm murum intcrietìas 
excipit; & ad enafcentis Epitholij radices , 
ampia circumeuagatur ambulatio^quara ve- 
lutorbicularc Mosnianum ferreo quidem^ 
Podio inftruaum , ad viam circumitanti-j 
busprsbendam extrusere, né etiam fubter 
coeutis cum Tympano prior Laterna: emer- 
fio latitarct. Pteromata fexdecimfubiedis' 
totidem minoribus occurrunt, qua extrin-| 
fecùs cohoneftant Epitholium.Ionicis quod 
' ibetinfigniturColu mnis, Stylobatisad Fc- 
neftras Libro V. Gap. X VII. 7,7,7, 

CAPITOLO XVII. 

HelU Lanterna fìfra la Capola-> 

Vaticana , fìte mifure , 

e Redole. 
lEIle noftre offeruazioni, e deli- 
neazioni fatte alle Fabricho 
Templari antiche j non fole in 
Roma 5 ma anco in varie parti , 
non abbiamo trouato veruna,/ 
— apparenza di Lanterne àguila 
dell'altre, chcri/ìcdono fopra le Cupole , che 
coprono li Tempi; moderni . Forfi non fu viìta- 
to tal finimento dagli Antichi, cfTcndo loro co- 
ftume di fare penetrare dento li Tempi;, per' 
quei sfori, come l'addita il Pantheon, che ha! 
l'introduzione del lume immediate fopra il pia-! 
no della Cupola . j 

Si che dcucli dare la lode al Bruncllefchi,che 
ne trouò l'inuenzione ; come apparifce in quel- 
la di S.Maria del Fiore, della quale egli fu l'Ar- 
chitetto . Da quella iftedà riceuc Michel An- 
gelo lumi valeuoli per difporrc di migliore mo- 
do , e contorno l'altra famofa , che riiiede fopra 
la Cupola del Tempio Vaticano,che fu cflcoui - 
ta dairintelligencilììmo Artefice Giacomo Ba- 
rozzi da Vignola,come fi può vedere dalli fc or- 
niciamenti , e difpofizioni dclli membri proue- 
nicnti dal fuo operare . 

Nella terminazione delle due Cuppole , già 
defcritte, checuoprono la più nobile parte del 
Tempio, compofte da quel numero di pezzi , 
che fi è narrato, appoggiano fopra di quelli due 
grand'Arconi circolari in Piano . Nel mezzo di 
quelli vi è il vano , che coftitiuTce l'Occhio 
della Cupola, e vano della Lanterna, che tra- 
manda il lume dentro il Tempio . Nel fuperiore 
di quelli egli fa ampio Ripiano al nafcimento 
della Lanterna, egli ricorre attorno, alzandoli 
il muro sferico , che circuifce l'aria della mede- 
fima. ConfediciFinellrefituate frale duelm- 
polle della Volta , e del Plateato muro efterno , 
fi fpicca la predetta Lanterna; à piedi della qua- 
le vi è vna gran Rifega , che feruc per Ringhie- 
ra circolare di paffaggio , con Parapetto di fer- 
ro , per non togliere la villa al fuo nafcimento . 
Doueinfbrgc la raedefima Lanterna , à*corrif- 
pondenza del Tamburo dcfcritto , nafcono fe-^ 
dici rileuate Ale ; le quali vanno à ferire fedici 
altre , follenenti minori , che fanno l'ornamento' 
elleriore della Lanterna , ornate di Colonne peri 
ciafcheduna d'ordine Ionico, fituate fopra il 
Piedellallo, cleuato alla cotrifpondenza delle! 
dette Finellre con fedici Menfole , che nafcono! 
dall'ambulazionc principale, fituate nella tcfta! 
dell'Ale ; Fra gl'Intercolonni; ricorrono nella^ | 

lat- 
334 Libro V. Gap. XVIL Jarghezza di queftc ftdici Porte, òVani; lo 
«jualiokre l'ambulazioiic fcoperta> danno la 
communicatiua del giro intorno alla Lanterna . 
Rificdc fopra l'ordine delle Colonne l'Ar- 
chitraue, Fregio, e Cornice Ionica , quafi in 
corafpondenza del luogo , doue ricorre la^ 
Cornice, che fa Impofta alla Volta macftra., 
della Lanterna; E di più del tutto Setto s'al 
lateralmente à perpendicolo del muro 
che la circonlcriue . Viene elkriormcnte ve 
ftita d'vna Cornice rifaltata, con fcdiciMen 
fole , che fporgono fino al viuo delle Alo i 
e fopra vi rilìdeno fediti candelieri , che fan- 
no nobile finimento . Dal polàmento di que 
ili nalce la Cufpide , che forge piramidalmen- 
te al di fuori con fcdici Bauloni obliqui à fog- 
gia di Coftole . Nel termine poi di efla Cu- 
fpide refta vn forame communicatiuo colla-. 
Palla, nella quale fi entra , & è di capacità 
di potere riccuere le perfone . Fu gettata da 
Sebaftiano Torrifani Bologncfe , come dalli 
Profili, e profpetti il tutto viene indicato. 

Regole . 

LA larghezza nel nafcimcnto della Lan- 
terna" da viuo à viuo eftcriore , fopra^ 
la linea diametrale è palmi 49 J. e la fua al- 
tezza à perpendicolo del Cateto , che con- 
tiene tutta la Palla, è palmi 99 1- cioè 
due volte la larghezza. Alzando dalla circon- 
ferenza, che la circuifcc nel filo nafcimcnto ; 
due linee diagonali , & interfecanti in quell" 
altezza, e Cateto , fi forma viia figura , che 
fa vn triangolo equilatere; e dentro quella fi- 
ura rifiede il contorno clcuato della predet- 
ta Lanterna , come lo dimoftra la fua deli 
neazione . 

Detraendo da quell'altezza lo Scalone fot- 
to il piano della Ringhiera, reftano palmi 95 ;. 
di altezza, giudo per lappunto, quanto èia 
metà del Vano diametrale della Cupola ma- 
giore, come nella Sezione di quella lo dimo- 
ftra la circonferenza fegnata •/, vguale all'al- 
tra , che coftituifcc l'altezza della Lanterna 
fegnata 8; che fi dimoftra nell'antecedente. 

La parte principale dell' ornato , che lavc- 
fte, è il primo ordine, che gli fa Tamburo, 
in corrifpondcnza nella difpoliz one dell'altro 
maggiore della Cupola . Il Piedeft.allo fotto 
le Colonne è alto la terza parte della Colon, 
na , con la Bafe , Capitello , Architrauc, Fregio, 
' e Cornice : e quella è abbondante altezza. 

La Colonna con Bafe, e Capitello è di tc- 
fle IO ;. eccedente di mezza teda , e fimi! 
mente fi fono trouate le proporzioni dell'Ar- 
chitraue , folito edere tra la quarta , e quin- 
ta parte ; & è folo la quarta parte dell'altez- 
za della Colonna , con Bafe , e Capitello. | 
Quello abbondante accrefcimento in altri 
Edifizi; , vicino alla villa , li renderebbe vi- 
ziofi , e difettofi , ma in queir eminenza , e Lib.V. Caput XVII. ■ ncftras pertinencibus, iiinixis; atque inflexa 
fexdecim fulcimcnta , Menfula:ue, è preci- 
puo exoriuntur ambulacro , euolantibus 
obuia peripteris . Intercolumnijs fexdecim 
patent lauuK, fiuè hiatus, prster hype- 
thram ambulationem,ad Laterns ambitum 
circumluilrantibus aperiendum . Epifty- 
lium, Zophorus, bionica Coronix ibidem 
pene fulciumur Columnis,vbi Laternse Co- 
rona maioris incumbam Teftudinis cfFor- 
mans recurrit . Normale demumcircum- 
ado parieti Epitholium vtrinque affurgit , 
Coronice , ac fexdecim Menfulis , fukrifue 
incuruatis pracinfium , ad erumpcntis cu- 
iuslibet pteromatis Scapum propagatis i 
Quibus fuperpolìta totidem Candelabra,vti 
totius operis egregia Coronis -, Cufpidem in 
Pyramidis formam defmentem, fuftinentj 
cum fiexuris fexdecim extrinfecùs obliqua- 
tis. In prxcelfo culmine Foramen, lEream 
eminentem Sphsram peruadens.ita amplia- 
tur , vt fubcuntcs excipiat viros, camque_, 
Torifanus Bononienfis conflauit . Qua om- 
nia ex geometricis delineationibus in fequé 
te clariùs?xhibentur Iconiiino. 

•■■*■ Reguh. 

Stius Epitholij maxima latitudo , Scapos 
intercedens 49;. palmos, & altitudo 
Catheti) adie>aa Globi denfitate,palm. 99,',. 
duplam nempe latitudinem comprehendit . 
Excitatis ab exerente fé in adum perimetro 
tranfuerlarijsduabus lineis, Cathetum in- 
lercidentibus, trigonus ifoceles circumuo- 
lutus in conicam exacuitur figuram;quK fin- 
gulaorthograficè exarata proximum repr^- 
fentat diagramma. Sinautem fuppedaneum 
Mceniano fubieaum, ex ea detraxerimus 
fublimitatc, palm. 95;. dimidium fcilicet 
Tholi maioris laxamentum recenfemus; vti 
perjpheria num.y.defignata, alteri Laterns 
procesitatem conftituenti, acpernum.S.io; 
digitata; , squalis manifcftat . 

Tanquam prscipuum, quo Laterna ami- 
citur ornamentum, alteri maiusHemifph?- 
riumampleiftenti vniforme Tympanum , ei 
circumfufiimintuemur;ColumnarumEafi) 
Capitulo, Zophoro , & Coronice autìarum 
Stylobate Kquara prorfus obcinente proli- 
xitatem . 
I Columna cuni B'afi , & Capitulodiame- 

1 1 tros r Lib.V. Caput XVir. i-ì-cì. ti OS io;, (ibi vendicar, radio ncmpe l'ubi 
mior; at licet Epiftylium quartum inter, 
quintumque modulos, foleatflimitcs coni 
murari, quartam duntaxat Columns , Bafi , 
& Capìtulo decorate, partem impctrauit. 

Ex co erenim moduli augmento, ccctera 
ad viciniorem profpeaum -5;dificia quodam 
vitio mendofàlaborarent, quod fummum 
interuallum , ac proceritas emendauit. Sin- 
gularcm piane foIertiam,ornamentorum ad 
eam altitudinem , & diftantiam , partium^ 
jequam porretìionem contrahentes, expo- 
fcir commodulatio , vt Vitruu. Siculi v/ur- 
parifolitisabArtificibusmodulis,iniftafub- 
jftrudione cxplicatioribusadhibitis, abundè 
|fuit confultum , vtea iucundioremfortirc- 
tur. Ab ima namque ipfius emerfione, fcù 
!.à ferreo humiliore Pluteo ad fupremufiL. 
|Crucisapiceni 1 18 '..palm.enumcrantur. 

Vt autem ipfius magis innotefcat ampli- 
tudo , hoc vnum eftanimaduertendu,fi Far- 
nefiorum Platea; infidcret,Crucei-n,vt fura 
nnim Illius faftigium ad initium Farnefiani 
Palati) Corona: , pai. 133. ab ima Soli pla- 
nitiecxaltatiE, fore producendum. Veruni 
lì è Panthei radicibusattolleretur,plerofque 
palmos , fornicis huiufce Fani Incumbam 
exfuperaret . Quapropter cum fola malori 
Hemifpha:rij appendix cum magnificentif- 
fimis RomiE jEdificijs de altitudine conten- 
dit , tura mirifica Fani vaftitas emicat, ac al 
titudo , qus vniuerfam , vti de Turri cecinit 
Lucanus , Examinat Orlem , JLibroV. Cap.X Vrr. 3 3 5- gran diftanza operano in modo , che la vifta 
ha la fua ibdisfazioue proporzionale confor- 
me al precetto che ne dà Vitruuio. 

Gran cognizione deuono auere gli Archi- 
tetti intelligenti , per difporre gli Ornati del- 
le Opere iìtuate in tal' enunenza , e diftanza, 
che gli fanno minorare le paiti loro dilatan- 
ti . Onde fu prouifto con le predette alterate 
parti , acciò faceffe la fua vifta proporziona- 
le : eflendo di tal cleuazione , che dal prin- 
cipio del fuo nafcimento, cioè dalla Ringhie 
ra di ferro , fino al fine della Croce vi cor- 
rono d' altezza palmi i i S /,. E percho 
poffa ogni vno figurarli la vaftltà di quefta 
è da confiderarfì, che fé foffcpoftanel piano 
delh'Piazza di Farnefe , aniuarcbbe la Croce, 
che gli fa fine , al principio del Cornicione del 
Palazzo Farnefiano , quale è alto palmi 153. 
dal detto Cornicione ,ì terra; fimilmente fup- 
ponendola dentro il Pantheon, formontareb- 
be molti palmi dell' Importa , e nafcimento 
della Volta del Tempio 

Dunque fé vna parte acceflbria , che fa fi- 
mmcnto alla gran Cupola del Tempio oa^ 
reggia nella fua altezza con i principali Edi- 
fizij di quefta Città ; da quefto fi potrà ar- 
guire quanta fia la vaftità, & altezza del Tem- 
pio; sì che conuerrebbe ad vn si infìgne Edi- 
lìzio quello che d' vna fublime Torre di Lu- 
cano ( Examisat Or km. ) Lìli.^. C.3. Hemilphs- 
330 Hemifphcerij Vaticani Ichnographia , Orthographia , 
6c Profpedus . I 'N D E X. Murus circularis plateam efficiens ad Arcus 
maximi fpeciem in plani tie, & Hemifpliir- 
rium fuftinct, marmoreis coftisjSc fimbrijs, 
exterioHs Tlioliincludcns. 
B Cofts marmoreae ingentes , qui ex Tym- 
pano oriuntur . 

Semidiametrus muri circularis > efficiens 
Tholo primum oculumj qui fexta Vani in- 
terni Tlioli pars cft . 

Operta Ambulacra intcr Solaria, aliaque lo- 
ca diiSa Carfille. 

Ambulatoria Inter Columnas,Fcneilrarum- 
que impedimcntum , 

Murus circularis ) qui Hemifphsrium cir- 
cumdat. 

Hcmifphsri; Feneflr» . 
H Anterides Columnis ornati duplicatis , & 

alix Tympani corrifpondcntes. 
1 ColumnK pra;fatK altitudinis capita decem 
habcntes Inter Bafim , & Capicellum. K Supcriiminare , Zophorus , & fupcr Corona 
quartam altitudinis partem habens currL. 
Bafi, & Columnarum Capite . 
Prothyrides, qu;:e fecundum ordinem, & 
Candelabrorura fuperius ob finem retra- 
(ftusfaciunt. 
... Spira , feù fub Curpide Bafis . 
N Cufpis coftolis ornata externis . 
Ferreus Orbis . 
P CruxiEdificijiìnis. 
g_ Parua Cochlea, qu3c è folario fextum Arcus 
Hcmifphxri; afcendit. 
Ditte Cochlea: tranfitus fuper dorfum difli 

Arcus ad Vanum Tholìalcendens. 
Arcus ditìi Hemifphasrij. 
Cufpidis Vanum . 

Foramcn ex difta ad Orbcm afcendens. 
Scala parua palm.4o.proptcr maiorem com- 
parationem ■ M 
99'7 ' A. Mwù circolare che. fu Plat&a^àfoj^U d'Arcane in piano ss ostenta. la-Unte t 
! confcn-Seraoho olii costoloni ifctlJe deìlaCt^potn Esteriore, ■ 
E. Costoloni éfalde che. -nascono dal tatnhuro ■ 

Q . ScmiDcamett-o Jel-muro CircoUs- cAffh- occUo Superiore «Ha Cupp 
il auaU ila 4 Cita •parte cìelVano iella Cuppala tnterna,. 
j J) . Afnhulatof'ta Si:operto -ft-a- 1» Rinif^is''a- à Qaftelh. 
i 'E-AmltJatvioJÌ-ak Colonne è- parapeìto delle- Jine^tre- . 
I F, J'ariete Circolure che, Circuisce, la lanterna-. 
: G- ■finestre, della- lante-rtia^- 

li. Cpntyafoiti Oi-naii di colonne doppie coyisi^ondenti all'atm del Tamlu>-Q. \ S ^Volm delli: 
■ l,Cobfme.Sudelte. di alteri, ^TP' io. teste- Jì-a basa, è Capitello. I V. Forame de da- detta ascfande Mla.PalU. 

' " ^' Capitello^ %■ Scaletta- di-palmi ,^0. ■per la-propoì-tione -ma^jiorej. h . Mensole- che -fanno '3° Oi dme e ì'etiro ■ 

JW , Spira, o jiV-BiW» sam> la Cuspide 

JN"' Cuspide con cosmle Estc'iormentE Ornata-. 

0. TalladiRame ca>i suo ^yiede-. 

¥. Croce ohe fa. fit& all'opra-. 

Q.Ticcola scaletta. àck'occwla c^e JallaJRinahiera a 

tiolta della- latrterna. . . 

R.Vrtcìio òTasso-neIJme di demi chiocciala, ^sojsra il DoTSQ della. deVM- \ 
v-olta. è ascianae al-uuno della- Cu^aid&^. 

lantei-na-T. Vano della. Cuspide ■de als'estD della. K Archif-aue fi-eifaio e Cornice sopra di akez3.a !a Riparte co hasaeCapitello.^ X. Jo 
^W\ I lì m 
Lib.V. Caput XVIII. \Nardinus 
vp.6.& 

" , JDonatiis 
J..A. 2. /o/. 
CAPVT xviir. 

Semata ab ArchkeBis norma in Si- 
ta , amplitudine , ^ Temili Va- 
ticani P ariete dejìgnandis . Mpiiora j9ìdifìcia , vcluti 
tana , vt perennia cuadant, 
magnificis, & vaftitati con- 
fonis Parietibus , prjecin- 
guntur , né edaciori abfu- 
mantur tempore; adquodoptiraa corum 
forma plurimùraconducit. Quod pla:rifque 
Romanis Molibus , ac potiffimùm fpha:- 
ricis perfpicimiis contigiffe. Vti Saturna- 
le Fanum; Diuo iam Hadriano dicatum. 
Verùm haud folùm dubitatur , an hoc 
Templum JphEricam fpecicm obtincret , 
at etiam erta fufpici'o dubiumtjue, vtru 
&c vetiis ibidem ^lariuni , aut Fanum^ 
Saturni . Qua de re Nardinus, ac Dona- 
tus confulantur. 

Sed Dionyfius Alicarnaffeus dicit Aram 
Saturno Epcos dicalTe cùm Hercule, qua; 
£tiamnura durat ad radices Tumuli , iuxta 
viam qua à Foro in Capitolium afccndi 
tur; F.tiam ante aduentumHerculis inlta- 
liam facer erat Saturno is locus , diélus 
ab Incolis Saturnius , quin & vniuerfa^ 
ora qu£e nunc vocatur Italia , dicata erat 
huic Deo ; Et quia multa Templaria ^Edi- 
ficia Saturno dicata vidcntur, varijlqu^. 
in locis polita , nequeunt Antiquitatum_, 
Periti certe de hoc Fano , & folum in- 
confultè , loqui; Ac DiocletÌjn£B angu- 
lares Therma: , Diuo Bernardo nunc 
confectat^ , Pantheon vero pra: cartcris 
illsfum perfeucrauit , Quippe fingulas Fa- 
ni partcs aptè difpcnfarunt Architeli ; 
tota enim ambitus area in quinquc mo- 
dulos fubdiuisa , tres inani Laxamento , 
alias ambientibus tribucrunt muris ; ea^ 
fiquidem indigebant vaftitate , qua; & ar-j 
cuanda ibidem loculamenta , ParieteiTL. > 
atque amplifTimum inane capcrent intcr- 
uallum . Hjec vniuerfa ex Ichnographicis' 
Panthei veftigijs, ac de eo alibi contcxtai 
differtatione fiiciliùs cruantur. j Libro V. Gap. X VIII. 339 CAPITOLO XVIII. 

Regola tenuta fer l'ajfegna del Sito , 

Vano , e Parete del Temvio 

Vaticano . |T rafti Edifizij > & in partico- 
lare li Templari , per render 
li partecipi delh perpetuità 
deuono clTere foiìrutti coiL-- 
Pareti 5 ò Muri magnifici , 
fecondo richiede la loro am- 
piezza, acciò fiano più refiftenti all'offcfcj, 
e voracità del tempo , che pofìbno diftrug- 
gerlii e diipofte nel modo, che fi fcorgc in 
molti nella Città di Roma , rimarti quafi il- 
lefi > e Ipccialmente quelli di figura Sferica, 
come è il Tempio di Saturno , hoggi Sant' 
Adriano . Ma non folo vi è dubbio , che-) 
quello Tempio foffc di figura Sferica , come 
Noi abbiamo detto ; ma d fofpctta ancora.^ 
fé quiui folfe realmente 1' antico Erario , ò 
Tempio di Saturno , fopra la qual difputa^ citp.ó.eS 
vcggafi il Nardini, & il Donato. ''''■S- 

Ma Dionifio Alicarnalfco dice , che gli ^^.j ^°""'^ 
Epei dcdicalTero vn' Ara à Saturno , affieme , ''' 
con Hcrcole , la quale ancora refta viua ad 
onta del tempo medefimo, e fi vede alle ra-l 
dici del fiio Sepolcro, vicino alla Strada per 
la quale dal Foro fi afccnde al Campidoglio; 
Anzi prima l'arriuo di Hercole in Italia.^, 
quello medefimo loco era facro à Sarurno,' 
& hancna prcfa la denominazione dagli ha- 
bitanti, di Saturnie, e l' Italia ifteflà era det-j 
ta Saturnia per eifer deuota a] medefimo Dio;' 
onde per diucrfi lochi sì di Roma , come_j 
d'Italia fi .acquino moltiffimi Tempi;, che è 
la giuda cagione , appreflo li Studiofi dell' 
Antichirà , perche non fi polTa certamento 
di quello Tempio difcorrcrc ; come ancora^ 
vn' altra Fabrica nell' angolo delle Termcj 
Dioclezianc , oggi conlagrata à San Bernar- 
do ; ma piir d' ogni altro il Pantheon ; il 
che è proceduto dalla diftribuzionc , che vfa- 
rono in elfo quegli Architcrti nel medefimo 
Edifizio; mentre diuifcro il fito , che viene oc- 
cupato da tutto il Tempio , cioè, quello, che 
contiene la parte circolare, in parti cinque 
Tré di quelle affegnarono al Vacuo Sfe 
rico , e l' altre due parti alla Parete , che lo 
circuifce , conofcendo che fi richiedeua tale 
attenzione ; acciò quella fi rendclfe capacci 
alla difpofizione delle Nicchie con il Muro , 
& il refto per la fulScienza di quel gran Va- 
cuo , come !i fcorge diftintaraente dalle giu- 
(Ic Piante , e difcorfo del medefimo Pantheon 
fuo luogo. j |jl|lr;Mi" Vu 2 Ben- l)tp^ :;4o Libro V. Gap. XVIII. |l' Lib.V. C aput XVIII^ 
Benché il Tempio di Santa Maria del Fio- 
re foffe difpofto da quegli Architetti di di- 
ucrfa figura meno valeuole della circolare 5 
non di meno non s' allontanarofto datai mo- 
do , nella diftribuzione del Pantheon , men- 
tre le Pareti , che ciraiifcono , fono fupcrio- 
ri di capacità della metà del Vacuo > cho 
gli conucniua; per la collocazione delie Gap 
pelle . 

Fu così gencrofa l' ordinazione data da_. 
quelli Sommi Pontefici per il Sourano Tem- 
pio Vaticano à quegli accorti, e fortunati Ar- 
chitetti deftinati per le delineazioni di elfo, 
che ebbero giudo motiuo di concepirne idea 
si vada, per non dire temeraria, ma di dif- 
ferente figura , si dell' vno ; come dell' altro , 
e fu regolata la diuifione del Vano, e Pare- 
te con la fcorta , e norma si del Panthcoiu , 
come dell' altro di Santa Maria del Fiore. 

Per ciò dalla feguente Pianta viene di- 
moflrata vna quarta parte del Tempio Vati- 
cano , in quella banda , doue rificde la Cu- 
pola; e fi Icorgerà la prattica tenuta in affe- 
gnare il Sito per il Vacuo , e l'altro per lo 
Pareti. Il V.icuo di quella quarta parte è di 
canne fuperficiali quattrocento quaranta tré ; 
cioè palmi quarantaquattro mila, e trecento; 
e l'altro, che viene coperto dalle Pareti nel 
Piano , e Spicco del Tempio e canne due- 
cento quaranta fette , cioè palmi ventiquat- 
tro mila, e fcttecento, quantità, che eccede 
la metà del V;icuo , giudicato cosi necelTii- 
rio, per la buona difpenfationc acciò ne fc 
uiffc vna capace difpofizione per gli Sfondi 
delle Cappelle , Nicchie eftcriori , e Vacui 
di Scale per afccndcrui , Se altri piccioli , 
he riceuono gli ftillicidij dell' acque , come 
anco per il ritiro, ò margine , chiamato Ri- 
fega , per la fituazione degli Ornati , collo- 
cati fopra U vini della Parete . E' dato difpo- 
fto in tal maniera , che l' ideiTa Parete noiij 
folo li rende capaci di quedi , ma fa 1' ef-j 
fetco , come fé foifc vn Corpo intiero nella-.! 
propria fodezza . I 

Vengono verificate le due quantità, si del 
Vacuo, come della Parete delle proprie mi- 
fure , & altezze , fecondo li Profili , e Pian- 
ta; mentre eflendo la fuperficic del Vano di 
queda quarta parte canne quattrocento qua- 
rantatre calcolato dall' elcuazione del Paui- 
mcnto , fin fotto la Volta , comprcfaui liO 
porzione della Cuppola , producono canno 
cube d' aria fette mila nouecento fettanta^ 
quattro, cioè 7974000. ] 

La Parete calcolata con 1' cleuaziono 5 
comprefa la porzione della Cupola, coftitui- 
fcono canne cube fette mila nouecento , e 
[dieci , cioè palmi 7910000. Auucrtendo , 
jchc ogni canna cuba contiene palmi cubi 
(mille Romani d'Architetto , la Parete vifi- 
[bile quafi s' vguaglia alla quantità del Va- 
icuo. I 

" """" ~ Ag- i Tametfi j^Edes Sacra Beata: Marix cle_. 
Floribus diSa , non eandcm obtineat fi- 
gurarli j modicè tamen eius partium fym- 
metria à Panthci membrorum defled:it 
commodulatione; circumftrutìi cnim Pa 
rietes dimidij pene Laxamenti impetrant 
denfitatem. 

Summi etiam Pontifices tanta magna 
nimicate omnia ad Templi Vaticani ma- 
gnificentiam inftitucrc , vt deftinati ad 
dem delincandum Architeli ingentibus 
eorum animis ^ in delineationibus foeli- 
citer potuerint obfecundare . At licct in 
plurimis difcreparent , inani tamen fpa- 
tio, ac paricte defignandis , &Panthei, 
&: Sanflffi Maria; , à Floribus appellata 
adhibiti» modulis conuenere. 

Quartàm igitur 1 empii Vaticani pat- 
tern fubietìus cxhibet Iconifmus , eanx, 
nempc , cui Tholus incumbit , idemque_, 
intimx porreaionis , Parietifijuc indicat 
dimenfiones 

Partis eiufdem inanis arca quadrin- 
gentas, Siquadragintatresorgyas, feù pr?- 
ter trccentos , quadraginta quatuor palmo- 
rum millia , eaque , cui erumpentis in fu- 
blimè Templi infiftunt Parletes , ducentas, 
Si quadraginta feptcm orgyas, velviginti 
quatuor millia , feptiiigentofque palmos 
vana: fcilicet amplitudinis dimidium , & 
amplius, aflcquuntur . Qua; ita cenfuere_. 
dillribuenda, vt facellorum immcrfioneS, 
extenores Scaphx , adrepentes eò Scala:; 
aquarum fliUicidia , & adicfla: prò collo- 
catis in muri Scapìs ornatibus crepidines 
idonee porrigerentur , itaque eft compa- 
fl-us paries, vt ea non modo cxcipiat or- 
namenta, fed & inftar vnius integri, fo- 
lidique corporis exurgat. 1 

Cum laxamenti tum Patietis , Ichno-, 
graphics delineationes exponunt menfu-, 
ras ; fi enim quarta: huius partis fuperfi- 
cies quadringentas , & quadraginta qua- 
tuor ada;quat orgyas, ijs in excurrentem 
à Pauimento , ad Forniccm fupericftumi' 
|altitudinem duSis, cumHemifpha;rij par-! 
te , orgysE 7974;vel 79 74000. palmi exo-^ 
riuntur. Pariete vero; & proceritate cura 
;Tboli parte connumeratis, 79io.orgyK, 
feù 7910000. palmi computantur : cu- 
IWca fcilicet orgya palmos mille Romanos * Lib.V. Caput XVIII. fibi vendicante . Adeòut confpicuus Pa- 
rics perinde propemodùm, ac inane fpa- 
tium explicetur . Quibus fi adijciantur fun^ 
damenta , exapedas loioz; fiuè palmo- 
rum loioiooo.comprehendunt, atque ita 
materies fexta circiter parte laxamentunu 
excedat. Quaproptcr Templum fic probe 
confolidatum inftar vetuftiorum , perdu- 
rabit. Libro V. Gap. XVIII. 341 Aggionti li fondamenti , afccndono infie-; Irte à canne cube loioj; cioè pal.ioio2ooo;| 
fi che rcfta fiiperiorc il materiale , la feftajl 
parte in circa di più del Vacuo; però fi ren- 
derà ficuro il Tempio , come è feguito degli! 
"Itri antichi fopracitati. Ichno- 34^^ ^ 

Ichnographia quartse Templi partis , in qua fuperior permanet 

Tholus . 

I "N D E X. A Inane fiibfupcrioriTholo^ 

B Inane diiorum laterum Cruccm efformaiv 

tium. 

C Alarura inane minorum . 

D Pite ingcntcs Tholum fubftincntCS. 

E AIÌ£e Pila: maxima . 

B Parietcs obliqui, & rcfli. I Maxima Loculamenta.' 

I Ara. 

j Cochlides. 

4 AliaLoculamenta. 

; Tholicircumfei'cntia. 

6 Minorum circumferentia Tholotum- PLWTA BELJ^ QUARTA PARTE BEL TEMPIO DOVE iUSIEDE lA CVFPOIA ^vm^MA 
-' ^ jo 'ì.o 30 4.0 fa fio 70 So 5° ^°° 

l'acne d'aito la Cuppola iSupi'cmÌ-~'~~^- ~~~1 

Vacuo dtììi due Bracci che -fnnao la Croce- sono palmi superficiali m^. ^^.300. 

Vcuuo delle itaui Tninort ^ -^— _ \ 

/ l'arieti 
Tuoni che. sostentano la, CuppolcC~^Supremar'] 

Piloni ai rincoriti- - i J ano palmi supcrncialt '11^ 'Z-^ '^ 00. 

/'aneti ohnaue e Retti ^-^ 'U'^i.Nicchloni 
'■n^a.Jltari 

'fJ-^3- Scale, hmiiont- t-StafTie^ 

llff. Nicchie, fninori 

"ii-'j: Circonfercnz-a- dcllo' Cuppola- 

lì'. 6. Circonferenza^^' delle Cuppole "Minori Tarn nelle Pavieti •:^3 CavolusFonUma.J)elin Alex: ^jiccf Sculp; iffl^Bf" I Lib.V. Caput XIX. 
CAPVT XIX, 

De firmijfma frìoris Vaticana Ba- 

filtcs, Segmenti fiahilitate. Tela - 

qtie eam imfugnantium 

retunduntur . 

Emo fanc nifi validioribus 
caufisadclutìusintendat co- 
rum famam contaminare, 
qui tanquam fupremi Nu- 
minis inftindu , Vaticani 
Templi , Apoftolorum Principi deuotarru 
fubftrutìionem moderandam iufcepcre_j . 
NecquiCjuara fentiat inculpandas; quòd 
à Vitruuij , £i Leonis Alberti deilexerc do- 
cumentisi qua; in demiilìs Vallibus , & folo 
aquis rcftagnante vetant collocari; Quippe 
fubterfluente humum latice , ftabilia ne- 
queant fundamina obtinerc . Sin ca qui- 
bus laceffunturfcommata, Scriptorum luc- 
ri aufioritatecontumcliofienitantur. Nos 
tam mirificum opus ab illatis nequicquam 
opprobrijs percupidi vindicare, ìUius mo-' 
deratores omni laude digniffimos compro- 
bare fatagemus . 

Priraùmin Rccentioris Fanimolitione , 
ab antiquioris, olim à Conftantino Magno 
ibidem excitati, veftigijs aberrare nequiue- 
runt. Quoniamtot iliiuslocapretiofo Mar- 
tyrum {inguine , ac Diui Petri Cineribus , 
ab Anacleto quidem eò tranfuedis , totque 
vcncrandis Pontiiìcum Oilibus confccrata, 
in ilio decebatcomplei5li. Proptereà è pri- 
llino fitu nondifcedere coaiSi, haud de imi- 
tandis audlorum regulis , at de fuperandis 
foeliciter obicibus folummodò cogitauere . 
Alioquin vt ipforum normis obtempera- 
rent, alium extra VaticanamVallemfelige- 
re locum opportuiflet. 

Verùmtamen quamuis non tanta eos vr- 
geret neceflitas , fi Molis nobilifllmE per-! 
pendamus dignitatem , fitui moliraen ccn-i 
femus anteponcndum . lUius cnim vitia^! 
{plendidioremiftiushaud debucre fabricamj 
remorari;quandoquidem Natur^ aliquando 
penurianti fubuenire , ac obietta ab eadem^ 
pra;ftat ingenioiam ipfius miniftram artera 
obftacula fagaciter eluflari . Haud alicer 

Roma- 
Libro V. Cap. XIX. 343 

CAPITOLO XIX. 

Della fondamentale fermeg^z^a del 

frtmo "Tomo del Tempo, 

e difefa contro li Cea- 

firi. 

Eiiino non dciicniai fcnzj lo 
debite conlìdcra?.ioni cflcio 
procliiie alla cenfiira contro 
tiuclli'famolì Arcliitctti, che 
dire fi portbno dcftinati dal 
Sommo Iddio all'edificazione 
del nuouo Tempio V.iticano y 
dedicato , ni Prencipc degli Apoftoli, con rim- 
prouer.ir loro la poca /lima -, che hanno fatta de* 
documenti di Vitruuio , e di quei di Leon Al- 
berti . Mentre qucili Autori danno ad intende- 
rcclic gli Edifizi; non deuono (ituarfi nelle Val- 
li 3 e fondi padiiloiì ; perche fcorrcndo in quelli 
le acque, per effere labili tcircni, e porofi, fi 
rende dubbiofa, & incerta la permanenza de' 
mcdeiìmi . Vengono poi le parti occulte degli 
Edilìzi) inquietate à cagione dcirinabilit.à dc'j 
detti Terreni . Che fc nel Tedio di quegli Au- 
tori fondano le loro calunnicNoi conle ibguen- j 
ti ragioni faremo conofccrc -, quanto fiano Icj 
medefime ingiufte, e quanto meritcuolii fopra- 
detti Architetti di quelle lodi, con le quali fi 
fono refi immortali. 

Nella nuoua Edificazione dunque del Tem- 
pio furono obligati quelli Profcffori à Ilare qua- 
/ì in qucU'iftcffo Contorno , in cui era la S.acro- 
fanta Bafilica Coftantiniana ; che in tale luogo 
fu polla dallabont,a, e deuozione di Cortantino' 
Magno. Perche era neceirariamente conuene- 
uolc , che non folo dentro di elio foifero inclufc 
leparti più degne diqucifitii doue, come fi 
dure , furono martirizati tanti Criftiani ; nja 
anche le memorie Sepolcrali del Principe degli 
i Apoftoli , erette da Anacleto ; e per dare luogo 
àinfinitc altre de'Santi Pontefici , che fuflcgui- 
|rono. Per tali ragioni, e rifpctti furono coftrct- 
I ti à fituarc il Tempio nell'iftcflb luogo , e noiij 
I attendere à tante circollanze, uè cffaraiiiarc il 
iluogo, fecondo i precetti di quei Scrittori, fe- 
guendo i quali, fi farebbe donuto fabricarc fuori 
della Valle Vaticana. 

I Ma dato anche , clic non aucffero auuto li 
( Profeffori caufe , & oblighi cosi rileuanti, nulla 
'di meno coniìdcr.andofi le qualità difabrichcj 
cosìv.ifte, pare, che fi debba più torto aiiero 
riguardo all'erezione di die, chealfito, ouo 
debbonfifabrieare. Poiché nonèragioneuole, 
che fimile forte di fiti difcttofi abbino à impe- 
dire, chevifialzivnafabrica cosi immcnfa.,; 
tanto pili, che fimili difetti della natura pollbno facilmente fuperarfi dall'arte , e la Natura me- de « 344 Lib.V. Caput XIX. 

Romana fc geffit Refpubliea ; cumMatris 
Dcorum Cibeles Delubrum , quod vulgo 
Pantheon vocitarunt , in humili , ac dcla- 
bentiumaffluxu lympharum vacillante So- 
lo , tumad Vrbem poftmodiim audiorem^ 
pertinente, conftituerunt . Hoc namquc ex 
finitimis olim limitibus à Fabio Pi(3:oie de- 
lineatis , Capreara Paludem, à Plutarcho in 
Romuli vita defcriptam , fuifle meritò co-! 
niedamus . Ncc veteres Afis Reges in fta^ 
biliendis jldificijs, infetta: Stagnorum col- 
luuiones , tcrra;uedebilioris inftabilitas de- 
terruere . Heec fiquidem fcientiffimus Ar- 
chiteiaurx Ctefiphon impedimcnta , ag- 
geftas fcilicet Caiftri arenas defpicatus , ac 
Paludes , celeberrimum Ephefinx Diana 
Templum, de quo alibi prolixiùs, extruxit. 
Potentià itaquearticonfociata, procul 
abieftometu, obftantia erigendis Molibus 
N atura: vitia faciliùs euincuntur: quod con- 
ftat Vaticanis jEdibus accidiffe . Inhisete- 
nira elaborandis , ncc fubrcpentes aquarum 
riuulos, neclabilemterramfagacesefformi- 
darunt Architefli. Quocirca inchoatam à 
lulio Secundo priorem Fani pattern , atque 
àplcrifque pofteris Pontificibus , adPau- 
lumQuintuniabfolutam,adeòfeduIamadhi. 
bucrefagacitatem, vtnouercante licct Na- 
tura, abditas etiam fundationes adperpe- 
tuamfabricarimperennitatcra . Easnempe 
ita porrexere , vt non ea tantiim loca , quE 
minoresrepudiarentftruduras, at circum- 
ieflorum etiam Collium cliuos , intimis eo- 
rumcompenetratis vifceribus , occuparint.j 
Inreconditispartibus tot contiguas inter- 
texuereMoles, vt ex omnibus vna pene coa- 
Icfcat; qujc non modo labantia contineat, 
fed & priEcelfà Montiura iuga cum exinani- 
tisfubftruéìionum voraginibus ferme con-; 
nedlat. Quamquam Boninus àNobis dif-' 
fentirefateatur, in Tyberi cathenis deuin- 
ao, ipfum contendimus allucinati , quiafi- 
Icuticoniecit, aquK fundamenta fubirent Libro V. Gap. XIX. 

defilila fertiireàqucfta , Appunto così fecero 

gli antichi Romani in tempo della loro Repu- 

blica, fituando il Tempio di Cibele madre di 

tutti gli Dei) chiamato Pantheon, in luogo pa- 

ludofo, cbalfo, proffimo in quelli tempi alla^ 

noftra ingrandita Città . E dalla defcrizione del 

(ito , intorno alla primiera Roma , che ne fa Fa- 
bio Pittore , ci pervadiamo , chefoffc il luogo 

dell a Palude Caprea , citata da Plutarco , nella 

vita di Romolo. 

Né meno refe timore alli Rè delI'Afiail fitua. 

regliEdifìzij in fimili luoghi, mentre fottola^ 

direzzionc di Ctcfifonte nobiliffimo Architetto; 

fcnza riguardo delle Paludi , e liti arenofi accre- 

fciutidalCaiftro, fu iui eretto il celebre Tem- 
pio di Diana in Efcfo : del quale più ampiamen- 
te à fuo luogo fi tratterà . E' dunque certo , che 

vnita la potenza coU'arte, celfa ogni timore, ej 

reftano fuperati quei difetti della Natura , chej 

contraftano all'erezione di si fpaziofi Edifizi; , 

comeauucnne in quella del Tempio Vaticano, 

poiché dall'artifiziofà induftria degli eccellenti 

Architetti fu fopito ogni difetto di quelli Palu-j 

dofi terreni . Ne fii si ben difpofto il primo To-' 

mo del medefimo , cominciato da Giulio Secon- 
de, e finito da molti altri Pontefici fuccedenti 

fino al Pontificato di Paolo Quinto, che le parti 

occulte di effo , fi refero attiffime à refiftere à gli 

oftacoli , che gli fouraftauano, della Natura., . 

Difpofero quelle ditalevaftità, che non folo 

joccupauano quei fiti,ne'quali altro Edifizio ini- 

[nore farebbe (tatoinfuflificnte, ma le pendici 

ancora de'ColIi che d'intorno rifiedono , conj 

entrare nelle proprie vifccre de'medcfimi con 
rand'elTecuzioni. Occupano le parti occulte^ 

(ito tale , contali maffe fondamentali, foftrutte 

in vicinanza fra di loro , che compongono quafi 
vn'ammafiàto Corpo, di quantità abile , noli-, 
folo à refiftere à quelle debolezze , ma anche à 
occupare quei fondi, e rendere i Colli con le fo 
ftiuzzioni quafi vn vnita confolidazione ; il che 
fece rcftare diftruttc quelle parti occupate dall 
acque , che le rendeuano paludofe . Di diuerfa 
opinione però fi dimoftra il Bonini nel fuo Te- 
nere incatenato, fupponendo che fotto li fonda- 
menti fgorghino l'acque j ma egli s'inganna^ 
grandemente ; perche fé ciò foffe , fi (corgcreb- 
berocattiui effetti nelle parti vifibili del Tem- 
pio, intendendofi però fempre del primo Tomo; 
edifcioglierebbonfi dalle fueartifiziofelcgatu-j 
re. Perche ogni minimo zampillo farebbe fuf- 
ficicnte àtrauagliare la quiete di quei fonda- 

menti, come à fuo luogo meglio fi daràadin-n ; ^^ ,,j,ubi dehifcens 
. Poffiamo Uberamente aderire la m-, i^".' ' r 9 , , ., . folueretur;nam terris,{uberodentibus aquis, tendere 

(Iruzione dell'acque in quel luogo, perche di - ^ e J ■' 

fcefo in quei pozzi de'Piloni , fino alla virginità |ctiam modicè labcfatìatis, &C tundamma, &c 
delfodo,habbi.amtrouatoqucgliocculti,efot-|ij[)(]jcntes ipfis fabricffi connutarent . At 
terranei luoghi molto afdutti ; onde da quefta j^^^^ j^^ fubeifolTos Paraftatis puteos illapfi , inaridam, nec humore madefadram incidi- artifiziofa, e magnifica foftruzione fondamenta-^ 

Ie,fièrefainftatodificurezza, e fempre (labile , ^ . 

all'eternità, in quella diftrutta Valle , la gran' |mus tellurcm . Tamhrmis igitur mnixa.. 

Mole dell'Edifizio ; e nelle feguenti Sezioni , e Ifundamentis jldes Vaticana in oppleta Val- Pian- I I le •MAS Lib.V. Caput XIX. le, ftabilem foie, ac pcreniiem haudimme 
ritòprxfagimus. Cuiuslchnographicxde- 
lineationesinfequentibus exponenturlco- 

fmis . Qu_amobrèmperitis,acinfigiiibus 
Aixhitedis nccprofunds Valics, nec Sta 
gnorumeluufa magnificis Molibus erigen- 
disminimèobfìftcnt,quòdillEVaftiffimam 
iftarumvelut obruanturimmenfitate. His 
denique freti argumends , ncc de Vitruuia- 
nis, &aliorum caiionibus foUiciti, debita^ 
illuftrioribus, &c architcaonica; callentio- 
ribusviris encomia confequentur. 

Leo Albertus impofita locis depreffiori- 
bus jldificia, ciicumemincntibus CoUium 
iugis,a{feueratdedecorari;adquodinigno- 
bilioribus flrufiuris attendendum haud in- 
fìtiamur ; aft in huiufcemodi amplioribus id 
afleiimusprorfusafpernandum: quòdfaltus 
fuaipfis faftigia, velut Bafiin fubfternant . 
Ex quibus maiorem in raodùm Vaticani 
Templi ili uftratur magnificen tia ; q uippe ad 
eamaflurgitproceritatem,qua;&fubIimio- 
ribusemineat, atque ex circumfufis liumi 
lioribusAgris, minime ofEcientibus mon 
tium apicibus,profpiciatur. Lib ro V. Cap^XIX J^ Pianta fcncfcorge la difpofeionc. Non foTio 
d impedimento, nò di timore a' tumo/ì Archi- 
tetti direttori di fabriche immciifc, le profonde 
Valli, e dilatanti Paludi ; perche dagli eminenti 
Corpi di quegli reftano que/lcripiene,e diftrut- 
tc. Dall'addotte ragioni pare che fi verifichi , 
che non /i deuono in fimili occafioni oflèruarfi i 
pretcfi precetti i e che in vece di cenfiire , fiano 
più adequati gli applaufi à gli Architetti Diret- 
tori di fabriche tanto fontuoiè. 

Eliigera in oltre Leon Battifta Alberti , cho 
finiili Edifizi; pofti dentro le Valli , l'cleuazioni 
de'Colli , che li circonuallano , tolgono in par- 
te ad effi la dignità . Et in vero benché in mol- 
te fabriche debbonfi tali auuertimenti oflcrua- 
re: non però fono neccffiiri; nelle machine di 
tanta eminenza i perche ftando quelle in polli 
hmili, feruQuo i Colli, come per bafe della^ 
Mole. Perciò crefce ad effi la magnificenza, e 
lo ftupore , come fi fcorge nel noftro gran Tem- 
pio Vaticano; di cui è tale l'altezza, chebal- 
danzofo, fi vanta fopra d'ogni altro Edifizio fu- 
periore, facendofi vedere non oftante à quei 
vicini Monti da ogni baffo luogo della Campa- 
gna Romana, 
XX 2 Templi 54-^ 
Templi Ichnographia . 

1 -N D E X. A Locus Collium ex quo antiquum Emida- 

rium ante Templi , Bafilicsque j^difitium 

oricbatur. 
B Circumferentia in fé continens primam par- 

tcm noni Templi , à Mio Papa II. difpo- 

fitam . 
C Vctuftum Emiffarium ab ^difitijs impedi- 

tum 5 hodiè aquarum centrum. 
D Originari; continiiatio EmilTari; tendentis 

Tybcrim verfus ad diftiim Centrum. 
EF Linea portionem ftabiliorem cum primo 

Tomo, &reliqunm fecnndi Tomi àPau- 

lo V. ordinati minus ftabilis, diuidens. 
Agera polita fubfundamenca ad illas partcs 

à libella aquarum infera conlòlidandas. 
H Aquz libcUa fecundum rationes dedudas 

ereiila , 
H Z Fuhdamentorum Templi akitudo. 
L Seflio , & Collium decliuitas circa primum Templi Tomum, qua: in fuis fummitatibus 
funt parces fundamentales intus fubftruaf , 
qua: quali in fuis fummis vniti cumulis for- 
titer ^difitij Molem fubftincnt. 
MNSe&io-, & decliuitates Collium , propm- 
quorum Tomofecundo, vbi ex parte inj 
lummofundamenta permanenti ob diftas 
decliuitates Sanifta: Inquifitionis Tribunal 
verfus inclinantesjper quas natutales tran- 
feuntaqux, accidentalefque propter ter- 
rena debilia iUis fubterraneis partibus af- 
ferunt contaminationem. 

Longitudo , & latitudo Frontis , partifquc 

1 fecundo Templi Tomo vnitK. 

P Parietes,& longitudo Ali Templi tranfuer- 

1 falis . 

ig__Tholus. 

Ir Extremum Templi Lineamentum. Lib.V. Caput XX. 
CAPVT XX. 

Indagata inPantheo, (^ Tholi 

Vaticani Tymfano 

dimenfwnes, 

Surpatas adPanthcifubftru- 
élioncm adijcicmus menfu- 
rasj quibus totipfumSa:cu- 
la perfeuerauit . Tamctfi 
autcm humili admodùnij 
Solo coUocatum, fepiusTyberis patiatur 
alluuiones , ijfque refiftat ; quia tamen fub- 
ftrudla eidem Molesaliquantùm depreffior, 
exiguo interFani planitiem, Scvirgineam 
Tellurem fpatio intercedcnt, non id omni- 
no perfiftit illibatum; vti totumpenè jldi- 
ficium, ad fummam apertionem peruadens 
hiatus, aperte demonftrat. Quodnec ma- 
terijE vitio , nec cius inopia adfcribendum ; 
quippe Romana hoc opus excitauit muni- 
ficentia ; verùm id ex fubicfti Soli ortunu. 
cenfemus inftabilitate : Siquidem cum illius 
insqualis non abundè confulueiunt imbe- 
cillitati > tota piane nutauit ftruéìura , vnde 
relaxata, adquietis centrum fubfedit . Spc- 
cies, ac moduh, ad quos Tympanum, Tho- 
luraq; Vaticanum cffinxcre , à Panthei men- 
furis parum defleiftere comperiuntur; nam- 
que folùm vertente inter eorum fitus difcri- 
mine, illam adeo eminenti Solo fuperftru- 
xere, vt immenfEaltitudinisfundaminaex- 
poftularit j qua: fihumilem muri, Pantheon 
fulcientis, obtinercnt denfitatem j ad fimi- 
lem procul dubio extenfioncm vtrumque_. 
exfpatiarentur. 

Maiorem nihilominus adhibuere foler- 
tiam.cum prediiSos Parictcsab alijsFanum 
prscingentibus dilTItosinclufere;adeòpro- | 
bè compados, ve fubextenfas fundationes ,' 
nediducantur,V3lidiflImècompafcant,Pan-j 
theique fibi vendicentperennitatem.Maior' 
ctiam in illius , cmicuit induftria, quam irL. 
huius abditis partibus JEdificandis,quia cum 
diligentcr humum ad fundamenta dettina-' 
tara inueftigarunt, tum etiam alterius men- 
das fubterfugientes , comminantia Hemi- 
fphErio pericula,vti iam alibi,cum de priore ' 

Fani I Libro V. Gap. XX. 349 
CAPITOLO XX. 

Mifure del Pantheon , e l'am- 
turo della Cu-fola Va- 
ticana . I dichiarano le fcguenti mifure 
del Pantheon , mediante loj 
quali fu dato forma alla di lui 
fcftruzzione > quale fi rendo | 
ftabile dopo tanti anni . Ciò è 

proceduto dal modo prattica- 

to; perchcfebene rificdc affai baffo , comclo 
dimoftrano l'inondazioni del Teucre, per cffcrc 
quello il primo ad efferc fommerfoi con tutto 
ciò nonfièrcfo totalmente finccroà cagiono, 
!chenonh.àlaPl,iteadigrand'cleuazione , per-J 
' che vi corre poca altezza dal piano del Tempio ' 
j all'antico terreno virginale. Per taledelìcicn- 
|za ne fegui quella che apparifce nel proprio 
Comporto in longhczza diametrale, inalzandofi ! 
lino fopra l'occhio , che l'illumina, in modo che i 
Ipare lo diuida . Non fu già difetto della mate- 
ria , della quale è compollo, ò della parfimonia 
dieffa, trattandofi d'vn'opera fatta dalla Po- 1 
tfnzaRomanai ma bensì dinonauer auutori-| 
guardo, e prouifto all'infuififtenza del Terreno, 
che gU fa letto, pcrladifugualità, e variazione! 
del quale fi è rcfo meno refiftcnte . Per tal caufa 
ilgrauame dell'Edifizio vacillò, e ne fegui il 
diftacco , erendendofial fuocentrodi quieto,! 
ne partorì l'affetto. | 

Si fcorge,chc non troppo s'allontanino le mi- 
fure , e forma del Tamburo , e Cuppola Vatica- 
na da quelle del Pantheon , variando folo nella 
fituazione più eminente. Per farla rifiedcre in 
vn'altezza sì confiderabile, è conuenuto eriger- 
ui fotto quella perpcndicolarit.! , formidabili 
muri , di tale quantità, che ridotti alla forma , 
e baffczza , à guifa della Platea del Pantheon-' , 
non è inferiore ; efelamcdcfimaPlatea vieno 
imprigionata dalla terra , è per fargli vn quieto 
letto . 

Sempre maggiore però fu l'artifizio d'auer 
career.™ li fopranominati muri de gli altri di- 
ftanti , che fanno Parete al gran Tempio Vati- 
|cano , cretti con tanta validità, e vigore d'vnio- 
ne à fp.illcggiare , e rcndereincosì fermo freno 
quelli, fopra de'quali pofa l'Edilizio; in modo 
che quefta pefante Mole eguaglia nell'effer du- 
rabile l'altra del Pantheon. Maggiore però fi 
dcue confiderare l'artifizio pratticato in quello , 
che non fu in quell'altre parti occulte del Pan- 
teon ; poiché in quello non apparifcono tali di- 
fetti, per la cognizione, che ebbero gli Archi- 
tetti Direttori del medefimo Edifizio Vaticano, 
che non mancarono d'inueftigare quelle parti. 4 fe 2ii.- 3 fo Libro V. Gap- XX. 

iche fono rcfidenza de' fondamenti) e piouid 
dero air inconuenienze che potcuano à quel- 
la guifa comparire nella Cupolla , come già 
■fi è fpicgato nel difcorfo della fermezza del 
primo Tomo del Tempio. 

Certo è, che queft' ardimento di fituaro 
vn nuouo Pantheon in tal' altezza, foftenuto 
da vn monte di materie , «on fu pratticato 
già da gli Antichi . Caffiodoro , che c0àge- 
ra le Fabriche Romane , dicendole di calo 
grandezza , che refero la Città ftupcnda , < 
le più niarauigliofe dell' Vniucrfo ; cofa aue 
rebbe detto , fé à fuo tempo forte flato fo- 
ftrutto vn Edifizio di tal' eminenza , come è 
quello del Vaticano > Non so qual' epiteto 
maggiore potrebbe auer dato alla gloria de' 
moderni Pontefici. Del tutto ne fanno chia- 
ro le feguenti mifure. 

Il Vano diametrale del Tambu- 
ro, e Cupola Vaticana pai. S90] 

Il Vano diametrale del Pan- 
theon da vino à viuo dell' offa- 
tura del muro è pal.i94-;5 e dal 
viuo delli Pilafci , che l' orna- 
no pai. igj J 

Varia folo pahni 3. di maggio- 
re larghezza il Pantheon. 

Sopra la linea diametrale del 
Pantheon , comprefe le due grof- 
fezze del muro , che lo circon- 
dano, fono pai. 154. 

Sopra la linea diametrale del 
Tamburo , e Cupola Vaticana-., 
comprefe le due groffezze del 
muro , che lo circondano , cioè 
nel nafcimento, ò primo Spicco 
circolare pai. 266] 

Refta fupcriore palmi 12). di 
longhczza della linea diame- 
trale , il Vaticano pal.i j '. 

La fuperficie, che contiene la 
circonferenza, che coftituifce il 
v.ano del Pantheon , fono pai. 30005. 

La fuperiìcie , che contiene l.i 
circonferenza , che coftituifce il 
Vano della Cupola Vaticana^, 
fono pai. 28083. 

Re/la fupcriore il Pantheon di 
fuperficic, palmi fuperficia- 
!i 1922. 

Il muro, che circonda il Pan- 
theon , è groffo tra la circonfe- 
renza intcriore , e l'crteriore pai. 30. 

Il muro , che circonda il Tam- 
buro Vaticano nel fuo nafcimen- 
to, doueè il Zoccolone, è grof- 
fo tra la circonferenza interiore , 
& efteriore pai. 38 J 

Refta fupcriore il Tamburo Va- 
ticino pal.8^. 

TI Sito fupcrficiale occupato dal 
Pantheon dentro alla circonfc- LibTV. Caput XX.' Fani Segmento , fapienter priecauere. 1 

Nemo tandem hoc mirandum prorfusi 
artis fpecimen inficietur, cum recens Pan- 
theon ad cam erexere fublimitatem , & tam ] 
vafta materici congerie fuftentatum ; cuius! 
ncc parem , nec ita ftupendam Molem Ro- 
mana pepcrit vnquam Potenti» . Si eninu 
Cafllodorus mirifica Romanarum fubftru- 
aionum magnitudinem cEteras vniucrfi 
Orbis anceuortiffe depra^dicauit; quo lau- 
desillius, Se encomia prorupifient, fi Fa- 
num Vaticani magnificentis vidiflet squi- 
parandum ? Summorum haud dubièPonti- 
ficum gloriam fublimiùs cxaltaflet ; quod 
SiPanthei, & Vaticani Thoh fubrecenfits 
dimenfiones manifeftant. 

Maximum Tympani) & Va- 
ticani Hemilpharij laxamentum 
impetrauit pai. 190 J 

Inane Panthei interuallum à 
denfiore circumdufli Parietis 
compage pai. 154;. & ab imis 
exorientium Paraftadum Scapis 
explicantur pai. ipj ' 

Vnde Pantheon 5. duntaxat 
pal.porretìrius euadit. 

Maxima Panthei amplitudoi 
addita vtraq; circumftruifli Pa- 
rietis denfitate,eraetitur pai. 154. 

Tympani vero, Tholiq;Vati- 
cani , circumdante duplici craf- 
fitie auda latitudo, vbi Sphsricc 
nimirum incipit exurgere, fibi 
vindicat pai. ^f'S] 

Quare Vaticana longitudo al- 
teram exccditpal. i Zj. 

Tota Pcripheria; ) Pantheon 
conftituentis , area , compre- 
hendit pai. 30005. 

Perimetri vero , Vaticanum 
Tholum compIei5lentis,fuperfi- 
cies , dilatatur pai, 28085. 

j Quo circa Pantheon palmis 
cxplicatìus 1922. 

Murus Pantheo circumadus 
jVtrinq;obtinetcralIltudiné pai. 30. 

1 Atimus Vaticanum Tempio 
ambiens Paries, vbi nerape Ste- 
reobati incumbit,ampliatur pai. 38 J 

Hic it.ìq; alio denfior pal.8 J. 

Extima Panthei fuperficics , 

dempta Zib. f. Lib.V. Caput XX. derapta Porticu intcr Laxamcn- 
tum, ac Parietem intercedente j 
afl'equitur pai. 51513. 

Vcrùm Area TIioIi,Tympa- 
nique Vaticani, vbi nempehoc 
CEpitexoriri, extrinfècus exten- 
diturad pai. J(J888, 

CJuamobjèm hoc paini, illud 
anteccdit 5175. 

Panthei cìrcuitus,inane ì mu. 
roprjEfcindens,occupat pai. eoS- 

Vaticani auté Tympani ain- 
bitus à muro diuidens Laxa- 
mentum finuatur in pai. 597. 

Quapropter Pantheon palm. 
aliudeuincitp. 

Extima Panthei Peripheria 
murum pracingens, excepto ta- 
men ambulacro, continct pai. 798 J 

Exterius Vaticani Tympani 
perimetrum.Parieti.vndeSte- 
reobates cmergit, circumfufum 
enumerar pai. Sji?. 

Vndeiftud altero pai. 37. ex- 
tenfiuseuadit. 

f^niuerfaUs 'Vtriujque Mcnfartt . Ab imo Panthei Lithoftrato 
ad fummum Oftium, laxamen- 
ti diametrum exxquansj inter- 
cipiuntur pai. 

Tympanum vero , &c Vatica- 
num Hemifphsriura à circum- 
iedta fummis Arcubus Coroni- 
ce, ad imum Epitholij hiatum 
euagatur pai. 

Hoc itaquc fublimius euehi- 
tur palm.i8|. 

A Panthei Solo ad fummum 
defuper hians foramen , illius 
comprehenfa denfitate , propa- 
gantur pai. 

Ab ima Coronicc Vaticana, 
ad imum Lutcrna: fulcimen- 
tum pai. 

Hoc igitur excelfius attolli- 
tur,pal.3o. 153; 214. Exti- Libro V. Gap. XX. 35-1" renza efteriore, non comprefo il 
Portico tra il Vacuo, e la Pare- 
te 5 occupano pai. 

Il fito fupcrficiale occupato 
dalla Cupola, e Tamburo Vati- 
cano nel nafcimento del Tambu- 
o , cioè nella circonferenza efte- 
riore pai. 

Reda fuperiore il Vaticano di 
fito occupato pal.5 275. 

Gira il Pantheon fopra la cir- 
conferenza , che diuidc il Vacuo 
del muro pai. 

Gira il Tamburo Vaticano nel- 
la circonferenza , che diuide il 
Vacuo col muro pai. 

Reda fuperiore il Pantheon.. 
pal.9. 

Gira il Pantheon nella circon- 
ferenza efteriore , che chiude la 
Parete , non comprefo il Porti- 
co , pai. 

Gira il Tamburo Vaticano nel- 
la circonferenza efteriore , cho 
chiude la Parete nel nafcimen- 
to del Zoccolone pai. 

Refta fuperiore il Vaticano pai- 
mi ^7. di giro. Jltczje generali dell' vm, 
e dell'altra . 

Dal piano del Pantheon lino 
fotto l'occhio, &aguaglia il dia- 
metro del Vacuo, pai. 

Il Tamburo , e Cupola Vati- 
cana è alta dal Cornicione cir- 
colare , fopra gli Arconi , fino 
fotto r Occhio della Lanter- 
na pai. 

Refta fuperiore d' eleuazione 
il Vaticano pal.iS./. 

Dal piano del Pantheon, com- 
prefa la grolfezza del muro dell' 
Occhio pai. 

Dal piano del Cornicione Va- 
ticano , fino doue pofa la Lan- 
terna pai. 

Refta fuperiore il Vaticano pal- mi jo. 5161 j. 606. 597- 79»; 836. 195 i 214. 232 Yy Ali- ,i 35' 2- Libro V. Gap. XX. 
Mìfurs ejìeriorì del Tamburo , 
e Cupola Vaticana . 

Da doue fpicca il Tamburo , 
fino alla cima della Croce pai. 587 J 

R.efta fupcriore lo Spicco del 
Tamburo j con maffo > e Zoe- 
coloni , Cupola ,' Lanterna t 
e Croce più del Panthconj 
pai. 182;. 
Rilicde lo Spicco del Tambu- 
ro ili altezza dal piano del Pa- 
uimenco del Tempio pai. 209 J Capacità de Vacui . 

Aria del Pantheon nel Vano 
della circonferenza interna coiij 
l'eleuazione pal- jJyofiSo. 

Aria della Cupola Vaticana^ 
nel Vano della circonferenza in- 
terna con l'eleuazione > pai. cubi 3054940. 

Refta fuperiorc il Pantheon.. 
pal.2i582o. Muri che fo/lentam fitto la 
Cupola Vaticana. 

Li quattro pezzi di muro , che 
compongono il maffo , fotto il 
Zoccolone del Tamburo pai. cubi 352000. 

Li quattro Arconi fotto detto 
maffo , che importano fopra li Pi- 
loni contengono palcubi 492800. 

Li quattro Piloni di effi p.il. 4148640. 

Li quattro fondamenti fotto di 
cffi fono di pai. jrjyooo. 

Sommano infieme pai. 8130440. CAPI- Lib.V. Caput XX. Extimi Tympani , (^ Vaticani 
Hemifphicrtj dimenfiones • 

Vnde Tympanum erumpit, 
ad fumraam Crucem comperi- 
mus pai. 387Ì 

Exin reifìus Tympani ambi- 
tus, Stereobatis, Hemifphsrio , 
Laternà, & Cruce connumera- 
tis , Pantheon prstergreditur 
pal.iSiJ. 

Tympanum procul fubiedo 
Fani Pauimento exurgit pai. 209 J 

Laxamentorum ampli tudo. 

Inane interiorisPantheiperi- 
pheria; interuallum cum proce- 
ritatCjdefinitur pal.5l7056'0. 

Inane fpatium , intimo Vati- 
cani Tildi perimetroj cumpro- 
ceritate comprehenfo , cubicos 
ada:quat paI.5054S40. 

Vnde Pantheon pal.prsabu- 
dat 21 5820. 

Parictes Vaticanumfujìinentes . 

Quatuormurorum Segmen- 
ta Molem Stereobate Tympa- 
ni fuppoiìtam conftituentia cu- 
bicos (ibi arrogant pai. 352000. 

Arcus quatuor fub eadé Mo- 
le Paraftatis infidcntes cubicos 
compledtuntur pai. 492800. 

Subfidejites ipfis quatuor 
Paraftades habent craffitudi- 
nera pal.4i48<r40. 

Quatuor fubftrufla illis fun- 
damina craffefcunt in pal.3 137000. 

Qu? fimulcolkaadimctiun- 

tur pai. 8 1 3 0440, CAPVT Lib.V. Caput XXI. 
CAPVT xxr. 

Quas oh caufts non extimejcendum 

V aticanum fojfe deinceps 

Tholum lahefaStari. 

V I propter fuam rei Archi- 
tetìronica; imperitiam, Jn_ 
deccrnenda audaciùs ma- 
gnificarum Molium peren- 
nitate allucinantur , ijdera 
meritò cxciifandi, neceruditione ad pro- 
barn fententiamde earum inilabilitate fe-| 
rendam , nec ipfis ingenio fuppetente ; cum 
in arte viri apprimè infignes,ac eruditi, vt 
deijs omninòdefiniant , a:grè adducantur. 
lUibatum olim quis Vaticana Bafilica: de- 
cus CEepcrat contaminare; vir nempe ad- 
modura rudis , qui vix dum artis delibarat 
rudimenta,non erubuitmalè ominofus im-l 
mincntem ei ruinara Itelidiirimè vaticinari . 
Quocirca ad excutienda piane Infciorunx, 
dubia, quàm fingulis pariibus tanum foii- 
diffimè lìt compaótura, breuiore quidcnu, 
certifque fulta argumentis differtEtionc pa- 
tefaciemus. 

Ex accurata Templi delineatlone firmif- 
fima partium , fundationumque adcò cluce- 
fcit compages , vt de illiuspcrennitatefufpi- 
cari qucat nemo . Siquidcm circumftrutìi 
Parietes validiffimi,fubicaa;queMolcsita 
egregi:e,v: duplo fufficiant oneri fubuchen- 
do . Eandem etiam adftruunt firmitaccnij 
quatuor pra:grandes Paraftati , quibus to- 
tidem amplillìmi infident Arcus , grauiffi- 
mum totius iEdifìcij pondus fuftentantes . 
Hinamquc, fecurum licet pra-beantfuki- 
raentum , quafi ex incumbenti onere con- 
fatifcant , nonnulla vacillationis plurifnùm 
exerunt indicia, qua; tamencura nunquam 
prodicrint , perenncm & inconcuilam Mo- 
lem foredemonftrant. 

AdpcrfctìamFani , ac perftituram fub- 
ftrudionera contettandam , haud circum- 
ftrufli tantumraodò vtrinque concurrunt 
Parietes , vcrùtn etiam pars , vnde Tympa- 
num emergit , qus hadenus illsfa perdu- 
rauit, eamque ab fubltratE telluris folidita- Libro V. Gap. XXI. 35-3 
CAPITOLO xxr. 

Ragioni per le quali non pojfa duhi- 

teirfi della fermez,z,a,e ftabilità 

della Cupola Vaticana . Egni di compatimento fono co 
loro , che per non fapere dell' 
Edificatori.! le nobili parti, tra^ 
boccano àdarimpropri; giudi 
zi; alla ftabiliti degli Edifizij 
magnifici , douendo auerc viij 
alto intendimento circa la deficienza! & l'inde- 
ficienza ; Onde fimili gìndizij àpena poffonoj 
darfi da'più intendenti, Se eipertiProfeirori .i 
Quefto appunto fuccedc nel cafo del noftro gran 
Tempio Vaticano, colla precorfa voce , cho, 
come altra volta dilli , publicò colui, di tanto 
poco fapcte, che si fcioccamcntc osò prcfagire 
rouine à quefto Tempio ; Onde àdiftruzziono 
de'partoriti fufurri notificheremo le particolari- 
t.à del fuo Compoflo , operato , e perfeziono , 
fondate più fopra la ragione , che nel dilcorfo. 

Nel delineato embrione di quefto famofo 
Tempio fi fcorgc la perfezione in tutte le parti 
del di lui comporto , e fono diftribuiti quei fon- 
damenti in tale fufficienza, che fi rendono fer- 
mi, & immobili, da nonpoterfi mai dubitato 
della loro petmanenza, cftabilità, come bene 
indicano quegli ottimi , che citcuifcono, e com - 
pongono tutto il Corpo ripartito con mafie tali, 
e ioftrutto di tal maniera , che fi rende abile an- 
che al foftcnimento di duplicato pefo; come piti 
ampiamente fi riconofce nella fermezza di quei 
quattro gran Piloni . Udorfo di quefti Ibftiene 
quattro grand'Arconi.doue preme il pefo mag. 
giore d'vn si graud'Edifizio ; il che cagiona che 
in elfi Arconi per ordinario apparifca qualcho 
fegnodimouimentoi ancorché fia indubitata^ 
la fermezza de'loro foftentamcnti ; per elferoi 
dalla fua prima , & originaria compofizione ri- 
mafti intatti, e fermi, euidentilfima dimofira-! 
zione , & attcftato della permanenza j e ftabilitàj 
dell'Edifizio . 

Continua la perfezione di vn tal Comporto 
non folo nelle Pareti Laterali , che lo circuito- 
nò , ma anche in quella porzione , don e fpicca il 
Tamburo, che è di tutta fermezza, partorita dal- 
la quietftche gode del quafi plateato Corpo che 
,li fa ftrato . Egli partecipa fimireffctto ancho 
a tutta la parte rimanente , che compone il 
Tamburo , Cupola , e Lanternino . E fi confer- 
ma quefta fermezza dall'effere fempre rimarto 
illcfc j & intatte tutte le fudette parti. Operato , 
e Comporto, riconofciuto più torto dall'alfirtcn- 
za Diuina , che dalla condotta degli Architetti 
di eleuato ingegno . Auuiene però , che fimile m Yy cortaai- 35-4 Libro V. Cap.XXI. coftruzione faccia apparire difcioglimenri per- 
niciofi alla propria conferuazione j come ci 
manifeftano gli cflempij d' altre Cupole nel- 
la noftra Città : che godendo nell' creziono 
delle loro parti la quiete » fi fono difciolto 
con apparenza di crepature irregolari. 

Tutto diuerfo è fcguito nella noflra Cu- 
pola Vaticana , che fa pompa di fé ftefla col- 
la fua fincerità, rimanendo libera in quel pelo, 
publicatQ da chi non ha auuto conofcimento 
del modo tenuto nella compoiìzione per cre- 
patura . Onde da più corpi di muro , chej 
compongono la Cupola , fi rende fingolaro 
quefto pelo , e dalla perfezione del Compo- 
fto di vn sì vallo Edifizio . Dal fuo difar- 
mamcnto nell' atto di renderlo alla quiete , e 
fuo affetto, non è muraglia, nella quale fifiaj 
fcoperto altro che quello vuico pelo , cho 
ha principio da vna porzione del Tamburo, 
e profcguifce fino à vna parte del Sello del- 
la Cuppola interiore. E' però in tutti gli al- 
tri fuoi termini, e parti, fodo, fermo, e (la- 
bile ; in modo, che rende perpetuità à si gran 
Mole ; poiché fé la medefima vacillaffe nelle] 
bafi del fuo foftentameiito , fi vederebbero 
apparire i fegni che noa fi fcorgono nelLi^I 
parte più gelofa degli Arconi , e "dell' occhio! 
del Lanternino . E' dunque affiftito tutto il 
Compollo cosi fedelmente , che viene à di- 
ftruggere li nocini accidenti dell'apcrtLira, e 
rende ficura la fermezza di si grand' Edifizio 
per 1' alto intendimento, e per la difpofizio 

, con cui fi è eretro da Vomini cosi infi- 
gni, come fi è dimollrato più particolarmen- 
te nel Capitolo antecedente , doue fi tratta^ 
della medefima Cupola, e de'modi pratticati 
per la fua follruzione. 

Che quell'Edifizio fi fia melfo in (lato di 
quiete , non è da metterfi in dubio , mentre 
fc ne ha la certezza dalle qualità della fef- 
fura , che dalla fua origine fino al prefente, 
non ha mai dato fcgno di nouità ; oltre l'ef- 
fere rimafta intatta la Cupola eftcriore i fe^ 
folfe la fuppoda crepatura originata da mo- 
bilità de' fondamenti, farebbero apparfi mag 
glori difetti nella detta Cupola efteriorej, 
come più lontana dalla caufa , cioè dal cen- 
tro alla circonferenza . E fi come la perma- 
nenza del Tamburo, e la veftitura degli Or- 
nati riportati dopo l'alletto , rifiedono fermi ; 
cosi fé vacillaflèro > fi vederebbero fcompofti 
da' loro liuelli. Lib.V. Caput XXÌT CAPI- te , non id modo , fed Hemilplisrium, acfu- 
pereminens Lacerna mirabilem femperim- 
mobilitatem prsfetulere, fingulis prorfus 
eorum partibus illibatis ; quod Diuina: po- 
tiùsopijquàm humanE ArcliiteQoram fo- 
iertiebeneficiumputemus referendum. C^ui- 
nimmò priufquam vllum difcrimen perti- 
mefcatur , è fblutis Fabrica: coagmentis , 
emanantera hiatus folent perniciem omina- 
ri . Quod fatum alia Vrbis fortita compe- 
riuntur Herailph3:ria, quE licèt primùm^ 
excitata minime vacillarint, beantes tamen 
poftmodùm fciffurasprodidere. 

Hxc tenus vero iramunis Yaticanus à 
perniciofis hiatibus permanfit Tholus , exi 
lem duntaxat oftentans rimulam , quam fir- 
miffim^ compaginis nefcius olim quis rela- 
xationem pra^dicauit. Nec mirum videa- 
tur nemini, quod in tantis Parietum, vaftif- 
que Hemifphsrij Molibus optimam ipfius 
conflantibus ftrufluram , atqtie in fubmo- 
uendis tot vndiquefulcimentis, hxc vna_, 
tam exigua à Tympano ad intimi Tholi par- 
tem rimula percipiatur; cum ccetcra inte- 
gram vbique firmitatem conlèquantur . Sin, 
autempaululùm tanta nutaret Moles, non- 
nulla nutationis indiciacum Arcus, tunij 
Laterna: culmen procul dubio manifefta- 
rcnt . NullseigiturrelaxatK, aft vbique par- 
tes integerrima gloriofam pr^fagiunt Bafi- 
lic;Eperpetuitatem,à fingulariOpificum in- 
duftrià & fagacitate laudabiliter concilia- 
tam ; vti antehàc innuimus , cum de Tholo, 
& illius aclum coflruiSione. 

Vniuerfamdenique coagmentationenL. , 
fuamquietemiamdudum adeptam, fitìurE 
genusexhibetjquòdnullam eia primordio 
accidifle varietatc,iiIgfumq;Tholum intuea- 
mur . Si enim è compagis folutione exhia- 
retcommiffura, grauius fané inHcmifphx- 
rium redundaflet detrimentum, quippe ma- 
ius aB ortu illius, causauctanquam à centro 
ad Peripheriamfpatiu interceda:. Et quem- 
admodum Tympanum,adieéliquepott fub- 
fidentiam ornamentisimmobiles perfiftunt 
araiflus , ac illibati , fi tantilper flutìuarent 
fundamenta, non adpriorem libellam im- 
mota dìù conftitiiTent . CAPVT Lib.V. Caput XXII. 
CAPVT XXII. 

De quatuor minor ibus Hemijfharijs, 

quaternos Templi angulos 

decorantibus . 

Vippè imarum ambulatio- 
num , Orthogonici Fani 
angulos infignientium,am- 
bitus, haudmultùm qua- 
tuor Hemilphsria finunt 
explicari : quo idonc-e , &: altitudini con- 
fons adhiberentur dimenfiones, Regijs Pa- 
rietibus , Tempio circumftruftis , erigi ve- 
tuerunt editiora . Idcircò, ea ne forte eua- 
derent obfcuriora , folertia vfus eft Bona- 
rota, in reiila , finuofaque partibus compo- 
n?ndis . 

Exinde non Tympano folùm/ed & Tho- 
loeurithmiam.lucemqueaffuditcopiofam.j 
Illud exapertis fagaciter oftijs , viaidum^ 
haurientibusfulgorem, atqueex Solaribus! 
radijSj Hemifphsrium peruadendo, varièj 
contempcratis , impetrauit . Cam tamen^ 
haud fatis adfcititio Splendore pitìuras fu 
fpicaretur illuftrari, proieiSiores adhibuit 
flexaras, aliofq;ornatus,quibus ipfa queant 
piane diftingui . Quia vero egregiam ifta.^ 
pra;feferunt induftnam; eadé autumauimus 
orthographicè delineanda ; quibus circuk' 
riainterualla, fuper amplioribus minorum 
ambulacrorumTeftudinibus,Tympanipla- 
num occupantia^ confultò adiecimus . Qua: 
tamen, propter occultos fitus,nonita oculis 
obuia.fiuèintus ea, fiuèextusintueamur , 
in fequenti exhibentur Iconifmo, vt omnes, 
etiam infima fortispartes, non fortuito, fed 
mirabili prorfusinduftrià, intelligant ela- 
bora cas. 

ReguU ffeìi C anone s in difiri'ouendis 
fartìbus 'vfurfati. 

INane Tympani Laxamentum, {eù pars in 
Spharam circumdufla perpendicularis, 
palmosffffj. comprehendit. 

Tympanum, addito ftylobaté, ad fum- 
mam Coronicem , 34.palmos, feù dimi- Libro V. CapTXXÌir ^^ 
diam CAPITOLO XXII. 

Delle quattro Cupole minori negli 

angoli, delle quattro NauatLj 

minori dentro il Tempio. 

Ome da gli ambiti dell'ambula- 
zioni inferiori della quadratura 
del Tempio ) viene prefcritca la 
moderata ampiezza , e Vacuo 
delle quatro Cupole, per offer- 

uare le douute proporzionicon- 

cernenti all'elcuazioni , hanno perciò vietato 
il foUeuare le loro eminenze fopra le Pareti Rea- 
li , che circondano il Tempio . 

Per tal'obligazione , e per non incorrere ne 
communi difetti di ofcurità, il Buonarota fchcr- 
mi sì nella difpozione della parte dritta , come 
dell'arcuata iene procacciò non folo la regola- 
ta proporzione del Tamburo, ma anche del fe- 
,fto della Cupola , con vn'otrima illuminazione. 
Procede quello dalle collocazioni de'fori, che 
prendono il vino de'lumi, & altri introdotri nel 
Sedo della Cupola , fecondo la penetrazione 
de'raggi Solari , che combinari iniìemc vi com- 
municano la chiarezza. Dubitando poi, che il 
lume procacciato non foffc di quella viuczza^ 
fufficientc , per fcorgere in quelle diftanzc lo 
Pitture, vi aggionfe cortole, e riguardi, con^ 
altri ornamenri, che le rendono chiare , e vili- 
bili con tutta fodisfazione . E perche quello 
fono fra le induftriofe parri del Tempio , ne ab- 
biamo nella feguente Tauola delineato il Profi- 
lo, come anche di quei Vacui circolari , che fo- 
no nel Piano del Tamburo , rivedono fopra lo 
Volte maeftredelleNauate minori; quali per 
effer ignote alla vifta, sì di dentro, come di fuo- 
ri del Tempio , à cagione dclli occulti loro luo- 
ghi , e poco pratticari , ne abbiamo date le di- 
moftrazioni , per far mirare, che anche le infime 
parti del Tempio fono piene d'artifiziofe opere, 
collocate nonàcafoj ma tutte conindullria^ 
marauigliofa . Regole tenute nella dijpo- 
fìzjione . 

IL Vano del Tamburo , cioè la parte Sferica 
perpendicolare è di palmi 66]. 
L'altezza di effo Tamburo , comprcfo il pri- 
mo Piedeftallo, fino alla cima della Cornice è 
di palmi 54; cioè la met.-ì del diametro. 

Il Piedeftallo fopra la Cornice , che fcruo 

dP" »!•■ 

^ T^ Libro V. Gap. XXII. 

(Trdritto , e per importa alli Coftoloni è alto 
palmi 6 *. 

Dal Piano del Piedeftallo fopra la linea del 
Cateto , fino fotto l'Occhio della Cupola fono 
palmi 3 5;. cioè il tutto Sedo. 1 

Dal di fopra della Cornice degli Arconi fino 
fotto l'Occhio della Cupola, nella linea del Ca- 
teto , vi fono palmi 74; cioè quafi la decima^ 
parte di più della linea diametrale del Vano. 

Le Fineftre fono di vano palmi 6- alte pal- 
mi 12; cioè due quadri ; l'altre fono di figura^ 
quadrata, e tonda . 

L'Architrauc, Fregio, e Cornice, che rifie- 
deno fopra l'ordine Corintio del Tamburo, 
hanno infieme di altezza tra la quarta , e quinta 
parte dell'altezza delPilaftro conBafe, e Ca 
pitello. 

Quefti Ornati fono moderati nelle loro prò- 
letture , acciò vcnghino meglio godute le loro 
parti . 
CAPITOLO XXIII. 

Delle Cupole , che rijledono efterior- 
mente fopra il Tempio nello Spic- 
co del Tamburo della Cupola 
magiore . 

Ome reftauano imperfetti quel- 
li Piani , fopra il Tempio, fra il 
confine delle Pareti Reali , fino 
allo Spicco del Tamburo mag- 
giore : fotto dc'quali rifiedono 

in tale diftanza l'antecedenti , 

edefcritte quattro Cupole, ignote alla vifta^ 
eftcriore . Per euiure tali imperfezioni, & altri 
cattiui effetti , cagionati dagli flillicidij, che ini 
fuperiormente cadcuano, à danno notabile di 
quelle , fu proueduto, con ergerai ripari di figu- 
ra ottangolare attorno,pcrdifcfa dall'acque.So- 
pra due di quefti furono erette le Cupole, che 
efternamente fono di otto faccie , e dentro cir- 
colari , e fanno la fua comparfa verfo il profpet- 
to del Tempio , e nella parte pofl:criore reftano 
àfinirfi. 

In oltre patina l'occhio nel vedere quei con- 
tinuato Piano i si che con l'erezione delle quat- 
tro Cupole foprapofte , viene prouifto non folo 
alla difefa dell'acque , ma anche fi contribuì vn 
nobile ornamento , che ha conceflò all'occhio Lib.V. Caput XXII. diamdiametrum, in fublimè exeitatur. 

Stylobates Corona; cminens, tanquam^ 
membrum retìè porreaum, ac emergentiù 
Pteromatura Incumba, ad palmosa;, af- 
furgit . 

A Stylobatce Plano, cum Catheti linea_j 
coeunte, ad fummi hiatum Hemifpha:rij , 
palmi 3 3 I. perinde ac in Sphxrico ambitu , 
intercedunt. 

A fummaArcuum Corona, ad imu/iL. 
Tholi Oftium , in Catheti linea , palmi 74. 
decima nempe circiter parte , Laxamenti 
diametrum excedentes , procurrunt. 

Feneftrs palm.i?. lata: , duplam fibi ven- 
dicantfublimitatemjalia; vero quadratam, 
aIÌE orbicularem imitantur forraam. 

Epiftylium,Zophorus,8cCoronix, or- 
dini Corinthio T y mpani infidentia , quar- 
tam intcr , quintamque Paraftatse , Spira , & 
Capitulo exornatx , partera fibi vfurpant. 

His Ornamentis modicè proieilis , fefe^ 
partes finguls meliùs prabent conlpicien- 
das. 
CAPVT XXIIL 

DeTholis exterius Tempio, ae 

enafcenti maiorh Hemi- 

fpharij Tympano 

eminentibus . 

Patia Regios Inter Parietes 
ac maioris Tympani emer- 
fionem interiefla , qua: , ad 
hoc interuallum , quatuor 
extrinfecùs rudiores fubeut 
Tholi, ornatius expoftulabant opus. Qu.ò 
igiturhKC vitia, aliaque ftillicidiorumfub- 
terfugerent detrimenta , ofliadra quajdan^-. 
repagula, à Tholis imbres amouentia cir- 
circumftruxere . Iftorum geminis innitun- 
tur Hemifphsria extus oflogona, intus vero 
in orbem fmuata ; quEe , pofticis nondum ad 
finem perdutìis , eundcm cum Fano pro- 
fpeftum confequuntur. 

Prolixius illud fpatium iniucundè pror-^ 
fusoculosafficiebat; at adhibitis quatuorj 
Hemilpha;rijs, non modo aquarum arcen- 
tur damna , fed inde elegantiffimum ema-| 

nauit Lib.V. Caput XXIII. nauit ornamentum; adeòutpars Templifu- 
blimior cgregiam piane ( vt antehàc innui- 
mus) impetraritcommodulationem. 

Duo hxc jEdificia cxteriùs lapis Tibur- 
tinus, interiùs autem Lateritius compin- 
gunt: atque Teftudinumduplicem aliarti j 
fimpliccm alteram idem cijmeiitigenuscon- 
flauit. Tympanum in Polygonis altiores 
oflo diftingunt proietìurx; qua: tanquam 
fulcimenta , Columnis, cum Bali , &: Capi- 
talo CorinthijsjEpiftylio, Zophoro, &:Co- 
ronice lonicis, late porreólis , vt co^teris 
quoque Tholis lux affulgerct fplendidior , 
infigniuntur. Lacerna demum, haud abfi- 
milem Tynnpano fymmetriam pra;fcferen-' 
tis Bafim illis nobiliorem fuppeditat Coro- 
nis. 

Ipfius itaque cum extima , rum intima-, 
fpecies , in fequenti exhibentur Diagram 
mate, fcilicet in quarta parte totius Ichno 
graphics delineationis; in quafummaVi 
gnote elucefcit peritia : quippefpeilacor in 
vtraque Mole pcrfetìani vtiq; £urithmiam 
dcmiratur. 

Regulx , (f Menfurx. . 

INTympaniLaxamento diametrali pai 
mi 59. ab eodem enafcentc ad ordinis 
Coronam palmi 56". vna fcilicet pene dia 
meter continctur. 

AbipfaCoronice, ad furfum crumpens 
Hemi(plisriumj palmi 1 1 ;. quinta nimi- 
rum Laxamenti pars, excurrunt. 

Inane Tholi Interuallumpalmos 59.in^ 
latitudinem , totius vero eiufdcm Coraple- 
xusalcitudo 19 ;.palmos dilatatur. 

Exterioris TympaniColumna; inScapo 
trium, 5£ ,'.. palmorum denfitatem, Spira ta- 
raen, & Capitalo adiedis , palmorum 33; 
feùi diamctrorum nouem,& J. obtinentpro- 
ceritatem. 

Epiftylium, Zophorus, & Coronixfimul 
palmosjj. interquartam videlicet, quin- 
tamque Columns^Bafi & Capitulo adaut», 
partem fibi vendicarunt. Libro V. G ap. XXIII. 55-7" li VII vago contorno ; in modo che la parte fupre- 
ma dell'Edifizio comparifce con la douuta fime- 
tria , come meglio già per auanti (ì è (piegato. 

Quelli dne Edilìzi; fono comporti clicrior- 
mentc di pietra Tibiirtina, e dentro di ottimi 
mattoni : le Volte fono anche di limile materia , 
Ivna doppia , l'altra femplice . Il Tamburo vic- 
I ne interrotto ne Poligoni da otto gran rifiltiiche 
jfannofprone al follcnimcnto ; e fono ornati di 
Colonne, con Bafe, e Capitello Corinti), Ar- 
chitraue , Fregio , e Cornice Ionici , con fpazij 
molto ampli : acciò fia abondantc l'introduzio- 
ne del lume, che lì communica all'altre Cu. 
pole. 

Viene perciò nel feguente Rame dimoftrataj 
la forma , tanto della parte efteriore, come dell' 
interiore , con vna q narra parte della Pianta . Si 
riconofce in quella difpofizionc l'intelligenza.,, 
che ebbe il celeberrimo Vignola Architetto 
mentre fono le parti del compofto cosiarmo- 
niofe, che gli fpcttatori ammirano la totale pcr- 
feEioac di quelli dtie Edilìzij. Regole , e Mifure . 

IL Vano del Tamburo nella linea diametrale 
è palmi 59. alto detto Tamburo dallo Spic- 
co d'elfo fino fopra la Cornice dell'ordine pal- 
mi ; 5i cioè quafi il quadrato. 
I Dalla detta Cornice fino doue comincia il 
Sello della Cupola palmi ii, ; cioè laquint.a^' 
parte del Vano. | 

La Cupola è di vano palmi 59. la Tua eleua- 
zione è di tutto fello, cioè palmi 29; . 

Le Colonne efteriori del Tamburo fono grof-j 
fo nel Vino palmi 3 ,',. alte con B.rfe , e Capitel- 
lo palmi 73; cioè Telle 9 J. j 

L'Architrauc , Freggio , e Cornice alti aflie- 1 
me palmi 7 . i cioè tra la quarta , e quinta p.irte 
della Colonna 1 con Bafe , e Capitello. r f ''iji Profpe <t 3f8 ^ 

Profpedus quatuor Orbiculariiim Tholorum in Alanim mino- 
rum Templi Angulis , cura fuperioribus externè Tholus. J Ingentes Forniccs diiftos Tholos fuftincn- 

tes- 
B Fcneftrx maxima; ;A1.is Templi dijucidan- 

tcs. 

C Tliolorum Tympinum , 
D Eorundem inane. K Oflangulus Stylobata . 

L Super FanumPlanitics. 

/il Per ditìam planitiem in Tholos ingrcffus. 

N Scala: paruulx . 

Inane > Tympanumque , 

Super partcra quali geminatam Tholus. 
i2_ Paruula Hcmifphffirij Lacerna. E ObIumcnv3ria:Fcncllr£. 

F FilTura ocularis immobile lumen rcddcns. 

G In tninoribus Templi Alis Forniccs . 

H In prafatis oflanguli Vacui. 

I PropterluccmfiipcriorfcneftM. SVPE^O-RJTM THOLOKVM mBEX. R Quarta Iconis pars . 

S Stylobata: Cimatium ) 

T Columnarumcum Capito-) 

V Zoptou;,Coronis,&Su-)'«" '«'"'"'^''^ 

perlimare. ) 

, X Sccmnii OtdJnis Cimatiu • J 
Il Lib.V. Caput XXIV. CAPVT XXIV. 

NorntA ad Tholorum tam /ìmf li- 
cium, quam duflicium con- 
firuciionem . 
N nobilioribus Fanorum par^ 
tibus , Tholis videlicet ex- 
citandis ; copiofampra: cce- 
teris , afriuere matericm, eft 
enitendum, quòfirmiùsijdé 
fuftineantua', Cuius rei in Vaticano, alte- 
roquc Templi, Beats Virgini LauretanE 
dedicati , ad Traianam Columnam Hemi- 
ipharijs meminere,piimùm Bramantcs La- 
zarus; quicumiftud fcitèdelineauit, tùm 
Andreas Sanfouinuspromouit,&Antonius 
à Sangalli Fano perfecit ; Fpitholium vero 
lacobus Ducenfis, arte à Bonarota imbutus, 
extruxit. Pofteà SacellumNobiliffimsCi- 
bori^m Profapii, in Beat^ Marix, à Popu- 
lo appellata: Ecclefia, à nobis exaratum ; in 
contetnplandis enim extus eorum duplici- 
busHemifph^rijs, intufque , fumma ociili 
afficiuntur voluptate: quo fimplices Tholi 
priuilegio deficientes , ac venuftate prò vi- 
ribus ablegandos exifiimamus. Etcnim li- 
cèt Diui Andrea Vallenfis , Diui Caroli, 
Curforio tramiti adiacentis , & S. Agnctis 
Hemifphsria,fuam extrinfeciis praifcfcrant 
clegantiam, intrinfecùs tamcn acuminatio- 
ra, communi coeteris carentlcpore . Econ- 
traFani, Icfu Chrifto confecrati, Tholus 
plurimam intus j extus modicam pulcliritu- 
tudinem oftentat, propter depreflam ncmpe 
intcrioris curuaturje fublimitatem. 

Verùm Tempia fepius ob a;rarij penu- 
riara , aut fuis nundum obduQa integumen- 
tis,&circumiedi4iaraparietibus, acfulci- 
mcntis, duplicium infolentia, nonnifi fim- 
plices admittunt Tholos ; ficuti in Diua: 
Margarita ad MonteraFifconem, & San- 
aifsimjE Miraculorum Deipars^Tholorum 
conftruaione , piane comperimus ; quippe 
graciliorcs muri duplicem minime tolera- 
runt; vnicum idcirco,ob nimiamparietum 
gracilitatem, fed tali flexurà finuatum adic- 
cimus j vt tam extra, quàra intrafpicientes 
nihil Libro V. Gap. XXIV. 36 1 

CAPITOLO XXIV. 

Redole -per le Cupole femplici, £5" e/. 

fetti di effe, e dell'altre 

doppie . 

ON deueff anteporre la parfi- 
monia à quella liberalità dì 
materie , che ii deue alle fo- 
ftruzioni da deftinarfi per reg- 
gere la più nobil parte dcUi 
Edifìci; Templari , che fono 
le Cupole doppie , acciò dalle abondanti ma- 
terie fé ne ottenghi fidato foftegno> in quel mo- 
do del Vaticano , e l'altro del Tempio dedica- 
to alla Santiffima Vergine di Loreto alla Colon- 
na Traiana , che fii il primo peniiero di qucftij 
di Bramante Lazari, ridotta da Andrea San- 
fuini , terminata da Antonio Sangallo , la Lan- 
terna di Giacomo del Duca allieuo del Buona- 
roti ; e fuireguentemcnte la Capella della No- 
biliffima Famiglia Cibo fatta con noftro dife- 
gno nella Chiefa di Santa Maria del Popolo, 
mercè le loro dupplicate Cupole ci fommiui 
ftrano quel bel pago di villa , tanto efterioro 
come interiore per vietare più che fi puolo 
quelle vniche, che non permettono totale abi- 
lità per la fomminiftrazione fudetta , come ii 
riconofce in quelle dì Sant'Andrea della VailC: 
Sant'Agnefe , e San Carlo al Corfo , che per ef- 
fcrc d'vna fola,comparifcono bensì di bella gra- 
tia di fuori j ma dentro acute , e incommodc al 
vedere ; e viceuerfa quella delGicsù, che di 
dentro piace , ma di fuori non dà quella grazia, 
che vorrebbe l'occhio, àcaufa della poca ele- 
uazionc obligata al Sefto di dentro . 

Ma perche le fcarfezze de'denari, òper tro- 
uarfi li Tempi) fcoperti con foftegni,c muri 
già fatti, non habìli à reggere le dupplicatej,! 
efcludono quelle il perfetto finimento, conio J 
fucceife àNoi in quelle di Santa Margarita di. 
Monte Piafcone, e l'altra in Roma della Madon- [ 
na Santiifima de'Miracoli, per efière i murìlcarìì 
dì quella habilitànccellària perle due, foilimo 
neceflitati ad ergere quefte à vna lòia , fecondo 
comporraua le forze de'prefati muri , con tutto 
ciò furono quefte erette , e difpofte con tale Ar- ' 
cuatura , ò Serto , e Contorno , che refta nulla- 
dìmeno appagato l' occhio tanto di dentro, 
come di fuori diuerfamente dalie fopraccenna- 
te , che tolgono quefta generalità. 

Che perciò nelle feguenti Tauole vièfcol- 
pita la Regola da Noi inucntata , e pratticata in 
molte altre Cupole , & in particolare in quella , 
che copre la Cappella del Collegio Clemcnti-j 
no di noftro difcgno , fono riufcite di vn Con- ; 
torno piaciuto tanto à gl'Arcliitetti , come à| Zi Pit- i|fi. * 'JóTlJb^oVTC lfXXlY. Pittori , mediante qucfto gradimento ci han- 
no dato molino d'efporla à beneficio publi- 
co : Con tutto ciò efortiamo Noi li Diretto- 
ri di limili nnoiii Edifici] à difporli in modo 
habili à foftcnerc le due Cupole , che foglio- 
110 concedere non folo il migliore garbo , ma 
ia difcfa magiore d'cIH contro l'ingiurie de' 
Tempi . l^e^oU dell' Autore per conflruire li Taniburri, 
e Cupole fèmplici con 
' Lanterne , 

DEftinato, che farà il Vano della Cupola, 
e Cornicioni fopra gl'Arconi con il Zoc- 
colo, la metà della linea Diametrale conili- 
tuirà r Ornato citeriore del Tamburro A ; la 
di cui altezza fi diuiderì in parti quattro; 
tré de quali s' aiTegnaranno all' Ornato de'Pi- 
laftri, Bafe, Architraue, Fregio, e Cornice, 
comeinB ; eia quarta al Piedeftallo C, quan- 
do però lo permetteranno l'eleuazione de' 
Tetti , il che non ha Regola . Ornato interiore del Tamhurro • 

Dluidefi la linea Diametrale per metà , 
alzata fopra l' altezza del primo Pie- 
deftallo conftituirà l'Ornato con il Piedeftal- 
lo fupcriore come in D. Grojfezs^ del Tamhurro , 

Dluidefi la linea Diametrale in parti die- 
ci ; vna delle quali conftituirà la grof- 
fezza del Tamburro , come in E ; e tré par- 
ti di quefta groliczza conftituirà il MurO] 
che fa nafcimemo alla Cupola , come in F. Lib.V. Caput XXIV. Seftl nitiilineis, fecus ac in pracitatis , defidc- 
rare videantur . 

Quaproptcr excogitatam à Nobis me- 
thodum fequcntibus infcriptam Iconifmis 
expofuimus; quamvtique adhibuimus in_, 
sdificandis huiufcemodi plcrifque Hemi- 
fphsrijs, eo potifsimùm, Clemcntini Gym- 
nafijSacellumoperiente. Qus à Nobis de 
lineata, cum &c Graphics , &c Architeiao- 
nicse artium peritifsimis magnopere arrife- 
re, tum &: ipfi, Nos pablico Beneficio, &: 
Opificum dclidcrijs cupidifsimos indulge 
re, ad euuigandum vchcmcnter permoue- 
runt . Maiorem itaque in modum exopta- 
musjhuiufmodi Molcs fabricaturos folidio- 
ribus vti fulturis, qu» dupliccm haud ref- 
puantTholum, & afpeau elegantiorem, 
magifqinoxijtemporisiniuriasamolictem. 

AuEioris prjicepta ad Tympana , (^ Tholos 

Jìmpticiores , cum eminentihus Laternis 

fiÀjlrmndas , 

INani Hemifphffirij laxamento , & Coro- 
niceArcubus infiftente, ac Stereobata 
defignatis , linea; diametralis medietas exte 
riùs determinat Tympani A , ornamentum , 
Crucis altitudine quadripartita; Paraftadù 
BaCs , Epiftylij , Zophori , & Coronicis or- 
namentum trcs, vtiinB, libi partes vindi- 
cabit; quarta vero StylobatEC, nonidre- 
nucnteTcclorum ccllitudine , nuUis termi- 
nata limitibusattribuitur. 

htimiim Tjimpani ornamentum . 

Linea; 'Diametralis medietas humiliori 
eminens Stylobats,&: Ornamentum 
&c Stylobatemconftituetexcelfiorem; ficut 
inD. 

De Tympani denfttate . 

Linei Diametrali in denas partes diflri-. 
butà, harum alteram Tympani den 
fitas, velut in E , tres vero Muri crafsities , 
Tholi radices excipientis , tanquam in F , 
expoftulabk • De Lib.V. Caput XXIV. De Flexftrìs. 

DVodenarum inanis Laxamcnti par- 
tium , alteram . vt in G , redi altitu- 
dine fibi arrogante, in Cathetum interci- 
dente H , totius Flexurs centrum I, ftatue- 
tur , bina; vero perimetrum K , circumfcri- 
bent, ad oculiim, feù Epitholij apertionem 
definiendam : cuius quadrifariam fciiTa dia- 
metro, interfecansL, intcrioris Periplie- 
ris continet centrum, altera autem M , ex- 
terioris ambitus excipit vmbilicum ; ittius 
demum tripartita fublimitate , pars vna re- 
tinaculis Nj ?rogatur . 

£pitholìum . 

DTmidium Tholi laxamentum periphe 
ria O, impetrat,quà Laterni (jineo 
Globo, Crucequederaptis) altitudinetiu 
complefiente , teraje ambitus diametri la 
xamcntum dimetiuntur. 

Extima Lakrtu ornamenta. 

INter lineam R, & aitcram S^diametru P, 
permeantcm , ambafque ad libellam^ 
porreftas , interieflum fpatlum , in fex mo- 
dulos difpenfatur ; quorum altcrum Epi 
tholij Sterobat^ , Capitulo alterum, alios 
quatuor Epifl;yIio,Zophoro,& Coronici T, 
impertimus ; quorum aldtudo quartam In- 
ter, quintamque Parafata;, Bafi,& Capita- 
lo decorata, vtinV;8cX; partem inter- 
cedit. Sequentium Thdorum Lttxammtit , g^ Cano- 

nes ad Parietum, Tjmptma ejformantium 

àen[uatem , 

SAniftiE Margarita ad Montcm Fifco- 
nem HemifphiErij inane laxamentum 
palm. 115; vtin AB;&muridenfitas 13 \ 
palmos , nonum fcilicet inanis fpatij mo- 
dulumemetitur. 

Sanótii Andrea Vallenfis Tholi laxamen- 
tum 74;. palmos, vtin^; & muri craflì- 
ties 7 ;. palmos, decimam nempe laxamenti 
menfuram eftconfecuta. Libro V. Gap. XXIV. ^6:^ Bea- Sefii. 

VNa delle parti dodeci del Vano fi darà 
nell'altezza del dritto , come in G i 
neir interfecance del Catetto H, farà punto 
del tutto Sedo I; e due delle dodeci parti 
conftituiranno la Circonferenza K; per l'aper- 
tura dell'occhio della Lanterna , il cui dia- 
metro diuidefi in parti quattro nell'interfe- 
cantc L ; farà punto del Serto interno , e nell' 
altro M i farà punto del Sello cfterno , l'eie 
uationc del quale diuidefi in parti tré , vna 
delle quali farà il luogo delle Catene fc- 
gnato N. hanterna . 

LA metà del Vano della Cupola confti- 
tuirà la circonferenza O; la quale affe- 
gnarà l' altezza della Lanterna fcnza la Palla, 
e Croce, e numero ti è diametri fopra il tut- 
to Scilo conftituiranno il Vacuo . Ornamenti ejicriorì della Lanterna, 

DAUa linea-OrizontalcR; all' altra S; che 
palfa nel Diametro P; diuidefi in par- 
ti numero fei ; vna fcruirà al Zoccolo del 
Cupolino , vn' altra al Capitello, le altro 
quattro all'Architrauc , Pregio , e Cornice T; 
che faranno alteaflìeme fràla quarta, equin 
ta parte del Pilaftro con Bafe , e Capitello , 
come Vi & X. Pana delle fegacnti Cupole , e7{egolcper 

la grojfezxa de'loro Muri , che li 

fan Tamhurro. 

CVpola di Santa Margarita in Monte Pia- 
fcone divano palmi 115; come AB; 
grofio il muro palmi 13 ;; cioè circa laj 
nona parte del Vano , perche il muro è di 
Tufi. 

Cupola di Sant'Andrea della Valle diva- 
no palmi 74 ;; come R; groflb il muro pal- 
mi 7 ; i cioè circa la decima parte del Va- 
no. 

Cupola della Madonna de'Miracoli diVa- 
no palmi 78^; come K ; groffo il muro pai- ^•ri.., mÈ %hA 4i 3^4 Libro V. Gap. XXIV. Cupola del Gicsù di Roma di Vano pai 
mi 78 ; : come AD, groffo il Mmo pal./Js 
cioè circa la decima parte del Vano, 

Cupola di San Carlo a' Catinari di Vano 
palmi72; groffo il muro palmi 7 ,; parimente 
circa la decima parte del Vano, 7,i cioè circa la decima parte del Va- Aitertìmenti . 

LI Muri , clic dcuono reggere le Cupole 
feinplici, le faranno di ottimo lauorodi 
Mattoni doueranno ellcre le loro groffezzcj 
almeno la decima parte del Vano di effe. 

Li Muri , come fopra , fc faranno d'infe 
rior qualità diCimentOj cioè di Tufi, òPie- 
n-c , doueranno effere le loro groffezze al- 
meno la nona parte del Vano. 

Li Muri, come fopra, che doueranno reg- 
gere Cupole doppie , doueranno edere più 
abondanti di groffezza delle fudettc a fccon 
do farà giudicato dal Profelfote. Lib.V. Caput XXIV. Beat^eMaria;, à Miraculisditìa, Hemi- 
fphsrij inane fpatlum 78 J. palmos, vc^, 
paries vero 7 1. palmos, fiuè decimam ina- 
nis partem exEequauit. 

Fani le{u ChriftiThoIus inane 78 J.pal- 
morum ,vtinAD;&paries7Ì. palmorum 
craffitudinem, feù decimam inanis partem 
vfurpauit . 

Diui Caroli , iuxta viam Catinarianx, 
Tholus, palmorum 7 z. laxamentum,8£ mu- 
rusy '. palmorum denfitatem, feù decimam 
lliuspartqmfortitur. 

^^dam notatu digniora . 

PArictes Tholis fimplicioribus conful- 
ciendis deftinati, fi è lateribus fucrinl 
valide compafli, fubdecuplam faltem eo- 
rura obtinebuntdenfitatem. 

Sin ignobiliori materie parietcs, CKmen- 
tis videlicet , feù Topliis, aut Lapidibus 
conftrufli , fubnoncuplam faltem inanis 
craiTitiem affequuntur muri denique dupli- 
ces Tholos moderaturi , prscitatis denfio' 
rcs compingentur. Hi 

il Dcmon- 3^5- L con rrima . Demonfirationes , Regulseque ad Tholos fimplices 
conftruendos . 1 ^ D E X. A Oniatus Tympani altitudo, & Feneflrarum 

fitus. 
B Bafis ) Pila , Superliminare, Zophorus 5 Co- 
rona contincntcs tres partes. 
C Stylobara altitudo vnam ex quatuor partcm 

contine ns . 

D Circularis linea akitudinem Stylobatx . fu- 
pcrioris conftituens . 

Tympani craflitudo , ideft decima inauis 
pars . 
Ortus Tholi craffitudo , ideft tres ex qua- 
tuor partes Tympani. 
Tholi direiaio vna duodecima Vacui pars in altitudine cft. 
H Punflum raedictatis Circuii diflum tutto 

Stfto. 
l Medietas Circuii . 
K Oculi Hcmifphiri; Diametrus . 
L Punflum Circuii dimidium , ideft il Se!}o 

conftituens , vel internam Ccntinam. 
M Punflum pra;fatum Scfln, vel Centina exte 

rior conftituens. 
fi Vna ex tribus partibus elcuationis exterio- 

ris Stsie , & Laternarum loca. 
Circumfercntia Hemiff hiEri; altitudinem-' 

conilitueus . m 
Dcmon- 7^66 Icon Secunda . 

Demonftrationes , & Reguk ob Hemifphsria 
confìruenda . 

l 'N D E X, P Tres Diametri fupciius Sextum coiiftitiiea- 

tes, & Hemifphxrij Vacuum. 
pillane dandum mcdietati Circuii &&stHt- 

to SesU . 
R Diametralis linea Circiimfcrentia: O. 
S Linea Diametnim efficiens in P ; & confti- 

tuens intcr R , & S, Pilarum terminum. 
Sex partcs Ornatiuim diuifioncs affigiian- 

tcs. Pilarum altitudo cum Bali , & Capituto in 

quatuor parres diuiiii • 
Pra:fata altitudo in quinas partes diuifa . 
Superlirainare, Zophorus,& Corona inter 

quartam , & quintam pattern. 
Latcrna: Profpcdus . 
Hemifpha^rij diuifio . 
Icnographia dicla? Laterna; . 
Periplisriarum ptofpeaus , 
m 
ili- Lib.V. Caput XXV. 
CAPVT XXV. 

De exterioribus Fani Orna- 
mentis . Lib-T. c.j. I^'^^^^EO Baptifla magnificas ^des 
innuitampliorcs Platcas ef- 
flagitare , vt digniore fu, 
nobilitate profpetìu , amo- 
tis obicibus pcrfruantur . 
Vehementer idcircò Architediis cniten 
dum , quo j diftantiarum anguftijs vetiti vi- 
teriùs exfpatiaii, quàtn elegantiflìmè or- 
namenta curcnt difpcnfari . Hoc fcilicet in 
Sacris jldibus Vaticanis poffumus intueri, 
quorum coelaturaSj licèt afpedumfufFuran- 
tibus Collium iugis , tam venuftè norunt 
Opifices concinnare, vtperinde, acproli- 
xioribus patcfacìas interuallis.miraprofpi- 
ciamus iucunditatc. Quanuisautem eam_, 
non adhibuifle partium diftributioncm vc- 
tercscrediderimus Architedìos tantopere à 
Paufania celebratos ; Quos inter Libo Eleus 
louis Olympìj Fanum , Dadalus , & Scopa 
xdemapudArcadesMineruE) tot Delubra 
Triphonius jìginij Miniorum in Beotia_. ,1 
Rcgis Inclytus demum Apollodorus, Fo 
U!i. «p.jrum , 8c Traiani Cymnafium , tefte Dione 
Epitomile perelcganter excitarunt, Sin- 
gulari tamen ingenij fagacitate Michael 
Angelus, etfi ab vfitatis antiquitus diucr- 
fam, (pcciem haud dubiè, elegantiorem ex- 
cogitauit; tam egregio iìquidem lepóre vni- 
uerfam Fani dccorauit compagem , vt licct 
àPrifcorum more abfcedentem, infignio- 
ribus eorum fabricis longè cenfeamus ante- 
ponendam. 

Vaftiffimum illud Fanum à radicibus ad 
Pinnaculi fummitatera Tiburtinus compc- 
gitlapis, excauatis decimo quarto circiter 
ab Vrbe miliiario Lapidicinis, duplo vide- 
licet maiore illius fpatio , quod Ephefum In- 
ter aclocum.è quo ad conftruendum Diana; 
Templum faxa propinquiùs aduchcbantur. 
Hoc lapidum genus ad id effoffum, pra: cce- 
terisnempe, exceptomarraore, diffitiliùs 
temporum iniurià contaminandum ; vti ve- 

tuftio- Libro V. Gap. X X\^r7i 

CAPITOLO XXV. 

Degli Ornati efteriorì del Tempo 
Vaticano . 
'fcllSÌ. I infegna Leon Battifta , che i z/i.7. t., 
magnifici Edifizij richiedono, 
vaftiffime Piazze: acciòchedai 
qucftc poflìnoriccucrelacom 
petente villa in corrifpondcn, 
za dell'opera. Deuono perciò 
gli Architetti in tuli cali aueie principale con- 
lidcrazionc al modo di difporrc con buoiu 
ordine gli Ornati , quando d altre vicine Fa 
briche > ò cofc limili non viene permelTo di 
dare le conueuenoli diftanzc . Ciò puotè ap- 
prenderli dalla bella difpolizione degli Orna- 
menti efteriori del Tempio Vaticano ; quali 
non oftante la vicinanza de' Colli , che tol- 
gono la perfezione dclfuo vedere; fono però 
Itati dal fimofo Michel Angelo con tanto ar- 
tificio difpolli , che recano all'occhio l'iltef- 
fo godimento, che fé auelTcro le loro oppor- 
tune diftanze . E benché tal forte di difpoli- 
zione di quelli Ornamenti non folfe > al no- 
llro credere , Hata mai pratticata ne' Secoli 
antichi da quegli eccellenti Architetti tanto 
acclamati da Paufania, cioè Libonc Eleo , che 
ordinò il Tempio di Gioue Ohmpio , Deda 
lo Architetto Regio, e Scopa, fotto la dire- 
zione de'quali lì erelfe il Tempio di Minerua 
in Arcadia : Trifonio figlio d'Erigmio Rè de' 
Mini; in Beozia , Direttore cosi fegnalato de" 
Tempi/, e finalmente il famofo Apollodoro, 
che architettò con tale ornamento il Foro , & 
il Ginnalio di Traiano, come attella l'Epito- 
matore di Dione . Nnlladimeno mediante il 
fublime ingegno del Profeflbre Michel Ange- 
lo, ottennero benché diuerfa, vguale forfi à 
quella de'fopracitati antichi Profelfori , la di- 
ftributiua gli ornamenti del Tempio ; li qua- 
li vertono con tanta grazia la di lui olTatura, 
che non ha cofa il Secolo prefcntc d' inui- 
diare per limile difpofizionc il differente co- 
llume degli Antichi. 

Quello vallo Tempio dal fuo principio fino 
al fine del Pinnacolo è compollo di pietra^ 
Tiburtina , le di cui Cane fono lontane mi 
glia Romane 14. in circa , lontananza quafi 
il doppio maggiore di quella , che era iii_, 
Efefo nel loco , di doue portauano le pietre 
per fabricare il Tempio di Diana , come al- 
troue fi è fatto menzione. Quella pietra, ec- 
cettuate le marmoree , è la più commune , e 
relillente all'ingiurie de'tempi , fecondo fi fcor- 
gc da alcune fabriche antiche Romane , che 

~ '~~di Lih, tf^, 
/"0/.7J3. 


372- Libro V. Gap. XXV. Zit.j.e.s Xti.j.t.j, Lib.V. Caput XXV. Xft.J-f.J ZÌÌ.J.I.Ì di elTa fono compofte, cioè l'Anfiteatro Fla- 
iiio Teatro di Marcello, la Curia Hoftilia po- 
lla nel Celio , come doppo moke dotte con- 
iiiierazionij conferma il Nardini. 

Quattro fono gli ordini, ne' quali viene di- 
uifo il Compofto delle Pareti dell'Edificio, 
due de' quali non furono vfitati mai dagli 
Antichi. Il primo è quello che fpicca dal ter- 
reno fino al Pofamento del Bafamcnto à li- 
uello del piano del Tempio , chiamato Pie- 
deftallo, e dagli Antichi Greci , e Romani Sti- 
lobato, benché quello non fia il Zoccolo, ò 
Bafamento , perche Stilobata è propriamente 
il piede della Colonna , fuonando in Greco 
quella voce , Piedeftallo , vcdafi Vitruuio . j 
E fé bene non fia di quell'altezza , che gli 
conuerrebbc, in proporzione dell'altro ordi-* 
ne, che fopra rificde, fecondo collumano gli 
Antichi , e l'infegna Vitruuio, con tutto ciò 
è llato con tale grazia difpofto , che fi può' 
prendere per Piedeftallo, ò per vn fodo Or- 
namento , che accorda col tutto dell'altro 
parti fuperiori. Onde non rcfta luogo a' Cri- 
tici di cenfurare quefta mancanza d'altezza^: 
tanto più che a'ProfelTori di si fnblime Sfera 
è lecito mettere in prattica difufate maniere, 
come nuoui Legifiatori delle Regole d'Arcni- 
tettura. Sopra di queft'ordine s'inalza l'Or- 
nato principale compofto con Bafe Ionica.., 
l'ilaftro, e Capitello Corintio, Architrauej, 
Fregio, e Cornice Ionica . E benché fembri' 
cola nuoua il vedere quefte mifte difpofizio- 
ni, prefe da due forti d'ordini , non venne_^j 
però tale licenza d'Architettura rigettata da 
gli Antichi; Perche douendo i Profcffori , fe- 
condo la qualità de'luoghi efporre gli Orna- 
ti, fecondo le fogezioni, che hanno, & of- 
fefe de tempi , che li moleftano , è loro le 
cito di prendere libertà di comporli , e mo- 
derarli di membri più robufti del confueto. 
L'Ornato dunque , che circonualla il me 
defimo Edilìzio viene veftito di diuerfi Pila-i 
ftri piani, larghi nella loro fronte palmi 12. 
rileuati palmi j. dalla faccia, & altri piegati 
I palmi 6. fri elfi non è ftata pratticata vgual 
' mente la dirtanza nel modo , che ci infegna 
Vitruuio i come anco fi fcorge dalle Colon- 
ne de! Pantheon, perche deucfi ne'noftri Sa-' 
Ieri Edifici) lafciare diuerfi forami , li quali 
necefTariamentc fanno diftruggerc l'vguali col- 
locazioni degli ordini, e per li quali s'intro- 
'duce il Popolo , & il lume à gli Altari oue 
ili celebrano li Diuini Sacrificij , il che non_. 
tera folito pratticarfi dagli Antichi . Ne fcgue 
' neccflariamentc , che gli Intercolonni) fra vn 
iPilaftro , e l'altro , fono alcuni di maggior, 
'altri di minor Vano, diucrfamentc da quello 
che vuole Leon Battifta, cioè, chela diftan- 
za degli Intercolonni; non fia più di tré dia- 
metri, acciò l'Architraue non riefca viziofo, 
e debole per reggerfi, e foftcnerfi. L'autore 
però parla delle Colonne pofte in ifola ; ma tuftiora qusEdam Romanorum iEditìcia-^ » 
Flauij vtpote, Marcellique Amphiteatrsu..' 
Ottilia in Celio collocata Curia , vt Nardi- 
nus varijs dofliffimifque obferuationibus 
comprobauit, aliaque eodem lapide com- 
pada , qu£ validiorareftitere, apeitiùsma- 
nifeftant . 

Cura Templi Parietes ordine quadrifa- 
rio , tura etiam gemino Antiquis non con- 
fueto infigniuntur . Primùm quidem is tibi 
vendicar Iocum,qui è folo adlubieSs Fano 
planitiei libramentum fenfim erumpit , à 
'Crsecisveteribus, & Romanis Stylobates 
nuncupatus. Licèt ineptè Stylobates , fcù 
Bafisappelletur; fiquidem Stylobatam re- 
aiùs Columnx infimam partem fiibieSami 
nominemus . Cum Grscam vocem Stylo- 
batam proprie Pcdiftylium intcrpretetnur ,| 
■ adeatur Vitruuius . Tametfi autem habita.. 
jimininentisaltcriusordinisratione, fìt ali- 
Iquantùm deprelTior.quàm à Vitruuio, alijf- 
que delìgnetur, eam tamen obtinet venu- 
ftatem, vt fuperemicantibus vniformis elu- 
cefcat . Fa ideo minime fugillanda Styloba- 
tis humilitas , quandoquidem fublimibus 
ingenijs, artifque quàm apprimè c?llcnti"S 
louas, nec vfitatas Architeaiurs legcs li- 
ceatcomminifci. Hulc ordini praccipuum 
eminetornanientum,Ionicam, Bafim, Pa- 
raftadem , Capitulum Corinthium, Epilty- 
lium, Zophorum, & Coronicem lonicam 
compleacns. Quamquam autem iftum vt- 
pote duplici ordine conftantem improbe: 
non nemo, eum tamen Vcteres minime ref- 
puerunt. Inexornandis etenim/lruSuris, 
cum loci imbecillitatem , tum iniurias tem- 
porum infidiatrices eludens , maiori quan- 
doque validitate folers Opifex intendit de- 
'biliora corroborare . 

i Paraftatis itaque i a.palmos frontem ge- 

jrentibusjcumbipalmariproieiftura, expli- 

'catam, alijfqucC.palmos inflexis.Templum 

extrinfecuscircumfulcitur. Nec definita à 

! Vitruuio prò Diaftylis, Syftylifquesequalià 

intercipiunt fpatia ; quod etiam in Panthco 

I confpicamur . Cum enim & ventilanti Po- 

ipulo, Si fulgori ad Aras intermicanti aditus 

varios aperire omnino fit neceffe , quibus 

haudvetcres adVsefanos ritus indiguere , 

etiam eas in^qualiter cogimur Paraftatas 

dillerminare , adcò vt quadam contraaio- Zi*.S,t.3. X/6.3.C.3. z/i.j.f.»; nei ribus IL" lib.j.c^. Lib.V. Caput XXV. ! 

ribus Intercolumnijs,alia: laxioribusdiua- 
liccntur. PrKter normas à Leone Baptifta 
jprsfcriptas , qux Intercolumnia tribus tan- 
jtùm diametris decernuntexporrigenda, ne 
nimio fui pendere fubftinendoEpiflyliunoj 
fjtifcat. Verùm hocde Coluninisintellé- 
xic AuiSor; non de Paraftatis; in his nam- 
que collocandis, przdiiìas obcaufas.cas 
pi£Eterimus leges. Et quia ornamentorum 
onus , valida ipforum, circumftruiSiquc pa- 1 
rietis compagine fuftcntatur, diuerfis potuit 
ea diftantijs Opifex difcriminarc Bafis alti- 
tudo Paraftatse dimidiam, totamveròfuam 
latitudinera Capitulum , & partem habet 
fcxtam appendicem; fcùBafis, Paraftas, & 
Capitulum 112.;. palmos fimul aiìequun- 
tur. Epiftylium, 5i Coronix ad ze'.palmos, 
Bali vero , & Capitulo comprehenfis, quar 
tam inter, quintamque Paraftadis modulum 
intercurrunt, quam diftributionem jcquil- 
fimam propugnamus » ad prscipuum vti- 
que ordinem Zonis ad libellam extenfis, de- 
fuper quidem porretìas , cceteris tamen mi- 
nùs infignes Paraftatasadiecete. Qux cum 
Feneftrarum, &Loculamcntorum venuftè 
occurrentiafibiinuicé ornamenta pulchriùs 
amulentur , tum illa interieótorum ctianL 
fpatiorumelcgantiffimamproferuntdifpen 
fationem,adeòqueegregiam omnibus affijn- 
dunt varietatem,vt tantis alledi ad demiran- 
dum illccebris oculi,fcmper auidiores, haud 
vllamin Orbeperfcélioremftrutìuramjnul- 
lo deficientem,nulloque redundantem mo- 
dulo , facile videantur conniucre . 

Quamquam Michael Angelus haud pr^- 
fcriptà à Canonibusproieflurà, Coronicem 
tumefecit, quarta nempe circiter parte de- 
cumefccntem , non idinconfultòperegifle- 
autumandum . Quoniam pondere grauio- 
ri eandem fubleuare j & intermeantibus la- 
pidem venulis,eumidentidem foluentibus, 
difcrimini obuiamirepercupiuit. Sinaltiùs 
illa prominuiffet, interiugorum Vertices, & 
.edifici] Coronidem, linei normali inte- 
rietìà, ob cireumeminentes faltus, propin- 
quiorem infidentium libi partium aderaiffet 
prolpetìum . 

His idcircò follicitus abundè prouideri , 
anguftiiis equidem , fed ita contraxit Ccro- 
nam , vt tanquam crumpennor , fuam nihi- 
lominus pulchritudinem tuetur . Mirabili "Libro V. Gap. X XV^rjy;^" pror- nel cafo iiofiro della difpofizione de' Pilaftri 
del Vaticano non lì può limitare con qiiefta 
legge, per le ragioni citate di fopra , e per- 
che anche li peii degli Ornati fono foftenuti 
dalla propria odàtura, e Parete , che circuì 
Ice il Tempio ; per il che refta al Proteffore 
•libera la variazione delle dette diftanze 
I Si troua, che l'altezza della Bafe è la me- 
tà della larghezza del Pilaflro .- il Capitello 
è vna larghezza di elfo con la fella parte di 
più, che in tutto fiala Bafe, Pilaftro,cCa- 
Ipitello, fono palmi 122 '. L'altezza dell' Ar- 
jchitraue , Fregio , e Cornice in tutto pal- 
imi z6; che viene ad clferc fra la quarta , e 
iquinta parte del Pilaflro , come fi è detto , 
con fua Bafe , e Capitello . Qocfta propor- 
zione è affai competente , auendo accompa- 
gnato il principal ordine con altri Pilaftri pia- 
tni , contigui, d'inferiore Ornato , con cingoli 
fafcie orizontali à liuello , e corrifpondenzaj 
degli ornati delle Fineftre , Nicchie , & al- 
tro . Qucfti moftrano nel mcdcfimo tempo il 
fuo ricorfo, e diuilione di quei campi, frali 
Pilaftri, che farebbero riufciti tal volta noio- 
fi . Ma campeggiano cosi bene quell'ornatej 
Fineftre , e Nicchie picciole , e grandi , che 
non lafcjano l'occhio fazio; e fi vede in effe 
tale perfezione, che non fi può aggiongcre , 
né diminuire minima parte, e non vi è linea 
che non fia à fuo luogo. 

Se bene non diede il Euonarota all'agget- 
to , ò proiettnra della Cornice la folita al- 
tezza, fecondo le regole communi, auendo- 
la diminuita circa la quana parte i fu tutta- 
uia quefto ripiego giudiziofamente da lui pre- 
fo , acciò reftaffc in parte fcaricato il pefo , 
& afficurato dal pericolo di quelle faldi , che 
nella propria natura della pietra fi trouano, 
per le quali fogliono diftaccarfi, & anco per- 
che quel maggiore fporto auercbbe impedito 
le parti fuperiori, per la vicina , & obligata 
veduta : à cagione de'CoUi , che immediate 
circonuallano il Tempio, & affcgnano la ve- 
duta , verfo le parti fuperiori , quali à per- 
pendicolo . Ha dunque prouifto il medcfimo 
à gli accennati difetti , e con tale grazia., 
dato meno rilieuo à quei membri , e refta.. 
nondimeno fodisfatto l'occhio, mentre rice- 
ue la totale proporzione , come fc auelle il 
regolato proietto , effetti che riefcono à chi 
sa addattare l'opere all' inconucnienze do' 
Siti. 

Con grand' arte fece anco quelle diuiiioni 
d' ordini , fra di loro armoniofi ; perche {^ 
aueffc fpiccato da terra fino alla fommità del 
Tempio , con vn fol'ordine , per il rifpetto al- 
la total altezza , farebbe riufcito l' ordino 
troppo eflbrbit.inte , e per confequenza di fo- 
prabbondanti larghezze de' Pilaftri. Auereb- 
bero anco impedite le proprie fituazionì , & 
anguftiati li fori , & ornamenti delle Fineftre, 
e Nicchie . Ma con la moderazione del prat- ■ i m 574 Libro V. Gap. X XV. .,m ticato comporto Ai orJini fra di loro confi- 
mili ha formato il tutto cosi giocondo , che 
quefta parte poftcriore del Tempio è di mag- 
gior ammirazione dell'altre intorno. Inalzali i 
l'altr'ordinc à palmi 45. compofto di vario] 
parti , e membri degli ordini corrclatiui alle, 
proporzioni del permanente, e però fa fcor- 
gcre vn'analogia intiera , attefe quelle cor- 
rifpondenze de'viui , e diminuzioni propor- 
zionare, e diucrfe da quelle che furono nel-, 
la facciata col foprapofto Campanile . Dalle 
varie parti , che fanno quello Compofto non 
fapcreffimo dare ad effe altra denominazione, 
che d'ordine mirto, benché alcuni Architet-| 
ti l'hanno chiamato Attico ; ma non gli èpro-| 
prio tal nome , perche gli Attici poco vfaro-; 
no fimile compofizione d'ordini . Siche quel 
finimento il quale pare , che faccia vn quarto 
ordine , à foggia di Piedcftallo , ò loco di 
Balaurtrata, che nella facciata ferue per po-[ 
famento delle Statue , è compofto di vario 
parti, che s'vnifcono à vn mifchio. La fua^| 
terminazione fa, che il riguardante veda vn^ 
dilcttcuolc concerto, perl'vnione, che facon 
gli ornati crteriori del Tamburo , e Cupola;; 
onde refta coperta per l'ignobile vifta de' 
Tetti , che difendono il Tempio dall'acque : 
e lì ritrae vna gìufta, e nobile proporzione, 
la quale rende ftupore à chi la mira . Per 
tanto douendo i Profelfori alzare fimili Edi- 
fizi;, gli efortarefiìmo ad imitare l'antico, ma 
non laiciare d'oiferuarc qucfto nuouo modo , 
perche farà molto profitteuole alle Compo- 
fizioni , e Vertiturc degli Edifizij . Deucfi of- 
fcruare però di non pratticare il modo te- 
nuto dalMadcrni nella Facciata, e parti con- 
tigue, effendo di gran lunga inferiore d'in- 
tendimento qucfto degli altri . 

Il merito di quefta fontuofa Fabrica è tan- 
to grande , che non fi donerebbe auere iru 
confiderazione la deftruzione di quelli Colli 
che la fuffogano, non oftante, che Ibura di 
quefti vi rifiedino gli Edifizij , e delizie an- 
nertc al Palazzo Vaticano , perche fi potreb- 
be da quell'appendici fcemare tale quantità 
di terreno, per ottenere mighore latitudine, 
e dirtanza, per goderne con l'occhio la mac- 
ftà fourana di qucfto Sacro Edifizio . Do- 
uendofi con gran ragione perdere le foni-j 
mità di quelli Colli fuper/lui , e che feruo- 
no folo per impedimento alla Sacra Macrtà 
di quel Tempio , che col farli permanerò j 
rechino danno , e vergogna allì Fondamen- 
ti , & .alla virta de' riguardanti ; Per il che 
chi rettamente confiderarà querta noftra^ 
opinione vederà , che ^non è in tutto da_. 
{prezzarli. 

In quel modo s' allontanerebbero ancho 
quell'acque accidentali , che fcolano da me- 
defimi Collii le quali, per la vicinanza van- 
no à terminare fu'l nafcimento dell'Edifizio . 
Dalla fegucntc delineazione di vna porzione Lib.V. Caput XXV. 

prorfus Cigacitate è multiplici ordine iucun- 
diffimara nouit elicere Ornamentorii-com-^ 
modulationem; fi enim ex ima planitie ad 
Templi faftigium vnicum ordinem allabo- 
raflet, tota Fani perpenfa fublimiat,propter 
minimura illius incrcmentum, Sidenfiores 
Parafiate, & Feneftrarum , Locukmento- 
rumq; apertiones, & ornamenta euafiffent 
anguftiora . At varijs ordinibus tanta vtiq; 
folertià confociatis , extimEpartes intiraas 
mirifica prorfus venuftate antecedunt. 1 
Tum exaffurgente altera ad 45. palmos 
ordine ex varijs contempcratorum ordinùj 
modulis coalefcente,perelegans eorum ana- 
logaqjemicat Eurithmia;&ad maioremmi- 
rè conferunt pulchritudinem concurrcnteS| 
mutuò proie(aur2,& contrafliones, ab alijs 
1 qus frontem decorant, & Campanarù fufti- 
nebanc Turrim , difcrepantes . E diuersis 
partibus diuersè configuratis conftitutum, 
nefciamusquo nomine, nifi raixtum ordine 
vocitemus, licet Atticum, perperam tamen 
ppellitarunt nonnulli ; quippe Attici à di- 
uerfis fimul ordinibus coniugandis diligen- 
ter abftinuere. Adeò vt Coronis , qus quar- 
tum videtur ordinem conflare,ad inftar Sty- 
lobati, feù Balauftri , cui tanquam acrote- 
rijsfaftigij imittunt Simulacra , multifarijs 
partibus ad mixtum quoddam effingendum 
confluentibus j contexatur , &c quàm ama- 
niffimum prsbeat Ipedaculum , ob egre- 
giam fuorum cum extimis Tympani , Tho- 
lique ornamentis contcmperationem. 

Quare propter ignobilem TcQi imbres 
à Fano arcentis proipedum, delitefcit, &' 
inde cundis admirationem concitans infi-i 
gnis Moles emanauit. Tandemhuiufcemo-| 
di jldificia excitaturis antiquam fuademus 
vfurpare methodum, nec recentem defpica-l 
ri,quE adillufl:randaquandoq;eorum orna-] 
menta maiorem in modum conducct haud 
tamen fentimus adhibitam à Maderno in_. 
fronte, ac finitimis partibus, ac coetcris lon- 
gè poftponendam praxim afl'umendam. 

Splendidiflimam hanc Bafilics flrudu- 
ram tanti putamus facicndam,vtopprimen- 
tia ferme cam iuga meritò pofllnt compla- 
nari, etiamfi propinqua Vaticano Palatio 
JEies ad delicias, Scanicenitatem , illis infi- 
ftant . jlquatis enim ad rcpcntibus cliuis 
non foliim ad contcmplandam liberiùs Fani Lib.V. CaputXXVI. maieftatera , amplietur locus , at prxcipites 
ex apicibus aqua: ad radiccs cius , haud abl- 
queiaftura, raptim affluenteS) aliòvtiiiùs 
deuoluerentur . 
CAPVT XXVI. 

De fracipuis Vaticani Templi, 

Forticuum , (f Flateartim 

M.enfuris . 

Vò finguls FaiiijPorticuum, 
&c Platearum faciliùs ftu- 
diofisdimcnfiones innotef- 
cant , prajrer fcalas infra_. 

fubieii:as,etiamnuitierisdu- 

ximus exprimendas, quasitidemex Ichno- 
graphia Templi, Se Orchographica ipfius, 
Arearum quoque, & Ambulacrorumdeli- 
neatione, recentiori palmo , pede , pafluque 
geometrico confequentur. Ichragrafhic* dimidij Temali 
dimsnfiofjes . 

M Ediana Templi ambulano à pra:ci- 
puo limine A , ad extremamSedilc 
arabientem Scapham B , in longitudine/iu 
promouetur, pai. 8x5; 

Maxima ciufdemFani latitu- 
do (fronte, Porticu, &circum- 
dudis Parietibus adictìis ) iiL.' 
imo Paraftadum Scapo dilata- 
tur pai. 947i 

Pars amplior ipfiufmet am- 
bulationis à Paulo V. adiunda , 
vtidimidiainnuit Ichnographia 
X, 1; in latum explicatur pai. 123. 

Eiufdem pars anguftior , iu- 
xta Sedile, feùCathedram,am- 
pliatur pai. 107. P«- LibroV. Gap. XXVI. 375- jolare , fi dìmoftrano gli Ornati , e loro 
mifurc . CAPITOLO XXVI. 

Delle principali Mifure del Tempio , 

e Portici , con le Piaz,Z,e 

Vaticane . 
Cciò che rcfti più facilmento 
appagatala curiofitd di chi de- 
lìdcra fapcre le (principali mi- 
fure delle longitudini . e lati- 
tudini , con l'altezze di alcune 
p.irtì principali,si del Tempio, 
come dclli Portici, cPiazzc, fenza ricorrerò 
alle milurc delle Scalette de'palmi ; fi fono el'-| 
prcffc numcratiuc fcguentcmcnte ; oltre l'effere 
incile nella metà della Pianta del Tempio, con 
fuoi Profili , & auche dalla Pianta generale dcl- 
li Portici, Pi.azze, e Tempio fi potranno rico- 
nofcere à mifura del palmo moderno , piede , e 
palTo geometrico . Mi fare della Pianta della metà 
del Tempio, 

LA longhezza del Tempio nella Nauata^ 
maeftra , cioè dalla Porta principale A , 
ifino alla terminazione circolare della Nicchia.^, 
idouc di prefente èlaCatcdra fc- Sè->i3! 
guata B. pai. 

La larghezza del medcmoTem- 
■piopafiando perlalinea del mez- 
zo , comprefaui la Facciata , col 
Portico , e muri che lo circuifcono 
nel vino dc'Pilaftri pai. 

La larghezza della Naue nella.^ 
parte maggiore, aggionta da Pao- 
lo Vicomc nella metà della Pianta 
fegnata X, Z. pai. 

La larghezza della medefima^ 
nella parte minore verfo ,la Cate- 
dra paU 82?; 947: 125. 107. Bbb fiaue 57^ Libro V. Gap. XXVI. 
^aue maejìra tratierfale , 

LAIonghczza della medclìma 
nella linea del mezzo -, nella 
iparte interna , e nel vino circolare 
delle Tribune, come indica la det- 
nietà della Pianta i da C j fino 
à D. pai. 

La longhczza della medefima^, 
comprefc le groflezze de'muri j e 
vino dc'Pilaftri efterni pai. 

La larghezza della medefima_. 
Nane , ne'viui delli Pilaftroni, (òt- 
to gli Arcoui della Cupola fegna- 
ta P, Q;_ pai. ^adratura fotio la, ctrconferenz.a 
della Cupola, 

LA diftanza da vino à viuojnel- 
la faccia degli Arconi > che 
foftentano la Cupola N, O. pai. 

Dal punto alla Circonferenza., 
interna del Tamburo,e Cupola fo- 
gnata C , T . pai. 

Tutto il diametro dclliraedefi- 
mi nel Vano da L , à M , che è il 
diametro della Cupola pai. 

Le quattro Ambulazioni fotto 
le quattro Cupole contigue a'Pi- 
loni della Cupola , per cialchcdu- 
na, cioèdaE, àF. pai. 

La larghezza de' medefimi ne' 
vini pai. 

Lalonghezza delle mcdefimo 
Ambulazioni, fenza li Bracci del- 
la Croce maeftra da R,àS. pai. 

La longhezza delle due Ambu- 
lazioni minori dal Pilone della Cu- 
pola G , fino al vino del muro H , 
the diuide col Portico pai. Éi;. 671. io> 185 :• 

ss,'- 

190,'. 

4'?;- 
59;- 

156. 
J92;. Si fono Lib.V. Caput XXVr. Pritcifun ambulano tranfmrfa . 

HAnc ambulatlonem linea 
in Splisricoabfidum cir- 
cuita intrinfccùs bipaniens (fi- 
cuteadé dimidia indicai Ichno- 
graphia^àCj in D. inlongum 
propagatur pai, 

Eiufdem longitudo cùm mu- 
rorum, &c extimaruni Parafta- 
dum ima dcnfitate comprehen- 
dic pai. 

Ipfius latitudo ab imis Para- 
ftadum Stipitibus, Tholofubie- 
aiSjVtinP, Q;_obtinet pai. ^adratum ffatìum Tholi periphe- 
ritiJubduElum . 

DIftantia inter aduerfos Ar- 
cusjTholum confulcien- 
tes,inN;&: Ojcontinet pai. 

A centro ad intimam Tyra- 
pani periphseriam , ac Hemi- 
fphsriura j in C , T , excur- 
runt pai. 

Eorundem Laxamentu/ix, , 
Tholi diametrum eonftituens, 
ab L; in M. extefiditur pai. 

Minora quatuor Ambula- 
cra, Hemifphsrijs totidem fub- 
sxtenfa,ab EjinF; fingulaaf- 
fumunt pai. 

Eorum latitudo in Paralla- 
dum, Tholo adftantium , Sca- 
pis denfioribus j porrigitur 
in pai. 

Ipforum ab R ; & S, prolixi- 
tas , exceptis maioris ambulacri 
Peripteris, exlpatiatur pai. 

Minorum ambulationunL.. 
ongitudo, à Tholi Paraftata G, 
ad Parietis, Porticumdirimen- 
tis,radices,abitin pai. tfij. 671; 103. 185I. s5; ipoj. 415» ;• 591 Uff- 391]. Au Lib.V. Caput XXVI. Ai* minutiares adhikntur Afeti- 

furie , quihus maxime exiles 

Templi par te s facile 

digaofcan- 

tur. 

VNiuerfa Templi Aiea_, , 
cummuris, fronte, finì- 
tima ambulatione , & Veftibu- 
liS) occupar exapedas 4420. pai. 
Hxcautem fuperficies tubu- 
lo , Cuè feptera terra iugeris ex- 

Xquìtat . 

Varile altitudines , oc Aìeifur,e , 

qn£ ah ima Fani plani !Ìe, 

ad Crucis ivinicem 

peningmt . 

ALitlioftrato ad Fornicem, 
adicflam à Paulo V. ftru- 
duiam obtendentcm, interce- 
ditaltitudo, pai. 

Ab ecdem,ad cnafcentes Ar- 
cus, acTeftudines interijciun- 
tur pai. 

Ordinis Corinthij Paralla- 
dum,Bafisfublimitaseft pai. 

Paraftatce Stipitis altitudo p. 

Capitulum altum pai. 

Epiftylij proceritas pai. 

Zophorus fublimis pai. 

Coronix excclia pai. 

A Pauimento ad imum Capi- 
tulum , pai. 

A Capitulo ad fummam Co- 
ronicem , pai. 

Ab illius cxordio, adieflo ta- 
men Stereobata, Incumbs vi- 
cem obeunte, ad imos Hemi- 
iphirij Arcus,enumcranturpal. 

Ab iftorum fummitate , ad 

prima; Tympani Coronicis fa- 

fiigium pai. 

Ab eodcm Capitulo adprio- 

ris Stylobata: Coronicis Ba- fim pai. Exinde ctiam , ad fummam 

Tympani CoTonicem pai. 

A Coroniccad Stereobatam , 207; 

200. 
6. 

pi; 

14- 
8.8 

?;• 
112;. 

zs- 
Ci'. 37- 

17; 

vnde XibroV. Gap. XXVI. 377 Sifom mejje diuerfe altre Mifure 

di minuzie , dalle quali fi pafono 

comprendere del tutto le 

parti minime di ejfa 

Tempio . 

TVtto il fito 5 che occupa il 
Tempio , con li Muri , Fac- 
ciata , e Portico contiguojcon Vc- 
ftiboli canne 4420. pai. 

[ Si che tutta la fuperficie occupa- 
ta dal Tempio , Portico , e Veili- 
boli , con muri è più di vn rubbio . 

Altezj.e, e Mifure dal Piam 

del Tempio fino alla 

cima della— 3 

Croce , ALtezza dal Pauimento , fino 
fotte la Volta dcIl'Aggion- 
ta di Paolo V. pai. 

i Dal Pauimento, fino fotto lo 
Volte rimanenti , & Arconi pai. 
Altezza della Eafe dc'Pilaftri 
dell'ordine Corintio pai. 

Altezza del fufo delPilaftro pai. 
Altezza del Capitello pai. 

Altezza deirArchitrauc pai. 
Altezza del Fregio pai. 

Altezza della Cornice pai. 
Dal Pauimento fino alPiano del 
Capitello pai. 

Dal Capitello fino aj di fopr.T_. 
della Cornice pai. 

Dal detto Piano , comprefo il 
Zoccolo, che fàloipofta fino fotto 
gli Arconi della Cupola pai. 

D.nl di fotto degli Arconi, fino 
al di fopra del Cornicione del 
Tamburo pai. 

Dal detto Piano >" fino al Piano 
della Cornice del primo Piede- 
I Hallo pai. 

Dal detto Piano fino al di fopra 
della feconda Cornice del Tam- 
buro pai. 
Da quella Cornice,Cno al Zoc- 
colo , doue uafce la Cupola pai. 
Dal Zoccolo fino fotto TOcchio 
del Lanternino pai. 
Dall'Occhio fino al Piano della 
Ringhiera di eflò Lanternino pai. 
Da quel Piano fino fotto la Vol- 
ta del Lanternino pai. 
Dal detto fino alla cima della 
P.illa pai. 

B b b 2 Da 207, 6. 

'4- 9,- 

112 ;. 

2 5. 

61 1. 

37.'. 
17.'. 

66 \. 

l'S- 
116;. 

22. 

52,'.. 

47- 
;iIJa 
S7^ Libro V. Gap. XXVI. Dalla Palla fino alla Croce pai. 19. 

DalPauimento fino fotte l'Oc- 
chio del Lanternino pai. 455 1 

Si che dal Pauimento del Tem- 
pio fino alla cima della Croce fo- 
prail Lanternino fono pai. 593. Lib.V. Caput XXVI. |Vnde Tholus in altum emer- 

git, _ pai. 15. 

Ab ipfbStcreobate.adfubie- 
(SumLatern^hiatum pai. 116',. 

Hanc inter apertìonem , ad 
imum Epitholij Mosnianum., 
interiiciuntur pai. 22. 

Exinde ad imum Laterna: for- 
nicem pai. 51,'.. 

Ab bine ad Mneì Globi cul- 
men pai. 47. 

Spharam inter Arcami Cru- 
cemqueintcrponuntur pai. 19. 

Pauimentum inter , ac infi- 
mumEpitholij laxamentiim pai. 45^1' 

Adeò vt ab imo Fani Litho- 
ftrato, ad extremum Crucis, La- 
ternam fuperantis , faftigium-. 
exipatientur pai. 593; Templi 379 Templi Vaticani Ichnographia , Porticuum , Plateammque. l ^ D £ X. 1 DelmcatioDomuum diiutarum Sanfliln- 

quifitionis Tribunal vcifus. 

2 Locus vbi priiit Palili V. Fons permancbat . 

3 Platea;, Ciiculariumque Porticuum piinci- 

palcs ingreffus . 

4 Canopca, qua: ex Platea diflos afccndunt 

ingi-cffus . 

5 Situs tranflatiouis didi.Eontis. 

6 Obclifci fitus . 

7 Locus vbi icccns pci-manct Fons. 

8 Cloaca recipientes aquam Coelellem. 

9 Cochlea: arceudentes Porticus. 

10 lanuxColumnisomats, Ambulacraj Por- 

ticufquc diuidences. 

1 1 Canopeum peulìlc Plateam fcandeus. 

1 2 Situs duorum fignoium SS.Apoftolorum Pe- 

tti ,atque Pauli. 

1 j Scala priiicipalis fcruiens prims planitiei. 

14 Duarura Scalarum latera l'eptem compoh'ta 

gradibus > qua; peufilem fcandunt Pia- 
team . 

1 5 Vltimum Scalarum latus fcptem graduum 

maximam planitiem alccndens. 

16 Tres maiorcs ingrcfTus adducentes ad Por- 

tic um autè Temphim. 

17 Duo minores Ingreffus. 

18 Fontium in Thcatro permancntium Ichno- 

graphia . 

19 Eorumdcmeleuatio. 

POSTI C F S. 

20 lanua Templi pra;cipua. 

2 1 Ollia lateralia . 
2 Porta Sanfla. 

2 3 Comparationis lanua. 
24 Scala? Regia;. 

2 ; Pr^fens Baptifterium. 

2 6 Locus Cathedra;: 

7 CochleaafcendensTemplum. 

8 SS.Virginis Reprcfcntationis Ara. 

29 Innocenti) Vm.Tumulus. 

30 Scala parua Od^um afcendens Sacelli. 

3 1 Sacellum Sacerdotum. 

32 LeonisXLSepulchrum. 

3 3 Innocenti; XI. Tumulus. 
34 Porta; fub Organis . 

3 5 SS.Petri , & Andrea; Altare. 
36 Dilli Gregori; Magni Ara. 
3 7 Altare Crucifixionis Diui Pctrf. 3 S lanua, qua; ex Tempio in Sacrarium tiaulìt. 

39 Sancìs V.iIeri;E Ara. 

40 SanCìorum Simonis, &IudK. 

41 S.ThomaApcdoli. 

42 Tumulus Alexandri Papi VII. 

43 Ara Simonis M.igiruina:. 

44 Beatiffima; Virginis Ara. 

45 Sancii Leonis Papa;. 

46 S.Pètri Debilitatorum fanantis. 

47 Oftium ad Sacri Capituli cubicula duccns. 

48 Pauli Papa; III. Sepulchrum. 

49 Diui Petti Cathedr.!. 

50 Vrbani Vili. Pontificis Tumulus. 

5 1 Clcmentis X.Pontifìcis. 

5 2 Ara S. Pctri Thobiam ad vitam reuocantis 

53 Dina; Petronilla; Altare. 

54 S.Michaelis Archangcli. 

55 Diui Petti Nauicula:. 

sé Porta ad Cochlcis ducens. 
5 7 S.Erafmi Ara. 

58 SS.Proceffi , & Martiniani. 

59 Sanai Vinciflai. 

60 Diui Bafili) Magni. 

61 Porta Cochlearum. 

62 Aliud Beatiffima; Virginis AlMrc. 

63 S.Hieronymi. 

«4 Gregori; XIIL & XIV. Tumulus. 

65 Sanaifs. Sacramenti Sacellum. 

66 Sixti Papa; IV.Sepulchrum. 

67 S.Mauiitij Ara. 

68 Comiti(& Matilda; Tumulus. 
6g Porta Conuertitorum Scalarum. 

70 Ara Diui SebaftianiMartyris. 

7 1 S.Nicolai Sacellum. 

72 Crucifixi Altare Chrifti. . 

73 Templi Salomonis Columna. 

74 Porta Sandìa. 

7; SubterTholum Eucharift.IcrotJicca. 

76 Confcillo, &Subtcrranca. 

77 S. Veronica. 

78 S.Helena. 

79 S.Andreas Apoftolus. 
S.Longinus. 

8 1 Sacrarium hifce temporibus. 

82 Tcmplum. 

83 Porticus. 

84 Magna Planities. 

85 Platea penfilis. 

86 Reda Platea. 

87 Vaticana; Platea ingreffus. Dimidium !8o A AntèTcmplumPorticus. 

B Vcftibulum, & fuperipfum Turris diruta^ 
Campanaria olim fait. 

C Ate mai oiis ambulano. 

D Ambiilatio Crucis tranfuerfa . 

E Ambulationcs minores lateralcs ad maio- 
rem. 

V In Templi quadrato ambulatio. Dimidium Ichnographia; Templi Vaticani ob generales 
menfuras . I ■^ D E X. G Tranfiicrfe Ambulationcs. 
H Tholi fpatium. 

1 Sacellum Gregorianum ante Saniaiffimi Sa- 
cramenti Aram. 
K CochlcK circulares. 
L SacellaparuuliE, 
M Cochka. i ili Back of 

Foldout 

Not Imaged f,:^ 
-META DEXLA PL4J^TA DEL TEMPIO VATICANO TER EE MISVUT. GENE^^^ _A . torneo auantt il Tempio 
B . Vestìivlo e sopra- uipi il Csntjfan'ìh Demolita 
C . Amhuhzionc deUa-naue maajiore 
J) . Jimiiildijorie truucvseJc chetala' Croca 
E . AmlJationi minori Utraìi alk maj^ 
F . -AmhuIatioTie nel auaJi-an del Tempio 
G. -d.mhulatiom trauei-Jolt dellu' Cst-ppoìa- 
-JLl Grt 

SST 

X-icaL km^^he Clrcoìm 
L. dappelie minori 
.V f- Iiiju^s Coi'oLt Fontana-T)eIi.t.: Back of 

T-Hinge 
Not Imaged Lib. V. Caput XXVII. CAPVT xxvir. 

De extimis Temali Menfurìs . 

Vlcimentum , tanquam Sty- 
lobates , Paraftatis fuppo- 
fitum , Ball , Cymatioque 
aufluro) attoUi- 
tur pai. 

Inuma; Bafes , cura prscifis 
hinc inde Spiris > pai. 

Paraftaw Scapus pai. 

Capitulum euehitur ad pai. 

Epiftyliura ad pai. 

Zophorus ad pai. 

Cofonix ad pai. 
J5;- 

103 i. 
14. 
8.. Series altera . 

AB ima Coronice ad fum- 
mumalterius Serici prx- 
ciium Stereobatemintercipiun- 
tur pai. 5 ;. 

Exin ad Paraftats Hypotra- 
chclium pai. 3 5 J. 

Ab hinc ad fummurei Cyma- 
tium pai. 4. 

Tota deniq; iftaornamenco- 
rum feries efFertur ad pai. 45. 

Intertia ferie BafiS) ac Cy- 
matium ad pai. 8. 

In circumduitis Fano Locu- 
lamentis in latitudinem expor- 
rigiturlaxamcntum pal.~ 17 J. 

Feneftrs Scaphis infidentcs , 
latarpalm. 14;. alt» pai. 30|. 

De extimo Tympaiii, Tholo c'trcum- 
cismfufì, crnamcino , 

AB ima erepentium Scala- 
rum, ad primam Tympa- 
, oftaedrum Parietcm am- 
bientis, retratìionem, continen- 
tur pai. 10. 

Exinde, vbi Oftia, & Stereo- 
batis fubeuntur laxamenta ad 
Stcreobatis Coroniccm pai. 20;. 

Spatium ab imo Stereobate , Libro V. Gap. XXVII. :^8r' CAPITOLO XXVÌI. 

Mifure efteriori del Tempio . 
L Bafamento terreno , che fa 
Picdeftallo fotto li Pilaftri , 
con Bafe , e Ci- 
mafa pai. 

leBafi interio- 
ri , e Carofe dell' 

pai. 

pai. 

pai. 

pai. 

pai. Ordine alte 

IlfufodelPilanroalto 

Il Capitello alto 

L' Archi traue alto 

Il Fregio alto 

Cornice fopra il Fregio > al 
ta pai' Secondo ordine . 

DAI Piano del Cornicione fino 
fopra il Zoccolo carofo del 
fecondo ordine , fono pai. 

Dal detto fino al Collarino del- 
li Pilaftrclli pai. 

Dal Collarino fino al di fopra^ 
'della Cimafa pai. 

1 Sono tutti quefti Ornamenti pai. 
t Tutto il detto ordine è alto fra 
Bafe, e Cimafa pai. 

Il Vano delle Nicchie tondo , 
attorno il Tempio largo palmi 1 2 . 
alto pai. 

Li Finellroni fopra le Nicchio 
fono larghi di Vano palmi 14;. 
alti pai. Ornamento ejleriore del Tamburo 
dellif Capala» 

DAI Piano doue cominciano le 
Scalette , che afcendono al 
primo Repiano del Tamburo del 
muro ottangolare pai. 

Dal detto Piano che introduce 
alle Porte, e VacuidelZoccolone 
fino fopra la Cornice del Zocco- 
lone pai. 

Dal Piano del Zoccolone (ino al 
Piano doue pofano le Colonne del 
Tamburo , che è l'altezza del Pie- 
deftallo maggiore pai. '5;- 

105:- 
14. 5.- 

35;. 

4- 
45- 30 :• 16. m 'l^ IP li 3 86 Libro V. Gap. XXVII. Dal Piano fino aldifopra della 
Cornice del Tambuco pai. 

Da detta Cornice fino al di fo- 

pra della Cornice del Picdeftallo 

iferiore pai. 

Da efTa Cornice fino à tutto il 
Zoccolo > che fa bafamento , e fine 
del Tamburo pai. 

Dal Zoccolo fino al Piano della 
Ringhiera della Cupola pai. Altezjs , e Aiifare efieriari della 
Lanterna /opra la Cupola . 

DAI Piano della Ringhiera fino 
al Piedeftallo delle menfo- 
le pai. 

Da detto Piano fino allaciraa^ 
del Capitello della Colonna pai. 

Architi auej Fregio, eCornice 
fopra alt. pai. 

Il Zoccolo minore fopra alt. pai. 

Le Menfole fuperiori coli la Ci- 
mafa alt. pai. 

Dalla Cimafa fino doue nafco 
la Cufpide pai. 

Dalla Cufpide fino fotte la Pal- 
la pai. 

Il diametro della Palla alt. pai. 

Il piede della Croce fopra laPal. 
la alto pai. 

Altezzadella Croce pai. 

Dal Piano della Ringhiera fino 
alla cima della Croce pai. "fill!ii! Adifure della Facciata ■, Portico j 
e Loggia della benedizione. 

IL Bafamento con il Zoccolo, 
fotto le Colonne alto pai. 

Il fufo della Colonna alto pai. 

Il Capitello alto pai. 

L'Architraucalto pai. 

Il Fregio alto pai. • 

La Cornice alta pai. 

Il fecondo ordinetto alto da det- 
ta Cornice fino al Frontifpizio pal- 
mi 51 |. e daqucfto fino allaBa- 
lauftrata pai. i^.in tutto pai. 119. 54. 
2 ?. 2SI 4- 
15. 

Il 8,".. TO. 
14. 4«;- Lib.V. Caput XXVII. ad imas Columnarum Tympani 
radices,maiorem Sty lobata có- 
ftituens proceiitatem , fibi ven- 
dicat pai. 

Ab eodéj ad fummam Tym- 
pani Coronicem,recenfemusp. 

Tum ab ifta ad humilioris 
StylobatffiCoronicem. pai. 

Iftinc adStereobatam,Tym- 
panumexcipientcm, pai. 

Exin ad imum Tholi Moe- 
nianum P^'. 

Akitudines ', ac Menfart Thoh 
eminentis Laiernx . 

AB imo quidera Pluteo ad 
Prothyridum Stylobatam 
cmetimur p^l- 

Ab eodcm ad fummum Co- 
umnìeCapitiilum, pai. 

Epiftylium,Zophorus,&: Co- 
ronixfibiarrogantur pai. 

Minor Stereobata pai. 

Eminentiores cum Cymatio 
Prothyrides pai. 

A Cymatio ad Cufpidis emer 
fioiiemdefignantur pai. 

Exinde ad infìraam j^nes 
Sphsrx periphcriam pai. 

Globi .^nei diametro diftri- 
buuntur pai- 

Crucis Mmo globo incum- 
bentiSjfuftentacuIa pai. 

Cruci pai. 

A Moeniani Solo , ad Crucis 
apicem,exurgunt pai. 

Frontist Ponicus, ^ Podij 
dimenjìones . 

FVlcimenti , & Stereobate , 
Columnas fuftinentiurrL, , 
altitudo pai. 

ColumnE Scapus fublimis p. 

Capitulum pai. 

Epiftylium pai. 

Zophorus pai. 

Coronix pai. 

Altera feries cxilior, àCoro- 
nice ad Frontem , palm. 33 ;. 16. 66 \ 25. 119. 91- 

ioli. 

5:- 

II. 

»':• 

28:. 4. 

15- 

li 8,",. Io. 

103 ;• 
14. 

8; 
s; inde Xib.V. Caput XXVII. nde veròadPlutcum,palm.i3; 
&: omnia fimulproducuntur p. 

Tertia feries in fublimè por- 
xtàì pai, 

Simulacri affurgunt ad pai. De Pronao > /<■" interiore Fani 
ambulacro. AMbulacrilongitudo I.K. p. 
Eiuslatitudo pai. 

Afubcxtenfoeius plano, ad 
ornatam Epiftylio Coroniccm 
putantur pai. 

Ab eodem ad iraum forni- 
ccm pai. 'BenediElioms Manìanum . AMccniani Solo ad fum- 
mam Coronicis Incum- 
bamprocurrunt pai. 

Abeodem> ad imam Teftu- 
dinem pai. 

Animaducrtendumtamen in 
varijsdimenfionibus eruendis, 
fingula ornaméta non lineis om- 
nino ad libcllam diredìis infide- 
re, ob Artificum in huiufmodì 
ftruflurisignauiam. Planis enim 
aquidiftantibus , ac parallelis 
difficiliùs conftitutis , quidam 
femperin modulis, ctfi diligcn- 
ter cxplorandis, emanai varic- 
tas. De ffatio 1 qiiod Platcji 1 Porticus , 
(gr Faniim complcSuiitiir . T£mplum, Porticus , Am- 
bulacia , 8c Platea: pal- 
mos circiter Romanos confe- 
quuntur 139410; fcù CKapc- 
das 45;. .^5; ;iS. 

57. 

57. 

19. (S4. 

32. Hic Libro V. Gap. XXVII. 387 Il terzo ordine alto 
Le Statue alte pai. 
pai. Portico auanti il Tempio '. LOonghezza del Portico da.. 
I , K. pai. 

Larghezza del mcdefimo pai. 
Dal Piano del Portico fino fotto 
la Cornice Architranata pai. 

Da quel Piano fino fotto il Vol- 
to pai. Loggia della 'Benedizjone 
fipradetta. 

DAI Piano della Loggia , fino 
foprala Cornice dell'Impo- 
fta pai. 

Da quello Piano fino fotto la_. 
Volta pai. 

Auuertcndo per il rincontro 
delle dette Mifure, che li Piani de- 
gli Ornamenti nonfonotucti fotto 
linea Orizontale, percaufa della.^ 
trafcuragine dc'Mecanici in fimili 
Edifiziji potendofi diificilmente'li 
Piani , fificamente paralleli , fra di 
loro rincontrare : onde ne nafcej 
qualche picciola variazione nelle 
loro altezze , & altre mifure . Sita occupalo dalle Piazxf , Portici , 
e Tempio . 

IL Tempio con le Piazze , Por- 
ticine Corridori occupano cir- 
ca palmi Romani 159410. di fito , 
che fono canne 

Dette canne ridotte alla mifuri 

' Ccc 3i8. 

5 7- 

5 7- 
29. 64- 32- 13941. i ? ' t i 
fi' 3 88 Libro V. Gap. XXVII. vfualc delle Vigne j fono pezzo 
Romane 

Parimente ridotte alla mifur.v 
vguale del Rubbio Romano fono 

X-i detti palmi I j 94 1 o;cioc can- 
ne I394I. ridotti alla mifura del 
lugero antico fono lugcri Longhezje principali M Tempio 

Piazze , e Portici , come fi 

trottano prcfintemente 

l'anno 16$ i. DAI principio della Piazza, ò 
Portici , fino doue termini 
il Vacuo del Tempio , come da A» 
lìnoàB; cioè doue finifce il Nic- 
chio maeftro , doue rifiede la Ca- 
tedra,vièdiftanzadi pai. 

Ridotti à piedi geometrici, fono 
di diftanze piedi 

Ridotti à paffi geometrici fo- 
pallì 

Il miglio è compofto di looo. 
paffi fudetti:il fuo terzo pafli j^j i. 
Ifendo dunque la diflanzatrà A , 
e Cpaffi 3 J 6 1. aggiontaui la grof- 
fczza del muro della Tribuna,cioè 
daB,àG,fonopaflì jjjjcioè vn 
terzo di miglio . 

Tra C, e D, vi fono pai. 

Ridotti à piedi geometrici fo- 
no piedi 

Ridotti à palli , fono paffi 

Che è quali ,0. di vn miglio. ?7, SI79- 
1634:- 9^;. Mifui Pritcipi Lib.V. Caput XX VII. Hicverò exapcdarum nume- 
rus , vt in Vinetis folet vfurpa- 
rijRotnanispetijs aquatur 

Idem Romanis Rubulis x- 
quiualebit. 

Romana autcm iugera comr 
prehendit 1««^»* Fani , Platiarum , 
Porticuum , tjti anno i ds i . 
innejìigatds , exponmtur 
Adenfrrx , AB Ares, feù Ambulatio- 
num primordiojad extrc- 
mum Fani Laxamentum , vbi 
nempe amplior Scapha Sedili 
circumtinuata terminatur , feù 
ab A,ad B. intermeant pai. 

Qui pedes geometricos ex- 
plent pai. 

Pedes vero geometricos con- 
ficiunt 

Quia autem milliarc pafll- 
busconflatmillenis, tertia eius 
pars 333;. paiTus continebit . 
CumetiamabA, adB, paffus 
zz6l porrigantur,muri abfids 
addita denfitate, ab A, ad G, 
3 33.pairus, fiuè miUiarij triens 
euagatur. 

Intere, & D, effe compcri- 
mus pai. 

Qui in pedes geometricos có- 
mutati, haud àpedibus difcre- 
pant 

Nec à paffibus difcriminan- 
tur 

Eorumque decuplum euadit 
milliarium . 


1179. S15. 
^61',. Pont- Lib.V. Caput XXVIII. Porticuam , Arr.«jue maxima 
diminfio indicatiir . 

INter E ) 6c F. fpatium intcr- 
iacct pai. 

Irti in pedes difpcnfantur 

In pali'us conucrfi ( quibus 
miniare fcxies porreaius . ) 

Templi 5 Pteromatum , ac 
Porticuum ambitus geometri- 
cis paflìbus I o5o Equalis , vul- 
garc milliariiimexcedit. 

Quialios minorcs modulos, 
pedibus , palmis , aut paffibus 
cupierit indagare fubiedaslco- 
nifmisScalas adibir. 150. 
787;. Libro V.Cap.XXVIÌI. 389 Mi fura diametrale della larghezxif 
deportici con Piazs^a . DAIla lettera E, fino àF, vi 
fono pai. 

Ridotti d piedi, fono piedi 
Ridotti à paflì , fono paiii 

Clic fono la feda parte di VIL. 

miglio . 
Girano li Confini eficriori , sì 
del Tempio , come dclli Bracci , 
e Portici, pa/fi geometrici loóo. 
che fupera il miglio corrente. 

Per iapere altre mifurcjC diftan- 
ze minori 5 palmo, piede , ò palTo i 
fi regoleranno dalle Scalette incife 
à piedi delle Piante delli Portici j 
del Quarto Libro. 150. 

787:- 

157.- Ccc 1 Angu- m 
fi Wm 1 


S90 Angularis pars exteriorum ornatuum circa Vaticanum 
Templum . 1 'N D B X. A Prima Solca terreftris .^ 

B Bafamentum fupra quod Templum eleua- 

tur. 

C Aclica Bafis maiorum Scylobatarum. 

D Primi ordinis Stylobaca . 

E Corinthia Columnarum capita. 

F Superliminare . 

G Zopiiorus . 

H Corona grand:,! ; 

I Secundus ordo. 

K Tertius ordo minor . L Maior Loculamentum ornatura . 

M Feneftra maior ornata . 

N Feneftra fuperior ornata . 

Loculamentum minor. 

P Thcca ftatuaria (imilis . 

Q_ Luminis Feneftra . 

R Minor feneftra . 

S Paruulum Loculamentum ornatum. 

T Ornatus circa fuperiorem feneftram. 

V Corona magni Lesbium Cymatittra. 
-~Ji,i 4^ il I g~ il 

Xib.V. Caput XXVIÌI. 
CAPVT XXVIII. 

De ohieóìa Fano Ambula,- 
tione . Orticiìs , longitudò bftode- 
nos , fupra centum palmos 
latitudofcptcm, &quiiige' 
nos, fenos vero , &: oiSogin- 
tahaberaltitudo; cam,iu- 
bente Paulo V. Pontifice , Carolus Mader- 
nusdclineauit Marmoratis Teftudini fubic-' 
ftis , Martinus Ferabofcus , plafticorum le-; 
uiter prsminentium Ambrofius Bonuici- 
nus, idemque Sanflorum Pontificum in_. 
Arcuum Fanis ex Sculptorum inuigilauit 
ccelaturis . Opusà Berninotenuitcrexpref- 
fum, prxcipuis Templi Valuis appofitum , 
eft> Chriftus vtique Diuo Pctro oues fuas 
pafcere commcndans,lnnocentij Ximpcn- 
iis . Ex aduerfo Alexander VII. Diui Pctri 
Nauiculam à lotto Fiorentino curauit mu- 
Cuoconcinnari; Pauimcntumautem mixto 
marmore, ClemcnteX.Pontifice,à Bernino 
fuperftratum: Si cratibus ferrcis Carolusl 
Madernus , Pauli V.Pontificis iuflu , inane! 
confepiuit laxamentum jIneasValuas Eu- 
genio IV. Pontifice, Simon, &: Antoniu! 
Philarctus Hetrufcica;laraentis infigniucre; 
necproculcernitur Porta Santìa, qua: lu- 
biIa;ianno quolibetreferatur. Porticuivc 
rò incumbit Benedidionis Plutcus , palmos 
altus fex 84 nongcnos ; cui Paulo V. Ponti- 
Carolus Madernus a:qualem Porticui 
lougitudineni erogauit. 

Temali Vefiihulum . 

FAnumfubeunti, maximum , & mira- 
bile occurrit Deambulacrum, alijs mi- 
noribus vtrinque pra;cinfi:um , teftudinc_ 
magnifica infigue , quod in Tetragonas, 
Rofis, Ca;laminibus , Plafticis Coronici-! 
bus, vniuerfis pene auro fplendidis, circum- 
eminenteCoron.!, &:adfolumdemiffisPa-' 
raftadibus , Paulo V. Burghefio PontilìccL^, 
Carolus Madcrnus,&: Martinus Ferabofcus Libro V.Cap.XX Vili. 35^3 
CAPITOLO XXVIÌI. 

Narr attua del F ortica auanti 
il Tempo . ' Ampiezza del Portico fi Ben- 
de iu longhczza palmi tre- 
cento dicidotto 5 in larghez- 
za palmi cinquantafcttc , & 
in altezza fino lotto la Volta 
palmi ottantafci , fu fatto fa- 
re da Paolo Vi con dilbgno di Carlo Madcr 
ni . Gli Stucchi fatti con l' affiftenza di Mar 
tino Ferabofco , e li piccioli baffi rilicui tatti 
di Stucco 5 con l'aiuto d'Ambrogio Eonui- 
cino . Le Sculture dclli Santi Pontefici nclli 
Sordini fatte da diuerfi Scultori, fotto la di- 
rezione di Ambrogio Bonuicino. Rifiedc fo- 
pra la Porta principale il Ballò rilicuo , che 
rapprefcnta j quando Grillo dilTe à San Pie- 
tro : Pafie oues mcas ; opera del Caualier Ber- 
nini, che fece fare Innocenzo X. Di rincon- 
tro per ordine di Aleflàndro VII. fu collo- 
cata la Nauicclla di San Pietro , di opera-. 
Mufaica, fotta con difegno di Giotto Fioren- 
tino . Il Pauimcnto di Marmi mifchi; fatto 
per ordine di Clemente Xi con difegno del 
Bernini . Si può chiudere il Portico dallt^l 
Cancellate di ferro, nelli Vani, per li quali' 
vi fi introduce , fatte da Paolo Vj con difc-! 
gno di Carlo Maderni . L'opera' di metallo, 
della Porta principale del Tempio , fatta fan 
da Eugenio IV; opera di Simone , & Anto 
nio Filarcti Fiorentini . Si fcorgc anche la.j 
Porta Santa , che fi apre l'Anno Santo del 
Giubileo . Sopra del Portico vi è la Loggia 
della Benedizione , fatta da Paolo V; con_, 
difegno A^i Carlo Maderni , larga , e lon; 
quanto il Portico, alta palmi nouantafci. ' N arr attua deUingreJfo del Tempo . ENtrando fi mira la Nauata maggioro , 
che include nella fua longhezza le Na- 
uate minori con la Volta fua, fatta àCaffct- 
toni con intagli , Rofoni , e Scorniciamenti 
di Stucco , quali tutti meifi à oro , con fuo 
Cornicione maeftro, e Pilafiri , fino à terra, 
che fece fare Paolo V. Borghcfc , col dife- 
gno di Carlo MaderJii , e l'affiftenza di Mar- 
tino Ferabofco, ottimo Stuccatore. Si vedo- 
no li fei Ingrefli , che comraunicano con le 
due Nauatc minori . NcIl'Arcone vi fono le! 

Figli- "394 Libro V.CapJXXVnT 

Xib.V. Caput XXVIIÌ.^ riguie di Stucco fatte fare da Innocenzo X 
Panfili; dalli feguenti Scultori . Comincian- 
do à man dritta. La prima Figura è di Fran 
lefcoRoffi. La feconda di Gio: Domenico 
IroIìì , alias Chiuizzano . La terza è di Cof- 
mo Fancelli. La quarta di Francefco Fancel 
jli . La quinta di Lazaro Morelli . E la feda 
di Gio:Battifta Marcelli . 

Di rincontro i mano delira . La prima è' 
di Domenico Preftinoro . La feconda di Bar-j 
tolomeo Cennini . La terza di Nicolò Men- 
hini . La quarta del medefimo. La quinta.^ 
di Andrea Bolci . La fella è del medefimo, 
e le altre > che fcguono, fono di Monsù Rug- 
giero , & Ambrogio Bonuicino. 

Il Pauimento fatto fare da Innocenzo X. di 
Marmi mifchi;, antichi, e inoderni, con va- 
ri) fpartimenti , con difcgno del Bernini . Là 
Parete, che diuide il Portico del Tcmpiofat- 
ta da Paolo V. ornata da Vrbano Vili, e da 
Innocenzo X. 

AUi lati rifiedono le due Nauate minori , 
e le loro OH'ature di muro fatte fare da Pao- 
lo V. V ornamento delle Colonne di mifchio 
di Cottanello, con Capitelli . Le Bali di mar- 
mo , e li Pilaflri fotto gli Arconi delle Cu- 
pole di Marmi fcorniciati , e li fondi di pie- 
tre mifchie , con Medaglie di Marmo di baf- 
fo rilieuo, fcolpitiui dentro li Santi Pontefi- 
ci, follenuti da diuerfi Putti , con intagli di 
Palme, Gigli, e Colonne fatte fare da Inno- 
cenzo X. da vari) Scultori , fotto la cura, e 
direzione del Bernini , inucnzione di Fran- 
cefco Marii Torigi . CAPl- pcritiffimus marmoratorurn Opifex ciabO' 
rarunt . Seni iam fequuntur Aditus ad mi- 
nores conuerfi deambulationes 5 quarum 
Arcum, Innocentio X. Pontifice, plurimi 
Carlatorcsfiniftrorfum varijs quideniFigu- 
ris , priore Francifcus Roffius .aiterà loan- 
nes Dominicus Roffius alias Chiuizzanus, 
tertia, quartaque Cofmus , & Francifcus 
FanccUus, quinta Lazarus Morellus , & 
fexta Ioanncs Baptifta Marcellus cxorna- 
runt. 

Dextrorfum autcm primam Dominicus^ 
Prcftinorus, alteram Bartholomsus Cenni- j 
nus , tertiam , quartaraque Nicolaus Men- 
[ghinus, quintam, fextamque AndraeeBol- 
cij, alias vero Rugierus, & Ambrofius Bon-, 
luicinusconflauerc. | 

Innocentio X. Pontifice recentibus, & 
prifcis marmoribus variègatis Bcrninus 
Pauimentum egregie tempcrauit; atque_, 
parietem à PorticuTemplum difterminan- 
tem, à Paulo V. extruiftum Vrbanus Vili; 
&c Innocentius X. varie cohoncftarunt. 

Gemina: minores vtrinque Ambulatio- 
nes porriguntur, quas Paulus V. vallauic 
muro-, Columna:cxSabinorumfaxo, Ca- 
pitula , 5^ Bafes habcnt marmorea Parafiate 
rholorum fornicibus fubicaa: ex marmo- 
ribus Coronis infignibus, contrafliones ve- 
ro mixtis obdutìa: lapillis, cum anaglypti- 
cis SaniflorumPontitìcumlconibus à Tela- 
monibus fuffultis, quas Palmis, Lilijs , Co- 
lumnifque cum à multis, tura maxime à 
Francifco Maria Torigio Berninus illuftra- 
ri fatccit . CAPVT Lib.V. Caput XXIX. 
CAPVT XXIX. 

Ambulacri mlnoris finiflrorfum aà 

Occafum ^eéiantis ornatus 

commemorantur . Inori hffic Ambulatio , atque 
ellypticum eius Hcmifpli? 
rium funt adhuc opere niu- 
fiuo deftituta ; contiguum- 
queilliSaceiIum,vbi quon 
damDiuiPetri Sedile, fcù Cathedra, Vr- 
bano Oiaauo ex Barberinis Pomifice , Bcr- 
ninus Puellis marmoreis , mixtifque Lapi- 
dibus; at Eques Gafparus Celius piiSuris 
teftudinem amiciuere; iam vero in ipfiufmet 
j^dicuk angulo Sacri Baptifmatis laticcs 
cuftodiuntur. 

Ellypticam ifta Scalanti excipiunt , qua 
adFanumconfcenditur, vbi Tholus etiam 
ellypticus circumuagatur mulino diftin- 
guendus quemadmodùm iam Fabius Chri 
ftopharus , Carolo Marata delineante, Tri' 
gonos eodem confperfit. 

Sacelli Virgini Mariae confccratl AraTa. 
bellam oftentat , ipfam adeuntem Elifabe- 
thamexhibentem, quam ardefijs loannci 
FrancifcusRomanellus graphicè dcpinxit 

Pofteà dextrorfum , in Paralladis Inter- 
columnio. Innocenti) Odauiè Cyborunx, 
profapià Monumentum, ciufdemque Pon- 
tificis Siraulacrum ab Antonio Polaiolo 
Fiorentino , Haftamque Scalpro perite inci 
fa demireris . 

In parte aduerfa minorem inueneris Sca. 
Iam , qua Symphoniarum petitur Chorus 
in Delubro , vbi Pfalmodias folet Clerus 
modulari ; Tholus veròfinitimus, atque in 
ellypfim inflexus , adhuc mufiua pra;ftola- 
tur , quibus FabiusChriftopharus, cum Ca- 
roli Maratse delineamentis , Trigonos locu- 
pletauit ; feptemdenique ferreiscratibus ri- 
gefcit a;repermixtis, jÉdiculamfepiens, vbi 
pfalmodijs Canonici Deum coUaudant. De- 
fuper ouatam Diui Chrifoftomi effigiem , 
Abbatini opus, & Sacellum ingreffus Diuos 
Chrifoftomum , Francifcum Affifienfenx,.' 
Antonium Patauinum, cum circumfufa_. Libro V.Cap.XXIX. 395- CAPITOLO XXIX. 

Marratiaa della Nauata minore a 
Tempo à mano finifira^ njerfo 
MeZjZ,ogiorno . 
)]I troua il principio di quarta 
■| Nauata, con la Cupola fopra 
' Oliale , fenza miifaici di pre- 
fcnte . Nella Cappella oue ri- 
fiedeua la Catcdra . Era or- 
„ „ nata intorno con Putti, e mi- 

fchij , fatti fare da Vrbano Vili. Barberini , 
'con difegno del Bernini : e la Volta dipinta 
dal Caualier Gafparo Celio . Li Putti , chej 
ora fi vedono di marmo , fatti (otto la cura 
,del Bernini i & ora vn fianco di quella Cap- 
pella feruc di Fonte Battefimale. 

Continuando fi troua à mano delira la Sca- 
la ouale, perlaquale s'afcende fopra il Tem- 
pio , & imraedatamcnte la Cupola oualej , 
che fi deue mettere i. mufaico : fuoi Trian- 
goli medi à mufaico da Fabio Criftofari , con 
difegno, e Cartoni di Carlo Maratta. 

La Tauoladell'Alt.ire della Cappella con- 
tigua, dedicata .lUa Beata Vergine, cherap- 
prcfenta la Vifitazione di Santa Elifabetta^ : 
Pittura fatta fopra la Lauagna , opera dello 
migliori di GiorFrancefco Romanelli. 

Nel continuare, fi troua negli Intercolon- 
ni) del Pilaftrone , à mano dritta il Sepolcro 
d' Innocenzo VIIL della Famiglia Cibo, eia 
fua Statua di metallo , che rapprefeiita quel 
Pontefice , fatta da Antonio Polaiolo Fioren- 
tino, e la Lancia, che in elfo fi ammira. Di 
rincontro vi è la Scaletta , che afccnde al Co- 
irò dc'Mufici, della Cappella, doue offizia il 
Clero. La Cupola contigua ouale , fin'ora^ 
non è meffii à mufaico ; e li Triangoli melTì 
à mufaico da Fabio Criftofari , con difegno, 
'e cartoni di Carlo Maratta . La cancellata di 
ferro è ornata di metallo > e diuide la Gap- 
pella , doue ofiiciano li Signori Canonici. 
ì II quadro ouale , che rifiede fopra , è di 
isan Crifoftomo, opera dell'Abbatini Pittore. 
j Entrando nella detta Cappella fi ammira il 
Iprofpctto dell'Altare, fopra il quale vi fono, 
le pitture di San Crifoftomo , San Francefco 
d'Affifi, e Sant'Antonio diPadoua, con glo- 
ria di Angioli; opera dell'artifiziofo pennel-| 
lo di Simone Buci, pittore Francefe . Gli or-| 
«amenti di Stucco di eftà Cappella fono fta-i 
ti fatti con difegno di Giacomo della Porca. 
Sopra l'Altare ammirafi la famofiffima opera 
di Scultura in marmo Statuario di Carrara^ 
del gran Michel Angelo Bonarota , che rap- 
prefenta la Pietà , cioè la Santiffima Vergine Ange' -*!M Ddd ifci 39^ Libro V. Gap. XXX. col Criflo morto in grembo : fcorgcfi in que- 
llo il gran difegno, & aidfiziofo (calpellodel 
detto Buonarota , in auere fapiito efprimere 
si al vino il dolor della Vergine , col Re- 
dentore morto ; quello fu fatto nel Pontifi- 
cato di Siilo IV. 

Nel fine di quella Nauata > à mano deftra 
fi vede il Depofito di Leone XI; con la Sta- 
tua di marmo di eflb fedente 5 con vn' altra 
à mano dritta, che rapprefenta la Fortezza.,, 
e la Anidra dimoftra l' Abbondanza , con il 
bairorilieuo fotto il Piedeftallo , con Armej 
fopra , e Putto , il tutto difegno , e fcultura 
del Caualiere Aleflàndro Algardi Bolognefe 
Incontro di prefente è Ctuato il Corpo d'In- 
nocenzo XI. Odefcalchi , di gloriofa memo- 
mi fenza ornamenti. 
CAPITOLO XXX. 

Amhulaz^ìoni, e Nauate inferiori 
attorno il Tempo . 

Eir vfcire della Nauata minore: 
verfo Ponente , fitroua ador-, 
nata di Pilaftri di varij mifchi;' 
la Volta, con Stucchi fatti à, 
Caffettoni, con Rofoni, e sfon- 

- di fcorniciati , attorno con va-[ 

ri) intagli indorati Ja maggior parte , col fuoPa- 
uimento , cioè Piano , che è laftricato di vario' 
pietre mifchie antiche, e moderne, fatte faro' 
dal Pontefice Clemente VIII. di cafa Aldobran-! 
dini, con la direzione , e difegno di Giacomo 
della Porta . | 

Nella faccia del Pilone della Cupola, cho' 
eorrifponde nella Nauata minore, vi è l'Altare , ' 
con il quadro dipinto à oglio, che rapprefenta 
li Santi Pietro , & Andrea , detto della bugia di 
Anania , dipinto con gran fpirito , e forza di^ 
Cnftofaro Roncalli , detto delle Pomarancio , 
opera di gran (lima. 

Volgendo à mano finiftra, rifiede l'Altare di 
San Gregorio Magno, con il quadro dipinto dal 
famofo pennello di Andrea Sacchi , che rappre- 
fenta il Santo , quando quell'Ambafciadoro 
chicle leRehq uie, e perche era incredulo, il Santo Lib.V. Caput XXX. Angelorum turma, à Simone Buetio Gal- 
lo, fingulari artis peritià exaratos , in Ara^ 
contempleris , necnon plafticos ornatus à 
lacobo à Porta fuppeditatos . Ibidem (ìgna 
ex Carrarenfi marmore, à Michaele Angelo 
Bonarota , miro artis fpecimine, Sixto IV. 
Pontifice, elaborata, acPietatem innuen- 
tia, feù Beatara Virglnem mcerorefqualli- 
dam, Chriftum demortuumin gremio acer- 
bifsimè deplorantem , fummam concita- 
bunt admirationem. 

Ad extremam ambulationem , cum fef- 
fili marmorea effigie, fefe Leonis XI. ofFert 
Maufola;um, geminis circumftantibus Si- 
mulacris, quorum alterum ad dextram For 
titudinem,adl£uamalterum Copiam ligni- 
ficar; parum etiamprominentes in imo Sty 
lobMe figuras , Stemma .Tclamoncmqut- 
Alexander Algardus Bononienfis contraxit; 
atque in aduerfa regione Innocenti] XI. ia 
cet cadauer . 
CAPVT XXX. 

Amhientia Fanum Amhu- 
lacra . 

VM ex angufliori cgredimur 
ambulatione Occafum ver- 
fus , Paraftades commixtis 
diftinflas lapidibus rcperi- 
nius, ac Teftudincm mar 
moratis infignem tetragonicè diftributis , 
cumRofis, & immerfionibus circum coro- 
natis, necnon Scalpturis auro nitentibus , ac 
permixtoantiquis, Sireccntibus faxis paui 
mento , qux , Clemente Vili. Pontifìce, ex 
Aldobrandinorum progenie oriundo , laco 
busa Porta exarauit. 

In Pila:Hemilpharijtetrante, adminus 
obuerfo Dcambulacrum, Ara exiftit cum 
Tabella, in qua Diuos Petrum, & Andream, 
Chriftopharus Roncallus temperatis oleo 
coloribus perfedè omnino delineauit, eique 
nomen inditum, Ananise mendaci um, quod 
opus fané pcrmagniliabetur. 

Ad finiltramDiuiGregorijdegit Altare, Lib.V. Caput XXX. in quo peicelebris Andreas Saccus eiufdcm 
Sanfli clegaiitei'depinxit effigiem, dura co 
ram Legato, Reliquijs fidcm non adhiben- 
te , ex decerpta è Vaticano gleba, fanguinis 
copiam emunxit. 

Ex quaternis Hemilph^rijsjalterumhuic 
fuperftruaum eli angiilo Ambulacrorum , 
quodquidem a Bonarota antehàc delinca- 
tum, foliatis rcnidct ornatibus, eiufdenij 
vero angulos, & arcuata fcneftrarum intcr- 
ualla MarccllusProuenzalis, cum Roncalli 
dclineamentis mulìuo dccorauit. 

Finitima dextrorfumcftlanua, qua De- 
lubrum.Sc Canonicorum Organum introi- 
tar; nec proculab eadem Ara, finiftrorfum 
lanua ad Sacrarium pater fubeundum , vbi 
Ioannes Francifcus Romanellus vdo teflo- 
rioS.Petrum abigentem dsmoniuni, ex- 
preffit , olim tamen fuit, vbi iain Alexan- 
dre VII. monumemum . 

Alteri confimile Pauimentum , Parafta- 
dum intcgumenta, & pariier ornatam tc- 
fìudinem , Clemente Vili. Pontifice,Iaco- 
bus à Porta pigmcntisinlìgniuit. 

HierothecE limini obucrfaturAra, ìil_, 
qua Dominicus Paiìgnanus Diui Pctri cru- 
ciatum graphicè indigitauit ; eaque pi(5tura_. 
adeò temporis iniunà obliterata eli, vt vix 
vllum appareat delincamentura. 

Tum fi pra;cipuam Ambulationis, ac 
Fani decuflatam partem ingrediare,adOc- 
cafum fcfe offerent valli fomices , in tetra- 
gonos diftributi, &c Coronices, inauratifL|; 
fplendidi marmoratis, quoslacobusà Porta 
graphicis defignauit. Partem vero finua 
tam, acinScapham definentem,exTibur- 
tino lapide lulius II. Michaekm Angelum 
orditi, pofterique Pontificcs abfolui con- 
tenderunt; at ClemensVIlI.huiuspartis Pa- 
uimcntunijimarumque 1 empii Parattadum 
Ornatus à lacobo à Porta perlìci exoptauit. 

In priori ad kuam decuffata: ambulatio- 
nis Ara S.Valeriam,DiuumqueMartialemJ 
opus Zuccari praiftantiffimum , quod pene 
iccens appareat, intueris. 

In ampliore Scapha, Altare SS. Simonis, 
& luda; piaurà , ab Auguftino Ciampelli 
Fiorentino coloribus mirificè temperata, 
nobilitatur. 

Eidem proximamDiuiThoms ApoftcL 
Chrifti latus exp lorantis Aram , Paiignani 

opus. I Libro V.Cap. XXX. 397 

Santo predi la terra del Vaticano 3 ne fece vfcire 
ìfangue prodigiofamcntc . 
j i>opra di quefto angolo rificde vna dello 
quattro Cupole minori negli Angoli dell'Am- 
biilazionc 5 fatta con difegno dciiioiiarota , ve- 
|fl:ita di fogliami, me/fi àmulàico. Gli Angoli 
di effa fono polli àmufaico da Marcello Pro 
uenzale, con cartoni del Roncalli, I Sordini 
dalle parti delle fineftrej fotto gli Arconi , pa- 
rimente melH à nuifaico dal detto 3 con dife- 
ignodelmedcfimo. 

Contigua amano dritta , è la Porta 3 cheen- 
;tra alla cappella, &Organo dclli Signori Ca- 
[nonici. Poco diftantcà mano finiftradell'Al- 
'tarc, vi è la Porta, che condnce alla Sacriflia 
fopra della quale vi è l'opera fatta àfrefco da_. 
jGiouanni Francefco Romanelli , che rappreien- 
caSan Pietroj il quale libera lo Spiritato; eque- 
fto craprima/ìtLiata, doueéorailDepofita di 
Alclfandro Settimo . 
I Continua il Pauimento fimilc all'altro , coiu 
veftitura di Pilaltri, e Volta di limile ornamen- 
to, tatto fare da Clemente Ottano ,coldifegac 
di Giacomo della Porta . 

Di rincontro alla Porta della SacriftJa , fi ve^ 
de l'Altare con il quadro dipinto. In efìò viene 
efprefla la Crocitìlfione di San Picu'o , pittur<x^ 
del Caualiere Domenico Pafignani . Fràleope- 
rc dipinte nel Tempio, che hanno patito, qne- 
fla è Itata più d'ogni altra fenfibile all'ingiuno 
del tempo, in modo, chequafinonfifcorgono 
le delineazioni. 

NcU'vfcirc di qucfto fi entra nel braccio mac- 
ftro della Nauata, e Croce del Tempio, vcrfo 
Ponente . Vi fono Ì Voltoni ornati à Caffetconi, 
con fcorniciameati di Stucco indorati, fatti fare 
da Clemente Ottano , con il diiegno di Giaco- 
mo della Porta. La parte circolare, che fa Nic- 
chia, è di pietra Tiburtina, principiata in tem- 
po di Giulio Secondo, con il difegno dcifamo- 
ib Michel Angelo, eprofeguita in tempo do 
Pontefici fucceiìbri . 

Il Pauimento di qnefta parte-, con gli Ornati 
dc'Pilaftri inferiori del Tempio fu tatto da Cle- 
ente Ottano, con difegno di Giacomo della^ 
Porca . 

Nel primo Altare della Crociata , à mano 
m anca , fi rapprcfenta Santa Valeria, e San Mar- 
tiale , opera vfcita dal pennello del Zuccarii e 
icorgcin elfo la forza, e valore, che lo f;ì ve- 
dere qnaiinuouo. 

Nell'altro , che è nel mezzo del Nicchionc 5 
vi è l'Altare, con il quadro de'Santi Simone, e! 
Giuda , dipinto da AgoUino Ciampelli Fio-| 
retitino, il quale non è Ìnft;riore , si ncirefpref- 
fìua , come nel colorito . 

Doppo di qucfto fucccHìuamente vi è l'Alta- , 
rediSanTomafo Apoftolo, che mette il dito 
nel Cofiato dei Redentore , opera del Caualiere ' 
Pafignani non inferiore all'altro. 

Continuando nell'ambulazione, nell'altro. 
Angolo, fi troua il Pauimento, con ornati delie. h m Ddd Voi- 
3 98 L i bro V. Gap. XXX . 

Volte, e Pihftrifimili àgli altri, fatti fare da_, 
Clemente Ottano, con il difegno di Giacomo 
della Porta . Si fcorgc poi nel Pilone dell'Alta- 
re , in faccia la Porta , che va à Santa Marta , la 
Tancia, che rapprcfenta la caduta di Simono 
Mago, opera del Caualiere Franccfco Vanni 
Sencfe, che fi rende ftimabile non folo per il di- 
fegno, ma anco per la vaghezza del colorito. 

Di rincontro doue è il palTo della Porta fu- 
detta rifiede ilcapricciofo Depofito di Alcffan- 
dro Settimo Chigi , difegno , & opera del Ca- 
iialier Bernini , con Statua di elfo Pontefice in 
ginocchioni , in atto di orare , con quattro Sta- 
tue attorno , cioè la Carità à mano dritta , e la_. 
Verità amano manca, con la Fortezza, e la^ 
Prudenza, La Morte fingendo di temere , fi 
cuopre nell'additare l'ora , & il fine della vita ; 
e denota, che cosi èilpalfiggio, che fanno i 
mortali da quello Mondo all'altro. 

In quello Angolo , rifiede di fopra la Cupola 
fimile all'altre , fatta da Michel Angelo , e fi 
troua ruftica . Li quattro Angoli fono meffi à 
Imufaico da Giouanni Battifta Calandra, cioè| 
[San Tomafo d'Aquino , e San Giouanni Dama- 
|fceno fatti con cartoni di Andrea Sacchi; gli al- 
itri due fono del Caualiere Lanfranco . I Sordi- 
ni fono fatti con difegno , e cartoni di Giouanni 
Franeefco Romanelli , medi à mufaico , dui dij 
Guidobaldo Abbatini, e gli altri due dal Ca- 
landra . 

Sotto quella Cupola vi è l'Altare dedicato 
alla Beatiffima Vergine , compollo dipictrtj. 
In mezzo vi èl'Imagine della Santiffima Vergi- 
ne , che llaua fopra vna Colonna della Bafilica 
Vecchia. Gli ornamenti furono fatti in tempo} 
di Clemente Ottano, con dilegno di Giacomo, 
della Porta . j 

Segue doppo fubitamente l'Altare dcdicato| 
à San Leone Papa, di marmo Statuario, quafi, 
di tutto rilieuo, fcolpito dal fainofo fcalpello! 
del Caualiere Alclfandro Algardii incuièrap- 
prcfcntata l'Illoria di quello Pontefice quando 
s'oppofe ad Attila Rè de Goti: opera che noru 
inuidia à qualunque altra famofa , &tta fare da.^ 
Innocenzo Decimo . 

Contiguo fopra la porta, che conduce allej 
ftanze del Reu. Capitolo 5 vi è dipinto Nollo Si- 
gnore, che dà le chiaui à San Pietro : opera di 
Antonio Pomaranci , Pittore claffico. | 

Di rincontro nella faccia del Pilone , vi è il 
quadro di SanPietro, quando rifana lo Strop - 
piato; opera delle più belle di Ludouico Ciuo- 
li. Quello quadro , non fcorgendouifi à pena i 
contorni, né i colori, è flato tauuiuato col fecre- 
to di Giufeppe Montani Pittore. 

Continuali Pauimento inquelhiogo, coftj 
li ornamenti de'Pilaftri , e Voltoni, fimile à gli 
altri , parimenre fatti fare da Clemente Otta- 
uo. I 

Entrafi doppo nel Nicchionc maeftro del 
Tempio , oue la Volta è ornata , à guifa dell'al-i 
tre, con Caflettoni , eRofoni, anco col Pani-' Lib. V. Caput XXXT opus, non minoris altero habitum obfer- 
uabis. 

In angulari ambulacro, Pauimenturru» 
Teftudinum ornatus , & Paraftades haud 
alijs abfimiles. Clemente Odìauo Pontifi- 
ce , lacobus à Porta . 

Sufcepit exornanda , atque in Altaris 
Columna ad ianuam conuerfa , qua ad Di- 
uam Marthamcontenditur , Simonem Ma- 
gum decidentem Francifcus Vannus Senen- 
Cs egregie depinxit, opus non inuentione_, 
folùm , fcd & mirabili prsftans colorum di- 
ftributione. 

Aduerfumforibus cernitur magnificum 
Alexandri VII. Monumentum cum ipCus 
Simulacro ingenua procurabentc, ad Deum 
prccibus exorandum circumftantibus qua- 
cuor fignis, Charitateaddextram, Siadlx- 
uara Veritate , Prudentia , & Fortitudine , 
pfaque Morte prxfeferente formidinem, 
feque obuelante , in denuntiando vitoc ter- 
mino , fic vero mortales > ab iftoinalterum 
Orbem demigrare . 

Huic angulo alijs confimile , à Michaele 
Angelo conftrutìumimminet Hemifpa:riii; 
partes vero angulares Diuo Thoma Aqui- 
nate , &c S.Ioanne Damafceno , ab Andrei.^ 
Sacco primùmadumbratis, loannes Calan- 
dra.aliafq; Eq.Lanfrancus mufiuodifcrimi- 
nauit ; dccuffatas autem altitudines, gemi- 
nas quidem Guidobaldus Abbatinus.aliafqi, 
totidera Calandra eodemopere exornauit. 

Tholo eidem fubfìruiaaeftAraB.Virgini 
confecrata, varijfque contexta lapidibus, in 
quaipfius S. Virginis efBgies è Veteris Co- 
lumna Bafilics , olim erepta confidet , or- 
natibus. Clemente VULPontifice, à lacobo 
à Porta concinnatis. 

Exinde fubfequitur Altare D. Leoni I. 
Pontifici adfcriptum, ex Statuario marmore 
vbique ferme prominenti, in quo Eq.Algar- 
dus illius Pontificis in Attilam Cotorunij 
Regem pra;clarè gcfta, InnocentioX.Pon- 
tifice, affabrècslauit; quo opere nullum fa- 
né in Fano prieftantius. 

luxta flationum Capituli oftium , Chri- 
ftum Diuo Petto Claues largientem Anto- 
nius Pomerancius graphicè dcfcripfir. 

InPilaaduerfo tetrante occurrit D. Pe- 
tti Tabella, JEgro fanitatem reftituentis 
cuiusdclineamenta, &colorespenè oblite- Lib.V. Caput XXX. ratos lofephus Montanus aptè calluit reno 
uaie j Loci autem ipfius Pauimentum , Or- 
natus, &Teftudincs alijs confimilcs Cle- 
mens Vili, fabricanda prsccpit. 

Templi Scapham introcedens, fornicem 
perluftrabis, aliorum inilar, in Rofas, Clc- 
mentis Vili, iuffu , à lacobo à Porta tetra 
gonicè difpcrtitum . 

In eadem Scapha, Templi Meditullium 
occupante -, D.Petri Cathedram cum in lo- 
cum aliunde cxportatam, Alexandri Vll.im- 
penfis, Bcrninus varijs ornatibusjloannefq; 
Paulus Scorrusfoliatisc^lamentis locuple- 
rarunt; quaruor autem Simulacraquaternos 
EcclefiìE Dolores, Diuos fcilicet Augufti 
num, Athanaiìum , Ambrofium , & Chry. 
foilomum ( inuentorc ipfomct Pontificc ) 
rcpiEfentant ; 

Pauli III.Farnefi) finiftrorfum nppofitum 
eft Maufola;umcumillius Statua, alijs dua 
bus aflìdente , luftitiam nimirum , ac Pru- 
dentiam exhibentibus , quas Gulielmus à 
Porta Longobardus exfculpfit. 

Iniftiusconlpedu, Vrbani Vili, ex Bar- 
berinis conditum eftMonumentum, currL. 
iEneo feffili Simulacro , fignifque duobus 
vrnas adftantibus, Charitatem nemps, &c 
luftitiam oftentantibus , mortemque Pon- 
tificis nomen interituri infcribentem , qus 
omnia ex Bernini penicillo prodiere. 

Vltcriùspergensjin tertio ad Aquilonem 
angulo, Paraftatas vario interfperfas lapide, 
Teftudincm , & Pauimentum alijs haud ab- 
fimiliajàlacobo Portenfidelineata fpeilabis 

TumulumpofthàcClementisX.ex Alte- 
rijs j à Palucio eiufdem Stirpis Purpurato 
Mathiffi Rodi Celebris Arcliitcéìi cura ere^ 
ùum coUaudabis . SefTdem dcim Statuam 
ex Carrarenfi marmore Hercules Ferrarien- 
fis , ftantem vero, Clementiam referentcm 
lofephus Mazolus Senenfis , benignitatem, 
aliam exhibentcm Lazarus Morellus Afcu- 
lanus , anaglypticam dcmum vrnam Leo- 
nardus Retenfis Longobardus; at Famas , 
fcùTelamonesStemmatafuIcientes, 8iPhi- 
lippusCarcanusinfantulosediderunt. 

Ara Clementis X.oppofita Monumento , 
Diuum Petrum continet,Tabidam ad vitam 
reducentem, à Ioanne Bagliono depidum, 
& à lofepho Montano inftauratura . Tum 
aliud angulare Hemifjjhairium , perinde , ac Libro V.Cap.XXX. 399 mento, che fece fare Clemente Ottano, con 
dilegno di Giacomo della Porta 

Ncir accennato Nicchione , che fa mezzo 
al Tempio , ii ammira l'ornamento , che cir- 
conda la Catcdra di San Pietro , che fu traf- 
portata , e polla in quel luogo . Quell' ope- 
ra fìi fatta fare da Alcifandro Settimo, con il 
difcgno , e modelli del Caualicr Bernini ; e 
gli Kabefchi con il difegno di Giouan Paolo 
Scor . Rapprelcntano quelle quattro Statuo 
li quattro Dottori della Chiefa , cioè Sanr 
Agoftino, Sant'Atanafio , Sant'Ambrogio , e 
San Gio: Crifoftomo : opera vfcita dall' idea^ 
di quel gran Pontefice . 

A mano finiftra rifiede il Depolìto di PaO' 
lo Terzo Farnefe , con la Statua fedente , o 
con le due famofe Statue giacenti, fatte con 
grande artifizio dal famolb Guglielmo dclla^ 
Porta Lombardo ; vna rapprefenta la Giufìi 
zia, e l'altra la Prudenza. 

Di rincontro fi vede l'altro fimofo Dcpo 
(ito di Vrbano Ottauo Barberini , con la Sta- 
tua fedente di Metallo : opera del Caualicre 
Bernini. Le due Statue à lato dcU'Vrna fo- 
no fatte con la direzione , e difegno del me 
defimo i e rapprefentano , vna la Carità , o 
l'altra la Giuftizia . Vi e anche la Mortcj : 
che regiflra il nome del Pontefice : Tutta ope- 
ra del Caualiere Bernini . 

Continuando , fi entra ncU'ambulazionej 
del terzo Angolo del Tempio , vcrfo Tra- 
montana, veftito di milchij, con Pilaftri . E' 
ornata la Volta con il Pauimento fimile à gli 
altri , ordinati da Clemente Ottauo , con il 
folito dilegno di Giacomo della Porta. 

Si troua il Depofito di Clemente Decimo 
Altieri, fatto fare dal Cardinale Paluzzo Al- 
tieri , con il difegno di Mattia de Roffi Archi 
tetto di grido; il quale ha fatto vedere il fuo 
talento , e fpirito . La Statua fedente fii feci 
piti di marmo Statuario di Carrara da Er- 
cole Ferrata . La Statua in piedi , che deno- 
ta la Clemenza , è fcolpita da Giufeppe Maz- 
zoli Scnefe; e l'altra , che fignifica la Bcni- 
;nità , di Lazzaro Morelli Afcolano . Il balTo 
iheuo dell' Vrna è di Leonardo Reti Lom- 
bardo . Le Fame , che reggono 1' Arme , cj 
Putti della Cartella fopta l'Vrna, fonofcoltu 
re di Filippo Carcani. 

Di rincontro vi è l'Altare , con la Tauola 
dipinta , che dimoflra quando San Pietro 
fufcita Tabida: opera di Gio: Baglioni . Quel 
quadro era ridotto in cattino (lato, e fu da_, 
Giufeppe Montani ranuinato con il fuo fe- 
greto . 

Nel fudetto Angolo fi troua r.-lltra Cupo- 
la inferiore , parimente eretta à guifa dello 
due altre oppolle con il difegno del Bon.a- 
rota . Li Triangoli fono (lati podi à mufaico; 
cioè nel primo San Bernardo , difegno del Pel- 
legrini : nel fecondo San Gregorio , di Gio: 
Francefco Romanelli: nel terzo vn altro San-] 

todi 

400 Libro V. Gap. XXX. 
Lib.V. Caput XXX. to di Andrea Sacchi , podi a mufaico da^ 
Gio: Battifta Calandra : e San Diouifio Areo-j 
pagita ) pofto à miifaico da Guido Abba- 
tini, 

Di fotto fi fcorge 1' Altare di Santa Petro- 
nilla , con vna Tancia dipinta , che rappre- 
fenta , quando fi fcpclifce il Corpo di que- 
lla Santa : opera di Gio: Franccfco Barbieri 
da Cento, detto il Gucrcino. Si fcorge ìilj 
quefto il mirabile valore di quello Artefice, 
in auere rapprefentato al Mondo opera cosi 
degna , e delle più belle vfcite dal fuo pen- 
nello . 

Si ammira l' opera famofa di mufaìco fino 
arrotato à luftro > che rapprefcnta San Miche- 
le Arcangelo, che fcaccia il Demonio , fat- 
ta dal Calandra , con difcgno di Cefare d'Ar- 
pino . Doueua in quefto luogo cffer pofto 
quello , che fece Guido Reni , che ora fi ri' 
troua à mano dritta, nell'entrare della Chie- 
fa de' Capuccini Nuoui , nel Monte Pincio. 

Volgendo verfo la Croce del Tempio , fi 
vedono li Pilaftri , Volta , e Pauimento à gui- 
fa degli altri , fatti fare da Clemente Ottano, 
con difegno di Giacomo della Porta. 

Si troua la Porta , che entra nella Scalai 
Lumaca del Tempio ; e fi fcorge fopra di que- 
fta la pittura di Andrea Camaffei da Beua- 
gna , ottimo Pittore , delle migliori opero 
fatte à bon frefco ; e rapprefcnta quando San 
Pietro battezzò li Guardiani delle Carceri. 

Di rincontro , nella faccia de' Piloni , che 
reggono la Cupola , vi è l' Altare , con hi^ 
Tauola dipinta, che rapprefcnta la Nanicella 
di San Pietro , con Crifto , e gli Apoftoli 
dipinta àoglio dal Lanfranco. Ineflkvififcor 
gè l'arte pratticata nell' efpreffiua di tal mi- 
racolo . 

Continuando fi entra nel Braccio della-. 
Croce maeftra , cioè Nicchione , verfo Tra 
montana, con la Volta, e Pauimento , cho 
fece fare Clemente Ottano . Nel Niccliionej! 
di trauerfo corrifpondente all'altro di rincon- 
tro, fi troua il primo Altare, à mano manca, 
con vna Tanola dipinta da Nicolò Pufini Pit-! 
torc Francefc , celebre maellro nelli noftri 
Secoli , che rapprefcnta il Martirio di Sant'; 
Erafmo. Si riconofce in quell'opera quel che 
può fire l'elpreffiua di vn gran pennello. 

L'Altare contiguo à quefto , che rifiedo 
fopra il mezzo della Tribuna, è ornato del- 
la Tauola dipinta à oglio, ehc rapprefcnta li 
Santi Martiri Procedo, e Martiniano , opera 
di Monsù Valentino. 

A mano deftra di quefto vi è l'Altare di 
San Vinccfiao Rè di Boemia , dipinto da An- 
gelo Carofello , Pittore Romano . 

Si entra poi nella Nauata minore , cioè nell' 
angolo della quarta Cupola , verfo Leuante, 
ornato si la Volta , come il Pauimento di Pi- 
laftri , à corrifpondenza dell'altre ; fii fatto 
quell'ornamento da Gregorio Decimoterzo d carerà fnit à Bonarota fuperllrudum ; tri- 
gonos eiufdem varijs ornatibus , priorcrOj 
nempc Diuus Bernardus,àPeregrino,Diuus 
Gregorius akerum, alcanne Francifco Ro- 
manello cxarati,tertium deniq; Andrea: Sac- 
ci delineament3;omnes Calandre mufiuum, 
Diuus tandem Dionyfius Areopagita à 
Guidone Abbatino effoimatus , eos infi- 
gnierunt. 

lUi Tholo Diua: Petronilla Ara fubftru- 
daeft; in qua Sante iftius exequia; à loan- 
ne Francifco Guercino mirabili artis graphi- 
cs pcritia cxhibentur . Ibi etiara meritò 
Diuum MichaelemArchangelum arcentem 
dceraonium demiramur , à Csfare Arpi- 
nienfi delineatum , &c à Calandra fetìilibus 
exornatum; Quinimmo ideralocus Tabel- 
am in Montis Pinci] Capucinorum Tempi, 
aditu afferuatam prxftolatur . 

InFanidecuflfamento, Paraftades , Te- 
ftudinem, acPauimentum à coeteris mini- 
me difcrepantiaClementis Vili, iuflulaco- 
bus à Porta penicillo adumbrauit. Dein_. 
tranfaclo limine, ad Scalam Templi Cochli- 
dem acceditur-ifupra quam Andreas Camaf- 
feusBeuanienfisDiuumPetrum,SacroFon. 
tecarcerumabluenteniCuftodes,vdo tedio- 
rio elegantiffimè dclincauit. 

Ex aduerfa Regione , Pilis Hemifpha;- 
rium circumfulcientibus Ara obuerfa eft ; 
quam loanncs Lanfrancus DiuiPetri lem- 
bo , coloribus oleo fubaflrisjmira prorfus ar- 
tis folertiàjdccorauit . 

Tum in amplioris deculTamenti latcr^^, 
feù malori Scapha, ad Ortum , Fornicem 
6<: Pauimcntum à Clemente Vili, coultru- 
(flum, in altera vero Scapha buie obieda,, 
Sinilirorfum priorem Aram cum Tabella-^ 
Diui Erafmimartyrium fubeuntis, à Nico- 
lao Pufino Belga, fingulari profeólò fagaci- 
tate exaratam contemplamur. 

Altare iftifinitimum in media abfide col 
locatum, SS. Martyres Procellum, &Mar- 
tinianum , à Valentino , permixtis oleo co- 
loribus cxpreflos , dextrorfum vero S. Vcn- 
ceslai Bohemi^ Regis Aram , ab Angelo 
Carofello Romano appriraè ornatum in- 
tuemur. 

In anguftiori ambulationejfeù quarti He- 
mifpha:rij angulo, ad Ortum Teftudo.Stra- 
:um, & Paraftades à Gregorio XIII. cxBon- Cafa Lib.V. Caput XXX. compagnorum Profapià , funt conftrutìa^ . 
Tum etiam in Tholi Pila Altare Diuo Bafi- 
lio deuotum eft, cuius imaginem ab Hiero- 
nymo Mudano inchoatam , Cafar Nebius 
confecit. 

SupraOftium, quo ad Cochlidem Sca- 
lamcontenditurjloannis Baglioni opus.vdo 
nempe teótorio, Chriftum confpicies , Apo. 
ftolorum pedes abiuentem; quartum autem 
Hemifphsriumangulo adiacet, à Michaele 
Angelo, mufiuo , foliatifque pigmentis ad- 
ipcrfum;co=teros vero angulosincifis pariter 
lapillisHieronynius Mutianus , & Marcel- 
lus Prouenzalis arcubus fiibiefla feneftra- 
rum antcpagmenta confimili opere nobili- 
tauit . 

Ara Tholo eidem fubftruaaeft, Beatif- 
fimse Virgini , Gregoriana , vulgo nuncu- 
pats, confecrata, cui à lacobo à Portapriùs 
delineata Gregorius XIII. confabricanda 
operam nauauit. 

Si procedendo, limenofFenderis, quo ad 
SS. Sacramenti jSdiculara commigratur ,' 
aduerfumqucilliS. Hieronymi Altare Mu 
tianus graphiciE artis fpecimine abfoluit. 
Teftudoverò, Paraftades, &Pauimentum, 
in omnibus , costeris adsquantur. CAPVT XXXI. 

De humiliori Bajìl'tc/i Ambulacro, 

ad Boream IJ> citante , dif- 

fertatio . 

N anguftioris limine Ambu 
lacri , confpicuum eft Gre- 
gorijXIII. Monumentum, 
cum feffili ipfius ex marmo 
rato effigie, dextrique Sta 
tua Charitatem,altérà fignificante jEquita. 
tem . Aliud rudiorì Minerua conditura,. , 
Gregoriano appofitum eft Sepulchrum; iu- 
xta quod Sandillìmf Euchariftif Sacellum, 
à Petro Beretino Cortonenfi.in arte graphi 
ca celeberrimo , priùs adumbratum , prafa- 
tus Guidobaldus Abbatinus mufiuo decora- 
uit . Trigonos itidem Hemifpharij , & ar- 
|cuata feneftrarum laxamenta ab Horatio 
lmanente,6t Raphaele Vanno Senenfi exa- 
Libro V. Cap.XXX~"^ 

Cafa Boncompagnj. Si troua l'Altare iicrprTi 
ladrone della Cupola , dedicato à San Bafilio 
Magno ; il quadro del quale fu ridotto quali j 
à line da Girolamo Mutiani, e poi terminato' 
da Cefate Nebbia: quadro di ftima. | 

Sopra la Porta, che va alla Scala Lumaca,' 
vi è dipinto à frefco Crifto, clie laua li pie- 1 
di à gli Apoftoli ; opera del Caualiere Ba 
glioni . 

Continuando verfo l'angolo fi troua la quar, 
ta Cupola minore, col difcgno di Michel An- 
gelo, commeffa à mufaico , con Fogliami, e 
Rabcfchi, gli angoli parimente à mufaico , con 
cartoni, e difcgno di Girolamo Mutiani. I la- 
terali delle fineftre fotto gli Arconi , podi à 
mufaico da Marcello Prouenzale. 

Sotto la fteffa Cupola rifiede l'Altare de 
dicato alla Beatiflima Vergine , detta la Gre- 
Igoriana, fatta fare da Gregorio Decimoterzo; 
il difegno è di Giacomo della Porta. 
I Continuando fi troua la Porta, che va alla 
iCappella del Sagramcnto ; e di rincontro vi 
|è 1 Altare di San Girolamo : opera del Mu- 
tiani , delle migliori , che fi ammirano vfcite 
dal fuo pennello. 

La Volta di fopra , l'ornamento di Piladri , e 
Pauimcnto , il tutto fatto à corrifpondcnza.. 
degli altri. CAPITOLO XXXI. 

Dell altra Nauata inferiore del 
Tempo , 'verfo Tramon- 
tana. Ella Nauata minore fopraccen- 
nata , fi vede ncU'lngreffo il 
Depofito di Gregorio XIIL 
con il Ritratto à federe , di la- 
uoro di Stucco . La Statua i 
mano dritta rapprefenta la.. 
Carità , e l'altra la Giuftizia . Di rincontro vi è 
l'altro Depofito femplice di Gregorio XIV. 

Immediate fi troua la Cappella del Santifli- 
mo Sacramento , meda à mufaico dal già no-! 
minato Guidobaldo Abbatini , coni cartoni, 
e difegni del Caualier Pietro Berettini da Cor-| 
tona , Pittore infigne . Li Triangoli della Cupo- 
la parimente mcITi à mufaico dal medefimo Ab- 
batini, con difegni del Beretino . Li fci Sordini 
dalle parti delle finedrcmedi à mufaico da Ora- 
zio Manenti da Rieti, con difegno, e cartoni del 
Caualiere Rafaele Vanni da Siena. 

Entran- 
'il 4oi Libro V. Gap . XXXI. Entiancfo nella Cappella del Saiitiffimo fi 
fcorge rornamcnto di bronzo, pcilacuftodia^ 
del Santiffimo , commcffo à Lapis Lazari , con 
gliAngelom> in atto di orare , comiuciato ncli 
Pontificato di Clemente X. Difegno , Architet- 
tura , e Scoltura del Caualicr Bernini. 

Dietro il Tabernacolo \'i è il famofo quadro , 
c!ie rapprcftnta la Santiffima Trinità 5 pittura^ 
delle più infigni , vfcite dalla giouentù di Pie- 
tro da Cortona . 

In fianco alla Cupola, vi è l'Altare di Saru 
Maurizio i il di cui quadro fi crede dipinto dal 
Pélegrini ; ma fi fcorge dalla maniera cffere piii 
tofto delle prime cofe dipinte dal Caualier Ber- 
nini . 

NelPauimento di quella Cappella, vi è il 
Depofito j porto interra, di bronzo , con vari; 
intagli, e baffi rilieui . Vi èia figura ritratta al 
vero di Siilo IV. Pontefice . Quefta operaSe- 
polcralefù fatta da Antonio Polaiolo, Scultore', 
l'iorentino; e fi fcorge effere delle migliori ope- 
re vfcite dal fuo fapcre . Lib.V. Caput XXXI. rata,intercifislapillis ijdeminftruxere . 

Tum in Sanólifs. Sacramenti Delubro, 
j^neos ornatusad eiufdemcuftodiam defti- 
natos, &r Lapidibus Lazuli confperfos.cum 
Angelis ad orandum accindis , ab Alexan- 
dre VII. Pontifice inchoatum , Clemens X. 
à Berninoiuffitabfoluendum. 

Tabernaculi pofticam Sanaifs.Trinitatis 
imaginem Petrus Cortonenfis , infigne_, 
iuuentutisfpecimen, edidit; Hemifpha:rij 
deniquc eiufdemlatcri, S.Mauritij adftrutìa 
eft Ara , cuius efHgiem iionnulli à Peregri- 
no, alijtamen exdelineamentis , à Berniiio 
expreffam arbitrantur. 

dicale eiufdem Pauimento inipofitum^ 
eft £Eneum,varijfqueincifum,ac Icuiter prò 
minentibus calaturis, MaufolsEura , currL, 
fincera Sixti V. imagine, cui olim operi Po - Nauata grande > Ci troua la memoria Sepolcrale 
della Contefla Matilde , fatta fare da Vrba- 
no Vili. Rapprefenta la Statua in piedi il Simu- 
lacro di eifa , con li Putti , che reggono l'impre- 
fa, che è nella fommità , fcultura del Bernini. 
Li due Putti fopra l'Vrna fatti da Luigi Bernini, 
però con l'affiftcnza del fratello . Il baffo rilieuo 
e di Stefano Speranza: opera dellepiù belle , e 
leggiadre , fatte da quello Artefice . Auanti à 
quella vi è l'Vrna femplice della Santità di N. 
Sig Papa Innocenzo Xll.felieementc Regnante, 
fatta da Noi per fuo comando , fenza alcun or- 
namento . 

Più in oltre nell'ifteda Nauata (! troua l'.altra 
Cupola oualcmelfaàmufaico da Fabio Crifto- 
fari , e Matteo Piccioni ; con difegno , e cartoni 
di Pietro da Cortona . Li Triangoli parimente , 
verfo l'Altare , meffi à mufaico da Fabio Grido- 
fari , con difegno del Cortona . 

Li due di rincontro meffi à mufaico dal Co- 
lombo, con cartoni delmedefinio. 

Li Sordini , cioè laterali delle fineftre , fotto 
gli Arconi , meffi à mufaico da Matteo Piccioni; 
Pittore , con difegno, e cartoni del Vanni il gio-1 
ulne . Gli altri due , fopra l'Altare, meffi à mu- 
ifaico daF.abio Criftofari, con difegno di Pietro 
Ida Cortona. 

Vi fi ammira in quello luogo il mirabile qua Continuando negli Intercolonni;', verfo la^' jlaiolusScuIptor infignis faliciter lane de- 

fudauit . 

Pofthàc in amplioris deambulacri Inter- 
columnijs , Sepulcralia Comitis Ivlathildis 
ornamenta,ab Vrbano Vili. faaa,ftansnem- 
pe ipfius Siraulacrum, &c Infantes fummam 
Teffcram fuftinentes Berninus,cumduobus 
Pueris vrna; inlìdentibus.ambo Aloifij Ber- 
nini, opufquemodicèprominensStcphanus 
Speranza mirabili prorfus cslauit ingenij 
fagacitate. Ante hanc,D.N.PontificisM. 
Innocentij XII. adhuc foeliciter Regnantis 
fimpIexVrna eft, qu2,ficNobis iubente 
pr^fato SS.Pontif.omnibus caretornatibus. 
Ellypticum eiufdem Ambulationis Tho- 
lum , Arsque trigonosà Petro Cortonenfi 
cartis antcà commiffos Fabius Chriftofarus, 
& Mathcus Picionus, binos aduerfos Co- 
lumbus, eiufdem Cortona pcnicillo adiu-i 
tus, & fubdutìafcneftrarum arcubus inter 
ualk Picionus cum Vanni iunioris delinea- 
tiene, duoque alia Ara; fuperflexa Fabius 
Chriftopharus , Cortona delineatore , feài- 
libus, &c vermiculatis .ipprimè lapidibus dro, che rapprefenta il Martirio di S.Sebaftiano: I L^j.[j„jyj[ opera fra le belle , e marauigliofe , che fono nel 
Tempio , vfcite dal pennello del grand' Artefice 
Domenico ZampeiJ3ologncfe, detto ilDomi- 
nichino . Si fcorge , che l'impallatura de'colori 
è cosi buona, che ha refiftito all'offefe , più d'o- 
gni altra opera nelTempio, oltre il gran dife- 
gno , & imitazione del vero nel colorito. 

Più auanti fi troua la terza Cupola oualo, 
meffaà mufaico da Fabio Criftofari , con dife 
gno , e cartoni di Ciro Ferri , famofo Pittore. Si Prx vniuerfis Templi pia:uris,mirabilis, 
ac permagniseftimanda eft Diui Sebaftiani 
marty rium tolerantis Tabella , à Dominico 
Zampeo Bononienfi , vulgo Dominichini , 
coloribus tam egregie temperatis, viuum- 
que imitantibus depifta , vt à temporis pene 
iniurijs haflenus illibata perdurarit. 

Sacri dcin Liminis aditu m, 8^ PiuiP ctri 

eia i 


DIH p 


^^M 


hHiì' TTbTV. Caput XXXI. Libro V. Gap. XXXI. 40:; fclaues gerentis Imagincm fupra oUuim lo- 
IfephiArpinipenicillodclibatam Calandra-^ 
Imufiuoconcinnauit, 

Chrifti patibuloaffixi fubfequitur Delu- 
brum , cuius foinicem vdis teftorijs Lan- 
fraiicusringulariragacitate,mediamquepo- 
tifllmum Gloriam effinxit ; ipfum quoque 
Crucifixum Petrus Cauallinus, opus elc- 
gantiffimum elaborauit. 

Latus ipfnis ellyptico ambita velutiSa-i 
cellum efformauit Berninus , quod Diuol 
Nicolaodicauerc; Altaris veròTabellam 
Fabius Chriftopharus cum veteri confona^ 
delineatione, in Ciuitate Barienfi cuftodita 
mufiuodecorauit. 

Vniuerfos autcm Paraftadutii, Columna- 
rum, 8i Pauimentihumiliorisiftius ambu- 
lacri Ornatuslnnoccmius X. à Bernino de- 
llineatosconftruxit. Si animila riiigrelTo della Porta Santa, &il 
quadro fopratli Ciri, mcffo a miifaico dal Ca- 
landra 5 col difcgiio di Giiilcppe d'Arpino ; che 
rapprefcnta S.Pictro, con le chiaui. 

Iminediatamcnte dopo fi entra nella Cappel- 
la del Crocififfo . La Volta è dipinta à bonfrcf- 
co dal Lanfranchi , laiioro di grand' intendi 
mento; in particolare la Gloria di mezzo delle 
più belle 5 e fingolari cofe, fatte da quello gran- 
de Vomo . Il Crocififfo è Cultura di Pietro Ca 
uallino Romano . 

Il fianco di quefla Cappella , nel fito ouale , è 
ridotto in qucfta forma col difegno del Caua- 
lier Bernini, & è dedicata à S.Nicolò di Bari. 
Il quadro fopra TAItare meffo à mufaico da Fa- 
bio Criftofari, con il difegno corrilpondento 
all'antico, che (là nella Citta di Bari. 

Tutti gli ornamenti dc'Pilaftri, Colonne,', 
Pauimento,&. altro di qucfta Nauata inferiore, 
che corrifponde all'altra di rincontro , furono 
fatti fare da Innocenzo X.con il difegno del Ca- 
ualicr Bernini. GAP VX Eee CAPI- 'm 404 Libro V. Gap. XXXirr 

CAPITOLO XXXII. 

Narratiua degli Ornamenti , e Pit-^ 

ture attorno il Vano dello-i 

Cu-pola maggiore del 

Tempio. A Volw del Lanternino di que- 
fla Cupola fu meffa à mufaico 
da Marcello Proiienzale, con 
difegno del Caualier Giufep- 
pe d'Arpino , e rapprefcnta il 

. Padre Eterno. 

L'orna mento delle Coftole, e requadramen- 
|ti nel Serto della Cupola fono flati fatti fare da 
Clemente Vili, con il difegno del Caualiero 
Domenico Fontana Lombardo, e di Giacomo 
della Porta, celebri Architetti . Li mufaici, che 
fono nella Cupola grande, cioè fra Cortole , e 
Vani, fono fatti con li cartoni del Caualier Giù 
feppe d'Arpino, meflì à mufaico da Angelo Sa- 
batini d'Oruieto, & Ambrofio Gioii Fiorentino, 
e Ginnafio Vitale da IVlafTa , Pi etro Lamberti da 
Cortona , e IWatteo Cruciani da Macerata , Gio: 
Eattifta Catani da Poggio Catino, e Cintio Ber- 
nafcone Romano, tutti ottimi Pittori. 

Gli Ornamenti, che vertono il Tamburo,cioè 
dell'Importa à bartb , lino fopra gli Arconi, fono 
flati futi nel Ponteficato di Clemente Vlll.con 
dilegno delli medertmi Architetti. Li Trian- 
goli, frali quattro Arconi, meffià mufaico da 
Marcello Prouenzale , Francefco Zucchi , Ce- 
fare Torelli , e Paolo Rofetti , ottimi Pittori : 
qualirapprefentanoliqu.ittroEuangelifti,duc 
de' quali fono fatti con difegno, e cartoni di 
Gio: de Vecchi del Borgo S.Sepolcro, gli altri 
d uè da Cefare Nebbia da Oruieto ; e li Putti , 
che fcherzano d'intorno, da Crifloforo Ron- 
calli dalle Pomarancie. 

Nelle quattro faccie de'PiIoni,che foflentano 
la Cupola, vi fono quattro Ringhiere, con gli 
ornamenti attotno le Nicchie, doue fi confer- 
iiano, e Ci mortrano le Sante Reliquie. Quc- 
fle fece fare VrbanoVIU. come anco li Put- 
ti, & Angioli di mezzo rilieuo fatti fotto la 
cura del Caualier Bernini . 

Sotto di quefte rifiedono le .altre quattro 
Nicchie, doue fono collocati li quattro gran 
Coloflì di marmo , tutti di vn pezzo . Quel- 
lo à mano manca irf faccia rapprefenta San- 
ta Veronica , fatto da Francefco Moghi Fio- 
rentino; l'.iltro Santa Elena, fatto da Andrea 
Bol|iCarr.arino; degli altri di rincontro , vno 
di San Longino , fatto dal Caualier Lorenzo 
Bernini, e l'altro di Sant'Andrea , fatto da., 
Francefco Fiammingo , Querte Statue feco 
fare Vibano VIII. 

Palle parti delii Piedeftalli di erte Statue, Lib.V. Caput XXXII. CAPVT XXXII. 

De Ornatibus , ^ PiBuris inani 

maioris Hemiffhinrif inter- 

uallo circttmiedis dif- 

fertatio . rjVperftrudffi Tholo Laterna: 
N Teftudo Patrem jltcrnur» 
ab Eq. lofepho Arpinienfi 
Il delineatum, & à Marcello 
' Prouenzali mufiuo diftin- 
<Sum refcrt 

Angulares proietìurs, & Tetragoni iru, 
Sph^ricoThoIi ambitu ab Equite Domini- 
co Fontana Longobardo, & à lacobo à Por- 
ta conlpicuis ambobus Architeais exarati , 
Clemente Vili. Pontifice , fuerunt varijs 
ornatibus infigniti . At mufiua, quibus, fle- 
xurasinterprominentcs, acinania, idenu 
imaius intermicat Hemilph^rium, ab Equi- 
jte lofepho Arpinienfi graphicèexpreflajAn 
Igelus Sabatinus Vrbeuetanus , Ambrofius 
GiofusFlorentinus, GinnafiusVitalis Maf- 
fenfisj Petrus Lambertus Cortona oriun- 
dus , Mathsus Crucianus Maceratenfis , 
jloannes BaptiftaCatanius Podij Catini, & 
Cinthius Bernafconus Romanus , omnes 
artis graphics; peritifllmi collaborarunt. 

Tympani, ima: videlicct Incumba: orna- 
menta , ad fummos aicus Clemente Vili. 
Pontifice , ijdem Architedìi confecerunt ; at 
Trigonosquaternisarcubus interieflos, to- 
jtidem Euangeliftas exhibentes , Marcellus 
:Prouenzalis,Francifcus Zucchius,C?far To- 
'rellus,&: Paulus Rofcttus in piótura verfaiif- 
Ifimijfeaiiibus egregie lapilHs permifcuere . 
Quorum duosloannes Vecius exS.Sepul- 
!chriBurgo, alias Coefar Nebius, & ludi- 
: bundos circum Puellos Chriftopharus Ron- 
callus depinxere, 

! QuatuorPilarum tetrantes, quibus in- 
cumbit Tholus , totidem Pluteosfuftinent, 
ornatis Scaphiscircumnitcntes in quibus Sa- 
cra offeruantur Reliquia, identidem oftcn- 
tanda. Ha:c autem ornamenta necnon In- 
fantes.Angelofque modicè emergentes,Vr- 
|banus VIII.àBernino adhibericurauit. 
Iftis ali^quatuor amplioresinfiftuntSca- pha:, I Lib.V. Caput XXXII. plis , in quibus marmorei totidcm ingentes 
Coloffi ex integro lapide conquiefcunt;quo 
rum alter S. Veronicam à Jrancifco Mogio 
Florentinojalter S.Helenam ab Andrea Bol- 
gio Carrarenfi , tertius S.Longinum ab Eq. 
Laurentio Bernino, quartus D. Andream^ 

Francifco Belga ceciati ;, reprcfentant . 
Hsc Simulacra VrbanusyiII. exfculpiim- 
perauit,&fubeorumdemacroterijsfubhian- 
tes aditusad fubterranealoca perducunt. 

In Tholipenè vmbilicoceleberrimunoj 
dcgit Ciborium , vbi celebrare Pontificcs 
confueucre quod Paulus V.Stylobatistenus 
extruxit ,Columnarum autem operi JEnco 
Criice tenuSj Eq. Laurentium Berniniinij 
pra;fecit , Piiellofq;circum Columnas à Bel- 
ga, cum AuguftiniCiampelli admmiculoj 
Vrbanus Vili, iufsit efformari. 

Ex proximo veteris Bafilic^ Strato,fiibcf- 
foffa roti Fano fubitur fpelunca, vbi locus 
eft DiuorumApoftolorumPetri) SiPauli 
atquc aliquot SS. Pontifìcum Corporibus , 
pretiofisctiam, comraixtifque Lapillisanti 
quis , 8.:recentibus, à Carolo Maderno, &c 
Martino FerabofcojPauli V. Pcntificis cura, 
8tfumptibus,infignitus . .5inea tandem duo 
dem adiecit S imulacra,mcdiumque profpe. 
tìum ,ab AmbroiìoBonuicinoexfculpta^; 
luminibus pofthac , Se Argentea lampade-., 
necnon Cornucopijsex are deaurato coruf- 
cantibus, à Mathia Roflb celebri Architelo 
delineatis, Carolus Carcarafius huius Vati- 
canK BafiIica;Canonicus. CAPVT Libro V.Cap.XXXir. 405- vi fono gì' ingreffi , che traliucttono alU toc 
terranei . 

Quafi nel mezzo dell'Area fotte la Cupo- 
pola rifiede il famofo Ciborio fopra l' Aitar 
Maggiore, douc celebrano folamente li Som- 
mi Pontefici . Fii principiato , e fatto da Pao 
loV. fino alli Piedeftalli : il redo dell'opera 
metallica delle Colonne è Ramo in su fino 
alla Croce > fatto fare da Vrbano Vili, con ii 
difegno j e direzione del Caualier Lorenzo 
Bernini . Li Putti attorno le Colonne fono del 
Fiamingo, con la continua affìftenza diAgO' 
ftiao Ciampelli . 

Contiguo rifiede il Vacuo dell'antica Bali' 
lica , cioè il fondo ; e dal Piano del Tempio 
fi fcende nelli fotterranei , doue fono collo- 
cati li Corpi delli Santi Apoftoli Pietro , o 
Paolo , e di molti altri Santi Pontefici . E' or- 
nato , e vcftito di pietre nobilifsime di vari/ 
mifchij antichi , e moderni > che fece faro 
Paolo V. con difcgni di Carlo Maderni , & 
alsifienza di Martino Ferabofco. Vi fono dal- 
le parti le due Statue di Metallo di Ambro- 
gio Bonuicino. Il profpetto di mezzo fii ar- 
richito di lumi 3 con lampade d'Argento, il 
Cornucopij di Rame indorati, per pia, e ge- 
nerofa difpofizioue del Sig. Carlo Carcarafi/ 
Canonico di qucfta Bafilica , con difeguo di 
Mattia deRofsi celebre Architetto. Eee a CAPI- >oó Libro V. Cap.XXXIII. 
CAPITOLO XXXIII. 

Ef iteti del Tempo Vati- 
cano . Sfcndo meriteuolmcntc fiato 
qualificato il Tempio Vatica- 
no con tali Epiteti da Sommi 
Pontefici , e Scrittori Sagri , 
con amplificatione non fuffi- 
ciente mai al merito di queftoj 
li quali raccolti , &efpreffi, elfortano à crede- 
re , che à tutti gli altri da Noi podi nell'Opera , 
noncihà mofibraffczzione) mareflempio de 
Scrittori di gran filma . 

Cominciando dal Cardinal Bembo , che no- 
minò quello Tempio fra quelli del Mondo il 
maggiore, e poi Altri come fegue, Fabrica Au- 
gullillima , Sourana Mole, Regina fra le Reggie, 
Tempio più famofo di quello di Salomone, Ma- 
gnificentiflìmo , Eccelfo, vnico miracolo del 
Mondo, folamerauiglia di tutti li Tempi;', Rè 
de Tempi; , Sourano, e Corona di tutti gli altri, 
clcbre fra li celebrati/limi del Criftiancfimo , 
Splendore delle merauiglie , Struttura ammi- 
rabile , Efcmpio della fimctria , Decoro di Ro- 
ma, Imperatrice delle gran Moli, Fabrica in- 
comparabile , Edifizio , che fa ombra à tutti , 
Compofto immaginabile , Ricetto ftupendo , 
Compendio dell'Arti, Teforo delle Virtù , Se- 
no d'immenfe ricchezze . Compofto vaftiffimo. 
Altezza à guifa de Monti , Superficie vguale à i 
Campi , eftenfione più à lugeri , che à palmi , 
Prodigio dell'Arte , Stupore de Viucnti , Rico- 
uero dell'Erario Sagro , Ricetto di tanti Martiri, 
Bafc della Fede Cattolica, Tempio Pontcficio, 
eDiuino, Sacro ornamento di Roma, Edifica- 
zione vnica fopra l'Orbe della Terra, Ambito 
di merauiglie. Scola delle Arti, Struttura infi- 
nita. Vacuo immenfo , e vnico à guifa di Dio. 
Oltre che per la diftruzzione della Bafilica Vec- 
chia li fi conuengono gl'altri Epiteti, che furono 
dati alla mede/ima da Sommi Pontefici. Lib.V. Caput XXXIII. 
CAPI- CAPVT XXXIII. 

Varijs Temflum Vaticanum Efi- 
thetis cohonefiatum . VM D.PemBafilicamSum 
mi Pontifices, alijque rerum 
Sacrarum Scriptorcsprscla- 
riffimis iure quidcm merito 
cncomijs illuftrarunt: turru 
ipforum dignitatc , Auflorumque grauifll- 
morum addudus exemplisjn noftrumOpus 
eadem congerenda exiftimauimus.quò ma- 
gis illius nobilitas (ìngulis innotefcat.Etenim 
eruditiflìmus Card. Bcmbus, Fanu prjE vni- 
uerfis Mundi totius arapliffimum, & vt alij 
Auguftiflimara Fabricam , Molem fupre- 
mam, inter Rcgias Reginam , SiSalomonis 
Tempio celebriorem nuncuparunt. Magni- 
ficentiffimum nonnulli, excelfumj vnicum 
totius Orbis Portcntumipr^ omnibus admi- 
randum Fanis, eorumq;Regcm vocitarunt, 
&: Coronam . A plerifque inter inclyta_, 
Chriftianilmperij maxime inclytum : mi- 
rabilium fplendor, & vcluti iniìgnis fym- 
metria; Prothotypus cclebratur . Quidam 
dignifllmam omnium adrairatione ftruflu- 
ram, RomsDecus; Clarifsimamimmcn- 
farum jìdium Antiftitem , j9;dificium cun- 
(3:is anteferendum, Stiipendam Compagem, 
Artis fpecimen, ac Synopfin, Virtuturaquc 
Thefaurum appellaviere . Alibi tanquairu 
vbcrrimum opibus Gremium, vaftifsimam 
pretioforum congeriem : Aflurgentcrrij 
Montium inftarfublimitatem, jequabilcrn 
Agrorum planitiem lugeris ktiùs , quam- 
Palrais dimctiendam afleruere . Artis iti- 
dem Prodigium , Mortalium fìupor, Ca:- 
leflis .^rarij Officina , Orthodoxa: Fidei 
|Bafis, Veneranda Martyrum Cuftodia,Di- 
;uina Pontificum jìdes, SacrumVrbis Or- 
namentura, rerum piane admirabilium am- 
bitusjin Terris vti Sol in Coelis refplendens, 
&tanquam artium nobile Gymnafiumpr^' 
dicatur. Alijs tandem innumeris fupcrfede- 
bimus,illis potifsimùm,quibus Veterem Ba- 
filicam Summi olim Pontifices infigniuere . 

CAPVT ^ "Lib.V. Caput XXXIV. 
CAPVT XXXIV. 

De inani vulgo 'vacato ConfefTlone 

intra Temflum ante 

Cihorium . Xtant nonnulli Authores 
teftantes Pontificem Ana- 
cletum ordinaireattoUenda 
Monimenta Sepulchralia^ 
Diuo Petro in Vaticano 
qua; poftea temporis lapfu daufa fuerunt in 
Bafilica per Conftantinum Magnum con- 
dita ; vt hic Sacer Locus inmaiorem hono- 
rem , vcnerationemque haberetur ; & non 
alia ex re ab antiquis Pontificibus fuit orna 
mentis ditatus, qua; prs Templi innouatio- 
ne fuere diruta, &hodièfolùmfefc oculisaf- 
fert recens Glaucorum excellcntium , tuiru. 
antiquorum , tum recentium cultus , non,, 
vulgarisaeftimationisper PaulumV. confe- 
(Sus , vti in antecedentibus paucis perftrin- 
ximus. 

Nos non hic diffuse agimus prscipuas 
huius Sacri Loci partesiQuoniamTurrigius 
fulEcicnterde eo in fuo Libro loquitur; De- 
relinquenda tamen non ciTct Ornamento- 
rumenarratio;Atquoniaminfecundo Ope- 
re, quod fperamus in lucem emittere, com- 
pleàenteomnes tumPidlura:, tumSculptu- 
rxlcones, ac Ornamenta Tcmplum exor- 
nantia, necnon magna; Molis JEiica: Cibo- 
ri), qus ftatimcorporeinfignifupereminet, 
fuas notioncs participabimus ■ ideòque in_^ 
prsefenti Cap.haud mcntionem facimus; ve- 
rumfolum magnitudinem, in^re ipfius 
prscfenciexponimus , ac Sacrarum Crypta- 
rumcumlchnographijSjOrthographijfque. Libro V. Cap.XXXIV.. 407 vw\ CAPITOLO XXXIV. 

Del Vacuo , chiamato Confejfwm^ 

dentro il Tempo auanti ti 

Ciborio . 
Olti fono gl'Authori , che atte- 
ftano , come Anacleto Papa^ 
facelfc ergere le memorie Se- 
polcrali à S.Pietro nel Vatica- 
no, quali furono racchiufe nel- 
la Bafilica , che fece fare Co- 
ftantino il Magno, acciò quefto Santo luogo fof- 
feinpiìiveneratione, e decoro, che poi dagli 
Antichi Pontefici fu arricchito d'ornati, che per 
l'innouazionc del niiouoTempio|fono fiati df 
flrutti , e comparifce folo alla vifta la moderna 
veftitura de mifchij nobili antichi , e moderni 
di gran prezzo fatta fare da Paolo V. come già 
negli antecedenti Capitoli ne abbiamo trattato 
iniiiccinto. 

Noi non ci diffondiamo à trattare delle par 
ticolarità di quello Sacro Luogo , attcfo che il 
Turrigio pienamente ne parla nel fuo Libro .j 
Certo è che la narratiua degl'Ornamenti noli-. 
deueiì tralafciare : ma perche nella feconda.^ 
Opera, che fperiamo dar fuori dell'Effigie di 
tutte le Pitture , e Sculture , & Ornamenti , che 
vedono il Tempio , fi come anche della gran.. 
Machina Metallica del Ciborio, che immediate 
di Mole eminente rifiede, le ne daranno Icfuc 
notitici perciò nel prefente Capitolo non ne., 
facciamo menzione; ma folo cfponiamo nel pre- 
lente Ramo la grandezza, e capacità di elfo 3 e 
delle Sagre Grotte , con Piante , e Profili. '* li Ortho- 4o8 

'Orthographis , & Ichnographis Diui Petri in Tempio Vaticano 
' fub Santìifs.EuchaniUae Sacramenti Sede , Confeffionis. 

1 "H D E X. Confeffionis locus , & Diui Petii Sepul-j 
i chrum . 

IB Ante eandem Confeffionem E.nei Cancelli. 
I C IngrefTus è Vacuo in S.Cryptas cuntes. 
Z) Scalee è Vacuo Templum alccndentes. 
E Loculamenta in quibus /Enea Sanaoruttu 

Petri ,& Pauli Signa funt, 
F Ara ante Confeffionem . 
G Locus obSacrosCelehrantes, Saccrdotef- 

que feparationis . 
H Cr)T)tarum Sacrarum gyri . 
l Sub Domicilio Euchariftia; ob Pontificia^ 

minillcriafuprcmum Altare. 
K Gradus è planitic Templi Aram afcendcn- 

tes . 
I, Stylobates marmorei fub Cojumnis Eucha 
riftis Sedis . M. /EnesE Cornucopif auratf Lychnorum mul- 

tiplicium viccm praiflaut . 
N Circa VacuumBalauftia. 

I Profpeiaus indicans fuperius Sedis Euclia- 

riftia;. 
j Secundus Tranfuerfalis Orthographis infe- 

rius pra:fats Euchariftis Sedis indicans. 

3 Templi Planities , & Vacui, Cryptarumquc 

Sacrarum . 

4 Tcrtius Profpeflus , & Orthographia ob 

longitudinem Sacrarum Cryptarum. 

5 Templi Planities . 

6 Inanis Planities. 

7 Sacrarum Cryptarum Planities. 

8 Ante Confeffionem Vacuum. 

9 Ichnographia Sacrarum Cryptarum. 

4- oc I, ìmnCE DELLA piantai: PROFILI DEI.LA C0NFES5I0NEDI| 
^.PIErRO NEL TEMPIO VATICANO 50TT0 IL CIBORIO. 

A ■ LiiQoo deila confessione 6 sepolcro di S.Firtro 

S. Cancellata di metallo auonti alia medesima. 

C. liwi-essi che JoÌ Vacuo lianno alle S- grotte 

D- Scale che dal Vacuo ascendono al Tcmvio 
!.■ Hicckic doue Sono le statue di' metallo di SS:TieT7-o eTaula 
JF .Altare clic si celebra auanti la confessione 
G, Luojo di rctiro per Sacft minisvi e Cclehi-atlti 
H. G-iro delle Sacre jvoìtc 

!■ A-kcire supremo sotto il Cihorio -vci-Jontioni Tontincie 
K. G-radini che dal piana delTemf>io ewcendom aJI'Aha-rii- 
L- Tieaestalli. di marmo salto le- colonne, del Ciiorio 
JH- Cornticopy di Rame, indorati sentono ver /ampadaty 
}f . ^ daujiti-ate attorno alVacuo . 

'-^-^- '-r -^ «.^ il i; , Ti m: Lib.V. Caput XXXV. CAPVT XXXV. De Trahtum compagine fufiinenc 

caafa Parietes Fornicunu 

Templi Vaticani. 
NNO l')6l. apparuit tcxta 
Lignorum Machina , qua: 
inlhr norma: , ac typi iii- 
feruire poteftTrabiumcon- 
nexionum fupcr quas ex- 
trufta; fiierunt Templi Fornices, cura fint 
adeòelegantis, ac concinnse inuentionis, 
vt Nos non folumad cxatìam, veramque 
delincationem tradendam impulit; vcrum 
etiam ad excogitandum Ilcgulas , donec 
faciliiis ciiiufuis menfurs componi poflent, 
,uxta opportunitates , quE in sdiiìcatoria 
facultate euenire valeant; quE Rcgula non 
modo conilituit efficacem partium conne- 
xionem; verum etiam vira, ac locum pra:- 
bet, vt limffi in Lignis cfficiantur, vt totum 
in fequenti demonllratur Icone. Libro V.Cap.XXXV. 411 CAPITOLO XXXV. 

TDelle Incaaallature fatte fer fòfie- 

nere il Muro delle Volte del 

Temfio Vaticano . 
ijOmparuc l'Anno 1561. la tef- 

^^1 futa Machina dì Legnami ■> 

■^ che fcrni , per modo, e nor- i ma delle Incaiiallatuie , fo. 

|| pra le quali iì fabricorono le 
Volte del Tempio , effendo 
di così bella > & ottima iiuienzione > ci ha 
moffo non folo alla giufta , & efatta delinea 
2Ìonc , ma anche ne abbiamo inuentato la_^ 
Regola , acciò con magior focilità fi poffino 
comporre di magiore , e minor mifura , fe- 
condo r occorrenze , e bifogni > che poflbno 
accadere nell'Arte Edificatoria: qual Rego- 
la coftituifcc non folo la potente collcgazio 
ne, ma anche la forza, e luogo delle piaghe 
da farli ne'Lcgnami ; come il tutto ii dirao- 
ftra nella feguente Tauola. Fff Com- Ir n li!'' Ili 

m m. ;Ì!I 
4' ^ Cancheri/ miuores. Compaginatio ob Vaticani Fornices Anno 1861. l "N D £ X. Corona ingens , qua; Templum circumdat . 

Compaginationis Centrum . 

Ponccs ob Pofidonem . 

Ligna difla Equi minores . 

Fiuiis compaginationis minoris. 

Trabes eiufdcm ditìa: ab Arcliiteflis Para- 

dcjfi , à Vitruuio autem in 4. Caxtier^ > aut 

Capriati . 

Ligna maioris corapaginis. 
Ligna in medio tranfuerfalia . 
Ligna iìmilia lateralia . 
Fulcimcnta . 

Intel- ccmpagines fultura . 
Maior funis . 
Canthcri; maiores . 
Trabs magna difla Momce^ 
Fulcra . R Tranfuerfalia Falera . 

5 Fornicis murus . 

T In ipfò Tiburtina frufta . 

V Diamctrusjfiuè Fornicis punSum. 

R E G F L /4. 

Inanis in zquales diuiditur partcs 1.2. 34. 5. 6,7 

&8. 
A puntìo B; vfqiie ad num. 2. eredum num. 6. 

locus Funis minoris . 
A puniSo B; vfque ad num. 7. ereòlum uura. 3. 

Funis locus maioris. 
A punflo B; vfque ad num. io. Conipaginum.. 

locus didìarum Concatenationum , & Pulci- 

mentorum linea . 
A num.j. per Perpendicularem j vfque adn.i i 

maioris Compaginis locus. 

E^Ms- Cai-oìus Foiéana-Uclt Ak>:.Spect'.i ., Étl: Lib.V. Caput XXX VI. 
CAPVT XXXVI. 

De Ichnogra-^bijs, Orthogra^hijs , ac 
generalibus Prorpeciihus Temali, 
Porticuum^Platearumque vti re- 
cenùr fé habent , cum adtunBts 
Porticthus, qu£ ^rofonuntur. 

ON alia ex caufa Prjelo non 
fubiecimus.Ichnographias, 
ac Orthographias magna; 
Vaticana; Molis > omnes 
pene eiufdem ^qualis Sca 
la-' palmorum 5 certa magnitudine pra: 
ditorum ; donèc Circino fliciliter confequi 
pofient exaflas menfuras, ctiam minuto- 
rum membrorum, nifi quia ftante Molis 
pondere , ac vaftitate haud facile manibus 
peruolutaripoffent. NeergoNos tali de 
feiSui obuiameamus, delineauimus, incidi 
mufqueopus in varias, acfanèjfufficientes 
partes, apts ad demonftrandum , quod ex- 
primitur; qua de caufa opus confequuti fu- 
mus facilis pcruolutationis , 8i leflionis ; 
Veruni etiam adimpleuimus vt exprefsè ha 
berentur in fequcntibus Iconibus idem_ 
Templum, ScPorticus delineata breuii 
pagina.ab vna fola Scala,ac palmorum men- 
fura produds , vt cerni valeant partes ìUe ■ 
quetotumfue circumfcriptionis componut. 

InI.Iconerepr^fentaturFrons,atq;Geo- 
mctricus Templi Profpeiftus cum fua exa- 
fla, ac pene propria circumfcriptionis totius. 
Sipartium . 

In Il.Icone reprafentaturTempIilchno- 
graphia cum Plateis -, Porticibufque , vti re- 
censconlpicitur. 

In IH.Icone repetitur cum adiundis ea- 
dem Porticibus,qus ftruendi promittuntur. 

In I V. Icone repr^fentatur pars longa.^ , 
aut Templi Orthographia , cum interiori 
Brachiorum proJpetìu, ac Porticuum vti re- 
cèns habetur . 

In V. Icone Porticus rcpetuntur cum in- 
teriori earumdem Profpedu , cum alio late- 
re à Nobis propofito ante Templum , fimul 
cum Turri Campanaria, ScHorologio. 

In Vl.demùm Icone reprsfentatur exte- 
rior Templi latus Boream verfus,cùTholo, 
Lmi^ SCINTI FmiS. Libro V.Cap.XXXVI. 4i7" CAPITOLO XXXVI. 

Delle Piante , Profili, e Prospetti 
generali ilei Tempio, Portici, e 
PiaZi^e , come alfrefente fi fra- 
nano , con le aggiunte de Portici , 
che fi pro-pongono , 1 


^ 


i A cagione , per la quale noiu 
fia da Noi ftata data allo 
Stampe le Piante , e Profili 
della gran Mole Vaticana^ 
tutti d'vna eguale Scaletta di 
palmi di tal grandezza > che 
con il compaiTo fi haucffcio potute ottenerej 
r efatte milure 3 anche de piccioli membri > 
& ornati , e perche farebbero riufcitij ftante 
la vaftità della Machina, di nou ordinaria^ 
grandezza , & i volumi di gran pefo fcom 
modi à maneggiarli . Per non incorrer duii 
que à tal difetto abbiamo delineato , & inci- 
fo l'opera in varie proporzioni fufficienti, & 
atte alla dimoftranza , & intelligenza di quel- 
lo fi efprime , con che fi è ottenuta l'opera 
di non ftraordinaria mifura . Con tuttociò ab- 
biamo anche fodisfatto di hauer efpofto nel- 
le feguenti Tauole il medefimo Tempio , e 
Portici delineati in piccola proporzione re- 
golati da vna fola Scala , e mifura de palmi, 
acciò fi pollino fcorgere quelle parti , cho 
compongono il tutto del fuo contorno , e fi 
ammirano quelle belle fimctric di quella Ma- 
china , come nelle feguenti Tauole fi efpri- 
mono . 

Nella prima Tauola fi rapprefenta la Fac- 
ciata , e profpetto del Tempio geometrico , 
con il fuo giudo , & efatto contorno del tut- 
to , e delle parti . 

Nella feconda Tauola fi rapprefenta la Pian- 
ta del Tempio con Piazze , e Portici nello 
fiato prefente . 

Nella terza Tauola fi replicano le medcfimc 
con F aggiunta de' Portici , che fi propongo- 

da farfi. 

Nella quarta Tauola fi rapprefenta la Set- 
tione longa, ò fia Profilo del Tempio, con-, 
il Profpetto interiore delli Bracci , e Portici 
nello flato prefente . 

Nella quinta Tauola fi replicano li mede- 
fimi, con il Profpetto interiore de'Portici da 
aggiungerfi con l'altro, che riguarda il Tem- 
pio , con il Campanile , ò Orologio. 

Nella fefta Tauola 6 rapprefenta il fianco 
efteriore del Tempio verfo Tramontana, con 
la Cupola . Flf^£ DEL'^/nro WB-Kp. 


Frons 41 ó Frons , Profpedlufque Vaticani Templi I 'N D E Scalanim latcra , ex Platea Templiimj' 

afccndciites . 
Anteriaris , pofteriorifque partis Templi 

atnbulationes. 

lanii^ , vcl precipui ingredus ) Porticus , 
Vonx , ingrcfTufue miiiorcs ) Templiqi 
Locus Pontiflcis Benediaioiii?. F Tholiminores. 

G Solca maxima , fiuè marmorea ftrues Tholi 

maioris . 

H Secuiida Solca rotuiuli. 

I Tholi maioris Tympanum • 

K Signorum margo . 

L HemifphCTitiin », 
s ili!' V'I Back of 

Foldout 

Not Imaged Foldout 
Not Imaged Back of 

Foldout 

Not Imaged Back of 

Foldout 

Not Imaged Foldout 
Not Imaged Back of 

Foldout 

Not Imaged 
li'*' * 45? LIBRO VL Notizie circa le Spefe del Tempio Vaticano , e di quello 
di Salomone , VESC7{ITTE DAL CAV. CARLO FONTANA 

Miniftro Deputato del detto Famofo Tempio, 
& Architetto. 
L I B E R VL 

Notitia: de Vaticani Templi Impenfis, acFaniSalomonis. 

EDITAE ITAL'ICO IDIOMATE 

AB EQVITE CAROLO FONTANA 

Praefati Templi Miniftro, atque Architeflo. 

Lingua vero latiriA commijfa . 

A Ioa: lof: Bonnerué de S. Romain . 
Lll ! Sii Lib.VÌ. Caputi. L I B E R VL 

CAPVT PRIMVM. 

Temali Salomonis 
Imfenpi . 1 1 Sacios Codices confula 
mus, ac Villalpandum, Di 
uid aurea centics miilc ta 
lenta , &c decics centena ar- 
genteorum millia , prster 
Zii.p.fol. 

97- 


Ferri immenfam, lignij aliorumque conge 
riem, apparaffe compcritur . Auro ibidem, 
Argentoque vafis conflendis , necnon jlrc , 
ccrtcrifq; metallis affatira cumuktis, feptics 
Argenti optimc repurgati , Aurlqueobrizi 
ter mille talenta , Fani parietibus adiecit il 
liniendis ; qua: plerique Potentiffimi Prin 
cipes Regijs piane, acinfignioribus donis , 
ad erigendumFanum adauxere. PrEtereà 
Auri quinque, Solidorum decem , totidem 
Argenti, ^ris oótudccim, centum ferri Ta- 
lentorum millia congeffit. Quibus vniuer- 
fim trutinatis, Auri centum. Se odoTalen- 
torum, &c tria Syclorum millia; decies cen- 
tena Argenti Talentorum millia connume- 
rantur . Sabellicus autem aurea decies , ar- 
gentea vero centies mille Talenta à Dauide 
collefla, pr^ter Kream ingentem vaforum 
fupelletailcm, Tempio in fumpta commo 
bendo afleuerat. Hominesvehendis oneri- 
bus, alijfque,fcptuagies mille.- Lapidicina- 
rumquelaboribus in montesotìogies mille 
incubuere. Iftisverò prster tria rnillia, tre 
centi artis penti prafuere. Fuerunt itaque, 
aiunt Sacri Codices : Salamom feptuagintcL^ 
Imillia eoriim , qui mera ponahant , g^ oElagin- 
ta millia Latomorum in monte ahfque Pr^pojìtis-, 
tjai pr^erant fmgulisopniliits, numerotriummil- 
lium trmntomm , prxcipientiiim Popdo , gj" ijs 
qui faciehayu opus . 

Verum fi Sabellici, ac Villalpandi inui- 
cemconferanturaiTertioncs, enorme Inter 
eas verfari difcrimen animaducrtcmus . Si- 
quidem SabellicuSjvfurpato dccem millium 
numero , finon ipfe faltem longè Impreffor 
videatur allucinari; Sacris idcircò putemus 
adha:rendumcodiciilis . 

CAPVT Libro VI. Cap.I. 43 1 LIBRO VI. 

CAPITOLO PRIMO. 

Belle Sfefe del Tempo di 
Salomone . Alle notizie, che ci dà il Villal- 
pandi, con il Tcfto della Sacra 
Scrittura per la fpcfa, che pre- 
parò Daiiide, perii Tempio di 
i'.ilomonc, per l'erezione del 
Tempio , ù per la Cafa di Dio: 
. r — 1 "i..-* i« >...[i.i Ili uilv 

ci furono Talenti d'Oro centomila, & vn milio 
ne di Talenti d'Argento, oltre ifcnamenti, le- 
gni , & altre cofe . Vi fu .inchc altro prepara- 
mento per li VaR d'Oro , e d'Argento, Bronzo , 
e Metallo , oltre il preparato perla fiibrica , di 
tré mila Talenti d'Oro Ofirio , e fette mila Ta- 
lenti d'Argento finiffimo , per indorare le mura 
del Tempio. Vi furono anche de regali per que- 
llo grand'Edilizio della Cafa di Dio, fatti da^ 
duicrii Pnncipipcril lauoro, che furono cinque 
mila Talenti d'Argento , dieci mila talenti di 
Bronzo, cento mila di Ferro. Di più tutti que- 
gli, ch'alienano marmi, e pietre le diedero in 
teforo della Cafa di Dio. Si che in tutto fono 
cento, & ottomila Talenti; inoltre dieci folidi, 
Cloe Sich tré mila d'Oro, e poi vn milione , Cj 
diecifette mila Talenti d'Argento . 

Da quello, che fi caua da Sabellico,fi vede, 
che il Tempio di Salomone foffc fatto con fpefa 
di dieci mila Talenti d'Oro , e centomila d'Ar 
gento , preparati da Dauide, per fare l'Edifizio, 
oltre la fpefa immenfa nell'opere Metalliche de" 
Vafi, li quali ornauano il Tempio . Vi fi impie- 
garono d'Vomini, li quali portauanopcfi, & 
altro, fettanta mila, e ne'lauori di Pietra fopra il 
Monte , ottanta mila, alli quali commandauano, 
e foprafiedcuano tremila , e trecento Maellri . 
furnmt itatjue, fono parole della Sacra Bibia.. , 
Sulamoniftpmagima miltìa eorum , ijiii onera por- 
tahant , ^ oliogima milliiì haiomai-um in mime , 
ae Prdfofitls, /juifrMrmlfngulis tferiltis nu- 
mero tritim miUtiim irecrnioriim, frmfitnthim Pe- 
pitla j&^s-, tjitifaciebant opus . 

Afferifce il Sabellico , contrario al Villalpan- 
di , elferfi fpefi Talenti d'Oro dieci mila , quan- 
do il Villalpandi dice centomila! ondeèveri- 
fimile, che fia fallo di Stampa; Però dciicfi at- 
tendere alla minuta dcfcrizzione del Tefto del- 
la S.Scrittura , doue vederaflìinfuffidente il pa- 
rer del Sabellico in vna Fabrica , cosi immenfa » 
nella qu,ale fi confumò infinità d'Oro nell'indo- 
rature folamentc del Pauimcnto, delle Scolture, 
e delle Colonne. CAPl- Lìb.^.fol, I.ih.i.di 11 m à 

43 i Libro VI. Cap.II. CAPITOLO II. 

Belle fi efe fatte -per l'Edifiz^io del 

TempoVattcano, Portici, 
Tiaz^z^e, e lontane. 
Lib.VI. Caput II. Omc abbiamo procurato didi- 
moftrare le mifiire , e regolo 
tenute , neir Edificazione del 
Tempio, con efattezza più pof-' 
fibile , pare che non debbano 
reftare in dietro le notizie del- 
le fpefe ini impiegate da Giulio II. fino alpre- 
fente giorno, giàfcorfianni i88. dall' origino 
dell'Edifizio. 

Per potere notificare dunque il precifo conto 
del denaro fpcfo ; il vero modo farebbe fare le 
fomme delli conti , note > e mifure > quali noiij 
apparifcono pienamente negli Ardiiuijie Com- 
putiftariefmarritc,forfi,ò dagli accidenti dclf 
inondazioni , ò per trafcuragginc delli Miniftri, 
fiche quel modo viene elclufo . 

Abbiamo peròprefoefpediente d'indagarne 
il valore per altro verfo, benché fiticofo : clic 
cauato dalle mifure , si delle Piante , come del 
li Profili , la fommadelle materie , chefonoan 
date nell'erezione delli Muri , e Pareti , che- 
compongono il Tempio, e Portici. E benché, 
nonfiaforfipereifere cosi efatto, almeno farà 
(ufficiente .à far vedere vnofcandaglio verifica- 
to del denaro fpefo in quella gran Machina. 

Nel Capitolo già detto della regola tenuta 
per l'affegna del fito per il Vacuo, e l'altro del 
le Pareti del Tempio, fi ètrouatoche vna quar- 
ta parte del Tempio in quella banda , doue ri- 
fiede la Cupola, dentro la circonferenza, cho 
circonfcriuc l' eftcnfione , contiene materiali , 
comprcfi li fondamenti, e tutta l'eleuazioncper 
cubi d Architetto, dieci milioni, centodue mi- 
la . Onde aggiontcui l'altre parti fimili imme- 
diate, che fanno il compoftocoH'altre due cal- 
colate parti, che prolougano il Tempio fatto da 
Paolo V; anuoucrati in oltre li Portici circolari, 
Bracci , ò Corridori , che circuifcono le Piazze, 
con le Chiauiche fotterranee, per lo fpurgo del- 
le acque del Tempio, Piazze, & .acquedotti del- 
le Fontane , cioè di tutti li Muri , e Pareti degli 
Edifizij di quella gran Machina ; afcende il tut 
toà cento vndici milioni, e cento ventiduemi- 
la palmi cubi tra gli occulti , e vifibili . Qu^efto 
calcolo potrà riconofcerfi da chi ha efperienza 
e cognizione di quella nobili/lima profelfione. 

pi tre fpecie di materiali è il comporto de' 
palmi cubi, cioè pietra Tiburtina, muri dc'fon- 
damenti occulti, e l'altro di materia latcritia, 
cioèteuolozza, e mattoni. Soprabbonda però 
in quelle tre qualità il Trauertino, che ne ot-' 
CAPVT II. 

"De Templi Vaticani , Ammla- 

crorum-iPlates, Fontium/lue 

imfenfis . 

VM menfuras, modulofque 
in Vaticani Templi conftru- 
dioneobferuatos, quàmdi- 
ligentiffimè indigitauimus 
tuni faflis à lulio II. ad ho 
diernum tempus , centum nempe &c otìo 
ginta oi5to annorum interuallo,impenfis mi- 
nime fuperfcdendumexittimauimus. 

Nifi Archiuij,auteluuionibus,autMi- 
niftroium euanuiilent incuria, computa.^ 
nota, ac dimenfiones, veram vtiqueinda- 
gandis accurate fumptibus viam patefecif- 
fent; fed illis iam deperditis, aliud rcoritur, 
difficilius licèt, ineundum. Eas igiturex- 
penfas, exIclinographiciSjOrthographicif- 
que.DelineationibuSjacParictum menfu- 
ris, Templum, eiufque Ambulationes prs- 
cingentiura eruemus; ex quibus ingens pe- 
cunia; fumma in tanta Molis extructione_j 
abfumpta fatisinnotefcat. 

Ex fitus amplitudine , Faniq; muris ante- 
hac delignatis , quartam iUius pattern inti- 
mo circumextenfi Hemifphxrij ambitu de- 
finitam,cumfundamentis, cubicorum Ar 
chiteàonica: decem milliones , centum & 
duomilliapalmoruraobtinerecomperimus. 
Additis tribus alijs partibus , cum duabus 
iam putatis Fanum virinque porrigentibus, 
Sphsricis etiam Porticibus , U Ambulacris 
Plateas compleflentibus , fubterraneis iti- 
demcolluuiarijs, Fontiumcanalibus ,Pla- 
teis, atquetotius./Idificij fubftrudicnibus 
adnumcratis, centum &vndecim milliones 
pra;ter centum, &: viginti duo palmorum 
millia rccenfentur; ncque illud viiis Archi 
tetìonica: peritis mirum videatur. 

Palmi cubici è triplici materie, Lateritià 
nempe , Tiburtino lapide, occultifque fun- 
dationum muris coalefcunt . Inter ea_. 
{àxum Tiburtinum, prscoeteris copiofum, 
duos fabrica: totius trientes fibi vendica: ; 
quia ellypticx Ambulationes, exti ma Tem- 

' pli. Lib.VI. Caput II. pli, partimque intima Ipccies ex lapide Ti- 
burtino conliruas intuenti omnino appa- 
rent . Adeò vt tertia folùm parte, fundami- 
na, & Parietes compaia :, Cngulique palmi 
Tiburtini lapidis pretium , tertia parte mi 
nus aÉfequi cenfeantur , 

Animaduertendum itaque faxa Tiburti' 
naquatuordecim abbine milliaribus tradu- 
cenda; qus expolita, &Coronis, alijfque 
coelatis ornatibus iniignita ambiunt Tem- 
plum . Illis fi ferrei adhibeantur findefmi , 
Ergats , Polyfpafti , alia:que machina in., 
fublimèpromouentes, quantum perpetua 
huiufcemodilaboris experientià edocemur, 
palmum ex Tiburtino fimuh ac ca;mentitio 
Parietc conftantem tricenos duofq; affes, ac 
femiilcm aftimamus . Eidem itaque pretio, 
centumSc vndccimmilliones, prster ccn- 
tum, & viginti duo milliapalmorum,a;qui 
parati, fex &c tricenos millioncs, fupracen- 
tum , Scquatuordecim millia , & fexcentos 
qumquagmta Romana monetje nummos 
adffiquabunt. 

Huic prjEterea fumm» altcrius materici 
pretium eft adijcienJ